HGM360/1996
ID intern unic:  296192
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 360
din  25.06.1996
cu privire la controlul de stat al calităţii în construcţii
Publicat : 25.07.1996 în Monitorul Oficial Nr. 49-50     art Nr : 415

   
MODIFICAT
    HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369
    HG1088 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1212
   
HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616
    HG318 din 23.05.17, MO162-170/26.05.17 art.400
    HG112 din 01.03.17, MO67-71/03.03.17 art.169
    HG1469 din 30.12.16, MO67-71/03.03.17 art.154; în vigoare 03.03.17
    HCC29 din 28.10.16, MO24-29/27.01.17 art.3; în vigoare 28.10.16
    HG965 din 20.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1040
    HG451 din 16.06.11, MO103-106/24.06.11 art.515
    HG971 din 11.08.08, MO154-156/15.08.08 art.962
    HG861 din 31.07.06, MO120/04.08.06 art.903
    HG275 din 16.03.06, MO51-54/31.03.06 art.338
    HG986 din 03.09.04, MO168-170/10.09.04 art.1165
    HG895 din 03.08.04, MO138-146/13.08.04 art.1069
    HG441 din 11.04.02, MO53/16.04.02 art.529
    HG1269 din 20.12.00, MO163/29.12.00
    HG699 din 18.12.96, MO0/18.12.96


    NOTĂ:
   
În tot textul anexei nr.1 și nr.3 cuvintele „Inspecția de Stat în Construcții”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Agenția pentru Supraveghere Tehnică”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG895 din 03.08.04, MO138-146/13.08.04 art.1069
În tot textul hotărîrii şi al Regulamentului cuvintele "Departamentul Arhitecturii şi Construcţiilor" se substituie cu cuvintele "Organul naţional de dirijare în construcţii", prin HG895 din 03.08.04, MO138-146/13.08.04 art.1069
    Întru îndeplinirea Legii Republicii Moldova nr.721-XIII din 2 februarie 1996 privind calitatea în construcţii şi în scopul reducerii gradului de risc în construcţii,prevenirii abaterilor de la normativele în construcţii şi altor fenomene,care pot periclita mediul ambiant, viaţa şi sănătatea oamenilor sau cauza pierderi materiale esenţiale, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    1. Din data adoptării prezentei hotărîri denumirea Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Calităţii Construcţiilor pe lîngă Organul naţional de dirijare în construcţii va fi Agenția pentru Supraveghere Tehnică pe lîngă Organul naţional de dirijare în construcţii.
    [Pct.1 modificat prin HG1088 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1212]
    2. Calitatea construcţiilor de orice destinaţie, indiferent de forma de proprietate şi sursa de finanţare, precum şi lucrările de construcţii, reconstrucţii, modernizare şi reparaţii capitale la construcţiile existente, producerea materialelor şi articolelor pentru construcţii sînt supuse controlului de stat.
    Controlul de stat al calităţii în construcţii constituie o componentă a sistemului calităţii, stabilit prin lege, şi se efectuează de către Inspecţia de Stat în Construcţii diferenţiat, la fazele de concepere, proiectare, autorizare, executare (inclusiv la toate fazele determinante ale execuţiei), exploatare, postutilizare a construcţiilor şi la producerea materialelor şi articolelor pentru construcţii.   
    [Pct.2 în redacţia HG861 din 31.07.06, MO120/04.08.06 art.903]
    3. Se aprobă:
    Regulamentul privind modul de exercitare a controlului de stat al calităţii în construcţii, conform anexei nr.1;
    Regulamentul privind exercitarea controlului asupra utilizării investiţiilor publice în construcţii, conform anexei nr.3.
    [Pct.3 modificat prin HG1088 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1212]
    [Pct.3 modificat prin HG965 din 20.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1040]
    [Pct.3 în redacţia HG861 din 31.07.06, MO120/04.08.06 art.903]ÎI
    [Pct.3 modifiact prin HG699 din 18.12.96]

    [Pct.31 abrogat prin HG1088 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1212]
    [Pct.31 introdus prin HG965 din 20.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1040]
    [Pct.4 abrogat prin HG1088 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1212]
    [Pct.4 introdus prin HG441 din 11.04.02, MO53/16.04.02 art.529; pct.4 devin pct.5]
    5. Se modifică şi se completează Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.579 din 17 octombrie 1991 "Cu privire la formarea sistemului unic de stat pentru supravegherea calităţii construcţiilor în Republica Moldova" precum urmează:
    a) în punctele 1, 2, 4, 7, 8, 9 şi 11 sintagma "Departamentul de Stat pentru Arhitectură, Urbanistică şi Supravegherea desfăşurării lucrărilor în construcţii" se înlocuieşte prin sintagma "Organul naţional de dirijare în construcţii";
    b) în punctele 1, 2, 3, 6, 7 şi 9 cuvintele "Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Calităţii Construcţiilor" se înlocuiesc prin cuvintele "Agenția pentru Supraveghere Tehnică";
    [Pct.5, sbpct.b) modificat prin HG1088 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1212]
    c) punctul 10 se abrogă.

