HGA862/2003
ID intern unic:  296883
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 862
din  14.07.2003
pentru aprobarea procedurilor privind accesul
la măsurile de ocupare a forţei de muncă
Publicat : 25.07.2003 în Monitorul Oficial Nr. 155-158     art Nr : 911

    NOTĂ:
   
În tot textul anexelor, sintagma „Ministerul Economiei şi Comerţului” se substituie cu sintagma „Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei”, la cazul gramatical respectiv prin HG676 din 12.09.11, MO152-155/16.09.11 art.747
Pe tot parcursul textului, cuvintele: "Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale" şi "pe lîngă Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale", la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele "Ministerul Economiei şi Comerţului" şi "în subordinea Ministerului Economiei şi Comerţului", la cazul gramatical respectiv prin  HG1238 din 30.11.05, MO168-171/16.12.05 art.1368
În temeiul prevederilor articolului 49 al Legii privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă nr. 102-XV din 13 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 70-72, art.312), Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Procedura de înregistrare şi soluţionare a cererilor de loc de muncă şi ajutor de şomaj, conform anexei nr.1;
    Procedura declarării de către angajatori a locurilor de muncă libere, conform anexei nr.2;
    Procedura de stimulare a angajatorilor şi şomerilor în crearea de noi locuri de muncă, conform anexei nr.3.
    2.Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei:
    [Pct.2 modificat prin HG676 din 12.09.11, MO152-155/16.09.11 art.747]
    în termen de 2 luni va asigura elaborarea şi aprobarea actelor normative departamentale pentru aplicarea prevederilor punctului 1 al prezentei hotărîri;
    pînă la 1 august 2003 va asigura informarea populaţiei asupra măsurilor de ocupare a forţei de muncă şi de protecţie socială prin editarea bucletelor informative, organizarea emisiunilor radiofonice şi întrunirilor cu cetăţenii aflaţi în căutarea unui loc de muncă şi publicarea în mass-media a prevederilor legislative noi privind ocuparea forţei de muncă.
    3. Persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă li se vor elibera gratuit, la solicitare, certificate pe care le vor prezenta agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă şi prin care se va confirma:
    lipsa gospodăriei ţărăneşti înregistrate conform legislaţiei şi/sau dovada că nu este deţinător de teren agricol - de către primăriile comunelor (satelor) şi oraşelor;  
    lipsa patentei de întreprinzător - de către Serviciul Fiscal de Stat;
    starea de sănătate a persoanei în cauză - de către consiliile medicale consultative şi consiliile teritoriale de expertiză medicală a vitalităţii;
    că nu este înregistrată în calitate de asociat sau administrator - de către subdiviziunile competente ale Agenției Servicii Publice;
    stagiul de cotizare - de către casele teritoriale de asigurări sociale;
    salariul mediu – de către angajatori, conform modelului stabilit de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă.
    [Pct.3 modificat prin HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369]
    [Pct.3 modificat prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616]
    [Pct.3 modificat prin HG676 din 12.09.11, MO152-155/16.09.11 art.747]
   
[Pct.3 modificat prin HG1238 din 30.11.05, MO168/16.12.05 art.1368]
    [Pct.4 abrogat prin HG1121 din 14.10.04, MO199/05.11.04 art.1369]
    5. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova, conform anexei nr.5.

    Prim-ministru
    al Republicii Moldova                                        Vasile TARLEV

    Contrasemnată:
    Ministrul muncii
    şi protecţiei sociale                                            Valerian Revenco
    Ministrul finanţelor                                            Zinaida Grecianîi
    Ministrul justiţiei                                                Vasile Dolghieru

    Chişinău, 14 iulie 2003.
    Nr. 862.


Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 862
din 14 iulie 2003

Procedura
de înregistrare şi soluţionare a cererilor de loc
de muncă şi ajutor de şomaj
1. Persoanele care doresc să se angajeze sînt în drept să solicite ajutorul agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă (în continuare - agenţii), în a căror rază îşi au domiciliul, depunînd o cerere conform modelului stabilit de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (în continuare -Agenţia Naţională).
    2. Şomerii includ următoarele categorii de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă: persoane provenite din muncă, inclusiv persoanele cu dizabilităţi cărora, în baza concluziei Consiliului Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau structurilor sale teritoriale, li se recomandă încadrarea în cîmpul muncii, persoanele revenite pe piaţa muncii după o întrerupere şi persoanele care caută un loc de muncă pentru prima dată.
    [Pct.2 modificat prin HG592 din 24.07.17, MO289-300/11.08.17 art.727]
    [Pct.2 în redacţia HG1238 din 30.11.05, MO168/16.12.05 art.1368]
    3. Înregistrarea şomerului se face la cerere prin completarea unei fişe personale, la prezentarea următoarelor acte:
    [Pct.3 modificat prin HG676 din 12.09.11, MO152-155/16.09.11 art.747]
    a) buletinul de identitate;
    b) actele de studii şi de calificare;
    c) carnetul de muncă (în cazul persoanelor provenite din muncă) sau alte documente, care certifică faptul că persoana respectivă nu este angajată;
    d) certificat ce consemnează lipsa activităţii în scop de obţinere a venitului, conform punctului 3 din hotărîre.
    e) declaraţia, în formă scrisă, pe propria răspundere, că nu dispune de un loc de muncă, nu învaţă la secţia de zi într-o instituţie de învăţămînt, nu beneficiază de pensie pentru limită de vîrstă sau de altă categorie de pensie, cu excepţia pensiei de urmaş şi a pensiei dedizabilitate a persoanelor cu dizabilităţi cărora, în baza concluziei Consiliului de expertiză medicală a vitalităţii, li se recomandă încadrarea în cîmpul muncii, conform modelului aprobat de Agenţia Naţională.
    [Pct.3 lit.e) modificată prin HG592 din 24.07.17, MO289-300/11.08.17 art.727]
   
