HGM333/2002
ID intern unic:  296142
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 333
din  18.03.2002
pentru aprobarea Concepţiei sistemului informaţional automatizat
"Registrul de stat al populaţiei"şi Regulamentului cu privire
la Registrul de stat al populaţiei
Publicat : 28.03.2002 în Monitorul Oficial Nr. 43-45     art Nr : 409
    MODIFICAT
    HG635 din 23.05.16, MO140-149/27.05.16 art.694
    HG398 din 16.06.15, MO160/19.06.15 art.443
   
HG125 din 18.02.13, MO36-40/22.02.13 art.171; în vigoare 07.03.13
    HG925 din 12.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1013
    HG501 din 08.07.11, MO114-116/15.07.11 art.568
   
HG337 din 10.05.11, MO99-101/17.06.11 art.464
   
HG131 din 22.02.10, MO30-31/26.02.10 art.178
   
HG693 din 17.11.09, MO171-172/27.11.09 art.816
   
HG562 din 06.05.08, MO86-87/16.05.08 art.554
    
HG30 din 10.01.06, MO13-15/24.01.06 art.85
   
HG626 din 28.06.05, MO95-97/15.07.05 art.715

    NOTĂ:
   
sintagma „Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor” se substituie cu sintagma „Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor”;
    sintagma „Ministerul Afacerilor Externe” se substituie cu sintagma „Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene”;
    sintagma „Departamentul Trupelor de Grăniceri” se substituie cu sintagma „Departamentul Poliţia de Frontieră”;
    sintagma „Ministerul Învăţămîntului” se substituie cu sintagma „Ministerul Educaţiei”;
    sintagma „Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale” se substituie cu sintagma ”Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei”;
    sintagma „secţiile de înregistrare a actelor de stare civilă” se substituie cu sintagma „oficiile stare civilă”;
    sintagma „secţiile de documentare a populaţiei” se substituie cu sintagma „subdiviziunile ÎS „CRIS „Registru”;
    cuvintele „tipurile de documente de model nou” se substituie cu cuvintele „acte de identitate din Sistemul naţional de paşapoarte”;
    cuvintele „ambasadele şi consulatele” se substituie cu cuvintele „misiunile diplomatice şi oficiile consulare”;
    cuvîntul „departamental” se substituie cu cuvîntul „instituţional”;
    cuvîntul „interdepartamental” se substituie cu cuvîntul „interinstituţional”;
    cuvîntul „perfectare” se substituie cu cuvîntul „confecţionare”;
    cuvîntul „pericol” se substituie cu cuvîntul „riscul”, la cazul gramatical respectiv prin HG125 din 18.02.13, MO36-40/22.02.13 art.171; în vigoare 07.03.13
    În textul anexei nr. 1, cuvintele „Direcţia Principală pentru Refugiaţi de pe lîngă Biroul Naţional Migraţiune” se substituie prin cuvintele „Direcţia refugiaţi a Biroului migraţie şi azil al Ministerului Afacerilor Interne” prin HG131 din 22.02.10, MO30-31/26.02.10 art.178
    În tot textul anexei nr.1 şi nr.2, sintagma „Ministerul Dezvoltării Informaţionale” se substituie cu sintagma „Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor”, la cazul respectiv, prin HG693 din 17.11.09, MO171-172/27.11.09 art.816

În tot textul Hotărîrii cuvintele "Departamentul Tehnologii Informaţionale" se substituie prin cuvintele "Ministerul Dezvoltării Informaţionale" prin HG30 din 10.01.06, MO13-15/24.01.06 art.85În conformitate cu Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 144 din 20 septembrie 1993 "Cu privire la crearea Sistemului naţional de paşapoarte şi Registrului de stat al populaţiei", Legea nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte (Monitorul Oficial al Republicii Moldova 1995, nr. 9 art. 89), Legea cu privire la registre nr.1320-XIII din 25 septembrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 77-78, art. 639) şi în scopul finalizării formării masivelor Registrului de stat al populaţiei în formă computerizată, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă:
Concepţia sistemului informaţional automatizat "Registrul de stat al populaţiei" (anexa nr. 1);
Regulamentul cu privire la Registrul de stat al populaţiei (anexa nr. 2).
2. Se stabileşte că Registrul de stat al populaţiei reprezintă unica sursă de date personale pentru toate sistemele informaţionale ale autorităţilor administraţiei publice care utilizează informaţiile despre persoanele fizice.
3. Organizarea constituirii şi utilizării Registrului de stat al populaţiei, precum şi acordarea unui număr de identificare de stat pentru fiecare persoană fizică de pe teritoriul ţării sînt atribuţiile Ministerului Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor al Republicii Moldova.
4. Autorităţile administraţiei publice îşi vor reorganiza sistemele informaţionale în conformitate cu cerinţele legislaţiei în vigoare şi cu Regulamentul cu privire la Registrul de stat al populaţiei.

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                               Vasile TARLEV

    Chişinău, 18 martie 2002.
    Nr. 333.

Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 333
din 18 martie 2002


CONCEPŢIA
sistemului informaional automatizat
"Registrul de stat al populaţiei"
Introducere
Înregistrarea populaţiei s-a efectuat, în scopuri economice sau politice, în toate timpurile, de cele mai multe ori de către biserici. Nemijlocit în biserici se înregistrau naşterile, botezurile şi decesele enoriaşilor, iar în caz de necesitate slujitorii bisericilor efectuau raiduri pe la case pentru înregistrarea populaţiei. Treptat instituţiile laice au început să folosească registrele bisericilor pentru pregătirea informaţiei, colectarea taxelor şi impozitelor. Abia la începutul secolului XX înregistrarea populaţiei a devenit o funcţie a statului, dar, ca şi mai înainte, biserica era responsabilă de ţinerea registrelor, de înregistrarea actelor de stare civilă în teritoriu, continuînd să aibă rolul de oficiu de înregistrare a populaţiei. Chiar şi în zilele noastre în unele ţări, la nivel local, înregistrarea populaţiei se face în baza registrelor bisericeşti. De exemplu, în Finlanda, la nivel de municipii, înscrierile se efectuează în trei registre: ale parohiilor bisericii evanghelice-luterane (90% din populaţie), ale bisericii ortodoxe de est (1% din populaţie) şi în registrele de stat ale populaţiei (9%). Ulterior, toată informaţia din teritorii se transmite la Centrul de înregistrare a populaţiei, unde este inclusă în registrul central al populaţiei, care conţine informaţia integrală despre populaţia ţării.
Precum arată practica mondială, existenţa unor resurse informaţionale demografice de stat calitative constituie elementul principal al administrării eficiente de către stat, baza pentru soluţionarea problemelor social-economice. În ultimele decenii ale secolului XX, odată cu dezvoltarea tehnologiilor informaţionale moderne, în multe ţări din lume au început să fie utilizate metodele de colectare şi prelucrare automatizată a datelor la documentarea populaţiei şi înregistrarea actelor de stare civilă.
La 20 septembrie 1993 conducerea Republicii Moldova a adoptat decizia privind demararea lucrărilor de creare a sistemului naţional de paşapoarte şi a registrului de stat al populaţiei în baza sistemului informaţional automatizat de evidenţă şi control. Concepţia Registrului de stat al populaţiei a servit ca bază pentru emiterea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 144 "Cu privire la crearea Sistemului naţional de paşapoarte şi Registrului de stat al populaţiei", în temeiul căruia au demarat lucrările de cercetare, anteproiect şi de proiectare.
Pe parcursul a cinci ani, Ministerul Afacerilor Interne în mod independent, iar ulterior Departamentul evidenţă şi documentare a populaţiei, înfiinţat în anul 1996 în acest scop, au acumulat şi au analizat experienţa de creare a acestui sistem.
A fost sistematizată experienţa în domeniul evidenţei automatizate a populaţiei în astfel de ţări ca Germania, Israel, Rusia, Suedia, Finlanda, Ungaria, Cehia, Olanda, Polonia, Franţa, Spania, S.U.A. şi Canada, Ucraina şi ţările Baltice.
Informaţia sistematizată şi propunerile aferente au fost prezentate Guvernului, în temeiul hotărîrilor căruia a fost realizat proiectul privind crearea Sistemului informaţional automatizat "Registrul de stat al populaţiei" cu Banca de date a resurselor informaţionale demografice de stat şi subsistemele lui "DOCUMENTARE", "CETĂŢENIE", "STRĂINUL" etc.
Prin Legea nr. 75-XV din 18 aprilie 2001 pentru modificarea şi completarea Legii cu privire la Guvern nr. 64-XII din 31 mai 1990, în baza Departamentului evidenţă şi documentare a populaţiei al Ministerului Afacerilor Interne, Direcţiei principale acte de stare civilă şi Camerei Înregistrării de Stat ale Ministerului Justiţiei, Direcţiei principale informatică a Ministerului Transporturilor şi Telecomunicaţiilor a fost creat Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor.
În prezent, în Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor funcţionează o structură informaţională concentrată, constituită din Banca centrală a datelor tehnologice privind evidenţa populaţiei, în care numărul de înscrieri creşte cu peste 5000 pe zi, 72 noduri informaţionale locale şi alte obiecte funcţionale. În procesul lucrului au fost instituite peste 130 de reţele computaţionale locale, instalate sau schimbate peste 1250 complexe tehnice şi de program, a fost creat Centrul de prelucrare a datelor în baza grupurilor de servere de productivitate înaltă.
Această infrastructură asigură evidenţa şi documentarea automatizată a populaţiei cu acte de identitate în Sistemul naţional de paşapoarte.
Siguranţa şi protecţia informaţiei în sistemul de evidenţă automatizată a populaţiei este asigurată, în primul rînd, prin colectarea, prelucrarea, păstrarea şi eliberarea centralizată a informaţiei, implementarea în centre şi în teritorii a complexelor tehnice de program, specializate în securitatea informaţiei, utilizarea unui sistem sigur de transportare a informaţiei şi a documentelor, restricţionarea accesului, selectarea şi instruirea cadrelor, nivelul înalt de organizare a muncii în Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor.
În baza celor expuse mai sus, putem conchide că, în limitele competenţei sale, Ministerul Afacerilor Interne a îndeplinit integral partea ce i-a revenit din complexul măsurilor primordiale de elaborare şi implementare a S.I.A. "R.S.P.", de creare a registrului populaţiei Moldovei în baza fluxurilor de documentare a populaţiei cu acte de identitate de tip nou în Sistemul naţional de paşapoarte.
Sistemul de evidenţă şi documentare a populaţiei, creat în Republica Moldova, a fost expertizat de Organizaţia Naţiunilor Unite şi Comitetul de informatizare şi drepturile omului pe lîngă O.S.C.E., care şi-au exprimat părerea unanimă că modelul corespunde cerinţelor, practicii şi standardelor internaţionale.
În scopul constituirii unei structuri informaţionale integrate cu mai multe nivele a Registrului de stat al populaţiei, Ministerul Afacerilor Interne a înaintat Guvernului Republicii Moldova propunerea de a crea subregistre automatizate de bază ale R.S.P. de tipul Registrului de stat al actelor de stare civilă (S.I.A. "Stare Civilă"), Registrului de stat al persoanelor, care se află la evidenţă temporară sau permanentă în instituţiile din străinătate ale Ministerului Afacerilor Externe (S.I.A. "CONSUL"), Registrului de stat al persoanelor, care au trecut frontiera Republicii Moldova (S.I.A. "CONTROL-D"), care se află la diferite stadii de proiectare şi implementare.
Capitolul I. NOŢIUNI GENERALE
1.  Definiţia sistemului informaţional automatizat "Registrul de stat al populaţiei"
Sistemul informaţional automatizat "Registrul de stat al populaţiei" (în continuare - R.S.P.) este sistemul unic integrat de evidenţă automatizată a cetăţenilor Republicii Moldova, străinilor cu drept de şedere permanentă sau provizorie pe teritoriul Republicii Moldova a refugiaţilor şi a beneficiarilor de protecţie umanitară, precum şi a cetăţenilor plecaţi peste hotare pentru a se stabili cu traiul permanent sau temporar pe o durată mai mare de trei luni.
R.S.P. funcţionează într-un mediu normativ-juridic, informaţional, funcţional, tehnologic etc. neomogen şi, în ansamblul său, constituie un sistem complex.
Drept bază tehnologică a R.S.P. serveşte sistemul informaţional integrat de evidenţă şi control al persoanelor fizice din teritoriul Republicii Moldova.
    R.S.P. este unul din masivele informaţionale de bază ale Sistemului informaţional naţional (des. 1).

