HGM423/1991
ID intern unic:  296284
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 423
din  12.08.1991
cu privire la Bugetul de Stat precizat al Republicii Moldova
pe anul 1991
Publicat : 30.12.1991 în Monitorul Oficial Nr. 000

    MODIFICAT
    HG654 din 22.11.91
   
HG102 din 19.02.92, MO2/29.02.92
    HG590 din 24.10.91

    Întru executarea hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova din 24 iulie 1991 nr. 663-XII "Cu privire la executarea Bugetului de Stat al republicii şi măsurile de stabilizare a economiei în semestrul II al anului 1991" Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    1. A introduce modificări în Bugetul de Stat al Republicii Moldova pe anul 1991 la capitolul venituri şi cheltuieli şi a stabili volumul precizat la venituri în sumă de 6845760 mii ruble şi la cheltuieli în sumă de 7875760 mii ruble cu un excedent bugetar (nivelul maxim al deficitului) de 1030000 mii ruble, conform anexei nr. 1.
    2.A stabili cheltuielile precizate pentru întreţinerea organelor locale ale conducerii de stat în sumă de 45993 mii ruble pe raioane şi oraşe, conform anexei nr. 3.
    [Pct.2 modificat prin HG654 din 22.11.91]
    3. A considera raţională efectuarea cheltuielilor, legate de întreţinerea curentă a secţiilor şi direcţiilor asistenţei sociale ale comitetelor executive raionale şi orăşeneşti din contul defalcărilor în Fondul social al Republicii Moldova.
    Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova să prezinte, după caz, propuneri cu privire la acordarea ajutorului financiar Fondului social al republicii pentru acoperirea cheltuielilor, neluate anterior în calcul, legate de întreţinerea subdiviziunilor structurale menţionate.
    4. A stabilii în bugetul republican mărimea precizată a Fondului de rezervă al Guvernului Republicii Moldova în sumă de 78240 mii ruble.
    5. A prevedea în Bugetul de Stat al Republiicii Moldova pe anul 1991 cheltuielile precizate, legate de participarea republicii la finanţarea programelor unionale în sumă de 217500 mii ruble.
    6. A stabili cheltuielile precizate pe anul 1991 pentru remunerarea muncii în instituţiile sferei social-culturale, conform anexei nr. 4.
    7. A stabili volumul precizat al finanţării lucrărilor de cercetări ştiinţice în anul 1991 din contul mijloacelor bugetului republican în mărime de 66670 mii ruble (ţinînd cont de finanţarea investiţiilor capitale de stat).
    Ministerul Economiei Naţionale al Republicii Moldova de comun cu Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova în termen de două săptămîni să introducă modificările respective în comanda de stat privind finanţarea cheltuielilor pentru efectuarea lucrărilor prioritare de cercetări ştiinţifice din contul Bugetului de Stat pe anul 1991 pe ministere şi departamente.
    8. A stabili pe anul 1991, ţinînd cont de efectuarea reformei preţurilor cu amănuntul, sumele precizate ale încasărilor de impozit pe circulaţia mărfurilor pe ministere, departamente de stat ale Republicii Moldova conform anexei nr. 5.
    9. A stabili mărimile precizate ale subvenţiilor, alocate Sovietelor locale de deputaţi ai poporului din Republicii Moldova pe anul 1991, conform anexei nr. 6.
    10. A aproba lista întreprinderilor, asociaţiilor şi organizaţiilor nerentabile, care primesc dotaţii din Bugetul de Stat în fondul extrabugetar de stabilizare a economiei republicii, conform anexei nr. 7.
    11. A stabli pentru ministere, departamente de stat şi comtetele executive raionale şi orăşeneşti pe anul 1991 sarcini de realizare a construcţiilor nefinalizate pe şantiere şi obiecte cu transferarea cîştigului de la vînzare în venitul bugetelor republican şi locale, conform anexei nr.8.
    12. A stabili, că începînd cu anul 1991, întreprinderile, asociaţiile şi organizaţiile achită plata pentru construcţiile nefinalizate (şantierele şi obiectele suspendate şi conservate) după expirarea primului an de la conservare (suspendare) în mărime de 10 la sută din costul nominal al construcţiei. Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova, Ministerul Economiei Naţionale al Republicii Moldova Departamentul de Stat pentru Arhitectură, Urbanistică şi Supravegherea Lucrătorilor in Construcţii al Republicii Moldova în termen de o lună să stabilească ordinea şi condiţiile încasării plăţilor menţionate.
    13. A stabili, că alocaţiile nefolosite în anul 1991 din buget în legătură cu neasimilarea limitelor investiţiilor capitale centralizate se repartizează pentru dezvoltarea sferei sociale la sat în conformitate cu hotărîrea Guvernului R.S.S. Moldova din 25 aprilie 1991 nr. 220 "Cu privire la măsurile de redresare a situaţiei economice în complexul agroindustrial al R.S.S. Moldova".
    14. A stabili, că alocaţiile nefolosite de întreprinderile, organizaţiile şi instituţiile finanţate din bugetul republican, începînd cu totalurile executării bugetului pe semestrul I al anului 1991, sînt luate în calcul la finanţarea curentă.
    A recomanda comitetelor executive locale de toate nivelurile să ia în calcul, în mod similar, subvenţiile restante, repartizate din contul mijloacelor bugetare locale.
    15. A prevedea în semestrul II al anului 1991 reducerea în instituţiile sferei social-culturale, finanţate din contul bugetelor de toate nivelurile, pînă la 50 la sută din alocaţiile prevăzute pentru procurarea utilajului şi inventarului.
    16. În scopul lichidării deficitului bugetar, precum şi în legătură cu dezechilibrul dintre programul lucrărilor de antrepriză şi resursele tehnico-materiale şi financiare, a considera raţională reducerea în anul 1991 a alocaţiilor din buget şi din fondul extrabugetar de stabilizare a economiei republicii pentru finanţarea investiţiilor capitale centralizate cu cel puţin 100 mln. ruble.
    Ministerul Economiei Naţionale al Republicii Moldova, Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova în comun cu ministerele, departamentele de stat, comitetele executive raionale şi orăşeneşti în termen de 10 zile să inventarieze lista şantierelor şi obiectelor, incluse în planul finanţării investiţiilor capitale centralizate pe anul curent, şi să asigure reducerea indicată a chetuielilor, în primul rînd pe seama excluderii din plan a obiectelor aflate la un stadiu inferior de gătinţă care nu urmează a fi date în exploatare în anul 1991, precum şi cele ce nu dispun de documentaţie de proiect şi deviz şi resurse tehnico-materiale.
    17. A acorda Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova dreptul de a preciza, după caz, de comun acord cu ministerele, departamentele de stat şi comitetele executive raionale şi orăşeneşti sarcinile privind mobilizarea resurselor interne în construcţii pe semestru II al anului 1991.
    18. A menţine în anul 1991 pentru întreprinderile nerentabile ale Departamentului de Stat pentru Gazificare al Republicii Moldova dotaţia pentru compensarea diferenţei în preţuri la gazul realizat populaţiei.
