HGM191/2002
ID intern unic:  295931
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 191
din  19.02.2002
despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de prestare
şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul
locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora
de la/reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă
Publicat : 28.02.2002 în Monitorul Oficial Nr. 29-31     art Nr : 263
    HG978 din 23.08.06, MO138-141/01.09.06 art.1057
    HG468 din 02.05.06, MO73/12.05.06 art.507
    HG1339 din 15.10.02, MO142-143/17.10.02 art1470

    NOTĂ:
   
În tot textul Regulamentului, cuvîntul “arendaş“ se substituie prin cuvîntul “locatar” prin HG1480 din 26.12.07, MO8-10/15.01.08 art.44
    Acţiunea contractelor-model din anexele nr. 5 şi 8 se extind şi asupra furnizorilor prin HG1339 din 16.10.02, MO142-143/17.10.02 art1470
    Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă (se anexează).
    2. Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică, ministerele şi departamentele, autorităţile administraţiei publice locale în termen de trei luni vor aduce actele lor normative în conformitate cu sus-numitul regulament şi vor monitoriza executarea lui de către toţi furnizorii serviciilor comunale şi necomunale, gestionarii fondului de locuinţe şi consumatorii.
    3. Se abrogă:
    poziţia "Ministerul Dezvoltării Teritoriului, Construcţiilor şi Gospodăriei Comunale: Tarifele pentru servicii ascensoare" din anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 547 din 4 august 1995 "Cu privire la măsurile de coordonare şi de reglementare de către stat a preţurilor (tarifelor)" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 53-54, art. 426);
    Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 463 din 16 mai 1997 "Despre aprobarea Regulamentului privind modul de achitare de către populaţie a plăţii pentru serviciile locativ-comunale şi pentru folosirea reţelei de radiodifuziune şi a antenei colective de televiziune" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova" 1997, nr. 40, art. 442).

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                               Vasile TARLEV

    Contrasemnată:
    Viceministru al economiei                                                        Elena Gorelova
    Ministrul ecologiei, construcţiilor
    şi dezvoltării teritoriului                                                           Gheorghe Duca
    Ministrul justiţiei                                                                      Ion Morei

    Chişinău, 19 februarie 2002.
    Nr. 191.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 191
din 19 februarie 2002

REGULAMENTUL
cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative,
comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor
şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire
 şi alimentare cu apă
I. Dispoziţii generale
    1. Regulamentul cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de la /reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apa (în continuare-Regulamentul) a fost elaborat în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, Codul locativ, Legea cu privire la protecţia drepturilor consumatorilor, Legea cu privire la arendă, Legea condominiului în fondul locativ, altor documente normative şi stabileşte modul de achitare de către proprietarii, chiriaşii şi locatarii de apartamente, încăperi locuibile în cămine şi încăperi cu altă destinaţie decît aceea de locuinţe a plăţilor pentru serviciile locative, comunale şi necomunale şi reglementează relaţiile contractuale între furnizorii (gestionarii) şi consumatorii acestor servicii.
    Acţiunea prezentului Regulament nu se extinde asupra caselor individuale în ceea ce priveşte deservirea tehnică a blocului locativ.
    [Pct.1 modificat prin HG1339 din 15.10.02, MO142-143/17.10.02 art.1470]
    2. În sensul prezentului Regulament, noţiunile utilizate semnifică:
    proprietar - persoană fizică ori juridică sau un grup de persoane care posedă, utilizează şi dispun de proprietatea lor (apartament în blocul locativ, încăpere locuibilă în cămin, încăpere nelocuibilă în blocul locativ, precum şi de proprietatea indiviză în blocul locativ) în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
    chiriaş - persoană fizică, căreia locuinţa i se acordă în chirie în baza unui contract de închiriere, încheiat cu gestionarul fondului locativ pe termen limitat sau nelimitat şi contra plată, în conformitate cu actele legislative în vigoare;
    locatar - persoană fizică sau juridică ce posedă şi foloseşte, în baza contractului de locaţiune, o încăpere în blocul locativ sau cămin, cu altă destinaţie decît cea de locuinţe ce îi aparţine proprietarului;
    [Pct.2 noţiunea în redacţia HG1480 din 26.12.07, MO8-10/15.01.08 art.44]
    gestionar al fondului locativ - întreprinderea municipală de gestionare a fondului locativ, întreprinderea municipală a gospodăriei locativ-comunale, cooperativa de construcţie a locuinţelor, asociaţia de coproprietari în condominiu, asociaţia de proprietari ai locuinţelor privatizate, alţi agenţi economici, la balanţa ori în gestiunea cărora se află fondul locativ;
    [Pct.2 noţiunea în redacţia HG1339 din 15.10.02, MO142-143/17.10.02 art.1470]
     prestator de servicii - agent economic sau gestionar al fondului locativ care prestează sau distribuie consumatorilor, în baza de contract, servicii locative, comunale şi necomunale;
    [Pct.2 noţiunea în redacţia HG1480 din 26.12.07, MO8-10/15.01.08 art.44]
    consumator – persoană fizică sau juridică (proprietarul, chiriașul sau locatarul apartamentului din blocul locativ, al încăperii locuibile din cămin sau încăperii nelocuibile, precum și al casei individuale) care beneficiază de serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare în baza unui contract încheiat cu operatorul, precum și de servicii locative, comunale și necomunale în baza contractelor încheiate cu prestatorul acestor servicii;
   
[Pct.2 noţiunea în redacţia HG722 din 08.06.16, MO163-168/17.06.16 art.793]
    [Pct.2 noţiunea modificată prin HG1480 din 26.12.07, MO8-10/15.01.08 art.44]
    [Pct.2 noţiunea modificată prin HG1339 din 15.10.02, MO142-143/17.10.02 art.1470]
     furnizor - agentul economic care, în baza contractului încheiat cu gestionarul sau direct cu consumatorul, livrează energie electrică, termică, gaze, apă potabilă şi apă caldă menajeră sau evacuează apele uzate;
   
[Pct.2 noţiunea introdusă prin HG1339 din 15.10.02, MO142-143/17.10.02 art.1470]
    casa individuală - locuinţă destinată traiului permanent, de regulă al unei familii, fiind constituită din una sau mai multe camere de locuit şi încăperile auxiliare respective;
    [Pct.2 noţiunea introdusă prin HG1339 din 15.10.02, MO142-143/17.10.02 art.1470; al.7-14 devin 9-16]
    apartament - locuinţă alcătuită din una sau mai multe camere de locuit, care satisfac cerinţele de trai permanent al unei persoane sau familii şi face parte din blocul locativ;
    încăpere locuibilă în cămin - locuinţă constituită din una sau două camere de locuit cu dotări (bucătărie, toaletă, cameră de baie etc.) parţiale sau fără ele, care face parte din cămin;
    suprafaţa încălzită a apartamentului, casei individuale - suprafaţa camerilor de locuit, bucătăriei şi suprafaţa încăperilor nelocuibile (debaralelor, toaletei, camerei de baie etc.);
    [Pct.2 noţiunea modificată prin HG1339 din 16.10.02, MO141/17.10.02 art.1470]
   
încăpere de uz comun - casa scării, subsolul şi alte încăperi auxiliare, care se află în folosinţa comună a tuturor locatarilor din blocul locativ;
    [Pct.2 noţiunea modificată prin HG1339 din 15.10.02, MO142-143/17.10.02 art.1470]
    locatari provizorii - locatari care subînchiriază sau arendează casa individuală, apartamentul sau încăperea locuibilă în cămin (o parte din ele) pentru locuire temporară (cel puţin 15 zile);
    [Pct.2 noţiunea modificată prin HG1339 din 15.10.02, MO142-143/17.10.02 art.1470]
    încăpere nelocuibilăîncăpere cu altă destinaţie decît de locuinţe;
    suprafaţa casei individuale, încălzită a apartamentului  - suprafaţa camerelor de locuit, bucătăriei şi suprafaţa încăperilor nelocuibile (debaralelor, toaletei, camerei de baie etc.);
    [Pct.2 noţiunea modificată prin HG1339 din 15.10.02, MO142-143/17.10.02 art.1470]
    [Pct.2 noţiunea"suprafaţa încălzită indirect" exclusă prin HG1339 din 15.10.02, MO142-143/17.10.02 art.1470]
    hotar de delimitare a reţelelor - loc în care reţelele şi instalaţiile ce aparţin consumatorului se racordează la reţelele furnizorului sau la sistemul de distribuţie din interiorul blocului (după caz);
   
