HGA415/1993
ID intern unic:  296273
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 415
din  05.07.1993
cu privire la aprobarea concepţiei de informatizare a
societăţii şi mecanismului ei de realizare
Publicat : 30.07.1993 în Monitorul Parlamentului Nr. 7     art Nr : 229
    Abrogată prin HG796 din 25.10.12, MO228/31.10.12 art.858

    MODIFICAT
    HG721 din 23.09.94, MO8/13.10.94

    Dat fiind că tranziţia la economia de piaţă reclamă imperios crearea unui suport informatic în baza tehnologiilor informaţionale avansate, informatizarea societăţii şi determinarea principiilor de implicare a statutului în acest progres, Guvernul Republicii Moldova hotărăşte:
    1. Se aprobă Concepţia informatizării societăţii conform anexei nr.1.
    2. Ministerul Informaticii, Informaţiei şi Telecomunicaţiilor va elabora şi va prezenta Guvernului spre aprobare:
    în termen de 5 luni, în comun cu Ministerul Economiei, Ministerul Finanţelor, alte ministere şi departamente de stat, proiectul director de informatizare a societăţii conform Concepţiei sus-nominalizate;
    în termen de o lună, în comun cu Ministerul Finanţelor, Regulamentul cu privire la finanţarea lucrărilor de informatizare a instituţiilor publice;
    pînă la 1 august 1993, de comun acord cu Departamentul de Stat pentru Statistică, modul şi periodicitatea raporturilor către Guvern privind stadiul de informatizare a obiectivelor, enumerate în Concepţia de informatizare a societăţii şi în proiectul director de informatizare.
    3. Se aprobă Comisia interdepartamentală pentru informatizare conform anexei nr.2.
    4. Informatizarea instituţiilor publice şi a agenţilor economici se va realiza în baza studiilor de fezabilitate şi proiectelor directoare, elaborate pentru o durată de 3-10 ani în consens cu Concepţia de informatizare a societăţii şi cu reglementările din domeniul ale organismelor internaţionale.
    5. Se stabileşte că ministerele, departamentele, alte structuri ale administraţiei de stat şi comitetele executive ale organelor autoadministrării locale achiziţionează echipamentele, sisteme de tehnică de calcul şi produse informatice pe bază de licitaţie deschisă, conform proiectelor directoare şi recomandărilor tehnice aprobate de Ministerul Informaticii, Informaţiei şi Telecomunicaţiilor.

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                               Mircea SNEGUR

Anexa nr.1
la hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova
din 5 iulie 1993 nr. 415

