HGM682/1991
ID intern unic:  296649
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 682
din  09.12.1991
Cu privire la transpunerea în viaţă a Decretului
Preşedintelui Republicii Moldova din 12 august 1991 "Privind măsurile
pentru asigurarea dezvoltării culturii naţionale evreieşti şi
satisfacerea necesităţilor sociale ale populaţiei evreieşti din
Republica Moldova"
Publicat : 30.12.1991 în Monitorul Oficial Nr. 000     Promulgat : 09.12.1991
Modificat
Hot. Guv. nr.583 din 13.09.93
    Întru executarea   Decretului   Preşedintelui   Republicii   Moldova "Privind  măsurile  pentru  asigurarea  dezvoltării  culturii  naţionale evreieşti şi satisfacerea necesităţilor sociale ale populaţiei evreieşti din  Republica Moldova" din 12 august 1991 şi în scopul realizării  unor măsuri   suplimentare  pentru  valorificarea  experienţei  pozitive   de conlucrare  şi  dezvoltare a culturii moldoveneşti şi  celei  evreieşti, luînd  în  consideraţie propunerile prezentate de Societatea de  Cultură Evreiască  din  or. Chişinău şi redacţia ziarului "Naş Golos"   Guvernul Republicii Moldova hotărăşte:
    1. Ministerul Culturii şi Cultelor al Republicii Moldova:
    să elaboreze  un program complex de dezvoltare a culturii  naţionale evreieşti;
    să efectueze schimburi culturale între Republicii Moldova şi Israel, S.U.A., Romănia, precum şi cu diaspore evreieşti din alte ţări;
    să contribuie  la  pregătirea de specialşti în domeniul culturii  şi artei  în  instituţii  de  învăţămînt evreieşti din  Israel,  S.U.A.  şi Romănia;
    să contribuie   la  înzestrarea  tehnico-materială  şi   completarea fondurilor Muzeului Naţional Evreiesc, Bibliotecii Evreieşti "I. Manger" şi  Centrului  Economico-Cultural Evreiesc din Chişinău, cît şi a  altor instituţii de profil din celelalte oraşe ale republicii;
    să stimuleze  dezvoltarea creaţiei artistice de amatori, înfiinţarea de  teatre  populare evreieşti, organizarea de  festivaluri  folclorice, concursuri artistice, expoziţii şi alte acţiuni culturale.
    2. Ministerul Ştiinţei şi Învăţămîntului al Republicii Moldova:
    să organizeze  şi  să  asigure dotarea  corespunzătoare  a  catedrei iudaice  a  Universităţii  de Stat din Moldova în scopul  pregătirii  de specialişti  în  domeniul limbilor ivrit şi idiş, istoriei  şi  culturii evreilor (specialitatea "Limbile şi istoria poporului evreu");
    să acorde ajutorul  necesar  sectorului  de  istorie  şi  cultură  a evreilor  din  cadrul  secţiei pentru studierea  istoriei  minorităţilor naţionale a Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova;
    să acorde ajutor   permanent  şcolii  medii  evreieşti  de   cultură generală  nr.  22, asigurînd-o cu materialele didactice  şi  ilustrative necesare,  cu  alte mijloace tehnice de instruire, avîndu-se  în  vedere crearea, în perspectivă, pe baza ei a liceului-internat;
    să deschidă (la  dorinţa părinţilor) clase şi grupe cu instruirea în limba  ivrit la instituţiile preşcolare şi şcolare din localităţile unde există un anumit contingent;
    să asigure, în  continuare, pregătirea profesorilor de limbile ivrit şi idiş;
    să creeze elevilor  şi studenţilor evrei condiţiile necesare  pentru însuşirea limbii de stat a Republicii Moldova;
  să contribuie la încheierea acordurilor între societăţile de cultură evreiască  din republică şi centrele ştiinţifico-pedagogice şi  metodice din  alte ţări în scopul procurării de literatură necesară instituţiilor de  învăţămînt  din  republică  pentru  a  satisface  cerinţele  social-culturale ale populaţiei evreieşti.
    3. Ministerul  Resurselor Materiale al Republicii Moldova să prevadă alocarea,  în condiţiile legii, a resurselor tehnico-materiale  necesare funcţionării  normale  a Societăţii de Cultură Evreiască  din  Republica Moldova  şi a tuturor subdiviziunilor ei structurale, în conformitate cu nomenclatura  Ministerului  şi  în  funcţie de cotele  de  care  dispune republica.
    4. Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova:
    să acorde ajutor  financiar  unic societăţilor de cultură  evreiască din  Republica Moldova în vederea rezolvării în bune condiţii a probleme lor dezvoltării culturii evreieşti;
    să afecteze în  modul stabilit sumele necesare în vederea realizării acţiunilor prevăzute de prezenta hotărîre.
    5. Departamentul  de Stat pentru Edituri, Poligrafie şi Comerţul  cu Cărţi al Republicii Moldova:
    să asigure editarea  în  volumul necesar a literaturii didactice  şi metodice  pentru studierea de către elevi a limbilor evreieşti, cît şi a limbii de stat a Republicii Moldova;
    să efectueze,  la  nivel  de stat, schimb de literatură  în  limbile evreieşti  şi  romînă,  între  Republica Moldova şi  Israel,  S.U.A.  şi Romănia;
    să prevadă, în  planurile editurilor şi organizaţiilor care lansează tipărituri,  publicaţii  cu  privire la  istoria  ţinutului,  filosofie,
moştenirea  culturală  a  emigraţiei evreieşti din  Basarabia,  probleme economice,  artă,  editară literaturii pentru copii, inclusiv opere  ale scriitorilor din Moldova care scriu în idiş şi ale scriitorilor de limba ivrit  şi idiş, a literaturii de popularizare a ştiinţei, ştiinţifice şi de alte genuri în limbile evreieşti.
    6. Radioteleviziunea  Naţională  a Republicii Moldova  să  continuie prezentarea  sistematică  a  ciclurilor  de  emisiuni  radiodifuzate  şi televizate,  consacrate  vieţii  spirituale a populaţiei  evreieşti  din republică.
    7. Ministerul  Economiei Naţionale al Republicii Moldova, Ministerul Afacerilor  Externe al Republicii Moldova, Departamentul de Stat  pentru Problemele  Naţionale al Republicii Moldova să acorde sprijin Asociaţiei "Moldova-Israel",   precum  şi  societăţii  de  cooperare  economică  cu diaspora  basarabeană  în acţiunea de extindere a  relaţiilor  economice reciproc  avantajoase cu Israelul şi cu cercuri de afaceri ale  evreilor din S.U.A., Canada şi alte ţări.
    8. Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova:
    să contribuie,   în   comun  cu  primăria  oraşului   Chişinău,   la deschiderea  în  capitala  Republica Moldova a  Casei  evreilor  bătrîni "Beit-Avot";
[în redacţia Hot. Guv. nr.583 din 13.09.93 (se abrogă un alineat)]
    9. Primăria oraşului  Chişinău  să pună în decurs de trei  luni,  în condiţiile  legii, la dispoziţia Centrului Economico-Culatural  Evreiesc din  Chişinău  (inclusiv Societăţii de Cultură Evreiască  din  Chişinău, Centrului  Comercial  al  Societăţii de Cultură Evrească  din  Republica Moldova,  Asociaţiei  de  relaţii  Economice  Externe  "Moldova-Israel", redacţiei ziarului "Naş Golos", editurii "Samson", Asociaţiei evreilor - foşti  deţinuţi  minori  în lagărele de  concentrare,  clubului  sportiv "Makkabi",  clubului tineretului evreiesc din Chişinău) anumite încăperi din contul fondului nelocativ disponibil cu o suprafaţă de cel puţin 600 metri pătraţi pentru necesităţi de producţie.
    10. Organele  autoadministraţiei  locale să scutească Societatea  de Cultură Evreiască şi subdiviziunile ei structurale de impozitul pe venit pe  o perioadă de cinci ani, cu condiţia ca subdiviziunile să  transfere pe  contul societăţii cel puţin 35 la sută din beneficiul obţinut pentru desfăşurarea activităţii statutare.
    11. Mijloacele   de  informare  în  masă  să  manifeste  mai   multă obiectivitate  şi competenţă în reflectarea relaţiilor interetnice.
    12. Controlul asupra executării prevederilor prezentei hotărîri cade în   sarcina  Departamentului  de  Stat  pentru  Probleme  Naţionale  al Republicii Moldova.
            Prim-ministru
            al Republicii Moldova                Valeriu Muravschi