     Des. 1. Structura Sistemului informaţional naţional.
   

   
[Pct.1 modificat prin HG125 din 18.02.13, MO36-40/22.02.13 art.171; în vigoare 07.03.13]
    [Pct.1 modificat prin HG501 din 08.07.11, MO114-116/15.07.11 art.568]
2.  Destinaţia R.S.P.
R.S.P. este destinat pentru colectarea, acumularea, actualizarea şi analiza datelor despre persoanele fizice, care sînt obiecte ale înregistrării, cu prezentarea acestora autorităţilor administraţiei publice, altor persoane fizice şi juridice, in modul stabilit de legislaţie.
3.  Obiectivele R.S.P.
Prin crearea R.S.P. se vor atinge următoarele scopuri:
• formarea bazei organizaţionale şi informaţionale pentru Sistemul informaţional naţional;
• asigurarea constituirii resurselor informaţionale de stat privind  populaţia;
• acordarea de ajutor organelor administraţiei publice centrale şi locale pentru eficientizarea activităţii de realizare a politicii de stat;
• acordarea asistenţei necesare organelor de drept şi control în vederea asigurării legalităţii şi ordinii de drept;
• ridicarea nivelului de calitate al asigurării informaţionale a activităţii persoanelor fizice şi juridice.
4.  Principiile de bază ale creării R.S.P.:
Principiile de bază ale creării R.S.P. sînt:
• principiul legitimităţii, care prevede realizarea şi exploatarea R.S.P. în confor-mitate cu legislaţia naţională în vigoare;
• principiul respectării drepturilor omului prevede exploatarea sistemului în strictă corespundere cu actele normative naţionale, în limitele tratatelor şi convenţiilor internaţionale cu privire la drepturile omului, la care Republica Moldova este parte;
• principiul primei persoane/al centrului unic înseamnă existenţa unui conducător real de rang înalt, abilitat cu împuterniciri suficiente pentru adoptarea deciziilor şi coordonarea activităţii de creare şi exploatare a sistemului;
• principiul temeiniciei datelor R.S.P. prevede introducerea datelor în sistem numai în baza înscrierilor din documentele acceptate ca surse de informaţii;
• principiile integritatăţii, plenitudinii şi veridicităţii datelor:
-  prin integritatea datelor se subînţelege starea datelor ce îşi păstrează conţinutul şi interpretarea uniformă în anumite situaţii neprevăzute. Integritatea datelor se consideră păstrată, dacă ele nu au fost denaturate sau distruse (şterse);
-  prin plenitudinea datelor se subînţelege volumul informaţiei colectate despre persoana fizică în conformitate cu documentele normative;
-  prin veridicitatea datelor se subînţelege gradul de corespundere a datelor păstrate în memoria computerului sau în documente cu starea reală a obiectelor reflectate sau a obiectelor dintr-un domeniu concret al sistemului;
• principiul identificării de stat a obiectelor înregistrării prevede că fiecărei persoane fizice din teritoriul Republicii Moldova, fiind obiect al identificării, i se atribuie un indice - numărul de identificare de stat al persoanei fizice, specificat conform uzanţelor internaţionale ca abreviere a sintagmei în limba engleză "Identification Number of Person" - IDNP. Pentru sporirea gradului de siguranţă al identificării, obiectele sînt caracterizate suplimentar de către masivul datelor personale. Conţinutul şi structura datelor personale pot să se modifice în corespundere cu legislaţia Republicii Moldova, însă  IDNP va rămîne neschimbat. Numărul de identificare de stat şi un anumit volum de date ale persoanei fizice se păstrează permanent;
• prin principiul controlului asupra formării şi utilizării R.S.P. se subînţelege ansamblul de măsuri organizaţionale, tehnice şi de program, care garantează calitatea înaltă a resurselor informaţionale de stat constituite, siguranţa păstrării şi acumulării lor şi utilizarea lor corectă în conformitate cu legislaţia în vigoare;
• principiul recuperării prevede rentabilitatea sectoarelor de producere şi de  servicii informaţionale.
5. Sarcinile principale ale R.S.P.
La sarcinile principale ale R.S.P. pot fi atribuite:
formarea bazei de date a RSP în procesul eliberării actelor de identitate din Sistemul naţional de paşapoarte locuitorilor Republicii Moldova;
formarea bazei de date a RSP prin asigurarea evidenţei la domiciliu sau la reşedinţă a locuitorilor Republicii Moldova şi înregistrarea anumitor categorii de persoane cu atribuirea IDNP fără eliberarea actelor de identitate, inclusiv la traversarea frontierei de stat;
• actualizarea bazei de date a R.S.P. în temeiul datelor interinstituţionale în procesul formării resurselor informaţionale de stat;
• exploatarea R.S.P. cu forţele Ministerului Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor;
• organizarea controlului informaţional al datelor, asigurarea acumulării informaţiilor de tipul şi calitatea stabilite cu ajutorul unor mijloace tehnice şi de program speciale şi cu forţele subdiviziunilor şi colaboratorilor desemnaţi;
• asigurarea securităţii informaţionale în cadrul realizării şi exploatării R.S.P.;
• crearea şi asigurarea funcţionării băncii republicane de date interdepar-tamentale integrate referitor la populaţia Republicii Moldova;
• asigurarea interacţiunii informaţionale şi colaborării în procesul schim-bului informaţional interstatal şi internaţional.
   
[Pct.5 modificat prin HG125 din 18.02.13, MO36-40/22.02.13 art.171; în vigoare 07.03.13]
Capitolul II. CADRUL NORMATIV-JURIDIC AL R.S.P.
6. Cadrul normativ-juridic al R.S.P. este constituit din legislaţia naţională în vigoare, tratatele şi convenţiile internaţionale, la care Republica Moldova este parte. Crearea şi funcţionarea R.S.P. sînt reglementate de următoarele acte legislative şi normative de drept:
Constituţia Republicii Moldova;
Legea cu privire la taxa de stat nr. 1216-XII din 3 decembrie 1992;
Legea cu privire la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova nr. 269-XIII din 9 noiembrie 1994, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 cu modificările şi comletările ulterioare;
Legea cu privire la statutul juridic al cetăţenilor străini şi al apatrizilor în Republica Moldova nr. 275-XIII din10 noiembrie 1994, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea cu privire la drepturile copilului nr. 338-XIII din 15 decembrie 1994;
Legea cu privire la registre nr. 71-XVI din 22 martie 2007;
Legea cu privire la informatică nr. 1069-XV din 22 iunie 2000;
Legea cu privire la actele stării civile nr. 100-XV din 26 aprilie 2001;
Legea nr.133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;
    Legea privind azilul în Republica Moldova nr. 270-XVI din 18 decembrie 2008;
   
Legea privind regimul străinilor în Republica Moldova nr. 200 din 16 iulie 2010;
    Codul familiei, Legea Republicii Moldova nr. 1316 din 26 octombrie 2000;
Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 408-XII din 12 decem-brie 1990 "Cu privire la aderarea la Convenţia internaţională privind drepturile copilului";
Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 144 din 20 septembrie 1993 "Cu privire la crearea Sistemului naţional de paşapoarte şi Registrului de stat al populaţiei";
Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 62 din 3 februarie 1994 "Privind înfierea copiilor de către cetăţenii străini";
Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 117/5 din 21 martie 1994 "Cu privire la asigurarea necesităţilor Republicii Moldova în producerea documentelor de identificare";
Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 685 din 12 septembrie 1994 "Cu privire la crearea Sistemului naţional de paşapoarte, Registrului de stat al populaţiei şi altor sisteme de importanţă statală", cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 376 din 6 iunie 1995 "Cu privire la măsurile suplimentare de realizare a Sistemului naţional de paşapoarte", cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 385 din 5 iulie 1996 "Cu privire la dezvoltarea Registrului de stat al populaţiei".
    
Hotărîrea Guvernului nr. 1401 din 13 decembrie 2007 „Privind aprobarea Concepţiei Sistemului informaţional integrat automatizat „Migraţie şi azil.”
    [Pct.6 modificat prin HG125 din 18.02.13, MO36-40/22.02.13 art.171; în vigoare 07.03.13]
    [Pct.6 modificat prin HG337 din 10.05.11, MO99-101/17.06.11 art.464]
    [Pct.6 modificat prin HG501 din 08.07.11, MO114-116/15.07.11 art.568]
   
[Pct.6 modificat prin HG131 din 22.02.10, MO30-31/26.02.10 art.178]
    [Pct.6
modificat prin HG626 din 28.06.05, MO95/15.07.05 art.715]
7. Crearea şi funcţionarea eficientă a R.S.P. impun adoptarea unor legi noi şi amendarea celor în vigoare, care să reglementeze relaţiile ce apar în procesul de colectare, prelucrare, păstrare, actualizare, furnizare şi protecţie a datelor personale şi să determine regimul de drept de funcţionare a R.S.P., drepturile şi obligaţiile locuitorilor şi ale  registratorilor populaţiei Republicii Moldova.
În scopul creării unui sistem de împuterniciri şi responsabilităţi în limitele spaţiului informaţional al Republicii Moldova, neadmiterii pierderii de către stat a dreptului de control asupra resurselor informaţionale, este necesară soluţionarea următoarelor sarcini: adoptarea unei legi cu privire la datele personale şi a unei hotărîri guvernamentale privind organizarea administrării procesului de constituire şi utilizare a resurselor informaţionale de stat.
Capitolul III. SPAŢIUL FUNCŢIONAL AL R.S.P.
8. Funcţiile de bază ale R.S.P.
Funcţiile de bază ale R.S.P.,  comune întregului sistem sînt următoarele:
1) Formarea bazei de date a R.S.P.
În procesul formării bazei de date a R.S.P., funcţiile lui principale sînt: evidenţa iniţială, actualizarea datelor şi radierea din evidenţă a persoanei fizice.
Funcţiile specificate sînt realizate în cadrul organizării procesului de colectare a datelor referitoare la populaţia ţării prin eliberarea actelor de identitate, asigurarea evidenţei la domiciliu sau la reşedinţă a locuitorilor Republicii Moldova, înregistrarea categoriilor de persoane fără eliberarea actelor de identitate, inclusiv la traversarea frontierei de stat şi în cadrul schimbului informaţional cu alţi subiecţi.
    [Pct.8 al.1) modificat prin HG125 din 18.02.13, MO36-40/22.02.13 art.171; în vigoare 07.03.13]
A. Evidenţa iniţială
Evidenţa iniţială constă în atribuirea unui număr de identificare de stat pentru fiecare persoană şi introducerea în banca de date a R.S.P. a volumului stabilit de informaţii despre ea. Această procedură se efectuează la:
• naştere;
• prima trecere a frontierei de stat în legătură cu intrarea în Republica Moldova, confecţionarea vizei sau invitaţiei (în dependenţă de regimul de vize, determinat pentru ţara respectivă) sau la înregistrarea străinilor sosiţi prin segmentul de frontieră moldo-ucrainean, necontrolat de autorităţile moldoveneşti;
eliberarea actelor de identitate din Sistemul naţional de paşapoarte;
•  înregistrarea anumitor categorii de populaţie fără eliberarea actelor de tip nou.
Luarea în evidenţă a persoanelor la înregistrare şi eliberarea actelor de identitate este o măsură temporară, care se va aplica pînă la finalizarea acumulării masivelor de bază ale Registrului de stat al populaţiei.
   