[Pct.3 lit.e) modificată prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616]
    [Pct.3 lit.e) introdusă prin HG676 din 12.09.11, MO152-155/16.09.11 art.747]
    În baza acordurilor bilaterale de colaborare încheiate între Agenţia Naţională şi Agenția Servicii Publice, Serviciul Fiscal de Stat şi alte instituţii, sînt recunoscute şi confirmate reciproc ca oficiale certificatele verificate în mod electronic şi extrase de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă pentru anexarea la dosarul şomerului, fiind considerate identice şi cu aceeaşi valoare juridică ca şi cele eliberate de instituţiile responsabile.
    [Pct.3 modificat prin HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369]
    [Pct.3 alineat introdus prin HG676 din 12.09.11, MO152-155/16.09.11 art.747]
    [Pct.3 modificat prin HG1238 din 30.11.05, MO168/16.12.05 art.1368]

    4. Fişa personală a solicitantului se completează în versiune scrisă sau electronică. Modelul fişei este aprobat de Agenţia Naţională.
    5. Prin specificarea literei c) "nu are loc de muncă şi nu desfăşoară activitate în scopul obţinerii de venituri" din articolul 2 al Legii nr.102-XV din 13 martie 2003 privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă (în continuare - Legea) se înţelege că persoana în cauză şi-a pierdut locul de muncă din diverse motive, inclusiv din propria iniţiativa, sau caută pentru prima dată un loc de muncă şi nu desfăşoară activităţi în scopul obţinerii de venituri, înregistrate conform legislaţiei în vigoare.
    [Pct.5 modificat prin HG1238 din 30.11.05, MO168/16.12.05 art.1368]
    6. Evidenţa persoanelor care solicită locuri de muncă la agenţii se ţine în registrul cererilor pentru obţinerea locurilor de muncă, avînd un anumit număr de ordine, ce corespunde numărului fişei personale. Modelul registrului este aprobat de Agenţia Naţională.
    Numărul de evidenţă din registru se acordă în ordine crescătoare, pe o perioadă de un an calendaristic. În anul următor pentru persoanele înregistrate în anul precedent rămîn valabile numerele acordate anterior.
    7. Conlucrarea agenţiei cu persoana înregistrată se face, de regulă, în baza unui plan individual de mediere.
    Planul individual de mediere se elaborează conform normelor aprobate de Agenţia Naţională.
    Planul individual de mediere se implementează pe etape, în funcţie de categoria de şomeri, pe parcursul creării bazei tehnico-materiale a agenţiilor.
    Conform planului respectiv, în scopul sporirii şanselor de angajare solicitantul participă în mod individual la diferite măsuri active pe piaţa muncii, prevăzute la articolele 15-16 din Lege.
    8. În cazul în care agenţia poate oferi, în urma activităţii de mediere, un loc de muncă corespunzător pregătirii profesionale şi nivelului de studii, şomerului i se emite dispoziţia de repartizare, conform modelului stabilit de Agenţia Naţională.
    9. De servicii de mediere gratuite beneficiază, la cerere, şi persoanele încadrate, care doresc să-şi schimbe locul de muncă şi a căror evidenţă se ţine separat. La această categorie se atribuie şi deţinătorii terenurilor agricole care nu sînt clasificaţi ca şomeri.
    [Pct.10 exclus prin HG676 din 12.09.11, MO152-155/16.09.11 art.747]
    11. Agenţia solicită, după caz, certificatul medical, din care să rezulte că persoana respectivă este aptă de muncă atît psihic cît şi fizic. Cazurile ce impun solicitarea certificatului medical se stabilesc de Agenţia Naţională.
    12. Neprezentarea actelor solicitate de agenţie constituie temei pentru a amînarea înregistrării persoanei în cauză. În asemenea caz această persoană beneficiază de serviciile de informare şi de consultare din domeniul de activitate al agenţiei. Evidenţa persoanelor care au beneficiat de serviciile respective se ţine în registrul solicitanţilor de informaţii şi consultaţii, conform modelului stabilit de Agenţia Naţională.
    13. Şomerii au următoarele obligaţii:
    a) să se prezinte la serviciile de mediere a muncii sau la alte servicii de ocupare, o dată la 15 zile calendaristice – pentru şomerii care primesc ajutor de şomaj sau alocaţie de integrare sau de reintegrare profesională şi au domiciliul în raza teritorială a agenţiei de pînă la 10 km inclusiv. Celelalte categorii de şomeri, precum şi şomerii ce nu beneficiază de ajutor de şomaj sau alocaţie de integrare sau reintegrare profesională se prezintă la agenţie o dată la 30 de zile calendaristice, de la data ultimei prezentări, precum şi la solicitarea agenţiei.
    [Pct.13 lit.a) în redacţia HG676 din 12.09.11, MO152-155/16.09.11 art.747]
    b) să comunice în termen de 3 zile agenţiei la care sînt înregistraţi orice modificare a condiţiilor care au condus la stabilirea drepturilor de beneficiar;
    c) să participe la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, oferite de agenţia la care sînt înregistraţi;
    d) să caute activ un loc de muncă corespunzător, vizitînd în acest scop angajatorii, inclusiv de sine stătător ori prezentîndu-se mai des la agenţia la care se află în evidenţă.
    [Pct.13 lit.d) în redacţia HG1238/30.11.05, MO168/16.12.05 art.1368]
    Se consideră îndeplinită condiţia prevăzută la articolul 30 alineatul (2) litera o) din Lege "au căutat activ de lucru" atunci cînd pot fi confirmate următoarele fapte: şomerul a vizitat în acest scop cel puţin 2 angajatori pe lună sau s-a prezentat la agenţie pentru serviciile de mediere în termenele stabilite la litera a) din prezentul punct.
    [Pct.13 alineat modificat prin HG676 din 12.09.11, MO152-155/16.09.11 art.747]
    [Pct.13 alineat introdus prin HG1238 din 30.11.05, MO168/16.12.05 art.1368]

