HGM988/1998
ID intern unic:  296995
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 988
din  21.09.1998
despre aprobarea Regulamentului privind fondurile ecologice
Publicat : 08.10.1998 în Monitorul Oficial Nr. 92-93     art Nr : 962

    NOTĂ:
În textul hotărîrii şi al Regulamentului, sintagma "Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului" se substituie prin sintagma "Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale", sintagmele "Agenţiile teritoriale ecologice" şi "Agenţiile ecologice zonale" se substituie prin sintagmele "Agenţiile ecologice" şi "Inspecţiile ecologice", iar sintagma "Departamentul Analize Statistice şi Sociologice" se substituie prin sintagma "Biroul Naţional de Statistică" prin HG193 din 20.02.06, MO31-34/24.02.06 art.229
În textul Regulamentului, sintagma "agenţiile teritoriale ecologice" se substituie prin sintagma "agenţiile ecologice zonale" prin HG1407 din 24.11.03, MO239/05.12.03 art.1460
    În textul hotărîrii şi a regulamentului cuvintele "Ministerul Mediului" se substituie prin cuvintele "Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului,", iar cuvintele "Agenţiile Ecologice Zonale" prin cuvintele "Agenţiile teritoriale ecologice", la cazurile respective prin HG1103 din 20.08.02, MO122-123/29.08.02 art1229
În conformitate cu Legea privind protecţia mediului înconjurător nr.1515-XII din 16 iunie 1993 (Monitorul Oficial, 1993, nr. 10, partea  I, art. 283) cu modificările introduse prin Legea nr. 1539-XIII  din  25 februarie 1998 (Monitorul Oficial, 1998, nr. 44-46, art. 316),
Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Regulamentul privind fondurile ecologice (se anexează).
2. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului:
în termen de o lună va elabora şi aproba:
formularele pentru  propuneri de proiecte şi programe spre finanţare din fondurile ecologice;
Regulamentul  serviciilor economico-ecologice din cadrul inspecţiilor ecologice;
Regulamentul privind  funcţionarea consiliilor de administrare  a fondurilor ecologice;
în termen de două luni va elabora şi va semna cu banca selectată pe bază de concurs un acord privind activitatea individuală a  fondurilor ecologice;
în comun cu Biroulul Naţional de Statistică,  în termen de două luni va introduce modificări în raportul statistic  "Cu privire la formarea fondurilor ecologice extrabugetare".
   
[Pct.2 modificat prin HG898 din 03.11.17, MO390-395/10.11.17 art.1007]
3. Se abrogă Hotărîrea Consiliului de Miniştri al R.S.S. Moldoveneşti nr.89 din 26 martie 1990 "Despre aprobarea Regulamentului provizoriu cu privire la instituirea şi folosirea fondurilor protecţiei naturii în R.S.S. Moldovenească" (Veştile R.S.S. Moldoveneşti, 1990, nr. 4, art. 76).

PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA                                 Ion CIUBUC

Chişinău, 21 septembrie 1998.
Nr. 988.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 988
din 21 septembrie 1998
REGULAMENTUL
PRIVIND FONDURILE ECOLOGICE
I. Noţiuni generale
1. Prezentul regulament reglementează activitatea de constituire şi funcţionare a fondurilor ecologice şi este elaborat  în baza Legii privind protecţia mediului înconjurător nr.1515-XII din 16 iunie 1993 şi Legii pentru modificarea şi completarea Legii privind protecţia mediului înconjurător nr.1539-XIII din 25 februarie 1998.
Scopul creării fondurilor ecologice este colectarea de resurse suplimentare pentru finanţarea  măsurilor de protecţie a mediului  şi reconstrucţie a ecosistemelor.
2. Fondurile ecologice locale sînt subordonate Inspectoratului Ecologic de Stat, iar Fondul Ecologic Naţional - Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, care coordonează şi activitatea fondurilor ecologice locale.
   
[Pct.2 modificat prin HG898 din 03.11.17, MO390-395/10.11.17 art.1007]
     [Pct.2 în redacţia HG193 din 20.02.06, MO31-34/24.02.06 art.229]
[Pct.2modificat prin HG1103 din 20.08.02, MO122-123/29.08.02 art.1229]
3. Mijloacele fondurilor ecologice, contribuţiile benevole ale persoanelor fizice şi juridice şi mijloacele cu destinaţie specială de compensare a daunelor cauzate resurselor piscicole nu sînt supuse impozitării sau altor plăţi în buget.
4. Mijloacele Fondului ecologic naţional şi fondurilor ecologice locale, care nu au fost folosite în anul de referinţă, nu pot fi retrase, ci sînt reportate pe anul următor şi se folosesc în scopurile prevăzute de prezentul regulament.
   
