HGM285/1996
ID intern unic:  296059
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 285
din  23.05.1996
cu privire la aprobarea Regulamentului de recepţie a
construcţiilor şi instalaţiilor aferente
Publicat : 28.06.1996 în Monitorul Oficial Nr. 42-44     art Nr : 349
    MODIFICAT
    HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369
    HG1088 din 18.12.17,MO440/20.12.17 art.1212
    HG318 din 23.05.17, MO162-170/26.05.17 art.400
   
HG1469 din 30.12.16, MO67-71/03.03.17 art.154; în vigoare 03.03.17
   
HG312 din 05.05.14, MO110-114/09.05.14 art.340
    HG622 din 20.08.12, MO177-180/24.08.12 art.679
    HG1269 din 20.12.00, MO163/29.12.00 art.1371


    NOTĂ:
    În tot textul anexei nr. 1cuvintele „Inspecția de Stat în Construcții”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Agenția pentru Supraveghere Tehnică”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG1088 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1212    În scopul reglementării stricte a recepţiei lucrărilor de construcţie şi instalaţiilor aferente acestora, precum şi pentru sporirea responsabilităţii investitorilor, executanţilor şi altor persoane fizice şi juridice cu activitate în domeniu, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente conform anexei nr. 1.
    2. Ministerele, departamentele, organele administraţiei publice centrale şi locale vor aduce în conformitate cu prezenta hotărîre actele normative şi dispoziţiile emanate de la ele, referitoare la recepţia lucrărilor de construcţie şi ins talaţiilor aferente.
    3. Se abrogă hotărîrile şi dispoziţiile guvernamentale conform listei din anexa nr. 2.

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                              Andrei SANGHELI

    Chişinău, 23 mai 1996.
    Nr. 285.

Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 285
din 23 mai 1996

R E G U L A M E N T
DE RECEPŢIE A CONSTRUCŢIILOR ŞI INSTALAŢIILOR
AFERENTE

I. PREVEDERI GENERALE
    1. Prezentul Regulament se aplică construcţiilor şi instalaţiilor aferente finanţate din bugetul de stat sau bugetele locale, cu excepţia prevederilor capitolului III1.
    Recepţia constituie o componentă a sistemului calităţii în construcţii şi este actul prin care comisia de recepţie declară că acceptă şi preia lucrarea definitivată de construcţie şi instalaţiile aferente acesteia, cu sau fără rezerve, şi că aceasta poate fi dată în folosinţă.
    Prin actul de recepţie se certifică faptul că executantul şi-a îndeplinit obligaţiile în conformitate cu prevederile contractului şi ale documentaţiei de execuţie, asumîndu-şi, totodată, pentru lucrările executate răspunderea prevăzută de lege.
    [Pct.1 modificat prin HG318 din 23.05.17, MO162-170/26.05.17 art.400]
    2. În sensul prezentului Regulament, investitorul este persoana juridică ce a încheiat contractul de executare a unor lucrări de construcţie, supraveghează mersul îndeplinirii lui şi preia lucrarea.
    Executantul este partea contractantă care realizează lucrarea sau reprezentantul legal al acestuia, dacă lucrarea este realizată printr-o asociere.
    [Pct.2 modificat prin HG318 din 23.05.17, MO162-170/26.05.17 art.400]
    3. Recepţia lucrărilor de construcţie şi a instalaţiilor aferente acestora se efectuează atît la lucrări noi, cît şi la intervenţiile în timp asupra construcţiilor existente (reparaţii capitale, consolidări, reconstrucţii, modificări, mod ernizări, extinderi etc.) şi se realizează în două etape:
    1) recepţia la terminarea lucrărilor;
    2) recepţia finală la expirarea perioadei de garanţie.
    4. Pentru lucrările de construcţie şi instalaţiile aferente acestora recepţiile se vor organiza de către ordonatorii de credite, care, în sensul pr ezentului Regulament, au calitatea de investitori.
    [Pct.4 modificat prin HG318 din 23.05.17, MO162-170/26.05.17 art.400]
    5. Recepţia încăperilor încorporate în sau anexate la casele de locuit, izolate sau cu mai multe blocuri, se efectuează separat, conform documentaţiei de execuţie.
    6. Recepţia se efectuează prin acordul părţilor. În cazul cînd părţile nu ajung la un asemenea acord pentru rezolvarea divergenţelor ivite cu ocazia încheierii procesului-verbal de recepţie, ele se pot adresa instanţei judecătoreşti compe tente.
II. RECEPŢIA LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
    7. Executantul este dator să notifice investitorului data terminării tuturor lucrărilor prevăzute în contract, printr-un document scris, confirmat de reprezentantul investitorului pe şantier.
    8. Comisiile de recepţie a construcţiilor şi a instalaţiilor aferente acestora vor fi desemnate de către investitor într-o componenţă de cel puţin 5 persoane. În componenţa lor vor fi incluşi reprezentantul investitorului, reprezentantul administraţiei publice locale pe teritoriul căreia este situată construcţia, specialişti cu activităţi în construcţie atestaţi în conformitate cu Regulamentul cu privire la atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activităţi în construcţii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.329 din 23 aprilie 2009.
    Preşedinte al comisiei de recepţie a lucrărilor de construcţie la obiectele social-culturale şi blocurile locative va fi desemnat reprezentantul organelor administraţiei publice locale
    [Pct.8 în redacția HG318 din 23.05.17, MO162-170/26.05.17 art.400]
    [Pct.8 modificat prin HG1469 din 30.12.16, MO67-71/03.03.17 art.154; în vigoare 03.03.17]
    9. Comisiile pentru recepţia locuinţelor cu un nivel şi anexele gospodăreşti ale acestora, pentru una sau două familii, precum şi construcţiile provizorii cu suprafeţe mai mici de 150 m.p. vor fi alcătuite din cel puțin 2 persoane, inclusiv investitorul sau reprezentantul acestuia și un specialist cu activități în construcție, atestați în conformitate cu Regulamentul cu privire la atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activități în construcții, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.329 din 23 aprilie 2009.
    La lucrările comisiei va fi prezent, în calitate de executant al lucrărilor de construcţie, reprezentantul executantului (al organizaţiei respective de antrepriză).
    [Pct.9 modificat prin HG1469 din 30.12.16, MO67-71/03.03.17 art.154; în vigoare 03.03.17]
    10. Investitorul va fixa data începerii recepţiei în maximum 15 zile calendaristice de la notificarea terminării lucrărilor şi o va comunica:
    1) membrilor comisiei de recepţie;
    2) executantului;
    3) proiectantului.
    Reprezentanţii executantului şi ai proiectantului nu fac parte din comisia de recepţie, ei au calitatea de invitaţi.
    11. Pentru construcţiile din cadrul obiectivelor cu caracter secret, stabilite prin ordine ale Ministerului Apărării, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, comisia de recepţie este desemnată de către organ ele proprii ale acestora.
    [Pct.11 modificat prin HG312 din 05.05.14, MO110-114/09.05.14 art.340]
    [Pct.11 modificat prin HG1269 din 20.12.00, MO163/29.12.00]
    12. Proiectantul, în calitate de autor al proiectului construcţiei, va întocmi şi va prezenta în faţa comisiei de recepţie punctul său de vedere privind execuţia de facto a construcţiei.
    13. Investitorul prezintă comisiei de recepţie avizele Direcției serviciului de salvatori și pompieri, Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice și Inspectoratului Ecologic de Stat privind execuţia de facto a construcţiei.
    [Pct.13 în redacția HG318 din 23.05.17, MO162-170/26.05.17 art.400]
    [Pct.13 în redacția HG1469 din 30.12.16, MO67-71/03.03.17 art.154; în vigoare 03.03.17]
    14. La recepţia clădirilor cu înălţimea de peste 28 m, cu săli aglomerate, avînd capacitatea de peste 150 de persoane, a hotelurilor, a spitalelor, a căminelor pentru copii orfani şi invalizi, a căminelor pentru bătrîni sau a altor clădiri destinate persoanelor ce nu se pot evacua singure în condiţii de forţă majoră, investitorii sînt obligaţi să includă în comisiile de recepţie şi o persoană desemnată de Direcția serviciului de salvatori și pompieri, solicitată în scris de către investitor cu cel puțin 20 de zile înainte de ziua stabilită pentru recepţie.
    Numele persoanei desemnate de Direcția serviciului de salvatori și pompieri va fi comunicat în scris investitorului în intervalul de timp de la primirea solicitării pînă la data întrunirii comisiei de recepţie.
    În procesul-verbal de recepţie se va consemna realizarea măsurilor prevăzute în documentaţia de execuţie pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, fără de care recepţia nu este acceptată.
    [Pct.14 în redacția HG318 din 23.05.17, MO162-170/26.05.17 art.400]
    [Pct.14 în redacția HG1469 din 30.12.16, MO67-71/03.03.17 art.154; în vigoare 03.03.17]
   
