HGM420/1999
ID intern unic:  296280
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 420
din  11.05.1999
despre instituirea organului supravegherii energetice de stat şi aprobarea
Regulamentului cu privire la supravegherea energetică de stat
Publicat : 13.05.1999 în Monitorul Oficial Nr. 48-49     art Nr : 401
HG877 din 02.08.04, MO132-137/06.08.04 art.1048În temeiul art.13 al Legii cu privire la energetică nr.1525-XIII din 19 februarie 1998 (Monitorul Oficial,nr.50-51, 1998, art.366), Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. Se instituie Inspectoratul energetic de stat în calitate de organ al supravegherii energetice de stat pe lîngă Ministerul Energeticii prin reorganizarea serviciului inspecţiei energetice de stat din cadrul Întreprinderii de stat "Moldtranselectro".
    [Pct.1 modificat prin HG877 din 02.08.04, MO132-137/06.08.04 art.1048]
2. Se aprobă  Regulamentul cu privire la supravegherea energetică de stat (se anexează).
3. Ministerul Energeticii  va stabili structura şi statele de funcţii ale Inspectoratului energetic de stat în conformitate cu prezentul Regulament şi legislaţia în vigoare.
    [Pct.3 modificat prin HG877 din 02.08.04, MO132-137/06.08.04 art.1048]


PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA                           Ion STURZA

Chişinău, 11 mai 1999.
Nr. 420.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.420
din 11 mai 1999
R E G U L A M E N T U L
cu privire la supravegherea energetică de stat
I.  DOMENIUL  DE  APLICARE
1. Regulamentul cu privire la supravegherea energetică de stat (în continuare - Regulamentul) este elaborat în conformitate cu prevederile articolului 13 al Legii nr. 1525-XIII din 19 februarie 1998 cu privire la energetică, în scopul exercitării supravegherii asupra respectării normelor, regulamentelor, actelor normativ-tehnice şi a regulilor de securitate la construcţia, echiparea, funcţionarea şi exploatarea fiabilă şi eficientă a obiectivelor energetice, utilajelor şi instalaţiilor energetice ale producătorilor, transportatorilor, distribuitorilor şi consumatorilor de energie electrică şi termică.
2. Prevederile prezentului Regulament se aplică la exploatarea, întreţinerea şi deservirea echipamentelor şi instalaţiilor de producere, transport şi distribuţie a energiei electrice şi termice, inclusiv a celor ale consumatorilor, amplasate pe teritoriul Republicii Moldova, indiferent de statutul, apartenenţa departamentală şi tipul de proprietate.
II. DISPOZIŢII  GENERALE
3. Supravegherea energetică de stat presupune efectuarea de către autoritatea abilitată a controlului asupra respectării normelor, regulamentelor, actelor normativ-tehnice şi a regulilor de securitate la amenajarea, punerea în funcţiune, deservirea, întreţinerea şi exploatarea instalaţiilor electrice şi termice, în scopul asigurării utilizării lor eficiente şi fiabile.
4. Autoritatea abilitată cu funcţii de supraveghere energetică de stat este Inspectoratul Energetic de Stat (în continuare - Inspectoratul), care activează pe lîngă autoritatea publică centrală în energetică.
5. Inspectoratul este persoană juridică, dispune de bilanţ autonom, cont de decontare şi ştampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova şi cu denumirea sa.
Finanţarea activităţii Inspectoratului se efectuează din mijloacele incluse în tariful la energia electrică, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
6. În activitatea sa Inspectoratul se conduce de Constituţia Republicii Moldova, decretele Preşedintelui, hotărîrile Parlamentului şi Guvernului, legile cu privire la energetică şi energia electrică, actele normativ-tehnice în vigoare şi de prezentul Regulament.
7. În componenţa Inspectoratului intră Laboratorul diagnostic şi subdiviziunile teritoriale - inspecţiile energetice teritoriale cu secţiile raionale. Şeful Inspectoratului este Inspector principal de stat pentru supravegherea energetică. Şefii de direcţii, specialiştii coordonatori din aparatul central şi specialiştii principali ai inspecţiilor teritoriale sînt inspectori superiori de stat pentru supravegherea energetică. Alţi specialişti, împuterniciţi cu funcţii de supraveghere energetică, sînt inspectori de stat pentru supravegherea energetică.
8. Şeful Inspectoratului este desemnat în  şi eliberat din funcţie de către autoritatea publică centrală în energetică.
