HGM895/2004
ID intern unic:  296918
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 895
din  03.08.2004
pentru modificarea, completarea şi abrogarea
unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 13.08.2004 în Monitorul Oficial Nr. 138-146     art Nr : 1069
    HG1045 din 05.10.05, MO135-138/14.10.05 art.1128


    În scopul aducerii actelor normative guvernamentale în concordanţă cu prevederile Legii nr.333-XV din 24 iulie 2003 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.1.
    2. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.2.

    PRIM-MINISTRU                                                Vasile TARLEV
    Contrasemnează:
    Ministrul economiei                                                Marian Lupu
    Ministrul ecologiei şi                                              Constantin Mihailescu
    resurselor naturale
    Ministrul afacerilor interne                                    Gheorghe Papuc
    Ministrul finanţelor                                                 Zinaida Grecianîi
    Ministrul justiţiei                                                     Victoria Iftodi

    Chişinău, 3 august 2004.
    Nr. 895.

Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr. 895
din 8 august 2004
Modificările şi completările ce se operează
în unele hotărîri ale Guvernului
    1. La punctul 9 din Regulamentul Asociaţiei de Stat de Producţie pentru Explorări Geologice a Republicii Moldova "AGeoM", aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.496 din 23 iulie 1992 (Monitor, 1992, nr.7, art. 188), cu modificările şi completările ulterioare, alineatul 16 se exclude.
    2. La punctul 4 din Regulamentul întreprinderii de arendă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.284 din 21 mai 1993 (Monitor, 1993, nr.5, art.160), cu modificările ulterioare, cuvintele "de stat"se exclud.
    3. La punctul 3 alineatul întîi din Hotărîrea Guvernului nr.508 din 10 august 1993 "Cu privire la înfiinţarea Centrului Informaţional Specializat "Vama", cu modificările ulterioare, textul "Pînă la introducerea paşaportului magnetic pentru sistemul informaţional "Vama", ministerele, departamentele de stat, primăriile vor elibera licenţe atît pe blanchete speciale, cît şi pe suport magnetic (diskete). Totodată," se exclude, iar textul ce urmează va începe cu majusculă.
    [Pct.4 abrogat prin HG549 din 28.06.10, MO114-116/06.07.10 art.635]
    [Pct.5 abrogat prin HG589 din 04.08.17, MO277-288/04.08.17 art.706; în vigoare 04.05.18]
    6. Regulamentul cu privire la supravegherea de stat a măsurilor contra incendiilor în Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.408 din 10 iunie 1994 (Monitor, 1994, nr.7, art.65), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 7 alineatul şapte, cuvintele "a condiţiilor de funcţionare a licenţelor pentru executarea lucrărilor" se exclud;
    2) la punctul 8 alineatul şapte se exclude.
    7. În punctul 9 din Hotărîrea Guvernului nr.956 din 28 decembrie 1994 "Cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă a deţinătorilor de autovehicule şi vehicule electrice urbane" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 6, art.26), alineatul unu se exclude.
    8. Regulile cu privire la comercializarea, achiziţionarea, păstrarea, portul, aplicarea şi transportarea armelor individuale şi muniţiilor aferente, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.44 din 18 ianuarie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 14, art. 70), cu modificările ulterioare, se  modifică după cum urmează:
    1) la punctul 3:
    în alineatul unu, textul "în baza licenţei eliberate de Camera de Licenţiere şi autorizaţiei eliberate de Ministerul Afacerilor Interne" se substituie cu textul "în baza licenţei eliberate de Camera de Licenţiere";
    în alineatul doi, textul "şi autorizaţiei eliberate de Ministerul Afacerilor Interne" se exclude;
    2) punctul 7 se exclude;
    punctele 8-62 devin, respectiv, punctele 7-61;
    3) la punctul 18, cuvintele "nestatală de urmărire şi pază" se substituie cu cuvintele "particulară de detectiv şi de pază";
    4) la punctul 48 subpunctul 6), cuvintele "nestatală de urmărire şi pază" se substituie cu cuvintele "particulară de detectiv şi de pază".
    9. Punctul 1 din Hotărîrea Guvernului nr.809 din 11 decembrie 1995 "Privind reglementarea exportului producţiei alcoolice" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.2-3, art.14), va avea următorul cuprins:
    "1. Exportul producţiei alcoolice de către agenţii economici se efectuează exclusiv în baza licenţei pentru fabricarea şi (sau) păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic, a producţiei alcoolice, eliberate în condiţiile legii de către Camera de Licenţiere."
    [Pct.10 abrogat prin HG1215 din 13.11.07, MO180 -183/23.11.07 art. 1282]