[Pct.8 lit.A modificată prin HG125 din 18.02.13, MO36-40/22.02.13 art.171; în vigoare 07.03.13]
   
[Pct.8 lit.A modificată prin HG501 din 08.07.11, MO114-116/15.07.11 art.568]
    [Pct.8 lit.A modificată prin HG562 din 06.05.08, MO86-87/16.05.08 art.554]
   
[Pct.8 lit.A modificată prin HG626 din 28.06.05, MO95/15.07.05 art.715]
B. Actualizarea datelor
Actualizarea datelor din R.S.P. constă în introducerea sistematică a modificărilor (rectificărilor, completărilor) în datele personale ale persoanei fizice în baza informaţiilor prezentate de:
• Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor – cu privire la eliberarea actelor de identitate din Sistemul naţional de paşapoarte, dobîndirea, redobîndirea sau pierderea cetăţeniei Republicii Moldova, ţinerea evidenţei persoanelor la domiciliu sau la reşedinţă, stabilirea cetăţenilor Republicii Moldova cu domiciliul în străinătate şi înregistrarea anumitor categorii de persoane fără eliberarea actelor de identitate din Sistemul naţional de paşapoarte;
• Ministerul Sănătăţii - cu privire la naşteri şi decese;
• Ministerul Justiţiei – cu privire la înregistrarea actelor de stare civilă (naştere, deces, căsătorie, divorţ, schimbare a numelui şi/sau prenumelui), cu privire la modificarea (urmare a adopţiei, stabilirii/contestării paternităţii), reconstituirea, transcrierea şi anularea actelor de stare civilă;
Poliţia de Frontieră- privitor la trecerea frontierei de stat de către persoanele fizice;
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene - cu privire la evidenţa consulară a cetăţenilor Republicii Moldova cu domiciliu stabil sau temporar peste hotare, eliberarea de către serviciile consulare din străinătate a vizelor de intrare în Republica Moldova străinilor, eliberarea paşapoartelor diplomatice şi de serviciu cetăţenilor Republicii Moldova;
• Ministerul Apărării - cu privire la înregistrarea şi radierea din evidenţa militară a persoanelor fizice;
Ministerul Educaţiei - cu privire la înscrierea persoanelor înmatricula-te în instituţiile de învăţămînt şi cele care au absolvit sau au fost exmatriculate din aceste instituţii;
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei - cu privire la modificarea statutului social al persoanei (lucrează, este pensionar);
Ministerul Afacerilor Interne – cu privire la acordarea/prelungirea dreptului de şedere provizorie, acordarea dreptului de şedere permanentă, anularea sau revocarea dreptului de şedere, invitaţii, cu privire la eliberarea actelor de identitate străinilor cu drept de şedere permanentă sau provizorie, refugiaţilor, beneficiarilor de protecţie umanitară, precum şi despre înregistrarea şi evidenţa solicitanţilor de azil;
• persoanele fizice - cu privire la necesitatea introducerii modificărilor în datele sale personale (în temeiul cererii motivate).
    Toate modificările se păstrează în R.S.P. în ordine cronologică.

   
[Pct.8 lit.B modificată prin HG125 din 18.02.13, MO36-40/22.02.13 art.171; în vigoare 07.03.13]
   
[Pct.8 lit.B modificată prin HG925 din 12.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1013]
    [Pct.8 lit.B modificată prin HG501 din 08.07.11, MO114-116/15.07.11 art.568]
    [Pct.8 lit.B modificată prin HG131 din 22.02.10, MO30-31/26.02.10 art.178]
   
[Pct.8 lit.B modificată prin HG693 din 17.11.09, MO171-172/27.11.09 art.816]
    [Pct.8 lit.B modificată prin HG562 din 06.05.08, MO86-87/16.05.08 art.554]
    [Pct.8 lit.B modificată prin HG626 din 28.06.05, MO95/15.07.05 art.715]
C. Radierea din evidenţă
Radierea persoanei fizice din evidenţă şi expedierea datelor în arhivă constă în efectu-area unei note speciale în baza de date. Această procedură se efectuează în următoarele cazuri:
• decesul sau în temeiul deciziei instanţei de judecată referitor la decesul persoanei respective;
• plecarea definitivă din Republica Moldova a străinilor cu drept de şedere provizorie pe teritoriul ei;
• renunţarea sau retragerea cetăţeniei Republicii Moldova cetăţenilor Republicii Moldova cu domiciliul stabil peste hotare;
     • plecarea din Republica Moldova a străinilor cu drept de şedere permanentă, cu scopul de a-şi stabili domiciliul permanent peste hotare;
• anularea sau revocarea dreptului de şedere;
    • în cazul emigrării autorizate.
    Informaţia se introduce în R.S.P. numai în baza documentelor care confirmă veridicitatea datelor despre persoana fizică, cu referire la documentul în temeiul căruia s-a efectuat actualizarea datelor. Datele privind documentele confirmatoare se introduc în registru.

   
[Pct.8 lit.C, al.1) modificat prin HG125 din 18.02.13, MO36-40/22.02.13 art.171; în vigoare 07.03.13]
    [Pct.8 lit.C, al.1) modificat prin HG501 din 08.07.11, MO114-116/15.07.11 art.568]
[Pct.8 lit.C, al.1) modificat prin HG131 din 22.02.10, MO30-31/26.02.10 art.178]
    [Pct.8 lit.C, al.1) modificat prin HG562 din 06.05.08, MO86-87/16.05.08 art.554]
[Pct.8 lit.C, al.1) modificat prin HG626 din 28.06.05, MO95/15.07.05 art.715]
2)  Organizarea asigurării informaţionale din baza de date a R.S.P.
Informaţia din baza de date a RSP se furnizează în conformitate cu legislaţia în vigoare persoanelor fizice şi juridice de drept public şi privat, care poartă răspundere în condiţiile prevederilor legale pentru divulgarea acesteia.
    [Pct.8 lit.C, al.2) modificat prin HG125 din 18.02.13, MO36-40/22.02.13 art.171; în vigoare 07.03.13]
3)  Asigurarea populaţiei cu toate acte de identitate din Sistemul naţional de paşapoarte ale R.S.P.
4)  Asigurarea calităţii informaţiei prin crearea şi menţinerea compo-netelor sistemului de calitate.
5)  Asigurarea protecţiei datelor personale la toate etapele de acumula-re, păstrare şi utilizare a resurselor informaţionale de stat despre populaţie.
6)  Asigurarea multilaterală a funcţionării R.S.P.
9.  Contururile funcţionale ale R.S.P.
R.S.P. include următoarele contururi funcţionale (des.2):
    conturul controlului de stat al acumulării, păstrării şi utilizării resurselor informaţionale despre populaţie ("CONTROL-P");
    conturul automatizat de evidenţă şi control al naşterilor şi/sau al deceselor ("NAŞTERE şi DECES");
    conturul automatizat de evidenţă şi control al actelor de stare civilă ("ACTE DE STARE CIVILĂ");
    conturul automatizat de evidenţă şi control al persoanelor cărora li s-au eliberat acte de identitate din Sistemul naţional de paşapoarte („ACTE DE IDENTITATE”);
    conturul automatizat de evidenţă şi control al înregistrărilor la domiciliu şi/sau reşedinţă” („ADRESA”);
    conturul automatizat de evidenţă şi control al cetăţeniei ("CETĂŢENIA");
    conturul automatizat de evidenţă şi control al străinilor aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova ("STRĂINUL");
    conturul automatizat de evidenţă şi control al trecerii frontierei de stat a Republicii Moldova ("CONTROL-D");
    conturul automatizat de evidenţă şi control al persoanelor care s-au adresat misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare Republicii Moldova ("CONSUL").


    Notă: cuvintele „DOCUMENTARE” se substituie cu cuvintele „ELIBERAREA ACTELOR DE IDENTITATE” prin HG125 din 18.02.13, MO36-40/22.02.13 art.171; în vigoare 07.03.13
    Des. 2. Contururile funcţionale ale R.S.P.
Spaţiul fiecărui contur funcţional, la rîndul său, se extinde asupra unui ansamblu de funcţii de nivel inferior.
   
[Pct.9 modificat prin HG125 din 18.02.13, MO36-40/22.02.13 art.171; în vigoare 07.03.13]
A. Conturul controlului de stat al acumulării, păstrării şi utilizării resurselor informaţionale despre populaţie ("CONTROL-P") este un sistem de control unic de stat al resurselor informaţionale despre populaţie, inclus în sistemul informaţio-nal automatizat instituţional.
B. Conturul automatizat de evidenţă şi control al naşterilor şi/sau al deceselor ("NAŞTERE şi DECES") este un sistem de evidenţă şi control automa-tizat al tuturor naşterilor şi/sau deceselor care se produc în teritoriul ţării.
Conturul include următoarele funcţii:
• evidenţa persoanelor care s-au născut în Republica Moldova;
• evidenţa persoanelor care au decedat în Republica Moldova;
evidenţă şi controlul certificatelor medicale constatatoare ale naşterii şi ale decesului.
    [Pct.9 lit.B modificată prin HG125 din 18.02.13, MO36-40/22.02.13 art.171; în vigoare 07.03.13]
C. Conturul automatizat de evidenţă şi controlul al actelor de stare civilă ("ACTE DE STARE CIVILĂ") reprezintă evidenţa şi controlul automatizat al actelor de stare civilă.
Conturul include următoarele funcţii:
înregistrarea naşterii;
înregistrarea decesului;
înregistrarea căsătoriei;
înregistrarea divorţului;
înregistrarea schimbării numelui şi prenumelui;
eliberarea certificatelor de înregistrare a actelor de stare civilă;
introducerea modificărilor în însrierile actelor;
transcrierea actelor de stare civilă înregistrate în străinătate.
   
[Pct.9 lit.C modificată prin HG125 din 18.02.13, MO36-40/22.02.13 art.171; în vigoare 07.03.13]
D. Conturul automatizat de evidenţă şi control al persoanelor cărora li s-au eliberat acte de identitate din Sistemul naţional de paşapoarte („ELIBERAREA ACTELOR DE IDENTITATE”) este un sistem automatizat de evidenţă a persoanelor şi control şi al procesului de eliberare a actelor de identitate din Sistemul naţional de paşapoarte.
Conturul include următoarele funcţii:
• eliberarea paşapoartelor cetăţenilor Republicii Moldova;
eliberarea buletinelor de identitate cetăţenilor Republicii Moldova;
eliberarea fişei de însoţire la buletinul de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova;
autorizarea plecării cu domiciliul in străinătate a cetăţenilor Republicii Moldova;
eliberarea buletinului de identitate provizoriu al cetăţeanului Republicii Moldova.
    [Pct.9 lit.D modificată prin HG125 din 18.02.13, MO36-40/22.02.13 art.171; în vigoare 07.03.13]
E. Conturul automatizat de evidenţă şi control al înregistrării la domiciliu si/sau reşedinţă („ADRESA”) cuprinde evidenţa automatizată a persoanelor la domiciliu şi/sau reşedinţă şi controlul procesului de înregistrare a locuitorilor Republicii Moldova.
Conturul include următoarele funcţii:
înregistrarea la domiciliu;
înregistrarea la reşedinţă;
radierea din evidenţă a persoanelor fizice.
   
[Pct.9 lit.E modificată prin HG125 din 18.02.13, MO36-40/22.02.13 art.171; în vigoare 07.03.13]
F. Conturul automatizat de evidenţă şi control al cetăţeniei ("CETĂŢENIA") este un sistem de evidenţă şi control automatizat al dobîndirii, redobăndirii, pierderii cetăţeniei Republicii Moldova, precum şi de evidenţă a cetăţeniei duble.
Conturul include următoarele funcţii:
evidenţa acordării cetăţeniei;
evidenţa renunţării la cetăţenie;
evidenţa retragerii cetăţeniei;
înregistrarea cetăţeniei duble;
eliberarea documentelor informative privind problemele cetăţăniei.
   
[Pct.9 lit.F modificată prin HG125 din 18.02.13, MO36-40/22.02.13 art.171; în vigoare 07.03.13]
G. Conturul automatizat de evidenţă şi control al cetăţenilor străini şi apatrizilor aflaţi în teritoriul Republicii Moldova ("STRĂINUL") este un sistem de evidenţă şi control automatizat al străinilor cu drept de şedere provizorie sau permanentă pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi de evidenţă a documentelor eliberate.
   
Conturul include următoarele funcţii:
• eliberarea documentului de călătorie pentru apatrizi;
eliberarea buletinului de identitate pentru apatrizi;
eliberarea permisului de şedere permanentă;
• evidenţa invitaţiilor eliberate persoanelor fizice şi persoanelor juridice;
înregistrarea cetăţenilor străini şi eliberarea anexelor la paşaportul naţional;
• evidenţa eliberării, prelungirii vizelor pentru străini;
eliberarea permisului de şedere provizorie (pentru cetăţeni străini);
eliberarea permisului de şedere provizorie (pentru apatrizi);
    • evidenţa crimelor comise de străini;
• evidenţa contravenţiilor comise de străini;
evidenţa refugiaţilor;
eliberarea fişei de însoţire la buletinele de identitate şi permisul de şedere permanentă;
eliberarea documentului de călătorie (Convenţia cu privire la statutul refugiaţilor din 28 iulie 1951);
eliberarea buletinului de identitate pentru refugiaţi.
    • eliberarea documentului de călătorie (protecţie umanitară);
   
eliberarea buletinului de identitate pentru beneficiarii de protecţie umanitară;
   
• evidenţa beneficiarilor de protecţie umanitară.

