HGM409/1998
ID intern unic:  296260
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 409
din  09.04.1998
privind aprobarea Regulamentului
Consiliului Naţional  pentru Protecţia Drepturilor Copilului
Publicat : 02.07.1998 în Monitorul Oficial Nr. 060     art Nr : 518     Data intrarii in vigoare : 02.07.1998
MODIFICAT
HG726/13.06.03, MO126/27.06.03 art.773
Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă Regulamentul   Consiliului   Naţional   pentru   Protecţia Drepturilor Copilului (se anexează).
PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA                             Ion CIUBUC
Chişinău, 9 aprilie 1998.
Nr. 409.
Anexă
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 409
din  9 aprilie  1998
R E G U L A M E N T U L
Consiliului Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilului
I. Noţiuni generale
1. Consiliul Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilului (în continuare - Consiliul) este organ guvernamental menit să asigure elaborarea şi implementarea politicilor de protecţie a drepturilor copilului şi familiei.
2. Activitatea Consiliului se desfăşoară în baza Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului, Constituţiei Republicii Moldova, Legii privind drepturile copilului, altor acte normative în domeniu şi prezentului regulament.
3. Consiliul este constituit din reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale şi locale, precum şi din reprezentanţi ai organismelor internaţionale şi organizaţiilor nonguvernamentale naţionale care activează în domeniu.
4. Consiliul reprezintă Republica Moldova în relaţiile cu organismele internaţionale şi organizaţiile naţionale, ce activează în domeniul  protecţiei drepturilor copilului şi familiei.
II. Obiectivele Consiliului
5. Consiliul realizează următoarele obiective:
asigurarea respectării prevederilor Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului, altor documente internaţionale din domeniu la care Republica Moldova este parte şi a legislaţiei naţionale privind protecţia drepturilor copilului şi familiei;
identificarea direcţiilor prioritare de intervenţie în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi familiei;
promovarea politicilor naţionale privind protecţia drepturilor copilului şi  familiei;
coordonarea activităţilor de elaborare a strategiilor şi programelor guvernamentale privind protecţia drepturilor copilului şi familiei;
consolidarea parteneriatului social în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi familiei.
III. Atribuţiile Consiliului
6. Pentru realizarea obiectivelor sale, Consiliul se investeşte cu următoarele atribuţii:
monitorizarea implementării Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului, altor documente internaţionale din domeniu la care Republica Moldova este parte, şi a politicilor naţionale de protecţie a drepturilor copilului şi familiei;
coordonarea activităţilor autorităţilor publice centrale şi locale în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi familiei;
coordonarea realizării studiilor şi elaborării rapoartelor naţionale privind  protecţia drepturilor copilului şi familiei;
evaluarea şi monitorizarea, în colaborare cu autorităţile de resort, a respectării reglementărilor legale privind protecţia drepturilor copilului în instituţiile de îngrijire şi educaţie;
coordonarea elaborării şi implementării standardelor/normelor de îngrijire şi educaţie a copiilor în instituţiile de stat şi instituţiile alternative destinate copilului;
elaborarea şi perfecţionarea cadrului legislativ în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi familiei;
promovarea experienţei pozitive înregistrate în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi familiei.
IV. Activitatea Consiliului
7. Componenţa Consiliului este desemnată de Guvern şi are următoarea structură: preşedinte, vicepreşedinte, secretar executiv şi membrii Consiliului.
8. Consiliul este condus de preşedinte, care, de regulă, deţine funcţia de viceprim-ministru.
9.  Preşedintele Consiliului exercită următoarele funcţii:
conduce activitatea Consiliului;
convoacă şi conduce şedinţele Consiliului;
deleagă responsabilităţile membrilor Consiliului;
semnează procesele-verbale şi alte documente ce vizează activitatea Consiliului;
reprezintă Consiliul în relaţiile cu autorităţile şi organizaţiile naţionale şi internaţionale.
10. Consiliul se întruneşte trimestrial în şedinţe ordinare, iar, în caz de necesitate, la iniţiativa preşedintelui Consiliului, se convoacă în şedinţe extraordinare.
11. Şedinţele Consiliului sînt deliberative în situaţia în care la ele asistă 2/3 din membri.
12. Activitatea Consiliului se desfăşoară conform planului, elaborat de secretariatul Consiliului şi aprobat anual în  prima sa şedinţă.
13. Consiliul instituie grupuri de lucru (permanente şi pe termen limitat) pentru elaborarea politicilor de protecţie a drepturilor copilului şi familiei, monitorizarea şi evaluarea programelor de protecţie a drepturilor copilului, realizarea studiilor, pregătirea rapoartelor naţionale etc.
14. Activitatea curentă a Consiliului, precum şi activitatea grupurilor de lucru instituite de acesta sînt coordonate de secretariatul Consiliului.
V. Structurile locale ale Consiliului
15. Organele autorităţilor publice locale creează consilii raionale, municipale şi locale pentru protecţia drepturilor copilului.