    14. Locul de muncă se consideră corespunzător pentru persoanele fără profesie (meserie), care îşi caută pentru prima dată un loc de muncă, munca remunerată, care nu cere o pregătire profesională specială şi corespunde normelor de securitate a muncii.
    15. În cazul în care o persoană nu poate fi încadrată în muncă din lipsa locurilor corespunzătoare, dar îndeplineşte condiţiile pentru a primi ajutor de şomaj potrivit articolului 30 din Lege, aceasta depune o cerere pentru acordarea ajutorului de şomaj.
    Ajutorul de şomaj se acordă persoanelor asigurate în sistemul public de asigurări sociale şi aflate în şomaj.
    16. Cererile de loc de muncă şi de ajutor de şomaj se completează de persoana aflată în căutarea unui loc de muncă sau de funcţionarul public al agenţiei şi poartă semnătura olografă a persoanei aflate în căutarea unui loc de muncă.
    17. Evidenţa beneficiarilor de ajutor de şomaj se ţine în registrul beneficiarilor ajutorului de şomaj, conform modelului stabilit de Agenţia Naţională.
Registrul va fi ţinut atît pe suport magnetic, cît şi pe suport de hîrtie.
    18. Şomerii nu vor beneficia de ajutor de şomaj în cazul în care pînă la stabilirea dreptului de a-l primi refuză neîntemeiat un loc de muncă corespunzător în conformitate cu legislaţia sau participarea la serviciile de stimulare a ocupării forţei de muncă oferite de agenţii.
    Cazurile de refuz neîntemeiat al unui loc de muncă corespunzător sau participarea la serviciile de stimulare a ocupării forţei de muncă oferite de agenţie se înregistrează în fişa personală a şomerului şi se aduc la cunoştinţa şomerului sub semnătură. În cazul în care şomerul refuză să semneze, refuzul va fi confirmat de către doi specialişti din cadrul agenţiei.
    [Pct.18 alineat introdus prin HG676 din 12.09.11, MO152-155/16.09.11 art.747]
    19. Se consideră îndeplinită condiţia " în ultimele 24 luni calendaristice premergătoare datei înregistrării au lucrat şi au stagiu de cotizare în bugetul asigurărilor sociale de stat de cel puţin 9 luni", prevăzută la articolul 30 alineatul 1 litera b) din Lege, în cazul în care:
    [Pct.19 modificat prin HG676 din 12.09.11, MO152-155/16.09.11 art.747]
    [Pct.19 modificat prin HG1238 din 30.11.05, MO168/16.12.05 art.1368]