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                         Andrei SANGHELI

    Chişinău, 25 iunie 1996.
    Nr. 360.


Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.360
din 25 iunie 1996

R E G U L A M E N T
privind modul de exercitare a controlului de stat
al calităţii în construcţii
I. Dispoziţii generale
    1. Noţiunile principale utilizate în prezentul Regulament semnifică următoarele:
    control - totalitatea acţiunilor realizate de un controlor sau grup de controlori de stat în vederea verificării îndeplinirii de către autorităţile administraţiei publice locale, agentul economic sau persoana fizică a prevederilor legislaţiei şi actelor normative în vigoare;
    control planificat - control preconizat în prealabil spre exercitare, în conformitate cu prevederile legislaţiei şi actelor normative, cu o periodicitate stabilită în aceste documente, însă cel mult o dată în an;
    controale inopinate - toate controalele care nu cad sub incidenţa noţiunii de "control planificat";
    control repetat - control de verificare a executării prescripţiilor de înlăturare a încălcărilor constatate în actele de control precedent;
    control tematic - control prevăzut în programele de activitate, avînd drept scop analiza respectării cerinţelor normative la executarea unor lucrări de construcţii sau construcţii concrete, sau funcţionarea şi aplicarea sistemului calităţii în construcţii;
    control prin sondaj - control care are drept scop verificarea respectării unor acte legislative, a măsurilor de îmbunătăţire a calităţii sau a stării calităţii la unele obiecte sau agenţi economici;
    control complex - control prevăzut în programele de activitate, avînd drept scop determinarea nivelului calităţii lucrărilor de construcţii, materialelor de construcţii şi stabilităţii numitului nivel. Controalele pot fi efectuate cu participarea altor organe de control specializat;
    control la faza determinantă – control al calităţii lucrărilor de construcţii şi al elementelor constructive care au atins faza fizică stabilită de proiect şi care nu pot fi continuate fără acceptul în scris al investitorului, executantului şi al proiectantului;
    [Pct.1 noțiunea în redacția HG318 din 23.05.17, MO162-170/26.05.17 art.400]
    concepere - evaluări tehnico-economice, sociale, ecologice, urbanistice, efectuate în scopul argumentării necesităţii construcţiei;
    postutilizare - reutilare a materialelor şi a construcţiilor în urma demolării construcţiilor.
    2. Prezentul Regulament stabileşte factorii, obiectele, modul de organizare, conţinutul şi măsurile aplicate la exercitarea controlului de stat al calităţii în construcţii, respectarea disciplinei în urbanism şi utilizarea investiţiilor publice.
    3. Prevederile Regulamentului sînt executorii pentru toţi subiecţii implicaţi în emiterea certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire, conceperea şi proiectarea construcţiilor, executarea, utilizarea şi postutilizarea construcţiilor, producerea şi furnizarea materialelor şi articolelor pentru construcţii.
    4. Controlul de stat al calităţii în construcţii este exercitat de către Agenția pentru Supraveghere Tehnică, conform prevederilor Legii nr. 721-XIII din 2 februarie 1996 privind calitatea în construcţii.
    Agenția pentru Supraveghere Tehnică este în drept să organizeze controale complexe cu participarea reprezentanţilor organelor specializate de control de stat, conform Hotărîrii Guvernului nr. 862 din 26 iulie 2004.
    5. Controlul de stat al calităţii în construcţii nu exclude şi nu suplineşte controlul interior sau alte forme de control de ramură, nu absolvă subiecţii implicaţi în procesul de construire de obligaţiile şi răspunderile ce le revin prin dispoziţiile legale referitoare la calitatea construcţiilor, produselor sau serviciilor prestate.
    6. Controlul de stat al calităţii în construcţii constituie o componenţă a sistemului calităţii în acest domeniu şi are drept scop prevenirea sau limitarea situaţiilor ce pot apărea în construcţii şi care pot pune în primejdie sau afecta viaţa şi sănătatea oamenilor, mediul înconjurător sau pot cauza pierderi materiale unei persoane sau societăţii.
II. Obiectele şi subiecţii controlului de stat al calităţii
în construcţii