15. La recepţia clădirilor cuprinse în listele de monumente istorice, investitorii sînt obligaţi să includă în comisiile de recepţie şi o persoană desemnată de Ministerul Culturii.
    [Pct.15 introdus prin HG318 din 23.05.17, MO162-170/26.05.17 art.400]
    [Pct.15 abrogat prin HG1469 din 30.12.16, MO67-71/03.03.17 art.154; în vigoare 03.03.17]
    16. În cazul în care investitorul nu stabileşte, după primirea notificării, data pentru recepţia lucrărilor în termenul prevăzut la pct. 10, sau dacă la data fixată nu se prezintă la locul recepţiei direct sau prin împuternicit, executant ul va stabili de sine stătător un nou termen de recepţie în intervalul de 15 zile calendaristice de la expirarea termenului iniţial.
    Executantul va comunica investitorului în timp util termenul pe care l-a fixat pentru începerea lucrului comisiei. Dacă investitorul, prin comisia de recepţie, nu se prezintă la termenul fixat şi nici nu a convenit cu executantul (înainte de termenul fixat de acesta) asupra unui alt termen pentru recepţie, executantul va notifica în scris investitorului ultimul termen de întrunire a comisiei de recepţie.
    În notificare executantul va preciza, totodată, că investitorul va răspunde pentru acoperirea tuturor pagubelor ce i s-au cauzat prin neconvocarea comisiei de recepţie.
    17. Comisia de recepţie poate funcţiona în componenţă deplină sau fiecare membru al comisiei va lucra separat în cadrul termenului stabilit de preşedintele acesteia care este numit de investitor. La întrunirea de totalizare, hotărîrea com isiei se va adopta cu semnarea procesului-verbal de recepţie de către toţi membrii comisiei. În vederea desfăşurării în bune condiţii a recepţiei, comisiei i se va pune la dispoziţie documentaţia de execuţie, concluziile organelor de control, precum şi alte documente şi explicaţii care îi vor fi necesare.
    18. Comisia de recepţie verifică:
    1) respectarea prevederilor din autorizaţia de construire, precum şi avizele şi condiţiile de execuţie, impuse de autorităţile competente.
    Examinarea se va face prin:
    - cercetarea vizuală a construcţiei;
    - analiza documentelor conţinute în Cartea tehnică a construcţiei;
    2) executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului de antrepriză, ale documentaţiei de execuţie şi ale reglementărilor specifice, cu respectarea exigenţelor esenţiale în construcţii, conform legii;
    3) avizul, întocmit de proiectant, cu privire la modul în care a fost executată lucrarea (investitorul va urmări ca această activitate să fie cuprinsă în contractul de proiectare);
    4) termenele şi calitatea definitivării tuturor lucrărilor prevăzute în contractul încheiat între investitor şi executant, precum şi în documentaţia anexată la contract.
    În cazurile în care există dubii asupra înscrisurilor din documentele Cărţii tehnice a construcţiei, comisia poate cere să i se prezinte alte documente necesare, efectuarea de expertize, încercări suplimentare, probe şi alte teste.
    19. La terminarea examinării, comisia îşi va consemna obiecţiile şi concluziile în procesul-verbal de recepţie, care se va întocmi după modelul prezentat în anexa nr. 1 la prezentul Regulament şi îl va înainta investitorului în termen de 3 zile lucrătoare împreună cu recomandarea de admitere cu sau fără obiecţii a recepţiei, amînarea sau respingerea ei.
    20. Comisia de recepţie recomandă admiterea recepţiei în cazul în care nu există obiecţii sau în situaţiile cînd cele care s-au consemnat nu sînt de natură să afecteze utilizarea lucrării conform destinaţiei sale.
    21. Comisia de recepţie recomandă amînarea recepţiei în cazul cînd:
    1) se constată lipsa sau neterminarea unor lucrări de construcţie-montaj prevăzute de proiect;
    2) lipseşte Cartea tehnică a construcţiei sau este incompletă;
    3) lipsesc avizele organelor respective de control;
    4) construcţia prezintă vicii a căror remediere este de durată şi care, dacă nu ar fi făcută, ar diminua considerabil utilitatea lucrării;
