HGA474/1998
ID intern unic:  296361
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 474
din  28.04.1998
cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu
memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar
Publicat : 09.07.1998 în Monitorul Oficial Nr. 62-65     art Nr : 589
    HG404 din 12.04.07, MO54-56/20.04.07 art.427
    HG233 din 28.02.07, MO36-38/16.03.07 art.257
    HG691 din 20.06.06, MO102-105/07.07.06  art.766
    HG275 din 16.03.06, MO51-54/31.03.06 art.338
    HG1435 din 23.12.04, MO242-245/31.12.04 art.1634
    HG1311 din 25.11.04, MO218-223/03.12.04 art.1505
    HG599 din 31.05.04, MO91-95/11.06.04  art.746
    HG1165 din 29.09.2003 MO208/03.10.03 art.1209
    HG503 din24.04.03, MO84/16.05.03 art.560
    HG591 din 14.05.02, MO66/23.05.02 art.688
    HG1166 din 02.11.01, MO133/08.11.01 art.1220
    HG855 din 16.08.01, MO104/24.08.01 art.904
    HG767 din 01.08.00, MO98/10.08.00
    HG373 din 17.04.00, MO45/21.04.00 art.456
    HG336 din 23.04.99, MO45/06.05.99 art.331
    HG893 din 21.08.98, MO84/10.09.98

    Republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 15.04.2008, pag.12

    NOTĂ:
   
Înanexa nr.2: pe tot parcursul textului, cuvintele „plasare” şi „plasarea” se substituie cu cuvintele „punere la dispoziţie” şi, respectiv, „punerea la dispoziţie” prin HG178 din  26.02.18, MO68-76/02.03.18 art.210
    În tot textul Hotărîrii precum şi al anexelor, cuvintele „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat”, „inspectorat fiscal”, „organe fiscale”, la orice formă gramaticală, se substituie prin cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616
    În anexa nr.5 pe tot parcursul textului (inclusiv al anexei), cuvintele „tranzacţie comercială”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „operaţiune economică”, la forma corespunzătoare prin HG368 din 23.05.11, MO87-90/27.05.11 art.428
    În scopul asigurării executării prevederilor Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 şi ale Legii nr.105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor
, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    [Preambulul modificat prin HG691 din 20.06.06, MO102-105/07.07.06 art.766]
    [Preambulul modificat prin HG599 din 31.05.04, MO91-95/11.06.04 art.746]
    1. Se obligă contribuabilii care, potrivit legislaţiei în vigoare, au obligativitatea ţinerii contabilităţii să efectueze decontările băneşti în numerar cu utilizarea maşinilor de casă şi de control cu memorie fiscală.
    Se permite agenţilor economici, care dispun de maşini de casă şi control fără memorie fiscală, înregistrate la inspectoratul fiscal, să efectueze înlocuirea lor, în termen de pînă la 31 decembrie 2000, cu atribuirea sumei neamortizate la deduceri (cheltuieli), concomitent cu implementarea noilor maşini de casă şi control cu memorie fiscală înregistrate în modul stabilit.
    [Pct.1 modificat prin HG73 din 29.01.08, MO28-29/08.02.08 art.146]
    [Pct.1 modificat prin HG691 din 20.06.06, MO102-105/07.07.06 art.766]
    [Pct.1 modificat prin HG599 din 31.05.04, MO91-95/11.06.04 art.746]
    [Pct.1 în redacţia HG767 din 01.08.00, MO98/10.08.00]
    2. Se aprobă:
    Regulamentul cu privire la Registrul unic al maşinilor de casă şi control (anexa nr. 2);
    Regulamentul cu privire  la Comisia  interdepartamentală  pentru maşinile de casă şi control (anexa nr. 3);
    Componenţa nominală a Comisiei  interdepartamentale pentru maşinile de casă  şi control (anexa nr. 4);
    Regulamentul cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control pentru efectuarea decontărilor în numerar(anexa nr. 5).
    [Pct.2 modificat prin HG73 din 29.01.08, MO28-29/08.02.08 art.146] 
    3. Ministerul Finanţelor, în termen de o lună, va elabora şi aproba Regulamentul cu privire la modul de  înregistrare şi exercitare a controlului asupra utilizării maşinilor de casă şi control.
    4. Ministerul Industriei şi Comerţului, Ministerul Finanţelor, Departamentul Standarde, Metrologie şi Supraveghere Tehnică, în termen de o lună, vor modifica şi vor prezenta spre aprobare Comisiei interdepartamentale pentru maşinile de casă şi control:
    cerinţele tehnice faţă de maşinile de casă şi control, inclusiv cu memorie fiscală;
    Regulamentul cu privire la modul de exploatare a maşinilor de  casă şi control cu memorie fiscală.
    [Pct.4 modificat prin HG73 din 29.01.08, MO28-29/08.02.08 art.146] 
    5. Se pune în sarcina Serviciului Fiscal de Stat confecţionarea centralizată a sigiliilor de protecţie (sigiliul furnizorului şi sigiliul fiscal) sub formă de etichete adezive cu elemente de protecţie, serie şi număr, care se vor folosi pentru sigilarea maşinilor de casă şi control. Confecţionarea acestora se va efectua la comanda Serviciului Fiscal de Stat de către producătorul selectat pe bază de tender.
    Serviciul Fiscal de Stat va asigura înregistrarea, evidenţa, păstrarea şi eliberarea sigiliilor de protecţie (a sigiliilor fiscale) către Serviciile Fiscale de Stat şi furnizorii de maşini de casă şi control (sigiliile furnizorului). Confecţionarea sigiliilor fiscale şi a sigiliilor furnizorilor se va efectua conform comenzilor prealabile ale furnizorilor de maşini de casă şi control contra plată, conform preţurilor stabilite de producător şi doar contra semnătura administratorului sau a altei persoane împuternicite de către acesta, la prezentarea delegaţiei şi a certificatului de înregistrare a întreprinderii.
    Termenul-limită de implementare a sigiliilor de protecţie se stabileşte 1 ianuarie 2007.
    [Pct.5 în redacţia HG691 din 20.06.06, MO102-105/07.07.06 art.766]
    [Pct.6 exclus prin HG275 din 16.03.06, MO51-54/31.03.06 art.338, pct.7-11 devin 6-10]
    6. În anul 2008 demarează procesul de implementare a modelelor de maşini de casă şi control cu memorie fiscală şi modem GPRS (General Packet Radio Service) încorporat, care asigură transportul de date prin reţelele mobile GSM (Global System Mobile) la efectuarea decontărilor băneşti în numerar.
   Comisia interdepartamentală pentru maşinile de casă şi control va opera modificările şi completările de rigoare în cerinţele tehnice faţă de maşinile de casă şi control.
   
Se obligă băncile licenţiate, casele de schimb valutar şi persoanele juridice ce prestează servicii hoteliere, care deţin licenţa Băncii Naţionale a Moldovei pentru desfăşurarea activităţii de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, să-şi doteze ghişeele în care se efectuează operaţiunile de schimb valutar respective, pînă la 1 mai 2009, cu maşini de casă şi control cu memorie fiscală şi conexiune GPRS. Acestora li se acordă dreptul să folosească şi alte tehnologii cu o funcţionalitate echivalentă (prin reţele fixe/mobile).  
    Se recomandă Serviciului Fiscal de Stat să monitorizeze şi să supravegheze implementarea diverselor tehnologii de transport date în domeniul decontărilor băneşti în numerar.
    [Pct.6 modificat prin HG1482 din 26.12.08, MO237-240/31.12.08 art.1494]
    [Pct.6 modificat prin HG1120 din 03.10.08, MO182/07.10.08 art.1120]
    [Pct.6 modificat prin HG73 din 29.01.08, MO28-29/08.02.08 art.146]
   
61. Domeniile de implementare a tehnologiei transport date prin reţele fixe/mobile (tehnologiile GSM/GPRS/EDGE sau alte tehnologii) la decontările băneşti în numerar se stabilesc de către Ministerul Finanţelor, prioritare fiind încasările/plăţile din activităţile de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, jocurile de noroc, transportul rutier de persoane în regim de taxi, comerţul cu amănuntul al produselor petroliere principale şi al gazelor lichefiate şi din alte activităţi de comerţ.
    Termenele-limită în care unităţile structurale din domeniile vizate vor implementa maşini de casă şi de control cu memorie fiscală şi conexiune GSM/GPRS/EDGE sau alte tehnologii se aprobă de către Comisia interdepartamentală pentru maşinile de casă şi control.
   
[Pct.61 în redacția HG178 din  26.02.18, MO68-76/02.03.18 art.210]
    [Pct.61 introdus prin HG368 din 23.05.11, MO87-90/27.05.11 art.428]
    7. Ministerul Industriei şi Comerţului:
    de comun acord cu Departamentul Standarde, Metrologie şi Supraveghere Tehnică, în termen de un an, să elaboreze Standardul naţional al Republicii Moldova "Maşini de casă şi control. Cerinţe tehnice"; pe parcursul anului 1998 să examineze posibilităţile producerii  în ţară a unei serii de maşini de casă şi control cu memorie fiscală.
    8. Se pune în sarcina Comisiei interdepartamentale pentru maşinile de casă şi control coordonarea acţiunilor autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale privind organizarea implementării maşinilor de casă şi control, precum şi rezolvarea problemelor interdepartamentale, legate de această chestiune.
    Se acordă Comisiei interdepartamentale pentru maşinile de casă şi control dreptul să ceară şi să primească de la autorităţile administraţiei publice centrale şi locale informaţia referitoare la aplicarea maşinilor de casă şi control.
    [Pct.8 modificat prin HG73 din 29.01.08, MO28-29/08.02.08 art.146] 
    9. Comisia interdepartamentală pentru maşinile de casă şi control, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale vor întreprinde măsurile necesare pentru asigurarea executării prezentei hotărîri.
    [Pct.9 în redacţia HG73 din 29.01.08, MO28-29/08.02.08 art.146] 
    10. Se aprobă  Lista hotărîrilor Guvernului Republicii Moldova ce se abrogă (se anexează).