    a) în ultimele 24 luni calendaristice premergătoare datei înregistrării plata contribuţiilor s-a efectuat pentru 9 luni - pentru persoanele asigurate în caz de şomaj, în baza contractului de asigurare;
    [Pct.19 lit.a) modificată prin HG676 din 12.09.11, MO152-155/16.09.11 art.747]
    [Pct.19
lit.a) modificată prin HG1238 din 30.11.05, MO168/16.12.05 art.1368]
    b) perioadele aflării în raporturi de muncă sau desfăşurării unei activităţi de întreprinzător şi achitării contribuţiilor de asigurări sociale, sau aflării în situaţii care, fiind necontributive, sînt incluse în stagiul de cotizare conform legislaţiei în vigoare - pentru celelalte persoane asigurate.
    20. Înregistrarea cererii pentru acordarea ajutorului de şomaj se efectuează la data prezentării actelor ce confirmă dreptul la primirea ajutorului de şomaj.
    În cazul în care cererea de ajutor de şomaj se înregistrează după expirarea a 7 zile de la data înregistrării cererii de loc de muncă, ajutorul de şomaj se acordă din data înregistrării cererii pentru acordarea ajutorului de şomaj.
    21. Cererea pentru acordarea ajutorului de şomaj va fi însoţită de următoarele documente:
    a) actul de identitate în original şi în copie;
    b) carnetul de muncă în original şi în copie;
    c) actele de studii şi de calificare în original şi în copie;
    d) certificatul de căsătorie, pentru persoanele care şi-au schimbat numele de familie, în original şi în copie;
    e) declaraţia pe propria răspundere în formă scrisă;
    f) certificat ce consemnează lipsa activităţii în scopul obţinerii de venituri.
    [Pct.21 lit.f) în redacţia HG1238 din 30.11.05, MO168/16.12.05 art.1368]
    22. În afara documentelor enumerate în punctul 21, cererea va fi însoţită, după caz, şi de:
    a) în cazul persoanelor prevăzute la alineatul (2) al articolului 30 din Lege - extrasul de cont al asiguratului în original sau alte documente ce confirmă stagiul de cotizare;
    b) în cazul persoanelor prevăzute la articolul 30 alineatul (2) litera q) din Lege - extrasul de cont al asiguratului în original sau alte documente ce confirmă stagiul de cotizare;
    contractul individual de asigurare, care include şi asigurarea în caz de şomaj, în original şi în copie;
    c) alte documente, conform legislaţiei în vigoare.
    [Pct.22 modificat prin HG1238 din 30.11.05, MO168/16.12.05 art.1368]
    23. Agenţia va întocmi un dosar pentru fiecare persoană îndreptăţită de a primi ajutor de şomaj, care va include cererea pentru acordarea ajutorului de şomaj şi toate copiile actelor prezentate pentru acordarea ajutorului de şomaj.
    Copiile actelor se confirmă de funcţionarul public care întocmeşte dosarul prin:
    a) înscrierea menţiunii "în conformitate cu originalul";
    b) numele, prenumele şi semnătura funcţionarului care a făcut înscrierea;
    c) data la care s-a făcut înscrierea.
    Originalele actelor se restituie titularului.
    Numărul dosarului corespunde numărului de evidenţă a beneficiarilor de ajutor de şomaj.
    24. Agenţia verifică actele şi documentele prezentate şi emite ordinul privind acordarea ajutorului de şomaj, conform modelului stabilit de Agenţia Naţională.
    Ordinul privind acordarea ajutorului de şomaj este anexat la dosar şi înregistrat în Cartea de ordine.
    Ordinelor cu privire la acordarea ajutorului de şomaj li se acordă numere în ordine crescătoare pentru o perioadă de un an calendaristic.
    În cazul acordării dreptului de primire a ajutorului de şomaj, ordinul se emite în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii pentru acordarea ajutorului de şomaj.
    25. Şomerul este informat sub semnătură despre decizia privind acordarea ajutorului de şomaj, mărimea, durata, data de la care i se acordă acest drept şi data din care va începe achitarea plăţilor la data programată pentru vizita următoare.
    26. În cazul în care şomerul îşi schimbă domiciliul, dosarul lui se transferă agenţiei în a cărei rază îşi are noul domiciliu, în baza cererii depuse la agenţia la care este înregistrat, anexîndu-se copiile de pe actul de identitate ce confirmă schimbarea domiciliului, de pe fişa personală şi de pe contul personal.
    27. Persoanelor care au dreptul la ajutor de şomaj li se eliberează carnetul de evidenţă.
    Carnetul se vizează o dată sau de două ori pe lună, în condiţiile articolului 17 alineatul (4) din Lege, de către funcţionarul public din cadrul agenţiei - în baza actului de identitate, iar în cazul persoanelor provenite din muncă - şi în baza carnetului de muncă.
    Stabilirea periodicităţii participării şi prezentării la serviciile de mediere pentru şomerii ce beneficiază de ajutor de şomaj se efectuează ţinîndu-se cont de distanţa dintre unităţile administrativ-teritoriale în care sînt situate agenţiile şi domiciliul şomerului.
    În cazul în care distanţa respectivă este de pînă la 10 km, şomerul are obligaţia să se prezinte la agenţie o dată la 15 zile calendaristice, iar în celelalte cazuri - o dată la 30 de zile calendaristice.
    [Pct.27 alineat modificat prin HG676 din 12.09.11, MO152-155/16.09.11 art.747]