    5) există în mod justificat dubii cu privire la calitatea lucrărilor şi este nevoie de încercări suplimentare şi expertize pentru a le clarifica;
    6) obiectul a fost construit cu abateri de la documentaţia de execuţie;
    7) obiectul a fost construit nelegitim (fără certificatul de urbanism, fără proiect, fără autorizaţie de construire).
    22. Comisia de recepţie recomandă respingerea recepţiei dacă constată vicii care nu pot fi înlăturate şi care, prin natura lor, împiedică realizarea uneia sau a mai multor exigenţe esenţiale, caz în care se impun expertize, reproiectări, refaceri de lucrări etc.
    23. Absenţa executantului de la recepţie nu constituie motiv pentru amînarea şi/sau anularea actului de recepţie. În cazul în care executantul nu se prezintă la recepţie, investitorul poate solicita asistenţa pentru recepţie unui expert t ehnic independent atestat care va consemna, separat de procesul-verbal, starea de fapt constatată.
    24. Situaţiile de absenţă a unor persoane sau delegaţi convcaţi vor fi consemnate în procesul-verbal de recepţie.
    25. Preşedintele comisiei de recepţie va prezenta investitorului procesul-verbal de recepţie cu observaţiile sau obiecţiile participanţilor şi cu recomandarea comisieicusut, numerotat şi sigilat cu sigiliul autorităţii publice locale.
    Investitorul hotărăşte admiterea, amînarea sau respingerea recepţiei şi notifică executantului hotărîrea sa în interval de 3 zile lucrătoare, anexînd la ea un exemplar al procesului-verbal. Procesele-verbale întocmite de comisia de recepţ ie a lucrărilor de construcţie social-culturale, comunale şi a blocurilor locative se aprobă prin decizia organelor publice locale în termen de 3 zile.
    [Pct.25 modificat prin HG318 din 23.05.17, MO162-170/26.05.17 art.400]
    [Pct.25 modificat prin HG622 din 20.08.12, MO177-180/24.08.12 art.679]
    26. În cazul cînd admiterea recepţiei se face cu obiecţii, în procesul-verbal de recepţie se vor indica în mod expres acele lipsuri care trebuie să fie remediate. Termenele de remediere se vor conveni cu executantul, dar ele nu vor depăşi 90 zile calendaristice de la data recepţiei, cu excepţia cazurilor cînd, datorită condiţiilor climatice, trebuie fixat alt termen.
    27. Dacă executantul nu-şi îndeplineşte obligaţiile prevăzute în pct. 26, la expirarea termenului de remediere convenit investitorul îl va soma în acest sens, iar dacă executantul nu dă curs somaţiei, investitorul este în drept să execute remedierile pe cheltuiala şi riscul executantului în culpă şi să pretindă recuperarea prejudiciului ce i s-a produs.
    28. Refuzul executantului de a semna procesul-verbal de recepţie se consemnează în cadrul acestuia.
    29. După executarea tuturor remedierilor, executantul va cere în scris investitorului anularea obiecţiilor. Dacă în decurs de 30 zile calendaristice din data cererii executantului, investitorul nu anulează obiecţiile, executantul poate recurge la Agenția pentru Supraveghere Tehnică iar în cazul rămînerii în dezacord - poate să-l acţioneze în instanţa judecătorească competentă.
     30. Data recepţiei este data semnării de comisia de recepţie a procesului-verbal, cu sau fără obiecţii.
    31. Executantul are la dispoziţie 20 zile calendaristice de la data primirii procesului-verbal de recepţie, amînare sau de respingere a recepţiei pentru a contesta obiecţiile sau respingerea. Litigiul se rezolvă prin instanţele superioare ale Agenției pentru Supraveghere Tehnică, dacă această formă de conciliere a fost prevăzută în contract sau printr-o acţiune înaintată unei instanţe judecătoreşti competente.
    32. Investitorul preia lucrarea la data prevăzută în pct. 30, cu excepţia cazului în care recepţia este amînată sau respinsă.
    33. În cazul depăşirii de către investitor a termenului de 30 zile prevăzut în pct. 29, fără a cădea de acord cu executantul asupra prelungirii acestui termen, se apelează la Agenția pentru Supraveghere Tehnică, iar pe urmă - în instanţa jud ecătorească competentă.