    7. Controlul de stat al calităţii în construcţii se efectuează la toate obiectele cu orice destinaţie, indiferent de forma de proprietate şi sursele de finanţare, precum şi la lucrările de construcţii, reconstrucţii, modernizare şi reparaţii capitale la construcţiile existente, producerea materialelor şi articolelor pentru construcţii.
    Nu cad sub incidenţa prevederilor prezentului punct construcţiile prevăzute de alineatul (2) al articolului 2 din Legea nr. 721-XIII din 2 februarie 1996 privind calitatea în construcţii.
    8. Controlul de stat al calităţii în construcţii se efectuează la toţi subiecţii implicaţi în procesul de construcţie - investitori, proiectanţi, executanţi, proprietari de construcţii, producători şi furnizori de materiale şi articole pentru construcţii.
    În cadrul autorităţilor administraţiei publice locale se verifică corespunderea construcţiilor autorizate cu documentaţia urbanistică aprobată.
    9. Controlul de stat al calităţii în construcţii se efectuează în următoarele direcţii (activităţi):
    a) urbanism şi amenajarea teritoriului;
    b) proiectarea construcţiilor;
    c) executarea construcţiilor şi lucrărilor de construcţii / reparaţii;
    d) producerea şi furnizarea materialelor pentru construcţii;
    e) exploatarea, utilizarea şi postutilizarea construcţiilor.
III. Modul de exercitare a controlului de stat al
calităţii în construcţii
    10. Controlul de stat al calităţii în construcţii se efectuează diferenţiat la toate fazele de executare şi utilizare a construcţiilor - concepere, proiectare, autorizare, executare, exploatare, postutilizare, la fazele determinante şi la producerea materialelor şi articolelor pentru construcţii.
    11. Controlul de stat se efectuează prin inspecţii curente, tematice şi prin sondaj, conform programelor de control anuale şi trimestriale, elaborate de Agenția pentru Supraveghere Tehnică şi aprobate de Organul naţional de dirijare în construcţii.
    12. La faza de concepere controlul de stat se efectuează prin participarea Agenția pentru Supraveghere Tehnică în activitatea comisiilor locale de selectare şi atribuire a terenurilor pentru construcţii, precum şi prin coordonarea documentaţiei de amplasare a construcţiilor.
    13. În cadrul autorităţilor administraţiei publice locale, la agenţii economici cu activităţi în executarea lucrărilor de construcţii şi la întreprinderile de producere a materialelor şi articolelor pentru construcţii controlul de stat al calităţii în construcţii se efectuează o dată în an.
    14. La agenţii economici cu un nivel al calităţii lucrărilor de construcţii, materialelor şi articolelor pentru construcţii ce corespunde cerinţelor normelor şi standardelor şi care este stabil, controlul de stat al calităţii se efectuează o dată în trei ani.
    15. Controalele planificate se efectuează conform programelor de activitate a Agenția pentru Supraveghere Tehnică.
    16. Controalele repetate se efectuează pentru verificarea şi constatarea lichidării neconformităţilor depistate prin controalele precedente.
    17. Controalele inopinate se efectuează în scopul confirmării îndeplinirii prescripţiilor Agenției pentru Supraveghere Tehnică privind sistarea lucrărilor sau livrării, utilizării materialelor şi articolelor de calitate proastă sau în caz de apariţie a unor reclamaţii.
    18. Despre exercitarea controlului, conform programului de activitate, Agenția pentru Supraveghere Tehnică informează autoritatea administraţiei publice locale, agentul economic sau persoana fizică cu cel puţin 5 zile înainte de control.
    19. Controalele se efectuează în prezenţa şi cu participarea reprezentantului părţii controlate.
IV. Conţinutul şi documentele aferente controlului
calităţii în construcţii
    20. Controlul de stat al calităţii în construcţii prevede:
    a) în urbanism şi amenajarea teritoriului - respectarea planurilor urbanistice la amplasarea construcţiilor şi amenajărilor; respectarea planurilor generale ale întreprinderilor şi cartierelor; a zonelor verzi şi protejate; respectarea legislaţiei de către autorităţile administraţiei publice locale la eliberarea certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire / demolare;
    b) la conceperea şi proiectarea construcţiilor - respectarea condiţiilor stipulate în certificatul de urbanism; a modului de avizare şi coordonare a documentaţiei de proiect; de verificare şi corectare a documentaţiei de proiect; completivitatea documentaţiei de proiect;
    c) la executarea construcţiilor - respectarea planurilor de amplasare (reperare) orizontală şi verticală a construcţiilor şi instalaţiilor aferente; verificarea calităţii materialelor utilizate şi a lucrărilor de construcţii executate; a completării documentaţiei de execuţie a lucrărilor; a funcţionării sistemului intern de dirijare şi asigurare a calităţii lucrărilor de construcţii; în declarația de începere a lucrărilor autorizate de construcție solicitantul (beneficiarul) va notifica termenele de încheiere a fazelor determinante și de recepție a construcției. Agenția pentru Supraveghere Tehnică, în baza analizei criteriilor de risc, poate efectua controlul calității în construcții la diferite etape menționate în notificare (solicitare). Rezultatele controlului nu se consemnează în actele de recepție la fazele determinante și la recepția construcției;
    [Pct.20 lit.c) modificată prin HG318 din 23.05.17, MO162-170/26.05.17 art.400]
    d) la producerea materialelor şi articolelor pentru construcţii - respectarea regimului tehnologic la producerea materialelor şi articolelor; asigurarea calităţii materiei prime şi a producţiei finite; a funcţionării sistemului intern de dirijare şi asigurare a calităţii; certificarea producţiei;