[Pct.2 noţiunea introdusă prin HG978 din 23.08.06, MO138-141/01.09.06 art.1057]
    echipamente tehnice interioare - reţele inginereşti şi sisteme de distribuţie din interiorul  blocului (apartamente), prin care se prestează servicii;
   
[Pct. 2 noţiunea introdusă prin HG978 din 23.08.06, MO138-141/01.09.06 art.1057]
    apă potabilă - apă care poate fi consumată de om, direct sau indirect, un timp îndelungat fără a-i prejudicia sănătatea;
   
[Pct. 2 noţiunea introdusă prin HG978 din 23.08.06, MO138-141/01.09.06 art.1057]
    apă menajeră - apa caldă utilizată în circuit deschis în scopuri gospodăreşti sau igieno-sanitare;
    [Pct. 2 noţiunea introdusă prin HG978 din 23.08.06, MO138-141/01.09.06 art.1057]
   
consumator casnic – persoană fizică sau juridică (proprietarul, chiriașul sau locatarul apartamentului din blocul locativ, al încăperii locuibile din cămin sau încăperii nelocuibile, precum și al casei individuale) care utilizează serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare în baza unui contract încheiat cu furnizorul/operatorul sau gestionarul fondului locativ, precum și servicii locative, comunale și necomunale în baza contractelor încheiate cu alți prestatori de servicii pentru necesități nelegate de activitatea de întreprinzător sau de cea profesională.
    [Pct.2 noţiunea introdusă prin HG722 din 08.06.16, MO163-168/17.06.16 art.793]
    3. Serviciile locative, comunale şi necomunale se prestează proprietarilor de apartamente şi locatarilor din fondul locativ în baza contractelor încheiate cu gestionarul fondului locativ sau cu furnizorul/operatorul, în strictă corespundere cu legislaţia în vigoare.
    Sistemele de alimentare cu apă potabilă şi apă caldă menajeră din interiorul blocurilor locative pot fi transmise, prin acordul comun al părţilor, în gestiune furnizorilor de servicii publice de gospodărie comunală, conform contractelor încheiate între prestatorul de servicii şi gestionarul fondului locativ. Rețelele interne de alimentare cu apă și de canalizare din blocurile locative se transmit operatorului în condiţiile Legii nr. 303 din 13 decembrie 2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, în baza contractelor încheiate între gestionarii fondului locativ şi operatori.
    Lucrările de reparaţie capitală a blocurilor locative multietajate, cu  apartamente privatizate, gestionate de întreprinderile municipale, sînt finanţate din mijloacele bugetelor locale numai în cazul instituirii în aceste blocuri a asociaţiilor proprietarilor de locuinţe privatizate sau asociaţiilor de coproprietari în condominiu, în termen de o lună, după includerea blocului locativ respectiv în planul de reparaţie a fondului locativ al localităţii, cu încheierea ulterioară a contractului între asociaţie şi primărie privind efectuarea lucrărilor de reparaţie.
   
[Pct.3 modificat prin HG722 din 08.06.16, MO163-168/17.06.16 art.793]
    [Pct.3 modificat prin HG978 din 23.08.06, MO138-141/01.09.06 art.1057]
    [Pct.3 modificat prin HG1480 din 26.12.07, MO8-10/15.01.08 art.44]
II. Tipurile serviciilor prestate
    4. Servicii locative:
    a)  închirierea apartamentelor, încăperilor locuibile în cămine din fondurile de stat (departamental), municipal, obştesc şi cu statut special;
    b) darea în chirie a apartamentelor, încăperilor locuibile în cămine proprietate privată, de stat (departamentală), municipală şi obştească.
    [Pct.4 lit.b) modificată prin HG1480 din 26.12.07, MO8-10/15.01.08 art.44]
    5. Servicii comunale:
    a) încălzirea caselor individuale, apartamentelor, încăperilor locuibile în cămine şi încăperilor de uz comun din blocurile locative şi cămine;
   
[Pct.5 lit.a) în redacţia HG1339 din 15.10.02, MO142-143/17.10.02 art.1470]
    b) alimentarea cu apă caldă menajeră;
    c) alimentarea cu apă potabilă;
    d) evacuarea apelor uzate;
   
[Pct.5 lit.e)-f) excluse prin HG978 din 23.08.06, MO138-141/01.09.06 art.1057; lit.g)-i) devin lit.e)-g)]
    e) transportul deşeurilor menajere solide şi lichide;
    f) servicii ascensor;
    g) deservirea tehnică şi reparaţia blocurilor locative cu apartamente, a blocurilor căminelor cu încăperi locuibile;
    h) deservirea tehnică şi reparaţia echipamentelor tehnice din interiorul blocului;
   
[Pct.5 lit.h) introdusă prin HG978 din 23.08.06, MO138-141/01.09.06 art.1057]
    i) salubrizarea locurilor de uz comun şi a terenurilor aferente blocului locativ.
    [Pct.5 lit.i) introdusă prin HG1480 din 26.12.07, MO8-10/15.01.08 art.44]
    6. Servicii necomunale:
    a) reţeaua de radiodifuziune prin fire;
    b) sistemul de televiziune prin cablu;
   
[Pct.6 lit.b) modificată prin HG1480 din 26.12.07, MO8-10/15.01.08 art.44]
    c) servicii de telecomunicaţii;
    d) alimentarea cu energie electrică a apartamentelor, încăperilor locuibile în cămine, locurilor de uz comun din blocurile locative şi funcţionarea ascensoarelor;
    e) alimentarea cu gaze naturale utilizate pentru aragaze, boilere sau instalaţiile de încălzire autonomă a apartamentelor;
   
[Pct. 6 lit.d) -e) introduse prin HG978 din 23.08.06, MO138-141/01.09.06 art.1057]
    f) sistemul de semnalizare incendiară.
    [Pct.6
lit.f) introdusă prin HG1480 din 26.12.07, MO8-10/15.01.08 art.44]
III. Elaborarea, aprobarea şi reglementarea tarifelor
pentru serviciile locative, comunale şi necomunale
    7. Elaborarea, aprobarea şi reglementarea tarifelor se efectuează în modul următor:
    a) tarifele pentru închirierea sau arendarea apartamentelor, încăperilor locuibile din cămine ori încăperilor nelocuibile din blocul locativ, apa caldă menajeră, deservirea tehnică şi reparaţia echipamentelor tehnice din interiorul blocului, deservirea tehnică şi reparaţia blocului locativ de stat sau municipal şi utilajului, transportul deşeurilor menajere solide şi lichide, deservirea tehnică a ascensoarelor şi a sistemului de recepţie colectivă a semnalului de televiziune - de către organele administraţiei publice locale.
   
[Pct.7 lit.a) modificată prin HG722 din 08.06.16, MO163-168/17.06.16 art.793]
   
[Pct.7 lit.a) modificată prin HG707 din 20.09.11, MO156-159/23.09.11 art.778]
    [Pct.7 lit.a) modificată prin HG978 din 23.08.06, MO138-141/01.09.06 art.1057]
    [Pct.7 lit.a) modificată prin HG1339 din 15.10.02, MO142-143/17.10.02 art.1470]
    b) tarifele pentru sursele energetice (gazele naturale, precum şi energia electrică şi serviciile publice de alimentare cu energie termică prin sisteme centralizate - de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică ;

   
[Pct.7 lit.b) modificată prin HG707 din 20.09.11, MO156-159/23.09.11 art.778]
    [Pct.7 lit.b) modificată prin HG1339 din 15.10.02, MO142-143/17.10.02 art.1470]
    c) tarifele pentru serviciile de radiodifuziune prin fire - de către Agenţia Naţională de Reglementare în Telecomunicaţii şi Informatică;
    d) tarifele pentru deservirea tehnică şi reparaţia blocurilor locative, precum şi deservirea tehnică şi reparaţia echipamentelor tehnice din interiorul blocurilor aflate în gestiunea asociaţiilor de proprietari ai apartamentelor privatizate, încăperilor locuibile în cămine, asociaţiilor de coproprietari în condominiu şi cooperativelor de construcţie a locuinţelor - de către adunarea generală a membrilor acestora;
    [Pct.7 lit.d) modificată prin HG978 din 23.08.06, MO138-141/01.09.06 art.1057]
   
e) tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare vor fi reglementate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică în baza art. 7 și 35 ale Legii nr.303 din 13 decembrie 2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare.
    [Pct.7 lit.e) introdusă prin HG722 din 08.06.16, MO163-168/17.06.16 art.793]
IV. Plata pentru serviciile locative,comunale şi necomunale
    8. Plata pentru închirierea, apartamentelor şi încăperilor locuibile în cămine şi pentru deservirea tehnică şi reparaţia blocurilor locative cu apartamente privatizate.
    Tarifele pentru închirierea, apartamentelor şi încăperilor locuibile în cămine şi pentru deservirea tehnică şi reparaţia blocurilor locative se calculează pentru un metru pătrat de suprafaţă a apartamentului, încăperilor locuibile în cămine.
    Plata pentru închirierea apartamentului şi încăperii locuibile în cămin se percepe în baza contractului încheiat între gestionarul acestora şi persoana - chiriaş sau locatar principal - care reprezintă familia sa.
    Proprietarii apartamentelor şi încăperilor locuibile în cămine achită plata pentru deservirea tehnică şi reparaţia blocurilor locative în baza tarifului, care include toate cheltuielile pentru deservirea tehnică şi reparaţia blocului locativ, întreţinerea locurilor de uz comun, amenajarea şi salubrizarea terenurilor aferente.
   
Proprietarul, locatarul încăperilor nelocuibile din blocul locativ achită în mod obligatoriu plata pentru deservirea tehnică şi reparaţia elementelor de uz comun, salubrizarea terenului aferent blocului, conform tarifelor aprobate pentru bloc şi celor aprobate prin contractul încheiat cu gestionarul fondului locativ.
    Lista lucrărilor de bază pentru deservirea tehnică, reparaţia şi gestionarea fondului de locuinţe este specificată în anexa nr. 1 la prezentul Regulament.
    Lista lucrărilor ce se efectuează în interiorul apartamentelor din contul locatarilor este specificată în anexa nr.2 la prezentul Regulament.
    Lista lucrărilor de deservire tehnică şi reparaţie a blocurilor locative, finanţate de la bugetele locale, este specificată în anexa nr. 3 la prezentul Regulament.
   
[Pct.8 modificat prin HG1480 din 26.12.07, MO8-10/15.01.08 art.44]
   
[Pct.8 modificat prin HG1339 din 15.10.02, MO142-143/17.10.02 art.1470]
    9. Modul de stabilire a volumelor de apă consumată, plata pentru apa potabilă şi evacuarea apelor uzate
    Tariful pentru apa potabilă şi evacuarea apelor uzate se calculează pentru un metru cub de apă potabilă consumată şi un metru cub de apă uzată evacuată.
    Plata pentru apa potabilă şi evacuarea apelor uzate se percepe în baza contractelor încheiate între furnizori (gestionari) şi consumatori - proprietarii, chiriaşii şi locatarii apartamentelor/încăperilor locuibile în cămine sau încăperilor nelocuibile.
    Volumul lunar al serviciilor prestate se confirmă pentru fiecare bloc locativ în parte printr-un act semnat de furnizor şi gestionar şi 2-3 reprezentanţi ai consumatorilor din blocurile respective, care serveşte drept temei pentru evaluarea serviciilor prestate.
    În act se indică volumul total al apei livrate consumatorilor, înregistrat de contorul blocului locativ, inclusiv de contoarele de evidenţă a apei, instalate în apartamente/încăperile locuibile în cămine şi încăperile nelocuibile, volumul stabilit pentru locatarii apartamentelor/încăperilor locuibile în cămine necontorizate, precum şi volumul scurgerilor de facto.
    Volumul lunar al apei livrate populaţiei se determină în baza indicaţiilor înregistrate de contoarele comune, instalate la branşamentele blocurilor locative, excluzînd din indicaţiile contoarelor comune volumul tuturor scurgerilor.
    Volumul de apă potabilă şi caldă menajeră, consumat lunar de către locatarii unui apartament din blocul locativ sau ai  unei încăperi locuibile din  cămin se determină în modul descris mai jos:
    a) pentru consumatorii care dispun de contoare în apartamente, în încăperile locuibile în cămine - conform indicaţiilor contoarelor din apartamente/încăperile locuibile în cămine şi prevederilor anexei nr.5 la prezentul Regulament;
    b) pentru consumatorii care nu dispun de contoare în apartamente, în încăperile locuibile din cămine - conform indicaţiilor înregistrate de contorul blocului locativ, dar nu mai mult decît normele de consum prevăzute de Normele consumului de apă pentru clădirile de locuit şi cele publice, specificate în tabelul 2 din Regulamentul igienic, aprobat de Consiliul de expertiză al Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale prin Procesul-verbal nr.5 din 31 octombrie 1996, nr.06.6.3.16, şi se determină prin formula:
V- (Via +Var  +Vprd)
(1) Vi = ______________________ x ni ,  în care
Nia
    Vi - reprezintă volumul lunar de apă potabilă şi apă caldă menajeră, consumat de locatarii unui apartament, unei încăperi locuibile în cămin necontorizate, m3;
    V - volumul lunar de apă potabilă şi apă caldă menajeră, înregistrat de contorul comun al blocului locativ, m3;
    Via - volumul lunar de apă potabilă şi apă caldă menajeră, înregistrat de contoarele din apartamente/încăperile locuibile în cămine, m3;
    Var - volumul lunar de apă potabilă şi apă caldă menajeră, consumat de toţi locatarii şi proprietarii încăperilor nelocuibile din blocul locativ, m3;
    Nia - numărul de locatari din apartamente/încăperile locuibile în cămine necontorizate, persoane;
    ni -  numărul tuturor locatarilor apartamentului, încăperii locuibile în cămin, persoane.
    V prd - volumul lunar al tuturor scurgerilor de apă potabilă şi apă caldă menajeră, în m3, care se determină prin relaţia descrisă mai jos.
Vnorm  +Nia  +n
(2) Vprd = V - [(_________________) Via+Var],  în care
     1000
    n - reprezintă numărul zilelor în luna de calcul;
    Vnorm - norma de apă potabilă şi apă caldă menajeră pentru 1 persoană, l/24 ore.
    Volumele tuturor scurgerilor de apă potabilă şi apă caldă menajeră se trec la pierderile gestionarului, conform tarifelor stabilite pentru populaţie.
   În cazul depistării scurgerilor din vina consumatorilor, dacă pe parcursul lunii în reţelele din subsol sau la etajul tehnic al blocului locativ contorizat nu s-au produs scurgeri, volumele scurgerilor vor fi achitate de partea vinovată. Partea vinovată este consumatorul în apartamentul/încăperea locuibilă în cămin (încăperea nelocuibilă) a căruia au fost depistate scurgeri sau contoare deteriorate şi alte încălcări, inclusiv cele ce au avut loc pînă la locurile în care sînt instalate contoarele din apartamente/încăperile locuibile în cămine (încăperile nelocuibile), iar atunci cînd scurgerile s-au produs de la reţelele interne de utilizare comună - persoana responsabilă de exploatarea acestora.
    Scurgerile depistate vor fi confirmate printr-un act semnat de reprezentantul gestionarului şi proprietarul, chiriaşul şi locatarul apartamentului/încăperii locuibile în cămin sau încăperii nelocuibile.
    În cazul scurgerilor de apă de la reţelele interne ale blocului locativ, se întocmeşte un act, semnat de reprezentantul gestionarului şi 2-3 locatari, iar volumul de apă potabilă scursă se trece la pierderile gestionarului sau furnizorului, în funcţie de deservirea reţelelor, conform tarifului stabilit pentru populaţie.
    Volumul lunar al scurgerilor de apă din reţelele de tranzit din blocurile locative, cămine se atribuie la pierderile furnizorului. În plus, furnizorul este obligat să compenseze gestionarului pagubele cauzate de scurgerile din reţelele externe şi de tranzit (dacă acestea au avut loc).
    Volumul lunar al scurgerilor de apă din reţelele de tranzit este calculat de reprezentantul furnizorului şi al gestionarului şi confirmat printr-un act, semnat de ambele părţi. În cazul în care furnizorul refuză să se prezinte la faţa locului pentru a fixa scurgerile sau a semna actul respectiv, acest act este semnat unilateral de către gestionar şi 2-3 locatari şi prezentat spre calculare direct furnizorului sau întreprinderii municipale "Infocom" ori altei întreprinderi similare.

    Volumul apei uzate va fi acceptat la nivelul volumului de apă potabilă consumată.
    [Pct.9 modificat prin HG978 din 23.08.06, MO138-141/01.09.06 art.1057]
    [Pct.9
modificat prin HG1339 din 16.10.02, MO141/17.10.02 art.1470]
    10. Plata pentru încălzire
    Plata pentru încălzire se calculează pentru un metru pătrat de suprafaţă încălzită a apartamentului/încăperii locuibile în cămin.
    În cazul în care pe balcoane sau logii sînt instalate aparate de încălzire, la suprafaţa încălzită a apartamentului/încăperii locuibile în cămin se adaugă şi suprafeţele acestora, iar plata pentru încălzirea lor se calculează aplicîndu-se coeficientul 1,2.
    Dacă în apartament/încăperea locuibilă în cămin au fost instalate radiatoare suplimentare sau secţiuni ale acestora, din care cauză este dereglată încălzirea apartamentelor conectate la aceeaşi coloană, plata pentru încălzirea apartamentelor cu radiatoare (secţiuni) instalate suplimentar se va majora conform calculului efectuat de gestionar sau furnizor, după caz, reducîndu-se, respectiv, plata pentru încălzirea apartamentelor în care încălzirea a fost dereglată.
    Volumul energiei termice supuse achitării de către populaţie se stabileşte conform datelor contoarelor termice instalate în blocurile locative, iar în lipsa lor, începînd cu 1 ianuarie 2003 şi pînă la finele procesului de instalare a contoarelor termice în blocurile locative - costul se stabileşte conform costului mediu de încălzire a 1 m2 de suprafaţă încălzită a locuinţelor tuturor blocurilor necontorizate ale fondului locativ.
    Instalarea, exploatarea (întreţinerea şi reparaţia), verificarea metrologică, înlocuirea (în perioada indicată în documentele normative ale organului naţional de metrologie) şi sigilarea contoarelor termice se efectuează din contul furnizorului.
    În cazul în care blocul locativ este contorizat, plata lunară pentru încălzirea apartamentelor/încăperilor locuibile în cămine necontorizate Cînc se determină prin relaţia:

 

 

Q - (Qсc + Qar + Qprd)

 

(3)

Cînc = Tînc × Qi = Tînc ×

——————————

× fi ,

 

Fi

 

       

     în care:
    Tînc reprezintă tariful pentru energia termică, lei/Gcal
    Q- consumul de energie termică înregistrat de contorul comun al blocului locativ, Gcal;
    Q1- consumul lunar de energie termică pentru încălzirea apartamentului/ încăperii locuibile în cămin, Gcal;
    Qcc - consumul lunar de enargie termică înregistrat de contoarele din apartamente/încăperile locuibile în cămine, Gcal;
    Q ar - consumul lunar de energie termică pentru încălzirea încăperilor nelocuibile arendate şi ale proprietarilor, conectate la branşamentul de încălzire al/blocului locativ după contorul blocului, Gcal;
    f i - suprafaţa încălzită a/apartamentului/încăperii locuibile în cămin, m2
    Fi - suprafaţa încălzită a apartamentelor/încăperilor locuibile în cămine, în care nu sînt instalate contoare termice, m2;
    Qprd - pierderile lunare de energie termică ocazionate de scurgeri şi cele ce au loc prin sectoarele neizolate ale sistemelor interne de încălzire a blocului locativ (Gcal) se determină prin relaţiile descrise mai jos:

Qprd=Qsc prd + Qneiz prd, în care,


    Qsc prd - reprezintă pierderile lunare de energie termică ocazionate de scurgeri, Gcal;
    Qneiz prd - pierderile lunare de energie termică prin sectoarele interne neizolate/ Gcal;


    Pierderile lunare ocazionate de scurgeri se determină prin relaţia:
Qsc prd  = [86,6 V n sc /t]*t, în care
    t - temperatura medie lunară a agentului termic în conducta în care se află sursa de pierderi, 0C;
    V - volumul vasului de măsurat scurgerile de agent termic pe parcursul controlului, m3;
    t - timpul umplerii vasului de măsurat, s;
    nsc - numărul de zile, pe parcursul cărora au avut loc scurgeri.
    Pierderile lunare prin sectoarele neizolate se determină prin relaţia:
Qneiz prd  = 24 q l nneiz 10-6,
     în care:
    l - reprezintă lungimea conductei neizolate, m;
    nneiz - durata pierderilor de căldură prin sectorul neizolat pe parcursul lunii, zile;
    q - pierderile specifice de căldură prin sectorul neizolat se determină conform graficului de la pagina 11.

    Dacă evidenţa energiei termice se efectuează prin contorul instalat în punctul termic central (PTC) sau punctul termic (PT), plata lunară pentru încălzirea fiecărui apartament din blocul locativ/fiecărei încăperi locuibile în căminul fără contor termic se determină prin relaţia:

 

Q - (ΣQcc + ΣQar + ΣQprd + Qlprd)

 

(4)

Cînc = Tînc × Qi = Tînc ×

————————————————

× fi ,

 

Fi

 

    Q1 prd  reprezintă pierderile lunare de energie termică de la scurgeri şi prin sectoarele neizolate ale reţelelor termice externe de la PTC sau PT pînă la blocul locativ, Gcal;
IZOLAREA TERMICĂ A SUPRAFEŢELOR FIERBINŢI
    Graficul de determinare a pierderilor de căldură prin suprafeţe neizolate ale conductelor
    ΣQ cc. - consumul însumat lunar de energie termică înregistrat de toate contoarele termice din apartamentele din blocurile locative / încăperile locuibile în cămine, conectate la respectivul PTC sau PT, Gcal;
    ΣQar - consumul însumat lunar de energie termică la încălzirea încăperilor nelocuibile arendate şi private, conectate la branşamentele de încălzire ale blocurilor locative, care se alimentează cu energie termică de la respectivul PTC sau PT, Gcal;
    ΣQ prd - Pierderile lunare de energie termică cauzate de scurgeri şi cele produse în sectoarele neizolate ale sistemelor termice interne din blocurile locative se trec la pierderile gestionarului sau proprietarului casei individuale, după caz, iar pierderile de la scurgeri, precum şi cele produse în sectoarele neizolate ale reţelelor termice de tranzit - la pierderile furnizorului.
  
  Pierderile lunare de energie termică de la scurgeri şi prin sectoarele neizolate ale sistemelor termice interne din blocurile locative se trec la pierderile furnizorului sau gestionarului care le deserveşte, iar pierderile de la scurgeri prin sectoarele neizolate ale reţelelor termice de tranzit – la pierderile furnizorului.
    Cantitatea de energie termică utilizată lunar este confirmată printr-un act, semnat de reprezentantul furnizorului şi al gestionarului.
    În cazul în care temperatura agentului termic nu corespunde cerinţelor tehnice şi sanitare din cauza parametrilor scăzuţi sau a funcţionării necorespunzătoare a sistemului de încălzire din interiorul blocului locativ:nu se permite aplicarea coeficienţilor de majorare a plăţii pentru încălzirea apartamentelor/încăperilor locuibile în cămine de la etajele 2-4, 2-8 etc. În scopul reducerii plăţii pentru încălzirea insuficientă a apartamentelor/încăperilor locuibile în cămine de la primele sau ultimele etaje.
    Nu se permite deconectarea parţială a apartamentului (încăperilor locuibile în cămine) de la sistemul centralizat de încălzire a blocului locativ. Deconectarea integrală se va efectua cu condiţia că în apartament (încăperea locuibilă în cămin) va fi instalată o altă sursă de încălzire pentru întreţinerea temperaturii constante în încăpere la un nivel de cel puţin + 18 °C. Deconectarea integrală se va efectua cu respectarea prevederilor anexei nr. 7 la prezentul Regulament.
   
[Pct.10 modificat prin HG628 din 20.05.16, MO140-149/27.05.16 art.687]
    [Pct.10 modificat prin HG707 din 20.09.11, MO156-159/23.09.11 art.778]
   
[Pct.10 modificat prin HG1228 din 13.11.07, MO180-183/23.11.07 art.1287]
    [Pct.10 modificat prin HG269 din 12.03.03, MO48/18.03.03 art.286]
    [Pct.10 modificat prin HG1339 din 15.10.02, MO142-143/17.10.02 art.1470]
    11. Plata pentru alimentarea cu apă caldă menajeră
    Plata pentru alimentarea cu apă caldă menajeră se percepe în baza contractelor încheiate între furnizor-consumator, furnizor-gestionar şi între gestionar-consumator (conform contractului - model din anexa nr.5), dacă pct.3 din prezentul Regulament nu prevede altfel, şi se calculează în modul următor:
   
1) pentru fiecare persoană, în cazul lipsei contoarelor la branşamentele blocurilor locative şi în apartamente/încăperile locuibile în cămine - conform normelor de consum prevăzute de Normele consumului de apă potabilă pe teritoriul Republicii Moldova, aprobate de Ministerul Mediului şi Amenajării Teritoriului la 2 octombrie 2000 sau altor norme aprobate de organele administraţiei publice locale, dar nu mai mari decît cele prevăzute de Normele sus-nominalizate;

    2) conform indicaţiilor contoarelor din apartamente/încăperile locuibile în cămine (în temeiul cerinţelor stipulate în anexa nr. 5 la prezentul Regulament).
    În cazul în care consumatorul nu are posibilitate să instaleze contoare la toate branşamentele de alimentare cu apă caldă menajeră din apartamentul/încăperea locuibilă în cămin, se permite deconectarea parţială sau a tuturor branşamentelor de la sistemul de alimentare cu apă caldă menajeră a blocului locativ, cu respectarea prevederilor anexei nr.6 la prezentul Regulament.
    Instalarea, exploatarea (întreţinerea şi reparaţia), verificarea metrologică, înlocuirea (în perioada indicată în documentele normative ale organului naţional de metrologie) şi sigilarea contoarelor de apă caldă se efectuează din contul furnizorului.
    Modul de stabilire a volumelor de apă caldă menajeră consumată este similar modului stabilit pentru apa potabilă, specificat la punctul 9 al prezentului Regulament.
    [Pct.11 modificat prin HG978 din 23.08.06, MO138-141/01.09.06 art.1057],
   
[Pct.11 modificat prin HG1339 din 15.10.02, MO142-143/17.10.02 art.1470]
    12. Plata pentru energia electrică furnizată
    Furnizarea energiei electrice utilizată în locuinţe se efectuează în bază de contract, conform prevederilor Legii nr.137-XIV din 17 septembrie 1998 cu privire la energia electrică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.111-113, art.681). Energia electrică utilizată pentru iluminarea încăperilor de uz comun şi funcţionarea ascensoarelor din blocurile locative se furnizează în baza contractului de furnizare a energiei electrice încheiat între furnizor şi gestionarul fondului locativ.
    Evidenţa energiei electrice utilizată pentru iluminarea încăperilor de uz comun şi pentru funcţionarea ascensoarelor din blocurile locative se ţine separat de către furnizorul de energie electrică, utilizînd echipamentele de măsurare instalate conform proiectelor. În cazul lipsei acestora, furnizorul este obligat să instaleze echipamentul respectiv.
    Proprietarii, chiriaşii sau alţi posesori legali de locuinţe sînt obligaţi să achite în termen plăţile pentru energia electrică furnizată, inclusiv pentru energia electrică utilizată la iluminarea încăperilor de uz comun şi pentru funcţionarea ascensoarelor.
    Cantitatea de energie electrică utilizată pentru iluminarea încăperilor de uz comun, înregistrată lunar de echipamentele de măsurare respective, se repartizează lunar de către gestionar fiecărui proprietar, chiriaş sau alt posesor legal de locuinţă, proporţional numărului de apartamente din blocul locativ.
    În cazul în care gestionarul fondului locativ are încheiat contract de furnizare a energiei electrice, plata energiei electrice utilizate pentru funcţionarea ascensoarelor se percepe, de către gestionar, proporţional numărului de persoane care locuiesc în bloc de la toţi proprietarii, chiriaşii sau alţi posesori legali ai locuinţelor, cu excepţia copiilor de pînă la trei ani şi a persoanelor care locuiesc la etajul I. Proprietarii, chiriaşii sau alţi posesori legali ai locuinţelor de la etajul II din blocurile locative sînt scutiţi de plată pentru energia electrică utilizată la funcţionarea ascensoarelor în cazul în care sînt deconectate aparatele de comandă ale ascensoarelor de la staţia etajului II, deconectarea fiind efectuată în conformitate cu prevederile pct. 14 din prezentul Regulament.
    Astfel, plata pentru energia electrică pentru iluminarea încăperilor de uz comun şi funcţionarea ascensoarelor se include lunar de către gestionarul fondului locativ în bonul de plată pentru deservirea tehnică a blocului.
    În cazul în care gestionarul fondului locativ nu are încheiat contract de furnizare a energiei electrice utilizate pentru iluminarea încăperilor de uz comun şi funcţionarea ascensoarelor, consumul energiei electrice utilizate pentru iluminarea încăperilor de uz comun şi pentru funcţionarea ascensoarelor se include distinct de către furnizorul de energie electrică în facturile emise lunar consumatorilor pentru energia electrică utilizată în apartament.
    În acest caz, furnizorul de energie electrică repartizează cantitatea energiei electrice utilizate la iluminarea încăperilor de uz comun conform procedurii prevăzute la alineatul patru al prezentului punct. Cantitatea de energie electrică utilizată pentru funcţionarea ascensoarelor se repartizează lunar de către furnizorul de energie electrică fiecărui proprietar, chiriaş sau alt posesor legal de locuinţă proporţional cotei constituite din suprafaţa totală (în metri pătraţi) a locuinţelor (încăperilor) ce îi aparţin în baza datelor prezentate de gestionarul fondului de locuinţe, cu excepţia proprietarilor, chiriaşilor sau a altor posesori legali ai locuinţelor de la etajul I. Proprietarii, chiriaşii sau alţi posesori legali ai locuinţelor de la etajul II, din blocurile locative, sînt scutiţi de plată pentru energia electrică utilizată la funcţionarea ascensoarelor în cazul în care gestionarul prezintă furnizorului scrisoarea ce confirmă deconectarea aparatelor de comandă de la staţia ascensorului de la etajul II, deconectarea fiind efectuată în conformitate cu prevederile pct. 14 din prezentul Regulament.
    Plata pentru iluminarea subsolurilor şi a etajelor tehnice se percepe numai de la persoanele care se folosesc de acestea.
    În cazul în care o parte din proprietari, chiriaşi sau alţi posesori legali de locuinţe nu achită furnizorului plata pentru energia electrică utilizată la iluminarea încăperilor de uz comun şi funcţionarea ascensoarelor, furnizorul nu deconectează încăperile de uz comun şi ascensoarele de la reţeaua electrică, însă este în drept să deconecteze apartamentul neplătitorului de la reţeaua electrică, conform prevederilor Regulamentului pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1194 din 22 noiembrie 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.168-171, art.1367).
   
[Pct.12 în redacţia HG1343 din 01.12.08, MO226-229/19.12.08 art.1414]
    [Pct.12 în redacţia HG1480  din 26.12.07, MO8-10/15.01.08 art.44]
    [Pct.12 în redacţia HG468 din 02.05.06, MO73/12.05.06 art.507]
    [Pct.12 modificat prin HG1339 din 15.10.02, MO142-143/17.10.02 art1470]
    13. Plata pentru alimentarea cu gaze naturale
    Plata pentru alimentarea cu gaze naturale se percepe conform tarifelor în vigoare şi indicaţiilor contoarelor de gaze, iar în lipsa lor - conform normelor de consum în vigoare în baza contractelor încheiate între furnizor şi consumator.
    În lipsa contoarelor de gaze, plata pentru gazele naturale utilizate de aragaz se calculează conform normelor de consum în vigoare (pentru gazul natural utilizat de aragaz - pentru o persoană, luîndu-se în considerare gradul de confort al apartamentului/încăperii locuibile în cămin, şi pentru un metru pătrat de suprafaţă - în cazul utilizării gazului pentru încălzirea autonomă a apartamentului/încăperii locuibile în cămin).
    14. Plata pentru întreţinerea ascensorului
    Plata pentru întreţinerea ascensorului se calculează pentru o persoană, cu excepţia proprietarilor, chiriaşilor sau a altor posesori legali ai locuinţelor de la etajul I, în baza contractelor încheiate între prestatorul de servicii şi gestionar.
    La solicitarea în scris a tuturor proprietarilor, chiriaşilor sau a altor posesori legali ai locuinţelor de la etajul II, gestionarul fondului locativ solicită prestatorului serviciului ascensoare deconectarea aparatelor de comandă a ascensorului de la staţia etajului II, cu scutirea acestora de obligaţia de plată a serviciului ascensoare, în cazul în care solicitantul nu are datorii pentru întreţinerea ascensorului şi se asigură accesul liber la uşile puţului al staţiei respective.
    Deconectarea aparatelor de comandă ale ascensorului de la staţia etajului II se efectuează de către prestatorul serviciului ascensoare cu respectarea cerinţelor NRS 35-03-60: 2003 „Reguli de construire şi exploatare inofensivă a ascensoarelor”.
    Dacă staţia a doua a ascensorului se află la etajul III sau mai sus, deconectarea acesteia este interzisă.
    La solicitarea în scris a tuturor proprietarilor, chiriaşilor sau a altor posesori legali ai apartamentelor de la etajul II, gestionarul fondului locativ solicită prestatorului serviciului ascensoare reconectarea aparatelor de comandă ale ascensorului, cu restabilirea obligaţiei de plată a serviciului ascensoare de către proprietarii, chiriaşii sau alţi posesori legali ai apartamentelor de la etajul II. Reconectarea aparatelor de comandă a ascensorului, de la staţia etajului II, se efectuează de către prestatorul serviciului ascensoare cu respectarea cerinţelor NRS 35-03-60: 2003 „Reguli de construire şi exploatare inofensivă a ascensoarelor”.
    Clauzele principale stipulate în contractul încheiat între prestatorul de servicii ascensoare şi gestionarul fondului de locuinţe sînt următoarele:
numele sau denumirea, domiciliul sau sediul părţilor contractante;
    obiectul contractului (întreţinerea ascensorului prin revizii tehnice curente, perioada de efectuare a acestor revizii în scopul menţinerii în siguranţă a ascensoarelor, eliminarea deranjamentelor cu indicarea numărului de telefon pentru înlăturarea acestor deranjamente, reparaţiile curente, întocmirea actelor de constatare şi devizelor etc.);
    obligaţiile prestatorului de servicii ascensoare, conform condiţiilor tehnice de exploatare a ascensorului;
    obligaţiile beneficiarului;
    perioada de acţiune a contractului;
    preţul lucrărilor contractate;
    modalităţile de plată;
    garanţii;
    modul de modificare şi reziliere a contractului;
    alte prevederi.
    [Pct.14 în redacţia HG1343 din 01.12.08, MO226-229/19.12.08 art.1414]
    [Pct.14 modificat prin HG1480 din 26.12.07, MO8-10/15.01.08 art.44]
    [Pct.14 modificat prin HG1339 din 15.10.02, MO142-143/17.10.02 art.1470]
  
 
15. Plata pentru transportul deşeurilor menajere solide şi lichide
    Plata pentru transportul deşeurilor menajere solide se calculează pentru o persoană şi se percepe în baza normelor şi tarifelor stabilite, conform conturilor (chitanţelor), prezentate de prestatorul de servicii, şi contractelor încheiate în mod obligatoriu cu toţi consumatorii, inclusiv cu proprietarii caselor individuale, cu proprietarii şi locatarii încăperilor cu altă destinaţie decît cea de locuinţe, anexate sau înglobate în/la blocurile locative, precum şi a întreprinderilor amplasate pe teritoriul aflat în folosinţa gestionarului blocului locativ.
    Plata pentru transportul deşeurilor menajere lichide se efectuează pentru cantitatea transportată de facto.
    Întreprinderea care transportă deşeurile menajere solide şi lichide asigură securitatea sanitară şi epidemiologică pe teritoriul localităţii.
    [Pct.15 modificat prin HG1480 din 26.12.07, MO8-10/15.01.08 art.44]
    [Pct.15 modificat prin HG1339 din 15.10.02, MO142-143/17.10.02 art.1470 ]
    16. Plata pentru serviciile necomunale
    Plata pentru folosirea reţelei de radiodifuziune, a sistemului de recepţie colectivă a semnalului de televiziune şi pentru serviciile de telecomunicaţii se percepe în conformitate cu tarifele în vigoare şi cu contractele încheiate.
   
Proprietarii posturilor de televiziune prin cablu achită plata pentru folosirea elementelor constructive ale blocului locativ în scopul montării cablului, instalaţiilor, dispozitivelor şi antenelor, conform contractelor încheiate, în mod obligatoriu, cu gestionarul fondului locativ.

    [Pct.16 alineat introdus prin HG1480 din 26.12.07, MO8-10/15.01.08 art.44]
V. Modul şi termenele de achitare a plăţilor pentru
serviciile locative, comunale şi necomunale
    17. Plăţile pentru serviciile locative, comunale şi necomunale se percep de la proprietarii, chiriaşii şi locatarii caselor individuale, apartamentelor/încăperilor locuibile în cămine şi încăperilor nelocuibile din bloc conform contractelor, în baza conturilor (bonurilor) lunare respective pentru fiecare tip de serviciu, eliberat de furnizori gestionari sau prestatorii de servicii.
    [Pct.17 modificat prin HG1339 din 15.10.02, MO142-143/17.10.02 art.1470]
   
18. Achitarea plăţilor se efectuează de către proprietarii, chiriaşii şi locatarii caselor individuale, apartamentelor/încăperilor locuibile în cămine şi încăperilor nelocuibile din bloc, de regulă, prin instituţiile bancare şi oficiile poştale, dacă în contractele încheiate nu este prevăzut altceva. În cazul în care plata se achită direct furnizorilor, prestatorilor de servicii şi gestionarilor, casele lor trebuie să fie înzestrate cu aparate de casă cu memorie fiscală.

    Proprietarii, chiriaşii şi locatarii caselor individuale, apartamentelor/încăperilor locuibile în cămine şi încăperilor nelocuibile din bloc achită plăţile pentru serviciile prestate în luna precedentăpînă la data indicată în factura de plată . La solicitarea consumatorilor, plata pentru serviciile prestate poate fi achitată în prealabil pe o durată convenită de părţi, conform condiţiilor propuse de ele şi stipulate în contract.
    În cazul absenţei locatarilor, plata pentru serviciile comunale şi alte servicii se percepe conform prevederilor stipulate în anexa nr. 4 la prezentul Regulament.
    Categoriile de populaţie care beneficiază de compensaţii nominative achită plata pentru serviciile locative, comunale şi necomunale conform actelor legislative şi normative în vigoare.
   
[Pct.18 modificat prin HG978 din 23.08.06, MO138-141/01.09.06 art.1057]
    [Pct.18
modificat prin HG1339 din 16.10.02, MO141/17.10.02 art.1470]
VI. Condiţiile de reducere a plăţii în caz de nerespectare a
termenelor, volumelor şi calităţii serviciilor prestate
    19. În cazul în care nu se respectă termenele de prestare a serviciilor, precum şi volumele şi calitatea lor, prevăzute de contractul încheiat, se micşorează, respectiv, şi plata pentru ele, conform prescripţiilor din capitolele VI şi VII din prezentul Regulament.
    În contractele încheiate între furnizor şi gestionar, gestionar şi consumator şi între furnizor şi consumator se va include obligatoriu un punct, care va reglementa modul de reducere a plăţilor pentru serviciile comunale şi necomunale prestate cu încălcarea termenelor sau de calitate necorespunzătoare din vina furnizorului (gestionarului), conform prevederilor capitolului VII, şi se vor indica telefoanele de contact ale serviciului de dispecerat.
    [Pct. 19 modificat prin HG1339 din 16.10.02, MO141/17.10.02 art.1470]
   
20. Modul de perfectare a documentelor în cazul lipsei unuia dintre tipurile de servicii
    Perfectarea documentelor ce confirmă faptul lipsei unuia dintre tipurile de servicii se efectuează în modul următor:
   a) dacă gazul, încălzirea, apa potabilă sau apa caldă menajeră lipsesc în toate apartamentele blocului locativ/încăperile locuibile în cămine (unei scări, unui grup de blocuri), iar deşeurile solide şi lichide nu se transportă sau se transportă cu întîrziere, în acest caz iniţiatorul întocmirii actului privind lipsa serviciilor respective va fi gestionarul, la balanţa sau în gestiunea căruia se află fondul de locuinţe.
    În actul întocmit de trei părţi (gestionar, furnizor şi consumator) se va indica:
    1) perioada în care serviciile nu au fost prestate, ceea ce se confirmă prin note făcute în registrul dispeceratului furnizorului sau gestionarului;
    2) înregistrarea sosirii sau nesosirii, la chemare, a reprezentantului furnizorului;
    3) înregistrarea reluării prestării serviciilor, cu indicarea cauzelor acordării lor  necalitative şi a părţii vinovate.
    Actul se întocmeşte în trei exemplare, cîte unul pentru gestionar, furnizor şi consumator, şi se prezintă fiecăruia din ei, indiferent dacă au fost sau nu au fost  prezenţi la întocmirea lui.
   Actul este semnat de reprezentanţii gestionarului, împuterniciţi prin ordin pe întreprindere, precum şi de 2-3 reprezentanţi ai blocului locativ (grupului de blocuri), împuterniciţi de locatarii, cărora nu li se prestează serviciile respective sau li se prestează servicii necalitative, şi de reprezentantul furnizorului.
    Reprezentantul furnizorului este invitat printr-o telefonogramă, indicîndu-se data şi ora expedierii ei. Dacă el nu se prezintă, în act se face nota respectivă, indicîndu-se numărul şi data telefonogramei expediate, copia ei fiind anexată la act.
    Dacă reprezentantul furnizorului s-a prezentat, însă a refuzat să semneze actul, acesta este semnat de gestionar şi reprezentantul blocului locativ sau al casei scării şi serveşte drept temei pentru reducerea plăţilor pentru serviciile prestate.
     Dacă în act a fost menţionată data reluării  prestării serviciilor, semnătura reprezentantului furnizorului este necesară numai în cazul existenţei unor divergenţe.
    Toate divergenţele dintre gestionari şi furnizori generate de lipsa serviciilor sau de prestarea unor servicii necalitative, se vor examina în instanţele judecătoreşti în termenele stabilite de legislaţia în vigoare;
    b) dacă gazul, încălzirea, apa potabilă sau apa  caldă menajeră lipsesc într-un apartament/încăpere locuibilă în cămin, consumatorul din acest apartament/această încăpere locuibilă în cămin se adresează prin telefon sau în scris la dispeceratul gestionarului sau furnizorului, după caz, cu care au încheiat contractul.
    Dispecerul înregistrează în mod obligatoriu adresarea consumatorului în registru, în care indică data şi ora primirii ei şi data şi ora reluării prestării serviciilor, informînd ulterior consumatorul.
     Dacă în urma controlului temeinicia adresării locatarului nu se confirmă, în act se face nota respectivă.
    În cazul în care furnizorul (gestionarul), în termen de trei zile, nu a luat măsuri pentru satisfacerea adresării consumatorului, acesta din urmă  este în drept să solicite întocmirea unui act privind lipsa serviciilor sau prestarea unor servicii necalitative, semnarea şi examinarea ulterioară a divergenţelor în modul expus la lit. a), însă în această situaţie actul nu este semnat de reprezentantul blocului locativ, ci de consumatorul din apartamentul/încăperea locuibilă în cămin respective.
    Dacă la semnarea actului nu există divergenţe privind reluarea prestării serviciilor, semnătura reprezentantului furnizorului nu este obligatorie;
    c) în cazul în care furnizorul deserveşte reţelele pînă la consumatorul din apartament/încăperea locuibilă în cămin şi încăperea nelocuibilă şi a încheiat un contract cu acesta, actele privind lipsa serviciilor sau nerespectarea calităţii şi a termenelor de prestare a lor sînt semnate de reprezentanţii furnizorului şi de consumator.
    Prevederile acestui punct se extind şi asupra caselor individuale, cu condiţia ca actele să fie  întocmite între furnizor şi consumator.
    [Pct.20 modificat prin HG1339 din 15.10.02, MO142-143/17.10.02 art.1470]
    21. Specificul perfectării documentelor în cazul încălzirii insuficiente şi alimentării necalitative cu apă caldă menajeră
    Dacă temperatura aerului în casa individuală, apartament/încăperea locuibilă în cămin (încăperea nelocuibilă) sau a apei calde menajere este mai joasă decît parametrii normativi, la cererea consumatorului, depusă (oral sau în scris) la dispeceratul furnizorului sau gestionarului după caz, reprezentantul acestuia este obligat să verifice funcţionarea aparatelor de încălzire şi a sistemului de alimentare cu apă caldă menajeră în apartament/încăperea locuibilă în cămin (încăperea nelocuibilă), să măsoare temperatura aerului sau a apei şi să întocmească actul respectiv.
    Reprezentantul furnizorului (gestionarului), care i-a refuzat consumatorului întocmirea actului respectiv, va fi tras la răspundere conform legislaţiei în vigoare.
    Dacă cererea conţine date privind temperatura joasă a aerului în apartament/încăperea locuibilă în cămin (încăperea nelocuibilă), în act se va menţiona neapărat faptul dacă consumatorul a efectuat sau nu izolarea termică a uşilor, ferestrelor etc.
    Temperatura aerului în apartament/încăperea locuibilă în cămin se măsoară la o distanţă de 1 metru de la peretele exterior şi la înălţimea de 1,5 metri de la podea - fapt care, de asemenea, se fixează în act.
    Dacă cererea conţine date privind temperatura joasă a apei calde menajere, temperatura acesteia se măsoară cu un termometru special pentru lichide, nemijlocit în priza de apă, şi indicaţiile termometrului sa fixează în act.
     În cazul în care vinovat de prestarea serviciilor necalitative este furnizorul, pentru semnarea actului sus-menţionat este invitat reprezentantul acestuia.
    Dacă rezultatele măsurărilor nu confirmă pretenţiile expuse în reclamaţie sau se constată că consumatorul nu a efectuat lucrările de izolare termică a apartamentului/încăperii locuibile în cămin (încăperii nelocuibile), actul se întocmeşte numai la cererea consumatorului.
     În caz de apreciere incorectă (în opinia consumatorului) a faptelor, el poate face apel la instanţa judiciară.
   
[Pct.21 modificat prin HG1339 din 15.10.02, MO142-143/17.10.02 art.1470]
    22. Dacă în întreaga casă sau la o scară a ei ascensorul nu funcţionează cel puţin 24 de ore însumate pe parcursul lunii (cu excepţia perioadei în care sînt executate lucrările de reparaţie planificate, despre care furnizorul este obligat să informeze gestionarul şi consumatorii), în acest caz, în temeiul cererilor depuse de consumatori la dispeceratul gestionarului, acesta, în prezenţa reprezentantului furnizorului, care este invitat în modul stabilit la punctul 20 al prezentului Regulament, întocmeşte actul respectiv. Actul este semnat de către gestionar, furnizor şi 2-3 reprezentanţi ai consumatorilor. În cazul nefuncţionării sistematice a ascensorului, timpul staţionării se însumează. În acest scop, în act este necesar să se indice durata (orele) staţionării ascensorului, pentru a stabili timpul total al deconectării lui pe parcursul lunii.
    23. Modul de reducere a plăţilor
    Drept temei pentru reducerea plăţilor, în cazul cînd serviciile nu au fost prestate sau au fost prestate la un nivel nesatisfăcător, servesc actele întocmite în modul stabilit de prezentul Regulament.
    Reducerea plăţilor se efectuează pentru luna în care au fost prestate servicii cu întreruperi sau necalitativ, fapt care este reflectat în chitanţa de plată.
    Dacă chitanţa prezentată spre plată a fost întocmită conform prevederilor punctului 23 din prezentul Regulament, reducerea repetată a plăţilor nu se efectuează.
    Litigiile apărute între furnizor şi gestionar, furnizor şi consumator, gestionar şi consumator privind motivul întreruperii prestării sau prestării nesatisfăcătoare a serviciilor, precum şi determinarea părţii vinovate nu pot servi drept temei pentru refuzul reducerii plăţilor.
   
Perioada de calcul al plăţii pentru serviciile prestate se consideră luna calendaristică.
   
[Pct.23 modificat prin HG1339 din 15.10.02, MO142-143/17.10.02 art.1470]


    24. Litigiile apărute între părţile contractante se soluţionează pe cale judiciară.
    [Pct.24 introdus prin HG1339 din 15.10.02, MO142-143/17.10.02 art.1470]

Anexa nr.1
la Regulamentul cu privire la modul de prestare şi achitare
a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru
fondul locativ, contorizarea apartamentelor
şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării la
sistemele de încălzire şi alimentare cu apă
L I S T A
lucrărilor de bază pentru deservirea tehnică, reparaţia
şi gestionarea fondului de locuinţe
    Deservirea tehnică şi reparaţia fondului de locuinţe include lucrările de întreţinere şi reparaţie a fondului locativ, care este reprezentat în sensul prezentului Regulament de apartamentele şi garsonierele din blocurile locative (în continuare - apartamente) şi de încăperile locuibile în cămine, de întreţinere sanitară a blocurilor locative şi a terenurilor aferente, de amenajare şi înverzire a acestor terenuri, alte lucrări  efectuate de specialiştii gestionarului sau, prin contract, de alte persoane juridice (fizice).
    Lucrările de deservire tehnică şi reparaţie a blocurilor locative şi căminelor se divizează în lucrări de întreţinere şi reparaţie a elementelor constructive ale blocului locativ şi căminului, de deservire tehnică şi reparaţie a echipamentelor tehnice ale acestuia şi sînt plătite de către consumatori pe tarife distincte.   
    (1) Lucrările de întreţinere şi reparaţie a elementelor constructive ale blocului locativ au menirea de a preîntîmpina uzura prematură a apartamentelor şi încăperilor locuibile în cămine şi menţinerea indicilor de exploatare a tuturor elementelor constructive, cum sînt:
    fundamentul şi pereţii subsolurilor;
    pereţii clădirii,
    pereţii despărţitori;
    planşeele;
    acoperişurile;
    sistemele de evacuare a apei meteorice;
    ferestrele, uşile, scările din casa scării.
    Deservirea tehnică şi reparaţia curentă a echipamentelor tehnice includ lucrările de deservire a sistemelor:
    de încălzire şi apă caldă menajeră în subsoluri, la etajele tehnice, precum şi a coloanelor comune din afara apartamentelor/încăperilor locuibile în cămine;   
   
de alimentare cu energie electrică (lucrările de deservire a reţelelor interne se efectuează de către gestionarul blocului din contul proprietarilor, dacă asemenea cheltuieli nu sînt incluse în tariful pentru deservirea tehnică şi reparaţia echipamentelor tehnice din interiorul blocului locativ);
    de alimentare cu gaze naturale (lucrările de deservire a reţelelor de gaze şi aragazurilor se efectuează de către organizaţiile de alimentare cu gaze din contul lor);
    de ventilaţie;
    de canal de fum;
    de alimentare cu apă în subsoluri, la etajele tehnice, precum şi a coloanelor comune din apartamente/încăperile locuibile în cămine;  
    de evacuare a apei uzate;  
    antiincendiar şi de evacuare a fumului;
    de alimentare cu căldură, apă potabilă şi apă caldă menajeră de tranzit din blocul locativ (lucrările se efectuează din contul furnizorului).

    (2) Lucrările de întreţinere sanitară a blocurilor şi terenurilor aferente includ:
    salubrizarea terenurilor aferente;
    salubrizarea subsolurilor, caselor scării, spălarea şi dezinfectarea tubulaturilor, a recipientelor pentru gunoi, a camerelor de deşeuri şi a altor locuri de uz comun;
    reparaţia curentă, spălarea, dezinfectarea şi vopsirea containerelor pentru deşeurile menajere;
    instalarea şi exploatarea indicatoarelor cu denumirea străzilor şi numărul blocurilor locative, flagştocurilor etc.
    (3) Organizarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţie a apartamentelor şi încăperilor locuibile în cămine (încăperilor nelocuibile) se efectuează de către aparatul administrativ al gestionarului.
    Lucrările de gestionare a apartamentelor şi încăperilor locuibile în cămine (încăperilor nelocuibile) includ:
    ţinerea documentaţiei tehnice a blocurilor locative, prelucrarea actelor de contabilitate şi altor acte;
    efectuarea operaţiunilor economice la bancă;
    încheierea, evidenţa şi asigurarea executării contractelor de închiriere, arendare a apartamentelor/încăperilor locuibile în cămine (încăperilor nelocuibile), de deservire tehnică a blocului locativ, altor contracte economice;
    păstrarea contractelor de închiriere, arendare, întreţinere şi reparaţie a apartamentelor şi încăperilor locuibile în cămine privatizate sau de întreţinere şi deservire a încăperilor nelocuibile din fondul locativ;
    ţinerea evidenţei achitării de către proprietarii, chiriaşii şi locatarii apartamentelor/încăperilor locuibile în cămine şi încăperilor nelocuibile a serviciilor prestate;
    eliberarea documentelor de decontare şi a certificatelor privind suprafaţa apartamentului/încăperii locuibile în cămin ocupate, precum şi privind plata pentru serviciile locative şi comunale şi pentru coabitare;
    efectuarea reviziei tehnice a blocurilor locative şi, în temeiul datelor reviziei, întocmirea listei de lucrări, necesare pentru deservirea şi reparaţia blocului locativ, a reţelelor tehnicoedilitare, inclusiv borderoul defectelor;
    planificarea şi organizarea lucrărilor necesare pentru întreţinerea, reparaţia capitală şi curentă a fondului locativ, a utilajului şi comunicaţiilor inginereşti;
    înfăptuirea acţiunilor ce ţin de protecţia muncii şi tehnica securităţii;
    asigurarea cu servicii de dispecerat şi combatere a avariilor;
    pregătirea blocurilor locative pentru exploatare în sezonul de toamnă-iarnă.
    (4) Instalarea, înlocuirea, reparaţia şi deservirea cutiilor poştale din casele scărilor blocurilor locative se efectuează în bază de contract cu Întreprinderea de Stat "Poşta Moldovei" sau cu alţi agenţi economici, inclusiv cu forţele proprii ale locatarilor, asociaţiilor de coproprietari în condominiu, asociaţiilor de proprietari ai locuinţelor privatizate. Cutiile instalate trebuie să corespundă standardelor în vigoare.
       (5) Calculul plăţilor pentru deservirea tehnică şi reparaţia echipamentelor tehnice interioare în blocurile de locuinţe se va efectua pentru un metru pătrat de suprafaţă totală a apartamentelor/încăperilor locuibile şi nelocuibile din blocuri şi cămine în baza tarifului coordonat de către organul abilitat de Guvern şi aprobat de către autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, în cadrul adunărilor generale ale asociaţiilor proprietarilor de locuinţe privatizate, asociaţiilor coproprietarilor în condominiu, cooperativelor de construcţie a locuinţelor etc.
    Determinarea sumei plăţilor ce urmează a fi achitate lunar de către consumatori pentru deservirea tehnică şi reparaţia echipamentelor tehnice se efectuează în modul următor:
    tariful aprobat, conform alineatului întîi din prezentul punct, se înmulţeşte la suprafaţa totală a apartamentului /încăperii locuibile în cămin şi se împarte la 12 luni.
    Prestatorul de servicii va include lunar în bonurile de plată ale consumatorilor de servicii separat deservirea tehnică şi reparaţia echipamentelor tehnice interioare, conform tarifelor aprobate.
    Mijloacele băneşti acumulate pentru deservirea tehnică şi reparaţia echipamentelor tehnice vor fi utilizate strict conform destinaţiei - pentru întreţinerea şi exploatarea echipamentelor tehnice din bloc.
    În rapoartele statistice plata pentru deservirea tehnică şi reparaţia echipamentelor tehnice interioare ale blocurilor de locuinţe urmează a fi indicată separat.
    [Anexa nr.1 modificată prin HG1480 din 26.12.07, MO8-10/15.01.08 art.44]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG978 din 23.08.06, MO138-141/01.09.06 art.1057]
    [
Anexa nr.1 modificată prin HG1339 din 15.10.02, MO142-143/17.10.02 art.1470]

Anexa nr.2
la Regulamentul cu privire la modul de prestare şi
achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale
pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor
şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării
la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă

Lista lucrărilor ce se efectuează în interiorul apartamentelor
din contul proprietarilor şi chiriaşilor de locuinţe
    Locatarii efectuează din cont propriu următoarele lucrări de întreţinere şi reparaţie a apartamentelor, neincluse în plata pentru deservirea tehnică şi reparaţia blocului locativ:
    vopsirea, văruirea şi lipirea tapetelor pe pereţi, pereţii despărţitori şi poduri;
    vopsirea podelelor, uşilor şi ferestrelor;
    acoperirea pereţilor cu teracotă şi reparaţia lor;
    răzuirea podelelor;
    înlocuirea, reparaţia, vopsirea aparatelor şi ţevilor de încălzire centrală, conductelor de gaze, apă şi canalizare;