HGO1300/1998
ID intern unic:  298693
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1300
din  30.12.1998
despre aprobarea Regulamentului cu privire la sistarea
fabricării şi (sau) comercializării (executării, prestării) produselor
(proceselor, serviciilor) nestandardizate, de calitate inferioară,
retragerea din circulaţie a produselor falsificate şi nimicirea
produselor (proceselor, serviciilor) ce prezintă pericol pentru viaţa şi
sănătatea consumatorilor şi pentru mediul ambiant
Publicat : 21.01.1999 în Monitorul Oficial Nr. 005
   În conformitate   cu  Legea  standardizării  nr.  590-XIII  din   22 septembrie  1995  (Monitorul Oficial, 1996, nr. 11-12, art. 116),  Legea protecţiei  consumatorilor nr. 1453-XII din 22 mai 1993 (Monitor,  1993, nr.  10,  art. 281), Legea privind asigurarea sanitaro-epidemiologică  a populaţiei,  nr. 1513-XII din 16 iunie 1993 (Monitor, 1993, nr. 9,  art. 256),
Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la sistarea fabricării şi (sau) comercializării    (executării,   prestării)   produselor   (proceselor, serviciilor)  nestandardizate,  de calitate inferioară,  retragerea  din circulaţie a produselor falsificate şi nimicirea produselor (proceselor, serviciilor)   ce   prezintă   pericol   pentru   viaţa   şi   sănătatea consumatorilor şi pentru mediul ambiant (se anexează).
    2. Ministerul Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare şi Ministerul Industriei  şi Comerţului, în termen de 2 luni, vor elabora, coordona şi aproba  în  modul  stabilit  lista  întreprinderilor,  la  care  vor  fi prelucrate produsele, precum şi instrucţiunile tehnologice (regulamente) despre  prelucrarea produselor nestandardizate, de calitate  inferioară, periculoase sau falsificate.
    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                               Ion CIUBUC
    Chişinău, 31 decembrie 1998.
    Nr. 1300.
APROBAT
prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr.1300
din 31 decembrie 1998
R E G U L A M E N T
cu privire la sistarea fabricării şi (sau) comercializării
(executării, prestării) produselor (proceselor, serviciilor)
nestandardizate, de calitate inferioară, retragerea din
circulaţie a produselor falsificate şi nimicirea produselor
(proceselor, serviciilor) ce prezintă pericol pentru viaţa
şi sănătatea consumatorilor şi pentru mediul ambiant
    Regulamentul   cu   privire   la  sistarea   fabricării   şi   (sau) comercializării    (executării,   prestării)   produselor   (proceselor, serviciilor)  nestandardizate,  de calitate inferioară,  retragerea  din circulaţie a produselor falsificate şi nimicirea produselor (proceselor, serviciilor)   ce   prezintă   pericol   pentru   viaţa   şi   sănătatea consumatorilor  şi pentru mediul ambiant (în continuare -  Regulamentul) este  elaborat în conformitate cu Legea standardizării, Legea protecţiei consumatorilor,   Legea  privind  asigurarea  sanitaro-epidemiologică  a populaţiei  şi  stabileşte  modul  de  sistare  a  producerii  şi  (sau) comercializării (executării,   prestării)   produselor   (proceselor, serviciilor) nestandardizate, de calitate inferioară, modul de retragere din circulaţie  a  produselor  falsificate  şi  nimicire  a  produselor (proceselor,  serviciilor) ce prezintă pericol pentru viaţa şi sănătatea consumatorilor şi pentru mediul ambiant.
    Acţiunea prezentului   Regulament  se  extinde  asupra   persoanelor juridice   şi   fizice,  care  fabrică  sau  comercializează   (execută, prestează) produse (procese, servicii).
I. NOŢIUNI ŞI DEFINIŢII FUNDAMENTALE
    1. Sistarea fabricării   şi   (sau)   comercializării   (executării, prestării) produselor (proceselor, serviciilor) - măsură ce se aplică în scopul   stopării   temporare  a  procesului  de  fabricare   şi   (sau) comercializare   (executare,   prestare)   a   produselor   (proceselor, serviciilor)  pînă  la  efectuarea expertizei,  adoptarea  şi  aplicarea măsurilor prevăzute de legislaţie.
