HGA417/2000
ID intern unic:  296276
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 417
din  03.05.2000
despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de calculare
şi confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiei
Publicat : 12.05.2000 în Monitorul Oficial Nr. 54-56     art Nr : 499
În scopul realizării prevederilor Legii privind pensiile de asigurări sociale de stat nr.156-XIV din 14 octombrie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.111-113, art.683), Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă Regulamentul cu privire la modul de calculare şi confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiei (se anexează).

PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA                                     Dumitru BRAGHIŞ
Contrasemnată:
Ministrul muncii, protecţiei
sociale şi familiei                                                            Valerian Revenco

Chişinău, 3 mai 2000.
Nr. 417.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova  nr. 417
din  3 mai 2000
Regulamentul
cu privire la modul de calculare şi confirmare a stagiului
de cotizare pentru stabilirea pensiei
Regulamentul cu privire la modul de calculare şi confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiei, elaborat în temeiul Legii privind pensiile de asigurări sociale de stat nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.111-113, art.683) (în continuare - Legea privind pensiile), reglementează calcularea şi confirmarea stagiului de cotizare, inclusiv a stagiului special.
I. Calcularea stagiului de cotizare
1. Stagiul de cotizare reprezintă însumarea perioadelor de activitate în care au fost plătite contribuţiile de asigurări sociale la fondul de pensii.
2. Realizarea stagiului de cotizare constituie o condiţie necesară a stabilirii pensiilor pentru limită de vîrstă, de invaliditate, de urmaş, în conformitate cu Legea privind pensiile.
3. Stagiul de cotizare pentru stabilirea pensiei include perioade contributive şi perioade necontributive.
Perioadele contributive includ activităţile la desfăşurarea cărora persoana este supusă asigurărilor sociale.
Se consideră necontributive perioadele, în care persoana nu este supusă asigurărilor sociale, dar în temeiul legii ele se includ în stagiul de cotizare (serviciul militar, studiile în instituţiile de învăţămînt universitar, îngrijirea unui invalid de gradul I, îngrijirea unui copil pînă la vîrsta de 3 ani etc.).

[Pct.3 al.3) modificat prin HG1289 din 26.11.07, MO188-191/07.12.07 art.1346]

    4. Pentru persoanele asigurate perioadei contributive se asimilează perioada în care persoana asigurată a beneficiat de indemnizaţie pentru incapacitatea temporară de muncă sau indemnizaţie de şomaj.
[Pct.4 în redacţia HG1289 din 26.11.07, MO188-191/07.12.07 art.1346]
5. Indiferent de durata lor, se includ în stagiul de cotizare perioadele de absenţă forţată de la serviciu, pentru care s-a plătit venitul asigurat şi au fost achitate contribuţiile de asigurări sociale.

     6. În perioadele contributive se includ următoarele perioade necontributive:

     perioada de satisfacere a serviciului militar în termen sau cu termen redus;
   
