HGM361/1996
ID intern unic:  296196
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 361
din  25.06.1996
cu privire la asigurarea calităţii construcţiilor
Publicat : 08.08.1996 în Monitorul Oficial Nr. 52-53     art Nr : 439
În scopul protecţiei drepturilor utilizatorilor pe durata de existenţă a producţiei de construcţie şi asigurării nivelurilor minime de calitate, avînd în vedere riscul majorat la care este supusă construcţia pe întreg teritoriul ţării (acţiuni  seismice, tasări,
alunecări de teren etc.) şi imperativul supravegherii şi calificării optime a structurilor şi specialiştilor cu  activităţi  în domeniul construcţiilor, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Regulamentul cu privire la verificarea proiectelor şi execuţiei construcţiilor şi expertizarea tehnică a proiectelor şi construcţiilor, conform anexei
      [Pct.1 în redacţia HG329 din 23.04.09, MO86-88/08.05.09 art.384]
2. Prevederile prezentei hotărîri se aplică construcţiilor cu orice categorie, tip de proprietate sau destinaţie şi sînt obligatorii pentru organele administraţiei  publice, investitori, proprietari, cercetători, proiectanţi, executanţi, fabricanţi şi furnizori de produse pentru construcţii, precum şi pentru specialiştii verificatori de proiecte, responsabilii tehnici, diriginţii de şantier şi experţii tehnici, care îşi desfăşoară activitatea în construcţii pe teritoriul Republicii Moldova.
3. Sînt exceptate de la prevederile prezentei hotărîri:
construcţiile provizorii demontabile, executate în scopul organizării de şantier;
instalaţiile şi echipamentele tehnologice de procedură  sau cercetare;
clădirile de locuit cu un nivel, pentru una sau două familii, anexele gospodăreşti ale acestora, situate în localităţile rurale, precum şi construcţiile provizorii cu suprafeţe mai mici de 150 m.p.
Responsabilitatea integrală pentru numitele construcţii îi  revine proiectantului acestora.
[Pct.4 exclus prin HG329 din 23.04.09, MO86-88/08.05.09 art.384]
5. Se aprobă Lista  hotărîrilor  guvernamentale  care  se  abrogă, conform anexei nr.3.