    34. După ce investitorul a acceptat recepţia cu sau fără obiecţii, el nu mai poate solicita alte remedieri de lucrări, penalizări, diminuări de valori şi altele decît cele consemnate în procesul-verbal de recepţie. Fac excepţie de la aces t punct numai viciile ascunse, descoperite în termenul stabilit conform legii.
    35. În cazul în care investitorul solicită preluarea unei părţi din lucrare înainte de termenul prevăzut în contract, el va încheia cu executantul un proces-verbal de predare-primire în care se va consemna starea părţii de lucrare în cauză,măsurile de conservare,precum şi ce-ş le de protecţie reciprocă a desfăşurării activităţii la cele două părţi. În atare situaţii, toate riscurile şi pericolele pentru partea preluată trec temporar asupra investitorului, cu excepţia viciilor ascunse şi a celor ce decurg din nerespectarea cerinţelor documentaţiei de execuţie.
    Procesul-verbal de predare-primire întocmit în aceste condiţii nu este un proces-verbal de recepţie pentru partea de lucrare în cauză, dar investitorul poate cere înscrierea în procesul-verbal de recepţie, întocmit la terminarea lucrării în întregime, a viciilor şi obiecţiilor pe care le-a constatat cu ocazia predării-primirii şi le-a consemnat în procesul-verbal respectiv. Pentru partea de lucrare, preluată astfel de investitor, perioada de garanţie pentru viciile, care nu ţin de sig uranţa construcţiei, începe din data terminării remedierii deficienţelor.
III. RECEPŢIA FINALĂ
    36. Recepţia finală este convocată de investitor în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanţie. Perioada de garanţie este cea prevăzută în contract.
    37. La recepţia finală participă:
    1) investitorul;
    2) comisia de recepţie desemnată de investitor;
    3) proiectantul lucrării;
    4) executantul.
    38. Comisia de recepţie finală se întruneşte la data, ora şi locul fixate şi examinează următoarele:
    1) procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor;
    2) lichidarea viciilor depistate în cadrul recepţiei după terminarea lucrărilor;
    3) concluzia investitorului privind comportarea construcţiilor şi instalaţiilor aferente acestora în exploatare în perioada de garanţie, incluzînd viciile depistate şi remedierea lor.
    39. Comisia de recepţie poate cere, în cazuri foarte bine justificate şi/sau în cazul apariţiei unor vicii, executarea de încercări şi expertize.
    40. La terminarea recepţiei, comisia de recepţie îşi va consemna observaţiile şi concluziile în procesul-verbal de recepţie finală, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr.2 la prezentul Regulament, pe care îl va înainta investit orului în termen de 3 zile lucrătoare împreună cu recomandarea de admitere cu sau fără obiecţii a recepţiei, de amînare sau de respingere a ei.
    41. În cazul în care comisia de recepţie finală recomandă admiterea recepţiei cu obiecţii, amînarea sau respingerea ei, ea va trebui să propună măsuri pentru înlăturarea neregulilor semnalate.
Comisia de recepţie finală recomandă respingerea recepţiei finale în cazul în care nu au fost respectate una sau mai multe din exigenţele esenţiale.
    42. Lucrarea, a cărei recepţie finală a fost respinsă, va fi pusă în stare de conservare prin grija şi pe cheltuiala investitorului, iar utilizarea ei va fi interzisă. În atare situaţii, investitorul este în drept să pretindă recuperarea pagubelor factorilor implicaţi în executarea construcţiei, vinovaţi de viciile constatate cu ocazia recepţiei, cît şi a prejudiciului decurgînd din nefuncţionarea construcţiilor şi/sau a instalaţiilor aferente acestora.
    Investitorul hotărăşte admiterea recepţiei pe baza recomandării comisiei de recepţie finală şi notifică executantului hotărîrea sa în termen de 3 zile de la primirea procesului-verbal de recepţie finală.
    43. Data recepţiei finale este data notificării de către investitor a hotărîrii sale.