    • evidenţa acordării, prelungirii, anulării, revocării dreptului de şedere în Republica Moldova;
   
[Pct.9 lit.G modificată prin HG125 din 18.02.13, MO36-40/22.02.13 art.171; în vigoare 07.03.13]
    [Pct.9 lit.G modificată prin HG501 din 08.07.11, MO114-116/15.07.11 art.568]
    [Pct.9 lit.G modificată prin HG131 din 22.02.10, MO30-31/26.02.10 art.178]
    [Pct.
9 lit.G modificată prin HG562 din 06.05.08, MO86-87/16.05.08 art.554]
    [Pct.
9 lit.G modificată prin HG626 din 28.06.05, MO95/15.07.05 art.715]
    H. Conturul automatizat de evidenţă şi control al trecerii frontierei de stat a Republicii Moldova ("CONTROL-D") este un sistem de evidenţă şi control automatizat al persoanelor fizice, care trec hotarul de stat al Republica Moldova.
Conturul include următoarele funcţii:
înregistrarea şi controlul intrării/ieşirii persoanelor fizice;
controlul documentelor, prezentate de persoanele fizice.
I. Conturul automatizat de evidenţă şi control al persoanelor care s-au adresat misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare Republicii Moldova ("CONSUL")  reprezintă evidenţa şi controlul automatizat al cetăţenilor Republicii Moldova care locuiesc permanent peste hotare, evidenţa paşapoartelor diplomatice şi de serviciu eliberate, evidenţa vizelor de intrare în Republica Moldova, eliberate cetăţenilor străini.
Conturul include următoarele funcţii:
eliberarea paşaportului diplomatic;
eliberarea paşaportului de serviciu;
evidenţa consulară a cetăţenilor Republicii Moldova care locuiesc permanent peste hotare;
• evidenţa titlurilor de călătorie eliberate cetăţenilor Republicii Moldova şi străinilor;
eliberarea vizelor de intrare pentru străini.
   
[Pct.9 lit.I, modificată prin HG501 din 08.07.11, MO114-116/15.07.11 art.568]
10. Funcţiile comune tuturor contururilor funcţionale sînt:
evidenţa şi controlul documentelor ce se referă la R.S.P.;
evidenţa formularelor de strictă evidenţă;
introducerea masivelor de filtrare prevăzute de documentele normative;
evidenţa contravenţiilor administrative în domeniul documentării populaţiei;
eliberarea informaţiei analitice şi statistice.
11. La executarea tuturor funcţiilor sus-numite, informaţiile introduse şi documentele prezentate se verifică, utilizîndu-se datele deja existente în R.S.P., precum şi datele altor sisteme informaţionale automatizate şi de evidenţă manuală.
Modulul funcţional "NAŞTERE ŞI DECES" este comun pentru S.I.A. R.S.P. şi S.I.A. "OCROTIREA SĂNĂTĂŢII", iar modulul funcţional "CON-TROL-D" este comun pentru S.I.A. R.S.P. şi S.I.A. "FRONTIERA".
Capitolul IV. PLATFORMA ORGANIZAŢIONALĂ  A R.S.P.
12. Funcţiile de bază privind crearea şi exploatarea Registrului de stat al populaţiei, sînt divizate între Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Ministerul Justiţiei şi Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene (des.3).


Des. 3. Platforma organizaţională a R.S.P.

   
[Pct.12 modificat prin HG693 din 17.11.09, MO171-172/27.11.09 art.816]
13. Posesorul Registrului de stat al populaţiei este Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor.
    [Pct.13 în redacţia HG125 din 18.02.13, MO36-40/22.02.13 art.171; în vigoare 07.03.13]
14. Funcţiile de creare, de ţinere şi de exploatare a RSP sînt exercitate de către Întreprinderea de Stat „CRIS „Registru”.
    În centrele raionale activează subdiviziunile teritoriale ale Întreprinderii.
    Primăriile comunelor exercită funcţia de înregistrare a naşterilor, deceselor şi a căsătoriilor persoanelor cu domiciliul sau reşedinţa în raza de competenţă teritorială.
[Pct.14 în redacţia HG125 din 18.02.13, MO36-40/22.02.13 art.171; în vigoare 07.03.13]
    [Pct.14 modificat prin HG693 din 17.11.09, MO171-172/27.11.09 art.816]
15. În componenţa Ministerului Afacerilor Externe intră Direcţia generală consulară, iar în componenţa ambasadelor Republicii Moldova din statele străine intră serviciile consulare (secţiile). Separat de ambasade pot exista oficii consulare.
Asigurarea tehnică şi de program a funcţionării RS.P. şi confecţionarea documentelor se efectuează de către Întreprinderea de stat „CRIS „REGISTRU”.
   
[Pct.15 modiifcat prin HG125 din 18.02.13, MO36-40/22.02.13 art.171; în vigoare 07.03.13]
    [Pct.15 modificat prin HG693 din 17.11.09, MO171-172/27.11.09 art.816]
Capitolul V. Documentele R.S.P.
16. Actele de identitate eliberate sau validate de către autorităţile Republicii Moldova:
    1) buletinul de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova cu fişa de însoţire (generaţia I) – des.4; (generaţia II) – des.4.1.
4.1.1.; (generaţia III) – des. 4.5.;
    2) buletinul de identitate provizoriu al cetăţeanului Republicii Moldova – des.4.2.;
    3) actul de identitate provizoriu (Formularul nr. 9) cu codul de bare – des.4.3., fără codul de bare – des.4.4.;
    4) paşaportul de tip sovietic (modelul anului 1974);
    5) buletinul de identitate pentru apatrizi cu fişa de însoţire (generaţia I) – des.5; (generaţia II) –  des.5.1.
, des. 5.2;
    6) permisul de şedere permanentă cu fişa de însoţire (generaţia I) – des.6; (generaţia II) – des.6.1.
, des. 6.2;
    7) permisul de şedere provizorie pentru apatrizi (generaţia I) – des.7; (generaţia II) –  des. 7.1.
, des. 7.2;
    8) permisul de şedere provizorie (pentru cetăţeni străini) (generaţia I) – des.8; (generaţia II) – des.8.1.
, des. 8.2;
    9) buletinul de identitate pentru refugiaţi cu fişa de însoţire (generaţia I) – des. 9; (generaţia II) – des. 9.1.
, des. 9.2;
    10) buletinul de identitate pentru beneficiarii de protecţie umanitară cu fişa de însoţire (generaţia I) – des.10; (generaţia II fără fişă) – des.10.1.
, des. 10.2;
    11) paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova fără date biometrice – des. 11, cu date biometrice – des.11.1.
şi 11.1.1.;
    12) paşaportul diplomatic fără date biometrice – des.11.2., cu date biometrice – des.11.3.;
    13) paşaportul de serviciu fără date biometrice – des.11.4., cu date biometrice – des.11.5.;
    14) documentul de călătorie (Convenţia din 28 septembrie 1954) fără date biometrice
─  des. 12 şi  cu date biometrice ─ des. 12.1;
    15) documentul de călătorie (Convenţia cu privire la statutul de refugiaţi din 28 iulie 1951)
cu date biometrice ─ des. 13;
    16) documentul de călătorie (protecţia umanitară)
cu date biometrice ─ des. 14.

   
buletin
    [Pct.16 modificat prin HG635 din 23.05.16, MO140-149/27.05.16 art.694]
    [Pct.16 modificat prin HG398 din 16.06.15, MO160/19.06.15 art.443]
    [Pct.16 în redacţia HG125 din 18.02.13, MO36-40/22.02.13 art.171; în vigoare 07.03.13]
 
   [Pct.16 modificat prin HG501 din 08.07.11, MO114-116/15.07.11 art.568]
    [Pct.16
modificat prin HG626 din 28.06.05, MO95/15.07.05 art.715]
    [Pct.16)
modificat prin HG562 din 06.05.08, MO86-87/16.05.08 art.554]
17. Documentele de bază ale sistemului stare civilă
La documentele de bază se raportă actele de stare civilă şi certificatele de înregistrare a actelor de stare civilă (cu privire la naştere, deces, căsătorie, divorţ, schimbarea numelui, prenumelui).
18. Documentele sistemului de control al vizelor
Sînt supuse controlului:
• vizele eliberate de Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene;
[Pct.18 modificat prin HG501 din 08.07.11, MO114-116/15.07.11 art.568]
19. Documentele medicale:
    a) certificatul medical constatator al naşterii;
    b) certificatul medical constatator al decesului.
    [Pct.19 în redacţia HG125 din 18.02.13, MO36-40/22.02.13 art.171; în vigoare 07.03.13]
20. Documente ce confirmă datele anchetei:
    adeverinţa de pensionar;
• documentele ce confirmă dreptul la înlesniri.
   
[Pct.20 modificat prin HG125 din 18.02.13, MO36-40/22.02.13 art.171; în vigoare 07.03.13]
21. Documente suplimentare:
    •  paşaport de tip sovietic (modelul anului 1974);
    • actul de identitate provizoriu, buletinul de identitate provizoriu eliberat conform evidenţei manuale;
    • paşaportul cetăţeanului străin.
[Pct.21 în redacţia HG125 din 18.02.13, MO36-40/22.02.13 art.171; în vigoare 07.03.13]
22. Documente tehnologice
cererea-chestionar pentru eliberarea documentului;
• registrele şi documentele de însoţire;
• extrasele din Registrul de stat al populaţiei;
• certificate de diferite tipuri;
• avizul cu privire la anularea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă;
• dovada achitării taxelor şi tarifelor stabilite pentru serviciile prestate.
    [Pct.22 modificat prin HG125 din 18.02.13, MO36-40/22.02.13 art.171; în vigoare 07.03.13]
Capitolul VI. Spaţiul informaţional al R.S.P.
23. Spaţiul informaţional al R.S.P. este determinat de structura nucleului şi de fluxurile lui informaţionale.
24. Structura nucleului informaţional
Ca oricare alt sistem informaţional, R.S.P. este format dintr-un nucleu constituit din ansamblul indivizibil al obiectelor, supuse evidenţei şi controlului în cadrul sistemului, şi din scenariile după care acestea se interacţionează (des. 12). Cîmpurile de date se formează prin manifestarea atributelor obiectelor în rezultatul interacţiunii lor conform  scenariilor ordinare, care au un caracter ciclic.


Des.12. Structura nucleului informaţional.
25. Obiectele evidenţei şi controlului sînt:
a)  persoanele fizice din următoarele categorii:
• cetăţenii Republicii Moldova cu domiciliu sau reşedinţa în teritoriul Republicii Moldova;
• străinii cu drept de şedere permanentă în Republica Moldova;
• cetăţenii Republicii Moldova, care locuiesc permanent peste hotare;
• străinii cu drept de şedere provizorie în Republica Moldova;
   
[Pct.25 lit.a) modificată prin HG125 din 18.02.13, MO36-40/22.02.13 art.171; în vigoare 07.03.13]
   
[Pct.25 lit.a) modificată prin HG501 din 08.07.11, MO114-116/15.07.11 art.568]
b)  documentele:
  actele de identificare a persoanei;
  documentele sistemului stare civilă;
  documentele sistemului de control al vizelor;
  documentele medicale;
  documentele ce confirmă datele din cererea-chestionar;
  documentele suplimentare;
  documentele tehnologice;
   
[Pct.25 lit.b) modificată prin HG125 din 18.02.13, MO36-40/22.02.13 art.171; în vigoare 07.03.13]
с) formularele documentelor de stricta evidenţă.
26. Identificarea obiectelor sistemului
Indicele de bază de identificare a obiectului este numărul de identificare de stat al persoanei fizice (IDNP), ce reprezintă o serie din 13 cifre, dispuse într-o ordine strictă (des. 13).