    19. A introduce, începînd cu semestrul II al anului 1991, achitarea plăţii în buget de către toate întreprinderile, asociaţiile şi organizaţiile de pe teritoriul republicii, indiferent de formele de proprietate şi gospodărire, inclusiv de cooperativele de producţie şi întreprinderile mixte, filialele lor (secţiile, alte subdiviziuni separate) pentru folosirea transportului auto în scopuri de serviciu în mărime de 100 ruble pentru fiecare automobil de marcă sovietică şi 5000 ruble - de marcă străină. Plata menţionată se virează în bugetele locale din contul beneficiului, rămas la dispoziţia întreprinderii.
   
[Pct.2-21 abrogate prin HG102 din 19.02.92]
    [Pct.20 modificat prin HG590 din 24.10.91]

    22. În conformitate cu Legea Republicii Moldova "Cu privire la dezvoltarea socială prioritară a satului şi a colpexului agroindustrial în economia naţională a R.S.S. Moldova" şi în scopul ameliorării economiei colhozurilor, sovhozurilor, întreprinderilor intergospodăreşti care fabrică producţie agricolă, a stabili pentru întreprinderile menţionate, începînd cu semstrul II al anului 1991, mărimea plăţii în buget pentru apă conform tarifelor prevăzute în catalogul de preţuri nr. 03-03 "Tarifele pentru apă din sistemele gospodăriei apelor (sursele de suprafaţă şi subterane)", aprobate prin hotărîrea Consiliului de Miniştri al U.R.S.S. din 14 iulie 1988 nr. 741.
    23. A stabili, că începînd din simestrul II al anului 1991 în bugetele raioanelor şi oraşelor de subordonare republicană, cu excepţia raioanelor şi oraşelor din sudul republicii, se defalchează 20 la sută din sumele impozitului pe circulaţia mărfurilor, obţinute peste nivelul (ţinînd cont de amendamentele şi precizările ulterioare) prevăzut, în conformitate cu prezenta hotărîre, la precizarea relaţiilor bugetului republican cu bugetele raioanelor şi oraşelor.
    24. În legătură cu ratificarea de căte Prezidiul Parlamentului Republicii Moldova a dispoziţiei Cabinetului de Miniştri al U.R.S.S. din 6 octombrie 1990 nr. 1685 despre înlesnirile fiscale, care stimulează sporirea producţiei mărfurilor de consum popular, a anula, cu începere din semestrul II al anului 1991, pentru întreprinderile de subordonare unională, aflate pe teritoriul republicii, acţiunea punctului 2 al hotărîrii Guvernului R.S.S. Moldova din 29 martie 1991 nr. 161 "Cu porivire la starea pieţei de consum a R.S.S. Moldova şi măsurile în vederea stabilizării ei" în partea ce se referă la acordarea înlesnirilor la impozitul pe beneficiu.
    25. A pune în sarcina Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova în comun cu Departamentul de Stat pentru Controlul Vamal al Republicii Moldova, Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova, Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova în termen de 10 zile să prezinte Guvernului Republicii Moldova propuneri privind introducerea impozitului pe mijloace de transport, care circulă pe teritoriul republicii pentru a traversa graniţa de stat a U.R.S.S.
    26. A însărcina Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova (Departamentul pentru preţuri) în comun cu Asociaţia gospodăriei comunale şi de locuinţe a Republicii Moldova "ASCOM" să pregătească şi să prezinte pînă la 1 septembrie 1991 propuneri despre înfăptuirea reformei locative.
    27. A stabili volumul precizat pe anul 1991 a fondului extrabugetar de stabilizare a economiei la venituri şi cheltuieli în sumă de 773005, conform anexei nr. 10. Finanţarea măsurilor, prevăzute din contul fondului extabugetar de stabilizare a economiei, se efectuează în limitele încasărilor reale.
    28. În legătură cu deficultăţile esenţiale la executarea fondului extrabugetar de stabilizare a economiei republicii a considera raţională încasarea în mod obligator de la întreprinderi (asociaţii) şi organizaţii (indiferent de subordonare şi formele de gospodărire), cu excepţia colhozurilor, sovhozurilor şi organizaţiilor intergospodăreşti, a 50 la sută din fondurile restante de stimulare economică conform situaţiei de la 1 ianuarie 1991 cu trecerea ulterioară la calcul a sumelor încasate la cumpărarea de către colectivele de muncă a proprietăţii de stat.
    A permite întreprinderilor (asociaţiilor) şi organizaţiilor care, conform situaţiei de la 1 ianuarie 1991 au construcţii nefinalizate sau deja începute ale obiectelor din sfera social-culturală şi de locuinţe, să deblocheze suma necesară de mijloace transferate pe conturile analitice, deschise în instituţiile băncilor, însă să nu depăşească sumele, prevăzute în aceste scopuri în fondurile de dezvoltare social-economică.
    A pune în sarcina Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova să elaboreze în comun cu Banca Naţională a Republicii Moldova mecanismul deblocării şi transferării mijloacelor restante în bugetul republicii.
    29. A considera necesară majorarea în semestrul II l anului 1991 pentru întreprinderile de subordonare unională a cotei reţinerilor de defalcări de amortizare în vederea restabilirii depline a fondurilor fixe de producţie pe unele ramuri ale economiei naţionale a republicii de la 20 pînă la 50 la sută la fondurile fixe, puse în aplicare după 1 ianuarie 1986.
    30. A acorda întreprinderilor, subordonate Ministerului Transporturilor al Republicii Moldova, dreptul de a suspenda din semestrul II al anului 1991 transferarea în fondul extrabugetar de stabilizarea a economiei defalcările de amortizare majorate la fondurile fixe (de la 20 pînă la 50 la sută). Ministerul Transporturilor al Republicii Moldova virează în mod centralizat aceste mijloace pentru finanţarea reparaţiei şi întreţinerii drumurilor auto.
    31. A considera raţional de a scuti, începînd de la 1 iulie 1991, Asociaţia republicană de producţie "Farmacia" şi farmaciile Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova, redacţiile ziarelor şi revistelor republicane, raionale şi orăşeneşti de plăţile în fondul extrabugetar de stabilizare a economiei republicii.
    32. Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova să introducă în indicii Bugetului de Stat al Republicii Moldova pe anul 1991 modificările necesare, ce derivă din bugetul precizat, pe ministere, departamentele de stat şi comitetele executive din republică. E necesar de a decentraliza maximal veniturile şi cheltuielile bugetului republican, transmiţîndu-le bugetelor locale.