    2. Produse (procese,    servicii)   nestandardizate,   de   calitate inferioară  - produse (procese, servicii), ce nu corespund  prevederilor documentelor normative cel puţin la unul din indicii calitativi.
    3. Produse (procese,   servicii)  periculoase  -  produse  (procese, servicii)  ce prezintă pericol pentru viaţa şi sănătatea consumatorilor, pentru mediul ambiant.
    4. Retragerea  din circulaţie a produselor (proceselor, serviciilor) -   măsură   de  înlăturare  a  influenţei  periculoase   a   produselor (proceselor, serviciilor) asupra vieţii şi sănătăţii oamenilor, mediului ambiant.
    5. Păstrarea  produselor  -  procesul de menţinere a  produselor  în stare intactă şi integrală pînă la efectuarea expertizei corespunzătoare şi soluţionarea definitivă a cazului.
    6. Utilizarea  -  procesul tehnologic de prelucrare a produselor  şi folosire după destinaţie.
    7. Nimicirea - procesul de încetare a existenţei produselor.
    8. Produse falsificate - produse contrafăcute, sînt prezentate drept veritabile în scop fraudulos.
    9. Agent economic - persoană juridică şi (sau) fizică, care practică antreprenoriatul.
II. ORGANELE ABILITATE CU EXERCITAREA CONTROLULUI DE STAT
ASUPRA CALITĂŢII PRODUSELOR (PROCESELOR, SERVICIILOR)
    Organele abilitate să exercite controlul asupra calităţii produselor (proceselor, serviciilor) sînt:
    Departamentul Standarde, Metrologie şi Supraveghere Tehnică;
    Serviciul sanitaro-epidemiologic de stat al Ministerului Sănătăţii;
    Serviciul Veterinar de Stat;
    Direcţia inspectoratului   de   stat  pentru  comerţ  şi   protecţia drepturilor consumatorilor a Ministerului Industriei şi Comerţului;
    Inspectoratul  de  stat pentru supravegherea  calităţii  băuturilor alcoolice pe lîngă Ministerul Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare.
    Alte organe,   care  efectuează  controlul  agenţilor  economici  la constatarea  produselor  (proceselor, serviciilor)  nestandardizate,  de calitate inferioară, falsificate şi periculoase, sînt obligate să anunţe organul  de control competent despre faptele constatate spre  verificare şi aplicarea măsurilor prevăzute de legislaţie.
III. MODUL ŞI CONDIŢIILE DE SISTARE  A FABRICĂRII ŞI (SAU)
COMERCIALIZĂRII (EXECUTĂRII, PRESTĂRII) PRODUSELOR (PROCESELOR,
SERVICIILOR) NESTANDARDIZATE, DE CALITATE INFERIOARĂ
    1. Sistarea fabricării   şi   (sau)   comercializării   (executării, prestării)  produselor  (proceselor,  serviciilor)  nestandardizate,  de calitate  inferioară  se  efectuează de către persoanele cu  funcţii  de răspundere  împuternicite  de  organele  menţionate în  capitolul  2  al prezentului  Regulament, în conformitate cu competenţa lor, în cazul  în care procesul de producere şi (sau) comercializare (executare, prestare) este  necesar  de  suspendat provizoriu pînă  la  efectuarea  expertizei corespunzătoare şi aplicarea măsurilor prevăzute de legislaţie.
    2. Pentru evaluarea  calităţii produselor (proceselor,  serviciilor) şi   controlul   respectării   cerinţelor  documentelor   normative   de standardizare  se  prelevează eşantioane (mostre) de  produse  (procese, servicii).
    Metoda de prelevare şi calitatea eşantioanelor (mostrelor) prelevate trebuie   să   corespundă  prevederilor  standardului  pentru   produsul (procesul, serviciul) concret.
    Prelevarea eşantioanelor  (mostrelor)  se  legalizeazăprintr-un  act (proces-verbal).