9. Supravegherea energetică de stat se efectuează conform planurilor anuale şi lunare aprobate de Inspectorul principal de stat. Graficele controalelor se coordonează cu autoritatea publică centrală în energetică şi Ministerul Economiei.
10. În cadrul Inspectoratului activează Consiliul tehnic (organ consultativ), din care fac parte inspectorii superiori de stat pentru supravegherea energetică. În activitatea sa Consiliul tehnic se conduce de Regulamentul aprobat de Inspectorul principal de stat pentru supravegherea energetică.
11. Persoanele împuternicite cu funcţii de supraveghere energetică de stat sînt asigurate cu legitimaţii de model unic, după susţinerea, în modul stabilit, a examenelor de calificare.
III.  SARCINILE  DE  BAZĂ
12. Sarcinile principale ale supravegherii energetice de stat constau în executarea controlului privind:
a) respectarea prevederilor regulamentelor, actelor normativ-tehnice şi normelor de securitate tehnică la amenajarea, deservirea şi exploatarea instalaţiilor electrice şi termice de producere, transport, distribuţie şi utilizare, indiferent de apartenenţa departamentală şi tipul de proprietate;
b) asigurarea exploatării eficiente şi fiabile a instalaţiilor electrice şi termice;
c) asigurarea nivelului necesar al fiabilităţii alimentării cu energie a consumatorilor, respectarea cerinţelor actelor normativ-tehnice cu privire la calitatea energiei;
d) utilizarea raţională a energiei electrice şi termice de către agenţii economici, indiferent de sursa de alimentare, apartenenţa departamentală şi tipul de proprietate.
IV.  FUNCŢIILE   PRINCIPALE
13. În conformitate cu sarcinile de bază, Inspectoratul are următoarele funcţii:
a) controlul asupra respectării de către producătorii, transportatorii, distribuitorii şi consumatorii de energie electrică şi termică a normelor de amenajare a instalaţiilor electrice, regulamentelor de exploatare a instalaţiilor electrice şi termice, normelor de securitate tehnică în procesul utilizării instalaţiilor electrice şi termice, regulamentelor privind furnizarea şi utilizarea energiei electrice şi termice, documentelor normative privind calitatea energiei electrice şi termice, precum şi a altor instrucţiuni şi documente normativ-tehnice;
b) verificarea corespunderii instalaţiilor electrice şi termice normelor şi regulamentelor în vigoare, precum şi cerinţelor privind consumul raţional de energie electrică şi termică;
c) controlul asupra respectării de către agenţii economici a cerinţelor privind utilizarea raţională a energiei electrice şi termice, elaborarea şi implementarea măsurilor în vederea reducerii consumurilor la o unitate de producere şi prestare a serviciilor;
d) verificarea efectuării testărilor şi încercărilor periodice ale instalaţiilor electrice şi termice ale agenţilor economici, inclusiv ale celor din sistemul energetic, în conformitate cu normele în vigoare;
e) supravegherea elaborării şi întreprinderii de către agenţii economici a măsurilor de optimizare a bilanţurilor energetice.