    Prim-ministru
    al Republicii Moldova                               Valeriu MURAVSCHI


Anexa nr. 1
la hotărîrea Guvernului
Republiciii Moldova
din 12 august 1991 nr. 423
VOLUMUL PRECIZAT
al Bugetului de Stat al Republicii Moldova pe anul 1991
        Venituri                                   (mii ruble)
    I. Impozitul pe circulaţia mărfurilor                    3878600
    II. Impozitul de beneficiul întreprinderilor şi
        organizaţiiilor de stat
        Complexul de construcţii
    Ministerul Construcţiilor al
    Republicii Moldova                                         25179
    Departamentul de Stat pentru Arhitectură,
    Urbanistiică şi Supravegerea Desfăşurării
    Lucrărilor în Construcţii al Republicii Moldova              676
    Asociaţia republicană pentru proiectarea şi
    construcţia obiectelor complexului agroindus-
    trial "Moldagrocontrucţia"                                  4708
-----------------------------
    În total în complexul de construcţii                       30536
        Complexul agroindustrial
    Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei al
    Republicii Moldova                                        313705
    Departamentul de Stat pentru Protecţia Mediului
    Înconjurător şi Resursele Naturale al Republicii
    Moldova                                                      211
----------------------------
    În total în complexul agroindustrial                      313916
        Complexul de transporturi şi telecomunicaţii
    Ministerul Informaticii, Informaţiei şi Telecomuni-
    caţiilor al Republicii Moldova                              4025
    Ministerul Transporturilor al Republicii Moldova           28291
-----------------------------
    În total în complexul de transporturi şi telecomunicaţii   32316
        Complexul social
    Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova                   856
    Ministerul Culturii şi Cultelor al Republicii Moldova        315
    Departamentul de Stat pentru Edituri, Poligrafie
    şi Comerţul cu Cărţi al Republicii Moldova                  9000
    Ministerul Comerţului al Republicii Moldova                48122
-----------------------------------
    În total în complexul social                               58293
        Nu sînt incluse în cadrul complexelor
    Ministerul Industriei şi Energeticii al
    Republicii Moldova                                        307062
    Asociaţia de stat de producţie pentru combustibil
    a Republicii Moldova                                        3072
    Asociaţia gospodăriei comunale şi de locuinţe
    "Ascom" din Republica Moldova                              24479
    Uniounea de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor
    deservirii sociale a populaţiei "Uniunea Moldova-servis"    4552
    Ministerul resurselor Materiale al Republicii Moldova      12243
    Departamentul de Stat pentru Gazificare al Republicii
    Moldova                                                     5008
    Ministerul Afaceriilor Interne al Republicii Moldova        1678
    Compania comercială pe acţiuni "ASITO"                      3906
    Banca republicană din Moldova a Băncii de
    economii din U.R.S.S.                                       7242
    Alte venituri ale bugetului pentru economia
    naţională                                                  23718
    Impozitul pe beneficiu de la întreprinderile
    de stat şi organizaţiile de subordonare unională          453424
-------------------------------
    În total impozitul pe beneficiul întreprinderilor
             şi organizaţiilor de stat                       1281472
        III. Impozitul pe venit, încasat de la
             organizaţiile cooperatiste şi obşteşti
    Impozitul pe beneficiul colhozurilor şi fondul
    de remunerare a muncii colhoznicilor                       99863
    Impozitul pe venitul cooperativelor de fabricare
    a producţiei şi cele de prestare a serviciilor              9500
    Impozitul pe beneficiul organizaţiilor obşteşti             8500
---------------------------------
    În total impozite încasate de la organizaţiile
             cooperatiste şi obşteşti                         252783
        IV. Impozitul pe desfacere                            463200
        V. Impozitul de stat, încasate de la populaţie
    Impozitul pe venit, încasat de la cetăţeni
    de întreprinderi, instituţii şi organizaţii               367664
    Impozitul pe venit, încasat de la cetăţeni de
    organele fiscale şi plata pentru brevet                    81294
----------------------------------
    În total impozite, încasate de la populaţie               448958
        VI. Taxa de stat şi impozitele locale
    Taxa de stat                                               38525
    Impozitul funciar de la populaţie                           5345
    Plata pentru pămînt, vărsată de întrepriinderi
    şi organizaţii (cu excepţia colhozurilor,
    sovhozurilor şi altor întreprinderi agricole)              40444
    Impozitul de la proprietarii de clădiri
    şi impozitul funciar de la întovărăşirile
    pomi-legumicole                                             7500
    Impozitul de la posesorii mijloacelor de
    transport                                                  19898
-------------------------------------
    În total taxe de stat şi impozite locale                  111712
    VII. Încasările de pe urma realizării
         obligaţiilor împrumutului intern de
         stat cu cîştiguri din anul 1982                       16500
    VIII. Încasările de la loteriile în bani şi
          obiecte                                               2460
    IX. Veniturile de pe urma activităţii
        economice externe                                      65784
    X. Venitul de la activitatea silvică                         588
    XI. Plata pentru apă                                       43000
    XII. Taxe şi diferite venituri nefiscale                  259338
    XIII. Impozitul pe autoturismele de serviciu                4000
    XIV. Accizele la preţurile de vînzare
         cu amănuntul la unele mărfuri                         50000
    XV. Cîştigul de la realizarea construcţiilor
        nefinalizate                                          200000
    XVI. Mijloacele , ce urmează a fi încasate de
         către organele locale ale puterii de stat
         în procesul executăriii bugetului                     55180
    XVII. Veniturile de la reevaluarea mărfurilor şi
          valorilor materiale restante în legătură
          cu introducerea de la 1 ianuarie şi 2
          aprilie 1991 a noilor preţuri şi tarife              87185
------------------------------------
    În total venituri                                        7220760
    XVIII. Pierderile din buget în legătură cu scumpirea
           spirtului, livrat de Ucraina                      -375000
-------------------------------------
    Total general Venituri                                   6845760
            Cheltueli
    I. Finanţarea economiei naţionale
        Complexul de construcţii
    Ministerul Construcţiilor Republicii Moldova                6759
    Departamentul de Stat pentru Arhitectură,
    Urbanistică şi Supravegherea Desfăşurării
    Lucrărilor în Construcţii al Republicii Moldova             2545
    Asociaţia republicană pentru proiectarea şi
    construcţia obiectelor comlexului agroindustrial
    "Moldagroconstrucţia"                                      10594
-------------------------------------
    În total în complexul de construcţii                       19898
        Complexul agroindustrial
    Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei
    al Republicii Moldova                                     528421
    Departamentul de Stat pentru Protecţia Mediului
    Înconjurător şi Resurse Naturale al Republicii Moldova     18448
---------------------------------------------
    În total în complexul agroindustrial                      546869
        Complexul de transporturi
        şi telecomunicaţii
    Ministerul Informaticii, Indormaţiei
   şi telecomunicaţiilor al Republicii Moldova                  429
    Ministerul Transporturilor al Republicii Moldova           78704
----------------------------------
    În total în complexul de transporturi
             şi telecomunicaţii                                79133
        Complexul social