PRIM-MINISTRU AL
REPUBLICII MOLDOVA                          Andrei SANGHELI

Chişinău, 25 iunie 1996.
Nr. 361.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr.361
din 25 iunie 1996
R E G U L A M E N T
cu privire la verificarea proiectelor şi a execuţiei
construcţiilor şi expertizarea tehnică a proiectelor
şi construcţiilor
I. Prevederi generale
1. Verificarea proiectelor şi a execuţiei construcţiilor şi expertizarea tehnică a proiectelor şi construcţiilor în ceea ce priveşte respectarea exigenţelor esenţiale, prevăzute de lege, reprezintă o componentă a sistemului calităţii în construcţii.
Regulamentul cu privire la verificarea proiectelor şi a execuţiei construcţiilor şi expertizarea tehnică a proiectelor şi construcţiilor (în continuare - Regulamentul) stabileşte cadrul normativ general, obiectivele, conţinutul, organizarea, precum  şi modul de desfăşurare a activităţilor sus-enumerate.
2. Prevederile prezentului Regulament sînt executorii pentru organele administraţiei publice, investitori, proprietari, proiectanţi, executanţi, precum şi pentru specialiştii verificatori de proiecte, responsabilii tehnici, consultanţii, diriginţii de şantier şi experţii tehnici care practică diverse activităţi în construcţii pe teritoriul Republicii  Moldova, indiferent  care  este  sursa  de  finanţare a construcţiilor: de stat, particulară sau mixtă.
3. Se supun  prevederilor prezentului Regulament proiectarea,expertizarea tehnică şi execuţia lucrărilor la toate construcţiile noi sau existente şi instalaţiile infrastructurii tehnico-edilitare, aferente acestora (denumite în continuare în mod generic "construcţii") indiferent de tipul proprietăţii sau destinaţia  lor, precum şi lucrările de modernizare, modificare,  transformare, consolidare, de reparaţie şi îmbunătăţire a terenului de fundare ale acestora.
4. Sînt exceptate de la prevederile prezentului Regulament:
- construcţiile  provizorii demontabile, executate pentru organizarea de şantier;
- instalaţiile şi echipamentele tehnologice pentru diverse produse sau cercetare;
- clădiri de locuit cu un nivel, pentru una sau două familii, şi anexele gospodăreşti ale acestora situate în  localităţile  rurale, precum şi construcţiile provizorii cu suprafeţe mai mici de 150 m.p.
Responsabilitatea  integrală  pentru  soluţiile de proiect ale construcţiilor sus-enumerate îi revine proiectantului acestora.
5. Sînt în drept să exercite activităţi de verificare şi expertizare a documentaţiei de proiect pentru construcţii, precum şi expertiza tehnică a construcţiilor numai specialiştii atestaţi ca persoane fizice sau ca angajaţi ai agenţilor economici cu activităţi în domeniul verificării şi expertizării  documentaţiei de proiect pentru construcţii, precum şi al expertizei tehnice a construcţiilor.
    Investitorii sînt obligaţi să încheie contracte numai cu persoanele fizice atestate şi cu cele juridice pentru efectuarea lucrărilor de verificare sau expertizare a documentaţiei de proiect pentru construcţii, precum şi a expertizei tehnice a construcţiilor.
    Responsabilitatea pentru activitatea de verificare şi expertizare a documentaţiei de proiect pentru construcţii, precum şi pentru expertiza tehnică a construcţiilor, le revine persoanelor fizice atestate sau celor juridice care răspund, conform legii, în faţa investitorului/proprietarului ce i-a angajat.
    Verificarea şi expertizarea documentaţiei de proiect pentru obiectivele de construcţie, finanţate de la bugetul de stat şi de la bugetele autorităţilor administraţiei publice locale se efectuează preponderent de Serviciul de Stat pentru Verificarea şi Expertizarea Proiectelor şi Construcţiilor.
    [Pct.5 în redacţia HG882 din 24.11.11, MO206-215/02.12.11 art.965]
6. Pentru asigurarea calităţii proiectelor şi a detaliilor de execuţie, pe baza cărora se execută construcţiile, este obligatorie verificarea tehnică a acestora de către specialiştii verificatori de proiecte atestaţi.
7. Pentru asigurarea calităţii execuţiei lucrărilor de construcţie este obligatorie verificarea acesteia de către responsabili tehnici  şi diriginţi de şantier atestaţi.
8. Verificarea/expertizarea documentaţiei de proiect pentru construcţii sau expertiza tehnică a construcţiilor are drept scop asigurarea nivelurilor minime de calitate şi se va efectua pe următoarele domenii:
    A. Arhitectură:
    1. Urbanism şi amenajarea teritoriului
    2. Arhitectura construcţiilor civile
    3. Arhitectura construcţiilor industriale
    4. Patrimoniul arhitectural-istoric
    B. Rezistenţa construcţiilor:
    1. Construcţii civile
    2. Construcţii industriale şi agrozootehnice
    3. Construcţii rutiere:
    a) drumuri şi piste de aviaţie;
    b) poduri.
    4. Construcţii căi ferate
    5. Construcţii hidrotehnice şi pentru îmbunătăţiri funciare
    6. Protecţia contra proceselor geologice periculoase
    7. Consolidarea construcţiilor
    8. Construcţii speciale:
    a) fîntîni arteziene;
    b) porturi şi debarcadere;
    c) mine, cariere;
    d) tuneluri;
    e) rezervoare şi buncăre.
    C. Instalaţii aferente:
    1. Instalaţii şi reţele de alimentare cu apă şi canalizare
    2. Instalaţii şi reţele de alimentare cu gaze
    3. Instalaţii şi reţele de încălzire, ventilaţie şi climatizare
    4. Instalaţii şi reţele electrice
    5. Instalaţii automatizate
    6. Instalaţii de protecţie:
    a) contra incendiilor şi intruziunilor din exterior;
    b) anticoroziune a reţelelor subterane.
    7. Instalaţii şi reţele de telecomunicaţie.
    D. Elaborarea devizelor:
    Elaborarea devizelor de cheltuieli
    La verificarea/expertizarea documentaţiei de proiect se urmăreşte ca acestea să asigure nivelul minim de calitate, referitor la exigenţele esenţiale care sînt stipulate în legislaţie şi în documentele normative în vigoare la data efectuării verificării/expertizării.
    Investitorul poate cere, prin contract, un nivel de calitate superior minimelor prevăzute în documentele normative.
   