III1. MODUL DE RECEPŢIE
A CONSTRUCŢIILOR ŞI INSTALAŢIILOR AFERENTE
FINANŢATE DIN MIJLOACE FINANCIARE PROPRIETATE
PRIVATĂ
    431. Recepţia lucrărilor de construcţie şi a instalaţiilor aferente acestora, atît la lucrările noi, cît şi la intervenţiile în timp asupra construcţiilor existente (reparaţii capitale, consolidări, reconstrucţii, modificări, modernizări, extinderi), finanțate din mijloace financiare proprietate privată se efectuează de către investitor (persoană fizică sau juridică) şi executant, prin crearea unei comisii de recepţie în baza unui contract civil.
    432. La recepţie sînt obligaţi să participe proiectantul, dirigintele de şantier şi responsabilul tehnic, fiecare dintre ei va primi cîte un exemplar al actului de recepție. Investitorul poate invita la lucrările de recepţie alte persoane.
    433. Prevederile pct.49 din prezentul Regulament şi alte prevederi privind Cartea tehnică se aplică corespunzător modului de recepție prevăzut de prezentul capitol.
    434. Litigiile sînt soluţionate de instanţa de judecată.
    435. La recepția blocurilor locative ce depășesc 5 niveluri, investitorii sînt obligați să includă în comisiile de recepție un reprezentant al Agenției pentru Supraveghere Tehnică solicitat în scris cu cel puțin 20 de zile înainte de ziua stabilită pentru recepţie.
    [Capitolul III1 introdus prin HG318 din 23.05.17, MO162-170/26.05.17 art.400]
IV. DISPOZIŢII FINALE
    44.Cheltuielile de orice natură, necesitate de activitatea comisiei de recepţie, cad în sarcina investitorului. Membrii comisiei de recepţie vor fi angajaţi prin contract de colaborare de către investitor, dacă este cazul.
    Cheltuielile ocazionate de încercări, altele decît cele ce decurg din prevederile contractuale, se plătesc de către partea care a avut iniţiativa efectuării lor. În situaţiile în care, în urma rezultatelor nefavorabile ale încercărilor, s e stabileşte o culpă, cheltuielile respective se suportă de către partea în culpă. Cheltuielile de expertiză sau cele ocazionate de asistenţa unui expert se plătesc de partea care a avut iniţiativa convocării expertului şi se suportă de partea în culpă.
    45. Dacă părţile nu ajung la încheierea unui proces-verbal de recepţie pe cale amiabilă, ele se pot adresa unei instanţe judecătoreşti competente.
    46. Părţile în litigiu pot conveni asupra unei proceduri de arbitraj, potrivit legii.
    47. Procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor se difuzează prin grija investitorului:
    1) executantului;
    2) proiectantului;
    3) organului administraţiei publice locale;
    4) Agenției pentru Supraveghere Tehnică
    5) subdiviziunii competente a Agenției Servicii Publice, pentru înregistrarea de stat a bunului imobil recepţionat.
    [Pct.47 modificat prin HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369]
    [Pct.47 modificat prin HG1469 din 30.12.16, MO67-71/03.03.17 art.154; în vigoare 03.03.17]
    48. Procesele-verbale de recepţie finală se difuzează prin grija investitorului:
    1) executantului;
    2) organului administraţiei publice locale;
    3) organului local al statisticii de stat.
    49. Cartea tehnică a construcţiei, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 6 la prezentul Regulament, se păstrează de investitor pe toată durata existenţei construcţiei.
    50. În toate situaţiile investitorul este depozitarul arhivei privind lucrarea în cauză.
    51. Prevederile prezentului Regulament nu izează obiectele cu destinaţie specială construite de Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova.
    [Pct.51 modificat prin HG312 din 05.05.14, MO110-114/09.05.14 art.340]
    [Pct.51 modificat prin HG1269 din 20.12.00, MO163/29.12.00]
    52. Investitorul, executantul, preşedintele comisiei de recepţie şi membrii ei, precum şi toate persoanele participante la recepţia construcţiei poartă răspunderea prevăzută de lege, în cazul încălcării prevederilor prezentului Regulament.

    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin HG318 din 23.05.17, MO162-170/26.05.17 art.400]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG1469 din 30.12.16, MO67-71/03.03.17 art.154; în vigoare 03.03.17]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG622 din 20.08.12, MO177-180/24.08.12 art.679]

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin HG318 din 23.05.17, MO162-170/26.05.17 art.400]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG1469 din 30.12.16, MO67-71/03.03.17 art.154; în vigoare 03.03.17]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG622 din 20.08.12, MO177-180/24.08.12 art.679]

    anexa nr.3
    [Anexa nr.3 modificată prin HG1469 din 30.12.16, MO67-71/03.03.17 art.154; în vigoare 03.03.17]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG622 din 20.08.12, MO177-180/24.08.12 art.679]

    anexa nr.4
    [Anexa nr.4 modificată prin HG1469 din 30.12.16, MO67-71/03.03.17 art.154; în vigoare 03.03.17]
    [Anexa nr.4 modificată prin HG622 din 20.08.12, MO177-180/24.08.12 art.679]

    anexa nr.5

    anexa nr.6
    [Anexa nr.6 modificată prin HG622 din 20.08.12, MO177-180/24.08.12 art.679]

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 285
din 23 mai 1996

Lista hotărîrilor şi dispoziţiilor guvernamentale
care se abrogă

    1. Hotărîrea Sovietului Miniştrilor al R.S.S. Moldoveneşti nr.108 din 5 martie 1981 "Cu privire la recepţia obiectelor a căror construcţie este terminată".
    2. Hotărîrea Sovietului Miniştrilor al R.S.S. Moldoveneşti nr.274 din 10 august 1984 "Cu privire la modificarea unor dispoziţii ale Guvernului R.S.S. Moldoveneşti în legătură cu trecerea la noile norme de deviz şi preţuri în construcţii (Veştile R.S.S. Moldoveneşti, 1984, nr. 8, art. 79).
    3. Hotărîrea Sovietului Miniştrilor al R.S.S. Moldoveneşti nr. 99 din 14 martie 1985 "Cu privire la evidenţa de stat a fondului de locuinţe din R.S.S. Moldovenească" (Veştile R.S.S. Moldoveneşti, 1985, nr. 5, art. 59).
    4. Hotărîrea Sovietului Miniştrilor al R.S.S. Moldoveneşti nr.154 din 30 aprilie 1985 "Cu privire la măsurile pentru dezvoltarea serviciilor de reparare şi construire a locuinţelor, garajelor şi altor clădiri la comenzile populaţiei în a nii 1986-1990 şi pînă în anul 2000" (Veştile R.S.S. Moldoveneşti, 1985, nr. 6, art. 68).
    5. Hotărîrea Sovietului Miniştrilor al R.S.S.Moldoveneşti nr.261 din 13 august 1985 "Cu privire la concretizarea ordinii de recepţie a întreprinderilor construite în baza utilajului tehnologic complicat, fabricat în ţară".
    6. Hotărîrea Sovietului Miniştrilor al R.S.S. Moldoveneşti nr. 32 din 12 februarie 1988 "Cu privire la dezvoltarea în continuare a arhitecturii şi urbanismului în R.S.S. Moldovenească" (Veştile R.S.S. Moldoveneşti, 1988, nr. 3, art. 27).
    7. Dispoziţia Sovietului Miniştrilor al R.S.S. Moldoveneşti nr. 276 din 26 octombrie 1987.