    Ministerul Culturii şi Cultelor al Republicii Moldova       1959
    Ministerul Comerţului al Republicii Moldova                 1960
-------------------------------------
    În total în complexul social                                3919
        Nu sînt incluse în cadrul complexelor
    Ministerul Industriei şi Energeticii
    al Republicii Moldova                                       2216
    Asociaţia de Stat de producţie pentru
    combustibil a Republicii Moldova                            2000
    Asociaţia gospodăriei comunale şi de
    locuinţe "Ascom" din Republica Moldova                    204863
    Uniunea de stat a întreprinderilor şi
    organizaţiilor deservirii sociale
    a populaţiei "Uniunea Moldova-servis"                       4954
    Ministerul Resurselor materiale al
    Republicii Moldova                                          5400
    Departamentul de Stat pentru Gazificare
    al Republicii Moldova                                       4788
    Ministerul Afacerilor Interne
    al Republicii Moldova                                       9660
    Alte cheltuieli din buget pentru
    economia naţională                                          3630
    Mijloacele, predestinate pentru achitarea
    datoriilor din anii trecuţi de la plata
    diferenţei de preţuri la producţia agricolă               326574
    Plăţile din buget pentru compensarea
    diferenţeii de preţurii la unele tipuri
    de produse, realizate la preţuri fixe                    1277276
    Adaosurile suplimentare la preţurile de
    achiziţie la unele tipuri de produse agricole             513000
-------------------------------
    În total pentru finanţarea economiei naţionale           3004180
    II. Cheltuielile legate de activitatea
        economică externă                                       1230
    III. Finanţarea măsurilor social-culturale
    Învăţămîntul                                             1827741
    Cultura şi arta                                           162282
    Ocrotirea sănătăţii                                      1067853
    Cultura fizică                                              8664
    Asistenţa socială                                       1118256
-------------------------------------
    În total pentru finanţarea măsurilor
             social-culturale                                4184796
    IV.   Finanţarea ştiinţei                                  66670
    V.    Întreţinerea organelor puterii de
          stat şi administrăprii de stat                      101063
    VI.   Întreţinerea organelor ocrotirii
          ordinii de drept                                    163461
    VII.  Cheltuielile în legătură cu organizarea
          loteriilor în bani şi obiecte şi plata
          cîştigurilor                                          1700
    VIII. Pentru formarea fondului de rezervă al
          Guvernului Republicii Moldova                        78240
    IX.   Alte măsuri                                          56920
    X.   Cheltuielile legate de participarea
         republicii la finanţarea programelor unionale        217500
------------------------------------------
    În total cheltuieli                                      7875760
    Excedentul bugetar (deficitul)                           1030000
    Numerarul circulant de casă la Bugetul
    de stat centralizat al Republicii Moldova                  85000

Anexa nr. 2
la hotărîrea Guvernului
Republiciii Moldova
din 12 august 1991 nr. 423
SUMELE MAXIME
de cheltuieli prevăzute în bugetul republican pe anul 1991
pentru întreţinerea organelor centrale ale Guvernului Republicii Moldova
------------------------------------------------------------------------
                            : Personalul maxim    :În total chel-
                            : (fără personalul    :tuieli (mii
                            : pentru deservirea   :ruble)
                            : şi paza clădirilor) :
                            :   (unităţi)         :
------------------------------------------------------------------------
            1               :         2           :            3
------------------------------------------------------------------------
Ministerul Agriculturii şi
Alimentaţiei al Republicii
Moldova                               300                3741.6
Ministerul Informaticii,
Informaţiei şi Telecomunica-
ţiilor al Republicii Moldova           95                982.2
Ministerul Justiţiei al
Republicii Moldova                     90                699.2
Ministerul Comerţului al
Republicii Moldova                     73                747.4
Ministerul Sănătăţii al
Republicii Moldova                     95                822.7
Ministerul Transportu-
rilor al Republicii
Moldova                                145               1420.6
Ministerul Construcţiilor
al Republicii Moldova                  90                978.1
Ministerul Industriei şi
Energeticii al Republicii
Moldova                                112               1257.2
Ministerul Ştiinţei şi
Învăţămîntului al Repub-
licii Moldova                          155               1436.8
Ministerul Muncii şi protecţiei
Sociale al Republicii Moldova           79                665.2
Ministerul Economiei Naţionale
al Republicii Moldova                   128              1234.2
Ministerul Culturii şi Cultelor
al Republicii Moldova                   78                597.5
Ministerul Relaţiilor Externe
al Republicii Moldova                   30                226.3
Ministerul Resurselor Materiale
al Republicii Moldova                   162              1814.9
Departamentul de Stat pentru
Statistică al Republicii Moldova        115               952.7
Departamentul de Stat pentru
Problemele Tineretului şi Sport         35                308.8
al Republicii Moldova
Departamentul de stat pentru
Arhitectură, Urbanistică şi
Supravegherea Desfăşurării
Lucrărilor în Construcţii al
Republicii Moldova                     30                 243
Departamentul de Stat pentru
Turism al Republicii Moldova           26                 221.8
Departamentul de Stat pentru
Edituri, Poligrafie şi Comerţul
cu Cărţi al Republicii Moldova         25                 252.7
Departamentul de Stat pentru
Supravegherea Tehnică al
Republiciii Moldova                    15                 112.6
Departamentul de Stat pentru
Probleme Naţionale al
Republicii Moldova                     25                 181.1
Departamentul de Stat pentru
Controlul Vamal al Republicii
Moldova                                25                 147.3
Departamentul de Stat pentru
Standarde şi Metrologie al
Republicii Moldova                    25                  125.2
Cancelaria de Stat a
Republicii Moldova                    139                1457.0
Serviciului de Stat pentru
Arhivă al Republicii Moldova          19                  136.1
Direcţia principală pentru
păstrarea secretelor în presă
a Republicii Moldova                  15                  115.9
Reprezentanţa permanentă a
Guvernului Republicii Moldova
pe lîngă Consiliul de Miniştri
al U.R.S.S.                          35                   277.3
Direcţia pentru întreţinerea
clădirilor a Guvernului
Republicii Moldova                   135                  738.4
Baza auto a Cancelariei de
Stat a Republicii Moldova            149                  829.8
Alte departamente şi
inspectorate                         126                 5074.7
Departamentele Ministerului
Muncii şi Protecţiei Sociale
al Republicii Moldova                36                   335.9
        Organele financiare
Ministerul Finanţelor al
Republicii Moldova                  234                  2031.2
Secţiile financiare raionale
şi orăşeneşti                       876                  6329.2
Inspectoratele fiscale de stat
raionale şi orăşeneşti ale
republicii                          1100                 8529.7
Secţiile orăşeneşti şi raionale
de statistică ale Departamentului
de Stat pentru Statistică al
Republicii Moldova                  479                  2812.7
        În total                    5290                47834.0
    Notă:   În sumele maxime de cheltuieli pentru întreţinerea
            aparatului central nu se ţine cont de modificarea
            schemei generale de dirijare a economiei naţionale
            a republicii şi perfecţionarea structurii de diri-
            jare a asigurării tehnico-materiale a complexului
            agroindustrial.