perioada de îngrijire a copilului pînă la vîrsta de 3 ani de către unul din părinţi sau de tutore, în caz de deces al ambilor părinţi
    [Pct.6 în redacţia HG1289 din 26.11.07, MO188-191/07.12.07 art.1346]
     [Pct.6 al.2) în redacţia HG363 din 08.04.04, MO61-63/16.04.04 art.499]
7. În stagiul de cotizare, pe lîngă perioadele specificate la pct. 4-6, se includ următoarele activităţi, realizate înainte de 1 ianuarie 1999:
activitatea în calitate de membru de colhoz, indiferent de caracterul şi durata programului de muncă. La calcularea vechimii în muncă în colhoz pe perioada posterioară anului 1965, în cazul în care membrul de colhoz nu îndeplinea nemotivat minimul stabilit, se ia în calcul perioada efectivă de prestare a activităţii;
activitatea de creaţie a membrilor uniunilor de creaţie, confirmată de către secretariatele comitetelor de direcţie ale uniunilor respective;
activitatea în calitate de slujitor şi lucrător al cultelor începînd cu 1 aprilie 1992.
8. În stagiul de cotizare se includ următoarele perioade necontributive realizate înainte de 1 ianuarie 1999:
perioada îngrijirii unui invalid de gradul I;
perioada îngrijirii unui copil-invalid sub vîrsta de 16 ani;
perioada îngrijirii unei persoane care a depăşit vîrsta de 75 de ani;
perioada de studii în instituţiile de învăţămînt universitar de zi (institute, universităţi, academii);
      perioada serviciului militar sau alt serviciu asimilat acestuia.
      [Pct.8 modificat prin HG1289 din 26.11.07, MO188-191/07.12.07 art.1346]
9. Perioada în care asiguratul s-a aflat în concediu neplătit, înainte de 1 ianuarie 1999, la dorinţa acestuia, poate fi exclusă din stagiul de cotizare, excluzîndu-se concomitent şi la determinarea venitului mediu lunar asigurat.
10. În stagiul de cotizare se includ perioadele de activitate pe bază de contract individual de muncă sau activitatea de muncă individuală, perioada activităţii în propriile gospodării ţărăneşti (de fermier) şi a membrilor acestor gospodării, indiferent de caracterul şi durata lucrului, cu condiţia achitării contribuţiilor de asigurări sociale pentru aceste perioade.
11. Stagiul de cotizare se exprimă în ani şi se calculează prin însumarea lunilor pentru care s-au plătit contribuţii în mărimile stabilite (art. 19, alin. (1), art. 21 din Legea privind sistemul public al asigurărilor sociale) şi împărţirea acestor sume la 12. Rezultatul obţinut se rotunjeşte pînă la o unitate după virgulă.

12. Persoanelor care lucrează în baza contractului individual de muncă stagiul de cotizare se calculează prin însumarea lunilor pentru care au fost achitate contribuţiile de asigurări sociale în mărimile stabilite de legislaţie şi împărţirea acestei la 12. Rezultatul obţinut se rotunjeşte pînă la o unitate după virgulă. Mărimea minimă a contribuţiei lunare nu poate fi mai mică decît mărimea contribuţiei calculate din salariul minim pe ţară, stabilit de legislaţie.

      Persoanelor care lucrează în baza contractului individual de muncă în agricultură li se include perioada lucrărilor sezoniere în stagiul de cotizare şi se echivalează cu un an contributiv (calendaristic), cu condiţia ca suma anuală a contribuţiilor să nu fie mai mică decît suma anuală a contribuţiilor calculate din salariul minim pe ţară stabilit de legislaţie. În cazul în care suma anuală a contribuţiilor este mai mică decît suma anuală a contribuţiilor calculate din salariul minim pe ţară stabilit de legislaţie, stagiul de cotizare se calculează proporţional sumei achitate.
     [Pct.12 în redacţia HG1289 din 26.11.07, MO188-191/07.12.07 art.1346]
    13. Stagiul de cotizare necesar la stabilirea pensiei pentru limită de vîrstă pentru bărbaţi şi femei e
ste stagiul de cotizare necesar prevăzut la art. 42 alin. (1) şi (11) al Legii privind pensiile.
    [Pct.13 modificat prin HG756 din 07.10.11, MO170-175/14.10.11 art.831]
    [Pct.13 în redacţia HG1289 din 26.11.07, MO188-191/07.12.07 art.1346]
14. Pe lîngă stagiul de cotizare general este stabilit şi stagiul de cotizare special.
La stabilirea pensiilor în conformitate cu art.41 alin. (3) din Legea privind pensiile, decisiv este stagiul de o anumită durată, ce asigură dreptul la pensie în condiţii avantajoase. Stagiul de cotizare ce asigură dreptul la pensie în condiţii avantajoase constituie stagiul realizat la munci în funcţiile, profesiile şi sectoarele de producţie prevăzute de Lista nr.1 a unităţilor de producţie, lucrărilor, profesiilor, funcţiilor şi indicilor ce acordă dreptul la pensie pentru limită de vîrstă în condiţii avantajoase, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 822 din 15 decembrie 1992, al căror specific dă dreptul la pensionare în condiţii avantajoase, date fiind condiţiile de muncă grele şi foarte grele ce conduc la pierderea generală a capacităţii de muncă.
15. Stagiul special realizat la lucrări foarte nocive şi foarte grele, necesar obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă persoanelor specificate la art. 41 alin. (3) din Legea privind pensiile, se stabileşte de 10 ani - pentru bărbaţi şi de 7 ani 6 luni - pentru femei.