C O N C E P Ţ I A
de informatizare a societăţii
S U M A R
    I. Obiective
    II. Principiile privind implicarea statutului în informatizarea societăţii
    III. Dezvoltarea infrastructurii informatizării
    IV. Aria de cuprindere a informatizării societăţii
    1. Zona dirijării de stat (centrală)
    2. Zona agenţilor economici
    3. Zona populaţiei
    V. Etapizarea informatizării societăţii
    1. Etapa A - anii 1993 - 1994
    2. Etapa B - anii 1995 - 1997
    3. Etapa C - anii 1998 - 2000
    VI. Asigurarea financiară
    Anexa. Lista obiectelor prioritare pentru informatizarea societăţii.
I. Obiective
    Informatizarea, componentă a dezvoltării societăţii, va asigura suportul informatic necesar soluţionării eficiente a problemelor tranziţiei la economia de piaţă şi ale dezvoltării economico-sociale, avînd următoarele obiective principale:
    a) pe termen lung: realizarea suportului informatic necesar creşterii capacităţii competiţionale a economiei Republicii Moldova;
    b) pe termen mediu: reorientarea dezvoltării transmisiei de date, tehnicii de calcul şi informaticii moldoveneşti spre realizările de vîrf ale ţărilor industrial dezvoltate;
    reorientarea lucrărilor de cercetare-proiectare şi crearea industriei informatice;
    c) pe termen scurt: realizarea principalelor proprietăţi şi crearea premiselor tehnico-organizatorice şi normative necesare pentru informatizarea societăţii.
    Informatizarea societăţii urmăreşte
    a) în domeniul economiei:
    să asigure perfecţionarea relaţiilor din şi între ramuri;
    să ofere agenţilor economici informaţii în vederea alegerii variantei optime de dezvoltare;
    să faciliteze realizarea unităţii conţinutului sistemului informaţional economico-social prin crearea şi întreţinerea fişierilor şi bazelor de metadate, a clasificatoarelor, registrelor permanente şi bazelor de date publice comune şi să permită accesul instituţiilor publice, societăţilor comerciale şi populaţiei la acestea;
    să asigure schimbul automatizat de informaţie, inclusiv pentru decontările cu instituţiile publice, agenţii economici şi cu populaţia, precum şi schimbul interbancar automatizat;
    să dezvolte utilizarea culegerii automate a datelor (coduri cu bare, cartele magnetice);
    să asigure agenţii economici cu metode şi instrumente de prognozare şi orientare a activităţii economice în concordanţă cu cerinţele pieţei;
    să asigure accelerarea progresului tehnico-ştiinţific, reducerea termenelor de realizare şi ridicarea nivelului cercetărilor ştiinţifice, lucrărilor de proiectare şi de pregătire tehnologică a producţiei;
    să stimuleze intensificarea producţiei şi creşterea productivităţii muncii pe baza integrării sisitemelor informatizate de conducere şi prelucrare a datelor în toate etapele de viaţă a produselor;
    b) în domeniul social:
    să asigure condiţii pentru facilitarea accesului larg al populaţiei la informaţii şi la serviciile administrative publice;
    să ţină evidenţa şi să efectueze prognoza populaţiei şi a forţei de muncă, să realizeze asistarea pe calculator a satisfacerii cererii şi ofertelor de serviciu, precum şi a reorientărilor profesionale operate întru evitarea şomajului masiv;
    să faciliteze agenţilor economici accesul rapid la informaţia despre oportunităţile şi cererea de consum, în scopul satisfacerii optime a necesarului de mărfuri şi servicii;
    să modeleze şi să evalueze consecinţele proiectelor marco-economice şi sociale;
    să contribue la asanarea populaţiei prin folosirea pe scară largă în sfera ocrotirii sănătăţii a sistemelor medicale informatizate de expertiză, diagnoză, investigaţie şi tratament;
    să sporească, prin integrarea noilor tehnologii, nivelul de cultură şi calitatea învăţămîntului;
    să supravegheze şi să estimeze starea de sănătate a mediului ambiant, pentru a întreprinde măsurile cuvenite de prevenire şi soluţionare a problemelor, precum şi pentru informarea populaţiei;
    c) în domeniul apărării naţionale şi al securităţii statului:
    să asigure suportul informatic necesar desfăşurării în condiţii optime a acestor activităţi specifice.
II. Principiile privind implicarea statului
în informatizarea societăţii
    În realizarea obiectivelor informatizării societăţii, statul se călăuzeşte de următoarele principii:
    a) promovarea şi sprijinirea, prin intermediul pîrghiilor economice şi legislative, a informatizării tuturor activităţilor economice şi sociale;