Anexa nr. 3
  la hotărîrea Guvernului
Republiciii Moldova
din 12 august 1991 nr. 423
ALOCAŢIILE
precizate pentru întreţinerea organelor locale
ale conducerii de stat ale Republicii Moldova în 1991
------------------------------------------------------------------------
                                   :În total   :Inclusiv fondul de
                                   :cheltuieli :remunerare a muncii
                                   :(mii ruble):(mii ruble)
------------------------------------------------------------------------
                  1                :      2    :         3
------------------------------------------------------------------------
    Bălţi                           499.6         350.4
    Bender                          463.9         342.7
    Cahul                           214.9         143.1
   Chişinău                        3221.5        2397.5
    Dubăsari                        189.0         137.3
    Orhei                           220.1         156.9
    Rîbniţa                         218.3         155.9
    Soroca                          197.2         138.3
    Tiraspol                        596.3         425.6
    Unghenii                        197.4         131.9
        Raionale
    Anenii Noii                     1042.3        729.7
    Basarabeasca                    686.2         480.8
    Briceni                         1183.6        828.4
    Cahul                           920.7         627.1
    Camenca                         970.0         675.8
    Cantemir                        1013.6        708.3
    Căinari                         819.0         566.1
    Călăraşi                        1144.8        809.1
    Căuşeni                         877.3         623.3
    Ciadîr-Lunga                    796.5         563.2
    Cimişlia                        914.2         639.2
    Comrat                          802.4         561.3
    Hînceşti                        1355.4        965.4
    Criuleni                        1121.1        776.3
    Donduşeni                       1017.7        712.5
    Drochia                         1053.8        744.0
    Dubăsari                        836.0         575.8
    Edineţ                          1148.0        820.0
    Floreşti                        1083.0        750.9
    Făleşti                         1161.6        822.2
    Glodeni                         927.1         648.2
    Grigoriopol                     782.6         546.3
    Iialoveni                       1018.0        707.7
    Sîngerei                        1080.0        765.2
    Leova                           895.2         607.6
    Nisporeni                       1036.2        731.5
    Ocniţa                          1009.8        687.0
    Orhei                           1322.1        937.1
    Rezina                          1006.0        691.4
    Rîbniiţa                        799.2         551.7
    Rîşcani                         1139.0        795.5
    Slobozia                        1030.9        739.9
    Soroca                          1008.9        703.5
    Străşeni                        1145.4        804.4
    Ştefan Vodă                     1030.2        726.7
    Şoldăneşti                      913.1         634.5
    Taraclia                        803.2         562.6
    Teleneşti                       1049.1        741.2
    Ungheni                         1207.0        858.8
    Vulcăneşti                      825.2         578.2
        În total                    45993.0       32378.0
                                              
Anexa nr. 4
la hotărîrea Guvernului
Republiciii Moldova
din 12 august 1991 nr. 423
CHELTUIELILE
prevăzute în Bugetul de Stat al Republicii Moldova pe anul 1991
pentru remunerarea muncii în instituţiile sferei social-culturale
                                                  (mii ruble)
----------------------------------------------------------------------
    Ministerele, departamentele de stat                 :Suma
----------------------------------------------------------------------
    Ministerul Ştiinţei şi Învăţămîmntului al
    Republicii Moldova                                   683388
    Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova           401374
    Ministerul Culturii şi Cultelor al
    Republicii Moldova                                    58171
    Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei
    al Republicii Moldova                                  6158
    Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociiale
    al Republicii Moldova                                 13342
    Ministerul Industriei şi Energeticii
    al Republicii Moldova                                  2175
    Ministerul Comerţului al Republicii Moldova            1361
    Ministerul Construcţiilor al Republicii Moldova         536
    Ministerul Transporturilor al Republicii Moldova        924
    Ministerul Economiei Naţionale al
    Republicii Moldova                                      307
    Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova             613
    Departamentul de Stat pentru problemele Tineretului
    şi Sport al Republicii Moldova                         2800
    Cancelaria de Stat a Republicii Moldova                 111
    Radioteleviziunea Naţională a Republicii Moldova       8919
    Uniunea de stat a întreprinderilor şi
    organizaţiilor de deservire socială a
    populaţiei "Uniunea Moldova-servis"                     501
    Departamentul de Stat pentru Edituri, Poligrafie şi
    Comerţul cu Cărţi al Republicii Moldova                 118
    Uniunea scriitorilor din Moldova                        324
    Uniunea compozitorilor din Moldova                       39
    Alte ministere şi departamente de stat               112425*
        Total                                            1293116
    *Pentru informaţie
    Majorarea salariilor lucrătorilor învăţămîntului
    public conform hotărîrii Guvernului R.S.S. Moldova
    din 31 ianuarie 1991 nr. 48                            17000
    Majorarea salariilor lucrătorilor ocrotiriii
    sănătăţii conform hotărîrii Guvernului R.S.S.
    Moldova din 31 ianuarie 1991 nr. 51                    37400
    Majorarea salariiilor lucrătorilor de cultură
    fizică şi sport conform hotărîrii Guvernului
    R.S.S. Moldova din 27 februarie 1991 nr. 103            3000
    Majorarea salariilor lucrătorilor instituţiilor
    şcolii superioare conform hotărîrii Guvernului
    R.S.S. Moldova din 26 aprilie 1991 nr. 223             23800
                                              
Anexa nr. 5
la hotărîrea Guvernului
Republiciii Moldova
din 12 august 1991 nr. 423
SUMELE PRECIZATE
ale încasărilor de impozit pe circulaţia mărfurilor pe
ministerele, departamentele de stat ale Republicii Moldova
pe anul 1991
                                                      (mii ruble)
    Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei
    al Republicii Moldova                                2562637
    Ministerul Industriei şi Energeticii
    al Republicii Moldova                                 885129
    Ministerul Construcţiilor al
    Republicii Moldova                                    106785
    Asociaţia de Stat de producţie pentru
    Combustibil a Republicii Moldova                       43900
    Uniunea Republicană a Asociaţiilor
    de Consum din Moldova                                   4975
    Industria unională                                    227174
    Alte întreprinderi, organizaţii                        48000
        În total                                         3878600

Anexa nr. 6
  la hotărîrea Guvernului
Republiciii Moldova
din 12 august 1991 nr. 423
Mărimile precizate ale subvenţiilor, alocate comitetelor
executive raionale şi orăşeneşti din Republicii Moldova
pe anul 1991
                                        (mii ruble)
    Raioanele:
    Anenii Noi                          29919
    Basarabeasca                        2484
    Briceni                             19534
    Cahul                               17203
    Camenca                             31527
    Cantemir                            36204
    Căinari                             19839
    Călăraşi                            11417
    Căuşenii                            21663
    Ciadîr-Lunga                        20676
    Cimişlia                            8346
    Comrat                              3313
    Criuleni                            28111
    Donduşeni                           10553
    Drochia                             13621
    Dubăsari                            20645
    Edineţ                              9102
    Floreşti                            7646
    Făleşti                             11214
    Glodeni                             8321
    Grigoriopol                         26115
    Hînceşti                            24341
    Leova                               18480
    Nisporeni                           4963
    Ocniiţa                             14170
    Orhei                               14603
                               pag. 2    (mii ruble)
    Rezina                              24421
    Rîbniţa                             21756
    Rîşcani                             38342
    Sîngerei                            11034
    Slobozia                            33362
    Soroca                              33376
    Străşeni                            1951
    Ştefan Vodă                         10276
    Şoldăneşti                          25550
    Taraclia                            4947
    Teleneşti                           16497
    Ungheni                             18144
    Vulcăneşti                          22482
    Oraşele
    Chişinău                            110977
    Bălţi                               12591
    Bender                              9933
    Cahul                               14260
    Dubăsari                            10451
    Orhei                               3587
    Soroca                              9429
    Tiraspol                            14300
    Ungheni                             1716
Anexa nr. 7
la hotărîrea Guvernului
Republiciii Moldova
din 12 august 1991 nr. 423
LISTA
asociaţiilor, întreprinderilor şi organizaţiilor, care
primesc dotaţii pentru acoperirea pierderilor şi formarea
fondurilor de stimulare economică în anul 1991 din contul
resurselor bugetului de stat şi fondului extrabugetar de
stabilizare a economiei republicii
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                           :            Întreprinderile,        :Limita dotaţiilor  (inclusiv
        Ministerele, departamentele,       :           organizaţiile            :pentru crearea fondurilor
                                           :                                    :autogestionare) mii ruble