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                              Ion CIUBUC

    Chişinău, 28 aprilie 1998.
    Nr. 474.

    [Anexa nr.1 abrogată prin HG691 din 20.06.06, MO102-105/07.07.06 art.766]

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 474
din 28 aprilie 1998
Regulamentul
cu privire la Registrul unic al maşinilor de casă şi control
I. Noţiuni şi dispoziţii generale
    1. Regulamentul cu privire la Registrul unic al maşinilor de casă şi control (în continuare - Regulament) este elaborat în scopul stabilirii mecanismului de aprobare a modelelor de maşini de casă şi control utilizabile la efectuarea decontărilor băneşti în numerar pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi a cerinţelor şi condiţiilor ale căror respectare este obligatorie pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a maşinilor de casă şi control.
    2. În sensul prezentului Regulament, noţiunile utilizate semnifică:
    maşină de casă şi control cu memorie fiscală (maşină de casă şi control, în continuare - MCC) - aparat pentru înregistrarea operaţiunilor de casă, inclusiv păstrarea şi imprimarea informaţiei gestionare şi financiare la efectuarea decontărilor băneşti în numerar, construcţia căruia înglobează un modul fiscal ce controlează memoria fiscală, dispozitivele de imprimare şi afişare, asigurînd protecţia algoritmilor de lucru şi a datelor împotriva modificărilor neautorizate;
    Registrul unic al maşinilor de casă şi control (în continuare - Registrul unic) - registru-listă în care se include totalitatea informaţiei privind modelele concrete de MCC, aprobate pentru punere la dispoziţie pe piaţa Republicii Moldova;
    solicitant - persoană juridică, înregistrată în modul stabilit în Republica Moldova, care a depus cererea şi documentele necesare pentru includerea unui model concret de MCC în Registrul unic;
    furnizor (distribuitor exclusiv) - solicitantul care, în modul stabilit, a obţinut aprobarea unui model concret de MCC;
    centru de asistenţă tehnică pentru MCC (în continuare - centru de asistenţă tehnică) - persoană juridică sau întreprindere individuală (întreprinzător individual) care a obţinut, în modul stabilit, dreptul de a practica activităţi de instalare, reparaţie şi deservire tehnică a MCC;
    sigiliul furnizorului - sigiliu de protecţie sub formă de etichetă adezivă cu elemente de identificare (inclusiv denumirea furnizorului sau cuvîntul "FURNIZOR") şi protecţie contra falsificării, care se distruge (deformează) ireversibil la încercarea de înlăturare, confecţionate centralizat la comanda organului abilitat, folosite de furnizor la sigilarea anumitor elemente (inclusiv carcasa) ale MCC;
    sigiliul Serviciului Fiscal de Stat (sigiliul fiscal) - sigiliu de protecţie sub formă de etichetă adezivă cu elemente de identificare (inclusiv emblema Serviciului Fiscal de Stat şi/sau sigla SFS) şi protecţie contra falsificării, care se distruge (deformează) ireversibil la încercarea de înlăturare, confecţionate centralizat la comanda organului abilitat, folosite de Serviciul Fiscal de Stat la sigilarea anumitor elemente (de regulă carcasa) ale MCC;
    sigilarea MCC - procedura de aplicare a sigiliului furnizorului şi /sau a sigiliului fiscal pe anumite elemente ale MCC, inclusiv pe carcasă (avînd rol de protecţie contra acţiunilor exterioare nesancţionate);
   
declaraţie de conformitate – asigurare scrisă, bazată pe o decizie luată în urma unei evaluări, prin care producătorul sau reprezentantul său autorizat confirmă că produsul corespunde cerinţelor tehnice specificate.
    [Pct.2 noțiunea introdusă prin HG178 din  26.02.18, MO68-76/02.03.18 art.210]
    [Pct.2 modificat prin HG73 din 29.01.08, MO28-29/08.02.08 art.146]
    3. Registrul unic se ţine în următoarele scopuri:
    utilizarea pe teritoriul Republicii Moldova a MCC de modele ce corespund cerinţelor tehnice aprobate, standardelor naţionale şi internaţionale;
    retragerea la timp din exploatare a MCC care nu corespund cerinţelor documentelor normative şi/sau nu asigură evidenţa efectivă a mijloacelor băneşti în numerar în sfera de activitate în care se folosesc.
    4. Registrul unic este ţinut de Serviciul Fiscal de Stat.
    5. Organele fiscale înregistrează MCC în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de înregistrare şi exercitare a controlului asupra utilizării maşinilor de casă şi control.
II. Cerinţe obligatorii faţă de modelele MCC
    6. În Registrul unic se includ modelele MCC ce corespund:
    cerinţelor tehnice faţă de MCC (generale şi speciale pentru diverse sfere de utilizare), aprobate de Comisia interdepartamentală pentru maşinile de casă şi control (în continuare - Comisia);
    cerinţelor standardelor naţionale ale Republicii Moldova şi celor interstatale ce se referă la MCC.
III. Modalitatea includerii modelelor MCC în Registrul unic
    7. În Registrul unic se includ modelele MCC care se produc sau se importă în Republica Moldova.
    În Registrul unic se include separat modelul de bază al MCC şi fiecare modificaţie a modelului de bază.
    8. Producătorul de MCC dintr-o altă ţară acordă solicitantului, pe bază de contract, dreptul exclusiv de punere la dispoziţie pe piaţa Republicii Moldova a MCC de model concret şi garantează posibilitatea exploatării acestora pe perioada normală de funcţionare, stabilită în documentul normativ, care nu poate fi mai mică de 5 ani.
    Producătorul autohton (care produce sau asamblează MCC) solicită includerea modelului de MCC produs în nume propriu.
    9. În Registrul unic pot fi incluse numai modelele MCC care au trecut încercările de conformitate cu cerinţele tehnice faţă de MCC şi standardele naţionale, precum şi care corespund reglementărilor tehnice aplicabile echipamentelor electrice de joasă tensiune.
   
[Pct.9 modificat prin HG368 din 23.05.11, MO87-90/27.05.11 art.428]
    [Pct.10 exclus prin HG368 din 23.05.11, MO87-90/27.05.11 art.428]
    11. Pentru includerea modelului concret al MCC în Registrul unic, solicitantul depune la Comisie (secretariatul ei):
    cererea pe blancheta întreprinderii, în conformitate cu modelul din anexa nr.1 la prezentul Regulament, indicînd obligatoriu data depunerii;
    copia de pe documentul (contract sau scrisoare de garanţie) ce confirmă dreptul solicitantului de a comercializa în Republica Moldova producţia cu marca de comerţ a producătorului străin (pentru solicitanţii modelelor de import);
    copia de pe documentul (licenţă sau contract) ce confirmă dreptul de a produce în Republica Moldova MCC, conform documentaţiei tehnice a producătorului străin (pentru solicitanţii modelelor asamblate din subansambluri de import);   
    documentul ce confirmă garanţia solicitantului privind asigurarea deservirii tehnice a MCC în perioada de garanţie şi postgaranţie, asigurarea cu piese de schimb şi materiale consumabile pe perioada normală de funcţionare, instruirea utilizatorilor şi funcţionarilor fiscali, furnizarea MCC cu documentaţia tehnică de însoţire respectivă;
    raportul de încercări privind corespunderea modelului MCC cu cerinţele tehnice faţă de MCC, eliberat de laboratorul de încercări desemnat, şi/sau declaraţia de conformitate a producătorului;
    fotografii ale modelului MCC, inclusiv cu imaginea plăcii de marcaj;
    cartea tehnică (paşaportul) MCC sau alt document cu descrierea soluţiilor aparataj-programe, caracteristicilor tehnice şi funcţionale ale modelului MCC, descrierea mijloacelor de organizare a protejării informaţiei fiscale şi prevenirii fraudelor la etapele elaborării, implementării şi exploatării MCC, inclusiv prin aplicarea sigiliilor de protecţie pe carcasă şi anumite elemente ale MCC (care prin modificare şi/sau înlocuire neautorizată pot cauza schimbarea algoritmului de lucru şi/sau denaturarea datelor din memoria MCC);
    instrucţiunile de folosire, instalare, exploatare, întreţinere;
    instrucţiunea funcţionarului fiscal (inclusiv pe suport electronic), care include schema de aplicare a sigiliilor de protecţie, modalitatea controlului prezenţei memoriei fiscale, descrierea regimului de lucru al funcţionarului fiscal la MCC, descrierea fiecărui element imprimat pe bonul de casă, banda de control, în dările de seamă (documente de ieşire), precum şi procedura obţinerii dărilor de seamă şi a verificării programelor de lucru ale MCC;
    schema de aplicare a sigiliilor de protecţie, care include obligatoriu informaţia privind locurile (denumirea elementelor MCC, modul de aplicare etc.) de aplicare a sigiliului furnizorului şi locurile (denumirea elementelor MCC, modul de aplicare etc.) de aplicare a sigiliului fiscal, precum şi garanţia solicitantului că MCC astfel sigilată este protejată contra acţiunilor exterioare neautorizate, semnată de conducător şi ştampilată;
    modelele originale ale tuturor documentelor emise de MCC (bonuri de casă, benzi de control, dări de seamă, rapoarte etc.);
mostra de control a modelului MCC, memoria fixă (parte componentă a MCC) cu programul de aplicaţie al MCC (versiunea de program - etalon).
    Documentaţia tehnică (cartea tehnică, instrucţiunile de folosire, instalare, exploatare şi întreţinere, instrucţiunea funcţionarului fiscal) se prezintă în limbile moldovenească şi rusă.
    Comisia remite toată documentaţia menţionată Serviciului Fiscal de Stat pentru analiză, verificare şi avizare.
   