[Pct.8 în redacţia HG882 din 24.11.11, MO206-215/02.12.11 art.965]
9. Procedurile pentru expertizarea tehnică şi verificarea proiectelor, controlul execuţiei şi expertizarea  tehnică  a construcţiilor se stabilesc de către organul  naţional de dirijare  a construcţiilor.
10. Modul de elaborare, completare, coordonare, avizare şi aprobare a documentaţiilor de proiect se efectuează conform prevederilor documentelor normative în vigoare în Republica Moldova.
11. Obligaţia de a prezenta proiectele şi detaliile de execuţie la verificare îi revine proiectantului. Termenele şi modul de prezentare şi, respectiv, de primire a documentelor  verificate  se  stabilesc de comun acord în contractul dintre verificator şi  investitor. Termenele prevăzute sînt, de regulă, colaborate cu cele prevăzute în contractul de proiectare.
12. Încadrările în categoria de importanţă şi domeniul în care se înscrie construcţia proiectată se stabilesc de  către proiectantul  de rezistenţă, în baza temei de proiectare primite de la investitor.
Ceilalţi proiectanţi care elaborează documentaţiile secţiunilor de specialitate sînt obligaţi să respecte încadrările şi parametrii astfel stabiliţi.
Categoria de importanţă a construcţiei, domeniul  în care se înscrie construcţia, precum şi exigenţele esenţiale pentru care se verifică proiectul vor fi înscrise în mod obligatoriu în memoriul tehnic al fiecărui proiect de specialitate.
Fiecare proiectant de specialitate este obligat:
să  predea investitorului pentru verificare proiectul de specialitate complet, cu toate piesele scrise şi desenate, prevăzute în documentele normative;
să furnizeze verificatorului atestat  datele  necesare solicitate asupra proiectului pe care l-a întocmit;
să introducă în proiect, înainte de ştampilarea acestuia de către verificatorul atestat, toate modificările sau  completările a căror necesitate a fost depistată în procesul verificării.
13. Proiectanţii, verificatorii de proiecte, responsabilii tehnici, diriginţii de şantier şi experţii tehnici sînt atestaţi de către comisiile de atestare specializate, instituite de către organul naţional de dirijare a construcţiilor.
Procedura de atestare a specialiştilor este cea prevăzută în Regulamentul de atestare tehnico-profesională a specialiştilor cu activităţi în construcţii.
14. Specialiştii atestaţi au dreptul să activeze numai în acele domenii de proiectare, execuţie, verificare şi expertizare pentru care au fost atestaţi.
[Pct.14 modificat prin HG882 din 24.11.11, MO206-215/02.12.11 art.965]
15. Agenţii economici, care desfăşoară activităţi  de execuţie a lucrărilor de construcţie, îşi  asumă suplimentar şi  următoarele obligaţiuni:
a) să introducă şi să aplice sistemul propriu  de conducere şi asigurare a calităţii pentru producţia pe care o realizează, sistem, în cadrul căruia, ca obligaţie minimă, este numirea pentru fiecare lucrare în execuţie a unuia sau a mai multor diriginţi de şantier atestaţi, în dependenţă de mărimea şi complexitatea lucrării;
b) să ia măsuri corespunzătoare ca diriginţii de şantier să-şi poată îndeplini în bune condiţii obligaţiunile menţionate în  prezentul Regulament;
c) să pună la dispoziţia organelor de control toate documentele necesare pentru verificarea respectării  prevederilor prezentului Regulament.
16. Urmărirea aplicării şi respectării prevederilor acestui Regulament de către organele administraţiei publice, agenţii economici şi persoanele fizice atestate se face de către organul naţional de dirijare a construcţiilor, prin structurile respectiv abilitate.
II. Verificarea proiectelor de către specialiştii
verificatori de proiecte atestaţi
17. Verificarea proiectelor se efectuează  la faza de  proiect tehnic şi a detaliilor de execuţie, pe baza cărora  urmează  să  se execute lucrările de construcţie.
18. Conţinutul proiectului tehnic şi al detaliilor de execuţie care se predau la verificare este precizat în  documentele  normative menţionate la pct. 9 şi 10 ale prezentului Regulament.
19. Se verifică proiectele tuturor construcţiilor capitale (definitive) şi provizorii în funcţie de categoria de importanţă,precum şi proiectele lucrărilor de modernizare, modificare, reconstruire, consolidare, de reparaţie şi de îmbunătăţire a terenului de fundare al acestora, cu excepţia celor menţionate la pct.21.
Construcţiile provizorii care sprijină sau înlocuiesc temporar o construcţie definitivă (sprijiniri de construcţii, poduri  provizorii din lemn, căi de comunicaţie, tribune din lemn etc.) se încadrează  în categoria de importanţă a construcţiei  capitale (definitive) pe care o sprijină sau o înlocuiesc temporar.
Construcţiile capitale nedemontabile folosite pentru organizare de şantier care, după terminarea lucrărilor de bază, vor servi în continuare drept construcţii definitive în diferite scopuri (locuinţe, hoteluri, ateliere etc.) sînt verificate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
20. Verificarea proiectelor de specialitate care, luate la un loc, constituie proiectul construcţiei, se efectuează numai pentru cele 6 exigenţe esenţiale, diferenţiat, în fincţie de categoria de importanţă a construcţiei şi de specialitate: construcţia  propriu-zisă  sau instalaţiile aferente.
În mod obligatoriu, proiectele de rezistenţă ale construcţiilor de orice categorie de importanţă se verifică pentru exigenţa  "A"  - rezistenţă şi stabilitate, cu excepţia celor prevăzute la pct.4.
21. Fac excepţie de la prevederile pct.20 şi nu se verifică lucrările de reparaţii la părţile nestructurale sau finisajele construcţiilor de orice categorie de importanţă (pardoseli, compartimentări, finisaje, protecţii antiacide, hidroizolaţii,trotuare, alei, platforme, drumuri etc.) cu condiţia ca acestea să nu modifice, să nu înrăutăţească starea construcţiilor şi să nu afecteze rezistenţa şi stabilitatea acestora (spargeri sau intervenţii la scheletul de rezistenţă, suprasarcini pe planşee etc.).