    e) la exploatarea fondului construit - respectarea prescripţiilor tehnice privind exploatarea construcţiilor şi instalaţiilor aferente; verificarea stării tehnice a construcţiilor aflate în exploatare.
    21. Controlul complex se efectuează la agenţii economici cu activităţi în executarea construcţiilor sau producerea materialelor şi articolelor pentru construcţii.
    Controlul complex prevede un volum de control de cel puţin 30 la sută din volumul anual al lucrărilor de construcţii executate de agentul economic sau din volumul materialelor şi articolelor produse.
    22.Controalele complexe cu drept scop principal verificarea funcţionării sistemului intern de conducere şi asigurare a calităţii lucrărilor de construcţii sau materialelor şi articolelor pentru construcţii sau determinarea nivelului de calitate şi a stabilităţii acestuia.
    23. Controlul calităţii în construcţii se finalizează cu întocmirea raportului de control (notei de control), a procesului-verbal de control, în care se oglindesc rezultatele controlului.
    La raport (notă), la procesul-verbal de control se anexează lista neconformităţilor, prescripţiile înmînate, procesele-verbale de constatare a contravenţiilor administrative, explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere etc.
    24. Reprezentantul Agenția pentru Supraveghere Tehnică, responsabil de control, aduce la cunoştinţa subiectului controlat rezultatele controlului.
    25. Documentele aferente controlului sînt semnate de către reprezentanţii Agenției pentru Supraveghere Tehnică, participanţii la control şi reprezentanţii subiectului controlat.
    Subiectul controlat are la dispoziţia sa 5 zile pentru a lua cunoştinţă de rezultatele controlului şi pentru a-şi prezenta obiecţiile.
    26. Materialele controlului se examinează de conducerea subiectului controlat cu participarea personalului tehnic şi reprezentantului (conducătorului) grupului de control al Agenției pentru Supraveghere Tehnică.
V. Măsurile aplicate în urma controalelor
    27. În cazul în care în urma controlului au fost depistate încălcări ale legislaţiei în construcţii, executarea lucrărilor cu abateri de la documentaţia de proiect, sau cerinţele normativelor în vigoare, producerea şi livrarea materialelor şi articolelor pentru construcţii, care nu corespund cerinţelor standardelor, inspectorul, responsabil de control, ia decizia de aplicare a măsurilor de lichidare a neconformităţilor depistate, care pot fi următoarele:
    a) înmînarea prescripţiei subiectului controlat cu cerinţe de lichidare a neconformităţilor;
    b) sistarea lucrărilor de construcţii executate cu abateri de la documentaţia de proiect sau cerinţele normativelor în vigoare;
    c) sistarea producerii, furnizării şi utilizării materialelor şi articolelor pentru construcţii care nu corespund cerinţelor standardelor;
    d) adresarea unui demers către comisia de atestare a specialiştilor în domeniul construcţiilor de a suspenda sau anula certificatul de atestare a dirigintelui de şantier şi responsabilului tehnic, care au admis încălcarea legislaţiei şi normelor în construcţii sau a soluţiilor tehnice ale proiectului;
    e) întocmirea unui proces-verbal de constatare a contravenţiilor administrative pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute de Codul cu privire la contravenţiile administrative.
    28. Prescripţiile Agenției pentru Supraveghere Tehnică împreună cu cerinţele şi termenele de lichidare a neconformităţilor depistate se înmînează conducătorului unităţii supuse controlului.
    29. Sistarea lucrărilor de construcţii are loc pe un termen necesar pentru lichidarea neconformităţilor.
    30. Reluarea lucrărilor se admite doar cu acordul Agenției pentru Supraveghere Tehnică. Acordul de reluare a lucrărilor se face în scris prin înscrierea în Cartea tehnică a construcţiei sau prin scrisoare aparte.
    31. Prescripţiile de sistare a lucrărilor de construcţii şi producerii materialelor şi articolelor pentru construcţii se referă numai la lucrările şi materialele concrete executate la un nivel neadecvat al calităţii. Alte genuri de lucrări şi materiale de construcţii, a căror calitate corespunde cerinţelor normative şi standardelor, pot fi executate şi produse.
    32. Cu referinţă la faptele de executare a construcţiilor şi lucrărilor de construcţii neautorizate se întocmeşte procesul-verbal de constatare a contravenţiei administrative, prevăzute de art.149 al Codului cu privire la contravenţiile administrative, fără a stabili vreun termen.
VI. Dispoziţii finale
    33. Dispoziţiile şi deciziile Agenției pentru Supraveghere Tehnică sînt executorii pentru toate persoanele juridice şi fizice cu activităţi în domeniul construcţiilor, producerea materialelor şi articolelor pentru construcţii şi pentru autorităţile administraţiei publice locale.
    34. Dispoziţiile şi deciziile Agenției pentru Supraveghere Tehnică pot fi reclamate Organului naţional de dirijare în construcţii sau atacate în instanţa judecătorească.
    Înaintarea reclamaţiei nu suspendă îndeplinirea dispoziţiilor şi deciziilor Inspecţiei.
    35. Cheltuielile ce ţin de încercarea, verificarea calităţii lucrărilor de construcţii-montaj, a materialelor şi articolelor pentru construcţii, neexecutate conform prevederilor legislaţiei în construcţii şi efectuate la solicitarea organului de control, le suportă executantul acestor lucrări sau producătorul materialelor.
    36. Agenţii economici, persoanele fizice şi autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să pună la dispoziţia organelor de control toate documentele şi informaţiile necesare efectuării controlului; să asigure accesul la locul de control şi la obiectele supuse controlului.
    [Anexa nr.1 în redacţia HG861 din 31.07.06, MO120/04.08.06 art.903]

