HGA276/2000
ID intern unic:  296043
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 276
din  20.03.2000
cu privire la reglementarea colectării, achiziţionării şi
comercializării resurselor secundare
Publicat : 23.03.2000 în Monitorul Oficial Nr. 31-33     art Nr : 336
HG895 din 03.08.04, MO138-146/13.08.04 art.1069
   HG1073 din 05.10.01, MO9/15.01.02 art.60

În scopul aplicării corecte şi respectării Legii cu privire la resursele materiale secundare nr.787-XIII din 26 martie 1996 (Monitorul Oficial, 1996, nr.31, art.320), precum şi pentru asigurarea integrităţii reţelelor electrice, de telecomunicaţii, utilajelor şi echipamentelor industriale şi intensificarea măsurilor de protecţie a acestora şi a altor bunuri materiale, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Regulamentul cu privire la modul de achiziţionare (predare) şi comercializare a resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, conform anexei nr.1;
    Regulamentul cu privire la colectarea, achiziţionarea şi livrarea materiei prime secundare, conform anexei nr.2.
  
  2. Se interzice:
    achiziţionarea resturilor şi deşeurilor de cablu şi conductoare, a părţilor componente ale echipamentelor electrice şi de telecomunicaţii;
    colectarea şi achiziţionarea de la persoanele fizice a resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, cu excepţia bateriilor de acumulatoare uzate;
    livrarea resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase către agenţii economici autohtoni, care nu au relaţii fiscale cu sistemul bugetar de stat, cu excepţia cazurilor autorizate de Guvern, în conformitate cu prevederile Legii nr. 1361-XIV din 3 noiembrie 2000.
    Ministerul Economiei va asigura, în baza deciziei Guvernului, acordarea autorizaţiilor pentru fiecare lot de resturi şi deşeuri de metale feroase şi neferoase.
    [Pct.2 în redacţia HG1073 din 05.10.01, MO9/15.01.02 art.60]
    [Pct.3 exclus prin HG895 din 03.08.04, MO138-146/13.08.04 art.1069]
   
[Pct.3 în redacţia HG1073 din 05.10.01, MO9/15.01.02 art.60]
   
4. Ministerul Economiei şi Reformelor, în comun cu Ministerul Afacerilor Interne, ministerele şi instituţiile interesate şi autorităţile administraţiei publice locale în termen de o lună:
    va crea comisii mixte şi va supune unui control riguros activitatea punctelor de colectare a resturilor şi deşeurilor de metale neferoase din republică şi va lua măsurile cuvenite faţă de contravenienţii depistaţi;
    va analiza impactul negativ al activităţilor de colectare, achiziţionare şi comercializare a resurselor secundare asupra economiei naţionale şi va prezenta Guvernului concluziile şi propunerile de amendare a legislaţiei necesare pentru ameliorarea situaţiei;
    pe perioada vizată se suspendă acţiunea licenţelor eliberate anterior pentru dreptul de a practica activităţile de colectare, achiziţionare şi comercializare a resturilor şi deşeurilor de metale neferoase;
în comun cu Ministerul Industriei şi Energeticii, Ministerul Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare şi Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor, va elabora şi prezenta Guvernului propuneri privind prelucrarea la întreprinderile autohtone, exportul şi utilizarea deşeurilor tehnice ce conţin metale neferoase.
    5. În vederea extinderii împuternicirilor şi ridicării gradului de responsabilitate al autorităţilor administraţiei publice locale, se stabileşte că Ministerul Economiei va elibera agenţilor economici licenţe pentru colectarea deşeurilor tehnice care conţin metale neferoase numai după coordonarea cu organele administraţiei publice locale.
    [Pct.5 modificat prin HG1073 din 05.10.01, MO9/15.01.02 art.60]
  
  6. Prefecţii judeţelor şi conducătorii organelor teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne poartă răspundere personală pentru asigurarea controlului permanent asupra respectării legislaţiei în vigoare de către agenţii economici din judeţele respective în procesul achiziţionării şi comercializării resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase.
    7. Se stabilesc două puncte de trecere a frontierei ţării pentru mijloacele de transport, încărcate cu resturi şi deşeuri din metale feroase şi neferoase, destinate exportului: biroul vamal Ungheni (calea ferată) şi biroul vamal Leuşeni (transportul auto).
    Departamentul Vamal va încheia un acord de colaborare cu autorităţile vamale ale Rom"niei şi va anunţa în modul stabilit ţările partenere despre modificarea regimului de export al resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase din Republica Moldova.
    [Pct.7 în redacţia HG1073 din 05.10.01, MO9/15.01.02 art.60]
    8. Departamentul Statistică şi Sociologie va asigura colectarea, generalizarea şi furnizarea informaţiilor privind formarea şi utilizarea resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase la toţi agenţii economici, indiferent de forma lor de proprietate.
    [Pct. 8 în redacţia HG1073 din 05.10.01, MO9/15.01.02 art.60]
   
9. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Economiei şi Reformelor.
    10. Se abrogă:
    Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.740 din 30 decembrie 1996 "Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de achiziţionare (predare) şi comercializare a resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase şi a Regulamentului cu privire la colectarea, achiziţionarea şi livrarea materiei prime secundare";
    Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.114 din 2 februarie 1999 "Privind modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.740 din 30 decembrie 1996 şi abrogarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.791 din 18 august 1997" (Monitorul Oficial, 1999, nr.22-23, partea II, art.137);
    Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.793 din 21 august 1999 "Cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.777 din 13 august 1997" (Monitorul Oficial, 1999, nr.94-95, art.831).

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                             Dumitru BRAGHIŞ
    Contrasemnată:
    Viceprim-ministru, ministrul economiei
    şi reformelor                                                          Andrei Cucu
    Ministrul industriei şi energeticii                         Ion Leşanu
    Ministrul justiţiei                                                   Valeria Şterbeţ

    Chişinău, 20 martie 2000.
    Nr. 276.


Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 276
din 20 martie 2000

R E G U L A M E N T U L
CU PRIVIRE LA MODUL DE ACHIZIŢIONARE (PREDARE)
ŞI COMERCIALIZARE A RESTURILOR ŞI DEŞEURILOR
DE METALE FEROASE ŞI NEFEROASE
I. Principii generale
    1. Regulamentul cu privire la modul de achiziţionare (predare) şi comercializare a resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase (în continuare - Regulamentul) prevede modul de achiziţionare (predare) şi comercializare a resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase. Sub incidenţa lui cad agenţii economici cu orice tip de proprietate şi formă organizaţional-juridică, ce îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova.
    2. La resturi şi deşeuri de metale feroase şi neferoase se raportă resturile şi deşeurile metalice de producţie sau rezultate din prelucrarea mecanică a metalelor, precum şi utilajul, instrumentele şi alte produse metalice uzate, inutilizabile conform destinaţiei lor directe din cauza uzurii lor fizice şi morale.
II. Cadrul juridic al activităţii de achiziţionare a resturilor şi
deşeurilor de metale feroase şi neferoase
    3. Activitatea de colectare şi achiziţionare a resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase o pot practica agenţii economici, amplasaţi în teritoriul Republicii Moldova şi înregistraţi în modul stabilit.
    [Pct.3 modificat prin HG895 din 03.08.04, MO138-146/13.08.04 art.1069]
    4. Activitatea de colectare şi achiziţionare a resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase este supusă licenţierii în modul stabilit de Legea nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind licenţierea unor genuri de activitate.
    [Pct.4 modificat prin HG895 din 03.08.04, MO138-146/13.08.04 art.1069]
    5. La publicarea sau difuzarea în mass-media a anunţului privind genul de activitate practicat, agenţii economici sînt obligaţi să indice numărul licenţei şi locul de recepţionare a resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase.
    6. Pentru desfăşurarea activităţii de colectare, achiziţionare şi prelucrare a resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, agenţii economici sînt obligaţi:
    a) să posede suprafeţe utilate, inclusiv încăperi închise pentru păstrarea resturilor şi deşeurilor de metale neferoase, dispozitive de încărcare, aparate de măsurare şi cîntărire;
    b) să dispună de specialişti calificaţi pentru utilizarea şi ambalarea resturilor şi deşeurilor, verificarea lor din punctul de vedere al securităţii antiincendiare şi antiexplozive, al calităţii, dezinfectării şi distrugerii substanţelor dăunătoare;
    c) să respecte regulile de securitate antiincendiară.
III. Achiziţionarea, comercializarea şi evidenţa resturilor şi
deşeurilor de metale feroase şi neferoase
    7. Resturile şi deşeurile de metale feroase şi neferoase pot fi achiziţionate de la persoane juridice şi de la persoane fizice, înregistrate în calitate de subiecţi ai antreprenoriatului în conformitate cu legislaţia în vigoare. Posturile fiscale comune interne de control permit trecerea mijloacelor de transport, încărcate cu resturi şi deşeuri de metale feroase şi neferoase, destinate agenţilor economici care nu au relaţii fiscale cu sistemul bugetar de stat, numai în baza autorizaţiilor originale, perfectate de Ministerul Economiei.
    [Pct.7 completat prin HG1073 din 05.10.01, MO9/15.01.02 art.60]
    8. Achiziţionarea şi comercializarea resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase se efectuează în corespundere cu contractele încheiate între agenţii economici şi se perfectează prin facturile de expediţie potrivit formularului-tip de strictă evidenţă.
    9. Achiziţionarea şi comercializarea resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase se va permite dacă persoana ce le predă va deţine actul de provenienţă a acestora, întocmit în două exemplare potrivit formularului anexat. Unul dintre exemplare se va transmite cumpărătorului, iar cel de al doilea se va păstra la persoana juridică ce a predat resturile şi deşeurile.
    10. Achitarea pentru resturile şi deşeurile de metale feroase şi neferoase, achiziţionate de la persoane juridice, se efectuează numai prin virament.
    11. Evidenţa resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase se ţine de către agenţii economici potrivit formularelor de evidenţă statistică, aprobate de Departamentul Analize Statistice şi Sociologice.
Agenţii economici, care se ocupă cu colectarea şi achiziţionarea resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, prezintă organelor statistice teritoriale raportul statistic "Formarea, utilizarea deşeurilor".
IV. Reglementarea exportului şi reexportului resturilor şi
deşeurilor de metale feroase şi neferoase
    12. Agenţii economici exportă resturi şi deşeuri de metale feroase şi neferoase şi baterii de acumulatoare uzate în baza licenţei acordate de Camera de Licenţiere, în contul importului de materii prime şi profile laminate sau contra valutei liber convertibile, cu condiţia achitării anticipate a loturilor exportate.
    Camera de Licenţiere acordă licenţe pentru exportul resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase:
    a) agenţilor economici care dispun de resturi şi deşeuri proprii, provenite din procesele tehnologice de producere;
    b) altor agenţi economici, care au achiziţionat resturi şi deşeuri doar de la persoanele juridice, la care aceste resturi şi deşeuri s-au format în procesul de producere sau ca urmare a casării mijloacelor fixe uzate moral şi fizic, sau de la persoanele fizice - în cazul achiziţionării bateriilor de acumulatoare uzate - pe bază de concurs, în modul stabilit de Guvern.
    [Pct.12 modificat prin HG895 din 03.08.04, MO138-146/13.08.04 art.1069]
    [Pct.12 în redacţia HG1073 din 05.10.01, MO9/15.01.02 art.60]