16. Consiliile raionale, municipale şi locale pentru protecţia drepturilor copilului activează în baza regulamentelor aprobate de organele care le-au instituit.
17. Componenţa consiliilor raionale şi municipale se constituie din preşedinte, vicepreşedinte, secretar executiv şi membrii consiliilor. Secretarul executiv este şeful direcţiei/secţiei pentru protecţia drepturilor copilului. Activitatea curentă a consiliilor raionale, municipale este asigurată de direcţia/secţia pentru protecţia drepturilor copilului.
18. Consiliile locale sînt constituite din preşedinte, vicepreşedinte, secretar şi membrii consiliilor.
19. Atribuţiile principale ale consiliilor raionale, municipale şi locale pentru protecţia drepturilor copilului sînt:
realizarea implementării strategiilor şi programelor naţionale de protecţie a drepturilor copilului şi familiei;
elaborarea programelor locale şi a planurilor de acţiuni privind protecţia drepturilor copilului şi familiei;
coordonarea activităţilor structurilor locale în vederea susţinerii copilului şi familiei;
evaluarea condiţiilor de dezvoltare şi educaţie a copiilor şi adolescenţilor în instituţiile medicale, de îngrijire şi educaţie, în locurile de detenţie preventivă, penitenciare, precum şi a condiţiilor de muncă ale minorilor la întreprinderi, indiferent de tipul de proprietate;
monitorizarea serviciilor acordate copilului şi familiei de către comunitate şi structurile publice pentru protecţie, dezvoltare şi educaţie;
examinarea cazurilor de încălcare a drepturilor copilului de către persoanele fizice şi juridice;
examinarea cazurilor minorilor delincvenţi şi ale părinţilor ce nu-şi îndeplinesc obligaţiunile părinteşti.
20. Consiliile raionale, municipale şi locale prezintă spre examinare organelor competente ale statului cazurile de încălcare a drepturilor copiilor, cazurile copiilor delincvenţi şi ale  părinţilor ce nu-şi îndeplinesc obligaţiunile părinteşti.
VI. Dispoziţii finale
21. Hotărîrile Consiliului sînt executorii pentru autorităţile publice centrale, consiliile raionale, municipale şi locale, precum şi pentru persoanele fizice vizate în ele.
[Anexa în redacţia HG726/13.06.03, MO126/27.06.03 art.773]
Anexă
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 409
din 9 aprilie 1998
R E G U L A M E N T U L
Consiliului Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilului
I. Dispoziţii generale
    1. Consiliul  Naţional  pentru Protecţia Drepturilor  Copilului  (în continuare - Consiliul) este organul guvernamental, chemat să contribuie la  elaborarea şi realizarea politicii de promovare a interesului  major al copilului în societate.
    2. În activitatea   sa   Consiliul  se  călăuzeşte  de   Constituţia Republicii  Moldova,  Legea privind drepturile copilului,  Convenţia  cu privire  la  drepturile copilului, precum şi de alte acte  normative  în materie de protecţie a drepturilor copilului.
    3. În componenţa Consiliului intră reprezentanţii organelor centrale de   specialitate,   administraţiei  publice  locale,  precum  şi   alţi funcţionari  publici,  a căror sferă de activitate  cuprinde  problemele copiilor.
    4. Consiliul   reprezintă   Republica   Moldova  în   relaţiile   cu organismele  internaţionale şi organizaţiile internaţionale, materia  de activitate a cărora include protecţia drepturilor copilului.
II. Sarcinile Consiliului
    5. Consiliul are următoarele sarcini:
    a) asigurarea   respectării   integrale  în  Republica   Moldova   a Convenţiei cu privire la drepturile copiilor;
    b) elaborarea politicii guvernamentale vizînd realizarea drepturilor copiilor la nivel naţional;
    c) consolidarea coeziunii sociale în domeniul protecţiei drepturilor copiilor.
III. Atribuţiile şi competenţele Consiliului
    6. Întru realizarea  sarcinilor  sale  Consiliul  se  învesteşte  cu următoarele atribuţii şi competenţe:
    a) elaborarea    politicii   guvernamentale   vizînd   îmbunătăţirea condiţiilor  de  trai ale copilului în familie şi în alte instituţii  de ocrotire a copilului;
    b) monitorizarea    activităţilor    autorităţilor    centrale    de specialitate,  administraţiei publice centrale şi ale altor organe legal instituite  în  domeniul  protecţiei  drepturilor  copilului,  mamei  şi familiei;
    c) elaborarea  programelor,  strategiilor  şi  proiectelor  de  acte normative  guvernamentale în vederea actualizării cadrului legislativ şi instituţional,  în special, armonizarea lui cu prevederile Convenţiei cu privire la drepturile copilului;
    d) coordonarea  activităţii  de colaborare a organelor  centrale  de specialitate, administraţiei publice locale, organelor de drept şi altor organe  de  stat  legal instituite în  domeniul  protecţiei  drepturilor copiilor;
    e) colaborarea cu organele administraţiei publice şi alte instituţii abilitate  să  elaboreze şi să transpună în viaţă programele de  formare managerială a personalului, implicat în ocrotirea copiilor;
    f) efectuarea   investigaţiilor,  studiilor  şi  analizelor   pentru elaborarea  politicii Guvernului şi formularea rapoartelor naţionale  în materie  de  protecţie  a drepturilor copilului, inclusiv  cele  privind etapele   realizării  Convenţiei  cu  privire  la  drepturile  copilului prezentate Comitetului O.N.U. pentru drepturile copilului;
    g) acumcularea  bazei de date şi de informaţii despre situaţia reală şi tendinţele de evoluţie a protecţiei copilului în societate;
    h) asigurarea   asistenţei   manageriale  organelor   administraţiei publice locale în materia de protecţie a drepturilor copilului;
    i) propagarea la scară naţională a priorităţilor protecţiei copiilor şi  educarea  populaţiei în spiritul respectării drepturilor  copilului, mamei şi familiei;
    j) realizarea,  în  colaborare cu organizaţiile neguvernamentale  şi alte  instituţii ale societăţii civile, a programelor comune în domeniul promovării interesului major al copilului în societate;
    k) supavegherea,  împreună cu autorităţile de resort, a  respectării reglementărilor  legale privind drepturile copilului în instituţiile  cu orice formă de proprietate, antrenate în creşterea şi educaţia copiilor, şi stoparea practicilor abuzive sau ilegale în domeniu;
    l) coordonarea  programelor umanitare pe termen scurt şi lung vizînd ocrotirea copilului, mamei şi familiei;
    m) propunerea  candidaturilor pentru lista persoanelor desemnate  de statele-părţi  la Convenţia cu privire la drepturile copilului să aleagă membrii Comitetului O.N.U. pentru drepturile copilului;
    n) înaintarea  la Guvern spre adoptare a amendamentelor la prezentul Regulament.
IV. Activitatea Consiliului
    7. Componenţa  Consiliului  este  desemnată  de  Guvern  şi  include preşedintele,   vicepreşedintele,   secretarul   executiv   şi   membrii Consiliului.
    8. Preşedintele,  care de regulă este un viceprim-ministru,  conduce întreaga   activitate   a  Consiliului,  delegîndu-şi  atribuţiile,   în situaţiile prevăzute de lege, vicepreşedintelui său.
    9. Preşedintele Consiliului exercită următoarele atribuţii:
    asigură îndeplinirea sarcinilor date în seama Consiliului;
    distribuie îndatoririle de funcţie membrilor Consiliului;
    convoacă şi conduce şedinţele acestuia;
    semnează procesele-verbale  şi  alte  documente  vizînd  activitatea curentă a Consiliului;
    reprezintă Consiliul în relaţiile cu alte autorităţi şi organizaţii.
    10. Şedinţele   Consiliului  se  convoacă  trimestrial.  În  caz  de necesitate pot fi convocate şedinţe extraordinare.
    11. Deciziile   Consiliului   sînt   obligatorii   pentru   organele administraţiei  publice  şi  persoanele fizice vizate în ele şi  pot  fi contestate conform legislaţiei în vigoare.
    12. Activitatea  curentă a Consiliului este asigurată de  secretarul lui executiv.
    13. Activitatea   Consiliului   este  sprijinită   de   observatorii organizaţiilor  neguvernamentale  şi ai organismelor  internaţionale  cu activităţi legate de creşterea, educaţia şi instruirea copiilor.
    14. Autorităţile  publice  locale  creează  consilii  locale  pentru protecţia copilului.
    15. Consiliile  locale pentru protecţia copilului activează în  baza regulamentelor adoptate de organele care le-au instituit.
    16. Principalele  atribuţii ale consiliilor locale pentru  protecţia copilului sînt:
    îmbunătăţirea  condiţiilor de trai în familie şi în alte  instituţii de ocrotire a copiilor;
    coordonarea activităţilor de susţinere a copiilor, mamei şi familiei;
    realizarea măsurilor  de  asistenţă  specială a  copiilor  cu  nevoi speciale (invalizi, orfani etc.);
    acumularea şi deţinerea informaţiei privind protecţia copiilor;
    monitorizarea   repartizării  ajutoarelor  umanitare,  în  comun  cu organizaţiile neguvernamentale;
    supravegherea  prestaţiilor ce ţin de creşterea şi educaţia copiilor efectuate   de   serviciile  publice  descentralizate  (de   învăţămînt, sănătate,  asistenţă  socială etc.) şi sistarea activităţii acestora  în cazul depistării unor nereguli sau încălcări;
    realizarea altor  activităţi de protecţie a copiilor ce nu contravin legislaţiei în vigoare.