HGM805/1993
ID intern unic:  296821
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 805
din  28.12.1993
Despre organizarea şi desfăşurarea atestării cadrelor
privind nivelul de cunoaştere a limbii de stat
Publicat : 30.12.1993 în Monitorul Oficial Nr. 012     Promulgat : 28.12.1993     Data intrarii in vigoare : 30.12.1993
Modificat
Notă: acţiunea Hotărîrii se suspendă pentru perioada de lucru a comisiei parlamentare (vezi Hot. Parl. nr.36-XIII din 01.04.94)
Întru realizarea  Decretului Preşedintelui Republicii Moldova din 21 septembrie  1992  "Despre  unele  măsuri  pentru  asigurarea  executării legislaţiei  cu  privire la limba de stat", Guvernul Republicii  Moldova HOTĂRĂŞTE:
    
1. Se aprobă:
Regulamentul  de atestare a cadrelor privind nivelul de cunoaştere a limbii de stat (anexa nr. 1);
Programa de atestare  a  cadrelor  privind nivelul de  cunoaştere  a limbii  de  stat pentru îndeplinirea obligaţiunilor  funcţionale  (anexa nr.2).
2. Atestarea cadrelor privind nivelul de cunoaştere a limbii de stat se  efectuiează  de către comisiile teritoriale, interdepartamentale  şi Comisia republicană de atestare.
3. Ministerele,  departamentele de stat, oeganele  autoadministrării locale:
să organizeze, cu începere de la 12 aprilie 1994, atestarea cadrelor de   conducere  şi  a  categoriilor  de  lucrători  care,  în   virtutea obligaţiunilor  de serviciu, vin în contact cu populaţia, conform art. 7 din  Legea cu privire la funcţionarea limbilor pe teritoriul  Republicii Moldova;
să întocmească, în coordonare cu ministerele, departamentele de stat interesate  şi să aprobe, împreună cu Departamentul de Stat al Limbilor, pînă la 1 februarie 1994 componenţa nominală a comisiilor de atestare şi calendarul atestării cadrelor.
4. Departamentul de Stat al Limbilor, pînă la 15 ianuarie 1994:
să prezinte Guvernului   propuneri  privind  componenţa  nominală  a Comisiei republicane de atestare;
să organizeze  seminare cu preşedinţii şi membrii comisiilor privind desfăşurarea atestării.
5. Cheltuielile  pentru organizarea şi desfăşurarea atestării se vor acoperi  de ministere, departamente de stat, organele  autoadministrării locale  din conturile prevăzute pentru realizarea Programului Complex de stat  pentru  Asigurarea  Funcţionării Limbilor  Vorbite  pe  teritoriul Republicii Moldova.
6. Departamentul   de   Stat   pentru  Statistică,   în   comun   cu Departamentul de Stat al Limbilor, să întocmească şi să pună în aplicare în anul 1994 un formular de evidenţă a rezultatelor atestării.
  PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA                               Andrei SANGHELI
  Chişinău, 28 decembrie 1993
  nr. 805
Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr.805
din 28 decembrie 1993
R E G U L A M E N T
de atestare a cadrelor privind nivelul de
cunoaştere a limbii de stat
I. Principii generale
1. Atestarea  cadrelor  are  scopul  să determine  dacă  nivelul  de cunoaştere  a  limbii  de  stat  (în continuare  -  limba  romănă)  este suficient  pentru îndeplinirea obligaţiunilor de serviciu şi să  permită luarea  de decizii privind posibilitatea exercitării funcţiilor de către cadrele respective.
2. Sînt supuse  atestării  cadrele din organele puterii de  stat  şi administraţiei  de  stat,  cadrele de conducere de  la  întreprinderile, instituţiile  şi organizaţiile (inclusiv de la asociaţiile sau filialele acestora) de pe teritoriul Republicii Moldova (în continuare - unităţi), precum  şi  persoanele care, în virtutea funcţiilor de serviciu, vin  în contact cu populaţia.
3. Atestarea  se va desfăşura începînd cu 2 aprilie 1994. După prima etapă  de  atestare  a cadrelor prevăzute de lege, atestarea  va  rămîne obligatorie  pentru  persoanele a căror atestare a fost amînată,  pentru cadrele  noi  şi  pentru cele care şi-au schimbat funcţiile,  precum  şi pentru  cadrele  din  unităţile nou-create, dacă  acrstea,  în  virtutea funcţiilor de serviciu, vin în contact cu populaţia.
4. Atestarea  se efectuiează în conformitate cu Programa de atestare elaborată  de  către Ministerul Ştiinţei şi Învăţămîntului, în comun  cu Academia de Ştiinţe a Moldovei.
5. Pot fi scutite de atestare cadrele, care la momentul atestării au atins vîrsta de pensionare.
6. Femeilor, în perioada gravităţii şi aflării în concediul prevăzut de  legislaţia  în  vigoare  pentru îngrijirea copilului,  li  se  amînă termenul   de  atestare  pînă  la  expirarea  concediului  respectiv  şi revenirea la serviciu.
II. Modul de desfăşurare a atestării
7. Conducătorii   unităţilor  sînt  responsabili  pentru  asigurarea condiţiilor  de  pregătire  a cadrelor în vederea cunoaşterii  de  către acestea  a limbii (limbaj şi terminologie de specialitate), conform art. 30  a  Legii cu privire la funcţionarea limbilor vorbite  pe  teritoriul Republicii Moldova.
8. Nomenclatorul  funcţiilor şi al specialiştilor (conform punctului 2  al prezentului Regulament), precum şi lista termenilor şi denumirilor de specialităţi vor fi elaborate de către unităţi, aprobate prin ordinul (dispoziţia) administraţiei (conducerii) unităţii şi aduse la cunoştinţa cadrelor cel tîrziu cu trei luni înainte de începutul atestării.
9. Modificările  şi completările făcute la această listă se aduc  la cunoştinţa  cadrelor  (personalului)  cel tîrziu cu o  lună  înainte  de începutul atestării.
10. Termenul  atestării  în  cadrul unei unităţi este  coordonat  cu Departamentul de Stat al Limbilor şi aprobat prin ordinul conducătorului unităţii,  aducîndu-se  la cunoştinţa lucrătorilor cel tîrziu cu o  lună înainte de începerea atestării.
11. Atestarea  cadrelor  se  efectuiează, de  regulă,  în  unităţile respective  de comisiile teritoriale, interdepartamentale sau de Comisia republicană de atestare.
12. Comisia republicană  de  atestare  se aprobă de  către  Guvernul Republicii Moldova, la propunerea Departamentului de Stat al Limbilor.
Comisia republicană  de  atestare atestă conducătorii  ministerelor, departamentelor  de  stat,  al  organelor  autoadministrării  locale  şi adjuncţii lor, lucrătorii Parlamentului şi ai Guvernului. În atribuţiile Comisiei  respective  intră şi soluţionarea litigiilor posibile  privind desfăşurarea  atestării. Comisiile interdepartamentale se constituie  şi se   aprobă  de  către  ministere,  departamente  de  stat  împreună  cu Departamentul de Stat al Limbilor.
Comisiile interdepartamentale    atestă   cadrele   din   ministere, departamentele de stat, din unităţile de subordonare republicană.
Comisiile teritoriale  de constituie şi se aprobă de către  organele autoadministrării locale împreună cu Departamentul de Stat al Limbilor.
Comisiile teritoriale  atestă  cadrele din unităţile de  subordonare locală.
13. Membri ai comisiilor de atestare sînt: filologi cu experienţă şi specialişti cu autoritate în ramurile respective, care cunosc bine limba romănă.
Membrii comisiilor  de  atestare  sînt  degrecaţi  de  funcţiile  de serviciu în timpul activităţii în comisiile de atestare, păstrîndu-li-se în întregime salariul la locul de muncă.
    
14. La şedinţa  comisiei  de atestare este invitat lucrătorul  supus atestării şi, în caz de necesitare, conducătorul lui.
Comisia de atestare nu poate atesta cadrele în lipsa acestora.
III. Luarea de decizii
15. În fiecare  caz  concret comisia de atestare formulează una  din următoarele decizii, obligatorie pentru conducătorul unităţii:
a) nivelul de  cunoaştere  a  limbii de stat este  suficient  pentru exercitarea obligaţiunilor de serviciu;
b) nivelul de  cunoaştere a limbii de stat este încă  nesatisfăcător şi se stabileşte un termen de _____ luni pentru însuşirea ei;
c) nivelul de  cunoaştere a limbii de stat nu este suficient  pentru exercitarea obligaţiunilor de serviciu.
16. Decizia este luată de comisie, cu o majoritate simplă de voturi, preşedintele  comisiei  avînd  vot hotărîtor. Atestarea  şi  votarea  de esectuează  în cazul cînd sînt prezenţi cel puţin cini membri,  inclusiv preşedintele.
Rezultatele atestării se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, semnat  de  preşedinte, secretar şi de membrii prezenţi ai  comisiei  de atestare şi se aduc la cunoştinţa celor atestaţi.
17. Procesul-verbal  al  şedinţei se întocmeşte în  trei  exemplare:
primul  rămîne la comisie (organul care a constituit comisia), al doilea -  la  unitatea  în  care  îşi  desfăşoară  activitatea  cadrele  supuse atestării, al treilea - la Departamentul de Stat al Limbilor.
18. Cadrele care  nu s-au prezentat l atestare din motive întemeiate sînt supuse atestării într-un termen stabilit de comisia de atestare.
19. Pentru persoanele  care  se  eschivează  de la  atestare  se  ia decizia prevăzută la punctul 15 "c" al prezentului Regulament.
20. Rezultatele atestării sînt formulate într-un ordin special, emis de conducătorul unităţii.
21. Litigiile  care  pot apărea în urma atestării  sînt  soluţionate conform legislaţiei în vigoare.
Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr.805
din 28 decembrie 1993
P R O G R A M A
de atestare a cadrelor privind nivelul de
cunoaştere a limbii de stat pentru exerci-
tarea obligaţiunilor de serviciu
1. Programa de atestare prevede trei tipuri de cerinţe, satisfacerea cărora   ar  asigura  cunoaşterea  suficientă  a  limbii  romăne  pentru exercitarea obligaţiunilor de serviciu.
1) Cunoaşterea limbii romăne în măsura suficientă pentru a întreţine o conversaţie orală la nivelul vorbirii curente:
cunoaşterea minimului  lexical, adică a cuvintelor de cea mai  largă frecvenţă în uzul cotidian;
cunoaşterea minimului gramatical, necesar pentru activitatea verbală practică;
cunoaşterea şi respectarea normelor de ortoepie.
2) Cunoaşterea   vocabularului   profesional   pentru   satisfacerea necesităţilor comunicative de serviciu:
posedarea dexterităţilor de vorbire coerentă, în interes de serviciu cu şefii şi subalternii, cu clienţii, pacienţii, cumpărătorii etc.;
cunoaşterea terminologiei  uzuale  de profesie (funcţie) şi a  celei ştiinţifice.
3) Posedarea   dexterităţilor   de  citire  şi  scriere  în   măsură suficientă pentru satisfacerea intereselor de serviciu:
scrierea unui act elementar (cerere, plîngere, dare de seamă etc.);
executarea lucrărilor de secretariat;
citerea şi întocmirea   documentaţiei   de  serviciu   (instrucţiuni tehnice, dosare, anchete, acte financiare etc.);
4) citirea şi  alcătuirea unor acte complicate şi de mare importanţă (contracte economice, memorii, adresări, referate, comunicări etc.).
2. Cerinţele  privind cunoaşterea limbii se stabilesc în funcţie  de categoria   din   care  face  parte  lucrătorul  supus  atestării,   iar categoriile  de  lucrători  sînt stabilite în "Modul  de  determinare  a nuvelului   de   cunoaştere  a  limbilor,  necesar  pentru   exercitarea obligaţiunilor   de  muncă  şi  de  funcţie",  aprobat  prin   Hotărîrea Guvernului din 12 aprilie 1990 nr. 110.
3. Atestarea  seva efectua pe baza biletelor de examinare, întocmite în  funcţie de cerinţele privind cunoaşterea limbii (expuse în punctul 1 al  prezentei Programe) şi de categoria lucrătorului respectiv. Un bilet de examinare conţine trei probe:
1) la prima probă  persoana supusă atestării face o relatare  orală, în  limba romănă, despre obligaţiunile sale funcţionale, despre munca pe care  o prestează, despre condiţiile de muncă, despre problemele cu care se confruntă în procesul muncii etc.
Această probă    demonstrează   în   ce   măsură   cunoştinţele   şi dexterităţile  celui examinat satisfac cerinţele expuse în punctul 1  al prezentei Programe;
2) la proba a doua cel examinat traduce oral din limba rusă în limba romănă  un text închegar de specialitate sau o listă de fraze, îmbinări, termeni,  întrebări, răspunsuri legate de profesia sau funcţia pe care o deţine.  Volumul textului sau listei depinde de funcţia pe care o deţine persoana supusă atestării.
Această probă  demonstrează în ce măsură cunoştinţele celui examinat satisfac  cerinţele  expuse  în sunpunctul 2), punctul  1  al  prezentei Programe;
3) la proba a  treia cel examinat alcătuieşte (întocmeşte) în scris, în limba romînă, o lucrare de genul celor pe care trebuie să le scrie în virtutea obligaţiunilor sale funcţionale. Complexitatea lucrării depinde de  funcţia  pe care o deţine persoana supusă atestării (începînd  cu  o cerere de angajare la serviciu şi terminînd ci o dare de seamă (memoriu) asupra activităţii unei unităţi etc.).
Această probă  demonstrează în ce măsură cunoştinţele celui examinat satisfac  cerinţele  expuse  în subpunctul 3), punctul  1  al  prezentei Programe.
4. Cunoştinţele şi dexterităţile celui examinat, la fiecare probă în parte  şi  la  bilet  în  ansamblu, sînt  prevăzute  în  punctul  15  al Regulamentului  de  atestare a cadrelor privind nivelul de cunoaştere  a limbii de stat.
5. Pentru însuşirea prezentei Programe se recomandă cartea autorului Mihail  Purice, Gheorghe Colţun şi Ion Melniciuc "Limba casei  noastre", Chişinău,  "Lumina",  1992;  altă  literatură editată  în  republică  în ajutorul  celor care doresc să înveţe limba romănă, precum şi dicţionare terminologice de specialitate.