HGM1101/2001
ID intern unic:  297593
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1101
din  17.10.2001
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea
indemnizaţiei de
dizabilitate pentru accidente de muncă
sau boli profesionale
Publicat : 23.10.2001 în Monitorul Oficial Nr. 129     art Nr : 1163

    MODIFICAT
   
HG592 din 24.07.17, MO289-300/11.08.17 art.727
    HG1289 din 26.11.07, MO188-191/07.12.07 art.1346


   
NOTĂ:
   
în titlul și în partea dispozitivă a hotărîrii, precum și în titlul și pe tot parcursul Regulamentului, cuvîntul „invaliditate” se substituie cu cuvîntul „dizabilitate” prin  G592 din 24.07.17, MO289-300/11.08.17 art.727    Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă Regulamentul cu privire la stabilirea indemnizaţiei de dizabilitate pentru accidente de muncă sau boli profesionale (se anexează).

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                     Vasile TARLEV
    Contrasemnată:
    Ministrul muncii
    şi protecţiei sociale                                                         Valerian Revenco
    Ministrul justiţiei                                                             Ion Morei

    Chişinău, 17 octombrie 2001.
    Nr. 1101.
Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 1101
din 17 octombrie 2001
REGULAMENTUL
cu privire la stabilirea indemnizaţiei de dizabilitate
pentru accidente de muncă sau boli profesionale
Regulamentul cu privire la stabilirea indemnizaţiei de dizabilitate (în continuare - regulamentul) este elaborat în temeiul Legii privind asigurările pentru accidente de muncă şi boli profesionale nr. 756-XIV din 24 decembrie 1999 şi reglementează modul de stabilire şi achitare a indemnizaţiei de dizabilitate pentru accidente de muncă  sau boli profesionale.
I. Dreptul la indemnizaţia de dizabilitate
1. De dreptul la indemnizaţia de dizabilitate beneficiază asiguraţii, cărora li s-au stabilit pensii de dizabilitate drept urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale.
2. Indemnizaţia de dizabilitate se stabileşte conform prevederilor legislaţiei în vigoare persoanelor care, în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă.
II. Cuantumul indemnizaţiei de dizabilitate
3. Condiţiile de stabilire a cuantumului indemnizaţiei de dizabilitate, prevăzute de prezentul regulament, sînt conforme cu prevederile Legii privind asigurările pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi Regulamentul cu privire la modul de calculare a pensiei.
4. Cuantumul indemnizaţiei de dizabilitate pentru asiguratul încadrat în gradele sever sau accentuat de dizabilitate se determină prin diferenţa dintre 2/3 din venitul mediu lunar asigurat al asiguratului pentru ultimele 6 luni premergătoare lunii în care s-a produs accidentul de muncă sau a fost constatată boala profesională şi cuantumul pensiei de dizabilitate al acestuia, stabilit prin sistemul public de asigurări sociale.
    [Pct.4 modificat prin HG592 din 24.07.17, MO289-300/11.08.17 art.727]
    [Pct.4 în redacţia HG1289 din 26.11.07, MO188-191/07.12.07 art.1346]
    41. Salariul mediu lunar asigurat, realizat în perioada de pînă la 1 ianuarie 1999, se determină prin înmulţirea coeficientului individual al asiguratului la salariul mediu pe ţară pentru anul precedent celui de stabilire a indemnizaţiei de dizabilitate. Coeficientul individual al asiguratului constituie raportul dintre salariul mediu lunar pentru ultimele 6 luni premergătoare lunii în care s-a produs accidentul de muncă sau a fost constatată boala profesională şi salariul mediu pe ţară pentru aceeaşi perioadă.
    42. La încadrarea în alt grad de dizabilitate cuantumul indemnizaţiei de dizabilitate se reexaminează în conformitate cu noua grupă de dizabilitate, iar în cazul reîncadrării în gradul de dizabilitate anterior, şi cuantumul indemnizaţiei de dizabilitate se stabileşte cel anterior, conform gradului de dizabilitate.
    43. Indemnizaţia de dizabilitate se indexează anual la 1 aprilie. Coeficientul de indexare constituie media dintre creşterea anuală a indicelui preţurilor de consum şi creşterea anuală a salariului mediu pe ţară pentru anul precedent, determinate în modul stabilit de Guvern.
    [Pct.41-43 introduse prin HG1289 din 26.11.07, MO188-191/07.12.07 art.1346]
5. În cazul în care asiguratul a lucrat mai puţin de 6 luni, salariul mediu lunar se va calcula pentru lunile calendaristice complet lucrate.
6. Dacă asiguratul a realizat un stadiu de cotizare mai mic de o lună calendaristică, venitul asigurat se va împărţi la numărul zilelor lucrate, iar suma obţinută se va înmulţi cu numărul zilelor de lucru (25,4 în cazul săptămînii de lucru de 6 zile şi 21,2 în cazul săptămînii de lucru de 5 zile).
7. Salariul mediu lunar se calculează din plăţile pentru care au fost achitate conform legislaţiei în vigoare primele de asigurare. Premiile şi alte plăţi se includ în salariu pentru luna în care au fost primite.
8. Cuantumul indemnizaţiei de dizabilitate pentru asiguratul încadrat în gradele sever şi accentuat de dizabilitate.
Mi + 2/3 Sm-P,
unde:
Mi - reprezintă mărimea indemnizaţiei de dizabilitate;
Sm - salariul mediu asigurat pe ultimele 6 luni, premergătoare lunii în care s-a produs accidentul de muncă sau a fost constatată îmbolnăvirea profesională;
P - mărimea pensiei de dizabilitate stabilită de organele de asigurări sociale de stat.
   
[Pct.8 modificat prin HG592 din 24.07.17, MO289-300/11.08.17 art.727]
    [Pct.8 modificat prin HG1289 din 26.11.07, MO188-191/07.12.07 art.1346]
9. Cuantumul indemnizaţiei de dizabilitate pentru asiguratul încadrat în gradul III de dizabilitate se determină procentual, din indemnizaţia stabilită conform pct. 8 al prezentului regulament, corespunzător gradului de reducere a capacităţii de muncă.
Mărimea indemnizaţiei pentru gradul mediu de dizabilitate se stabileşte după formula:
Mi + (2/3 Sm-P)*R%,
unde:
R% este procentul pierderii capacităţii de muncă;
Mi - reprezintă mărimea indemnizaţiei de dizabilitate;
Sm - salariul mediu asigurat pe ultimele 6 luni, premergătoare lunii în care s-a produs accidentul de muncă sau a fost constatată îmbolnăvirea profesională;
P - mărimea pensiei de dizabilitate stabilită de organele de asigurări sociale de stat.
    [Pct.9 modificat prin HG592 din 24.07.17, MO289-300/11.08.17 art.727]
10. Procentul pierderii capacităţii de muncă a accidentatului se stabileşte de către Consiliul Medical de Expertiză a Vitalităţii.
III. Stabilirea şi plata indemnizaţiei de dizabilitate
11. Indemnizaţia se stabileşte la cererea solicitantului, în baza documentelor din dosarul lui de pensionare, prin decizia conducerii organelor teritoriale ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale.
12. Acordarea indemnizaţiei de dizabilitate sau respingerea cererii de acordare a indemnizaţiei de dizabilitate se face prin decizia conducerii organului teritorial de asigurări sociale în termen de pînă la 45 zile din data depunerii cererii.
13. Indemnizaţia de dizabilitate se stabileşte pe toată perioada în care asiguratul beneficiază de pensie de dizabilitate, indiferent de data depunerii cererii, şi se plăteşte cumulativ cu pensia.
14. Indemnizaţia de dizabilitate neîncasată la timp se plăteşte retroactiv pe o perioadă de cel mult 3 ani pînă la data solicitării. Indemnizaţia neplătită la timp din vina organului de asigurări sociale, care o stabileşte sau o plăteşte, se achită pentru perioada cuvenită fără limite de termen.
15. Indemnizaţia de dizabilitate rămasă neîncasată de beneficiarul decedat se plăteşte soţului supravieţuitor, părinţilor sau copiilor acestuia.
16. Indemnizaţia, neplătită la timp beneficiarului decedat din vina organului, care o stabileşte sau o plăteşte, în cazul cînd lipsesc persoanele care sînt în drept să o primească, se achită integral persoanei care dovedeşte că a suportat cheltuielile de înmormîntare a beneficiarului.