    28. Şomerii beneficiază de ajutor de şomaj începînd cu ziua a opta din data înregistrării cererii de loc de muncă la agenţie, dacă acest drept este confirmat documentar.
    Persoanele prevăzute la articolul 30 alineatul (2) literele g) şi h) din Lege beneficiază de ajutor de şomaj în condiţiile alineatului 1 al prezentului punct, dar nu înainte de expirarea a trei luni calendaristice de la data concedierii.
    [Pct.28 alineat modificat prin HG1238 din 30.11.05, MO168/16.12.05 art.168]
    Pentru persoanele prevăzute la articolul 30 alineatul (2) litera o), ajutorul de şomaj se acordă nu mai devreme de expirarea a 3 luni calendaristice de la data înregistrării cererii la agenţie.
    [Pct.28 alineat introdus prin HG1238 din 30.11.05, MO168/16.12.05 art.168]
    29.Cuantumul ajutorului de şomaj se stabileşte diferenţiat, în funcţie de circumstanţele în care a încetat activitatea de muncă a persoanei, după cum urmează:
    a) 30% din salariul mediu al persoanei calculat în modul stabilit de către Guvern, în cazul persoanelor prevăzute la articolul 30 alineatul (2) literele o)-q) din Lege;
    [Pct.29 lit.a) modificată prin HG676 din 12.09.11, MO152-155/16.09.11 art.747]
    b) 40% din salariul mediu al persoanei calculat în modul stabilit de către Guvern, în cazul persoanelor prevăzute la articolul 30 alineatul (2) literele b)-f), i)-n) din Lege;
    [Pct.29 lit.b) modificată prin HG676 din 12.09.11, MO152-155/16.09.11 art.747]
    c) 50% din salariul mediu al persoanei calculat în modul stabilit de către Guvern, în cazul persoanelor prevăzute la articolul 30 alineatul (2) literele a), g) şi h) din Lege.
    [Pct.29 lit.c) modificată prin HG676 din 12.09.11, MO152-155/16.09.11 art.747]
    Cuantumul ajutorului de şomaj nu poate fi mai mic decît cuantumul salariului minim stabilit pe ţară şi nu va depăşi cuantumul salariului mediu pe economie din anul precedent.
    [Pct.29 alineat introdus prin HG676 din 12.09.11, MO152-155/16.09.11 art.747]
    Pentru confirmarea mărimii salariului mediu, persoana prezintă certificatul cu privire la salariul mediu al acesteia pentru stabilirea cuantumului ajutorului de şomaj, conform modelului stabilit de Agenţia Naţională.
    [Pct.29 alineat introdus prin HG676 din 12.09.11, MO152-155/16.09.11 art.747]
    Perioada de primire a ajutorului de şomaj se stabileşte diferenţiat, în funcţie de stagiul de cotizare, după cum urmează:
    a) 6 luni calendaristice, în cazul unui stagiu de cotizare de pînă la 5 ani, dar nu mai puţin de 9 luni;
    [Pct.29 lit.a) modificată prin HG676 din 12.09.11, MO152-155/16.09.11 art.747]
    b) 9 luni calendaristice, în cazul unui stagiu de cotizare cuprins între 5 şi 10 ani;
    c) 12 luni calendaristice, în cazul unui stagiu de cotizare de peste 10 ani.
    [Pct.29 în redacţia HG1238 din 30.11.05, MO168/16.12.05 art.1368]
    30. Stagiul de cotizare se certifică în baza extrasului de cont al asiguratului, eliberat de organele teritoriale ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale.
    Stagiul de cotizare realizat pînă la introducerea evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale se confirmă în baza carnetului de muncă şi a altor documente, eliberate în modul stabilit.
    Modul de calculare şi de confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea dreptului la ajutor de şomaj este analogic cu cel aprobat pentru stabilirea pensiei.
    31. Ajutorul de şomaj se acordă integral, dacă beneficiarul s-a aflat în drept pe întreaga perioadă a lunii respective.
    Ajutorul de şomaj pentru fracţiuni de lună se calculează prin raportarea cuantumului lunar stabilit la numărul de zile calendaristice din luna respectivă, iar rezultatul se înmulţeşte cu numărul de zile din luna pentru care şomerul beneficiază de ajutor de şomaj.
    32. În cazul cînd persoana care a beneficiat de ajutor de şomaj se înregistrează repetat la agenţie, ea beneficiază de acesta dacă, după expirarea perioadei anterioare de primire a ajutorului de şomaj, s-a aflat în raporturi de muncă (a desfăşurat o activitate de întreprinzător) sau a fost asigurată, în baza contractului de asigurare de cel puţin 9 luni calendaristice.
    [Pct.32 modificat prin HG676 din 12.09.11, MO152-155/16.09.11 art.747]
    33. Suspendarea plăţii ajutorului de şomaj are loc în condiţiile articolului 38 din Lege, după cum urmează:
    a) după expirarea a 3 zile din data în care beneficiarul nu şi-a îndeplinit obligaţia prevăzută la punctul 13 litera a) al prezentei proceduri;
    [Pct.33 lit.a) modificată prin HG676 din 12.09.11, MO152-155/16.09.11 art.747]
    b) pe perioada îndeplinirii obligaţiunilor militare;
    c) pe perioada aflării în arest;
    d) pe perioada concediului de boală;
    [Pct.33 lit.e) exclusă prin HG1238 din 30.11.05, MO168/16.12.05 art.1368]
    f) pe perioada antrenării la lucrări publice.
    Perioada de suspendare a plăţii ajutorului de şomaj, prevăzută la litera a) alineatul unu din prezentul punct şi perioada concediului de boală plătit, se include în durata de primire a ajutorului de şomaj.
    [Pct.33 alineat modificat prin HG676 din 12.09.11, MO152-155/16.09.11 art.747]
    [Pct.33 alineat în redacţia HG1238 din 30.11.05, MO168/16.12.05 art.1368]