    Lotul de produse  (procese,  servicii), din care au  fost  prelevate eşantioane (mostre), se interzice a fi comercializat (executat, prestat) pînă    la   efectuarea   încercărilor   (expertizelor)   şi   obţinerea rezultatelor.  La produsele uşor alterabile se ţine cont de termenele de valabilitate.
    Identificarea,   controlul   tehnic   al   produselor   (proceselor, serviciilor) se efectuează de către persoana cu funcţii de răspundere de la organul de control în prezenţa agentului economic.
    Rezultatele expertizării şi încercărilor se extind asupra întregului lot   de  produse  (procese,  servicii),  din  care  au  fost  prelevate eşantioanele.
    3. Costul eşantioanelor   (mostrelor)  prelevate  pentru  efectuarea controlului  corespunderii  lor cu cerinţele documentelor  normative  de standardizare  se  atribuie la cheltuielile de producţie  ale  agentului economic controlat.
    4. În rezultatul  încercărilor, controlului metrologic,  controlului tehnic   şi   identificării  produselor  (proceselor,  serviciilor)   se întocmeşte un proces-verbal.
    În cazul în care    rezultatele   încercărilor   (expertizei)   sînt pozitive,  se  face  o înscriere corespunzătoare în  procesul-verbal  de prelevare a eşantioanelor (mostrelor) şi în procesul-verbal de încercări (expertiză).   În  cazul  rezultatelor  negative,  cînd  s-au  constatat încălcări  ale documentaţiei normative de standardizare şi ale calităţii produselor se întocmeşte un act.
    Actul de control  serveşte  drept bază juridică pentru  emiterea  de dispoziţii  şi  hotărîri privind aplicarea de măsuri în conformitate  cu legislaţia în vigoare.
    5. În actul de  control  se face o caracterizare sumară a  agentului economic  controlat  şi se menţionează încălcările  constatate,  cauzele lor,  urmările  posibile,  precum  şi alte date  ce  justifică  măsurile aplicate.
    Actul este semnat     de    toţi    participanţii    la     control. Responsabilitatea  pentru plenitudinea, veridicitatea şi  obiectivitatea datelor  menţionate în act o poartă conducătorul echipei de control  sau persoana cu funcţii de răspundere abilitată să efectueze controlul.
    Conţinutul actului  se  aduce la cunoştinţa conducătorului  unităţii economice, precum şi a persoanelor fizice, care îl semnează. În cazul în care  conducătorul  refuză  să-l  semneze, în  act  se  face  înscrierea corespunzătoare.
    Persoanele controlate  au  dreptul  să-şi  expună  în  scris  opinia personală asupra rezultatelor controlului, care se anexează la act.
    6. Ca urmare   a   controlului,  după  constatarea   necorespunderii produselor (proceselor, serviciilor) prevederilor documentelor normative de  standardizare, se emite o dispoziţie privind sistarea fabricării  şi (sau)  comercializării  (executării, prestării) produselor  (proceselor, serviciilor).
    Dispoziţia privind  sistarea  fabricării  şi  (sau)  comercializării (executării,    prestării)    produselor    (proceselor,    serviciilor) nestandardizate,  de  calitate  inferioară, se emite, în cazul  în  care încălcările  constatate  pot fi lichidate prin executarea de acţiuni  de corecţie în termenele stabilite.
    În dispoziţie  trebuie  să fie menţionate condiţiile de remediere  a deficienţelor  produselor  (proceselor, servicilor) şi aducerii  lor  în conformitate cu prevederile standardelor.
    7. După remedierea     deficienţelor     produselor     (proceselor, serviciilor), persoana împuternicită de organul care a sistat fabricarea şi (sau) comercializarea (executarea, prestarea) produselor (proceselor, serviciilor)   nestandardizate,  de  calitate  inferioară,  exercită  un control  repetat şi, în cazul în care produsele (procesele,  serviciile) corespund    cerinţelor   documentelor   normative   de   standardizare, autorizează  fabricarea şi (sau) comercializarea (executarea, prestarea) acestora,   iar  în  caz  de  necorespundere  -  se  aplică  prevederile capitolului 4 al prezentului Regulament.
