HGM1300/2001
ID intern unic:  298695
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1300
din  27.11.2001
despre aprobarea Regulamentului privind întocmirea
şi ţinerea cadastrului funcţional urban
Publicat : 06.12.2001 în Monitorul Oficial Nr. 147-149     art Nr : 1349

   
MODIFICAT
   
HG709 din 06.08.10, MO145-147/13.08.10 art.792

    În conformitate cu prevederile Legii nr.835-XIII din 17 mai 1996 privind principiile urbanismului şi amenajării  teritoriului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.1-2, art.2; 1999, nr.39-41, art.165) şi în scopul evidenţei, inventarierii sistematice şi ţinerii cadastrului funcţional urban, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă conform anexei Regulamentul privind întocmirea şi ţinerea cadastrului funcţional urban.
2. Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului va asigura:
coordonarea metodologică a activităţii instituţiilor şi agenţilor economici autorizaţi să instituie cadastrul funcţional urban;
revizuirea, în comun cu Ministerul Învăţămîntului, a programelor de studii la specializările arhitectură, urbanism, amenajarea teritoriului şi construcţii şi introducerea în instituţiile de învăţămînt superior a unor programe suplimentare de instruire în domeniul cadastrului funcţional urban.
3. Controlul îndeplinirii prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului, Agenţiei de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru, prefecturilor judeţelor şi municipiului Chişinău.

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                                Vasile TARLEV
    Contrasemnată:
    Ministrul ecologiei, construcţiilor
    şi dezvoltării teritoriului                                                            Gheorghe Duca

    Chişinău, 27 noiembrie 2001.
Nr. 1300.