[Pct.11 modificat prin HG178 din  26.02.18, MO68-76/02.03.18 art.210]
    [Pct.11 modificat prin HG368 din 23.05.11, MO87-90/27.05.11 art.428]
    12. Serviciul Fiscal de Stat, în termen de 30 de zile, analizează documentele depuse, verifică (testează) funcţiile MCC legate de fiscalizare, emitere a rapoartelor de închidere zilnică şi a rapoartelor periodice din memoria fiscală şi prezintă Comisiei avizul respectiv.
    13. Comisia examinează în şedinţă ordinară chestiunea includerii modelului MCC solicitat în Registrul unic şi adoptă decizia respectivă.
    14. În caz de adoptare a unei decizii pozitive:
    se publică în Monitorul Oficial, în modul stabilit, informaţia cu privire la decizia de a include modelul MCC în Registrul unic;
    se eliberează solicitantului extrasul din decizia Comisiei, ce confirmă includerea modelului solicitat în Registrul unic;
    se restituie solicitantului mostra de control a modelului MCC.
   
141. Decizia privind includerea modelului MCC în Registrul unic are o durată de valabilitate de 5 ani din data adoptării.
    Prelungirea cu un an a termenului de aflare a modelului MCC în Registrul unic se efectuează în baza cererii înaintate de furnizorul respectiv cu cel puţin 90 de zile pînă la expirarea termenului de valabilitate curent.

    [Pct.141 introdus prin HG73 din 29.01.08, MO28-29/08.02.08 art.146]
    15. În caz de adoptare de către Comisie a unei decizii negative, aceasta se aduce la cunoştinţa solicitantului, se indică neajunsurile depistate şi se restituie mostra de control a modelului MCC.
    Examinarea repetată în Comisie a chestiunii cu privire la includerea modelului MCC în Registrul unic este posibilă numai dacă solicitantul prezintă documentele care confirmă lichidarea neajunsurilor depistate şi avizul favorabil al Serviciului Fiscal de Stat.
IV. Modalitatea excluderii modelului MCC din Registrul unic
    16. Excluderea modelului MCC din Registrul unic se efectuează la decizia Comisiei, în cazul în care:
    [Pct.16 modificat prin HG368 din 23.05.11, MO87-90/27.05.11 art.428]
    s-a depistat în procesul exploatării:
    a) necorespunderea MCC modelului mostrei de control şi/sau cerinţelor actelor normative obligatorii;
   
[Pct.16 lit.a) modificată prin HG368 din 23.05.11, MO87-90/27.05.11 art.428]
    b) defecte ascunse (indiferent de sursa de provenienţă a acestora) ale MCC de acest model, care pot conduce la denaturarea datelor fiscale;
    lipseşte sau nu se asigură asistenţa tehnică competentă pentru MCC de acest model pe o perioadă ce depăşeşte 6 luni;
    persoana juridică, furnizorul MCC de acest model, şi-a încheiat activitatea, a fost reorganizată sau lichidată.
    17. Drept temei pentru excluderea modelului MCC din Registrul unic serveşte solicitarea:
    Serviciului Fiscal de Stat;
    furnizorului MCC.
   
[Pct.17 modificat prin HG368 din 23.05.11, MO87-90/27.05.11 art.428]
    18. În caz de excludere a modelelor MCC din Registrul unic, Comisia:
    stabileşte data excluderii;
    indică termenul-limită de utilizare;
    publică informaţia privind decizia adoptată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, conform anexei nr. 3 la prezentul Regulament.
    19. În caz de modificare a cerinţelor tehnice sau a cerinţelor standardelor naţionale, Comisia determină termenele şi modul de retragere din exploatare a MCC de modele ce nu corespund cerinţelor noi, luînd în considerare perioada normală de funcţionare şi/sau norma anuală de uzură a acestora.
   
[Pct.19 în redacţia HG368 din 23.05.11, MO87-90/27.05.11 art.428]
    [Pct.19 modificat prin HG73 din 29.01.08, MO28-29/08.02.08 art.146]
    20. În cazul excluderii modelului MCC din Registrul unic, se interzice:
   
- furnizorului MCC – importul (producerea pentru producătorul autohton) MCC de acest model pe teritoriul Republicii Moldova, din data stabilită în decizie;
    - Serviciului Fiscal de Stat – înregistrarea (reînregistrarea) MCC de acest model, din data expirării termenului-limită de utilizare stabilit în decizie;
    - utilizatorului MCC – exploatarea MCC de acest model, din data expirării termenului-limită de utilizare stabilit în decizie
    [Pct.20 în redacţia HG368 din 23.05.11, MO87-90/27.05.11 art.428]
V. Ţinerea Registrului unic
    21. Ţinerea Registrului unic presupune:
    publicarea la timp a informaţiei cu privire la includerea/excluderea modelelor MCC în/din Registrul unic;
    publicarea anuală a Registrului unic în vigoare, conform anexei nr. 2 la prezentul Regulament;
    păstrarea şi arhivarea documentelor prezentate Comisiei la includerea/ excluderea modelelor MCC în/din Registrul unic, inclusiv modificările ulterioare;
    ţinerea şi actualizarea bazei de date corespunzătoare.
   
[Pct.21 modificat prin HG368 din 23.05.11, MO87-90/27.05.11 art.428]
VI. Cerinţe obligatorii privind punerea la dispoziţie pe piaţă a MCC
    22. Furnizorul MCC de model concret (în continuare - furnizorul MCC) îşi asumă răspunderea pentru punerea la dispoziţie pe piaţa Republicii Moldova a MCC de acest model şi trebuie să asigure conformitatea acestora cu modelul aprobat (inclus în Registrul unic).
    Furnizorul MCC este obligat să asigure posibilitatea utilizării MCC pe perioada normală de funcţionare, care nu va fi mai mică de 5 ani, să asigure reparaţia şi deservirea tehnică a lor, precum şi să asigure piese de schimb şi componente în volumul şi sortimentul necesar.
    Documentaţia tehnică de însoţire a MCC include în mod obligatoriu:
    cartea tehnică (paşaportul) MCC;
    registrul de evidenţă a serviciilor de asistenţă tehnică pentru MCC;
    instrucţiunile de folosire, instalare, exploatare, întreţinere a MCC.
    Responsabilităţile furnizorului se extind şi asupra reprezentanţilor autorizaţi ai acestuia (centrele de asistenţă tehnică cu care au încheiate contracte de colaborare).
   
În cazul suspendării, din diferite motive, a activităţii de
furnizare pe piaţă a MCC de anumite modele, distribuitorul exclusiv (furnizorul) este răspunzător în continuare pentru toate obligaţiile ce îi revin, conform prevederilor actelor normative în vigoare, pentru MCC furnizate.
    În cazul încetării, din diferite motive, a activităţii de
furnizare pe piaţă a MCC de anumite modele, distribuitorul exclusiv (furnizorul) este obligat să cedeze drepturile şi obligaţiile ce decurg din actele normative în vigoare, inclusiv din nota de garanţie la cererea adresată Comisiei la includerea modelului MCC în Registrul unic, altei persoane juridice.
    În cazul în care distribuitorul exclusiv nu desemnează succesorul de drepturi, Comisia va selecta succesorul de sine stătător, din rîndul furnizorilor de MCC, cu acordul acestuia.
    Succesorul de drepturi, persoană juridică, confirmă preluarea obligaţiilor asupra MCC livrate de predecesor prin prezentarea la Comisie a cererii,
certificatului de înregistrare în calitate de centru de asistenţă tehnică pentru maşinile de casă şi de control cu memorie fiscală pentru instalarea, repararea şi deservirea tehnică a MCC de modelul respectiv, iar la cererea Comisiei, şi a altor documente din cele specificate în prezentul Regulament.
    În cazul în care succesorul de drepturi nu este desemnat,
Serviciul Fiscal de Stat solicită excluderea din Registrul unic a modelelor MCC care aparţin acestui furnizor.
   
[Pct.22 modificat prin HG178 din  26.02.18, MO68-76/02.03.18 art.210]
    [Pct.22 modificat prin HG73 din 29.01.08, MO28-29/08.02.08 art.146]
    23. Furnizorul MCC comandă, în modul stabilit, confecţionarea sigiliilor de protecţie (sigiliul furnizorului şi sigiliul fiscal) şi garantează achitarea contravalorii acestora.
    Furnizorul MCC ţine evidenţa sigiliilor furnizorului, le repartizează centrelor de asistenţă tehnică (conform contractelor de colaborare şi contra plată) şi exercită controlul asupra folosirii lor. Sigiliile fiscale confecţionate sînt predate gratuit, pe baza actului de predare-primire, Serviciului Fiscal de Stat.
    Listele de repartizare a sigiliilor furnizorului centrelor de asistenţă tehnică, precum şi modificările şi completările ulterioare se prezintă Serviciului Fiscal de Stat cu cel puţin 5 zile înainte de livrarea sigiliilor.
    24. Se interzice expunerea la comercializare, precum şi comercializarea MCC fără sigiliul furnizorului respectiv, aplicat în modul stabilit.
    Prezenţa sigiliului furnizorului MCC, aplicat în modul stabilit cu consemnare în Registrul de evidenţă a serviciilor de asistenţă tehnică pentru MCC, este obligatorie pentru toată perioada de exploatare a MCC.
    25.Furnizorii MCC, precum şi centrele de asistenţă tehnică care deţin certificatul de înregistrare în calitate de centru de asistență tehnică pentru mașinile de casă şi de control cu memorie fiscală pot începe activitatea respectivă numai după confirmarea înregistrării de către Serviciul Fiscal de Stat, prezentînd în acest scop cererea prin care se solicită înregistrarea şi documentele prevăzute în Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997.
   