Proiectele care au fost aprobate, dar pentru care nu s-a reuşit finanţarea în anul de referinţă, vor fi finanţate în anul următor din categoria respectivă de cheltuieli.
    [Pct.4 modificat prin HG1460 din 19.12.08, MO237-240/31.12.08 art.1478]
5. Fondurile ecologice pot efectua următoarele tipuri de finanţare:
subsidii nerambursabile sau dotaţii (granturi), împrumuturi preferenţiale fără dobîndă sau cu dobîndă bonificată, garanţii pentru împrumut, subvenţii pentru plata dobînzilor la creditele acordate organizaţiilor ce au ontractat credite bancare  pentru  proiecte  de protecţie a mediului.
6. Fondurile  ecologice  finanţează exclusiv proiectele în  domeniul mediului, care au trecut etapele stabilite de selectare şi evaluare  în bază de concurs.
7. Direcţiile prioritare de finanţare din fondurile ecologice le constituie activităţile de implementare a planurilor şi programelor naţionale de acţiuni în domeniul protecţiei mediului, măsurile pentru îndeplinirea obligaţiunilor internaţionale asumate de Republica Moldova prin semnarea  acordurilor şi convenţiilor internaţionale, precum şi lucrările pentru micşorarea emisiilor în atmosferă, a deversărilor în obiectivele acvatice şi a volumului deşeurilor. În aceste  scopuri se folosesc cel puţin 70% din resursele acumulate în fondurile ecologice.
În vederea acumulării  mijloacelor, care vor fi utilizate în cazuri excepţionale sau pentru cheltuieli operative, se creează  fondul de rezervă pînă la 10% din volumul anual al mijloacelor Fondului ecologic naţional şi fondurilor ecologice locale.
   
[Pct.7 modificat prin HG1460 din 19.12.08, MO237-240/31.12.08 art.1478]
II. Fondurile ecologice locale
8. Resursele financiare ale fondurilor ecologice locale provin din:
a) plăţile pentru  emisiile, deversările de substanţe poluante, amplasarea deşeurilor pe poligoane (gunoişti) în limitele stabilite, amplasarea deşeurilor de către persoanele juridice pe propriul teritoriu;
b) plăţile pentru emisiile, deversările de substanţe poluante, amplasarea deşeurilor pe poligoane (gunoişti) cu depăşirea limitelor stabilite;
c) sumele rezultate din compensarea prejudiciilor cauzate mediului;
d) sumele amenzilor, percepute pe cale administrativă sau judiciară de la persoanele  fizice sau juridice, care  încalcă  legislaţia  în domeniul protecţiei mediului;
e) mijloacele provenite din comercializarea producţiei confiscate, obţinute prin exploatarea nelegitimă a resurselor naturale;
 f) contribuţiile benevole ale persoanelor juridice, donaţiile cetăţenilor şi alte venituri.
9. Mijloacele  fondurilor ecologice locale se acumulează şi se  distribuie astfel:
   
[Pct.9 modificat prin HG1460 din 19.12.08, MO237-240/31.12.08 art.1478]
a) mijloacele prevăzute în literele a)-e) din punctul 8 se acumulează la subconturile agenţiilor ecologice, inspecţiilor ecologice;
    [Pct.9 lit.a) în redacţia HG193 din 20.02.06, MO31-34/24.02.06 art.229]
b) 30% din mijloacele prevăzute în literele a)-d) din punctul  8 se virează la contul Fondului ecologic naţional. Restul (70%) se transferă în fondul ecologic local;
   
[Pct.9 lit.b) modificată prin HG1460 din 19.12.08, MO237-240/31.12.08 art.1478]
c) mijloacele prevăzute în litera e) din pucntul 8 se distribuie conform Legii regnului animal şi anexelor la ea.
   
[Pct.9 lit.c) modificată prin HG1460 din 19.12.08, MO237-240/31.12.08 art.1478]
10. Mijloacele fondurilor ecologice locale sînt  folosite pentru finanţarea:
a) elaborărilor şi implementărilor programelor locale de protecţie  a mediului şi regenerare a resurselor naturale;
b) construcţiei, reconstrucţiei  şi reutilării obiectivelor de protecţie a mediului (instalaţii de epurare a apei, aerului etc.);
c) proiectării, construcţiei  şi amenajării  poligoanelor pentru depozitarea deşeurilor;
d) măsurilor sanitare (lichidarea gunoiştilor neautorizate, curăţirea fîntînilor, izvoarelor, lacurilor etc.);
e) propagării cunoştinţelor ecologice;
f) întăririi  bazei tehnico-materiale a structurilor de protecţie  a mediului;
      [Pct.10 lit.g) abrogată prin HG974 din 10.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1078]
     [Pct.10 lit.g) modificată prin HG1460 din 19.12.08, MO237-240/31.12.08 art.1478]
h) acţiunilor de prevenire şi lichidare a  consecinţelor  poluării mediului, ale calamităţilor naturale şi avariilor, care au  condiţionat degradarea componentelor mediului;
i) altor lucrări ce ţin de protecţia mediului cu specific local în limitele de pînă la 15% din veniturile fondului" şi în continuare după text;
[Pct.10 lit.i) modificată prin HG1103 din 20.08.02, MO122-123/29.08.02 art.1229]
   
[Pct.10 lit.j) exclusă prin HG1460 din 19.12.08, MO237-240/31.12.08 art.1478]
    [Pct.10 lit.j) introdusă prin HG1407 din 24.11.03, MO239-242/05.12.03 art.1460]
   
Finanţarea proiectelor din teritoriu din mijloacele fondurilor ecologice locale se efectuează în conformitate cu sumele acumulate şi transferate de la plata pentru poluarea mediului din fiecare raion aparte.
    [Pct.10 alineat introdus prin HG1460 din 19.12.08, MO237-240/31.12.08 art.1478]
III. Fondul ecologic naţional
11. Fondul ecologic naţional se formează din contul:
a) mijloacelor defalcate din fondurile ecologice locale;
b) plăţilor pentru emisiile de substanţe nocive de către sursele mobile, care folosesc benzină (neetilată, etilată) carburant pentru motoare de avion (benzinele pentru aviaţie, petrolul lampant - kerosinul) şi motorină;
     [Pct.11 lit.b) modificat prin HG907 din 24.07.03, MO163-169/01.08.03 art.942]
c) mijloacelor  destinate  compensării daunelor  cauzate  resurselor piscicole, calculate conform metodologiei, aprobate de Minister;
d) contribuţiilor benevole ale persoanelor fizice şi juridice, granturilor de la organizaţiile donatoare internaţionale;
[Pct.11 lit.d) modificată prin HG1103 din 20.08.02, MO122-123/29.08.02 art.1229]
e) mijloacelor obţinute în rezultatul activităţii individuale a Fondului ecologic naţional sub formă de dividende, dobînzi la depuneri, depozite bancare, din operaţiunile cu hîrtiile de valoare ale statului, participarea prin cote-părţi în activitatea întreprinderilor şi  altor persoane juridice în vederea  înfăptuirii măsurilor de  protecţie  a mediului;
f) plăţilor pentru analiza solicitărilor şi a documentaţiei care se prezintă în vederea emiterii acordurilor de mediu pentru export şi a permiselor pentru export/import şi reexport a speciilor de plante şi animale sălbatice, conform prevederilor Convenţiei CITES;
[Pct.11 lit.f) introdusă prin HG1103 din 20.08.02, MO122-123/29.08.02 art.1229]
g) plăţilor pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului.
  [Pct.11 lit.g) introdusă prin HG907 din 24.07.03, MO163-169/01.08.03 art.942]
12. Mijloacele Fondului ecologic naţional pot fi utilizate pentru:
a) finanţarea proiectelor pentru implementarea strategiilor, programelor şi planurilor naţionale de protecţie a mediului, standardelor şi normativelor, construcţia şi participarea prin cote părţi în construcţia obiectelor de protecţie a mediului (inclusiv finanţarea lucrărilor de proiectare şi implementarea lor în domeniul alimentării cu apă şi canalizare;
finanţarea lucrărilor de colectare şi sortare a deşeurilor şi susţinerea întreprinderilor de prelucrare sau neutralizare a lor, de ameliorare a calităţii bazinului aerian).
     [Pct.12 lit.a) modificată prin
HG907 din 24.07.03, MO163-169/01.08.03 art.942]
[Pct.12 lit.a) în redacţia HG1103 din 20.08.02, MO122-123/29.08.02 art.1229]
b) investigaţii ştiinţifice în domeniul protecţiei mediului, la comanda Ministerului participarea prin cote-părţi la lucrările de cercetare-dezvoltare şi mai departe după text;
[Pct .12 lit.b) modificată prin HG1103 din 20.08.02, MO122-123/29.08.02 art1229]
c) organizarea şi gestionarea sistemului de informaţie şi reclamă ecologică, propagarea cunoştinţelor ecologice;
    [Pct.12 lit.c) în redactia HG1103 din 20.08.02, MO122-123/29.08.02 art.1229; lit.f); j); k); devin .d)]
[Pct.12 lit.f) modificată prin HG740 din 02.08.99, MO87/12.08.99]
d)  achitarea serviciilor specialiştilor angajaţi în Fondul ecologic naţional (pînă la 5% din mijloacele acumulate în Fondul ecologic naţional), crearea şi consolidarea bazei tehnico-materiale a structurilor de protecţie a mediului, inclusiv ţinerea evidenţei statistice a fondurilor ecologice (pînă la 10% din veniturile totale ale Fondului ecologic naţional);
  
  [Pct.12 lit.d) modificată prin HG974 din 10.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1078]
     [Pct12 lit.d) în redacţia HG1460 din 19.12.08, MO237-240/31.12.08 art.1478]
     [Pct.12 lit.g) devine lit.e)
prin HG1103 din 20.08.02, MO122-123/29.08.02 art.1229]
e) organizarea colaborării internaţionale în domeniul protecţiei mediului  înconjurător, inclusiv prin antrenarea specialiştilor străini la acordarea asistenţei consultative, de expertizare, participarea reprezentanţilor ţării la activitatea convenţiilor ecologice internaţionale, la care Republica Moldova este parte; achitarea cotizaţiilor de membru al organizaţiilor  interstatale  în domeniul protecţiei mediului înconjurătorprecum şi pentru organizarea şi realizarea activităţilor privind implementarea Convenţiei CITES (elaborarea permiselor CITES, procurarea timbrului special CITES etc.);
    [Pct.12 lit.d);e);f);h;);j);k);m) excluse prin
HG1103 din 20.08.02, MO122-123/29.08.02 art.1229]
[Pct .12 lit.i) devine lit.f) prin HG1103 din 20.08.02, MO122-123/29.08.02 art.1229]
f) lichidarea consecinţelor calamităţilor naturale, avariilor  în producţie, a altor situaţii ce pot aduce prejudicii mediului;
[Pct.12 lit.n) devine lit.g) prin HG1103 din 20.08.02, MO122-123/29.08.02 art.1229]
g) acordarea de sprijin financiar organizaţiilor ecologiste neguvernamentale în baza unui program special de granturi  pentru proiectele destinate protecţiei mediului înconjurător.
13. Folosirea mijloacelor destinate compensării prejudiciilor cauzate  resurselor piscicole şi altor resurse biologice ale bazinelor piscicole se efectuează conform anexei nr. 2 la Legea  privind regnul animal.
IV. Gestiunea fondurilor şi organizarea finanţării
măsurilor de protecţie a mediului
14. Fondul ecologic național este administrat de Consiliul de administrare, constituit din 7 persoane: ministrul agriculturii, dezvoltării regionale și mediului (președinte), secretarul de stat responsabil de domeniul protecției mediului şi resurselor naturale (vicepreședinte), cîte un reprezentant al Ministerului Finanțelor, Ministerului Economiei și Infrastructurii, Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Cancelariei de Stat, precum și un reprezentant al organizațiilor neguvernamentale ecologiste (prin rotație anuală, înaintat de adunarea generală a organizațiilor neguvernamentale ecologiste).
    Activitatea Consiliului de administrare este reglementată de Regulamentul privind administrarea fondurilor ecologice, aprobat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
   
[Pct.14 în redacţia HG898 din 03.11.17, MO390-395/10.11.17 art.1007]
    [Pct.14 în redacţia HG157 din 04.03.10, MO34/09.03.10 art.211]
    [Pct.14 modificat prin HG1460 din 19.12.08, MO237-240/31.12.08 art.1478]
    [Pct.14 modificat prin HG193 din 20.02.06, MO31-34/24.02.06 art.229]
    [Pct.14 modificat prin HG1407 din 24.11.03, MO239-242/05.12.03 art.1460]
[Pct.14 modificat prin HG1103 din 20.08.02, MO122-123/29.08.02 art.1229]
15. Mijloacele  fondurilor ecologice se utilizează conform hotărîrii consiliilor de administrare adoptate în şedinţele lor, care au loc cel puţin o dată în trimestru.
    Proiectele propuse spre finanţare din fondurile ecologice sînt prezentate de către autorităţile administraţiei publice locale, întreprinderi şi organizaţii, indiferent de forma lor de proprietate, de către organizaţiile neguvernamentale şi persoanele particulare (denumite în continuare Beneficiarul) Ministerului sau structurilor lui teritoriale pe formulare de modelul stabilit.
    Ministerul şi structurile lui teritoriale evaluează şi selectează proiectele, formulează concluziile şi le prezintă consiliilor de administrare pentru adoptarea deciziei finale în conformitate cu Regulamentul privind administrarea fondurilor ecologice.
După adoptarea sau respingerea hotărîrii de finanţare, consiliul de administrare respectiv, prin intermediul structurilor Ministerului, o notifică Beneficiarului.
Dacă proiectul este acceptat, Ministerul şi Beneficiarul coordonează contractul privind realizarea şi finanţarea proiectului şi îl semnează.
După finalizarea  lucrului,  Beneficiarul  prezintă darea de seamă despre executarea contractului şi mijloacele folosite.
Ministerul şi structurile sale teritorial exercită controlul asupra realizării proiectelor, fiind în drept să solicite Beneficiarului orice informaţie operativă referitor la stadiul executării proiectelor finanţatedin fondul ecologic.
     [Pct15 modificat prin HG1460 din 19.12.08, MO237-240/31.12.08 art.1478]
    [Pct.15 modificat prin HG1103 din 20.08.02, MO122-123/29.08.02 art.1229]
16. Consiliile de administrare ale fondurilor ecologice poartă răspundere  pentru  utilizarea  mijloacelor în alte scopuri  decît  cele prevăzute în prezentul regulament, conform legislaţiei în vigoare.
V. Evidenţa şi controlul activităţii fondurilor ecologice
17. Evidenţa contabilă şi dările de seamă ale fondurilor ecologice şi controlul asupra activităţii lor se efectuează conform legislaţiei în vigoare.
18. Acumularea mijloacelor băneşti pentru constituirea fondurilor ecologice locale şi evidenţa lor sînt atribuţii ale serviciilor economico-ecologice ale Agenţiilor şi inspecţiilor ecologice. Activitatea serviciilor economico-ecologice este reglementată de Regulamentul serviciilor economico-ecologice din cadrul Agenţiilor şi inspecţiilor ecologice.
    [Pct.18 modificat prin HG1460 din 19.12.08, MO237-240/31.12.08 art.1478]
19. Evidenţa mijloacelor băneşti ale Fondului ecologic naţional se ţine de către direcţia finanţe şi evidenţă contabilă a Ministerului.
   
[Pct.19 modificat prin HG157 din 04.03.10, MO34/09.03.10 art.211]
    [Pct.19 modificat prin HG1460 din 19.12.08, MO237-240/31.12.08 art.1478]
20. Trimestrial, serviciile economico-ecologice informează consiliile de administrare ale fondurilor ecologice local despre mijloacele băneşti acumulate în fonduri şi prezintă Ministerului dări de seamă asupra intrărilor băneşti şi asupra modului de cheltuire a lor. Acesta, la rîndul său, generalizează dările de seamă şi prezintă Biroului Naţional de Statistică informaţia privind activitatea fondurilor ecologice locale şi Fondului ecologic naţional. Procedura prezentării dărilor de seamă şi formularele de evidenţă primară sînt stabilite în Regulamentul privind administrarea fondurilor ecologice, aprobat de Minister.
  
[Pct.20 modificat prin HG157 din 04.03.10, MO34/09.03.10 art.211]
    [Pct.20 modificat prin HG1460 din 19.12.08, MO237-240/31.12.08 art.1478]