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       1                   :                  2                 :              3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Ministerul Agriculturii şi Alimenta-  Fabrica de zahăr din Briceni
       ţiei al Republicii Moldova                                                           5898
    2. Ministerul Informaticii, Informaţiei  Baza tehnico-materială
    şi telecomunicaţiilor al Republicii      republicană
    Moldova                                                                                  123
    3. Ministerul Muncii şi Protecţiei       Întreprinderea de protezare
       Sociale al Republicii Moldova         ortopedică                                      200
    4. Ministerul Transporturilor al         Parcul de autobuze nr. 2, Chişinău             4130
       Republicii Moldova                    Coloana-auto-2808, Chişinău                     487
                                             Gara auto, Chişinău                             110
                                             Agenţia de transporturi, Chişinău                68
                                            Coloana-auto-2809, Tiraspol                      590
                                            Coloana-auto-2836, Bender                        544
                                            Coloana-auto-2810, Bălţi                         571
                                            Coloana-auto-2831, Rîbniiţa                      237
                                            Coloana-auto-2811, Orhei                         123
                                            Întreprinderea de transport auto nr. 1
                                            or. Ungheni                                       71
                                            Întreprinderea de transport auto nr. 7,
                                            or. Soroca                                       206
                                            Întreprinderea de transport auto nr. 8,
                                            or. Cahul                                        172
                                            Întreprinderea de transport auto nr. 5,
                                            raionul Ocniţa                                    91
                                            Întreprinderea de transport auto nr. 9,
                                            raionul Briceni                                  106
                                            Uzina "Dormaş", raionul Străşeni                  90
    5. Ministerul Sănătăţii al Republicii   Organizaţiile asociaţiei republicane de
       Moldova                              producţie "Farmacia"                           44994
                                            Farmacia Institutului de medicină din
                                            or. Chişinău                                     356
                                            Farmacia clinicii sanatoriale de asanare         359
    6. Ministerul Construcţiilor al         Direcţia gospodăriei comunale şi de
       Republicii Moldova                   locuinţe din or. Chişinău                       2238
    7. Ministerul Culturii şi Cultelor     Concernul de stat "Moldova-film"                12589
       al Republicii Moldova               inclusiv:
                                           intreprinderile raionale pentru desevire
                                           video şi de cinema                               8753
                                           studioul "Moldova-film"                          3214
                                           întrepinderea republicană pentru demon-
                                           strarea filmelor de cinema şi video               622
    8. Asociaţia republicană pentru pro-   O.I.S. din Glodeni                                 75
       ectarea şi construcţia obiectelor   O.I.S. din Rîşcani nr. 2                           20
       complexului agroindustrial          O.I.S. din Făleşti nr. 1                           72
       "Moldagroconstrucţia"               O.I.S. din Căinari                                 25
                                           Direcţia trustului "Spreţstroimehani-
                                           zaţia" nr. 1, or. Chişinău                         13
                                           Întreprinderea de extracţie a materia-
                                           lelor neminerale a trustului "Agrodorstroi"        73
                                           Direcţia trustului "Speţmontalstroi",
                                           or. Chişinău                                      108
                                           Uzina de articole din beton armat din
                                           Vadul lui Vodă                                    319
                                           Uzina de articole de beton armat din
                                           Şoldăneşti                                        429
                                           Combinatul pentru construcţia caselor-2
                                           din Drochia                                      1839
                                           Direcţia asociaţiei "Montajpromconstrucţia"        12
                                           Uzina de materiale de construcţie din Soroca      467
                                           Mina din Mihailovca                               228
                                           Mina din Goieni                                   161
    9. Departamentul de Stat Problemele    Manejul pentru atletis                       130
       Tineretului şi Sport al Republicii  Stadionul republican                         529
       Moldova                             Direcţia de producţie şi prestări de
                                           servicii "ACVILA"                            131
                                           Redacţia ziarului "Moldova sportivă"         11
                                           Clubul republican de şah şi dame             7
    10. Departamentul de Stat pentru Ga-   Direcţia de producţie pentru gospodăria
        zificare al Republicii Moldova     gazului din :
                                           Cahul                                        1105
                                           Comrat                                       656
                                           Dubăsari                                     784
                                           Hînceşti                                     619
                                           Ialoveni                                     792
                                           Soroca                                       516
                                           Bălţi                                        603
                                           Ungheni                                      560
                                           Edineţ                                       522
    11. Asociaţia de stat de producţie     Întreprinderea republicană pentru
        pentru combustibil a Republicii    aprovizionarea cu combustibil solid          7809
        Moldova
    12. Academia de Ştiinţe a Republicii   Baza ştiinţifico-experimentală a Insti-
        Moldova                            tutuluii de fiziologie şi biochimie a
                                           plantelor                                    250
                                           Centrul de automatizare a cercetăriilor
                                           ştiinţifice şi metrologie                    200
                                           Biroul specializat tehnologic de
                                           construcţii                                  100
    13. Cancelaria de Stat a Republicii    Pensiunea pentru odihna familiilor           254
        Moldova
    14. Asociaţia gospodăriei comunale şi  Direcţia de troleibuze din Bălţi             950
        de locuinţe "ASCOM" din Republica  Direcţia de troleibuze din Tiraspol          1420
        Moldova                            Direcţia de producţie a gospodăriei
                                           de locuinţe din Bender                       900
                                           Direcţia de producţie a gospodăriei
                                           de locuinţe din Bălţi                        580
                                           Direcţia de producţie a gospodăriei
                                           comunale şi de locuinţe din:
                                           Dubăsari                                     50
                                           Cahul                                        90
                                           Orhei                                        30
                                           Rîbniţa                                      400
                                           Soroca                                       100
                                           Tiraspol                                     600
                                           Ungheni                                      69
                                           Basarabeasca                                 21
                                           Briceni                                      44
                                           Vulcăneşti                                   28
                                           Glodeni                                      45
                                           Grigoriopol                                  35
                                          Donduşeni                                      21
                                          Drochia                                        81
                                          Edineţ                                         68
                                          Călăraşi                                       64
                                          Camenca                                        64
                                          Cantemir                                       19
                                          Căuşeni                                        35
                                          Comrat                                         47
                                          Hînceşti                                       12
                                          Criuleni                                       56
                                          Căinari                                        4
                                          Sîngerei                                       11
                                          Leova                                          43