    Des. 13. Categoriile numărului de identificare.
27. IDNP se atribuie fiecărei persoane fizice în momentul introducerii iniţiale a datelor despre ea în R.S.P.şi rămîne neschimbat în decursul întregii perioade de existenţă a acestor date, fiind inclus în toate documentele persoanei fizice în cauză.
28. Identificarea documentelor şi formularelor de strictă evidenţă se efectuează conform unei chei combinate, ce conţine:
"codul documentului" ? "seria" ? "numărul".
29. Scenariile de bază
Scenariile de bază, prin intermediul cărora se realizează funcţiile R.S.P., se divizează în două grupuri: pentru introducerea şi actualizarea informaţiilor şi pentru furnizarea informaţiilor. Grupul de scenarii, ce ţin de introducerea şi actualizarea informaţiei, interacţionează cu obiectele informaţionale ale R.S.P.:
a)  PERSOANA FIZICĂ
Evidenţa iniţială se operează:
• la naştere;
• la prima solicitare a actelor de identitate;
• la trecerea (intrarea) pentru prima dată a frontierei de stat a Republicii Moldova, confecţionarea vizelor sau invitaţiilor (în dependenţă de regimul de vize, stabilit pentru ţara respectivă) - pentru străini;
• la înregistrarea (fără eliberarea actelor de tip nou) anumitor categorii ale populaţiei.
Actualizarea datelor constă în:
• înregistrarea naşterii şi decesului;
• eliberarea actelor de identitate şi a certificatelor de stare civilă;
• înregistrarea la domiciliuşi/sau reşedinţă;
•  înregistrarea stabilirii şi ruperii relaţiilor de rudenie (căsătorie, divorţ, naştere, înfiere, determinarea paternităţii);
• înregistrarea modificărilor în datele personale;
• înregistrarea acordării renunţării la cetăţenie sau retragerii cetăţeniei;
• evidenţa contravenţiilor ce ţin de regimul de şedere în ţară;
• schimbul interinstituţional de informaţii.
Radierea din evidenţă se efectuează în cazul:
• decesului sau în temeiul deciziei instanţei de judecată referitor la decesul persoanei respective;
• în cazul plecării definitive din Republica Moldova a străinilor;
• renunţării sau retragerii cetăţeniei Republicii Moldova  cetăţenilor Republicii Moldova cu domiciliu stabil;
• încetarea sau anularea statutului de refugiat sau a protecţiei umanitare; 
[Pct.29 lit.a) modificată prin HG125 din 18.02.13, MO36-40/22.02.13 art.171; în vigoare 07.03.13]
    [Pct.29 lit.a) modificată prinHG501 din 08.07.11, MO114-116/15.07.11 art.568]
    [Pct.29 lit.a) modificată prin HG131 din 22.02.10, MO30-31/26.02.10 art.178]
    [Pct.29) lit.a) modificată prin HG562 din 06.05.08, MO86-87/16.05.08 art.554]
    [Pct.29 lit.a) modificată prin HG626 din 28.06.05, MO95/15.07.05 art.715]
b)  DOCUMENT
Evidenţă iniţială:
• la confecţionare;
• în cazul evidenţei documentelor din alte sisteme (de exemplu, introducerea datelor despre paşaportul naţional al cetăţeanului străin).
Actualizarea datelor:
• în cazul declarării nevalabilităţii lui;
• în cazul modificării termenului de valabilitate.
Radierea din evidenţă:
• în cazul nimicirii;
• la scoaterea definitivă din ţară (pentru documentele cetăţenilor străini);
c)  FORMULAR DE STRICTĂ EVIDENŢĂ
Evidenţa iniţială - la confecţionare.
Actualizarea datelor:
• la transmiterea dintr-o subdiviziune în alta;
• în cazul declarării nevalabilităţii lui.
Radierea din evidenţă:
• în cazul nimicirii;
• la completarea ( confecţionarea documentului).
Unele din scenariile descrise sînt derivate (de exemplu, decesul unei persoane implică radierea ei din evidenţă la domiciliu şi declararea nevalabilităţii tuturor actelor acesteia).
30. Datele despre persoana fizică incluse în R.S.P.
(1) Datele personale de bază:
a)  numărul de identificare de stat al persoanei fizice;
b) datele personale de identificare a persoanei:
numele;
prenumele;
prenumele tatălui;
sexul;
data naşterii;
locul naşterii;
   
[Pct.30 al.(1), lit.b) modificată prin HG125 din 18.02.13, MO36-40/22.02.13 art.171; în vigoare 07.03.13]
c)  date despre deces:
data, locul şi cauza decesului, locul  înmormîntării;
d) imaginea grafică:
fotografia;
specimenul semnăturii persoanei în cauză;
e)  date despre cetăţenie:
cetăţenia;
temeiul dobîndirii sau motivele pierderii cetăţeniei;
data dobîndirii sau pierderii cetăţeniei;
f) date privind domiciliul şi/sau reşedinţa:
ţara;
raionul (judeţul, regiunea);
municipiul (oraşul, satul);
sectorul, strada, numărul casei, blocul, numărul apartamentului;
tipul şi data înregistrării la domiciliu şi/sau la reşedinţă, termenul reşedinţei.
   
[Pct.30 al.(1), lit.f) modificată prin HG125 din 18.02.13, MO36-40/22.02.13 art.171; în vigoare 07.03.13]
(2) Date personale suplimentare:
a)  starea civilă;
b)  situaţia militară;
c)  date despre studii şi gradul ştiinţific:
studiile;
gradul ştiinţific;
d)  statutul social;
e)  date despre emigranţi şi imigranţi:
data intrării în/ieşirii din ţară;
ţara de plecare/de destinaţie;
    f) datele biometrice:
    grupa sanguină;
    fotografia digitală;
    amprentele digitale;
    înălţimea;
   
culoarea ochilor.
    g) apartenenţa etnică;
    h) capacitatea persoanei.

   
[Pct.30 al.(2) modificat prin HG337 din 10.05.11, MO99-101/17.06.11 art.464]
   
(3) Datele personale ale rudelor:
    gradul de rudenie (părinţi, copii, soţ (soţie);
    IDNP;
    numele;
    prenumele;
    prenumele tatălui;
    data şi locul de naştere;
    data şi motivul stabilirii şi/sau ruperii legăturii de rudenie.

   
[Pct.30 al.(3) modificat prin HG125 din 18.02.13, MO36-40/22.02.13 art.171; în vigoare 07.03.13]
    (4) Date despre documentele aparţinînd persoanelor fizice:
    denumirea (codul) documentului;
    seria;
    numărul;
    data eliberării;
    termenul de valabilitate;
   
autoritatea emitentă.

    [Pct.30 al.(4) modificat prin HG125 din 18.02.13, MO36-40/22.02.13 art.171; în vigoare 07.03.13]
    31. C
lasificatorii
    În scopul asigurării veridicităţii şi micşorării volumului informaţiilor păstrate în R.S.P., se foloseşte un sistem de clasificatori, ce pot fi divizaţi în trei grupuri:
    - internaţionali;
    - naţionali;
    - interni de sistem.
    Clasificatorii interni de sistem se elaborează şi se utilizează în cadrul R.S.P. numai în lipsa clasificatorilor naţionali şi internaţionali aprobaţi.
    32. Sursele şi fluxurile de informaţii
    Principalele surse de informaţii pentru registru sînt datele obţinute, în primul rînd, în procesul înregistrării şi documentării populaţiei ţării (des. 14).


    Des.
14. Sursele de informaţii ale R.S.P.
    [Des.14 modificat prin HG501 din 08.07.11, MO114-116/15.07.11 art.568]
    Sursele principale de informaţii prezintă următoarele date:
    a) Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor - cu privire la:
    - înregistrarea unor categorii de persoane, cu atribuirea numărului de identificare de stat (IDNP), fără eliberarea actelor de identitate din Sistemul naţional de paşapoarte;
    - eliberarea actelor de identitate din Sistemul naţional de paşapoarte;
    - înregistrarea la domiciliu, reşedinţă schimbarea cetăţeniei;
    - înregistrarea şi documentarea străinilor cu drept de şedere în Republica Moldova;
    [Pct.32 lit.a) modificată prin HG125 din 18.02.13, MO36-40/22.02.13 art.171; în vigoare 07.03.13]
    [Pct.32 lit.a) modificată prin HG501 din 08.07.11, MO114-116/15.07.11 art.568]
    [Pct.32 lit.a) modificată prin HG693 din 17.11.09, MO171-172/27.11.09 art.816]

    b) Ministerul Sănătăţii:
    - cu privire la naştere;
    - cu privire la deces;
    c) Ministerul Justiţiei – cu privire la:
    - actele de stare civilă înregistrate (naştere, deces, căsătorie, divorţ, schimbarea numelui şi/sau prenumelui);
    - actele de stare civilă modificate (urmare a adopţiei, stabilirii/contestării paternităţii ş.a.) şi reconstituite;
    - actele de stare civilă transcrise;
    - actele de stare civilă anulate;
    - documentele de stare civilă eliberate;
    [Pct.32 lit.c) în redacţia HG693 din 17.11.09, MO171-172/27.11.09 art.816]
    d) Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene:
    - cu privire la evidenţa consulară a cetăţenilor Republicii Moldova, care locuiesc permanent sau se află temporar peste hotare;
    - cu privire la eliberarea de către serviciile consulare ale Republicii Moldova de peste hotare a vizelor de intrare pentru cetăţenii străini şi apatrizi;
    - cu privire la documentarea cu paşapoarte de serviciu şi diplomatice;
    - cu privire la titlurile de călătorie eliberate cetăţenilor Republicii Moldova şi străinilor;
    [Pct.32 lit.d) modificat prin HG501 din 08.07.11, MO114-116/15.07.11 art.568]
    e) Poliţia de Frontieră- privind trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova de către persoane fizice.
    [Pct.32 lit.e) modificată prin HG925 din 12.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1013]
    Datele suplimentare despre persoanele fizice se prezintă de către:
    f) Ministerul Apărării - cu privire la situaţia militară;
    g) Ministerul Educaţiei - cu privire la studii;
    h) Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei - cu privire la statutul social al persoanei (angajată, şomeră, pensionară);
    i) Ministerul Afacerilor Interne -cu privire la dreptul de şedere acordat, prelungit, anulat sau revocat străinilor.
    [Pct.32 lit.i) modificată prin HG501 din 08.07.11, MO114-116/15.07.11 art.568]
    [Pct.32 lit.i) modificată prin HG131 din 22.02.10, MO30-31/26.02.10 art.178]
    [Pct.32 lit.i) în redacţia HG626 din 28.06.05, MO95/15.07.05 art.715]