    b) susţinerea şi promovarea integrării regionale şi mondiale a fluxulrilor transfrontiere de date în domeniile esenţiale ale activităţilor economico-sociale;
    c) promovarea şi sprijinirea activităţii de cercetare-dezvoltare în domeniul informaticii, în raport cu tendinţele în domeniu şi cu resursele umane şi financiare disponibile;
    d) susţinerea şi încurajarea cooperării ştiinţifice şi economice internaţionale;
    e) dezvoltarea industriei şi pieţei produselor informatice;
    f) crearea şi promovarea cadrului legislativ necesar stimulării iniţiativelor, asigurării protecţiei drepturilor intelectuale în domeniul informaticii, prevenirii afectării vieţii private şi libertăţilor individuale, stimulării investiţiilor străine în informatică;
    g) asigurarea formelor şi cadrului necesar pregătirii profesionale şi perfecţionării continue a personalului, în raport cu informatica;
    h) realizarea informatizării administraţiei de stat şi a unităţilor aflate sub controlul statului prin:
    elaborarea proiectelor directoare în cadrul fiecărei instituţii publice şi unităţi economice;
    evitarea situaţiei de dependenţă faţă de un singur producător, inclusiv prin alinierea la standardele şi recomandările tehnice internaţionale;
    realizarea de interfeţe tipizate, apte să permită interconectarea tuturor sistemelor informatice de inters naţional.
    Aplicarea acestor principii urmăreşte impulsionarea procesului de informatizare, informatizarea activităţilor administraţiei de stat şi crearea condiţiilor pentru satisfacerea cererii curente de produse şi servicii informatice.
    Guvernul va promova în continuare măsuri legislative şi administrative, în stare să asigure agenţilor economici condiţii egale de participare la informatizare societăţii.
III. Dezvoltarea infrastructurii informatizării
    Se preconizează următoarele obiective principale ale dezvoltării infrastructurii informatizării:
    a) fondarea reţelei naţionale de transmisie a datelor la distanţă, aptă să favorizeze asigurarea cu servicii telematice, oferite persoanelor juridice şi fizice care se conectează la această reţea;
    b) crearea unor servicii informatice publice, bănci şi baze de date şi de cunoştinţe, cu diverse destinaţii la nivel de ramuri, interramuri, orientate pe domenii şi probleme; realizarea de sisteme informatice la nivel naţional, regional şi de sector public, prin conectarea băncilor şi bazelor de date;
    c) optimizarea structurii ofertei de mijloace ale tehnicii de calcul prin:
    sporirea volumului de echipamente de calcul solicitate pe piaţa internă;
    creşterea calităţii, respectiv a performanţelor;
    reducerea preţului prin specializarea şi reechiparea tehnologică a întreprinderilor producătoare;
    cooperarea cu firme din străinătate;
    importul produselor, a căror fabricaţie internă nu este posibilă la nivelul tehnic necesar sau nu este eficientă economic;
    închirierea echipamentelor de calcul;
    d) îmbunătăţirea calităţii şi promptitudinii activităţii de service, inclusiv prin diversificarea formelor organizatorice, elaborarea şi promovarea unor noi metode de depanare-întreţinere;
    e) diversificarea ofertei de produse generale, orientate pe tipuri de echipamente şi domenii de utilizare;
    f) perfecţionarea sistemului de pregătire a cadrelor de specialişti în informatică;
    g) reorientarea, în baza proiectelor diretoare, a structurii instituţiilor din administraţia de stat în scopul informatizării acestora.
IV. Aria de cuprindere a informatizării societăţii
    Informatizarea societăţii va lua în considerare trei zone de informatizare:
    1. Zona centrală
    Zona centrală include următoarele aspecte ale activităţii instituţiilor publice:
    1) asigurarea integrării sistemului informaţional economico-social prin alinierea la recomandările şi practica O.N.U. şi C.E.E. şi folosirea suporţilor de informaţii avansate;
    2) asigurarea transmiterii automate fiabile a informaţiilor economico-sociale între diferite organizaţii prin reţeaua naţională de transport a datelor, în calitate de serviciu public;
    3) asigurarea informaţiilor, necesare instituţiilor de stat şi publice, societăţilor comerciale şi populaţiei, sub forma unor registre permanente, baze şi bănci de date accesibile prin reţeaua naţională de transport a datelor;
    4) asigurarea conducerii asistate de calculator a instituţiilor publice prin sisteme informatice prioritare pentru dezvoltarea economico-socială.
    2. Zona agenţilor economici
    Această zonă include sistemele informatice ale unităţilor şi organizaţiilor, precum ar fi: sisteme informatice integrale ale întreprinderilor, sisteme de cercetare-proiectare asistată de calculator etc.
Acţiunile statului pentru informatizarea acestei zone se referă la facilitarea şi stimularea informatizării agenţilor economici din sectorul de stat şi particular.
    3. Zona populaţiei
    Această zonă cuprinde asigurarea serviciilor informatice pentru populaţie în sensul asigurării accesului populaţiei la baze de date de tip video-text, servicii tip ghişeu în instituţiile publice, centrale şi locale, asigurarea instruirii informatice, dezvoltarea instruirii asistate de calculator.
    V. Etapizarea informatizării societăţii
    Se stabilesc trei etape de informatizare: 1993-1994, 1995-1997, 1998-2000. Obiectivele considerate prioritare sînt specificate în anexa la prezenta Concepţie de informatizare.
    1. Etapa A anii 1993-1994
    Priorităţile etapei actuale statornicesc implicarea directă a informaticii în reforma economică, definitivarea obiectivelor generale pînă în anul 2000 şi satisfacerea cerinţelor urgente:
    a) constituirea sistemului statistic perfecţionat, inclusiv a nomenclatoarelor şi clasificărilor naţionale generale;
    b) elaborarea proiectelor directoare pentru administraţia centrală şi locală;
    c) crearea cadrului legislativ-juridic şi normativ-tehnic adecvat, urmărindu-se alinierea la reglementările internaţionale şi europene în domeniul tehnologiilor informaţionale;
    d) crearea reţelei naţionale pentru transmiterea datelor:
    e) realizarea şi punerea în funcţiune a sistemului naţional de evidenţă a populaţiei;
    f) informatizarea băncilor şi introducerea transferului electronic de fonduri;
    g) elaborarea studiului de fezabilitate pentru industria naţională de tehnică de calcul şi echipament de telecomunicaţii;
    h) elaborarea studiilor preliminare pentru toate obiectivele a căror realizare este prevăzută în etapa B.
    2. Etapa B - anii 1995-1997
    Această etapă preconizează consolidarea şi continuarea eforturilor din etapa anterioară şi are drept scop creşterea gradului de informatizare a societăţii prin:
    a) introducerea tehnologiilor moderne pentru culegerea datelor:
    coduri cu bare, cartele magnetice;
    b) realizarea sistemului informatic al cadastrului general;
    c) realizarea de sisteme şi aplicaţii în baza prevederilor din proiectele directoare elaborate în etapa anterioară: agricultura, învăţămînt, ocrotirea sănătăţii, transport, circulaţia mărfurilor, protecţia mediului, vama şi paşapoarte etc.;
    d) dezvoltarea de servicii informatice bazate pe reţeaua naţională de transmitere a datelor.
    3. Etapa C anii 1998-2000
    Această etapă va asigura continuarea măsurilor intreprinse în etapa anterioară prin modernizarea aplicaţiilor existente şi crearea altora, de tipuri superioare, racordate la evoluţia tehnologiilor informaţionale şi cerinţele privind utilizarea acestora. Se va pune accent pe:
    integrarea internaţională în domeniul transmiterii de date şi a exportului de servicii informatice;
    promovarea informaticii la domiciliu;
    aplicaţii de mare diversitate ce gravitează în jurul inteligenţei artificiale, a sistemelor expert şi a instruirii asistate de calculator.
VI. Asigurarea financiară
    Acoperirea financiară a lucrărilor de informatizare a societăţii se va asigura din:
    bugetul de stat;
    fonduri de risc, constituie în condiţiile legii, la dispoziţia unităţilor economice;
    credite bancare interne pe termen mijlociu şi lung;
    credite externe pe termen lung, garantate de Guvern;
    capital străin antrenat în societăţi mixte;
    programe internaţionale (O.N.U., C.E.E. etc.);
    ajutoare acordate de comunitatea internaţională.
    Principiile de finanţare vor fi următoarele:
    din buget se vor finanţa lucrările care nu pot fi efectuate cu surse private sau de către agenţii economici;
    instituţiile publice se vor finanţa din buget în baza proiectelor- directoare de informatizare, conform unui regulament de finanţare;
    fondurile de risc se vor forma prin cooperarea resurselor agenţilor economici cu scop de finanţare a proiectelor de informatică pe bază de credit cu condiţii specifice;
    atragerea capitalului străin se va face prin politica fiscală şi vamală favorizantă;
    ajutoare acordate de comunitatea internaţională se vor îndrepta cu precădere spre import de tehnologii.

Anexă
la Concepţia de informatizare
a societăţii

L I S T A
obiectivelor prioritare pentru informatizarea societăţii

Nr.
d/o
Denumirea şi conţinutulacţiunilor Termene de executare
1 2 3
A. Elaborarea cadrului legislativ-juridic al informatizării şi realizarea suportului ne-cesar pentru asigurarea unităţii conţinutului informaţional
1. Elaborarea cadrului legislativ-juridic, a standardelor, normelor etc., necesare informatizării începînd cu 1993
2. Baze de date, de clasificări şi nomenclatoare Clasificări şi nomenclatoare generale 1993 (etapa I).
3. Realizarea procedurilor standard pentru schimbul automat de dateAplicarea recomandărilor O.N.U. şi C.E.E.  (E.D.I.) pentru schimbul electronic de date în activităţile respective Începînd cu 1993
4. Introducerea tehnologiilor moderne de automati zare a culegerii datelorUtilizarea cartelelor magnetice, codului de bare, cartelelor de credit 1993-1995
B. Realizarea premiselor tehnice ale informatizării societăţii
5. Reţiaua naţională de transport a datelor Suportul de teletransmisie date, asigurat la bornele utilizatorului 1993 (etapa I)
6. Introducerea tehnologiilor informaţionale în  activităţile educaţionale de toate gradeleInstruire asistentă de calculatorî ncepînd cu 1993
7. Metode şi instrumente tehnologice de proectare a sistemelor informaticeMetodologii şi produse-program standardiza te pentru analiza şi sinteza sistemelor informatice şi conducerea proiectelor pentru  informatizarea administraţiei de stat începînd cu 1993
8. Modernizarea producţiei de tehnică de  calculCrearea industriei informaticii (cercetare, proiectare, programare). Oferirea  produselor de tehnică de calcul competitive, reorientarea dezvoltării microelectronicii şi industriei electronice spre necesităţile şi interesele Republicii Moldova, inclusiv pentru producerea tehnicii de calcul şi de telecomunicaţie începînd cu 1993
C. Realizarea suportului necesar cunoaşterii stadiului  şi  evoluţiei  proceselor economico-sociale
9. Registrul permanent al populaţieiBaza de date individuale partajate, utilizate de sistemele informatice începînd cu 1993
10. Registrul permanent al instituţiilor publice şi agenţilor economiciBaza de date individuale partajate, utilizate sistemele informatice începînd cu 1993
11. Registrul permanent al unităţilor teritorial-administrativeBaza de date individuale partajate, utilizate de sisteme informatice începînd cu 1993
12. Registrul permanent al produselor, mărfurilor şi serviciilorBaza de date individuale partajate, utilizate de sistemele informatice începînd cu 1994
13. Alte baze de date de interes generalBrevete, invenţii, mărci, firme, embleme etcDocumentare ştiinţifică şi tehnicăStocuri disponibile (cereri urgente) începînd cu 1993
D. Sisteme informatice prioritare pentru dezvoltarea economico-socială
14. Sistemul informatic al conducerii statuluiSistemele informatice ale Parlamentului, Preşedinţiei şi Guvernului începînd cu 1992
15. Sistemul informatic statistic perfecţionat înc.cu 1993
16. Sistemul informatic financiar-contabil (aliniat la sistemul european)Sistemele informatice ale administraţiilor financiare. Sistemul vămilor începînd cu 1994
17. Sisteme informatice bancare, case de economii, asigurăriSisteme în tip real ale băncilorSistemul de interschimb bancarSistemul de decontare cu unităţileSistemul caselor de economii, subsistemele asigurărilor începînd cu 1993
18. Sisteme informatice de tip distribuire/rezervareSistemele informatice ale energiei electrice, gazelor naturale, apelor, transporturilor aero, auto, feroviar, circulaţiei mărfurilor începînd cu 1994
19. Sistemul informatic al mediuluiSuportul informatic al cunoaşterii stării şi tendinţelor evoluţiei mediului ambiant, inclusiv încadrarea în sistemele mondiale începînd cu 1993
20. Sisteme informatice ale apărării şi securităţii  naţionaleAsistarea informatică a sistemelor de apărare şi securitate ale statului începînd cu 1993
E. Asistarea informatică a populaţiei
21. Sistemul informatic "Utilizarea braţelor de muncă" înc.cu 1993
22. Sistemul informatic "Nivelul de trai şi protecţia socială" înc.cu 1993
23. Asistenţa medicală şi ocrotirea socialăBaze de date şi de cunoştinţe specifice, sisteme de gestiune spitalieră, diagnoză şi tratament, asistate de calculator Sistemul de achitare a pensiilor începînd cu 1993
24. Servicii informatice publice, bazate pe reţeaua telematicăVidiotext, poşta electronică, rezervare locuri, baze de date pe domenii începînd cu 1993

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova
nr.415 din 5 iulie 1994

COMISIA
interdepartamentală pentru informatizare de pe
lîngă Guvernul Republicii Moldova
    Casian Ion            - ministru al comunicaţiilor şi informaticii,
                                   preşedintele al Comisiei;
    Didilică Vladimir    - viceministru al comunicaţiilor şi informaticii,
                                   cretar al Comisiei;
    Ciubuc Ion            - prim-viceministru al economiei;
    Bodiu Zosim          - viceministru al privatizării şi administrării
                                    proprietăţii de stat;
    Cemîrtan Alexei     - prim-viceministru al finanţelor;
    Chimirciuc Petru     - viceministru al sănătăţii;
    Ciumac Valentin     - prim-viceministru al industriei;
    Constnadoglo Ion   - viceministru al învăţămîntului;
    Caşenco Ludmila   - vicedirector general al Departamentului statisticii;
    Molojen Vladimir   - viceministru al afacerilor interne;
    Moţpan Ion           - vicedirector general al Departamentului comerţului;
    Panuli Nicolae       - viceministru al serviciilor comunale şi exploatării
                                   fondului de locuinţe;
    Preguza Ion           - viceministru al muncii, protecţiei sociale şi familiei;
    Perciun Nicolae     - viceguvernator al Băncii Naţionale a Moldovei;
    Savca Gheorghe     - prim-vicedirector general al Departamentului
                                    Controlului Vamal;
    Slipenschi Vitalie    - viceministru al agriculturii şi alimentaţiei;
    Verejan Valentin    - viceministru al justiţiei;
    Nanii Ion               - viceministru al apărării;
    Ursu Ion                - viceministru al securităţii naţionale.
   
    [Anexa nr.2 în redacţia HG721 din 23.09.94, MO8/13.10.94]