                                          Nisporeni                                      64
                                          Anenii Noi                                     80
                                          Ocniţa                                         46
                                          Rezina                                         70
                                          Rîşcani                                        34
                                          Slobozia                                       54
                                          Străşeni                                       66
                                          Ştefan Vodă                                    45
                                          Taraclia                                       64
                                          Teleneşti                                      39
                                          Făleşti                                        28
                                           Floreşti                                      67
                                           Ciadîr-Lunga                                  63
                                           Cimişlia                                      23
                                           Şoldăneşti                                    18
                                           Ialoveni                                      21
                                           Sergheevca                                    236
    15. Uniunea de stat a întreprinderilor  
şi organizaţiilor de deservire socială  a  
populaţiei "Moldova-servis" cu sumele  
maxime  de dotaţii:
                                            
                                               (mii ruble)
                                           Asociaţia raională de producţie şi
                                           deservire socială a populaţiei din
                                           Briceni (ARP)                                58
                                           ARP Vulcăneşti                              114
                                           ARP Glodeni                                  82
                                           ARP Edineţ                                   59
                                           ARP Donduşeni                                35
                                           ARP Cahul                                     9
                                           ARP Comrat                                    6
                                           ARP Căuşeni                                  35
                                           ARP Hînceşti                                 73
                                           ARP Criuleni                                 48
                                           ARP Sîngerei                                101
                                           ARP Leova                                   167
                                           ARP Nisporeni                                97
                                           ARP Anenii Noi                               46
                                           ARP Rîşcani                                  41
                                           ARP Soroca                                   53
                                           ARP Străşeni                                 41
                                           ARP Ştefan Vodă                               3
                                           ARP Taraclia                                 54
                                           ARP Ungheni                                  80
                                           ARP Floreşti                                197
                                           ARP Şoldăneşti                               93
                                          Direcţia orăşenească de
                                          reparaţie şi construcţie
                                          a locuinţelor pentru popu-
                                          laţia din Chişinău                            60
[Pct. 15 în redacţia Hot. Guv. nr.22 din 20.01.92]
    16. Uniunea de stat a întreprinderi-   Asociaţiile raionale de producţie de
        lor şi organizaţiilor de deservi-  deservire socială a populaţiei din:
        re socială a populaţiei "Uniunea   Briceni                                       58
        Moldova-servis"                    Vulcăneşti                                    37
                                           Glodeni                                       82
                                           Donduşeni                                     35
                                           Cahul                                         9
                                           Căuşeni                                       35
                                           Hînceşti                                  17
                                           Criuleni                                      21
                                           Sîngerei                                      101
                                           Leova                                         121
                                           Nisporeni                                     97
                                           Anenii Noi                                    46
                                           Rîşcani                                       41
                                           Soroca                                        53
                                           Străşeni                                      41
                                           Ştefan Vodă                                   3
                                           Taraclia                                      54
                                           Ungheni                                       80
                                           Floreşti                                      133
                                           Şoldăneşti                                    93
                                           Direcţia orăşenească Chişinău de reparaţii şi
                                           construcţii a spaţiului locativ pentru
                                           populaţie                                     4
                                           Direcţiile de reparaţii şi construcţii ale
                                           Asociaţiei republicane de proiectare, repa-
                                           ţii şi construcţii                            360
                                           Casa republicană de modă                      31
    17. Departamentul de Stat pentru       Gospodăria silvică din Glodeni                75
        Protecţia Mediului Înconjură-      Gospodăria silvică din Călăraşi               172
        tor şi Resurse Naturale al         Gospodăria silvică din Chişinău               72
        Republicii Moldova                 Gospodăria silvică din Soroca                 371
    18. Comitetele executive raionale      Biroul de arhitectură şi planificare          124
Anexa nr. 8
la hotărîrea Guvernului
Republiciii Moldova
din 12 august 1991 nr. 423
SARCINILE
de realizare a construcţiilor nefinalizate pe anul 1991 pe ministere,
departamente de stat şi comitetele executive raionale şi orăşeneşti
                                              mii ruble
    Ministerul Construcţiilor al
    Republicii Moldova                          16100
    Asociaţia republicană cooperatistă
    de stat pentru proiectarea şi con-
    strucţia obiectelor din complexul
    agroindustrial "Moldagroconstrucţia"        1700
    Ministerul Agriculturiii şi Alimen-
    taţiei al Republicii Moldova                137655
    Departamentul de Stat pentru Protecţia
    Mediului Înconjurător şi Resurse Natu-
    rale al Republicii Moldova                  480
    Ministerul Informaticii, Informaţiei
    şi Telecomunicaţiilor al Republicii
    Moldova                                     1983
    Ministerul Transrturilor al
    Republicii Moldova                          8130
    Ministerul Sănătăţii al Republicii
    Moldova                                 1000
    Ministerul Culturii şi Cultelor al
    Republicii Moldova                          200
    Departamentul de Stat pentru Edituri,
    Poligrafie şi Comerţul cu Cărţi al
    Republicii Moldova                          130
    Ministerul Industriei şi Energeticii
    al Republicii Moldova                       3800
    Departamentul de Stat pentru Industria
    Uşoară al Republicii Moldova                2500
    Asociaţia de stat de producţie pentru
    combustibil a Republicii Moldova            5137
    Asociaţia gospodăriei comunale şi
    de locuinţe "ASCOM" a Republicii Moldova    2100
    Uniunea de stat a întreprinderilor
    şi organizaţiilor de deservire
    socială a populaţiei "Uniunea
    Moldova-servis"                             2125
    Ministerul Resurselor Materiale al
    Republicii Moldova                          1000
    Ministerul Afacerilor Interne al
    Republicii Moldova                          1260
    Departamentul de Stat pentru Gazificare
    al Republicii Moldova                       600
    Ministerul Ştiinţei şi Învăţămîntului
    al Republicii Moldova                       1500
    Ministerul Muncii şi protecţiei
    Sociale al Republicii Moldova               200
    Academia de Ştiinţe a Republicii
    Moldova                                     200
        Comitetele executive orăşeneşti:
    Chişinău                                    7200
    Bălţi                                       1300
    Bender                                      1100
    Dubăsari                                    100
    Cahul                                       300
    Orhei                                       100
    Rîbniţa                                     500
    Soroca                                      100
    Tiraspol                                    1200
    Ungheni                                     200
            Comitetele executive raionale:
    Drochia                                     100
Anexa nr. 9
la hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova
din 12 aigust 1991 nr. 423
LISTA
mărfurilor la care se introduc accize
cu începere de la 15 august 1991
                                                Mărimea accizelor
    Benzina realizată populaţiei                50 procente la
    din fondurile pieţei                        preţurile actuale
    Aparate de radio                            50 rub. la un aparat
                                                a cărui cost depăşeş-
                                                te 200 rub.
    Rachiu                                      10 rub. la sticlă
    Bere                                        20 cop. la o sticlă
                                                sau 40 cop. la un
                                                litru

Anexa nr. 10
  la hotărîrea Guvernului
Republiciii Moldova
din 12 august 1991 nr. 423
VOLUMUL PRECIZAT
al fondului extrabugetar de stabilizarea a economiei
Republicii Moldova pe anul 1991
    I. VENITURI                                mii ruble
------------------------------------------------------------------------
    Ministerele, departa-  :Fondul :           Inclusiv
    mentele de stat        :de sta-:------------------------------------
                           :biliza-:defalcări:50 la    :50 la    :alte
                           :rea în :în propor:sută din :sută din :ve-
                           :total  :ţie de 11:suma co- :solduri- :ni-
                           :       :la sută  :telor de :le dispo-:turi
                           :       :din chel-:amorti-  :nibile   :
                           :       :tuielile :zare des-:ale fon- :
                           :       :pentru   :tinate   :durilor  :
                           :       :remunera-:restabi- :pentru   :
                           :       :rea mun- :lirii    :stimula- :
                           :       :cii      :         :rea eco- :
                           :       :         :         :nomică   :
-----------------------------------------------------------------------
             1             :   2   :    3    :    4    :    5    :  6
-----------------------------------------------------------------------
Ministerul Construcţiilor
Republicii Moldova            45274   17900    14172     13202
Departamentul de Stat pentru
Arhitectură, Urbanistică şi
Supravegherea Desfăşurării
Lucrărilor în Construcţii
al Republicii Moldova          1632   1216       -       416
Asociaţia republicană
pentru proiectarea şi
construcţia obiectelor
din complexul agroindustrial
"Moldagroconstrucţia"          23408  23408
Ministerul Agriculturii şi
Alimentaţiei al Republicii
Moldova                        85370  55370       -      30000
Departamentul de Stat pentru
Protecţia Mediului Înconjurător
şi Resurse Naturale al
Republicii Moldova              755   395        112     248
Ministerul Informaticii,
Informaţiei şi Telecomuni-
caţiilor al Republicii
Moldova                     10419     7129      90       3200
Ministerul Transporturilor
al Republicii Moldova       38236    14737      7449     16050
Ministerul Sănătăţii al
Republicii Moldova          4027     3483       374      170
Ministerul Culturii şi
Cultelor al Republicii
Moldova                     2648     2028       400      220
Departamentul de Stat
pentru Edituri, Poligrafie
şi Comerţul cu Cărţi        6479    1937        937      3605
al Republicii Moldova
Ministerul Comerţului
al Republicii Moldova       37741   15113       3583     19045
Ministerul Industriei şi
Energeticii al Republicii
Moldova                     76082   34255       17627    24200
Asociaţia de Stat de
Producţie pentru Com-
bustibil a Republicii
Moldova                     3256    1418        1051     787
Asociaţia gospodăriei
comunale şi de locuinţe
"ASCOM" din Republica
Moldova                     28217   14075       10595    3547
Uniunea de stat a între-
prinderilor şi organiza-
ţiilor de deservire socială
a populaţiei "Uniunea
Moldova-servis"             15325   10011       1390     3924
Ministerul Resurselor
Materiale al Republicii
Moldova                     15173   3434        2800     8939
Ministerul Afacerilor
Interne al Republicii
Moldova                     805     430         375
Cancelaria de Stat al
Republicii Moldova           483      326       53       104
Ministerul Muncii şi
Protecţiei Sociale al
Republicii Moldova           105       90       15
Departamentul de Stat
pentru Problemele Ti-
neretului şi Sport al
Republicii Moldova           94        74                20
Ministerul Ştiinţei şi
Învăţămîntului al
Republicii Moldova           367       269      56       42
Academia de Ştiinţe a
Republicii Moldova           674    435     2   96       143
Direcţia de aprovizio-
nare tehnico-materială
a Consiliului municipal
Chişinău                    19         17       2
Departamentul de Stat
Pentru Gazificare al
Republicii Moldova          1733       900      428      405
Institutul de stat de
proiectare "Chişinev-
gorproiect"             527        490      37
Biroul de arhitectură
şi planificare              117        117
Uniunea Republicană a
Asociaţiilor de Consum
din Moldova                 29740      23670    6070
Întreprinderile şi orga-
nizaţiile de subordonare
unională                    119735     38622    50388   30725
Compania comercială pe
acţiuni "ASITO"             7434       1853     81       5500
Banca republicană din Mol-
dova a Băncii de economii
din U.R.S.S.                106         -       106       -
Centrul informativ de cal-
cul al Ministerului Finan-
ţelor al Republicii Moldova  199        -        84        115
Asociaţia pe acţiuni
"AGO-DACIA"                  525       399       126        -
Alte venituri                2163000    -         -         -  216300
    În total                 773005   273601   118497   164607 216300
    II. CHELTUIELI                                (mii ruble)
---------------------------------------------------------------------------------
    Ministerele, departa-  :Fondul :           Inclusiv   pentru :
    mentele de stat        :de sta-:--------------------------------------------
                           :biliza-:finanţa- :acordarea:formarea :alte :subsi-
                           :rea în :rea inves:dotaţii- :fonduri- :chel-:dii
                           :total  :tiţiilor :lor de   :lor ges- :tui- :pentru
                           :       :capitale :stat în- :tionare  :eli  :acoperi-
                           :       :centrali-:treprin- :         :     :rea de-
                           :       :zate     :derilor  :         :     :ficitu-
                           :       :         :de stat  :         :     :lui fon-
                           :       :         :nerenta- :         :     :dului
                           :       :         :bile     :         :     :social
-------------------------------------------------------------------------------
             1             :   2   :    3    :    4    :    5    :  6  :   7
-------------------------------------------------------------------------------
Ministerul Construcţiilor
al Republicii Moldova      30754    28516     2238
Asociaţia republicană
pentru proiectarea şi
construcţia obiectelor
din complexul agroin-
dustrial "Moldagrocon-
strucţia"                  6612     2771      3841
Ministerul Agriculturii
şi Alimentaţiei al
Republiicii Moldova        203377   192479    5898              5000
Ministerul Informaţiei,
Informaticii şi Tele-
comunicaţiilor al
Republicii Moldova         4100     4100
Ministerul Transporturi-
lor al Republicii
Moldova                    27102    19506     7596
Ministerul Sănătăţii al
Republicii Moldova         45709              43700             2009
Ministerul Culturii şi
Cultelor al Republicii
Moldova                    12589              12127             462
Departamentul de Stat
pentru Editurii, Poligrafie
şi Comerţului cu Cărţi
al Republicii Moldova      2553     2553
Departamentul de Stat
pentru Protecţia Medi-
ului Înconjurător şi
Resurse naturale al
Republicii Moldova          2168     1478     605        85
Ministerul Industriei
şi Energeticii al
Republicii Moldova          47514    47514
Departamentul de Stat
pentru Combustibil al
Republicii Moldova          8364     555      7647       162
Asociaţia gospodăriei
comunale şi de locuin-
ţe "ASCOM" din Republica
Moldova                     138     118       20
Uniunea de stat a între-
prinderilor şi organiza-
ţiilor de deservire soci-
ală a populaţiei "Uniunea
Moldova-servis"            922     601        391
Ministerul Resurselor
Materiale al Republicii
Moldova                    26600    11900                        14700
Ministerul Afacerilor
Interne al Republicii
Moldova                    2660     2660
Departamentul de Stat
pentru Gazificarea al
Republicii Moldova         7139     982       5623       534
Cancelaria de Stat a
Republicii Moldova         254                254
Ministerul Muncii şi
Protecţiei Soiciale al
Republicii Moldova         200                200
Departamentul de Stat
pentru Problemele Ti-
neretului şi Sport
al Republicii Moldova      810                770       40
Academia de Ştiinţe a
Republicii Moldova          550                550
Biroul de ahitectură
şi planificare              124                124
Alte cheltuieli pentru
economia naţională          12594   12594
Subvenţiile pentru
acoperirea deficitu-
lui fondului social         330102                                     330102
        În total            773005  328209    91682   3312      19700  330102