    33. Utilizatorii sistemului
Utilizatorii potenţiali ai produselor şi serviciilor R.S.P. sînt autorităţile publice, persoanele fizice şi juridice, precum şi organizaţiile şi întreprinderile internaţionale/străine - participante la schimbul internaţional de informaţii.
    34. 34. Informaţiile din RSP se furnizează de către deţinător în conformitate cu prevederile actelor legislative şi normative în vigoare.
    [Pct.34 în redacţia HG125 din 18.02.13, MO36-40/22.02.13 art.171; în vigoare 07.03.13]
    35.
Platforma informaţională a R.S.P.
    R.S.P. este unica sursă de informaţii referitoare la persoanele fizice pentru sistemele informaţionale automatizate instituţionale.
    Totalitatea informaţiilor R.S.P. şi ale sistemelor informaţionale instituţionale, care acumulează şi prelucrează datele cu privire la diferite aspecte ale vieţii şi activităţii persoanelor fizice, constituie platforma informaţională a registrului populaţiei (des. 15).    Des. 15. Platforma informaţională a R.S.P.
    36.
Sistemele informaţionale automatizate componente ale platformei informaţionale a registrului populaţiei se caracterizează în felul următor:
    Registrul învăţămîntului trebuie să efectueze monitorizarea procesului de obţinere a studiilor de către persoana fizică concretă. Evidenţa începe cu instituţiile preşcolare şi continuă pe toată perioada vieţii, inclusiv studiile în şcoală, gimnaziu, liceu, colegiu şi instituţiile de învăţămînt medii, medii speciale, superior, obţinerea gradelor ştiinţifice şi perfecţionarea profesională.
    Totodată, este necesar să se asigure colectarea şi actualizarea unui volum maxim posibil de informaţii, inclusiv datele cu privire la înmatricularea şi absolvirea instituţiei de învăţămînt, nivelul de instruire, documentele eliberate, specializarea obţinută etc.
    Este, de asemenea, raţional de a se prevedea legalizarea documentelor cu privire la studiile obţinute peste hotare în scopul excluderii cazurilor de falsificare a lor.
    Registrul resurselor de mobilizare reflectă raportul persoanei faţă de serviciul militar (inclusiv serviciul alternativ). O atenţie deosebită trebuie să se acorde evidenţei satisfacerii serviciului militar de către militarii de carieră. Acest registru cuprinde toate aspectele activităţii comisariatelor militare.
    Extrem de importante sînt registrele de evidenţă specială, incluse în sistemul controlului de stat al disciplinei de drept şi financiare al Sistemului informaţional naţional. Este vorba, în primul rînd, de registrul contribuabililor, registrul judiciar şi conturul criminologic. În acest sistem intră registrul trecerilor frontierei de stat - din acest registru R.S.P. preia datele intrării şi ieşirii din ţară a persoanei fizice, care se introduc într-un registru separat. Aceasta este o sursă unică de informaţie pentru evidenţa şi analiza migraţiunii externe.
    Registrele sociale reprezintă totalitatea registrelor care reflectă activitatea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. În aceste registre se va concentra informaţia completă referitor la ocupaţia persoanei, locul de lucru, defalcările obligatorii şi benevole în fondul social şi în alte fonduri; datele cu privire la calcularea şi achitarea pensiilor şi altor indemnizaţii, evidenţa şomerilor, toate categoriile de persoane beneficiare de înlesniri etc.
    Registrul sănătăţii (analogic cu registrul învăţămîntului) va asigura monitorizarea stării de sănătate a persoanei fizice şi evidenţa actelor cu caracter medical eliberate.
    Registrul planurilor de adrese, deşi formal nu se referă la persoanele fizice, serveşte drept sursă unică de date pentru o raportare mai exactă a acestora la obiectul imobiliar în cadrul înregistrării lor la domiciliu. Registrul conţine informaţii despre toate localităţile, străzile, clădirile, apartamentele şi alte obiecte imobiliare şi tocmai prin intermediul lui este posibilă "legarea" persoanei de harta digitală.
    Deţinătorii registrelor sus-menţionate sînt autorităţile administraţiei publice, desemnate prin hotărîrile guvernamentale corespunzătoare.
    Utilizarea identificatorului unic al persoanei fizice (IDNP) în toate registrele menţionate şi prezentarea uniformă a datelor personale oferă posibilitatea de a obţine, în caz de necesitate, datele integrate referitoare la orice persoană fizică sau datele statistice generalizate în orice profil al informaţiei de importanţă socială. Totodată, existenţa unor baze de date separate asigură protecţia informaţiilor contra accesului nesancţionat şi garantează respectarea drepturilor omului.
    R.S.P. serveşte, de asemenea, drept sursă de informaţie despre personale fizice pentru toate componentele Sistemului informaţional naţional.
    Sistemul automatizat de evidenţă a resurselor organizaţionale conţine referiri la datele personale ale fondatorilor şi conducătorilor de instituţii, întreprinderi şi organizaţii, precum şi ale antreprenorilor particulari.
    În sistemul automatizat de evidenţă a resurselor economice se conţin referiri la datele personale ale proprietarilor de bunuri mobiliare şi imobiliare sau ale arendatorilor unui asemenea bun, precum şi ale participanţilor la procesul de circulaţie a mărfurilor.
    În sistemul automatizat de evidenţă a resurselor financiare şi monetare persoanele fizice sînt înregistrate în calitate de clienţi ai băncilor.
    [Pct.36 modificat prin HG125 din 18.02.13, MO36-40/22.02.13 art.171; în vigoare 07.03.13]
Capitolul VII. SPAŢIUL TEHNOLOGIC
    37. Nivelele R.S.P.
    În conformitate cu divizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova şi cu structura organizaţională a subdiviziunilor, care participă la crearea R.S.P., sistemul este format din patru nivele (des. 16):
    - central;
    - regional;
    - local (subnivelul 1);
    - local (subnivelul 2).
    Fiecare nivel conţine unul sau cîteva complexe informaţionale şi de telecomunicaţii
   
 
    Des. 16. Nivelele R.S.P.
    Amplasarea teritorială a complexelor informaţionale de telecomunicaţii ale nivelelor central, regional şi local (subnivelul 1) este reprezentată pe harta Moldovei (des.17).
    Complexele informaţionale de telecomunicaţii de nivel local (subnivelul 2) nu sînt indicate pe hartă, deoarece sînt prea numeroase.


    Des. 17. Amplasarea complexelor informaţionale de telecomunicaţii.
    38. Destinaţia şi componenţa complexului informaţional de telecomu-nicaţie de nivel central
    Complexul informaţional de telecomunicaţii de nivel central este amplasat în municipiul Chişinău şi este destinat să asigure funcţionarea Serviciului Stare Civilă şi Direcţiei generale de documentare a populaţiei ale Ministerului Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor, Ministerului Afacerilor Interne şi Direcţiei consulare generale a Ministerului Afacerilor Externe, precum şi pentru administrarea acestui sistem şi producerea documentelor.
   
În componenţa complexului informaţional de telecomunicaţii de nivel central intră (des. 18):

    Des. 18.
Complexul informaţional de telecomunicaţii de nivel central.
    • Banca centrală de date;
    • locurile de muncă automatizate (L.M.A.) ale administratorilor sistemului;
    • locurile de muncă automatizate ale analiştilor de sistem;
    • reţelele de calcul locale (R.C.L.) ale Serviciului Stare Civilă, şi Direcţiei generale de documentare a populaţiei ale Ministerului Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor şi Direcţiei consulare generale a Ministerului Afacerilor Externe. Fiecare dintre reţelele de calcul indicate include locurile de muncă automatizate ale administratorilor subsistemelor respective şi locurile automatizate de muncă ale colaboratorilor sus-numitelor direcţii;
    • reţeaua de calcul locală şi complexul tehnic de producere a documentelor;
    • utilajele de telecomunicaţii pentru asigurarea legăturii locurilor de muncă automatizate şi reţelelor de calcul locale cu Banca centrală de date, precum şi a întregului complex cu complexele informaţionale de telecomunicaţii regionale şi locale.
    Cîteva module funcţionale, care îndeplinesc funcţii concrete, pot fi grupate într-un singur loc de muncă automatizat sau, dimpotrivă, unul şi acelaşi modul funcţional poate fi instalat în cîteva locuri de muncă automatizate de acelaşi tip, la indicaţia administratorului sistemului şi administratorilor subsistemelor respective.
    [Pct.38 modificat prin HG501 din 08.07.11, MO114-116/15.07.11 art.568]
    [Pct.38 modificat prin HG693 din 17.11.09, MO171-172/27.11.09 art.816]

    39.
Banca centrală de date
    Banca centrală de date este destinată pentru păstrarea şi prelucrarea informaţiilor, incluse în R.S.P., şi se constituie din următoarele componente (des.19):Des. 19. Structura Băncii centrale de date.
    • depozitul de date, utilizat pentru păstrarea permanentă şi în volum deplin a informaţiilor despre persoanele fizice şi documente, inclusiv datele cu privire la documentele, în baza cărora a fost efectuată actualizarea informaţiilor (formularele) referitoare la etapele de luare a deciziilor, data luării deciziilor şi numele colaboratorilor, care au luat aceste decizii;
    • baza de formate are menirea de a asigura securitatea în procesul lucrului cu utilizatorii îndepărtaţi, precum şi de a păstra clasificatorii şi de a stabili dreptul de acces la informaţiile unui sau altui utilizator. Legătura locurilor de muncă automatizate cu Banca de date centrală are loc numai prin baza de formate;
    • bazele tehnologice de date sînt destinate păstrării temporare a informaţiilor parvenite de la nivelele inferioare, care impune luarea unei decizii de către colaboratorii abilitaţi, precum şi realizării tuturor verificărilor necesare pentru luarea deciziei. Informaţiile din bazele tehnologice de date se plasează în depozitul de date numai după luarea deciziei finale cu privire la formular.
Baza tehnologică de date proprie poate fi creată pentru fiecare direcţie sau secţie;
    • baza datelor de producere este destinată pentru controlul tuturor etapelor de producere a documentelor, precum şi pentru păstrarea informaţiilor cu privire la materialele consumabile. Această bază de date poate efectua schimburi de informaţii numai cu baza tehnologică de date;
    • vitrinele de date reprezintă baze de date cu extrase din depozitul central de date, destinate pentru asigurarea accesului rapid şi comod al utilizatorilor la informaţia necesară, dar fără a li se permite accesul la depozitul de date. Vitrinele de date pot furniza anumitor categorii de utilizatori date într-o formă cît mai convenabilă pentru utilizare (de exemplu, organelor de statistică li se prezintă informaţiile fără datele personale ale persoanelor concrete, în formă de masiv linear, comod pentru alcătuirea diverselor tabele). Concomitent, ele constituie unul din elementele de protecţie contra accesului nesancţionat la informaţii, deoarece conţin numai volumul de date accesibil utilizatorului. Renovarea datelor din vitrinele de date se produce automat la actualizarea informaţiilor din depozitul de date.
    R.S.P. utilizează vitrinele de date ale altor sisteme informaţionale, în particular ale Registrului planurilor de adrese.
    Schimbul de informaţii dintre componentele Băncii centrale de date se efectuează prin intermediul unor proceduri securizate, neaccesibile utilizatorilor externi, aceste proceduri constituind elemente ale sistemului de protecţie al băncii de date.
    40.
Structura depozitului de date
    Depozitul de date include următoarele baze de date:
    "Persoana fizică", ce conţine date despre cetăţenii Republicii Moldova, străinii cu drept de şedere provizorie sau permanentă în Republica Moldova refugiaţii şi beneficiarii de protecţie umanitară.
    "Documentul" - conţine date cu privire la ciclul de viaţă al blanchetelor de documente şi al documentelor înseşi, precum şi referitor la starea lor curentă (valabil, expirat, pierdut etc.). Documentele pot fi ataşate logic unul la altul (de exemplu, paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova şi viza încleiată în el). În plus, această bază de date conţine trimiteri la titularii documentelor (baza "Persoana fizică").
    "Imaginea" - conţine informaţia grafică despre persoana în cauză (fotografia, specimenul semnăturii şi amprentele digitale), precum şi referinţele la persoanele corespunzătoare (baza "Persoana fizică"). În perspectivă, în această bază de date informaţiile se vor putea păstra în formate audio şi video.
    "Arhiva acte stare civilă" conţine date referitor la actele de stare civilă înregistrate pînă în 2002.
    O astfel de structură a depozitului de date permite unificarea procedurilor de prelucrare a informaţiilor cu privire la obiectele evidenţei (procedura de introducere a informaţiilor referitoare la documentul pierdut este aceeaşi pentru toate tipurile de documente). În caz de necesitate, sistemul de referinţe face posibilă examinarea tuturor bazelor de date ca un cîmp unic de date, delimitînd, totodată, accesul la fiecare din ele.
    Bazele "Documentul" şi "Imaginea" pot fi utilizate în scopuri similare şi de alte sisteme informaţionale automatizate.
    "Filtrul" - este destinată păstrării masivelor de filtrare. Drept exemplu de astfel de masiv poate servi lista persoanelor, cărora, conform legislaţiei în vigoare, le este interzisă ieşirea din Republica Moldova.
    Complexul tehnic de program de nivel central
    Complexul tehnic de program de nivel central include următoarele componente:
    • serverele bazelor de date:
    1) Risk HP-9000 de clasa K;
    2) Risk HP-9000 de clasa D;
    3) HP NetServer (LC-3, LDPRO, LHPRO, E30, E45);
    • sistemele operaţionale HP-UX 10.20 şi SUN-Solaris 5.2.;
    • sistemul de administrare a bazei de date Informix 7.3.
    Asigurarea produselor de program pentru utilizatori este elaborată pe Visual FoxPro, Borland Delphi, Java.
    Locurile automatizate de muncă sînt stabilite la computerele Pentium cu sistem operaţional Windows'95.
    [Pct.40 modificat prin HG125 din 18.02.13, MO36-40/22.02.13 art.171; în vigoare 07.03.13]
    [Pct.40 modificat prin HG501 din 08.07.11, MO114-116/15.07.11 art.568]
    [Pct.40 modificat prin HG337 din 10.05.11, MO99-101/17.06.11 art.464]

    41.
Destinaţia şi componenţa complexului informaţional de telecomu-nicaţii de nivel regional
    Complexele informaţionale şi de telecomunicaţii de nivel regional sînt dislocate în centrele regionale şi destinate pentru asigurarea funcţionării oficiilor stare civilă, subdiviziunilor ÎS „CRIS „Registru” şi pentru administrarea acestui sistem. La nivelul regional pot fi atribuite şi complexele informaţionale de telecomunicaţii ale consulatelor Republicii Moldova din străinătate.
    În componenţa complexului informaţional de telecomunicaţii de nivel regional intră (des. 20):
    • vitrina de date;
    • baza tehnologică de date;
    • locul automatizat de muncă al administratorului sistemului;
    • reţelele locale de calcul ale secţiei teritoriale de înregistrare a actelor de stare civilă şi secţiei documentare a populaţiei, reţeaua de calcul locală care, cu excepţia locurilor de muncă automatizate ale colaboratorilor, include de asemenea locul de muncă automatizat al operatorului staţiei grafice;
    • utilajele de telecomunicaţii pentru asigurarea legăturii locurilor automatizate de muncă şi reţelelor locale de calcul cu vitrina de date, precum şi a complexului în ansamblu cu complexele informaţionale de telecomunicaţii de nivel central şi local.