14. În procesul supravegherii energetice, Inspectoratul Energetic de Stat:
a) acordă consumatorilor asistenţă metodologică la elaborarea şi implementarea măsurilor organizatorice şi tehnice pentru economisirea energiei;
b) analizează şi generalizează activitatea consumatorilor în domeniul utilizării raţionale a energiei electrice şi termice, întreprinde măsuri pentru aplicarea celor mai valoroase propuneri în vederea economisirii energiei;
c) inspectează instalaţiile în funcţiune, cele noi sau reconstruite de producere, transport şi distribuţie a energiei electrice şi termice în scopul determinării corespunderii lor normelor în vigoare;
d)* efectuează controlul asupra corespunderii instalaţilor energetice noi sau reconstruite ale agenţilor economici şi ale consumatorilor casnici alimentaţi trifazat normelor de amenajare şi altor documente normativ-tehnice în vigoare şi emite actele de  dare în exploatare a acestor instalaţii;
e) examinează proiectele standardelor de stat şi condiţiilor tehnice pentru fabricarea utilajului electrotehnic, precum şi demersurile şi propunerile consumatorilor cu privire la organizarea exploatării instalaţiilor electrice, prezintă avize şi adoptă deciziile corespunzătoare;
f) supraveghează respectarea cerinţelor documentelor normativ-tehnice în vigoare la emiterea avizelor de racordare a noilor instalaţii de utilizare la reţelele de distribuţie şi transport al energiei;
g) suspendă fabricarea echipamentului electrotehnic de către agenţii economici, în cazul cînd condiţiile tehnice nu corespund normelor în vigoare;
h) supraveghează procesul de pregătire profesională a personalului din domeniul energetic, efectuează, conform normelor în vigoare, verificarea periodică a cunoaşterii de către managerii energeticieni şi persoanele responsabile de protecţia muncii, alte categorii de personal electrotehnic a cerinţelor documentelor normativ-tehnice în vigoare privind exploatarea şi desfăşurarea lucrărilor în instalaţiile electrice şi termice;
i) examinează divergenţele dintre furnizorii şi consumatorii de energie electrică şi termică în chestiunile ce ţin de competenţa Inspectoratului;
j) acordă asistenţă metodologică consumatorilor la elaborarea planurilor lucrărilor preventive de reparaţie a instalaţiilor electrice şi termice, precum şi la realizarea măsurilor de reducere a consumului de energie electrică în orele de sarcină electrică maximă şi impune respectarea lor;
k) supraveghează efectuarea de către distribuitorii şi consumatorii de energie a lucrărilor destinate asigurării parametrilor calităţii ei, nivelului optim de compensare a puterii reactive;
l) înregistrează şi supraveghează activitatea laboratoarelor de măsurări şi încercări în instalaţiile electrice şi termice, indiferent de apartenenţa departamentală şi tipul de proprietate;
m) elaborează şi publică acte normativ-tehnice în domeniul supravegherii energetice de stat, desfăşoară activităţi tehnico-ştiinţifice şi informaţionale;
n) elaborează şi publică buletine informative în domeniul supravegherii energetice, desfăşoară alte activităţi editoriale şi informaţionale;
o) participă, în modul stabilit, la lucrările de certificare a instalaţiilor electrice şi termice, a aparatelor şi echipamentului de evidenţă, a altor lucrări şi servicii în domeniul energeticii;
p) organizează seminare şi simpozioane informative cu managerii energeticieni, electricienii autorizaţi şi cu alte persoane responsabile de deservirea şi exploatarea instalaţiilor electrice şi termice;
r) examinează cauzele pierderilor de energie şi întreprinde acţiuni adecvate pentru depistarea şi prevenirea lor;
s) examinează circumstanţele şi cauzele electrocutărilor, în scopul elaborării şi implementării măsurilor de prevenire a lor;
t) înregistrează, acordă asistenţă metodologică şi supraveghează activitatea electricienilor autorizaţi, managerilor energetici, în scopul respectării cerinţelor normative la desfăşurarea lucrărilor în instalaţiile energetice;
u) efectuează, la solicitare, expertize privind conformitatea instalaţiilor electrice şi termice noi, a celor reconstruite sau a celor în funcţiune cu cerinţele actelor tehnico-normative.
Notă:* Instalaţiile electrice ale consumatorilor casnici alimentaţi monofazat vor fi puse  în exploatare de către unităţile de distribuţie a energiei.