Serviciul Fiscal de Stat examinează documentele depuse şi, în termen de pînă la 15 zile de la data depunerii acestora, înregistrează sau refuză motivat înregistrarea, informînd solicitantul.
    De asemenea, furnizorii MCC trebuie să comunice Comisiei, prin intermediul Serviciului Fiscal de Stat, iar centrele de asistenţă tehnică - Serviciului Fiscal de Stat, în termen de pînă la 5 zile, despre orice modificare intervenită în activitatea lor legată de furnizarea MCC şi asistenţa tehnică pentru MCC, confirmîndu-le prin documentele respective.
   
[Pct.25 modificat prin HG178 din  26.02.18, MO68-76/02.03.18 art.210]
    [Pct.25 modificat prin HG368 din 23.05.11, MO87-90/27.05.11 art.428]

    anexa nr.1

Anexa nr. 2
la Regulamentul cu privire la
Registrul unic al maşinilor
de casă şi control
Registrul unic al maşinilor de casă şi control

Nr. d/o Modelul MCC, modificaţia, grupul de clasificaţie Solicitantul-furnizor (distribuitorul exclusiv) al MCC Producătorul MCC(firma, ţara) Codul de înregis-trare al MCC Data includerii, numărul şi data deciziei Sfera de aplicare
1 2 3 4 5 6 7

   
[Anexa nr.2 în redacţia HG691 din 20.06.06, MO102-105/07.07.06 art.766]
Anexa nr. 3
la Regulamentul cu privire la
Registrul unic al maşinilor
de casă şi control
Lista modelelor maşinilor de casă şi control excluse
din Registrul unic

Nr. d/o Modelul MCC,modificaţia, grupul de clasificaţie Codul de înregistrare al MCC Numărul şi data deciziei Data excluderii/ termenul- limită de utilizare  
1 2 3 4 5
         

    [Anexa nr.3 în redacţia HG691 din 20.06.06, MO102-105/07.07.06 art.766]

Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului Republicii
Moldova nr. 474 din 28 aprilie 1998
R E G U L A M E N T U L
cu privire la Comisia interdepartamentală pentru
maşinile de casă şi control
    1. Comisia interdepartamentală pentru maşinile de casă şi control (în continuare - Comisia) se instituie în scopul coordonării acţiunilor privind implementarea şi exploatarea maşinilor de casă şi de control cu memorie fiscală în domeniul decontărilor băneşti în numerar.
 
Regulamentul cu privire la modul de exploatare a maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală, comunicatele, normele tehnice şi metodologice, cerinţele tehnice faţă de maşinile de casă şi control şi alte asemenea acte, care ţin de domeniul maşinilor de casă şi control, poartă caracter interdepartamental şi sînt executorii pentru autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi pentru contribuabili.
    Actele menţionate, precum şi cele de modificare, completare sau abrogare a lor, se adoptă prin deciziile Comisiei.
    Regulamentul cu privire la modul de exploatare a maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală este supus înregistrării de stat.

    [Pct.1 modificat prin HG73 din 29.01.08, MO28-29/08.02.08 art.146]
    [Pct.1 în redacţia HG691 din 20.06.06, MO102-105/07.07.06 art.766]
    2. În activitatea sa Comisia se conduce de Constituţia Republicii Moldova, legile Republicii Moldova, hotărîrile Parlamentului, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului şi prezentul Regulament.
    [Pct.2 modificat prin HG691 din 20.06.06, MO102-105/07.07.06 art.766]
    3. Sarcinile principale ale Comisiei sînt:
    stabilirea modelelor maşinilor de casă şi control (MCC), admise pentru utilizare pe teritoriul Republicii Moldova;
    soluţionarea  problemelor  interdepartamentale legate de implementarea, utilizarea MCC;
    crearea Registrului unic al maşinilor de casă şi control.
    4. Comisia în conformitate cu sarcinile ei:
    coordonează activitatea autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale referitor la implementarea, utilizarea MCC, punerea în aplicare de către organele sus-numite a unei politici tehnice şi fiscale unice faţă de MCC;
    examinează adresările contribuabililor cu privire la utilizarea MCC;
   adoptă decizii privind permiterea, interzicerea, stabilirea termenelor de exploatare a modelelor concrete de MCC pe teritoriul Republicii Moldova;
    prezintă Guvernului Republicii Moldova informaţii şi propuneri referitoare la utilizarea MCC pe teritoriul Republicii Moldova;
    organizează şi supraveghează, în caz de necesitate, testări ale MCC de model concret, în scopul aprecierii eficacităţii utilizării MCC de acest model, precum şi expertize ale programului de aplicaţie a unei MCC concrete (versiune) în scopul stabilirii corespunderii versiunii verificate cu versiunea-etalon.
    [Pct.4 modificat prin HG73 din 29.01.08, MO28-29/08.02.08 art.146]
    5. Comisiei i se acordă dreptul:
    să solicite şi să colecteze de la autorităţile administraţiei publice centrale şi locale informaţii, precum şi acte normative emise de ele, vizînd chestiuni care intră în competenţa Comisiei;
    să adopte decizii obligatorii pentru autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi pentru contribuabili privind chestiunile legate de stabilirea cerinţelor tehnice faţă de MCC, permiterea, interzicerea utilizării modelelor concrete ale MCC, exploatarea şi deservirea tehnică a MCC;
    să ceară coordonarea cu ea (Comisia) a actelor normative adoptate de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale în problemele ce ţin de competenţa Comisiei.
    [Pct.5 modificat prin HG73 din 29.01.08, MO28-29/08.02.08 art.146]
    6. În componenţa Comisiei intră nouă reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, desemnaţi de autorităţile administraţiei publice respective.
   
[Pct.6 modificat prin HG178 din  26.02.18, MO68-76/02.03.18 art.210]
    [Pct.6 în redacţia HG73 din 29.01.08, MO28-29/08.02.08 art.146]
    7. Componenţa Comisiei se stabilește de către Ministerul Finanțelor.
   
[Pct.7 modificat prin HG178 din  26.02.18, MO68-76/02.03.18 art.210]
    71. Se stabileşte că, în caz de eliberare a membrilor Comisiei din funcţiile deţinute, atribuţiile lor în cadrul Comisiei vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate în aceste funcţii, prin actualizarea ordinului emis de către ministrul finanțelor.
    Autorităţile publice informează Comisia despre persoanele nou-desemnate în calitate de membri ai Comisiei.
    
[Pct.71 modificat prin HG178 din  26.02.18, MO68-76/02.03.18 art.210]
    [Pct.71 introdus prin HG467 din 16.06.14, MO167-168/24.06.14 art.510]
    [Pct.71 introdus prin HG116 din 19.02.10, MO30-31/26.02.10 art.163]
    8. Preşedintele Comisiei:
    organizează activitatea şi poartă răspundere pentru îndeplinirea sarcinilor şi funcţiilor încredinţate Comisiei;
    prezintă Guvernului Republicii Moldova dări de seamă cu privire la activitatea Comisiei;
    semnează în numele Comisiei documentele emise de aceasta.
    9. Secretarul responsabil al Comisiei:
    răspunde pentru asigurarea tehnico-organizatorică a activităţii Comisiei;
    soluţionează chestiunile operative ale Comisiei;
    semnează în numele Comisiei  scirsori, avize, cereri şi alte documente cu caracter informativ.
    10. Activitatea Comisiei:
    şedinţele Comisiei au loc, în caz de necesitate, dar cel puţin o dată în trimestru;
    şedinţele Comisiei sînt conduse de preşedintele acesteia, iar în absenţa lui devicepreşedintele Comisiei;  
    şedinţele Comisiei se consideră deliberative, dacă la ele participă majoritatea membrilor Comisiei;
    deciziile Comisiei se consideră adoptate, dacă pentru ele au votat majoritatea membrilor Comisiei, care au participat la şedinţă. În caz de paritate de voturi, votul decisiv îi aparţine persoanei care a prezidat şedinţa;
    deciziile Comisiei se semnează de către persoana care a prezidat şedinţa;
    deciziile Comisiei se aduc la cunoştinţa membrilor Comisiei şi altor persoane interesate prin expedierea  materialelor, în termen de zece zile din ziua în care a avut loc şedinţa Comisiei;
    Comisia dispune de blanchetă cu antet şi de ştampilă simplă de formă ovală care conţine: pe elipsă –  denumirea „Comisia interdepartamentală pentru maşinile de casă şi control”, iar în mijloc – „SECRETARIAT.
   
[Pct.10 modificat prin HG368 din 23.05.11, MO87-90/27.05.11 art.428]
    [Pct.10 modificat prin HG73 din 29.01.08, MO28-29/08.02.08 art.146]
    11. Deciziile adoptate privind chestiunile care intră în competenţa Comisiei, sînt executorii pentru autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi pentru contribuabili.
    [Pct.11 modificat prin HG73 din 29.01.08, MO28-29/08.02.08 art.146]
    12. Recomandările Comisiei, în caz de necesitate, se promovează prin hotărîri de Guvern.
    [Pct.12 modificat prin HG73 din 29.01.08, MO28-29/08.02.08 art.146]
    13. Asigurarea tehnico-organizatorică a activităţii Comisiei se realizează de către Serviciul Fiscal de Stat, inclusiv publicarea deciziilor în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în modul stabilit, la rubrica – Acte ale Comisiei interdepartamentale pentru maşinile de casă şi control.
    [Pct.13 în redacţia HG73 din 29.01.08, MO28-29/08.02.08 art.146]
    [Pct.13 modificat prin HG691 din 20.06.06, MO102-105/07.07.06 art.766]

Anexa nr. 4
la Hotărîrea Guvernului nr.474
din 28 aprilie 1998

COMPONENŢA
Comisiei interdepartamentale pentru maşinile de casă şi control
    Secretar de stat al Ministerului Finanțelor – președinte al Comisiei
    Director al Serviciului Fiscal de Stat – vicepreședinte al Comisiei
    Reprezentant al Serviciului Fiscal de Stat – secretar responsabil al Comisiei
    Reprezentant al Ministerului Economiei și Infrastructurii, responsabil de infrastructura calității și supravegherea pieței
    Reprezentant al Ministerului Finanțelor 
    Reprezentant al Consiliului municipal Chișinău, responsabil de comerț, alimentație publică și prestări servicii
    Reprezentant al Serviciului Fiscal de Stat
    Reprezentant al Instituției publice „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanţe”
    Reprezentant al Confederației Naționale a Patronatului din Moldova
   
[Anexa nr.4 în redacţia HG178 din  26.02.18, MO68-76/02.03.18 art.210]
    [Anexa nr.4 modificată prin HG467 din 16.06.14, MO167-168/24.06.14 art.510]
    [Anexa nr.4 modificată prin HG868 din 19.11.12, MO242-244/23.11.12 art.938]
    [Anexa nr.4 în redacţia HG116 din 19.02.10, MO30-31/26.02.10 art.163]
    [Anexa nr.4 modificată prin HG73 din 29.01.08, MO28-29/08.02.08 art.146]
    [Anexa nr.4 în redacţia HG691 din 20.06.06, MO102-105/07.07.06 art.766]


Anexa nr. 5
la Hotărîrea Guvernului nr. 474
din 28 aprilie 1998
Regulamentul
cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control
pentru efectuarea decontărilor în numerar
I. Noţiuni şi dispoziţii generale
    1. Regulamentul cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control pentru efectuarea decontărilor în numerar (în continuare - Regulament) este elaborat pe baza art. 8 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 şi art. 9 lit. f) şi art. 10 lit.f) din Legea nr. 105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor.
   
[Pct.1 modificat modificat prin HG467 din 16.06.14, MO167-168/24.06.14 art.510]
    2. Prevederile prezentului Regulament se extind asupra contribuabililor care, potrivit legislaţiei în vigoare, au obligativitatea ţinerii contabilităţii.
    [Pct.2 în redacţia HG73 din 29.01.08, MO28-29/08.02.08 art.146]
    3. În sensul prezentului Regulament, noţiunile utilizate semnifică:
    operaţiune economică – fapt economic care constă în vînzarea de bunuri, executarea de lucrări, prestarea de servicii; perceperea contravalorilor bunurilor, lucrărilor, serviciilor; perceperea plăţilor fiscale/nefiscale, a altor încasări;
    decontări băneşti în numerar (decontări în numerar) – operaţiuni de încasări în numerar în cadrul operaţiunilor economice;
    unitate structurală – unitate de afaceri din cadrul contribuabilului, staţionară şi/sau mobilă;
    utilizator – contribuabil, parte contractantă a operaţiunii economice care, potrivit legislaţiei fiscale, are obligaţia să efectueze decontările băneşti în numerar folosind
aparatul de schimb valutar, maşina de casă şi de control cu memorie fiscală şi/sau terminalul cash-in;
   
[Pct.3 noțiunea modificată prin HG178 din  26.02.18, MO68-76/02.03.18 art.210]
    plătitor – persoană, cealaltă parte contractantă a operaţiunii economice în cadrul decontărilor băneşti care poate avea şi calitatea de consumator, beneficiar, cumpărător, client, pacient, creditor/împrumutător etc.;
    maşină de casă şi control cu memorie fiscală (în continuare – MCC) – aparat pentru înregistrarea operaţiunilor de casă, inclusiv păstrarea şi imprimarea informaţiei gestionare şi financiare la efectuarea decontărilor băneşti în numerar, a cărui construcţie înglobează un modul fiscal ce controlează memoria fiscală, dispozitive de imprimare şi afişare, asigurînd protecţia algoritmilor de lucru şi a datelor împotriva modificărilor neautorizate (alte denumiri – maşină de casă şi de control, aparat de casă şi control, casă de înregistrare, casă de marcat);
    sistemul informatic „Gateway Fiscal” – platformă hardware şi software, a cărei construcţie înglobează un nod intermediar de transmitere în timp real a informaţiei gestionare şi financiare la executarea operaţiunii de plată de la terminalele de plată în numerar, prin canale digitale securizate, în sistemul informaţional al Serviciului Fiscal de Stat (SISFS), asigurînd protecţia algoritmilor de lucru şi a datelor împotriva modificărilor neautorizate;
    terminal de plată în numerar (terminal cash-in) – dispozitiv automatizat pentru primirea de la plătitor a numerarului, care funcţionează în regim autonom, fără prezenţa fizică (participarea) a persoanei fizice împuternicite a contribuabilului;
    fiscalizarea terminalului cash-in – atribuirea de către Serviciul Fiscal de Stat, la înregistrarea terminalului cash-in, a unui număr unic de identificare în SISFS pentru transmiterea informaţiei on-line la serverul SFS despre operaţiunile de plată efectuate (în continuare – procedură de integrare în sistemul informatic „Gateway Fiscal”);
    memorie fiscală – tip special de memorie fixă energetic independentă (circuit integrat de memorare în care datele pot fi scrise o singură dată), componentă electronică a modulului fiscal al MCC, destinată pentru scrierea (înregistrarea) datelor fiscale, asigurarea integrităţii şi păstrării acestora pe termen lung;
    fiscalizarea MCC – operaţiune prin care memoria fiscală a MCC devine activă (regim de funcţionare a MCC care asigură înregistrarea datelor fiscale în memoria fiscală – regim fiscal);
    bon de casă (bon fiscal) – document confirmativ, emis de MCC la efectuarea decontărilor băneşti în numerar, care atestă operaţiunea economică şi achitarea plăţii, eliberîndu-se în mod obligatoriu plătitorului. Bonul de casă trebuie să conţină elementele obligatorii enumerate în cerinţele tehnice faţă de MCC. În anumite cazuri, bonul de casă poate fi imprimat nemijlocit pe documentul de însoţire aferent operaţiunii economice (aviz de plată în numerar, factură, bon de comandă-livrare, notă de plată etc.);
    bandă de control – document confirmativ, imprimat de MCC pe suport de hîrtie, care conţine copia datelor fiscale imprimate pe bonurile de casă eliberate plătitorilor;
    raport de închidere zilnică (Raport Z) – document de evidenţă a gestiunii zilnice (zi de lucru, schimb), care conţine sinteza datelor fiscale ce se înscriu în memoria fiscală odată cu imprimarea acestuia;
    bon de plată, factură etc. – formulare tipizate de documente primare cu regim special, prevăzute de actele normative în vigoare;
    sumă de mijloace băneşti excedent/deficit – diferenţa pozitivă (+)/negativă (-) dintre suma efectivă de mijloace băneşti din caseta (sertarul) pentru bani a MCC sau, în acelaşi sens, din locul special destinat pentru primirea şi păstrarea temporară a mijloacelor băneşti provenite din operaţiunile economice curente (încasări curente şi vărsăminte de serviciu de numerar) şi suma curentă de mijloace băneşti înregistrată în MCC;
    furnizor (distribuitor exclusiv) – solicitant care a obţinut, în modul stabilit,  aprobarea unui model concret de MCC;
    centru de asistenţă tehnică pentru MCC (în continuare – centru de asistenţă tehnică) – persoană juridică sau întreprindere individuală (întreprinzător individual) care a obţinut, în modul stabilit, dreptul de a practica activităţi de instalare, reparaţie şi deservire tehnică a MCC;
    sigilarea MCC – procedură de aplicare a sigiliului furnizorului şi/sau a sigiliului fiscal pe anumite elemente ale MCC, inclusiv pe carcasă (avînd rol de protecţie contra acţiunilor exterioare neautorizate);
   
sistem informatic valutar – platformă software şi/sau hardware, a cărei construcţie înglobează un nod intermediar de transmitere în timp real a informaţiei gestionare şi financiare la executarea operaţiunii de schimb valutar în numerar cu persoanele fizice, efectuate la aparatele de schimb valutar ale unităţilor de schimb valutar licenţiate, prin canale digitale securizate, în sistemul informaţional al Serviciului Fiscal de Stat, asigurînd protecţia algoritmilor de lucru şi a datelor împotriva modificărilor neautorizate;
    [Pct.3 noțiunea introdusă prin HG178 din  26.02.18, MO68-76/02.03.18 art.210]
    aparat de schimb valutar (ASV) – dispozitiv automat de autoservire care permite efectuarea operaţiunilor de cumpărare/vînzare a numerarului în valută străină contra numerar în lei moldoveneşti, conform cursului valutar afişat pe ecranul aparatului, cu eliberarea bonului de casă sau a documentului fiscal;
    [Pct.3 noțiunea introdusă prin HG178 din  26.02.18, MO68-76/02.03.18 art.210]
    fiscalizarea aparatului de schimb valutar – atribuirea de către organul fiscal, la înregistrarea ASV-ului, a unui număr unic de identificare în SISFS şi în sistemul informatic valutar;
    [Pct.3 noțiunea introdusă prin HG178 din  26.02.18, MO68-76/02.03.18 art.210]
    registru al maşinii de casă şi control (Registrul MCC) – registru contabil centralizator destinat înregistrării în ordinea cronologică de apariţie a datelor fiscale din rapoartele de închidere zilnică stocate în memoria fiscală a MCC respective, perfectat în mod manual şi/sau electronic;
    [Pct.3 noțiunea introdusă prin HG178 din  26.02.18, MO68-76/02.03.18 art.210]
    SD card încorporat (card de memorie Secure Digital) – suport electronic (bandă de control electronică) care conţine copia datelor fiscale imprimate pe bonurile de casă eliberate plătitorilor
    [Pct.3 noțiunea introdusă prin HG178 din  26.02.18, MO68-76/02.03.18 art.210]
    [Pct.3 în redacția HG467 din 16.06.14, MO167-168/24.06.14 art.510]
   
[Pct.3 modificat prinHG368 din 23.05.11, MO87-90/27.05.11 art.428]
    [Pct.3 modificat prin HG73 din 29.01.08, MO28-29/08.02.08 art.146]
II. OBLIGATIVITATEA APLICĂRII MCC
    4. La efectuarea decontărilor băneşti în numerar pentru operaţiunile economice cu plătitorii, contribuabilii sînt obligaţi să utilizeze MCC, eliberînd plătitorilor bonurile de casă emise de acestea.
    Această obligativitate se extinde asupra tuturor unităţilor structurale (oficiu, magazin, secţie, depozit, unitate comercială, automat pentru vînzări (denumit conform uzanţelor internaţionale vending machine), terminal cash-in
, aparat de schimb valutar, unitate de prestări servicii, inclusiv unitate de transport-taxi etc.) în care se efectuează sau care efectuează operaţiuni economice cu încasări în numerar.
    În cazul în care terminalul cash-in nu este echipat cu MCC, utilizatorul va asigura efectuarea procedurii de integrare în sistemul informatic „Gateway Fiscal”
.
    Documentul primar care justifică primirea/depunerea unei sume de bani prin intermediul terminalului cash-in integrat în sistemul informatic “Gateway Fiscal” sau prin aparatele de schimb valutar, denumit document fiscal, se eliberează plătitorului în mod automat. În cazul în care aparatul de schimb valutar nu este echipat cu MCC, care asigură eliberarea bonului de casă, utilizatorul va efectua procedura de integrare în sistemul informatic valutar, care va asigura eliberarea documentului fiscal.
    [Pct.4 modificat prin HG178 din  26.02.18, MO68-76/02.03.18 art.210]
    [Pct.4 în redacția HG467 din 16.06.14, MO167-168/24.06.14 art.510]
    [Pct.4 modificat prin HG73 din 29.01.08, MO28-29/08.02.08 art.146]
   
41. Maşinile de casă şi control se instalează în fiecare din locurile special destinate (loc de lucru al casierului, operatorului-casier, vînzătorului, prestatorului etc.), amenajate pentru primirea şi păstrarea temporară a mijloacelor băneşti, conform normelor în vigoare.
    [Pct.41 introdus prin HG73 din 29.01.08, MO28-29/08.02.08 art.146]
   
42. Restituirea numerarului eliberat spre decontare (cu excepţia numerarului eliberat unităţilor de schimb valutar), dar neutilizat în casa (casieria) întreprinderii (contribuabilului) nu se înregistrează în MCC.
    [Pct.42 introdus prin HG467 din 16.06.14, MO167-168/24.06.14 art.510]
   
43. Unitatea de schimb valutar acceptă revocarea operaţiunii de cumpărare/vînzare sau de vînzare/cumpărare după finalizarea acesteia (pe baza cererii scrise la care se anexează bonul de casă) prin restituirea tuturor mijloacelor băneşti, fără înregistrarea fiscală a acestei operaţiuni în maşina de casă şi control.   
    Revocarea operațiunii de cumpărare/vînzare sau de vînzare/cumpărare se va înregistra în maşina de casă şi control prin efectuarea plăților nefiscale prin operațiuni de introducere/retragere a mijloacelor băneşti în numerar în/din caseta (sertarul) pentru bani a mașinii de casă și control.
    [Pct.43 introdus prin HG178 din  26.02.18, MO68-76/02.03.18 art.210]
    44. Sumele finale calculate spre încasare/plată din activitatea jocurilor de noroc se rotunjesc la un leu pentru fracţiunile de 50 de bani şi peste şi se neglijează fracţiunile de pînă la 49 de bani inclusiv.
    [Pct.44 introdus prin HG178 din  26.02.18, MO68-76/02.03.18 art.210]
    5. Dacă în cadrul decontărilor băneşti în numerar contribuabilul acceptă, în modul stabilit, cardurile de plată în calitate de instrument de plată fără numerar sau alt mod de plată, decontările respective se efectuează de asemenea prin intermediul MCC.
   
[Pct.5 modificat prin HG467 din 16.06.14, MO167-168/24.06.14 art.510]
    [Pct.5 modificat prin HG73 din 29.01.08, MO28-29/08.02.08 art.146]
    6. Se permite efectuarea decontărilor băneşti în numerar fără aplicarea MCC la desfăşurarea activităţilor stipulate în anexa la prezentul Regulament.
    Bonul de plată, care se eliberează în cazurile prevăzute în prezentul Regulament, se consideră echivalentul bonului de casă emis de MCC.
    7. Se interzice utilizatorilor MCC să înmîneze plătitorilor documente care atestă încasarea/plata în numerar, altele decît bonurile de casă sau documentele fiscale.
   
[Pct.7 în redacția HG178 din  26.02.18, MO68-76/02.03.18 art.210]
    [Pct.7 modificat prin HG73 din 29.01.08, MO28-29/08.02.08 art.146]
III. Obligaţiunile utilizatorilor
    8. Utilizatorii sînt obligaţi:
    a) să-şi doteze unităţile structurale cu MCC de modele incluse în Registrul unic al maşinilor de casă şi control (în continuare - Registrul unic);
    [Pct.8 lit.a) modificat prin HG848 din 08.10.14, MO319-324/24.10.14 art.912]
    b) să înregistreze/reînregistreze (să pună în evidenţă) MCC, în modul stabilit, la Serviciul Fiscal de Stat şi să primească Registrul MCC şi Registrul asistenţă tehnică, care se restituie după legalizare, precum şi Cartela de înregistrare a MCC perfectată în modul stabilit;
   
[Pct.8 lit.b) modificat prin HG73 din 29.01.08, MO28-29/08.02.08 art.146]
    c) să ţină pentru fiecare MCC cîte un registru – Registrul MCC, care se perfectează pentru fiecare an de gestiune.
    Registrul MCC se autentifică la organul fiscal numai la înregistrarea/reînregistrarea  acestuia.
    Sumele de mijloace băneşti încasate se înregistrează în Registrul MCC în ordinea cronologică de apariţie, conform raportului de închidere zilnică.
    Dacă la sfîrşitul anului de gestiune în Registrul MCC, după înscrierea informaţiei de totalizare, a rămas spaţiu nefolosit (foi curate), acest registru poate fi utilizat pentru înregistrarea încasărilor anului de gestiune imediat următor.
    Contribuabilul care desfăşoară unele activităţi în regim continuu (non-stop) şi care în ziua de gestiune emite la MCC două sau mai multe rapoarte de închidere zilnică poate deschide pentru anul de gestiune două registre (semestrul I şi II)
   
[Pct.8 lit.c) în redacția HG178 din  26.02.18, MO68-76/02.03.18 art.210]
    [Pct.8 lit.c) în redacția HG467 din 16.06.14, MO167-168/24.06.14 art.510]
    [Pct.8 lit.c) modificată prin HG368 din 23.05.11, MO87-90/27.05.11 art.428]
    [Pct.8 lit.c) modificată prin HG73 din 29.01.08, MO28-29/08.02.08 art.146]
    d) să încheie contracte de asistenţă tehnică pentru fiecare MCC cu centrele de asistenţă tehnică, care deţin certificatul de înregistrare în calitate de centru de asistență tehnică pentru mașinile de casă şi de control cu memorie fiscală respectiv şi au contracte de colaborare cu furnizorii MCC respectivi, să apeleze la serviciile acestora, prezentînd Registrul de evidenţă a serviciilor de asistenţă tehnică pentru MCC (din documentaţia tehnică de însoţire a MCC; în continuare - Registrul asistenţă tehnică) în care se consemnează informaţii privind defecţiunea constatată, starea sigiliilor aplicate anterior, sigiliile furnizorului nou-aplicate etc.;
   
[Pct.8 lit.d) modificată prin HG178 din  26.02.18, MO68-76/02.03.18 art.210]
    e) să utilizeze MCC în stare de funcţionare.
    MCC se consideră în stare de funcţionare dacă sînt îndeplinite următoarele cerinţe:
    modelul MCC este inclus în Registrul unic;
    regimul fiscal este lansat;
    MCC asigură emiterea bonurilor de casă, a benzilor de control, a rapoartelor de închidere zilnică, a rapoartelor periodice etc.;
    suportul de hîrtie pe care se tipăresc documentele, precum şi modul de imprimare asigură vizibilitatea şi lizibilitatea lor pe perioada de păstrare;
    MCC imprimă pe documente data calendaristică curentă şi timpul cu deviere maximă de 15 minute de la timpul real (excepţie făcînd devierea cu o oră în perioada de trecere de la ora de vară/iarnă la ora de iarnă/vară, care nu va depăşi data de 20 noiembrie/aprilie a anului în curs);
    sigiliile furnizorului MCC sînt aplicate în locurile stabilite, valide, nedeteriorate şi elementele de identificare ale sigiliilor corespund celor consemnate în Registrul asistenţă tehnică;
    numărul de fabricaţie programat în MCC este cel de pe placa de marcaj a MCC şi corespunde celui din cartea tehnică.
    MCC care se utilizează cu încălcarea a cel puţin uneia dintre cerinţele enumerate se consideră defectată;
   
[Pct.8 lit.e) în redacția HG467 din 16.06.14, MO167-168/24.06.14 art.510]
    [Pct.8 lit.e) modificată prin HG368 din 23.05.11, MO87-90/27.05.11 art.428]
    [Pct.8 lit.e) modificată prin HG73 din 29.01.08, MO28-29/08.02.08 art.146]
   
e1) să utilizeze MCC care să fie sigilate de către Serviciul Fiscal de Stat în modul stabilit.
    MCC se consideră sigilată de către Serviciul Fiscal de Stat în modul stabilit dacă sigiliile (sigiliul) Serviciului Fiscal de Stat sînt aplicate în locurile stabilite, valide, nedeteriorate şi elementele de identificare ale sigiliilor corespund celor consemnate de către Serviciul Fiscal de Stat în Registrul asistenţă tehnică.
    MCC care se utilizează cu încălcarea a cel puţin uneia dintre cerinţele enumerate se consideră nesigilată de către Serviciul Fiscal de Stat;
   
[Pct.8 lit.e1) introdusă prin HG467 din 16.06.14, MO167-168/24.06.14 art.510]
    f) să elibereze plătitorului bonul de casă emis de MCC pentru operaţiunea economică efectuată, care trebuie să corespundă sumei real achitate, iar la cererea plătitorului - să completeze şi să elibereze factură sau alt document primar cu regim special în conformitate cu actele normative în vigoare;
   
[Pct.8 lit.f) modificată prin HG467 din 16.06.14, MO167-168/24.06.14 art.510]
    [Pct.8 lit.f) modificată prin HG368 din 23.05.11, MO87-90/27.05.11 art.428]
    g) în toate cazurile cînd utilizarea MCC este temporar imposibilă (din cauza defectării, deconectării reţelei electrice etc.), să suspende activitatea sau să reorganizeze lucrul în continuare, eliberînd plătitorilor bonuri de plată.
    În activităţile de schimb valutar în numerar cu persoanele fizice, precum şi în activităţile de jocuri de noroc, în toate cazurile cînd MCC nu este funcţională, activitatea se suspendă.
    În alte cazuri, durata suspendării activităţii şi a utilizării bonurilor de plată se reglementează prin deciziile Comisiei interdepartamentale pentru maşinile de casă şi control.
    În Registrul MCC se consemnează data, ora şi cauza care a determinat întreruperea aplicării acesteia.
    Expedierea la reparaţie a MCC defectate, precum şi primirea acesteia de la reparaţie, se efectuează prin intermediul Serviciului Fiscal de Stat la care este ţinută în evidenţă;
    [Pct.8 lit.g) modificată prin HG178 din  26.02.18, MO68-76/02.03.18 art.210]
    [Pct.8 lit.g) modificată prin HG467 din 16.06.14, MO167-168/24.06.14 art.510]
    h) să afişeze la vedere anunţuri despre obligativitatea prezenţei bonurilor de casă la examinarea reclamaţiilor consumatorilor şi cererea de a prelua şi păstra bonurile de casă. În cazul în care la operaţiunea economică se anexează şi alte documente probatoare, anunţurile vor face referire la acestea;
    i) să exploateze maşinile de casă şi control conform Regulamentului cu privire la modul de exploatare a maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală;
    j) să asigure păstrarea documentaţiei de exploatare pe toată perioada de exploatare a MCC, iar a rapoartelor de închidere zilnică (lipite în Registrul MCC) şi a benzilor de control - nu mai puţin de 4 ani de la momentul emiterii acestora;
   
[Pct.8 lit.j) modificată prin HG467 din 16.06.14, MO167-168/24.06.14 art.510]
    k) să scoată din evidenţă şi din exploatare, în modul stabilit, MCC de modelele excluse din Registrul unic;
   
k1) să informeze în scris Serviciul Fiscal de Stat despre sistarea activităţii unităţii structurale în care este înregistrată MCC;
    [Pct.8 lit.k1) introdusă prin HG467 din 16.06.14, MO167-168/24.06.14 art.510]
    l) să ofere colaboratorilor organelor abilitate cu funcţii de control, în limitele competenţelor acestora, acces liber la MCC, la informaţia şi documentaţia de exploatare a lor;
   
m)  în cazul suspendării, din diferite motive, a activității prin aparatele de schimb valutar, băncile licențiate, casele de schimb valutar și hotelurile titulari de licențe ai Băncii Naționale a Moldovei informează în scris organul fiscal despre aceasta cel tîrziu în următoarea zi lucrătoare.
    [Pct.8 lit.m) introdusă prin HG178 din  26.02.18, MO68-76/02.03.18 art.210]
IV. Obligaţiunile plătitorului
    [Capitolul IV titlul în redacția HG467 din 16.06.14, MO167-168/24.06.14 art.510]
    9. Plătitorul prezintă, la examinarea reclamaţiei depuse de el, precum şi la cererea organelor de control în cadrul controalelor efectuate de acestea, bonul de casă (echivalentul lui) înmînat la operaţiunea economică respectivă.
   
[Pct.9 modificat prin HG467 din 16.06.14, MO167-168/24.06.14 art.510]
   
91. În cazul în care utilizatorul nu înmînează plătitorului bonul de casă/documentul fiscal sau înmînează alt document decît bonul de casă/documentul fiscal, cu excepţia bonului de plată, în cazurile prevăzute în prezentul Regulament, plătitorul are dreptul să solicite de la utilizator înmînarea bonului de casă/documentului fiscal.
    [Pct.91 introdus prin HG178 din  26.02.18, MO68-76/02.03.18 art.210]
    92. Clientul unității de schimb valutar are dreptul să solicite revocarea operațiunii de schimb valutar pînă la finalizarea acesteia, precum și în decurs de 30 de minute după finalizarea acesteia, dacă sînt respectate concomitent următoarele condiții: în perioada indicată, cursul de cumpărare/vînzare a valutei străine cumpărate/vîndute nu a fost modificat și solicitarea de revocare se face cu cel puțin 30 de minute înainte de finalizarea programului de lucru al unității de schimb valutar. Revocarea operațiunii de schimb valutar după finalizarea acesteia se face în baza cererii scrise a clientului, la care se anexează bonul de casă sau documentul fiscal.
    Operațiunea de schimb valutar se consideră finalizată după primirea de către client a mijloacelor bănești și a bonului de casă/documentului fiscal. Calcularea termenului de 30 de minute se face de la ora indicată în bonul de casă.
    [Pct.92 introdus prin HG178 din  26.02.18, MO68-76/02.03.18 art.210]
V. Încălcări şi responsabilităţi
    10. Se consideră că operaţiunea economică nu este înregistrată în MCC, deci decontările băneşti în numerar se efectuează fără aplicarea MCC (se desfăşoară activitate fără utilizarea MCC), în următoarele cazuri:
    a) nu se emite bonul de casă;
    b) se emite bonul de casă de o valoare ce nu corespunde sumei real achitate;
    c) nu se perfectează bonul de plată în cazurile prevăzute în prezentul Regulament;
    d) se perfectează bonul de plată în cazurile prevăzute în prezentul Regulament de  o valoare ce nu corespunde sumei real achitate;
    e) la verificare se depistează existenţa unei sume de mijloace băneşti excedente ce depăşeşte o unitate convenţională, care nu poate fi justificată prin datele înscrise în documentele emise de MCC sau cele înscrise în Registrul MCC.
   
[Pct.10 lit.e) modificată prin HG467 din 16.06.14, MO167-168/24.06.14 art.510]
    101. Apelarea la serviciile de asistenţă tehnică acordate de persoanele juridice sau fizice care nu deţin
certificatul de înregistrare în calitate de centru de asistență tehnică pentru mașinile de casă şi de control cu memorie fiscală pentru modelul MCC respectiv, precum şi returnarea MCC de la reparaţie fără înscrisul centrului de asistenţă tehnică (distribuitorului exclusiv) autorizat se califică drept încălcări ale regulilor de exploatare a MCC.
   
În cadrul contractului de asistenţă tehnică în vigoare, centrul de asistenţă tehnică (distribuitorul exclusiv) are obligaţia să repună în funcţiune MCC în cel mult 48 ore de la momentul adresării.
    Centrul de asistenţă tehnică (distribuitorul exclusiv), conform clauzelor contractuale de asistenţă tehnică anuală, poate reprezenta interesele utilizatorului la Serviciul Fiscal de Stat de sine stătător, fiind reprezentantul acestuia.
   
[Pct.101 modificat prin HG178 din  26.02.18, MO68-76/02.03.18 art.210]
    [Pct.101 modificat prin HG467 din 16.06.14, MO167-168/24.06.14 art.510]
    102. Înlocuirea memoriei fiscale
şi SD cardului  încorporat se efectuează în toate cazurile în care memoria fiscală şi SD cardul  încorporat a MCC s-a umplut (este depăşită capacitatea de memorare) sau s-a defectat, precum şi în cazul în care contribuabilul solicită înregistrarea unei MCC, scoase din evidenţă de la Serviciul Fiscal de Stat, procurate (arendate) de pe piaţa terţă (MCC a fost anterior în exploatare).
   Procedura de înlocuire o efectuează numai centrele de asistenţă tehnică care deţin
certificatul de înregistrare în calitate de centru de asistență tehnică pentru mașinile de casă şi de control cu memorie fiscală şi SD cardul  încorporat pentru modelul MCC respectiv, precum şi distribuitorul exclusiv, în cazul în care deţine autorizaţia de competenţă tehnică.
    Notă: Înainte de înlocuirea memoriei fiscale
şi SD cardului încorporat din motivul umplerii sau defectării, se efectuează citirea datelor din memoria fiscală şi SD cardul  încorporat şi imprimarea acestora pe suport de hîrtie (banda de control/bonuri), care apoi se predă utilizatorului MCC pentru transmitere Serviciului Fiscal de Stat. În Registrul asistenţă tehnică se consemnează obligatoriu faptul înlocuirii memoriei fiscale şi SD cardului încorporat şi, după caz, faptul că memoria fiscală şi SD cardul  încorporat nu poate fi citită.
   
[Pct.102 modificat prin HG178 din  26.02.18, MO68-76/02.03.18 art.210]
    103. Neutilizarea MCC, utilizarea MCC defectate, nesigilate sau neînregistrate de către Serviciul Fiscal de Stat, încălcarea regulilor de exploatare a MCC sau încălcarea drepturilor consumatorilor sînt pasibile de răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    [Capitolul V în redacţia HG73 din 29.01.08, MO28-29/08.02.08 art.146]
VI. Dispoziţii finale şi tranzitorii
    11. Activitatea furnizorilor MCC şi centrelor de asistenţă tehnică este reglementată prin Regulamentul cu privire la Registrul unic al maşinilor de casă şi control, Regulamentul cu privire la modul de exploatare a maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală şi alte decizii ale Comisiei interdepartamentale pentru maşinile de casă şi control.
    12. Înregistrarea de către Serviciile Fiscale de Stat a MCC ale utilizatorilor, sigilarea, evidenţa şi controlul asupra folosirii lor se reglementează prin Regulamentul cu privire la modul de înregistrare şi exercitare a controlului asupra utilizării maşinilor de casă şi control, elaborat şi aprobat de Ministerul Finanţelor.
    13. Comisia interdepartamentală pentru maşinile de casă şi control, în caz de necesitate, poate stabili de sine stătător elementele obligatorii ale bonului de casă sau ale rapoartelor emise de MCC şi durata valabilităţii acestora, fără modificarea cerinţelor tehnice faţă de MCC.

Anexă
la Regulamentul cu privire la aplicarea
maşinilor de casă şi control pentru
efectuarea decontărilor în numerar
Lista
genurilor de activitate al căror specific permite
efectuarea
încasărilor băneşti în numerar fără aplicarea
maşinilor de casă şi control
    [Denumirea modificată prin HG467 din 16.06.14, MO167-168/24.06.14 art.510]
    1. Comercializarea către populaţie a produselor agricole crescute de agenţii economici, care nu sînt plătitori ai taxei pe valoarea adăugată, pe terenurile proprii sau arendate - în pieţe, iarmaroace şi alte locuri autorizate de organele administraţiei publice locale.
   
[Pct.1 modificat prin HG368 din 23.05.11, MO87-90/27.05.11 art.428]
    2. Comercializarea de către gospodăriile ţărăneşti (de fermier) a produselor agricole altor agenţi economici, precum şi serviciile pentru agricultură prestate de acestea, cu eliberarea bonurilor de plată.
    3. Comercializarea obiectelor de cult religios şi a literaturii religioase, ritualurile şi ceremoniile efectuate de către organizaţiile religioase în locaşurile de cult.
    4. Comercializarea ziarelor, revistelor, biletelor de loterie.
    5. Serviciile prestate de transportul în comun urban în baza biletelor şi/sau abonamentelor de călătorie (la preţ fix, executate în mod tipografic).
    6. Serviciile veterinare, serviciile de reparare urgentă a spaţiului locativ, instalaţiilor inginereşti, mobilierului, tehnicii de uz casnic, prestate de agenţii economici populaţiei deplasîndu-se la clientelă, cu eliberarea bonurilor de plată.
    7. Desfăşurarea activităţii farmaceutice în punctele medicale din localităţile rurale în care nu sînt farmacii, cu eliberarea bonurilor de plată.
    8. Activităţile desfăşurate de titularii patentelor pe baza patentei de întreprinzător.
    9. Activităţile pentru care sistemele de evidenţă şi gestiune computerizată asigură emiterea facturilor fiscale pe hîrtie specială cu însemne de protecţie, imprimînd seria şi numărul facturii fiscale din diapazonul atribuit de Serviciul Fiscal de Stat care îndeplinesc şi funcţia bonurilor de plată (achitare în numerar).
    10. Activitatea băncilor care se licențiază și se reglementează prin actele normative ale Băncii Naționale a Moldovei, inclusiv operațiunile de schimb valutar cu persoanele fizice, efectuate prin intermediul birourilor de schimb valutar ale băncii licențiate.
    [Pct.10 în redacția HG178 din  26.02.18, MO68-76/02.03.18 art.210]
    11. Recepţionarea (colectarea) plăţilor fiscale obligatorii, precum şi a plăţilor nefiscale de către Serviciile Fiscale de Stat şi/sau primării, cu eliberarea documentelor de evidenţă strictă ale Serviciului Fiscal de Stat".
    [Pct.12 exclus prin HG116 din 19.02.10, MO30-31/26.02.10 art.163]
    [Pct.12 în redacţia HG73 din 29.01.08, MO28-29/08.02.08 art.146]
    [Pct.12 introdus prin HG233/28.02.07, MO36-38/16.03.07 art.257]
    13. Prestarea serviciilor de către avocaţi.
   
[Pct.13 introdus prin HG404/12.04.07, MO54-56/20.04.07 art.427]
   
131. Activitatea notarială.
    [Pct.131 introdus prin HG917 din 01.10.10, MO194-196/05.10.10 art.1008]
   
132. Activitatea executorului judecătoresc.
    [Pct.132 introdus prin HG368 din 23.05.11, MO87-90/27.05.11 art.428]
   
133. Activitatea de mediator.
    [Pct.133 introdus prin HG848 din 08.10.14, MO319-324/24.10.14 art.912]
    [Pct.14 exclus prin HG368 din 23.05.11, MO87-90/27.05.11 art.428]
    15. Asigurarea alimentaţiei elevilor şi personalului din instituţiile de învăţămînt primar şi secundar general pe durata anului de studii. La finele gestiunii zilnice se întocmeşte documentul primar cu regim special – bonul de plată, care conţine totalitatea operaţiunelor economice efectuate.
   
[Pct.15 introdus prin HG116 din 19.02.10, MO30-31/26.02.10 art.163]
    16. Comercializarea către populaţie a bunurilor şi serviciilor de alimentaţie publică, inclusiv serviciile grupurilor sanitare mobile, în perioada desfăşurării iarmaroacelor, expoziţiilor, festivalurilor şi diverselor măsuri cultural-sportive – în parcuri şi străzi, precum şi în alte locuri publice, autorizate de autorităţile publice locale şi/sau centrale cu informarea Serviciului Fiscal de Stat respectiv. La finele gestiunii zilnice se întocmeşte documentul primar cu regim special – bonul de plată, care conţine totalitatea operaţiunelor economice efectuate.
   
[Pct.16 modificat prin HG178 din  26.02.18, MO68-76/02.03.18 art.210]
    [Pct.16 introdus prin HG116 din 19.02.10, MO30-31/26.02.10 art.163]
   
17. Încasarea taxelor de aderare, cotizaţiilor/cotizaţiilor de membru, cu eliberarea bonului de plată.
    [Pct.17 introdus prin HG467 din 16.06.14, MO167-168/24.06.14 art.510]
   
18. Încasarea amenzii la locul constatării contravenţiei, cu eliberarea chitanţei.
    [Pct.17 introdus prin HG1273 din 23.11.16, MO405-414/25.11.16 art.1369]
    Notă: Pentru genurile de activitate indicate la pct. 13-133 se eliberează bonul de plată şi/sau factura.
    [Nota introdusă prin HG848 din 08.10.14, MO319-324/24.10.14 art.912]
    [Anexa nr.5 în redacţia HG691 din 20.06.06, MO102-105/07.07.06 art.766]

Aprobată
prin Hotărîrea  Guvernului Republicii
Moldova nr. 474 din 28 aprilie 1998
L I S T A
hotărîrilor Guvernului Republicii Moldova ce se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.796 din 22 decembrie 1993 "Despre aprobarea Regulamentului cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control pentru efectuarea decontărilor băneşti cu populaţia" (Monitor, 1993, nr. 12,art. 406).
    2. Hotărîrea Guvernului  Republicii Moldova nr. 366 din31 mai 1994 "Privind  introducerea unor  modificări şi completări  în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 796 din 22 decembrie 1993".
    3. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.746 din 6 octombrie 1994 "Privind completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.796 din 22 decembrie 1993".
    4. Hotărîrea Guvernului  Republicii Moldova nr.240 din 18 aprilie 1995 "Privind modificarea unor hotărîri" (Monitorul Oficial, 1995, nr. 27, art. 211).
   5. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.76 din 8 februarie 1996 "Privind modificarea componenţei Comisiei Interdepartamentale pentru Introducerea Registrului Unic al maşinilor de casă şi control" (Monitorul Oficial, 1996, nr. 11-12, art. 83).
    6. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.195 din 3 martie 1997 "Cu privire la modificarea componenţei Comisiei Interdepartamentale pentru Introducerea Registrului Unic al maşinilor de casă şi control" (Monitorul Oficial, 1997, nr. 16-17, art. 199).