Cîteva module funcţionale, care îndepinesc funcţii concrete, pot fi grupate într-un singur loc automatizat de muncă sau, dimpotrivă, unul şi acelaşi modul funcţional poate fi instalat în cîteva locuri automatizate de muncă de acelaşi tip, la indicaţia administratorului sistemului şi administratorilor subsistemelor respective.
    Vitrina de date reprezintă o bază de date, ce conţine informaţii selective cu privire la persoanele fizice, care locuiesc pe teritoriul deservit, precum şi la alte cîteva categorii de persoane (de exemplu, persoanele care şi-au înregistrat căsătoria pe teritoriul judeţului/raionului, dar care locuiesc în altă parte). Vitrina de date serveşte pentru obţinerea informaţiei despre o anumită persoană în scopul verificării ei prealabile la primirea cererii sau pentru obţinerea certificatelor. Reînnoirea informaţiei are loc numai la actualizarea ei în depozitul de date de nivel central şi se produce automat prin canalele de legătură sau cu ajutorul suporţilor magnetici.
    Această vitrină de date va putea fi utilizată, în perspectivă, ca unul din masivele de bază pentru sistemele informaţionale raionale şi municipale.
    Baza tehnologică de date este destinată pentru acumularea informaţiei, transmisă la nivel central, în scopul reducerii sarcinilor canalelor de legătură sau în cazul lipsei legăturii din motive tehnice.
    Complexul tehnic de program de nivel regional
    Complexul tehnic de program de nivel regional include următoarele componente:
    • Serverul bazei de date Intel;
    • Sistemul operaţional HP-UX 10.20;
    • Sistemul de administrare a bazei de date Informix 7.3.
    Asigurarea produselor de program pentru utilizatori este elaborată pe Visual FoxPro, Borland Delphi, Java.
    Locurile automatizate de muncă sînt stabilite la computerele Pentium cu sistem operaţional Windows'95.
    42.
Destinaţia şi componenţa complexului informaţional de telecomu-nicaţii de nivel local
    Complexele informaţionale de telecomunicaţii de nivel local (subsistemul 1) sînt dislocate în centrele raionale şi destinate pentru asigurarea funcţionării oficiilor stare civilă şi subdiviziunilor ÎS „CRIS „Registru” şi pentru administrarea acestui sistem.
    În componenţa complexului informaţional de telecomunicaţii de nivel local (subsistemul 1) intră (des. 21):


Des. 21 Complexul informaţional de telecomunicaţii de nivel local.
    • baza tehnologică de date;
    • locul automatizat de muncă al administratorului sistemului;
    • reţelele de calcul locale ale secţiei teritoriale de înregistrare a actelor de stare civilă şi secţiei de documentare a populaţiei, reţeaua de calcul locală care, cu excepţia locurilor automatizate de muncă ale colaboratorilor, include de asemenea locul automatizat de muncă al operatorului staţiei grafice;
utilajul de telecomunicaţii pentru asigurarea legăturii locurilor automatizate de muncă şi reţelelor de calcul locale cu vitrina de date, precum şi a complexului în ansamblu cu complexele informaţionale de telecomunicaţii regionale.
    Cîteva module funcţionale, care îndeplinesc funcţii concrete, pot fi grupate într-un singur loc de muncă automatizat sau, dimpotrivă, unul şi acelaşi modul funcţional poate fi instalat în cîteva locuri de muncă automatizate de acelaşi tip, la indicaţia administratorului sistemului şi administratorilor subsistemelor respective.
    Baza tehnologică de date este destinată pentru acumularea informaţiei, transmiterea ei la nivel central, în scopul reducerii sarcinilor canalelor de legătură sau în cazul lipsei legăturii din motive tehnice.
    Complexele informaţionale de telecomunicaţii de nivel local (subnivelul 2) sînt dislocate în oraşe (care anterior nu au fost centre raionale), sate şi centre de comună şi sînt destinate automatizării evidenţei înregistrării naşterilor, deceselor şi căsătoriilor, precum şi înregistrării la domiciliuşi/sau reşedinţă , a căror executare este pusă, în conformitate cu legislaţia în vigoare, în sarcina primarilor comunelor. Aceste locuri de muncă sînt parte componentă a sistemului informaţional automatizat "COMUNA". Datele, acumulate în procesul îndeplinirii funcţiilor indicate, se transmit nivelului regional şi, ulterior, nivelului central al sistemului.
    La complexele informaţionale de telecomunicaţii de nivel local (subnivelul 2) pot fi raportate şi locurile de muncă automatizate ale punctelor de trecere a frontierei de stat.
    Complexul tehnic de program de nivel local
    Locurile automatizate de muncă la nivel local sînt stabilite la computerele Pentium cu sistem operaţional Windows'95.
    Asigurarea produselor de program pentru utilizatori este elaborată pe Visual FoxPro, Borland Delphi, Java.
    Reţeaua informaţională de telecomunicaţii
    Topologia şi parametrii tehnici ai reţelei informaţionale de telecomunicaţii sînt determinaţi de operatorul Reţelei naţionale de transmisiune a datelor, desemnat de Guvern.
    [Pct.42 modificat prin HG125 din 18.02.13, MO36-40/22.02.13 art.171; în vigoare 07.03.13]
Capitolul VIII. ASIGURAREA PROTECŢIEI INFORMAŢIILOR
    43. Definiţie
Prin sistem de securitate informaţională se subînţelege totalitatea normelor juridice, morale şi de etică, măsurilor organizaţionale (administrative) şi mijloacelor tehnice de program, orientate spre contracararea risculelor ce ameninţă securitatea R.S.P. şi diminua-rea la minimum a eventualelor prejudicii cauzate utilizatorilor şi deţinătorilor de informaţii.
    44.
Scopul protecţiei informaţiei
    Scopul principal al protecţiei informaţiilor R.S.P. este de a preveni orice ingerinţe nesancţionate în procesul funcţionării lui, precum şi a tentativelor de furt, modificare, dereglare sau deteriorare a componentelor acestuia, adică protecţia tuturor componentelor sistemului: utilajului, softului, datelor (informaţiei) şi personalului.
    45. Risculele ce ameninţă securitatea
    Unul din cele mai importante aspecte ale asigurării securităţii R.S.P. constă în determinarea, analiza şi clasificarea eventualelorriscule ce ameninţă securitatea.
    Prin riscul se subînţelege, de obicei, evenimentul, acţiunea posibilă, impactul, procesul sau fenomenul, care pot prejudicia anumite interese.
    Risculele principale, care au fost luate în considerare la crearea sistemului de securitate al Ministerului Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor sînt:
    • dereglările în sistemele de aprovizionare cu apă, curent electric şi căldură;
    • întreruperile şi staţionările mijloacelor tehnice ale sistemului;
    • consecinţele greşelilor de proiectare şi elaborare a componentelor sistemului (aparatajului, tehnologiilor de prelucrare a informaţiilor, programelor, structurilor de date etc.);
    • erorile de exploatare (ale utilizatorilor, operatorilor şi altor persoane);
    • acţiunile premeditate ale infractorilor şi răufăcătorilor.
    46.
Cerinţele generale de securitate
Principiul de bază al evidenţei de registru este personificarea, ceea ce presupune respectarea strictă a confidenţialităţii informaţiei. Introducerea în baza de date a R.S.P. a datelor personale este reglementată prin:
    • certificarea şi atestarea subsistemelor informaţionale de date personale;
    • licenţierea activităţii cu datele personale;
    • convenţiile internaţionale cu privire la transmiterea transfrontalieră a datelor personale.
    În cadrul Ministerului Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor se efectuează lucrări de certificare a mijloacelor de protecţie a sistemelor de date personale, a sistemelor informaţionale înseşi, a produselor şi serviciilor informaţionale, care conţin date personale. Sînt supuse certificării de stat obligatorii sistemele informaţionale destinate prelucrării datelor personale. Toate produsele şi serviciile informaţionale, care conţin date personale, sînt licenţiate.
    Protecţia datelor personale este realizată prin mijloace de drept, organizaţionale şi tehnice, inclusiv prin sisteme de semnalizare şi delimitare a accesului. Protecţia informaţiei secrete este garantată de legislaţie şi actele normativ-juridice.
    Cerinţele de securitate sînt reflectate în documentele de exploatare, asigurînd securitatea la montarea, reglarea, exploatarea şi reparaţia mijloacelor tehnice, şi corespund standardelor în vigoare şi Regulilor tehnicii de securitate în exploatarea instalaţiilor electrice de către utilizatori.
    Modelul conceptual al securităţii informaţionale este reprezentat pe des. 22.


Des. 22. Modelul conceptual al sistemului de securitate.
    47.
Protecţia informaţiei de accesul nesancţionat
    Sistemul de protecţie a informaţiilor include măsurile organizaţionale şi echipamentele şi mijloacele de program, care asigură blocarea:
    • scurgerii informaţiei pe canalele tehnice;
    • accesului nesancţionat la resursele reţelei.
    Măsurile organizatorice sînt desfăşurate de serviciile corespunzătoare şi trebuie să excludă accesul nesancţionat al persoanelor străine la mijloacele tehnice de telecomunicaţii, suporţii magnetici, mijloacele de eliberare a copiilor pe hîrtie, sistemele de cabluri.
    Echipamentele şi mijloacele de program de protecţie contra accesului nesancţionat asigură:
    • identificarea resurselor protejate;
    • autentificarea resurselor şi utilizatorilor protejaţi;
    • confidenţialitatea informaţiilor care circulă în sistem;
    • autentificarea schimbului de date;
    • integritatea datelor la apariţia, transmiterea, utilizarea şi păstrarea lor;
    • accesul autorizat la toate resursele sistemului în condiţii normale de exploatare;
    • delimitarea accesului utilizatorilor la sistem;
    • delimitarea accesului utilizatorilor la resursele protejate;
    • administrarea (desemnarea drepturilor de acces la resursele protejate, prelucrarea informaţiei din registrele de înregistrare, instalarea şi înlăturarea sistemului de protecţie);
    • înregistrarea acţiunilor de intrare în şi de ieşire din sistem a utilizatorilor, a cazurilor de încălcare a drepturilor de acces la resursele protejate;
    • controlul integrităţii şi capacităţii de funcţionare a sistemului de protecţie;
    •B securitatea în cazurile de avarii.
    48. Integritatea informaţiilor în caz de avarie
    Integritatea informaţiilor în cazul unor avarii în sistem se asigură:
    • la oprirea unor mijloace tehnice;
    • la întreruperea alimentării cu curent electric.
    49.
Protecţia contra impactului factorilor exteriori
    Cîmpurile electrice şi magnetice existente în zona de exploatare, deteriorările posibile ale surselor de alimentare cu curent electric şi cataclismele naturale nu influenţează capacitatea de funcţionare a mijloacelor tehnice şi de program ale sistemului.
ÎNCHEIERE
    Pentru finalizarea lucrărilor de creare a sistemului este necesară soluţionarea următoarelor probleme:
    • de a adopta un set de acte normative;
    • de a intensifica activitatea pentru finalizarea completării băncii de date a R.S.P.;
    • de a echipa secţiile teritoriale stare civilă şi consulatele Republicii Moldova de peste hotare cu tehnică şi mijloace de program;
    • de a întreprinde măsuri urgente pentru computerizarea organelor administraţiei publice locale;
    • de a crea reţeaua naţională de telecomunicaţii.
    O problemă specială este armonizarea sistemelor informaţionale corporative. Sistemele informaţionale existente în ministere şi departamente au fost create fără coordonarea cu alte instituţii şi nu sînt capabile să utilizeze în mod optimal datele disponibile, în special din Registrul de stat al populaţiei. Practic, toate aceste sisteme necesită o perfecţionare cardinală cu utilizarea tehnologiilor şi ideologiilor informaţionale moderne. În afară de aceasta, un şir de sisteme, necesare pentru actualizarea Registrului de stat al populaţiei nu există.
    Realizarea măsurilor menţionate va asigura exploatarea calitativă a Registrului de stat al populaţiei şi crearea Sistemului informaţional naţional.