    8. În cazul imposibilităţii    aducerii   produselor    (proceselor, serviciilor) nestandardizate, de calitate inferioară, în conformitate cu prevederile  documentelor normative de standardizare, iar folosirea  lor nu  prezintă pericol pentru viaţa şi sănătatea consumatorilor şi  pentru mediul  ambiant,  se  eliberează  o  autorizaţie  pentru  comercializare (executare,  prestare)  la preţ redus, în conformitate cu Legea  privind protecţia consumatorilor.
IV. MODUL DE SISTARE A FABRICĂRII ŞI COMERCIALIZĂRII, RETRAGERE
DIN CIRCULAŢIE ŞI NIMICIRE A PRODUSELOR (PROCESELOR, SERVICIILOR)
CE PREZINTĂ PERICOL PENTRU VIAŢA ŞI SĂNĂTATEA CONSUMATORILOR ŞI
PENTRU MEDIUL AMBIANT
    1. Retragerea  din circulaţie a produselor (proceselor, serviciilor) ce   prezintă  pericol  pentru  viaţa  şi  sănătatea  consumatorilor  se efectuează  în baza art. 22 al Legii privind protecţia consumatorilor şi art.  12  şi 33 ale Legii privind asigurarea  sanitaro-epidemiologică  a populaţiei.  Retragerea din circulaţie poate fi efectuată de  producător sau de persoanele împuternicite de organele menţionate în capitolul 2 al prezentului Regulament în limitele competenţei lor.
    2. Inspectorul  principal  de stat pentru standarde,  metrologie  şi supraveghere  tehnică,  în  baza actelor de control,  care  conţin  date despre încălcarea cerinţelor de inofensivitate a produselor (proceselor, serviciilor), emite prescripţii privind:
    a) lichidarea   abaterilor  de  la  cerinţele  de  inofensivitate  a produselor (proceselor, serviciilor);
    b) sistarea comercializării   (executării,   prestării)   produselor (proceselor,  serviciilor), care pot aduce prejudicii bunurilor,  vieţii şi  sănătăţii  consumatorilor şi mediului ambiant, în caz de  absenţă  a standardelor,  care  să  conţină  cerinţe obligatorii  faţă  de  produse (procese, servicii);
    c) sistarea fabricării  şi  comercializării (executării,  prestării) produselor   (proceselor,   serviciilor)  ce  prezintă  pericol   pentru bunurile, viaţa şi sănătatea consumatorilor şi pentru mediul ambiant;
    d) scoaterea din producere a produselor (proceselor, serviciilor) ce prezintă  pericol pentru bunurile, viaţa şi sănătatea consumatorilor  şi pentru mediul ambiant;
    e) retragerea  din  circulaţie  şi de la  consumatori  a  produselor (proceselor,  serviciilor) ce prezintă pericol pentru bunurile, viaţa şi sănătatea consumatorilor şi pentru mediul ambiant.
    3. Prescripţia  privind  lichidarea  abaterilor de la  cerinţele  de inofensivitate a produselor (proceselor, serviciilor) se emite în caz de constatare   în   timpul   controlului  a   încălcării   cerinţelor   de inofensivitate  a produselor (proceselor, serviciilor), comise de  către producător (executor, prestator), şi care pot fi înlăturate în termenele stabilite prin remedierea deficienţelor.
    4. Prescripţia privind sistarea comercializării, executării, prestării)  produselor (proceselor, serviciilor), folosirea cărora poate aduce  prejudicii  bunurilor,  vieţii  şi  sănătăţii  consumatorilor  şi mediului  ambiant,  în  caz de absenţă a standardelor, care  să  conţină cerinţe obligatorii faţă de produse (procese, servicii), se emite pentru producător  (executor,  vînzător),  pînă  la elaborarea  şi  punerea  în aplicare  a  standardelor ce conţin cerinţe obligatorii pentru  asemenea produse (procese, servicii).
    Periculozitatea  produselor  (proceselor, serviciilor) se  determină din  informaţia parvenită din actele de control ale organelor abilitate, de  la consumatori, asociaţiile de protecţie a consumatorilor, din  alte surse.
    5. Prescripţia  privind sistarea fabricării şi (sau) comercializării (executării, prestării) produselor (proceselor, serviciilor) periculoase pentru  bunurile,  viaţa  şi sănătatea consumatorilor şi  pentru  mediul ambiant  se  emite  în cazul cînd în timpul controlului se  constată  că aceste  produse  (procese,  servicii),  în cazul  respectării  de  către consumator  a  regulilor de utilizare, păstrare sau transportare,  aduce sau   pot   să   aducă  prejudicii  bunurilor,   vieţii   şi   sănătăţii consumatorului   şi   mediului   ambiant  ca  urmare   a   deficienţelor constructive,  de  producere,  de  receptură şi a  altor  neajunsuri,  a imperfecţiunii documentelor tehnice şi a altor documente normative.
    Prescripţia se  înmînează producătorului şi este în vigoare pînă  la lichidarea abaterilor de la cerinţele de inofensivitate.
    O atare prescripţie  se  emite  şi  în cazul  cînd  este  imposibilă lichidarea abaterilor de la cerinţele de inofensivitate.
    6. Prescripţia   privind   retragerea  din  circulaţie  şi   de   la consumatori  a produselor (proceselor, serviciilor) ce prezintă  pericol pentru  bunurile,  viaţa  şi sănătatea consumatorilor şi  pentru  mediul ambiant se emite în cazurile de constatare a faptelor de:
    a) comercializare  (executare,  prestare) a produselor  (proceselor, serviciilor),  utilizarea  cărora  pot să  aducă  prejudicii  bunurilor, vieţii  şi  sănătăţii  consumatorilor  şi mediului ambiant,  în  caz  de absenţă  a  standardelor  care să conţină cerinţe  obligatorii  faţă  de produsele (procesele, serviciile) în cauză;
    b) comercializare  (executare,  prestare) a produselor  (proceselor, serviciilor)  care în cazul respectării de către consumator a  regulilor de   utilizare,  păstrare  sau  transportare,  aduc  sau  pot  să  aducă prejudicii  bunurilor,  vieţii şi sănătăţii consumatorului  şi  mediului ambiant  ca  urmare  a  deficienţelor  constructive,  de  producere,  de receptură,   de  calitate  şi  a  altor  neajunsuri,  a   imperfecţiunii documentelor tehnice şi a altor documente normative;
    c) comercializare  (executare,  prestare) a produselor  (proceselor, serviciilor)  scoase  din procesul de producţie, din cauza faptului  că, deşi regulile de utilizare, păstrare sau transportare sînt respectate de către consumator, ele totuşi aduc sau pot să aducă prejudicii bunurilor, vieţii şi sănătăţii consumatorilor şi mediului ambiant, iar cauzele care generează daunele sînt imposibil de înlăturat.
    Prescripţia se înmînează producătorului (executorului, vînzătorului).
    7. În privinţa  produselor  alimentare care prezintă pericol  pentru viaţa şi sănătatea consumatorilor şi pentru mediul ambiant, deficienţele cărora  sînt  imposibil  de  înlăturat, se  adoptă  o  hotărîre  privind retragerea şi utilizarea sau nimicirea lor.
    Hotărîrea se  adoptă  de către medicul-şef sanitar de stat  în  baza materialelor controlului.
    8. În hotărîrea  privind  retragerea  şi  utilizarea  sau  nimicirea produselor se menţionează, că:
    produsele pot  fi  utilizate doar în calitate de materie primă  după prelucrarea acestora la întreprinderile specializate.
    9. În hotărîre  de asemenea se indică întreprinderea la care vor  fi prelucrate produsele.
    10. După prelucrarea produselor în calitate de materie primă aceasta trebuie  să  fie  supusă expertizei organului de  control  respectiv  în vederea utilizării ei pentru consum.
    11. Dacă un lot  de  produse  este  considerat  inutilizabil  pentru consum,    dar    nu    prezintă   pericol   din   punct    de    vedere sanitaro-epidemiologic,   produsele  pot  fi  acceptate,  în  baza  unei hotărîri  corespunzătoare a medicului veterinar, ca hrană pentru animale sau ca produs de uz tehnic.
    În cazul în care  produsele  alimentare  urmează a fi  nimicite,  se emite  o  hotărîre  specială  a  medicului-şef sanitar  de  stat  sau  a medicului  veterinar,  în care se indică modul, metoda şi  termenele  de nimicire.
    Hotărîrea se înmînează agentului economic contra semnătură.
    12. În cazul   în   care  produsele  industriale  periculoase sînt imposibil de  prelucrat  şi  de  adus  în  conformitate  cu  cerinţele documentaţiei  normative,  hotărîrea  privind  nimicirea  lor  o  adoptă Departamentul Standarde, Metrologie şi Supraveghere Tehnică.
    13. Responsabilitatea    pentru   integritatea   produselor   supuse nimicirii  în  baza  unei  hotărîri a instanţei competente  sau  a  unui document  special, se pune în sarcina conducătorului întreprinderii  sau gestionarului,   indicînd  obligatoriu  funcţia,  numele  şi   prenumele persoanei   de  răspundere,  denumirea  produselor,  greutatea,  mărimea lotului, numărul unităţilor de ambalaj etc., care se lasă spre păstrare, precum şi termenele de păstrare.
    14. În cazul   cînd  hotărîrea  privind  nimicirea  produselor  este atacată,  se permite o amînare a termenului de nimicire, dacă  păstrarea acestora nu prezintă pericol din punct de vedere sanitaro-epidemiologic, există  condiţii adecvate de păstrare a lor un timp oarecare, fără a  se altera.
    15. Întru evitarea   utilizării  produselor supuse  nimicirii   ele trebuie să fie denaturate în modul stabilit.
    Nimicirea (îngroparea,   arderea),   despre  care  în   decizie se menţionează  în  mod  special,  se execută  cu  puterile  şi  mijloacele agentului   economic  în  prezenţa  comisiei,  instituite  prin  ordinul agentului economic.
    16. Despre nimicirea   lotului   de   produse   se   întocmeşte   un proces-verbal, în care se menţionează:
    data şi locul      întocmirii      procesului-verbal;      
  denumirea întreprinderii,  căreia îi aparţin produsele, şi a întreprinderii care a livrat producţia, numărul scrisorii de trăsură pentru mărfuri;
    numele, prenumele, funcţia membrilor comisiei;
    denumirea şi cantitatea produselor nimicite;
    metoda de nimicire;
    organul din dispoziţia căruia au fost nimicite produsele (de indicat documentul).
    Procesul-verbal privind nimicirea produselor rebutate trebuie să fie prezentat organului de control respectiv în termen de 24 ore.
    Reprezentantul  (persoana  de răspundere) organului de control  este prezent la nimicirea producţiei.
    17. Toate cheltuielile  şi pagubele ce ţin de executarea  lucrărilor de   nimicire   le  suportă  agenţii  economici,  care  au  produs   sau comercializat produsele periculoase.
V. MODUL ŞI CONDIŢIILE DE RETRAGERE
A PRODUSELOR FALSIFICATE
    1. La stabilirea  conformă a faptelor de comercializare a produselor falsificate persoanele oficiale competente în domeniu întreprind acţiuni de  sistare sau retragere a acestora din circulaţie, comunicînd operativ instanţelor  de  resort competente pentru a lua măsurile  respective  de sechestrare a produselor falsificate.
    2. În scopul   păstrării  produselor  în  stare  integrală  pînă  la examinarea  cazului de către instanţele competente, factorii de  decizie ai  organelor  de  control  indicate  la  capitolul  II  al  prezentului Regulament,  sigilează  produsele,  despre care fapt  se  întocmeşte  un proces-verbal,  în care se menţionează denumirea, cantitatea produselor, ambalajul,  locul de depozitare, persoana responsabilă pentru  păstrarea produselor.  Regimul  de temperatură şi condiţiile sanitare  trebuie  să asigure  integritatea  produselor  pînă  la  soluţionarea  definitivă  a cazului.
    Dacă nu există  condiţii  pentru sigilarea produselor  sau  lipseşte certitudinea păstrării lor intacte pînă la adoptarea deciziei cu privire la  confiscare, produsele se retrag, despre care fapt, în prezenţa a doi martori  şi  a  reprezentantului agentului economic,  se  întocmeşte  un proces-verbal de retragere.
    Copia procesului-verbal  se  înmînează, contra semnătură,  agentului economic.
    3. În procesul-verbal  de  retragere  a produselor  trebuie  să  fie indicate  concret:  cantitatea (numărul), denumirea, costul  produselor, marca, ambalajul, denumirea agentului economic sau datele de anchetă ale persoanei de la care a fost retrasă producţia.
    4. Funcţionarul,  care efectuează retragerea produselor,  stabileşte locul depozitării acestora.
    În cazul în care produsele se comercializează pe piaţă şi vînzătorul nu  dispune  de condiţii pentru sigilarea lor, responsabilitatea  pentru integritatea produselor se pune în sarcina administraţiei pieţei.
    5. Predarea produselor   spre  păstrare  se  legalizează   printr-un proces-verbal după o formă stabilită.
    6. În cazul retragerii produselor falsificate, uşor alterabile şi al lipsei  de  condiţii  pentru asigurarea integrităţii  lor,  factorul  de decizie,  în  baza  avizului  specialiştilor,  pune  în  faţa  instanţei competente,   problema  privind  adoptarea  unei  decizii  în   privinţa produselor uşor alterabile pînă la examinarea definitivă a cazului.
    7. În cazul cînd  proprietarul  nu  este identificat,  produsele  se declară  fără  stăpîn  şi  se transmit, prin  intermediul  instanţei  de judecată, în proprietatea statului.
    8. Cheltuielile  ce  ţin  de păstrarea  produselor  şi  cheltuielile pentru expertiza şi prelucrarea lor le suportă proprietarul producţiei.
    9. Avizul privind  necesitatea prelucrării produselor falsificate se emite  de  către  organul  de  control  corespunzător,  în  care  acesta menţionează întreprinderile la care pot fi prelucrate produsele.
    10. Prelucrarea   produselor  falsificate,  conform  legislaţiei   o efectuează   întreprinderea-producătoare,   dacă  ea  este  situată   pe teritoriul republicii.
    11. În cazul  în care produsele sînt declarate fără stăpîn şi nu are cine  să  suporte  cheltuielile  pentru păstrarea  şi  prelucrarea  lor, acestea   se  compensează  din  contul  comercializării  materiei  prime obţinute în urma prelucrării.
    12. Predarea   produselor   de  import  sau  produselor,  al   cărui producător  nu este cunoscut, spre prelucrare se efectuează pe baza unui contract încheiat cu producătorul autohton.
    13. Produsele  falsificate, care nu prezintă pericol pentru viaţa şi sănătatea consumatorilor şi pentru mediul ambiant, pot fi comercializate la preţ redus.
    14. Evidenţa,  evaluarea şi comercializarea produselor se efectuează în  conformitate cu Regulamentul asupra modului de evidenţă, evaluare şi vînzare  a  bunurilor  confiscate în condiţiile legii,  fără  stăpîn,  a bunurilor  trecute  în  posesia  statului cu drept de  succesiune  şi  a comorilor,  aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 267 din 17 mai 1993.
    15. Despre toate  cazurile  de depistare a faptelor de fabricare  şi comercializare a produselor falsificate sau care prezintă pericol pentru viaţa  şi  sănătatea consumatorilor şi pentru mediul ambiant  persoanele oficiale  competente  care  au depistat aceste fapte  sînt  obligate  să anunţe imediat instanţele de resort competente.
VI. DISPOZIŢII FINALE
    Acţiunile nelegitime   ale  factorilor  de  decizie  menţionaţi   la capitolul  2  al  prezentului Regulament pot fi  atacate  în  instanţele ierarhic superioare sau în instanţele judecătoreşti.
    Factorii de decizie  de la organele de control poartă răspundere, în modul  stabilit  de  legislaţie,  pentru  daunele  pricinuite  agenţilor economici prin acţiunile lor nelegitime.