HGM513/1993
ID intern unic:  296415
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 513
din  11.08.1993
despre aprobarea Regulamentului cu privire la plata decătre
întreprinderi, organizaţii şi instituţii a indemnizaţiei unice pentru
pierderea capacităcii de muncă sau decesul angajatului în urma
unui accident de muncă sau unei afecţiuni profesionale
Publicat : 30.08.1993 în Monitorul Oficial Nr. 8     art Nr : 246
HG800 din 27.12.93, MO12/30.12.93 art.408

     NOTĂ:
    
În tot textul hotărîrii şi al Regulamentului, textele „art.32 al Legii Republicii Moldova „Cu privire la protecţia muncii” se substituie cu textul „art.18 al Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.186-XVI din 10 iulie 2008”, la cazul gramatical respectiv prin HG428 din 13.06.11, MO99-101/17.06.11 art.491;


În scopul realizării art.18 al Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.186-XVI din 10 iulie 2008",
Guvernul Republicii Moldova hotărăşte:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la plata de către întreprinderi organizaţii şi instituţii a indemnizaţiei unice pentru pierderea capacităţii de muncă sau decesul angajatului în urma unui accident de muncă sau unei afecţiuni profesionale (se anexează).
    2. Indemnizaţia unică, prevăzută de Regulamentul aprobat, se plăteşte persoanelor care beneficiază de acest drept în legătură cu pierderea capacităţii de muncă sau decesul angajatului în urma unui accident de muncă sau unei afecţiuni profesionale stabilite în condiţiile legii.
    [Pct.2 modificat prin HG428 din 13.06.11, MO99-101/17.06.11 art.491]
    3. În cazurile cînd plata indemnizaţiei unice pentru pierderea capacităţii de muncă sau decesul angajatului în urma unui accident de muncă sau unei afecţiuni profesionale se efectuează cu încălcarea termenelor de plată stabilite şi întîrzierea plăţii depăşeşte 12 luni calendaristice, suma indemnizaţiei unice se recalculează conform Modului de calculare şi plată a sumei de compensare a pierderii unei părţi din salariu în legătură cu încălcarea termenelor de achitare a acestuia, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.535 din 7 mai 2003, dacă reţinerea a durat o lună calendaristică şi mai mult după expirarea lunii următoare lunii pentru care urma să fie plătită. Dacă anul premergător anului de plată a indemnizaţiei unice coincide cu anul pierderii capacităţii de muncă la determinarea coeficientului de recalculare, salariul mediu lunar real pe ţară din anul premergător anului de plată se substituie cu salariul mediu lunar pe ţară atins pe lunile anului de plată care au precedat luna de plată.
    [Pct.3 modificat prin HG428 din 13.06.11, MO99-101/17.06.11 art.491]
    [Pct. 3 în redacţia HG320 din 10.06.96, MO42-44/28.06.96]
    [Pct. 3 în redacţia HG695 din 20.09.94, MO6/29.09.94 art.71]
    [Pct.4 exclus prin HG428 din 13.06.11, MO99-101/17.06.11 art.491]

    5. Biroul Naţional de Statistică va publica în fiecare lună salariul mediu lunar în Republica Moldova.
    [Pct.5 modificat prin HG428 din 13.06.11, MO99-101/17.06.11 art.491]
    [Pct. 5 introdus prin HG695 din 20.09.94, MO6/29.09.94 art.71]


    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA ANDREI SANGHELI


Aprobat
prin hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova
din 11 august 1993 nr.513
R E G U L A M E N T
cu privire la plata de către întreprinderi, organizaţii şi instituţii
a indemnizaţiei unice pentru pierderea capacităţii de muncă sau decesul
angajatului în urma unui accident de muncă sau unei afecţiuni profesionale
I. Dispoziţii generale
1. Întreprinderile, organizaţiile şi instituţiile (în continuare - Întreprinderea), indiferent de formele lor de  proprietate şi de activitate economică, în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova poartă răspundere materială pentru prejudiciile cauzate angajaţilor de accidentele de muncă sau afecţiunile profesionale.
În afară de despăgubire, care se efectuează în modul stabilit de lege, Întreprinderea este obligată, conform art.18 al Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.186-XVI din 10 iulie 2008", să plătească o indemnizaţie unică.
2. Întreprinderea este scutită de plata indemnizaţiei unice, prevăzute de legislaţia  în vigoare, dacă dovedeşte că accidentul de muncă sau afecţiunea profesională nu-i poate fi imputată.
3. Vina Întreprinderii în producerea accidentului de muncă sau declanşarea afecţiunii profesionale o stabilesc organele de stat special abilitate.
4. Acţiunea prezentului Regulament nu se extinde asupra militarilor din rîndurile Armetei Republicii Moldova, colaboratorilor organelor Ministerului Afacerilor Interne şi organelor securităţii statului (cu excepţia persoanelor încadrate în bază de contract de muncă sau  de acord).
[Pct.4 modificat prin HG1269 din 20.12.00,MO163-165/29.12.00 art.1371]
II. Dreptul la indemnizaţia unică
5. De dreptul la indemnizaţia unică beneficiază angajaţii, cărora li s-a stabilit gradul de pierdere a capacităţii de muncă din cauza zdruncinării sănătăţii în urma unui accident de muncă sau unei afecţiuni profesionale.
Gradul de pierdere a capacităţii de muncă a  accidentului este determinat de organele de expertiză medicală a vitalităţii în procente stabilite în dependenţă de pierderea capacităţii de muncă în profesie ca urmare a unui accident de muncă sau unei afecţiuni profesionale.
6. În cazul cînd decesul angajatului a survenit  în urma unui accident de muncă sau unei afecţiuni profesionale, primesc indemnizaţia unică în părţi egale persoanele care, în conformitate cu legislaţia în vigoare, beneficiază de dreptul la repararea prejudiciului cauzat.
Dacă persoanele menţionate în prima parte a acestui punct nu există, indemnizaţia unică se plăteşte în părţi egale soţiei (soţului), copiilor şi părinţilor decedatului (decedatei), indiferent de vîrstă, capacitatea lor de muncă şi de alte condiţii.
 În caz de litigiu, indemnizaţia unică pentru persoanele prevăzute în alineatele întîi şi doi ale acestui punct se plăteşte în baza deciziei judiciare.
III. Cuantumul indemnizaţiei unice
 7. Cuantumul  indemnizaţiei unice pentru angajaţii, cărora li s-a atribuit un anumit grad de pierdere a capacităţii de muncă în urma unui accident de muncă sau a unei afecţiuni profesionale, se determină din calculul unui salariu mediu lunar valabil în Republica Moldova pe luna premărgătoare lunii pierderii capacităţii de muncă pentru fiecare procent de pierdere a capacităţii profesionale de muncă, dar nu mai puţin de un salariu mediu anual al accidentatului.
[Pct.7 în redacţia HG695 din 20.09.94, MO6/29.09.94 art.71]
8. În cazul decesului angajatului, survenit în urma unui accident de muncă sau unei afecţiuni profesionale, cuantumul indemnizaţiei unice pentru persoanele care beneficiază de acest drept se stabileşte în suma rezultată din  înmulţirea salariului mediu anual al celui decedat  cu numărul de ani compleţi pe care acesta nu i-a supravieţuit pînă la vîrsta de şaizeci de ani, dar nu mai puţin decît zece  salarii  medii anuale.
9. Pentru calcularea indemnizaţiei unice, salariul mediu anual al accidentatului se determină pentru perioada de decontare de doi ani (24 luni calendaristice - de la data de 1 pînă la data de 1) premărgători pierderii capacităţii de muncă ori decesului angajatului în urma unui accident de muncă sau unei afecţiuni profesionale.
     
[Pct.9 modificat prin HG428 din 13.06.11, MO99-101/17.06.11 art.491]
[Pct. 9 în redacţia HG695 din 20.09.94, MO6/29.09.94 art.71]
10. La determinarea salariului mediu anual al angajatului, căruia i s-a stabilit pierderea capacităţii de muncă sau care a decedat, pentru calcularea cuantumului indemnizaţiei unice lunile în care accidentatul nu a lucrat sau a lucrat un număr necomplet de zile din motive de boală, concediere sau din alte motive, prevăzute de legislaţia în vigoare, se exclud din calcul şi se înlocuiesc cu alte luni imediat premergătoare.
Lunile  în care angajatul nu a lucrat sau a lucrat un număr necomplet de zile din alte motive nu se exclud din calcul şi nu se înlocuiesc cu alte luni.
11. Dacă la momentul solicitării  indemnizaţiei unice documentele privind salariul real primit de accidentat înainte de producerea accidentului de muncă nu s-au păstrat, cuantumul indemnizaţiei unice se calculează din salariul tarifar (de funcţie) în vigoare la momentul solicitării  indemnizaţiei  pentru tipul de muncă pe care o îndeplinea accidentatul.
12. Pentru determinarea cuantumului  indemnizaţiei unice se iau  în calcul  toate tipurile de salarii din care, conform reglementărilor în vigoare, se reţin cote pentru asigurările sociale.
La determinarea salariului real al angajaţilor remuneraţi în bani şi în  natură, plata în natură se recalculează la preţurile de stat cu amănuntul din perioada cînd s-a efectuat remunerarea.
13. În cazul în care pierderea capacităţii de muncă sau decesul angajatului a survenit în urma unui accident de muncăsauunei afecţiuni profesionale în perioada instruirii lui prin muncă,nefiind remunerat, cuantumul indemnizaţiei unice se calculează reeşindu-se din salariul tarifar (de funcţie) stabilit pentru profesia (specialitatea), pentru care sa pregătea accidentatul (dar nu mai mic decît cel pentru categoria a doua).
14. Dacă angajatul, căruia i s-a stabilit pierderea capacităţii de muncă ori care a decedat în urma unui accident de muncă sau unei afecţiuni profesionale, are o vechime în muncă mai mică de doi ani calendaristici, pentru calcularea salariului mediu anual cîştigul lui real pe întreaga perioadă de muncă se împart la numărul zilelor lucrate, iar salariul mediu zilnic obţinut se înmulţeşte cu numărul zilelor lucrătoare din 12 luni complete, premergătoare pierderii capacităţii de muncă sau decesului, cauzate de accidentul de muncă sau afecţionarea profesională.
15. Dacă accidentul de muncă, ce a cauzat pierderea capacităţii de muncă sau decesul angajatului, s-a produs nu numai din vina întreprinderii, ci şi ca urmare a imprudenţei accidentatului, se aplică răspunderea mixtă. În cazul acesta cuantumul indemnizaţiei unice prevăzute de punctele 7 şi 8 ale prezentului Regulament se micşorează în dependenţă de gradul de vinovaţie al accidentatului în producerea accidentului de muncă. Pentru plata indemnizaţiei unice se  stabileşte gradul  de vinovaţie a accidentatului în modul prevăzut de legislaţie pentru  repararea prejudiciilor materiale  pricinuite angajatului  în accidentul de muncă.
În situaţia în care pierderea capacităţii de muncă a angajatului sau decesul au survenit în urma unei afecţiuni profesionale, indemnizaţia unică se plăteşte, respectiv, în mărimile prevăzute de punctele 7 şi 8 ale prezentului Regulament. În acest caz nu se aplică răspunderea mixtă.
IV. Modul de examinare a cererilor de plată
a indemnizaţiei unice
16. În cazul trimiterii la  lucru la întreprinderile şi organizaţiile Republicii Moldova, situate în alte ţări, salariul  mediu anual al angajaţilor pentru calcularea indemnizaţiei unice în cazurile de pierdere a capacităţii de muncă sau de deces al angajatului, survenite în urma unui accident de muncă sau unei afecţiuni profesionale în  perioada prestării  muncii  în alte tări, se determină în modul stabilit de prezentul Regulament.
[Pct.16 introdus prin HG800 din 27.12.93, MO12/30.12.93 art.408]
17. În cazul trimiterii la lucru în alte ţări, în corespundere cu acordurile interstatale sau alte acorduri încheiate cu unităţi economice din alte ţări, indemnizaţia unică pentru pierderea capacităţii de muncă sau decesul angajatului în urma unui accident de muncă sau unei afecţiuni profesionale în timpul prestării muncii în alte ţări se plăteşte în modul şi în mărimile prevăzute în aceste acorduri.
    În cazurile în care acordurile indicate nu prevăd plata indemnizaţiei unice pentru pierderea capacităţii de muncă sau decesul angajatului în urma unui accident de muncă sau unei afecţiuni profesionale în timpul prestării muncii în alte ţări, salariul mediu anual pentru calcularea mărimii indemnizaţiei unice se determină în modul stabilit de prezentul Regulament, reieşind din salariul pe care angajaţii îl primeau pînă a fi trimişi la lucru în alte ţări.
    În cazul aflării peste hotare mai mult de doi ani, indemnizaţia unică determinată din salariul avut pînă la plecarea la lucru în alte ţări se va recalcula cu aplicarea coeficientului egal cu raportul dintre salariul mediu lunar pe ţară din anul precedent anului pierderii capacităţii de muncă sau decesului angajatului şi salariul mediu lunar pe ţară din anii ale căror luni au fost incluse în calculul salariului mediu din care s-a determinat suma iniţială a indemnizaţiei unice.
    Pentru angajaţii care n-au lucrat pînă a fi trimişi la lucru în alte ţări, indemnizaţia se va calcula din salariul mediu al angajaţilor din Republica Moldova la una dintre unităţile economice de bază din ramura respectivă sau corespunzător genului de activitate, iar cînd aceasta este imposibil de determinat – reieşind din salariul mediu pe ramura respectivă, cu confirmarea documentară a salariului mediu potrivit profesiei (funcţiei) şi calificării corespunzătoare, similare profesiei (funcţiei) deţinute în alte ţări.
    Retribuţia pentru munca prestată în alte ţări în calculul salariului mediu anual nu se include.
       [Pct.17 modificat prin HG428 din 13.06.11, MO99-101/17.06.11 art.491]
[Pct.17 introdus prin HG800 din 27.12.93, MO12/30.12.93 art.408; pct.16-27; devin pct.18-29]
18. Cererea de plată a indemnizaţiei unice se depune la Întreprinderea care poartă vina pentru accidentul de muncă sau pentru declanşarea afecţiunii profesionale.
19. La cererea de plată a indemnizaţiei unice se anexează:
1) decizia (copia) organelor de expertiză medicală a vitalităţii cu privire la stabilirea gradului de pierdere a capacităţii de muncă (în procente) a  salariatului în urma accidentului de muncă sau afecţiuni profesionale;
2) avizul (copia) organului de stat respectiv, care a cercetat cauzele accidentului de muncă sau ale afecţiunii profesionalepentru a determina vina Întreprinderii în producerea accidentului de muncă sau în declanşarea afecţiunii profesionale;
3) documentele care confirmă dreptul la indemnizaţia unică în cazul decesului angajatului (paşaportul, copia adeverinţei de căsătorie adeverinţa privind componenţa familiei decedatului, inclusiv membrii aflaţi la întreţinerea acestuia  sau copia deciziei  respective a judecătoriei etc.).
20. Întreprinderea este obligată să examineze cererea de  plată  a indemnizaţiei  unice şi să ia decizia respectivă în termen de cel mult o lună din ziua depunerii cererii şi a tuturor documentelor aferente.
Decizia întreprinderii privind plata indemnizaţiei unice se legalizează printr-un ordin (dispoziţie) al administraţiei Întreprinderii. Ordinul (dispoziţia) trebuie să conţină motivaţia acordării sau neacordării indemnizaţiei, indicîndu-se persoanele cărora li se plăteşte indemnizaţia unică, cuantumul ei integral, precum şi mărimile părţilor din indemnizaţie susceptibile de plată fiecărei persoane care are dreptul de a primi indemnizaţia unică şi termenele de plată, care nu pot depăşi două luni din ziua depunerii cererii de către persoanele interesate.
Copia ordinului (dispoziţiei) administraţiei Întreprinderii privind plata indemnizaţiei unice sau refuzul motivat, în scris, se  înmînează sau  se expediază solicitantului în termen de o lună din ziua  depunerii cererii şi a tuturor documentelor aferente.
V. Modul de plată a indemnizaţiei unice
21. Plata indemnizaţiei unice persoanelor care beneficiază de acest drept se efectuează de către Întreprinderea vinovată de producerea accidentului de muncă sau de declanşarea afecţiunii  profesionale din contul mijloacelor proprii.
Întreprinderile finanţate de la bugetul republican plătesc indemnizaţia unică din contul bugetului respectiv.
22. Situaţia  în care Întreprinderea nu dispune de mijloacele necesare, indemnizaţia unică se plăteşte în baza hotărîrii judiciare din contul oricărui patrimoniu sau oricăror mijloace ale Întreprinderii.
23. În cazul reorganizării sau lichidării Întreprinderii vinovate de producerea accidentului de muncă sau de declanşarea afecţiunii profesionale, plata indemnizaţiei unice către persoanele care beneficiază de acest drept o efectuează  succesorul de drepturi (moştenitorul) sau organul ierarhic superior.
24. În cazul pierderii capacităţii de muncă sau al decesului angajatului, survenite în urma unui accident de muncă sau unei afecţiuni profesionale în perioada prestării de munci în alte ţări, indemnizaţia unică se plăteşte de către Întreprinderea care l-a trimis la lucru  în aceste ţări, dacă acordurile cu aceste ţări nu prevăd un alt  mod de achitare a indemnizaţiei unice.
25. Reţinerile din sumele plătite ca  indemnizaţie unică se efectuează în acelaşi mod ca şi reţinerile din salariu.
26. Expedierea, reexpedierea sumei indemnizaţiei unice se face din contul Întreprinderii vinovate de producerea accidentului de muncă  sau de declanşarea afecţiunii profesionale. La dorinţa destinatarilor, aceste sume pot fi transferate în conturile lor de la Banca de Economii.
VI. Modul de examinare a litigiilor cu privire
la plata indemnizaţiei unice
27. În cazul cînd accidentatul sau o altă persoană interesată nu este de acord cu decizia Întreprinderii privind plata indemnizaţiei unice sau cînd nu au primit răspuns în termenul stabilit, acestia sînt în drept să intenteze o acţiune în judecătoria populară, în a cărei rază teritorială îşi are sediul Întreprinderea în cauză, sau de la domiciliul lor.
În cazul apariţiei unui litigiu relativ la plata indemnizaţiei unice Întreprinderea are dreptul, în termen de zece zile de la data înainţării de către accidentat sau altă persoană interesată a cererii şi a tuturor documentelor aferente, să intenteze o acţiune în judecată.
28. Sumele primite în calitate de indemnizaţie unică de către persoanele care beneficiază de acest drept pot fi urmărite şi restituite numai în situaţia în care decizia privind plata lor este întemeiată pe documente sau informaţii false, prezentate de persoane interesate, şi în cazul unor greşeli de calcul.
29. Copia ordinului (dispoziţiei) administraţiei Întreprinderii şi cererea accidentatului sau a altor persoane interesate privind plata indemnizaţiei unice, împreună cu toate documentele aferente, se păstrează în dosarul beneficiar în arhiva Întreprinderii respective.