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 333
din 18 martie 2002

R E G U L A M E N T U L
cu privire la Registrul de stat al populaţiei
I. Noţiuni generale
    1. Regulamentul cu privire la Registrul de stat al populaţiei defineşte termenul şi determină destinaţia şi conţinutul Registrului de stat al populaţiei (în continuare - R.S.P.), stabileşte modul, responsabilităţile şi împuternicirile privind ţinerea acestuia, acordarea şi utilizarea informaţiei din Registru.
    2. R.S.P. este un sistem unic integrat de evidenţă automatizată a cetăţenilor Republicii Moldova, străinilor cu drept de şedere pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi a cetăţenilor plecaţi peste hotare pentru a se stabili cu traiul permanent sau pe un termen mai mare de trei luni.
    [Pct.2 modificat prin HG501 din 08.07.11, MO114-116/15.07.11 art.568]
    3. R.S.P. este destinat pentru colectarea, acumularea, actualizarea şi analiza datelor despre persoanele fizice, care sînt obiecte ale înregistrării, şi furnizarea acestei informaţii autorităţilor publice, altor persoane fizice şi juridice, în modul stabilit de legislaţie.
    R.S.P. constituie unica sursă oficială de informaţii privind datele personale ale persoanelor fizice pentru toate sistemele informaţionale ale autorităţilor publice, care utilizează şi prelucrează astfel de date.
II. Conţinutul R.S.P.
    4. R.S.P. conţine următoarele date privind persoanele fizice, care constituie baza resurselor informaţionale de stat cu privire la populaţia ţării:
    (1) Datele personale de bază:
    a) numărul de identificare de stat al persoanei fizice (în continuare - IDNP), specificat conform uzanţelor internaţionale ca abreviere a sintagmei din limba engleză "Identification Number of Person";
    b) datele personale de identificare a persoanei:
    numele;
    prenumele;
    prenumele tatălui (patronimicul);
    sexul;
    data naşterii;
    locul naşterii;
    c) date despre deces:
    data, locul şi cauza decesului şi locul înmormîntării;
    d) imaginea grafică:
    fotografia;
    specimenul semnăturii persoanei în cauză;
    e) date despre cetăţenie:
    cetăţenia;
    temeiurile dobîndirii sau motivele pierderii cetăţeniei;
    data dobîndirii sau pierderii cetăţeniei;
    f) datele privind domiciliul şi/sau reşedinţa:
    ţara;
    judeţul (regiunea);
    municipiul (oraşul, comuna);
    sectorul, strada, numărul casei, blocul, numărul apartamentului;
    tipul şi data înregistrării la domiciliu şi/sau la reşedinţă, termenul reşedinţei.
    [Pct.4 al.(1), lit.f) modificată prin HG125 din 18.02.13, MO36-40/22.02.13 art.171; în vigoare 07.03.13]
    (2) Date personale suplimentare:
    a) starea civilă
    b) situaţia militară
    c) datele despre studii şi gradul ştiinţific:
    studiile;
    gradul ştiinţific;
    d) statutul social (angajat, pensionar);
    e) date despre emigranţi şi imigranţi:
    data intrării în/ieşirii din ţară;
    ţara de plecare/de destinaţie;
    f) datele biometrice:
    grupa sanguină;
    fotografia digitală;
    amprentele digitale;
    înălţimea;
    culoarea ochilor;
    [Pct.4 al.(2), lit.f) în redacţia HG337 din 10.05.11, MO99-101/17.06.11 art.464]
    g) apartenenţa etnică;
    h) capacitatea de acţiune.
    (3) Datele personale ale rudelor:
    gradul de rudenie (părinţi, copii, soţ, soţie);
    IDNP;
    numele;
    prenumele;
    prenumele tatălui (patronimicul);
    data şi locul de naştere;
    data şi motivul stabilirii şi/sau ruperii relaţiilor de rudenie.
    (4) Date despre documentele aparţinînd persoanelor fizice:
    denumirea (codul) documentului;
    seria;
    numărul;
    data eliberării;
    termenul de valabilitate;
    autoritatea emitentă.
    [Pct.4 al.(4) modificat prin HG125 din 18.02.13, MO36-40/22.02.13 art.171; în vigoare 07.03.13]
    5. În teritoriul ţării, IDNP este indicele de bază de identificare a persoanei fizice, ce reprezintă o serie din 13 cifre, dispuse într-o ordine strictă, în care:
    prima cifră reprezintă indicele de identificare a persoanei fizice în multitudinea identificatorilor de stat;
    cifrele a doua - a patra - ultimele trei cifre ale anului atribuirii IDNP;
    cifrele a cincea - a şaptea - codul oficiului registratorului;
    cifrele a opta - a douăsprezecea - numărul de ordine al înregistrării în anul respectiv în oficiul respectiv;
    cifra a treisprezecea - cifra de control (algoritmul special).
    6. IDNP se atribuie fiecărei persoane fizice în momentul introducerii iniţiale a datelor despre ea în R.S.P. şi rămîne neschimbat în decursul întregii perioade de existenţă a acestor date, fiind inclus în toate documentele persoanei fizice în cauză.
III. Modul de ţinere a R.S.P.
    7. Principalele proceduri de ţinere a R.S.P. includ introducerea iniţială, actualizarea, excluderea, păstrarea în arhivă şi utilizarea datelor în modul stabilit.
    8. Introducerea iniţială a datelor în R.S.P. are loc în următoarele cazuri:
    - la naşterea persoanei;
    - la prima solicitare a actelor de identitate;
    - la prima intrare în teritoriul Republicii Moldova (pentru străini);
    - la înregistrarea persoanei fără eliberarea actelor de identitate din Sistemul naţional de paşapoarte.
    [Pct.8 modificat prin HG125 din 18.02.13, MO36-40/22.02.13 art.171; în vigoare 07.03.13]
    9. Actualizarea datelor R.S.P. constă în introducerea sistematică a modificărilor (rectificărilor şi completărilor) în datele personale ale persoanei fizice în baza informaţiilor prezentate de:
    Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor – cu privire la eliberarea actelor de identitate din Sistemul naţional de paşapoarte, dobîndirea, redobîndirea sau pierderea cetăţeniei Republicii Moldova, ţinerea evidenţei persoanelor la domiciliu sau la reşedinţă, stabilirea cetăţenilor Republicii Moldova cu domiciliul în străinătate şi înregistrarea anumitor categorii de persoane fără eliberarea actelor de identitate din Sistemul naţional de paşapoarte;
    Ministerul Sănătăţii - cu privire la naştere sau deces;
    Ministerul Justiţiei – cu privire la înregistrarea de stat a actelor de stare civilă (naştere, deces, căsătorie, divorţ, schimbare a numelui şi/sau prenumelui), modificarea (urmare a adopţiei, stabilirii/contestării paternităţii  ş.a.), reconstituirea, transcrierea şi anularea actelor de stare civilă, starea civilă a persoanei;
    Poliţia de Frontieră - privitor la trecerea frontierei de stat de către persoanele fizice;
    Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene - cu privire la evidenţa consulară a cetăţenilor Republicii Moldova cu domiciliul stabil sau temporar peste hotare; eliberarea de către serviciile consulare din străinătate a vizelor de intrare în Republica Moldova pentru străini; documentarea cetăţenilor Republicii Moldova (paşapoarte de serviciu şi diplomatice);
    Ministerul Apărării - cu privire la înscrierea şi radierea din evidenţa militară a persoanelor fizice;
    Ministerul Educaţiei - cu privire la persoanele înmatriculate şi cele care au absolvit instituţiile de învăţămînt sau au fost exmatriculate din aceste instituţii;
    Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei - cu privire la modificarea statutului social al persoanei (angajat, pensionar);
    Ministerul Afacerilor Interne – cu privire la acordarea, prelungirea, anularea sau revocarea dreptului de şedere, cu privire la eliberarea actelor de identitate străinilor cu drept de şedere permanentă sau provizorie, refugiaţilor, beneficiarilor de protecţie umanitară, precum şi despre înregistrarea şi evidenţa solicitanţilor de azil;
    persoanele fizice - cu privire la necesitatea introducerii modificărilor în datele lor personale (în temeiul cererii motivate).
    Toate modificările se păstrează în R.S.P. în ordine cronologică.
    [Pct.9 modificat prin HG125 din 18.02.13, MO36-40/22.02.13 art.171; în vigoare 07.03.13]
    [Pct.9 modificat prin HG925 din 12.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1013]
    [Pct.9 modificat prin HG501 din 08.07.11, MO114-116/15.07.11 art.568]
    [Pct.9 modificat prin HG131 din 22.02.10, MO30-31/26.02.10 art.178]
    [Pct.9 modificat prin HG693 din 17.11.09, MO171-172/27.11.09 art.816]
    [Pct.9 modificat prin HG562 din 06.05.08, MO86-87/16.05.08 art.554]
    [Pct.9 modificat prin HG626 din 28.06.05, MO95/15.07.05 art.715]

    10. Datele personale se depun în arhivă în caz de:
    deces sau recunoaştere a decesului persoanei respective;
    plecare definitivă din Republica Moldova a străinilor cu drept de şedere provizorie în teritoriul ei;
    renunţare sau retragere a cetăţeniei Republicii Moldova persoanelor cu domiciliu stabil în străinătate;
    părăsire a Republicii Moldova de către străinii cu drept de şedere permanentă pe teritoriul ei, cu scopul de a-şi stabili domiciliul permanent peste hotare.
    Informaţia introdusă în R.S.P. se păstrează permanent.
    [Pct.10 modificat prin HG501 din 08.07.11, MO114-116/15.07.11 art.568]
    11. Introducerea infromaţiei în R.S.P.şi actualizarea ei se efectuează numai în baza documentelor care confirmă veridicitatea datelor despre persoana fizică respectivă. Informaţia despre documentele confirmatoare se includ în registru.
    12. Datele din R.S.P., legalizate de către persoanele cu funcţii de răspundere, precum şi orice copie sau extras din el sînt documente cu putere juridică.
    13. R.S.P. se ţine în limba de stat, în forme manuală şi electronică. Evidenţa cetăţenilor Republicii Moldova care renunţă la numărul de identificare de stat şi la evidenţa automatizată în Registrul de Stat al Populaţiei se ţine manual.
    [Pct.13 modificat prin HG125 din 18.02.13, MO36-40/22.02.13 art.171; în vigoare 07.03.13]
    14. În caz de pierdere, nimicire sau deteriorare a datelor R.S.P. acestea urmează a fi restabilite, despre care fapt se va face menţiunea respectivă.
IV. Furnizarea informaţiei din R.S.P.
    15. Informaţia din R.S.P. se furnizează autorităţilor publice, persoanelor juridice şi fizice în bază de contract sau, respectiv, cerere.
    Contractul sau cererea va conţine scopul solicitării informaţiei şi modul de utilizare a ei, volumul şi structura datelor, forma şi limba documentului, tipul suporţilor pe care se furnizează datele, periodicitatea eliberării, măsurile de protecţie a datelor personale, procedurile de control, precum şi modul de oferire a informaţiei (cu/sau fără plată). În cazul în care informaţia este oferită cu plată, în costul ei se includ suplimentar suma şi devizul cheltuielilor materiale aferente exploatării, prelucrării şi furnizării ei.
    Informaţia se furnizează gratuit pentru instituţiile publice finanţate din bugetul de stat, iar pentru persoanele fizice şi juridice de drept privat contra plată, cu excepţia cazurilor prevăzute expres de lege.
    [Pct.15 modificat prin HG125 din 18.02.13, MO36-40/22.02.13 art.171; în vigoare 07.03.13]
V. Responsabilitatea pentru crearea şi ţinerea R.S.P.
şi utilizarea informaţiei furnizate
    16. Responsabilitatea pentru crearea şi ţinerea R.S.P. o poartă Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, care este deţinătorul R.S.P.
    17. Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor determină modul de ţinere a R.S.P., de creare, păstrare şi utilizare a resurselor informaţionale de stat cu privire la populaţie, care sînt stabilite în instrucţiunile şi ordinele instituţionale şi interinstituţionale corespunzătoare.
    18. Persoanele oficiale, în obligaţiile cărora intră ţinerea R.S.P., poartă răspundere personală pentru plenitudinea, veridicitatea, integritatea şi protecţia informaţiei, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    19. Autorităţile publice, persoanele juridice şi fizice, care utilizează informaţiile din R.S.P., sînt responsabile, în condiţiile legii, pentru divulgarea acesteia.
    20. Sistemul controlului intern şi extern asigură calitatea datelor personale şi respectarea întocmai a modului de formare şi utilizare a resurselor informaţionale de stat privind populaţia, în conformitate cu actele normative.