16. Stagiul special se ia în considerare la determinarea dreptului la pensie cu condiţia că persoanele au fost antrenate în lucrările respective ziua de muncă completă.

      [Pct.16 în redacţia HG1289 din 26.11.07, MO188-191/07.12.07 art.1346]
17. Pentru confirmarea ocupării persoanelor la lucrări foarte nocive şi foarte grele, prevăzute de Lista nr.1, organele teritoriale de asigurări sociale trebuie să efectueze un control după următoarea schemă:
1)  corespunderea atribuirii profesiei, conform Indicatorului unic de tarife şi calificare pentru lucrări şi profesii (I.U.T.C.);
2)  corectitudinea înscrierilor în carnetul de muncă;
3)  corespunderea înscrierilor din carnetul de muncă cu I.U.T.C. şi cu caracterul lucrărilor executate;
4)  confirmarea documentară a caracterului lucrărilor executate (ordine, conturi de plată, sarcini de lucru, liste de state etc.);
5)  specificarea locurilor de muncă în Lista nr. 1.
18. Pentru persoanele care au desfăşurat activităţi peste hotarele republicii şi au fost supuse asigurărilor sociale în aceste state, perioada de lucru peste hotare li se include în stagiul de cotizare, dacă aceasta este prevăzut în acordul încheiat între Republica Moldova şi aceste ţări sau de convenţiile internaţionale.
19. Munca prestată pe teritoriul fostei U.R.S.S. pînă la 1 ianuarie 1992 se echivalează cu munca prestată în Republica Moldova.
Munca prestată după 1 ianuarie 1992 se include în stagiul de cotizare cu condiţia că au fost achitate contribuţiile de asigurări sociale.
   