    34. Dreptul la primirea ajutorului de şomaj se restabileşte la cererea depusă de titularul respectiv conform modelului stabilit de Agenţia Naţională.
    Termenul de repunere în plată, în cazul în care suspendarea a fost efectuată în condiţia prevăzută la litera a) alineatul 1 al punctului 33, expiră începînd cu a 61-a zi calendaristică de la data ultimei vizite la agenţie, iar în celelalte cazuri - începînd cu a 31-a zi calendaristică de la data încetării situaţiei care a condus la suspendare.
    [Pct.34  modificat prin HG676 din 12.09.11, MO152-155/16.09.11 art.747]
    35. Reluarea plăţii ajutorului de şomaj suspendată potrivit literei a) din alineatul 1 al punctului 33 se efectuează din ziua înregistrării cererii respective, iar în celelalte cazuri - din data încetării situaţiei care a condus la suspendare.
    Decizia privind suspendarea plăţii ajutorului de şomaj, prevăzută la litera a) alineatul (1) al articolului 38 din Lege, se anulează în cazul în care beneficiarul prezintă acte justificative că nu şi-a îndeplinit această obligaţie din motive întemeiate.
    Se consideră motive întemeiate următoarele situaţii:
    a) naşterea unui copil;
    b) căsătoria;
    c) aflarea în arest;
    d) îmbolnăvirea;
    e) decesul rudelor pînă la gradul doi inclusiv;
    f) circumstanţele de forţă majoră.
    Beneficiarul trebuie să prezinte actele justificative în termen de 30 de zile din data la care nu şi-a îndeplinit obligaţia prevăzută la alineatul (4) articolul 17 din Lege.
    36. Plata ajutorului de şomaj încetează în situaţiile prevăzute la articolul 39 din Lege.
    Se consideră "refuz neîntemeiat", prevăzut la articolul 39 literele d) şi e) din Lege, situaţia în care beneficiarul de ajutor de şomaj nu acceptă soluţiile legate de încadrarea în muncă la un loc de muncă corespunzător sau, după caz, calificarea şi recalificarea oferite pe baza consilierii sau medieri muncii.
    37. Suspendarea, anularea suspendării, repunerea în plată şi încetarea plăţii ajutorului de şomaj se stabileşte prin ordinul emis de agenţie şi prin înregistrarea lui în Cartea de ordine.
    Decizia despre încetarea sau suspendarea plăţii ajutorului de şomaj va fi adusă la cunoştinţa şomerului în termen de 5 zile lucrătoare prin intermediul oficiului poştal.
    38. Ajutorul de şomaj se plăteşte beneficiarilor lunar din contul mijloacelor bugetului asigurărilor sociale de stat prin intermediul instituţiilor bancare comerciale în baza contractului încheiat între agenţie şi banca comercială respectivă.
    Tariful bancar şi taxa de comision pentru distribuirea ajutoarelor de şomaj şi altor indemnizaţii acordate şomerilor se stabilesc în legea anuală a bugetului asigurărilor sociale de stat.
    Instituţia bancară comercială eliberează banii cu titlu de ajutor de şomaj în acelaşi mod ca şi depunerile persoanelor fizice.
    39. Perioada de primire a ajutorului de şomaj constituie stagiu de cotizare şi se fixează în carnetul de muncă de către agenţii.
    40. Şomerii înregistraţi sînt scoşi din evidenţă in următoarele situaţii:
    [Pct.40 modificat prin HG676 din 12.09.11, MO152-155/16.09.11 art.747]
    a) recunoaşterea lor, în baza actelor justificative, ca persoane ocupate în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    b) stabilirea pensiei în corespundere cu legislaţia în vigoare;
    c) stabilirea domiciliului permanent în altă localitate;
    d) condamnarea la privaţiune de libertate sau la tratament forţat în conformitate cu hotărîrea instanţelor judecătoreşti;
    e) obţinerea sau încercarea de a obţine statutul de şomer şi/sau ajutorul de şomaj, alocaţia de integrare sau de reintegrare profesională prin înşelăciune;
    [Pct.40 lit.e) modificată prin HG676 din 12.09.11, MO152-155/16.09.11 art.747]
    f) neprezentarea la agenţia teritorială de ocupare a forţei de muncă, fără motiv, mai mult de 60 de zile calendaristice de la data ultimei vizite la agenţie;
    [Pct.40 lit.f) modificată prin HG676 din 12.09.11, MO152-155/16.09.11 art.747]
    g) decesul;
    h) la data începerii concediului de maternitate;
    [Pct.40 lit.h) introdusă prin HG676 din 12.09.11, MO152-155/16.09.11 art.747]
    i) confirmarea de către persoană a plecării peste hotare la muncă;
    [Pct.40 lit.i) introdusă prin HG676 din 12.09.11, MO152-155/16.09.11 art.747]
    j) la data refuzului neîntemeiat de încadrare la două locuri de muncă corespunzătoare, oferite de agenţie;
    [Pct.40 lit.j) introdusă prin HG676 din 12.09.11, MO152-155/16.09.11 art.747]
    k) la data refuzului neîntemeiat de participare la un curs de formare profesională sau antrenarea la lucrări publice.
    [Pct.40 lit.k) introdusă prin HG676 din 12.09.11, MO152-155/16.09.11 art.747]
    Se consideră motive întemeiate de neprezentare la agenţie mai mult de 30 de zile calendaristice următoarele:
    a) concediul de boală, conform certificatului de concediu medical;
    b) decesul rudelor de gradul I şi II;
    c) circumstanţele de forţă majoră (conform comentariului la Codul civil). În cazul motivelor întemeiate de neprezentare la agenţie mai mult de 30 zile calendaristice, persoana scoasă din evidenţă va fi înregistrată repetat, la cerere, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    [Pct.40 alineat introdus prin HG676 din 12.09.11, MO152-155/16.09.11 art.747]
    41. Persoanele scoase din evidenţă din motivele prevăzute în punctul 40 al prezentei proceduri, cu excepţia cazurilor prevăzute la literele e), f), g), j) şi k), au dreptul să depună în decursul anului calendaristic o altă cerere pentru obţinerea unui loc de muncă. Persoanele scoase din evidenţă din motivele specificate la literele e), f), j) şi k) au dreptul să depună o altă cerere pentru obţinerea unui loc de muncă doar după expirarea a trei luni de la data scoaterii lor din evidenţă. Persoanele scoase din evidenţă din motivul specificat la litera h) au dreptul să depună o altă cerere pentru obţinerea unui loc de muncă după expirarea concediului de maternitate.
    [Pct.41 modificat prin HG676 din 12.09.11, MO152-155/16.09.11 art.747]
    42. Persoanele care au primit ajutor de şomaj pentru perioada aflării în concedii de boală vor restitui sumele ajutorului de şomaj primite pe perioada respectivă.
    [Pct.42 modificat prin HG1238 din 30.11.05, MO168/16.12.05 art.1368]
    43. Sumele plătite fără temei legal cu titlu de ajutor de şomaj şi debitele create în condiţiile prezentei proceduri, ca urmare a prezentării unor documente false sau a încadrării în muncă fără a informa agenţia, se recuperează de la cei care le-au primit în mod fraudulos.
    Sumele nerecuperate de la beneficiarii decedaţi nu se urmăresc.
    Funcţionarii agenţiilor, din a căror vină, ca urmare a nerespectării prevederilor legislaţiei în vigoare, au fost stabilite şi plătite fraudulos sume din Fondul de şomaj, sînt obligaţi să le restituie.
    44. Litigiile privind modul de soluţionare a cererilor pentru un loc de muncă şi ajutor de şomaj se soluţionează de către Agenţia Naţională, precum şi de către instanţele judiciare, în modul stabilit de lege.