    11. Hotărîrea Guvernului nr.214 din 10 aprilie 1996 "Cu privire la asigurarea obligatorie de stat a militarilor şi cetăţenilor care trec pregătirea militară" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.35-37, art.262), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) punctul 2 va avea următorul cuprins:
    "2. Se stabileşte că asigurarea obligatorie a militarilor se efectuează de către companiile (organizaţiile) de asigurare, titulare de licenţe, eliberate de Camera de Licenţiere, care dispun de un capital social minim stabilit în Legea cu privire la asigurări.";
    2) la punctul 1 din Regulamentul cu privire la modul de efectuare a asigurării obligatorii de stat a militarilor şi cetăţenilor care trec pregătirea militară, textul "corespunzătoare, eliberate de Serviciul de stat pentru supravegherea asigurărilor pe lîngă Ministerul Finanţelor" se substituie cu textul "eliberate de Camera de Licenţiere".
    12. Hotărîrea Guvernului nr.271 din 14 mai 1996 "Cu privire la măsurile suplimentare pentru neadmiterea producerii şi furnizării produselor alcoolice falsificate şi de calitate inferioară" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.40-41, art.336) se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 1, după cuvîntul "licenţei" se introduc cuvintele "eliberate în condiţiile legii de către Camera de Licenţiere";
    2) punctul 1 din Completările care se operează în unele hotărîri ale Guvernului se exclude.
    13. Regulamentul privind controlul de stat al calităţii în construcţii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.360 din 25 iunie 1996 "Cu privire la controlul de stat al calităţii în construcţii" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.49-50, art.415), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
   1) la punctul 1 alineatul doi, cuvintele "proiectanţii autorizaţi" se substituie cu cuvintele "proiectanţii licenţiaţi", iar cuvintele "executanţii autorizaţi" se substituie cu cuvintele "executanţii licenţiaţi";
    2) la punctul 18, alineatul nouă va avea următorul cuprins:
   "de a înainta Camerei de Licenţiere propuneri privind suspendarea sau retragerea licenţelor eliberate persoanelor fizice sau juridice pentru activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcţii, pentru urbanism şi/sau inginerie, reconstrucţii, restaurări, construcţii de clădiri, în cazul încălcării de către ele a legislaţiei în construcţii, a documentelor normative sau ignorării prescripţiilor Inspecţiei";
    3) în tot textul hotărîrii şi al  Regulamentului cuvintele "Departamentul Arhitecturii şi Construcţiilor" se substituie cu cuvintele "Organul naţional de dirijare în construcţii".
    [Pct.14 abrogat din 28.06.14 prin HG415 din 21.06.13, MO136-139/28.06.13 art.502]
    15. Regulile comerţului de consignaţie, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1010 din 31 octombrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.79-80, art.814), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) la punctul 14, alineatul doi, textul "preţurile minime stabilite de Ministerul Finanţelor pentru metalele şi pietrele preţioase în articolele şi deşeurile, achiziţionate de la populaţie," se exclude, cuvintele "licenţei de stat" se substituie cu cuvîntul "licenţei", iar în final, după cuvintele "pietre preţioase", se introduc cuvintele "eliberate în condiţiile legii de către Camera de Licenţiere.";
    2) la punctul 15, cuvintele "şi autorizaţia respectivă ale Ministerului Afacerilor Interne" se exclud, după cuvintele "muniţii aferente," se introduc cuvintele "eliberată în condiţiile legii de către Camera de Licenţiere", iar cuvintele "Legii privind controlul asupra armelor individuale" se substituie cu cuvintele "Legii cu privire la arme", în continuare după text.
    16. Regulamentul cu privire la activitatea în domeniul confecţionării ştampilelor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.294 din 17 martie 1998 "Cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.30-33, art.288), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) la punctul 1, după cuvîntul "activitatea" se introduc cuvintele "Camerei de Licenţiere şi";
    2) punctele 3 şi 4 se exclud;
    3) la punctul 2, cuvintele "activităţi de confecţionare" se substituie cu cuvintele "activitate de confecţionare şi distrugere a ştampilelor", iar cuvintele "Ministerul Afacerilor Interne" se substituie cu cuvintele "Camera de Licenţiere";
    4) după punctul 2 se introduc două puncte noi, 3 şi 4, cu următorul cuprins:
    "3. Controlul asupra respectării de către titularii de licenţă pentru activitatea de confecţionare şi distrugere a ştampilelor a condiţiilor de licenţiere se efectuează de către Camera de Licenţiere şi Ministerul Afacerilor Interne prin controale planificate (cel mult o dată pe parcursul anului calendaristic) şi controale inopinate.
    4. Eliberarea, suspendarea şi reluarea valabilităţii licenţei pentru activitatea de confecţionare şi distrugere a ştampilelor, precum şi retragerea acesteia se efectuează în conformitate cu Legea nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind licenţierea unor genuri de activitate.";
    5) la punctul 5 alineatul unu:
    litera a) se exclude;
    literele b) - f) devin, respectiv, literele a) - e);
    6) titlul Capitolului III va avea următorul cuprins:
    "Capitolul III. Cerinţele faţă de întreprinderile (atelierele) de confecţionare a ştampilelor";
    7) punctele 7 - 9 se exclud,
    8) la punctul 22:
    în alineatul (1) litera b), cuvintele "pe lîngă Ministerul Justiţiei" se substituie cu cuvintele "a Departamentului Tehnologii Informaţionale",
    în alineatul (3) litera b), cuvintele "Ministerului Sănătăţii" se substituie cu cuvintele "eliberate în modul stabilit de legislaţie";
    9) Capitolul VII "Anularea licenţei" şi punctele 36 - 38 se exclud;
    10) în tot textul Regulamentului cuvintele "Camera Înregistrării de Stat pe lîngă Ministerul Justiţiei" se substituie prin cuvintele "Camera Înregistrării de Stat a Departamentului Tehnologii Informaţiionale";
    11) Numerotarea punctelor se aduce în concordanţă cu modificările propuse.
    [Pct.17 abrogat prin HG346 din 28.03.16, MO79-89/01.04.16 art.395]
   
18. La punctul 8 subpunctul 25) din Regulamentul Ministerului Justiţiei, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.129 din 15 februarie 2000 "Cu privire la Ministerul Justiţiei" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.19-20, art.210), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele "pentru efectuarea expertizei judiciare" se exclud.
    [Pct.19 abrogat prin HG118 din 11.02.13, MO31-35/15.02.13 art.163]
    [Pct.20 abrogat prin HG1045 din 05.10.05, MO135/14.10.05 art.1128]
   
[Pct.21 abrogat prin  HG796 din 25.10.12, MO228/31.10.12 art.858]
    22. Hotărîrea Guvernului nr. 139 din 20 februarie 2001 "Cu privire la aprobarea Regulamentului poliţiei municipale a Inspectoratului General de Poliţie" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.25-26, art.177) se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 12 subpunctul 8) din Regulamentul poliţiei municipale a Inspectoratului General de Poliţie, textul "să acorde autorizaţii pentru desfăşurarea activităţilor permise prin licenţele speciale ale Ministerului Afacerilor Interne" se exclude;
    2) la punctul 9 din lista subdiviziunilor structurale ale poliţiei municipale, cuvintele "licenţe şi" se exclud.
    23. Hotărîrea Guvernului nr.164 din 26 februarie 2001 "Cu privire la măsurile pentru îmbunătăţirea activităţilor de prevenire şi stingere a incendiilor" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.27-28, art.201), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 6, cuvintele "şi licenţele" se exclud;
    2) în textul notei la Nomenclatorul activităţilor cu pericol de incendiu, pentru care este obligatorie obţinerea autorizaţiilor (avizelor) de prevenire şi stingere a incendiilor:
    la punctul 4, cuvintele "inclusiv retragerea licenţelor" se exclud;
    la punctul 5, cuvîntul "licenţelor" se exclude, iar la cuvîntul ce urmează "(autorizaţiilor)" parantezele se exclud.
    24. Regulamentul Agenţiei de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1000 din 19 septembrie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.116-118, art.1049), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 5 alineatul opt, cuvîntul  "licenţelor" se exclude;
    2) la punctul 11:
    alineatul doi se exclude,
    la alineatul 22, cuvîntul "licenţele" se exclude.

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 895
din 3 august 2004
LISTA
hotărîrilor Guvernului  care se abrogă
    1. Regulamentul Serviciului de stat pentru supravegherea asigurărilor în Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.296 din 12 iunie 1991 "Cu privire la măsurile de perfecţionare şi reglementare a activităţii de asigurare".
    2. Hotărîrea Guvernului nr.118 din 23 februarie 1995 "Cu privire la reglementarea colectării, prelucrării componentelor şi utilajelor ce conţin metale preţioase şi neferoase" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.17-18, art.118).
    3. Hotărîrea Guvernului nr.1143 din 10 decembrie 1997 "Despre unele măsuri de asigurare a aplicării Legii cu privire la faliment" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.6-7, art.40).
    4. Hotărîrea Guvernului nr.987 din 27 octombrie 1999 "Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.1143 din 10 decembrie 1997" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.120-122, art.1052).
    5. Hotărîrea Guvernului nr.206 din 3 martie 2000 "Despre introducerea formularelor de licenţă de model unic" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 34, art.337).