    [Anexa nr.2 abrogată prin HG1088 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1212]
    [Anexa nr.2 în redacţia HG861 din 31.07.06, MO120/04.08.06 art.903]

Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului nr.360
din 25 iunie 1996

REGULAMENT
privind exercitarea controlului asupra utilizării
investiţiilor publice în construcţii
I. Domeniul de aplicare
    1. Prezentul Regulament stabileşte modul de exercitare de către Agenția pentru Supraveghere Tehnică a controlului asupra utilizării investiţiilor publice în construcţii.
    2. Controlul asupra utilizării investiţiilor publice are drept scop asigurarea utilizării raţionale a investiţiilor publice, respectării normelor de folosire a materialelor de construcţie, mecanismelor de construcţie, resurselor energetice şi comunale, corectitudinii calculelor costului lucrărilor de construcţii, corespunderii volumelor fizice efective ale lucrărilor cu cele prevăzute în documentaţia de proiect şi execuţie.
    3. Controlul volumelor şi valorii lucrărilor executate se efectuează la obiectele de construcţii şi reparaţii capitale, finanţate din contul mijloacelor bugetului de stat, bugetelor de asigurări sociale, bugetelor locale, Fondului rutier, fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă în medicină, fondurilor speciale, creditelor acordate cu garanţia statului, precum şi al mijloacelor instituţiilor şi întreprinderilor de stat şi societăţilor pe acţiuni, în capitalul social al cărora partea preponderentă o constituie cota statului.
    4. Controlul volumelor şi valorii lucrărilor se efectuează la obiectele de construcţie nouă, de extindere, reconstrucţie, reînzestrare tehnică, reparaţie capitală şi curentă, restaurare, de creare a infrastructurii inginereşti şi de transport şi de amenajare complexă a teritoriilor (în continuare - obiectele de construcţie şi reparaţie). Sînt supuse controlului şi mijloacele alocate pentru procurarea utilajului, maşinilor şi inventarului, care nu sînt prevăzute în documentaţia de deviz.
    5. Controlul volumelor lucrărilor şi valorii construcţiei în preţuri curente se efectuează în mod obligatoriu în faza de recepţie a construcţiilor (lucrărilor). În faza de executare a construcţiei (lucrărilor) controlul volumelor şi costului lucrărilor poate fi efectuat la solicitarea Organului naţional de dirijare în construcţii, Ministerului Finanţelor, organelor de drept şi Curţii de Conturi.
II. Funcţiile de bază ale Agenției pentru Supraveghere Tehnică
la exercitarea controlului volumelor şi
valorii lucrărilor
de construcţie a obiectelor

    6. La efectuarea controlului volumelor lucrărilor şi valorii lucrărilor de construcţie a obiectelor, Agenția pentru Supraveghere Tehnică exercită următoarele funcţii de bază:
    a) elaborează planurile de control şi le coordonează cu Ministerul Finanţelor referitor la obiectele de construcţii şi reparaţii capitale, prevăzute în Legea bugetului de stat pe anul respectiv;
    b) înaintează propuneri privind componenţa comisiilor comune pentru efectuarea controalelor;
    c) controlează volumele şi costul lucrărilor de construcţii-montaj;
    d) soluţionează problemele apărute pe parcursul exercitării controalelor şi la finalizarea acestora;
    e) organizează activitatea comisiei şi reprezentanţilor organizaţiilor implicate în efectuarea controlului;
    f) asigură din punct de vedere metodologic şi normativ controlul respectiv.
III. Modul de exercitare a controlului volumelor şi valorii
lucrărilor de construcţie a obiectelor
    7. Controlul volumelor şi costului lucrărilor de construcţii-montaj se efectuează diferenţiat, în funcţie de forma contractului de antrepriză, încheiat prin negociere sau drept rezultat al licitaţiei. La obiectele finanţate din contul mijloacelor proprii şi celor asimilate ale societăţilor economice, precum şi din contul împrumuturilor bancare, controlul volumelor se execută la solicitare, în baza unei plăţi contractuale.
    8. Controlul volumelor şi costului lucrărilor de construcţii-montaj inserează controlul documentar, controlul prin măsurarea instrumentală a lucrărilor executate de facto şi compararea cu datele documentelor de execuţie a lucrărilor, identificarea neconformităţilor depistate privind aplicarea normelor de utilizare a materialelor de construcţie şi a resurselor energetice şi comunale, aplicarea corectă a metodologiei de calcul al costului lucrărilor de construcţii-montaj, abaterilor de la documentaţia de proiect, identificarea cheltuielilor antreprenorului (investitorului) care nu sînt justificate prin calculele respective.
    9. Controlul volumelor lucrărilor ascunse se efectuează conform desenelor de execuţie şi actelor de recepţie a lucrărilor ascunse.
    10. Controlul volumelor lucrărilor executate în regie proprie se efectuează în mod similar.
    11. Despre controlul planificat Agenția pentru Supraveghere Tehnică informează investitorul şi organizaţia de antrepriză care efectuează construcţia obiectului şi solicită desemnarea reprezentanţilor săi pentru participare la control.
    Absenţa nemotivată a reprezentanţilor investitorului şi organizaţiei de antrepriză la executarea controlului nu constituie temei pentru neexecutarea sau amînarea acestuia.
    12. Pentru efectuarea controlului volumelor lucrărilor şi valorii de construcţie a obiectelor investitorul prezintă în mod obligatoriu:
    a) datele principale ale obiectului de construcţie sau reparaţie: denumirea, amplasarea obiectului (construcţiei), denumirea investitorului şi organizaţiilor de antrepriză implicate în efectuarea lucrărilor, adresa juridică şi codul fiscal, telefoanele de contact;
    b) documentaţia de proiect şi deviz, verificată şi aprobată în modul stabilit;
    c) deciziile privind rezultatele licitaţiei şi contractul de antrepriză a lucrărilor şi acordurile adiţionale, care au fost încheiate drept rezultat al licitaţiei, examinării ofertelor de preţuri sau achiziţiei dintr-o singură sursă;
    d) indicatorii de valoare a obiectului (construcţiei) - valoarea totală de deviz, valoarea lucrărilor de construcţii-montaj, valoarea lucrărilor de antrepriză, condiţiile de finanţare a obiectului (lucrărilor);
    e) procesele-verbale de predare-recepţie a lucrărilor executate şi registrul de evidenţă a lucrărilor executate;
    f) procesele-verbale pentru lucrările ascunse.
    Lista documentelor şi datelor indicate mai sus poate fi completată, reieşind din specificul obiectului de construcţie sau reparaţie.
Controlul documentar
    13. Controlul documentar la obiectul (lucrările) de construcţie, pentru care contractul de antrepriză a lucrărilor a fost încheiat drept rezultat al licitaţiei, prevede:
    a) existenţa contractului de antrepriză şi acordurilor adiţionale;
    b) existenţa documentaţiei de deviz a beneficiarului şi a ofertei de preţuri a antreprenorului, aprobate în modul stabilit;
    c) respectarea legislaţiei la stabilirea valorii obiectului (lucrărilor), existenţa deciziei grupului de lucru privind rezultatele licitaţiei pentru contractul de antrepriză;
    d) corespunderea volumelor şi valorilor lucrărilor achitate sau prezentate spre achitare cu datele documentaţiei de proiect-deviz sau cu lista volumelor lucrărilor, coordonate cu investitorul, la obiectele la care nu a fost întocmită documentaţia de deviz;
    e) corespunderea valorii lucrărilor executate cu valoarea specificată în contractul de antrepriză;
    f) corectitudinea completării lunare a registrului de evidenţă a lucrărilor executate;
    g) existenţa documentaţiei de evidenţa primară şi contabilă a resurselor consumate.
    14. Suplimentar la cele menţionate la pct.12 al prezentului Regulament, controlul documentar la obiectele (lucrările), ale căror contracte de antrepriză a fost încheiat prin negociere, prevede:
    a) corectitudinea determinării valorii de deviz a construcţiei şi respectarea cerinţelor actelor normative cu privire la formarea preţurilor în construcţie;
    b) corectitudinea completării lunare a registrului de evidenţă a lucrărilor executate;
    c) confirmarea articolelor şi cheltuielilor care formează valoarea lucrărilor executate cu actele normative şi datele documentelor primare şi evidenţei contabile;
    d) corectitudinea determinării mijloacelor pentru organizarea construcţiei, menţinerea serviciului investitorului, executarea lucrărilor de proiectare-cercetare şi alte cheltuieli.
    15. La această etapă se testează exagerările valorii lucrărilor executate, care au avut loc la:
    a) determinarea sau aplicarea incorectă a preţurilor de deviz şi a preţurilor unitare, a cotelor cheltuielilor de regie, a beneficiului de deviz şi a altor cheltuieli;
    b) erorile aritmetice admise în calcule;
    c) executarea lucrărilor şi a cheltuielilor neprevăzute în documentaţia de proiect şi deviz;
    d) eliminarea defectelor lucrărilor executate.
    16. Corectitudinea achitării lucrărilor executate se confirmă prin controlul:
    a) corespunderii volumelor lucrărilor executate cu desenele şi specificaţiile de lucru;
    b) corespunderii listei lucrărilor şi volumelor, coordonate cu investitorul, la obiectele la care nu a fost întocmită documentaţia de deviz;
    c) existenţei şi corectitudinii întocmirii catalogului de preţuri unitare pentru fiecare obiect (în cazul aplicării preţurilor unitare);
    d) corectitudinii aplicării unităţilor de măsurare, normelor de deviz al resurselor, preţurilor de deviz şi tarifelor pentru resurse şi servicii. Concomitent se verifică existenţa şi corectitudinea întocmirii calculaţiilor preţurilor de deviz la resursele materiale, calculaţiilor cheltuielilor de transport şi de exploatare a maşinilor de construcţie, determinarea valorii unui om-oră de manoperă a muncitorilor-constructori;
    e) corectitudinii trecerii la cheltuieli a materialelor şi articolelor, corespunderii indicatorilor de forma M 29 cu datele evidenţei primare a materialelor achiziţionate.
    17. Indiferent de modul de încheiere a contractului, la prima etapă se verifică autenticitatea şi justificarea volumelor lucrărilor executate, achitate sau prezentate pentru plată, şi datelor actelor primare şi de evidenţă contabilă, care justifică cheltuielile reale ale antreprenorului (investitorului).
    18. Se identifică toate încălcările admise în actele de recepţie a lucrărilor executate şi alte acte de determinare a valorii de deviz a construcţiei prin metoda de resurse. Totodată, toate cheltuielile antreprenorului (investitorului), care nu sînt justificate prin calcule respective (bazate pe datele evidenţei primare şi contabile) se califică ca fiind exagerări ale valorilor lucrărilor. Exagerările depistate se indică în procesul-verbal de control şi se prezintă spre reţinere (excludere), cu aplicarea sancţiunilor economice respective.
Controlul lucrărilor executate la obiectul
de construcţie
    19. La etapa controlului lucrărilor executate la obiectul de construcţie, indiferent de metoda de încheiere a contractului, controlul volumelor şi valorii lucrărilor de construcţie şi reparaţie executate se efectuează prin măsurarea instrumentală efectivă şi compararea cu datele de evidenţă a lucrărilor executate la organizaţia de antrepriză şi cu datele indicate în documentaţia de proiect şi deviz.
    20. Corectitudinea achitării lucrărilor executate sau prezentate spre achitare, a căror măsurare este imposibilă, se confirmă prin controlul corespunderii volumelor lucrărilor executate cu desenele de execuţie şi cu specificaţiile din proiect.
    21. Controlul volumelor lucrărilor ascunse (fundaţiile, construcţia pardoselilor, drumurile auto, conducte etc.) se efectuează conform proceselor-verbale de recepţie a lucrărilor ascunse. În cazul lipsei la obiect a acestor acte, volumele lucrărilor executate se calculează conform desenelor de execuţie, iar dacă este necesar (controlul adîncimii fundaţiei, numărul de straturi ale materialului de izolaţie a învelitorilor, grosimea stratului-talpă sub pardoseli etc.), controlorii au dreptul să solicite de la executant deschiderea lucrărilor.
    22. În perioada de iarnă controlul volumelor lucrărilor de construcţie a drumurilor auto şi amenajărilor acoperite cu zăpadă nu se efectuează.
IV. Exagerări ale costului şi volumelor lucrărilor
    23. Se consideră exagerare a costului şi volumelor lucrărilor de construcţii-montaj:
    a) lucrările executate la alte obiecte din contul obiectului controlat;
    b) supraconsumul materialelor de construcţie, resurselor energetice şi altor resurse în comparaţie cu normele de consum şi desenele de execuţie;
    c) materialele şi articolele furnizate la obiectul de construcţie, care nu au fost utilizate;
    d) lucrările complexe la care nu au fost executate toate operaţiile, pentru care este stabilit preţul unitar;
    e) lucrările neexecutate, prevăzute de proiect, incluse în costul obiectului prezentat spre recepţie;
    f) diferenţa între costul materialelor, prevăzute de deviz, şi celor utilizate, dacă costul ultimelor este mai mare;
    g) lucrările de instalare a utilajului, reglare şi ajustare, dacă lipsesc probele de montare şi încercare (în gol sau sub sarcină, după caz);
    h) lucrările executate la un nivel scăzut al calităţii, cu rebut sau cu abateri de la soluţiile de proiect;
    i) diferenţa între cheltuielile de înzestrare a obiectelor de construcţie cu lucrări decorativ-artistice şi mobilă costisitoare şi cele prevăzute în devizul de cheltuieli.
V. Întocmirea şi aprobarea documentelor de control
    24. Controlul utilizării investiţiilor publice se finalizează cu întocmirea procesului-verbal de control şi borderoului de recalculare a costului lucrărilor executate potrivit formularelor, aprobate de Organul naţional de dirijare în construcţii.
    25. Documentele de control se întocmesc în 3 exemplare (pentru organul de control, investitor şi antreprenor), iar la obiectele al căror construcţie se efectuează prin metoda de regie proprie - în 2 exemplare.
    La fixarea exagerărilor volumelor şi valorii lucrărilor executate numărul de exemplare se majorează cu două (cîte unul pentru organele competente şi Serviciul Fiscal de Stat).
    [Pct.25 modificat prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616]
    26. În procesul-verbal de control se menţionează perioada executării lucrărilor, sumele investiţiilor verificate, costul real al lucrărilor executate şi suma exagerărilor depistate.
    În borderoul de recalculare, anexat la procesul-verbal de control, se includ neconformităţile depistate în urma verificării volumelor de lucrări şi recalculării lucrărilor din procesele-verbale de recepţie. Valoarea utilajului şi a inventarului se calculează conform datelor investitorului (actele de plată), iar cantitatea şi componenţa lui - conform documentaţiei de proiect şi deviz.
    27. Procesul-verbal de control cu borderoul de recalculare a costului lucrărilor executate este semnat de către inspectorul Agenției pentru Supraveghere Tehnică (membrii comisiei) care a efectuat controlul, reprezentanţii antreprenorului şi investitorului. Borderourile generale ale lucrărilor achitate (prezentate pentru achitare) sînt semnate pînă la începerea controlului de verificare.
    [Pct.27 modificat prin HG1088 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1212]
    28. Dacă reprezentantul antreprenorului şi/sau al investitorului nu s-a prezentat neîntemeiat la obiect, controlul (măsurarea volumelor lucrărilor executate) se efectuează în lipsa lor şi actul de control este semnat numai de controlori.
    Investitorului şi antreprenorului i se transmite (înmînează) sau i se expediază prin poştă, în termen de trei zile, cu notarea datei în procesul-verbal, cîte un exemplar al procesului-verbal de control cu borderoul de recalculare a valorii lucrărilor executate.
    29. Antreprenorul şi investitorul au la dispoziţie cinci zile pentru a lua cunoştinţă de rezultatele controlului şi a prezenta obiecţiile şi explicaţiile de rigoare.
    30. În cazul dezacordului cu procesul-verbal de control, antreprenorul (investitorul) are dreptul de a-l contesta, în scris, şefului Agenției pentru Supraveghere Tehnică sau Organului naţional de dirijare în construcţii, în termen de cinci zile din ziua primirii acestuia.
    31. După expirarea termenului prevăzut la punctele 29 sau 30 ale prezentului Regulament, rezultatele controlului se consideră acceptate şi se prezintă şefului Agenției pentru Supraveghere Tehnică spre aprobare.
    32. Documentele de control se aprobă într-un termen de două săptămîni de la expirarea termenului de cinci zile, prevăzut antreprenorului (investitorului) pentru contestarea lor.
    Prezentarea de către antreprenor (investitor) a contestării documentelor de control nu prezintă temei pentru suspendarea aplicării sancţiunilor.
    33. Înregistrarea controalelor se efectuează în registrele de evidenţă a controalelor şi a rezultatelor lor, care se păstrează în cadrul Inspecţiei.
VI. Examinarea materialelor de control şi
aplicarea sancţiunilor
    34. După aprobarea procesului-verbal de control şeful Agenției pentru Supraveghere Tehnică adoptă, în cazul depistării exagerărilor volumelor şi valorii lucrărilor executate, decizia privind încasarea la bugetul de stat a sumelor obţinute de antreprenor nelegitim de la exagerarea volumelor şi a valorii lucrărilor executate.
    Decizia şi documentele de control aprobate se expediază Serviciului Fiscal de Stat, Ministerului Finanţelor, organelor financiare pentru reducerea mărimii investiţiilor de la bugetul de stat sau de la cele locale şi investitorului.
    [Pct.34 modificat prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616]
    [Pct.34 alineatul trei abrogat prin HG108 din 28.02.17, MO67-71/03.03.17 art.166]
    [Pct.34 alineatul trei declarat neconstituțional prin HCC29 din 28.10.16, MO24-29/27.01.17 art.3; în vigoare 28.10.16]
    35. Sumele exagerate depistate în urma controlului investiţiilor publice şi amenzile se varsă în buget.
    36. Dacă, în urma controlului, s-a constatat că mijloacele bugetului public au fost folosite în alte scopuri decît în cele în care au fost destinate, pentru construcţia şi reparaţia capitală a obiectelor, aceste mijloace se încasează la buget cu aplicarea sancţiunilor respective.
    37. Dacă organizaţia de antrepriză a comis pe parcursul unui an mai mult de două încălcări la determinarea incorectă a volumelor şi valorii lucrărilor executate, Agenția pentru Supraveghere Tehnică înaintează propuneri la organul de licențiere, în modul stabilit, privind retragerea licenţei de activitate.
    [Pct.37 modificat prin HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369]
    38. Dacă, în urma exercitării controalelor volumelor şi costului lucrărilor executate, s-au depistat plăţi ilicite ale salariilor, premiilor, cheltuieli supranormative ale materialelor de construcţie sau alte încălcări ce au cauzat pagube esenţiale intereselor de stat ale Republicii Moldova, documentele de control, cu calculele respective, se transmit, prin decizia şefului Agenției pentru Supraveghere Tehnică, organelor competente, în termen de două săptămîni din ziua aprobării lor, la locul de reşedinţă a organizaţiei care a admis aceste încălcări.
    39. Pe lîngă acţiunile indicate şi sancţiunile economice, Inspecţia de Stat în Construcţii transmite Biroului Naţional de Statistică documentele respective privind exagerarea volumelor şi a valorii lucrărilor de construcţie a obiectelor pentru excluderea lor din rapoartele statistice.
    [Anexa nr.3 în redacţia HG861 din 31.07.06, MO120/04.08.06 art.903]

   
[Anexa nr.4 abrogată prin HG1088 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1212]
    [Anexa nr.4 introdusă prin HG965 din 20.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1040]