22. În proiectul de arhitectură nu se supun verificării: concepţia de arhitectură, principiile de compoziţie şi soluţiile volumetrice.
23. Verificarea conformităţii cu exigenţele esenţiale, reglementată prin prezentul Regulament, nu afectează concepţia de proiectare şi nu lezează dreptul de autor al proiectantului în cazul în care acesta respectă prevederile documentelor normative.
În acelaşi timp, această verificare externă efectuată prin verificatori  atestaţi nu înlocuieşte verificarea  internă  prin verificatori proprii, pe care este obligat să o facă  agentul  economic întocmitor al proiectului.
24. Dacă la proiectarea unei construcţii se respectă toate prevederile documentelor normative în vigoare la data verificării şi cele referitoare la nivelele minime de calitate pentru cele 6 exigenţe esenţiale   menţionate  la  pct.8, atunci se va considera că prin proiectare, acelei construcţii, i s-a asigurat conformitatea cu aceste exigenţe esenţiale, pe întreaga durată de existenţă a ei.
25. Verificarea conformităţii proiectelor de rezistenţă, arhitectură şi instalaţii interioare aferente cu cele  6 exigenţe esenţiale se face considerînd construcţia proiectată ca un obiect separat.
Nu se verifică:
a) planurile de încadrare în zonă;
b) planurile generale de situaţie pentru  ansambluri  ca:  incinte industriale, cvartaluri (ansambluri) de clădiri etc.;
c) documentaţia economică a  proiectului  (extrase de materiale, volume de lucrări, evaluări, măsurători etc.);
d) coordonarea între diferitele proiecte de specialitate care formează împreună proiectul construcţiei, responsabilitatea revenindu-i integral proiectantului.
26. Verificatorul atestat are următoarele obligaţiuni:
a) să verifice, respectarea în documentaţia de proiect a tuturor documentelor normative în vigoare cu privire la realizarea  exigenţelor esenţiale, pentru care este atestat;
b) să ştampileze toate piesele scrise şi desenate care au fost verificate şi acceptate pentru execuţie cu o ştampilă de modelul stabilit cu includerea numărului de înregistrare a avizului/raportului de verificare, atribuit de organizaţia care efectuează activităţi de verificare şi expertizare a proiectelor;
    [Pct.26 lit.b) modificată prin HG968 din 10.08.16, MO265-276/19.08.16 art.1051]
    [Pct.26 lit.b) modificată prin HG882 din 24.11.11, MO206-215/02.12.11 art.965]
c) să întocmească şi să ţină la zi registrul de evidenţă a proiectelor, detaliilor de execuţie şi a modificărilor la proiectul predat pe şantier, verificate conform modelului din anexa nr.1;
d) să pună la dispoziţia organelor de control toate documentele, care sînt necesare pentru a se verifica respectarea  prevederilor prezentului Regulament;
e) să nu extragă şi să nu transmită pentru a fi folosite în alte scopuri elemente şi detalii din proiectele şi detaliile de execuţie verificate, considerate de proiectant confidenţiale şi avînd calitatea de proprietate intelectuală.
Verificatorul atestat este obligat, înainte de a ştampila  piesele scrise şi desenate ale proiectului pe care le-a  verificat, să se asigure că:
- proiectul verificat este complet şi în forma cerută pentru verificare;
- proiectantul a introdus în proiect toate modificările, care s-au impus ca necesare pe parcursul verificării.
Prevederile alineatului anterior sînt valabile pentru documentaţia predată la toate fazele de proiectare a construcţiilor.
27. Proiectele verificate şi ştampilate nu pot  fi schimbate sau modificate pe şantier.
Nu pot fi efectuate alte goluri pentru treceri de conducte, utilaje şi altele asemenea, prin elementele de rezistenţă ale construcţiei, decît cele prevăzute în proiectul de rezistenţă, sau spargeri în elementele de rezistenţă  pentru susţinerea instalaţiilor sau utilajelor.
În cazul în care în timpul execuţiei, în mod excepţional şi din cauze bine justificate, se impun ca necesare anumite modificări  la proiectul verificat şi ştampilat, proiectantul va  decide  pe  propria răspundere dacă acestea au sau nu legătură cu vreuna din exigenţele esenţiale verificate în proiect. În caz afirmativ, aceste modificări trebuie verificate şi ştampliate de verificatorul atestat, care, în funcţie de amploarea lor, va aprecia dacă este necesar  sau nu să se verifice din nou tot proiectul, iar investitorul este obligat  să  se supună acestei decizii.
În situaţia în care proiectantul decide că modificările survenite nu au influenţă asupra vreuneia din exigenţele esenţiale verificate în proiect şi planurile modificate nu trebuie verificate din nou, întreaga răspundere pentru aceste modificări îi revine numai proiectantului.
28. Verificatorul atestat nu poate ştampila  (verifica) proiectele întocmite de el sau la a căror elaborare a participat.
29. Eventualele litigii dintre verificatorul atestat şi proiectant vor fi rezolvate de un expert tehnic, angajat de investitor şi agreat de ambele părţi aflate în litigiu.
Decizia expertului este obligatorie pentru ambele părţi şi investitor.
În cazul în care litigiile nu sînt fondate, cheltuielile generate de soluţionarea lor vor fi suportate solidar de către proiectant şi verificator.
30. Dacă la construcţie se produc deteriorări sau distrugeri, verificatorul atestat răspunde solidar, alături de proiectant, pentru asigurarea în proiect a nivelelor minime de calitate potrivit criteriilor de performanţă ale exigenţelor esenţiale, dar numai pentru acele aspecte  pe care a fost obligat să  le verifice conform prevederilor prezentului Regulament.
   