[Pct.19 al.2) modificat prin HG756 din 07.10.11, MO170-175/14.10.11 art.831]
II. Modul de confirmare a stagiului de cotizare
20. Stagiul de cotizare se stabileşte în baza documentelor eliberate de la locul de muncă, serviciu, studii sau altei activităţi, care se includ în stagiul de cotizare, sau a documentelor eliberate de organizaţiile ierarhic superioare, precum şi de instituţiile de arhivă.
21. Stagiul de cotizare, realizat înainte de intrarea în vigoare a Legii privind pensiile şi pînă la introducerea evidenţei individuale de asigurări sociale, se confirmă prin carnetul de muncă sau pe baza altor documente, eliberate în modul stabilit.
După introducerea evidenţei individuale de asigurări sociale stagiul de cotizare se determină în baza datelor din codul personal, gestionat în conformitate cu Legea privind sistemul public de asigurări sociale.
22. Actul de bază care confirmă stagiul de cotizare, prevăzut la pct.21 alineatul întîi, este carnetul de muncă. În lipsa carnetului de muncă sau în cazurile în care carnetul de muncă include înscrieri incorecte şi imprecise sau în care lipsesc înscrisurile respective despre anumite perioade de activitate, pentru confirmarea stagiului se iau în considerare adeverinţele, extrasele din ordine, conturile personale, statele de salarii, legitimaţii, referinţe, contractele şi acordurile de muncă în scris avînd note referitoare la realizarea acestora, foile matricole şi listele-formular, carnetele de membru al artelurilor cooperatiste de producţie şi alte documente ce conţin informaţii referitoare la perioada de muncă.
23. Perioada de desfăşurare a muncii individuale se include în stagiul de cotizare în baza documentelor ce certifică plata contribuţiilor de asigurări sociale.
Avocaţii, auditorii, notarii se raportează la categoriile de persoane ce desfăşoară munci individuale, de aceea la solicitarea pensiei ei trebuie să confirme activitatea cu certificate privind plata contribuţiilor de asigurări sociale, eliberate de organele teritoriale de asigurări sociale.
24. Perioada de muncă în propriile gospodării ţărăneşti (de fermier) a membrilor acestor gospodării şi a cetăţenilor, munca cărora a fost folosită în bază de contract, se confirmă prin înscrierile din carnetul de muncă şi/sau documentele ce confirmă achitarea contribuţiilor de asigurări sociale.
25. Activitatea de creaţie a membrilor uniunilor de creaţie se confirmă prin adeverinţele despre perioada de achitare a contribuţiilor de asigurări sociale.
Pînă la introducerea plăţilor de asigurări sociale activitatea de creaţie a membrilor uniunilor de creaţie se confirmă prin adeverinţele (extrasele din hotărîri), eliberate de secretariatele comitetelor de direcţie ale uniunilor de creaţie.
26. Drept bază a includerii în stagiul de cotizare a perioadelor realizate în temeiul contractelor civile servesc certificatele eliberate de patron, ce confirmă achitarea contribuţiilor de asigurări sociale, şi contractul cu menţiunea patronului despre îndeplinirea sarcinii.
27. Durata incapacităţii temporare de muncă, survenită în perioada de muncă, se stabileşte în baza documentelor, eliberate de la locul de muncă respectiv sau de instituţia medicală.
28. Drept confirmare a îndeplinirii serviciului militar în termen sau cu termen redus servesc înscrierile respective în livretele militare sau adeverinţele de recrutare, eliberate de centrele militare, statele majore şi instituţiile fostelor ministere de forţă unionale şi republicane, adeverinţele eliberate de instituţiile de arhivă şi curative militare, notiţele despre serviciul militar, introduse în carnetul de muncă în baza documentelor.
[Pct.28 în redacţia HG363 din 08.04.04, MO61-63/16.04.04 art.499]
29. Perioada îngrijirii unui invalid de gradul I, unui copil-invalid sub vîrsta de 16 ani sau a unei persoane care a depăşit vîrsta de 75 ani se confirmă de organele teritoriale de asigurări sociale de la domiciliul persoanei îngrijite în baza:
cererii şi buletinului de identitate ale persoanei ce a efectuat îngrijirea (extrasul buletinului de identitate). Pentru persoanele ce locuiesc împreună cu persoana ce necesită îngrijire alte acte nu se solicită;
confirmării depuse de persoana îngrijită, iar în caz de imposibilitate (deces, sănătatea şubredă) - cea a membrilor familiei acesteia sau actul de constatare a circumstanţelor reale pentru persoanele care locuiesc separat de persoana ce necesită îngrijire;
documentelor ce confirmă faptul şi durata invalidităţii (pentru invalizii de gradul I şi copiii invalizi) şi vîrsta (pentru persoanele de vîrstă înaintată şi pentru copiii-invalizi).
În calitate de documente ce confirmă invaliditatea pot fi acceptate: extrasul din actul eliberat de Consiliul de Expertiză Medicală a Vitalităţii (C.E.M.V.), avizul medical, legitimaţia de pensionar, extras din procesul verbal, în care se prevede stabilirea prestaţiilor pentru beneficiarul concret etc., iar în privinţa copiilor invalizi care nu beneficiază de alocaţiile corespunzătoare - adeverinţa eliberată de instituţiile medicale ce confirmă că maladia respectivă este specificată în indicatorii medicali care dau dreptul copilului sub vîrsta de 16 ani să fie recunoscut invalid şi indică data luării la evidenţă în instituţia medicală.
30. Perioada îngrijirii copiilor se stabileşte prin documentele care certifică naşterea copilului (adeverinţa de naştere) şi împlinirea de către copil a vîrstei de 2 sau 8 ani (extras din buletinul de identitate, adeverinţa de căsătorie, adeverinţa de deces, adeverinţa organelor fondului locativ etc.).
III. Reguli de confirmare a stagiului de cotizare
31. Documentele prezentate pentru confirmarea stagiului de cotizare trebuie să fie adeverite prin semnătura conducătorilor şi ştampila întreprinderii, organizaţiei (secţiilor de cadre).
Înscrierile în carnetul de muncă trebuie să fie executate în conformitate cu cerinţele Instrucţiunii privind modul de întocmire şi evidenţă a carnetelor de muncă la întreprinderi şi organizaţii, în vigoare la momentul completării carnetului de muncă.
În cazul în care înscrierile în documentele de muncă conţin devieri de la regulile stabilite, chestiunea privind posibilitatea utilizării lor în calitate de dovezi ale stagiului de cotizare este soluţionată de organele teritoriale de asigurări sociale.
32. Pentru confirmarea stagiului de cotizare se iau în considerare numai datele referitoare la perioadele de lucru incluse în carnetele de muncă în baza documentelor. În adeverinţele ce confirmă perioadele de muncă trebuie să se menţioneze, de asemenea, în temeiul căror documente au fost eliberate.
     [Pct.32 modificat prinHG1289 din 26.11.07, MO188-191/07.12.07 art.1346]
33. Înscrierea sumară despre stagiul de cotizare inclus în carnetul de muncă în baza altor documente este considerată drept dovadă a stagiului de cotizare pentru activitatea realizată:
după 14 decembrie 1962, dacă în carnetul de muncă sînt făcute înscrieri concrete referitoare la locurile de muncă, perioadele de angajare şi funcţiile deţinute de solicitant înainte de angajarea acestuia la întreprinderea, instituţia sau organizaţia ce i-a eliberat carnetul de muncă;
înainte de 14 decembrie 1962, indiferent de faptul dacă în carnetul de muncă se conţin sau nu datele sus-menţionate.
Dacă pe lîngă carnetul de muncă solicitantul mai prezintă documente aparte referitoare la activitatea sa de muncă înainte de completarea carnetului de muncă, la care se referă înscrierea sumară, apoi stagiul de cotizare, înscris printr-o cifră totalizatoare, trebuie confirmat prin documente. Aceasta nu se referă la cazurile de prezentare a documentelor privind perioadele activităţii de muncă, înscrierile despre care, în conformitate cu regulile în vigoare, trebuiau fi introduse în carnetul de muncă din rînd nou.
34. Dacă numele, prenumele şi patronimicul, indicat în documentul ce confirmă stagiul de cotizare, nu coincid cu numele, prenumele şi patronimicul persoanei indicate în buletinul de identitate sau adeverinţa de naştere, faptul apartenenţei acestui document persoanei în cauză se stabileşte prin judecată.
35. Perioadele activităţii de muncă, conform carnetului de muncă, se calculează de la data angajării pînă la data concedierii. Ziua concedierii se consideră ultima zi de muncă.
36. La calcularea stagiului de cotizare general şi special la durata stagiului respectiv pentru fiecare caz de concediere se adăugă o zi.
37. În cazurile în care în documentul prezentat sînt indicaţi numai anii de muncă, fără concretizarea datelor concrete, drept dată se ia 1 iulie a anului respectiv, iar dacă nu este indicată ziua lunii, ca atare este considerată data de 15 a lunii respective.
38. Pentru confirmarea stagiului de cotizare se prezintă extrasul din carnetul de muncă. Organele teritoriale de asigurări sociale confruntă extrasul cu originalul, legiferează extrasul, carnetul de muncă fiind restituit titularului.
Alte documente ce confirmă stagiul de cotizare se primesc numai în original, exceptînd livretele militare şi documentele de studii (diploma), din care, de asemenea, se fac extrase.