V.  DREPTURI
15. Inspectorul principal de stat, inspectorii superiori şi inspectorii de stat pentru supravegherea energetică au dreptul:
a) să emită prescripţii obligatorii pentru executare de către proprietarii şi gestionarii de instalaţii electrice şi termice, în vederea excluderii abaterilor de la regulamentele, instrucţiunile şi normativele în vigoare privind întreţinerea, deservirea, exploatarea lor, precum  şi utilizarea energiei electrice şi termice;
b) să ceară de la proprietarii şi gestionarii instalaţiilor electrice şi termice decuplarea imediată a instalaţiilor electrice şi termice a căror stare tehnică poate provoca avarii, incendii, explozii sau pune în pericol viaţa oamenilor;
c) să aibă acces, prezentînd legitimaţia de serviciu, la instalaţiile electrice şi termice ale persoanelor fizice şi juridice, indiferent de apartenenţa lor departamentală şi tipurile de proprietate;
d) să emită prescripţii obligatorii pentru agenţii economici privind suspendarea activităţii persoanelor neatestate sau a celor care încalcă regulile şi normele de securitate la executarea lucrărilor în instalaţiile electrice şi termice;
e) să ceară furnizorilor de energie electrică şi termică sistarea livrării energiei consumatorului în cazul în care nerespectarea prevederilor actelor normativ-tehnice în vigoare privind organizarea lucrărilor şi protecţia muncii la deservirea şi exploatarea instalaţiilor electrice şi termice poate provoca avarii, incendii sau electrocutări, iar prescripţiile inspectorilor nu sînt executate;
f) să participe, în modul stabilit, la examinarea circumstanţelor şi cauzelor avariilor, incendiilor şi electrocutărilor grave sau în grup, provocate de instalaţiile electrice şi termice;
g) să primească de la agenţii economici pentru examinare operativă documentele şi informaţiile referitoare la respectarea cerinţelor regulamentelor şi normelor de amenajare, deservire şi exploatare a instalaţiilor, centralelor şi reţelelor electrice şi termice;
h) să suspende, pînă la lichidarea încălcărilor cerinţelor actelor normativ-tehnice, producerea sau montarea utilajului şi instalaţiilor energetice a căror exploatare poate provoca avarii, incendii sau electrocutări;
i) să antreneze, în caz de necesitate, specialişti din instituţiile ştiinţifice şi de proiectare, din alte organizaţii la efectuarea expertizelor şi la prezentarea concluziilor referitoare la problemele ce ţin de competenţa Inspectoratului;
   
[Pct.15 lit.j) exclusă prin HG458 din 27.07.09, MO121-123/07.08.09 art.522]
k) să efectueze controlul tehnic anual al instalaţiilor electrice şi termice ale agenţilor economici în scopul prevenirii avariilor, incendiilor şi electrocutărilor;
l) să presteze servicii contra plată în modul stabilit de legislaţia în vigoare, mijloacele acumulate fiind utilizate la crearea şi dezvoltarea bazei tehnico-materiale a Inspectoratului;
m) să efectueze, la solicitare, măsurări şi încercări de diagnostic în instalaţiile energetice, precum şi încercări de capabilitate şi comparative interlaboratoare.
Drepturile prevăzute la literele i) şi h) se acordă doar Inspectorului principal de stat, iar la litera e) - inspectorilor superiori.
    [Pct.15 alineat modificat prin HG458 din 27.07.09, MO121-123/07.08.09 art.522]
VI.  RESPONSABILITĂŢI
16. Inspectoratul Energetic de Stat poartă răspundere pentru îndeplinirea sarcinilor şi funcţiilor stabilite de prezentul Regulament şi de actele tehnico-normative în vigoare.
Specialiştii Inspectoratului sînt responsabili de corectitudinea şi obiectivitatea datelor, informaţiilor, măsurilor şi prescripţiilor incluse în documentele de control întocmite de ei.
Inspectorii care nu-şi îndeplinesc adecvat obligaţiunile de serviciu, fac abuz de drepturile acordate poartă răspundere disciplinară, administrativă sau penală, după caz, în modul stabilit de legislaţie.
17. Inspectoratul prezintă autorităţii publice centrale în energetică informaţii lunare, rapoarte trimestriale şi anuale privind rezultatele activităţii sale.
18. Proprietarii (gestionarii) instalaţiilor electrice şi termice sînt obligaţi să asigure anual controlul lor tehnic şi reactualizarea documentaţiei corespunzătoare de exploatare.
19. Prescripţiile Inspectoratului Energetic de Stat sînt obligatorii pentru toate întreprinderile energetice şi pentru consumatorii de energie electrică şi termică.
20. Funcţionarea Inspectoratului nu scuteşte agenţii economici, persoanele fizice şi juridice, indiferent de tipul de proprietate, de obligaţia de a efectua controale sistematice ale obiectelor subordonate şi de a respecta întocmai prevederile actelor tehnico-normative în vigoare, precum şi de răspunderea pentru consecinţele nerespectării acestor prevederi.
21. Agenţii economici, persoanele fizice şi juridice, indiferent de tipul de proprietate, vor crea inspectorilor de stat condiţiile necesare pentru exercitarea nestingherită a obligaţiunilor privind supravegherea energetică de stat."
22. Prescripţiile inspectorului de stat pentru supravegherea energetică pot fi contestate la Inspectorul principal de stat în termen de 10 zile după înmînarea lor. Pînă la soluţionarea reclamaţiei, executarea prescripţiilor emise de către inspectorul de stat este obligatorie.
    [Regulamentul în redacţia HG877 din 02.08.04, MO132-137/06.08.04 art.1048]