    13.Obţinerea licenţei pentru export al resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase se efectuează în baza concursului, condiţiile căruia sînt stipulate în Hotărîrea Guvernului nr.1284 din 2 octombrie 2002.
    [Pct.13 modificat prin HG895 din 03.08.04, MO138-146/13.08.04 art.1069]
    [Pct.13 completat prin HG1073 din 05.10.01, MO9/15.01.02 art.60]

V. Controlul asupra formării, utilizării, achiziţionării şi
comercializării resturilor şi deşeurilor de metale feroase
şi neferoase

    14. Controlul asupra colectării, evidenţei, păstrării şi utilizării juste a resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase este exercitat de:
ministerele şi departamentele de ramură - la întreprinderile şi organizaţiile din subordinea lor;
autorităţile administraţiei publice locale - la întreprinderile şi organizaţiile cu orice formă de proprietate, nesubordonate ministerelor şi departamentelor ramurale amplasate în teritoriile respective.
    15. Controlul de stat asupra utilizării, achiziţionării şi comercializării resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase este exercitat de organele, în atribuţiile cărora, conform legislaţiei în vigoare, întră controlul asupra activităţii agenţilor economici.
    16. Controlul de stat în domeniul respectării legislaţiei cu privire la protecţia mediului înconjurător de către persoanele fizice şi juridice, care utilizează sau achiziţionează resturi şi deşeuri de metale feroase şi neferoase, îl exercită Ministerul Mediului şi Amenajării Teritoriului şi organizaţiile din subordinea acestuia.
VI. Responsabilitatea agenţilor economici
    17. Încălcarea prevederilor prezentului Regulament atrage după sine răspunderea prevăzută de legislaţia în vigoare.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 276
din 20 martie 2000