301. Avizele de verificare/expertiză a documentaţiei de proiect (compartimentele: plan general, arhitectură şi rezistenţă) sau raportul unic de verificare/expertiză a documentaţiei de proiect
se înregistrează gratuit de organizaţia care efectuează activităţi de verificare şi expertizare a proiectelor, în registrul de evidenţă întocmit conform modelului din anexa nr. 4 la prezentul Regulament. Aceste date ulterior sunt transferate în registrul electronic şi se prezintă trimestrial, pînă în data de 10 a următoarei luni, organului central de specialitate al administraţiei publice în domeniul construcţiilor pentru publicare pe pagina sa oficială.
   
[Pct.301 modificat prin HG968 din 10.08.16, MO265-276/19.08.16 art.1051]
      [Pct.301 introdus prin HG882 din 24.11.11, MO206-215/02.12.11 art.965]
   
302. Organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul construcţiilor va publica trimestrial pe pagina sa oficială informaţia privind avizele sau rapoartele unice de verificare/expertizare a documentaţiei de proiect şi deviz.
    [Pct.302 introdus prin HG968 din 10.08.16, MO265-276/19.08.16 art.1051]
III. Expertizarea tehnică a proiectelor şi construcţiilor
de către experţii tehnici atestaţi
31. Expertizarea tehnică a proiectelor se efectuează  la toate fazele de proiectare a construcţiilor, după necesitate.
Totodată, în mod obligatoriu, se supun expertizării generale proiectele de interes naţional, de importanţă deosebită, de construcţii unicale şi experimentale, de repetabilitate înaltă, precum şi proiectele elaborate de agenţi economici din străinătate.
   
[Pct.31 modificat prin HG968 din 10.08.16, MO265-276/19.08.16 art.1051]
    [Pct.31 modificat prin HG882 din 24.11.11, MO206-215/02.12.11 art.965]
32. Conţinutul proiectului care se predă la expertizare  tehnică este detaliat în documentele normative menţionate la pct.9  şi 10 din prezentul Regulament.
33. Expetizarea tehnică a proiectelor de rezistenţă, arhitectură şi ale instalaţiilor aferente construcţiilor se efectuează pentru cele 6 exigenţe esenţiale, luîndu-se în considerare tot ansamblul de obiective proiectat, inclusiv şi construcţiile vecine existente.
34. În proiectul de arhitectură nu se supun expertizării tehnice concepţia de arhitectură, principiile de  compoziţie  şi  soluţiile volumetrice.
35. Expertul tehnic care a întocmit o expertiză nu poate fi în acelaşi timp şi verificatorul atestat al proiectului întocmit pe baza propriei expertize, chiar dacă este atestat şi pentru activitatea de verificator de proiecte.
36. Expertul  tehnic atestat  nu poate expertiza proiectele întocmite de el sau la a căror elaborare a participat.
37. Expertizarea tehnică a construcţiilor se desfăşoară  atunci cînd o reglementare tehnică  prevede  acest  lucru  sau o situaţie deosebită o impune. Aceasta se exercită asupra:
- construcţiilor existente;
- proiectelor de lucrări de construcţie;
- obiectelor în curs de construcţie;
- materialelor utilizate în construcţii;
- litigiilor apărute în cadrul verificărilor între  proiectant şi verificatorul atestat.
Investitorul sau proprietarul este obligat să comande expertiza tehnică, dacă acest lucru este cerut de o reglementare tehnică sau de un organism legal împuternicit cu atribuţii de control al statului în domeniul calităţii construcţiilor.
38. Expertul tehnic răspunde de asigurarea, prin soluţiile propuse, a nivelelor minime de calitate pentru exigenţele esenţiale, impuse de documentele normative în vigoare.
39. Dacă expertul, în mod bine justificat, ajunge la concluzia că pentru prevenirea unor accidente sau pagube materiale şi victime omeneşti este necesară luarea unor măsuri de evacuare, consolidare etc. a unei construcţii, el va comunica în termen de 24 de ore acest lucru investitorului, proprietarului sau administratorului, iar acesta este obligat să le pună în aplicare.
40. Dacă la construcţie se produc deteriorări sau distrugeri, expertul tehnic atestat  răspunde pentru asigurarea în proiect a nivelelor minime de calitate potrivit exigenţelor esenţiale, dar numai pentru acele aspecte pe care a fost obligat să le expertizeze conform prevederilor prezentului Regulament.
41. Expertul tehnic este obligat:
a) să  întocmească un raport de expertiză care să conţină consultările făcute, soluţiile propuse cu justificările acestora;
b) să nu extragă şi să nu transmită, pentru a fi folosite în alte scopuri, elemente şi detalii de execuţie verificate  în cadrul expertizei şi considerate de proiectant confidenţiale;
c) să pună la dispoziţia organelor de control toate documentele necesare pentru verificarea respectării prevederilor prezentului Regulament;
d) să întocmească şi să ţină la zi registrul de evidenţă a lucrărilor de construcţie şi proiectelor expertizate, conform modelului din anexa nr.2;
e) să respecte condiţiile prevăzute în contract;
     f) să înregistreze avizul tehnic ce atestă gradul de executare a construcţiei/raportul de expertiză tehnică a construcţiei la organizaţia care efectuează activităţi de expertiză tehnică în construcţii, în registrele de evidenţă, întocmite conform modelelor din anexele nr.5 şi nr.6 la prezentul Regulament. Aceste date ulterior sunt transferate în registrul electronic şi se prezintă trimestrial, pînă în data de 10 a următoarei luni, organului central de specialitate al administraţiei publice în domeniul construcţiilor pentru publicare pe pagina sa oficială.
    [Pct.41 lit.f) în redacția HG968 din 10.08.16, MO265-276/19.08.16 art.1051]
    [Pct.41 lit.f) introdusă prin HG882 din 24.11.11, MO206-215/02.12.11 art.965]

    411. Organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul construcţiilor va publica trimestrial pe pagina sa oficială informaţia privind avizele tehnice ce atestă gradul de executare a construcţiei şi informaţia privind expertiză tehnică a construcţiei.
    [Pct.411 introdus prin HG968 din 10.08.16, MO265-276/19.08.16 art.1051]
IV. Verificarea execuţiei lucrărilor de către
responsabilii tehnici şi diriginţii de şantier atestaţi
42. Verificarea execuţiei corecte a lucrărilor de construcţie de către investitor şi antreprenor este obligatorie.
Ea se efectuează pe tot parcursul  realizării  lucrărilor în mod diferenţiat, în funcţie de categoria de importanţă a construcţiei.
Verificarea întregii execuţii se efectuează în mod obligatoriu de către investitor - prin responsabilii tehnici  atestaţi,  şi de către antreprenor - prin diriginţii de şantier atestaţi.
Diriginţii de şantier se atestă pentru exigenţele esenţiale  numai pentru  partea  de construcţie.
Pentru instalaţiile aferente construcţiilor, asigurarea calităţii execuţiei se face prin personalul autorizat al executantului.
43. Responsabilii tehnici şi diriginţii de şantier răspund faţă de investitorul sau antreprenorul, care i-a angajat conform legii,  pentru verificarea realizării corecte a execuţiei lucrărilor de construcţie.
44. Pentru supravegherea execuţiei unor lucrări cu condiţii de execuţie sau exploatare deosebite, pe lîngă responsabilul tehnic, investitorul poate recurge şi la serviciile unui agent economic de consultanţă specializat (denumit  în continuare consultant). Aceasta poate fi o persoană fizică sau juridică.
Consultantul poate fi angajat temporar sau  pe  toată  durata execuţiei lucrărilor. În ultimul caz, acesta poate prelua şi funcţia de responsabil tehnic.
45. Consultantul este răspunzător în faţa investitorului care  l-a angajat, conform prevederilor contractului.
Dacă  îndeplineşte şi funcţia de responsabil tehnic, atunci consultantul răspunde şi faţă de lege pentru această activitate.
46. La execuţia lucrărilor de construcţie, responsabilul tehnic şi dirigintele de şantier atestaţi fac parte din compartimentul de asigurare a calităţii şi au obligaţiile prevăzute în manualul calităţii. Din acesta rezultă şi obligaţiunile care le revin conform funcţiei.
47. Responsabilul tehnic atestat are următoarele obligaţiuni generale:
a) să accepte execuţia lucrărilor de construcţie numai pe bază  de proiecte şi detalii de execuţie, verificate şi ştampilate de specialişti verificatori de proiecte, conform prevederilor  prezentului Regulament;
b) să verifice şi să avizeze:
proiectele tehnologice privind execuţia lucrărilor de construcţie;
procedurile tehnice de execuţie a lucrărilor;
programele de verificare a execuţiei;
proiectele de organizare a execuţiei (organizare de şantier);
graficele de execuţie a lucrărilor aferente exigenţelor esenţiale;
procesele-verbale privind lucrările ascunse;
c) să exercite controlul execuţiei lucrărilor conform  programului de verificare;
d) să controleze modul în care se efectuează recepţia calitativă a materialelor şi a elementelor de construcţie (prefabricate, articole de tîmplărie etc.);
e) să  controleze calitatea elementelor de construcţie ce se realizează în atelierele proprii;
f) să oprească execuţia lucrărilor de construcţie în cazul în care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile proiectului de execuţie;
g) să ia măsuri de corectare sau refacere a lucrărilor, constatate ca fiind necorespunzătoare;
h) să solicite avizul proiectantului pentru lichidarea deficienţelor care afectează exigenţele esenţiale la lucrările de construcţie sau a abaterilor de la proiect;
i) să informeze operativ conducerea organizaţiei de construcţie despre lichidarea  deficienţelor constatate şi măsurile  întreprinse pentru a exclude repetarea lor;
j) să întocmească şi să ţină la zi registrul de evidenţă a lucrărilor de construcţie verificate, conform modelului din anexa nr.3.
48. Dirigintele de şantier atestat are următoarele obligaţiuni generale:
a) să accepte execuţia lucrărilor de construcţie numai pe bază  de proiecte şi detalii de execuţie, verificate şi ştampilate de specialiştii verificatori de proiecte, conform prevederilor prezentului Regulament;
b) să avizeze şi să respecte prevederile:
proiectelor tehnologice privind execuţia lucrărilor de construcţie;
procedurilor tehnice de execuţie a lucrărilor;
programelor de verificare a execuţiei;
proiectelor de organizare a execuţiei (organizare de şantier);
graficelor de execuţie  referitoare la lucrările aferente exigenţelor esenţiale;
c) să întocmească şi să ţină la zi documentaţia tehnică privind execuţia lucrărilor de construcţie (în conformitate cu cartea tehnică a construcţiei);
d) să realizeze execuţia lucrărilor conform proiectului  şi documentelor normative în vigoare;
e) să efectueze recepţia calitativă a materialelor şi a elementelor de construcţie (prefabricate, articole de tîmplărie etc.);
f) să controleze calitatea elementelor de construcţie ce se realizează în atelierele proprii;
g) să oprească execuţia lucrărilor de construcţie în cazul în care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile proiectului de execuţie;
h) să efectueze corectarea sau refacerea lucrărilor, constatate ca fiind necorespunzătoare;
 i) să pună la dispoziţia organelor de control toate documentele necesare pentru verificarea modului de realizare a prevederilor prezentului Regulament.

Anexa nr.1
la Regulamentul cu privire la
verificarea proiectelor şi a
execuţiei construcţiilor şi
expertizarea tehnică a proiectelor
şi construcţiilor
Numele şi prenumele specialistului verificator
atestat_______________________________
Certificat de atestare tehnico-profesională
nr. ___________ din __________________
R E G I S T R U
de evidenţă a proiectelor şi detaliilor de execuţie verificate
Nr. d/o Agentul economic Denumirea investitorului (beneficiarului)/Sediul (domiciliul) Denumirea proiectului /faza____ Obiectul__ Planşa nr._ Data verificării Acceptat Neac-
ceptat
Obiecţii Sem-
nătura
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Anexa nr.2
la Regulamentul cu privire la verificarea proiectelor
şi a execuţiei construcţiilor şi expertizarea tehnică
a proiectelor şi construcţiilor
Numele şi prenumele expertului tehnic
atestat ________________________________
Certificat de atestare tehnico-profesională
nr.__________ din _____________________
R E G I S T R U
de evidenţă a construcţiilor expertizate
Nr. d/o Date generale privind definirea obiectivului expertizat (amplasament, regim tehnic şi juridic, date tehnice etc.) Date  privind contractarea expertizării tehnice de calitate (decizia de atribuire a contractului, investitorul (beneficiarul), nr., data, durata şi valoarea contractului etc.) Date  privind recepţionarea ţi însuşirea raportului de expertiză (admis, respins sau amînat, motivaţie, soluţii propuse etc.)
1 2 3 4

Anexa nr.3
la Regulamentul cu privire la verificarea proiectelor şi
a execuţiei construcţiilor şi expertizarea tehnică
a proiectelor şi construcţiilor
Numele şi prenumele responsabilului tehnic
atestat ________________________________
Certificat de atestare tehnico-profesională
nr.__________ din _____________________
R E G I S T R U
de evidenţă a lucrărilor de construcţie executate
Nr. d/o Denumirea investitorului (beneficiarului)/Sediul (domiciliul) Agentul economic care a elaborat proiectul şi detaliile de execuţie Denumirea proiectului /faza____ Obiectul__ Planşa nr._ Proces-verbal de recepţie (nr. şi data) Semnătura
1 2 3 4 5 6

   
anexa nr.4
    [Anexa nr.4 introdusă prin HG968 din 10.08.16, MO265-276/19.08.16 art.1051]

    anexa nr.5
    [Anexa nr.5 introdusă prin HG968 din 10.08.16, MO265-276/19.08.16 art.1051]

    anexa nr.6
    [Anexa nr.6 introdusă prin HG968 din 10.08.16, MO265-276/19.08.16 art.1051]


   
[Anexa nr.2 exclusă prin HG329 din 23.04.09, MO86-88/08.05.09 art.384]

Anexa nr. 3
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr.361
din 25 iunie 1996
L I S T A
hotărîrilor guvernamentale care se abrogă
1. Hotărîrea Sovietului Miniştrilor al R.S.S. Moldoveneşti  nr. 314 din 2 septembrie 1987 "Despre perfecţionarea expertizei proiectelor şi devizelor la construcţia  întreprinderilor şi edificiilor  de subordonare republicană şi locală".
2. Hotărîrea Sovietului Miniştrilor al R.S.S.Moldoveneşti nr.169 din 14 iunie 1988  "Despre ordinea expertizării proiectelor şi devizelor la construcţia întreprinderilor şi edificiilor departamentale, republicane şi locale".
3. Hotărîrea Sovietului Miniştrilor al  R.S.S. Moldoveneşti  nr.174 din 22 iunie 1988 "Cu privire la aprobarea Regulamentului Direcţiei generale interdepartamentale a expertizei de stat de pe lîngă Gosstroiul R.S.S. Moldoveneşti".
4. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.686 din 9 decembrie 1991 "Cu privire la aprobarea Regulamentului provizoriu de autorizare a activităţii de prospecţiuni şi proiectare în domeniul construcţiilor în Republica Moldova".
5. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.467 din 29 iunie 1992 "Cu privire la aprobarea Regulamentului provizoriu de autorizare a activităţii organizaţiilor de construcţii şi Regulamentului provizoriu de autorizare a activităţii organizaţiilor şi întreprinzătorilor particulari, care produc materiale de construcţie, articole şi construcţii".
6. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova  nr.687 din 5 noiembrie 1993 "Cu privire la modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova".