HGM852/2001
ID intern unic:  296868
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 852
din  16.08.2001
cu privire la modul de folosire a mărcilor - proprietate a statului
Publicat : 18.08.2001 în Monitorul Oficial Nr. 100-101     art Nr : 886

   
MODIFICAT
   
HG267 din 18.04.11, MO65-68/22.04.11 art.306
    HG271 din 10.03.05, MO42-45/21.03.05 art.315
   
HG1546 din 02.12.02, MO170/13.12.02 art.1691

   
NOTĂ:
    În hotărîre cuvintele "Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale" se substituie prin cuvintele "Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală" prin HG271 din 10.03.05, MO42-45/21.03.05 art.315

Întru realizarea prevederilor Legii nr.588-XIII din 22 septembrie 1995 Privind mărcile şi denumirile de origine a produselor" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova", 1996, nr. 8-9, art. 76; 2000. nr.154-156, art.1150; 2001, nr. 55-56, art. 336), Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Regulamentul cu privire la modul de folosire a mărcilor - proprietate a statului (se anexează).
2. Ministerele şi departamentele de resort, de comun acord cu Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, în termen de 10 zile, vor prezenta Guvernului spre aprobare lista mărcilor declarate proprietate a statului, deţinute şi folosite legal pînă la 1 ianuarie 1992 de două şi mai multe persoane juridice.
3. Protecţia juridică a mărcilor se va asigura prin înregistrarea lor la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, în modul stabilit de legislaţia în vigoare.
   
    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                    Vasile TARLEV
    Contrasemnată:
    Viceprim-ministru,
    ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                                 Dmitrii Todoroglo
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                      Andrei Cucu
    Ministrul finanţelor                                                       Mihail Manoli
    Ministrul justiţiei                                                          Ion Morei

    Chişinău, 16 august 2001.
    Nr. 852.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr.852
din 16 august 2001
REGULAMENTUL
cu privire la modul de folosire a mărcilor - proprietate a statului
I. Dispoziţii generale
1. Regulamentul cu privire la modul de folosire a mărcilor-proprietate a statului (în continuare-Regulament) reglementează procedura de gestionare a mărcilor transmise în posesia statului şi este elaborat în conformitate cu Legea nr. 588-XIII din 22 septembrie 1995 privind mărcile şi denumirile de origine a produselor (Monitorul Oficial, 1996, nr.8-9, art. 76; 2000, nr. 154-156, art. 1150; 2001, nr. 55-56, art. 336).
2. Prevederile prezentului Regulament se extind asupra mărcilor declarate proprietate a statului, existente şi folosite legal pînă la 1 ianuarie 1992 de două şi mai multe persoane juridice.
3. În sensul prezentului Regulament noţiunile utilizate semnifică:
marcă - semnul care serveşte pentru a deosebi produsele sau serviciile unor persoane fizice sau juridice de produsele sau serviciile altor persoane fizice sau juridice;
titular al mărcii - persoana care a înregistrat marca şi deţine dreptul exclusiv de a dispune de marcă, de a o folosi pe teritoriul Republicii Moldova şi de a interzice altor persoane să folosească, fără consimţămîntul său, în operaţiunile comerciale semne identice ori similare pentru produse sau servicii identice sau similare celor pentru care marca a fost înregistrată, în cazul în care o astfel de folosire ar genera risc de confuzie;
marcă - proprietate de stat - marca  înregistrată şi gestionată de către stat prin intermediul instituţiilor sale publice;
utilizator al mărcii - proprietate de stat - persoana căreia titularul - instituţie de stat îi acordă dreptul de utilizare a mărcii.
II. Transmiterea mărcilor în proprietatea
statului şi înregistrarea lor
4. Ministerele şi departamentele de resort, de comun acord cu Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, stabilesc lista mărcilor care vor fi transmise în posesia statului şi le prezintă Guvernului spre aprobare în modul stabilit.
5. După aprobarea listei de către Guvern ministerele şi departamentele de resort vor depune la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală(AGEPI) cereri de înregistrare a modificărilor statutului mărcilor declarate proprietate de stat.
6. Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală va efectua înregistrarea mărcilor declarate proprietate de stat, în baza cererilor depuse de ministerele şi departamentele de resort în conformitate cu prevederile legislaţiei.
7. Titularii mărcilor - proprietate de stat înregistrate îşi realizează drepturile asupra acestora în conformitate cu actele legislative şi normative, precum şi cu prezentul Regulament.
8. Titularii mărcilor - proprietate de stat sînt obligaţi să recheme toate contractele de licenţă ce oferă dreptul de producere atît în Republica Moldova, cît şi peste hotarele ei. Ei, de asemenea, vor anula contractele de cedare a dreptului la semnul de marcă verbală.
III. Transmiterea drepturilor asupra mărcilor -
proprietate de stat agenţilor economici (utilizatorilor)
9. Dreptul de folosire a mărcilor - proprietate de stat se transmite utilizatorilor în baza contractului de licenţă.
10. Utilizator al mărcilor - proprietate de stat poate fi orice agent economic, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, cu condiţia respectării cerinţelor stabilite de ministerele şi departamentele de resort, prezentul Regulament şi legislaţie.
11. Utilizatorii mărcilor - proprietate de stat nu pot transmite drepturile asupra mărcilor respective altor agenţi economici.
12. La eliberarea licenţelor pentru folosirea mărcilor - proprietate de stat ministerele şi departamentele de resort au dreptul să stabilească plăţi pentru o unitate de producţie fabricată.
13. Mărimea plăţilor se coordonează cu Ministerul Finanţelor, iar mijloacele băneşti obţinute de la licenţierea mărcilor - proprietate de stat se transferă în bugetul de stat, cu excepţia mijloacelor băneşti obţinute de la licenţierea mărcilor-proprietate a statului, titular al cărora este Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare care se transferă la un cont special trezorerial, gestionat de acesta, conform unui regulament aprobat de Guvern.
    [Pct.13 modificat prin HG267 din 18.04.11, MO65-68/22.04.11 art.306]
    [Pct.13 modificat prin HG1546 din 02.12.02, MO170/13.12.02 art.1691]

IV. Gestionarea mărcilor - proprietate de stat
    14. Mărcile - proprietate de stat sînt gestionate de către ministerele şi departamentele de resort.
    15. Gestionarea mărcilor - proprietate de stat include:
    evidenţa mărcilor şi a persoanelor fizice şi juridice- utilizatorii de mărci;
    monitorizarea produselor şi serviciilor marcate cu marca respectivă şi efectuarea controlului folosirii legale a mărcilor;
    înregistrarea mărcilor în ţările destinate exportului şi coordonarea cotelor şi volumelor produselor sau serviciilor (prezentarea contractelor de export);
    determinarea mărimii plăţilor aferente transmiterii drepturilor asupra mărcilor;
    prezentarea propunerilor privind modificarea statutului mărcilor - proprietate de stat;
    controlul corespunderii calităţii produselor marcate respectiv.
    16. Ministerele şi departamentele de resort instituie subdiviziuni speciale sau desemnează persoane concrete care vor gestiona drepturile asupra mărcilor - proprietate de stat.
V. Responsabilitatea pentru folosirea
mărcilor - proprietate de stat
    17. Responsabilitatea pentru folosirea corectă a mărcilor- proprietate de stat se pune în seama utilizatorilor de mărci.
    18. Cazurile de încălcare a prevederilor prezentului Regulament se soluţionează de ministerele şi departamentele de resort - titulari ai mărcilor - proprietate de stat, în modul stabilit de legislaţie.
VI. Controlul utilizării mărcilor
    19. Controlul utilizării mărcilor - proprietate de stat transmise agenţilor economici se efectuează de către ministerele şi departamentele de resort.
    20. În activitatea de control ministerele şi departamentele de resort se călăuzesc de actele legislative, prevederile prezentului Regulament şi condiţiile stipulate în contractele de licenţă.
VII. Retragerea mărcilor
    21. Ministerele şi departamentele de resort, care au transmis agenţilor economici drepturile de folosire a mărcilor - proprietate de stat, le pot retrage acestora licenţa conform condiţiilor contractului de licenţă.
    22. Încălcările condiţiilor stipulate în contractul de licenţă constituie temei pentru retragerea mărcilor utilizatorilor.
VIII. Dispoziţii finale
    23. Protecţia mărcilor - proprietate de stat, pe pieţele internă şi externă, se efectuează de către stat prin intermediul ministerelor şi departamentelor de resort cu sprijinul utilizatorilor mărcilor respective.
    24. Utilizatorii prezintă semestrial ministerelor şi departamentelor de resort, titulari al mărcilor - proprietate de stat, rapoarte despre utilizarea mărcilor - proprietate de stat.
    25. Alte condiţii neprevăzute în prezentul Regulament sînt reglementate de legislaţia în vigoare.