ACT
de provenienţă a resturilor şi deşeurilor de metale
feroase şi neferoase
    Data întocmirii _________________________________________________________
    1. Cumpărătorul, adresa lui şi codul fiscal _________________________________
    _____________________________________________________________________
    _____________________________________________________________________
    2. Licenţa cumpărătorului nr. ____ din _______________, eliberată de Ministerul Economiei
    şi Reformelor pentru dreptul de achiziţionare a deşeurilor tehnice ce conţin metale neferoase.
    3. Persoana juridică ce predă resturile şi deşeurile, adresa ei şi codul fiscal ______________
    ______________________________________________________________________
    ______________________________________________________________________
    4. Denumirea resturilor şi deşeurilor, cantitatea (kg)
    ______________________________________________________________________
    ______________________________________________________________________
    ______________________________________________________________________
    ______________________________________________________________________
    5. Sursele de formare a resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase:
    a) resturi obţinute de la trecerea la pierderi a utilajului, mijloacelor de transport şi a altor valori
    materiale, raportate la fondurile fixe
    ---------------------------+------------------+-------------------------
    Denumirea resturilor | Cantitatea | Nr. şi data actelor
    | | de trecere la pierderi
    ----------------------------|------------------|-------------------------
    ----------------------------|------------------|-------------------------
    ----------------------------+-----------------+-------------------------
    b) deşeuri tehnologice şi alte deşeuri rezultate din activitatea de
    producţie şi economică
    ---------------------------- +--------------+-------------------------------
    Denumirea deşeurilor | Cantitatea | Tipul concret de activitate
    | | din care au rezultat deşeurile
    ---------------------------- |--------------- |-------------------------------
    ---------------------------- |--------------- |-------------------------------
    ---------------------------- +-------------- +------------------------------
    c) alte surse de formare a resturilor deşeurilor:
    ---------------------------- +-------------- +---------------------------
    Denumirea resturilor | Cantitatea | Sursele de formare
    şi deşeurilor | |
    ---------------------------- |--------------- |---------------------------
    ---------------------------- |--------------- |---------------------------
    ---------------------------- +-------------- +---------------------------

    6. Resturile şi deşeurile indicate în prezentul act sînt furnizate cumpărătorului conform
    contractului nr. ________ din _________________ şi transportate
    (cumpărătorului) de către cumpărător conform facturii de expediţie nr. _______________________
    ______________________________________________________________________
    ______________________________________________________________________
   
    Notă: Actul de provenienţă a resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase se perfectează de către persoanele ce predau deşeurile, care sînt subiecţi ai activităţii antreprenoriale, pentru fiecare lot separat.
    Conducătorul
    Contabilul şef

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr.276
din 20 martie 2000

R E G U L A M E N T U L
CU PRIVIRE LA COLECTAREA, ACHIZIŢIONAREA
ŞI LIVRAREA MATERIEI PRIME SECUNDARE
I. Principii şi noţiuni generale
    1. Regulamentul cu privire la colectarea, achiziţionarea şi livrarea materiei prime secundare (în continuare - Regulamentul) statuează condiţiile juridice, economice şi organizatorice de bază pentru colectarea, achiziţionarea şi livrarea tuturor tipurilor de materie primă secundară, cu excepţia resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase (în continuare - materie primă secundară nemetalică), care sînt obligatorii pentru agenţii economici cu orice tip de proprietate şi formă organizaţional-juridică, ce îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova.
    2. În prezentul Regulament sînt utilizate următoarele noţiuni de bază, care semnifică:
colectarea materiei prime secundare nemetalice - înlăturarea materiei prime secundare din locurile de formare şi acumulare în scopul utilizării ei ulterioare;
achiziţionarea materiei prime secundare nemetalice - procesul de colectare, cumpărare, prelucrare prealabilă şi concentrare a materiei prime secundare, în scopul livrării ei pentru utilizare ulterioară.
    3. Principalele tipuri de materie primă secundară nemetalică, ce se formează în procesul activităţii de producţie a agenţilor economici, sînt: maculatura, cioburile de sticlă, oasele, anvelopele şi camerele uzate, deşeurile de materiale polimerice şi de construcţie, deşeurile textile şi de pielărie, deşeurile rezultate din prelucrarea lemnului, deşeurile industriei vinicole, alimentare şi ale altor ramuri agricole şi industriale.
II. Evidenţa formării şi utilizării materiei prime
secundare nemetalice
    4. Agenţii economici sînt obligaţi să ţină evidenţa tuturor deşeurilor de producţie şi menajere, formate în procesul de producţie sau rezultate din alte activităţi economice, potrivit formularelor de evidenţă statistică, aprobate de Departamentul Analize Statistice şi Sociologice, să efectueze colectarea, paşaportizarea, sortarea lor în resurse secundare utilizabile şi resurse ce urmează a fi predate întreprinderilor de prelucrare şi organizaţiilor de colectare. Agenţii economici prezintă organelor teritoriale de statistică raportul statistic "Formarea, utilizarea deşeurilor".
    5. În scopul utilizării raţionale a resurselor secundare disponibile, se efectuează anual (conform situaţiei de la 1 ianuarie) paşaportizarea resurselor secundare şi a capacităţilor de prelucrare a acestora. Paşaportizarea o efectuează ministerele şi departamentele de ramură - la întreprinderile şi organizaţiile din subordinea lor, şi organele administraţiei publice locale - la întreprinderile şi organizaţiile din teritoriul administrat de ele. Toate datele se transmit pînă la 20 ianuarie Ministerului Economiei şi Reformelor, pentru a fi centralizate.
III. Cadrul juridic al activităţii de colectare, achiziţionare,
prelucrare şi livrare a materiei prime secundare nemetalice
    6. Colectarea, achiziţionarea, prelucrarea şi livrarea materiei prime secundare nemetalice constituie obiectul activităţii de întreprinzător, ce poate fi practicată de către agenţii economici înregistraţi pe teritoriul Republicii Moldova.
    7. Pentru desfăşurarea activităţii de colectare, achiziţionare, prelucrare şi livrare a materiei prime secundare nemetalice, agenţii economici sînt obligaţi să asigure, în corespundere cu legislaţia în vigoare, protecţia mediului ambiant, respectarea tehnicii securităţii, a normelor sanitare şi de producţie şi a regulilor securităţii antiincendiare.
IV. Achiziţionarea, comercializarea şi exportul materiei prime
secundare nemetalice
    8. Achiziţionarea şi comercializarea materiei prime secundare nemetalice se efectuează conform contractelor încheiate între agenţii economici. În contracte se vor prevedea condiţiile de predare (recepţionare) şi de transportare a materiei prime secundare şi clauzele privind calitatea, preţul şi modul de achitare a ei.
    9. Preţul materiei prime secundare nemetalice nu face obiectul reglementării centralizate.
    10. Materia primă secundară nemetalică (cu excepţia anumitor tipuri) se exportă (reexportă) de către agenţii economici după prelucrare fără restricţii.
Exportul (reexportul) anumitor tipuri de materie primă secundară nemetalică (lista cărora este aprobată de către Guvern la propunerea Ministerului Economiei şi Reformelor) se admite numai după înregistrarea contractelor la Ministerul Economiei şi Reformelor.
    11. În baza analizei datelor centralizate cu privire la paşaportizarea resurselor secundare şi a capacităţilor de prelucrare a acestora, Ministerul Economiei şi Reformelor prezintă Guvernului propuneri privind modificarea listei tipurilor de materie primă secundară nemetalică, pentru exportul cărora este necesară înregistrarea contractului.
V. Controlul asupra formării, utilizării, colectării,
achiziţionării şi comercializării materiei
prime secundare nemetalice
    12. Controlul departamental asupra formării, evidenţei, păstrării şi utilizării materiei prime secundare nemetalice este exercitat de ministerele şi departamentele de ramură - la întreprinderile şi organizaţiile din subordinea lor, şi de autorităţile administraţiei publice locale - la celelalte întreprinderi din subordinea acestora.
    13. Controlul de stat asupra utilizării achiziţionării şi comercializării materiei prime secundare nemetalice este exercitat de organele, în atribuţiile cărora, conform legislaţiei în vigoare, intră controlul asupra activităţii agenţilor economici.
    14. Controlul de stat asupra respectării legislaţiei cu privire la protecţia mediului înconjurător de către persoanele fizice şi juridice, care utilizează materia primă secundară nemetalică, îl exercită Ministerul Mediului şi Amenajării Teritoriului şi structurile lui teritoriale.
    15. În cazul în care se descoperă încălcări în ceea ce priveşte formarea, evidenţa, păstrarea, utilizarea, achiziţionarea, comercializarea şi exportarea materiei prime secundare nemetalice, organul de control întocmeşte un act şi stabileşte termenul de lichidare a neregulilor constatate. Dacă agentul economic vizat nu înlătură în termenul stabilit încălcările, actul în cauză serveşte drept temei pentru tragerea lui la răspundere.
VI. Responsabilitatea agenţilor economici
    16. Persoanele vinovate de încălcarea cerinţelor prezentului Regulament poartă răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare.