HGM747/1995
ID intern unic:  296744
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 747
din  03.11.1995
cu privire la modul de elaborare şi aprobare a schemelor
de utilizare în complex şi protecţie a apelor
Publicat : 07.03.1996 în Monitorul Oficial Nr. 14-15     art Nr : 91
MODIFICAT
  HG900/04.08.04, MO138-146/13.08.04 art.1073

   NOTĂ:
    În textul hotărîrii  sintagma “Concernul Republican pentru Gospodărirea Apelor “Apele Moldovei” se substituie prin sintagma “Agenţia “Apele Moldovei” prin     HG904 din 09.08.07, MO127-130/17.08.07 art.942

Notă
Cuvintele "Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei", "Concernul de Stat pentru Gospodărirea Apelor "Acva", "Departamentul Protecţia Mediului Înconjurător", "Departamentul pentru protecţia apărării civile şi suituaţii extraordinare al Ministerului Apărării", "Asociaţia de Stat de Producţie pentru Explorări Geologice şi Ridicări Topografo-Geodezice "AGeoM", "Serviciul "Hidrometeo", se substituie, respectiv, prin cuvintele "Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare", "Agenţia “Apele Moldovei", "Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale", "Departamentul Situaţii Excepţionale", "Agenţia de Stat de Producţie pentru Explorări Geologice "AGeoM", "Serviciul Hidrometeorologic de Stat", iar cuvintele "Ministerul Serviciilor Comunale şi Exploatării Fondului de Locuinţe" şi "Ministerul Dezvoltării Teritoriului, Construcţiilor şi Gospodăriei Comunale" - prin cuvintele "Departamentul Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului", prin HG900/04.08.04, MO138-146/13.08.04 art.1073.

În scopul determinării direcţiilor prioritare de dezvoltare a gospodăriei  apelor, realizării altor măsuri în vederea satisfacerii  în perspectivă  a cerinţelor de apă ale populaţiei şi economiei  naţionale, precum şi a protecţiei apelor şi preîntîmpinării acţiunii lor dăunătoare şi conform Codului apelor,
Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă  modul  de  elaborare  şi  coordonare  a  schemelor  de utilizare în complex şi protecţie a apelor (conform anexei).
2. Se stabileşte că elaborarea schemelor se efectuează de către Agenţia “Apele Moldoveii" cu participarea organizaţiilor specializate ale ministerelor şi departamentelor interecate.
3. Lucrările  de  elaborare a schemelor de utilizare în  complex  şi protecţie a apelor  sînt finanţate din mijloacele  bujetului  de  stat destihate pentru finanţarea lucrărilor de proectare.
4. Se abrogă:
Hotărîrea Sovetului  Miniştrilor  al R.S.S.M., nr. 199 din 21  iulie 1976  "Cu privire  la  Modul de elaborare şi aprobare a schemelor de folosire în complex şi protecţie a apelor";
punctele 2 şi  3 din "Modificările şi completăriile, ce se  întroduc în  unele  hotărîri ale Sovetului Miniştrilor al R.S.S.M.,aprobate  prin Hotărîrea  Sovetului  Miniştrilor ai R.S.S.M., nr. 69 din 24 februarie 1984 "Cu privire la întroducerea unor modificări şi completări în unele hotărîri ale Sovetului Miniştrilor ai R.S.S.  Moldoveneşti"  (Veştile R.S.S.M., 1984 nr. 3, art.32).
           
PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA                                                  ANDREI SANGHELI
Contrasemnată:
Ministrul Agriculturii
şi Industriei Alimentare                                                             V.Gorincioi
Ministrul justiţiei                                                                        V.Stur

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr.747
din 3 noiembrie 1995
M O D U L
de elaborare şi coordonare a schemelor de utilizare în complex şi
protecţie a apelor
1. Organizarea şi coordonarea lucrărilor de elaborare a schemelor se efectuează de către Agenţia “Apele Moldovei" cu  participarea  ministerelor  şi   departamentelor interesate.
2. Se consideră Institutul de proiectare "Acvaproiect" al Agenţia “Apele Moldovei" organizaţie  de  bază  de  proiectare  pentru  elaborarea  schemelor  de utilizare în complex şi protecţie a apelor şi proiectare a obiectelor în vederea satisfacerii necesităţilor gospodăreşti cu apă.
Durata lucrărilor  de  elaborare  a schemelor  este  determinată  de volumele materialelor prelucrate, necesitatea cercetărilor suplimentare, însă  nu trebuie să depăşească doi ani, inclusiv termenul de  coordonare şi aprobare.
Perioada de decontări  se  acceptă conform sarcinii  de  proiectare.
3. Schema jenerală  de utilizare în complex şi protecţie a apelor se elaboreză  în  scopul determinării direcţiei principale de dezvoltare a gocpodăriei apelor a Republicii Moldova.
Schemele bazinelor  se  elaborează pentru bazinele rîurilor în  baza schemei generale.
Schemele teritoriale  se  elaborează pentru raioanele  economice  în baza schemei generale si pentru bazine.
4. În schemele  de  utilizare  în  complex  şi  protecţie  a  apelor acţiunile  prevăzute  trebue  să  asigure economiei  naţionale  cea  mai eficientă utilizare a apei, luînd în considerare satisfacerea, în primul rînd, a necesităţii de apă a populaţiei, cu aplicarea măsurilor necesare în vederea economisirii consumului de apă şi încetarea deversării apelor de scurjere neepurate în baza perfecţionării tehnolojiilor de producţie şi a schemelor de aprovizionare cu apă potabilă (folosirea procedeelor tehnolojice  fără  utilizarea  apei,  răcire  cu  aer  şi  altor  metode tehnolojice  avansate),  precum  şi  asigurarea  executării  condiţiilor pentru păstrarea viabilităţii lacurilor de acumulare.
5. Planurile  de percpectivă şi  anuale de elaborare a schemelor  de utilizare  în  complex  şi  protecţie a apelor  se  întocmesc  de  către Agenţia “Apele Moldovei", ţinînd cont de sarcinile Guvernului Republicii Moldova, şi se aprobă de el.
6. Consumul de  apă  optimal  pentru diferite ramuri  ale economiei naţionale se determină de către organizaţiile corespunzătoare interesate cu efectuarea tuturor coordonărilor necesare.
7. Conţinutul şi componenţa schemelor  trebuie să corecpundă cerinţelor documentelor normative în vigoare. Schemele sînt  coordonate cu toate organizaţiile interesate.
8. Coordonarea  schemelor  de  utilizare în complex şi  protecţie  a apelor se efectuează:
a) la elaborarea  sarcinilor  de  proiectare  de  către  toate organizaţiile interesate;
b) la culegerea  şi  generalizarea  datelor  iniţiale  -  cu  toate ministerele,   departamentele,   organizaţiile,   comitetele   executive raionale  şi primăriile municipiilor activitatea economică a cărora este cuprinsă, din punct de vedere teritorial, în schema dată;
c) la examinarea   schemei   -  cu  Departamentul  Arhitecturii   şi Construcţiilor,  Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare,  Ministerul Sănătăţii,   Agenţia “Apele Moldovei", Agenţia de Stat de Producţie pentru Explorări Geologice "AGeoM", Departamentul Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului şi Academia de Ştiinţe a Moldovei.
Schema de utilizare  în complex şi protecţie a apelor, coordonată cu toate ministerele, departamentele, organizaţiile, comitetele  executive raionale şi primăriile interesate se prezintă la Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale pentru efectuarea exspertizei ecolojice de stat.
9. În prima etapă  sînt  supuse  coordonării  datele  care  reflectă starea  de  lucruri  existentă şi de perspectivă a  consumului  apei  şi evacuarea  ei,  direcţiile generale de dezvoltare a ramurilor  economiei naţionale  şi  repartizarea forţelor de producţie, calitatea necesară  a apei,  explorarea  apelor  subterane, măsurile generale de  protecţie  a apelor  (efectuate  şi  planificate). Înţelegerea este  perfectată  prin întocmirea unui proces-verbal, cu participarea  tuturor   părţilor interesate  şi  se  aprobă de Agenţia “Apele Moldovei".
În a doua etapă - schema în ansamblu cu materialele grafice necesare calculele  şi  nota explicativă, fişa de înregistrare,  potrivit  formei aprobate de către Agenţia “Apele Moldovei", se prezintă în două exemplare: unul din ele se anexează la schema elaborată, al doilea - rămîne la dispoziţia organizaţiei care coordonează  materialele.  În caz de necesitate, reeşind din  condiţiile locale,  pentru  coordonare  pot fi  solicitate  materiale  suplimentare necesare.
10. Perfectarea  şi prezentarea materialelor spre coordonare se face de către organizaţia de proiectare, care elaborează schema.
11. Ministerele  şi departamentele, organizaţiile coordonatoare sînt obligate  să avizeze materialele prezentate în termen de două  săptămîni după recepţia lor.
După operarea completărilor şi modificărilor conform cerinţelor avizelor organizaţiilor coordonatoare şi prezentarea repetată a documentelor  pentru  coordonare,  termenul eliberării  avizului  rămîne acelaşi - două săptămîni.
Expertiza ecolojică  de  stat  se efectuează în modul  şi  termenele stabilite de legislaţia şi actele normative în vigoare.
12. Schemele  elaborate şi coordonate, prezentate de către Agenţia “Apele Moldovei" se  aprobă  de Guvernul Republicii Moldova.