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 862
din 14 iulie 2003

Procedura
declarării de către angajatori a locurilor de muncă libere
    1. Angajatorii sînt obligaţi să declare locurile de muncă libere agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă (în continuare - agenţii).
    2. Se consideră libere locurile de muncă devenite disponibile ca urmare a încetării raporturilor de muncă, precum şi locurile de muncă nou-create.
    3. Informaţia despre locurile de muncă se comunică agenţiilor în scris, precum şi prin intermediul reţelelor telefonice şi electronice prin declararea următorilor parametri: denumirea profesiilor, codul ocupaţiilor, numărul locurilor de muncă libere, cerinţele faţă de candidat (vechimea de muncă în domeniul respectiv, studiile) salariul propus şi alte condiţii.
    4. Se interzice prezentarea la agenţii spre înregistrare a locurilor de muncă libere ce prevăd condiţii discriminatorii pe criterii de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau de origine socială.
    5. Denumirea ocupaţiilor se face în corespundere cu Clasificatorul Ocupaţiilor din Republica Moldova, aprobat şi pus în aplicare de la 1 aprilie 1998 prin hotărîrea Departamentului "Moldova -Standard" nr.336-ST din 20 ianuarie 1998, cu modificările ulterioare.
    6. Agenţiile:
    organizează sistematizarea locurilor de muncă libere, cu consemnarea lor în registrul locurilor de muncă libere, şi creează baza de date privind cererea şi oferta pieţei forţei de muncă, conform modelului stabilit de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă;
    asigură accesul liber al populaţiei interesate la informaţia privind locurile de muncă libere şi condiţiile de ocupare a lor.
    7. Informarea populaţiei despre locurile de muncă libere şi condiţiile de ocupare a acestora se efectuează de către agenţii prin anunţuri publicitare, afişaje şi organizarea tîrgurilor locurilor de muncă.
    8. Angajatorii sînt în drept să refuze încadrarea persoanelor selectate şi propuse de către agenţii în cazul necorespunderii solicitanţilor criteriilor de ocupare a locurilor de muncă libere declarate, cu respectarea procedurilor legislaţiei muncii.
    9. Funcţionarii agenţiilor au dreptul să facă vizite la angajatori pentru a obţine informaţii despre locurile de muncă libere, condiţiile de ocupare a lor şi pentru a studia starea de lucruri privind crearea locurilor de muncă în perspectivă.
    10. Controlul asupra nerespectării prevederilor din punctul 3 al prezentei proceduri se realizează de către Inspecţia Muncii în subordinea Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.

Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 862
din 14 iulie 2003

Procedura
de stimulare a angajatorilor şi şomerilor în
crearea de noi locuri de muncă
    1. Principiile fundamentale de acordare a creditelor în condiţii avantajoase sînt:
    tratamentul egal şi nediscriminatoriu tuturor beneficiarilor de drept;
    crearea de locuri de muncă, în special pentru şomeri, şi favorizarea iniţierii unor activităţi de antreprenoriat, precum şi dezvoltarea de întreprinderi mici şi mijlocii;
    transparenţa operaţiunilor de creditare.
    2. Creditele se acordă pentru o perioadă de pînă de pînă la 3 ani cu o dobîndă de 50 la sută din rata de bază a Băncii Naţionale, cu o perioadă de graţie de cel mult un an pentru proiectele privind producerea şi construcţia de cel mult 6 luni pentru proiectele de prestări servicii.
    3. Pot beneficia de credite în condiţii avantajoase:
    a) întreprinderile micro, mici şi mijlocii;
    [Pct.3 lit.a) în redacţia HG1238 din 30.11.05, MO168/16.12.05 art.1368]
    b) asociaţiile de gospodării ţărăneşti şi fermieri;
    c) şomerii înregistraţi la agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, care se obligă să efectueze activităţi de antreprenoriat.
    4. Beneficiarii de credite acordate în condiţiile prevăzute la punctul 2 trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) să-şi desfăşoare activitatea de bază în producere, construcţii, prestări servicii sau turism;
    b) la cel puţin 50% din locurile de muncă nou create să fie încadrat personal provenit din rîndurile şomerilor înregistraţi la agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă;
    c) personalul încadrat în condiţiile prevăzute la litera b) să fie menţinut în activitate cel puţin 3 ani, cu condiţia ca acesta să nu încalce disciplina muncii;
    d) locurile de muncă create ca rezultat al acordării de credite să nu fie locuri de muncă libere rezultate în urma disponibilizărilor de personal în ultimele 12 luni premergătoare încheierii contractului de creditare;
    e) persoanele menţionate la punctul 3 litera c) al prezentei proceduri să treacă un curs de instruire în domeniul antreprenoriatului şi să fie testată pozitiv pentru activităţi de antreprenoriat.
    5. Condiţiile de organizare şi desfăşurare a concursului pentru desemnarea băncii comerciale autorizate să acorde credite din bugetul Fondului de şomaj se stabilesc de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei în coordonare cu Banca Naţională a Moldovei.
    Procedura şi condiţiile de acordare şi rambursare a creditelor şi modul de stabilire a garanţiilor se vor institui prin norme metodologice elaborate de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei în comun cu banca comercială desemnată învingătoare, care se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    6. În acordarea creditelor angajatorilor şi şomerilor se implică Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Casa Naţională de Asigurări Sociale, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi banca comercială desemnată pentru acordarea creditelor.
    7. Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei:
    organizează concursuri pentru desemnarea băncii comerciale autorizate să acorde credite din fondul de creditare odată la 3 ani, iar în caz de necesitate - mai frecvent;
    aprobă în comun cu banca comercială normele metodologice privind acordarea creditelor pentru crearea locurilor de muncă;
    înaintează Guvernului propuneri privind fondul de creditare din contul mijloacelor Fondului de şomaj;
    supraveghează utilizarea mijloacelor creditare conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
    8. Casa Naţională de Asigurări Sociale:
    asigură planificarea mijloacelor financiare pentru acordarea de credite;
    finanţează, cu regularitate, activitatea de creditare a Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.
    9. Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă:
    semnează un contract cu banca comercială desemnată să asigure creditarea creării locurilor de muncă şi rambursarea creditelor acordate solicitanţilor pentru crearea locurilor de muncă în conformitate cu graficul de rambursare;
    efectuează, anual, repartizarea pe teritorii a mijloacelor de creditare în baza Programului naţional de ocupare a forţei de muncă, luînd în considerare situaţia pieţelor forţei de muncă teritoriale;
asigură implementarea mecanismului de acordare a creditelor pentru crearea locurilor de muncă în teritoriu;
    aprobă instrucţiuni privind acordarea de credite cu dobîndă avantajoasă pentru crearea locurilor de muncă;
    stabileşte agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă indicatorii calitativi privind valorificarea resurselor creditare destinate creării locurilor de muncă şi monitorizează activităţile în domeniul dat;
    acordă asistenţă practică agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă la selectarea solicitanţilor şi stabilirea creditelor pentru crearea locurilor de muncă;
    prezintă, trimestrial,Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi Casei Naţionale de Asigurări Sociale dările de seamă privind încasarea şi utilizarea mijloacelor eliberate în scopurile indicate.
    10. Agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă:
    creează comisii de experţi pentru examinarea cererilor solicitanţilor de credite;
    cu concursul consiliilor consultative, aprobă planurile de afaceri pentru creditarea angajatorilor şi şomerilor în scopul creării locurilor de muncă în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    ţine evidenţa utilizării şi rambursării mijloacelor destinate creditării locurilor de muncă create şi informează cu regularitate Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă;
organizează studierea de către şomeri a principiilor antreprenoriatului.
    11. Valoarea creditului se stabileşte în raport cu numărul locurilor de muncă nou-create şi se aprobă anual prin hotărîrea consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

Anexa nr.4
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 862
din 14 iulie 2003

Modificările
ce se operează în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova
nr. 582 din 5 septembrie 1992
    Regulamentul privind organizarea lucrărilor publice remunerate, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.582 din 5 septembrie 1992 "Cu privire la lucrările publice remunerate" (Monitorul Parlamentului, 1992, nr.9, art.275), se modifică după cum urmează:
    în punctul 12 sintagma "pînă la cinci luni" se substituie prin sintagma "pînă la 12 luni";
    alineatele 2 din punctele 14 şi 16 se abrogă;
    punctul 18 se expune în următoarea redacţie:
    "18. Şomerilor antrenaţi la lucrările publice li se acordă din Fondul de şomaj o indemnizaţie lunară egală cu 20 la sută din salariul mediu pe economie pe anul precedent.
    Pe perioada desfăşurării lucrărilor publice se sistează plata ajutorului de şomaj către şomerii beneficiari.
    Modul de plată a indemnizaţiei lunare se stabileşte de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă."
    În întreg cuprinsul regulamentului sintagma "Serviciul de stat pentru utilizarea forţei de muncă" se substituie prin sintagma "Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă", iar sintagma "oficiile forţei de muncă" - prin sintagma "agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă".

Anexa nr. 5
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 862
din 14 iulie 2003

LISTA
hotărîrilor Guvernului Republicii Moldova care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.173 din 10 martie 1995 "Privind unele măsuri de prevenire a şomajului în masă", cu excepţia punctului 5 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 21, art. 165).
    2. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 995 din 25 septembrie 1998 "Despre unele măsuri privind protecţia socială şi reintegrarea profesională a şomerilor" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 92-93, art. 968).
    3. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.976 din 25 septembrie 2000 "Despre aprobarea unor regulamente privind modul şi condiţiile de finanţare a agenţilor economici pentru crearea locurilor noi de muncă în scopul angajării şomerilor" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 124-126, art. 1080).
    4. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 152 din 23 februarie 2001 "Cu privire la susţinerea financiară a şomerilor pentru organizarea activităţii de antreprenoriat" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 27-28, art. 194).