Anexă
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 1300
din 27 noiembrie 2001
REGULAMENTUL
privind întocmirea şi ţinerea cadastrului funcţional urban
I. Dispoziţii generale
1.1. Regulamentul privind întocmirea şi ţinerea cadastrului funcţional urban (în continuare - Regulamentul) este elaborat în baza Legii nr.835-XIII din 17 mai 1996 privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 1-2, art.2; 1999, nr. 39-41, art.165) în scopul evidenţei, inventarierii sistematice a bunurilor imobiliare şi edilitare şi utilizării lor cît mai eficiente pentru dezvoltarea durabilă a localităţilor din ţară.
1.2. Cadastrul funcţional urban este un cadastru de specialitate şi reprezintă  baza informaţională a sistemului de reglementări, menit să asigure funcţionarea şi dezvoltarea localităţilor.
1.3. Prezentul Regulament stabileşte destinaţia, procedura întocmirii, ţinerii şi actualizării cadastrului funcţional urban.
1.4. Responsabili pentru crearea cadastrului funcţional urban sînt: la nivel naţional - autoritatea publică centrală în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului, la nivel regional şi local - autorităţile publice locale (organele locale de arhitectură şi urbanism), iar utilizatorii datelor lui sînt persoanele fizice şi juridice din localităţile respective, precum şi alte persoane din afara lor sau de peste hotarele ţării, abilitate cu drepturi, conform legislaţiei în vigoare.
1.5. Procedura şi modul de  utilizare a datelor cadastrului funcţional urban sînt stabilite de legislaţie.
1.6. Autoritatea publică centrală în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului organizează, coordonează şi controlează executarea şi calitatea lucrărilor cadastrului funcţional urban la nivel naţional.
II. Destinaţia cadastrului funcţional urban
2.1. Cadastrul funcţional urban reprezintă un subsistem de evidenţă şi inventariere a datelor şi informaţiilor privitor la teritoriile localităţilor, necesare autorităţilor publice centrale şi organelor locale în exercitarea de către acestea a funcţiilor ce le revin conform legislaţiei în vigoare în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului şi construcţiilor.
2.2. Obiectivul cadastrului funcţional urban este crearea bazei informaţionale de date privind funcţionarea şi dezvoltarea localităţilor. Această bază se va constitui din datele tehnice şi economice de evidenţă a tuturor obiectelor imobiliare, fondurilor edilitar şi funciar din intravilanul localităţilor.
2.3. Baza informaţională de date se va utiliza pentru:
- adoptarea în termene oportune a deciziilor privind acţiunile urbanistice din teritoriul respectiv;
- schimbul de informaţii între cadastrele de specialitate;
- furnizarea informaţiei necesare ministerelor, departamentelor, regiilor autonome pentru asigurarea exercitării de către acestea a atribuţiilor ce le revin, inclusiv cele ce vizează dezvoltarea teritoriilor în conformitate cu legislaţia în vigoare;
- furnizarea de informaţii persoanelor fizice şi juridice, la solicitarea acestora;
- realizarea sintezelor statistice privind terenurile şi construcţiile pe destinaţiile stabilite conform legislaţiei;
- transmiterea selectivă a datelor şi informaţiilor necesare pentru elaborarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
- înaintarea propunerilor privitor la protejarea, renovarea, revitalizarea, reconstrucţia obiectelor de interes public sau celor care reprezintă patrimoniu naţional sau local.
III. Componentele cadastrului funcţional urban
3.1. Cadastrul funcţional urban, fiind unul din cadastrele de specialitate, se constituie din blocurile de informaţii departamentală, care corespunde specificului lucrărilor, şi cea preluată din alte sisteme informaţionale. Cele mai importante componente ale cadastrului funcţional urban sînt cadastrul reţelelor edilitare şi informaţia din documentaţia de urbanism şi amenajarea teritoriului.
3.2. Obiecte ale cadastrului reţelelor edilitare sînt reţelele subterane şi supraterane de alimentare cu apă potabilă şi industrială, de canalizare, termoficare, gaze naturale, electrice, telefonice etc., precum şi căile de rulare a mijloacelor de transport electric, construcţiile supraterane de identificare a instalaţiilor electrice, staţiile de pompare şi de punere sub presiune şi alte construcţii şi instalaţii, care fac parte din dotarea edilitară de interes public sau comun, precum şi reţelele obiectului imobil sau alăturate acestuia.
3.3. Obiectele sau fragmentele reţelelor edilitare amplasate în extravilanul localităţilor se consideră componente ale structurii localităţii şi se includ în cadastrul funcţional urban.
3.4. Informaţia specifică pentru cadastrul funcţional urban rezultă din lucrările executate pe teren, constituite din culegerea datelor ce conţin:
- caracteristicile funcţionale ale clădirilor;
- dotările edilitare existente la nivel de parcelă;
- dotările edilitare şi tipurile lor, existente în interiorul corpului de clădire;
- informaţii de detaliu cu caracteristicile constructive ale clădirilor.
3.5. Cadastrul reţelelor edilitare este constituit:
din elemente cu aspect tehnic, preluate din Cadastrul Naţional,  referitoare la:
- evidenţa şi inventarierea, pe tipuri, a reţelelor edilitare;
- determinarea poziţiei în plan şi a modului de pozare a traseelor reţelelor principale şi de distribuire a acestora;
- determinarea poziţiei în plan a construcţiilor tehnice şi amenajărilor edilitare;
- determinarea cotelor elementelor/punctelor semnificative ale reţelelor edilitare (capacele căminelor de vizitare, radierele căminelor etc.);
- din elemente aparţinînd aspectului calitativ, precum şi din elemente tehnice, care nu au fost introduse în Cadastrul Naţional şi se referă la:
- fişele conţinînd diferite informaţii (fişele de artere, unicat, standard etc.);
- informaţiile privind natura materialului conductelor, precum şi diametrele lor;
- informaţiile privind starea reţelelor;
- informaţiile privind debitele, capacităţile etc.
3.6. Cadastrul funcţional urban poate utiliza în conformitate cu legislaţia în vigoare şi date din alte sisteme informaţionale, instituite pe teritoriile localităţilor, cum ar fi:
- registrul de stat al populaţiei;
- registrul unităţilor juridice de stat;
- cadastrul bunurilor imobile;
- cadastrul apelor şi monitoringul mediului acvatic;
- cadastrul silvic şi monitoringul pădurilor;
- registrul spaţiilor verzi;
- cadastrul obiectelor şi complexelor din fondul ariilor naturale protejate de stat;
- cadastrul drumurilor etc.
3.7. În procesul executării lucrărilor cadastrului funcţional urban, datele şi informaţiile preluate din alte sisteme informaţionale se precizează, fiind comparate cu cele din teren. Despre elementele cu abateri de la cele preluate vor fi  informaţi deţinătorii cadastrelor respective.
3.8. Conţinutul cadastrului funcţional urban trebuie să reprezinte un ansamblu de date corespunzătoare listei indicatorilor urbani pentru localităţile Republicii Moldova, care va fi elaborată şi aprobată de autoritatea publică centrală în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului.
IV. Întocmirea cadastrului funcţional urban
4.1. Autorităţile administraţiei publice locale vor asigura, din mijloacele bugetelor locale, instituirea şi ţinerea cadastrului funcţional urban pentru teritoriile administrate de ele.
4.2. Executanţi ai lucrărilor cadastrului funcţional urban pot fi instituţii şi firme autorizate.
4.3. Beneficiari ai lucrărilor cadastrului funcţional urban sînt persoanele fizice şi juridice interesate în obţinerea informaţiei respective.
4.4. Pentru întocmirea cadastrului funcţional urban se elaborează tema lucrării, în care se precizează zona, tipul şi scopul activităţii.
În tema lucrării vor fi expuse solicitările privind instituirea sau actualizarea cadastrului. Acestea trebuie să fie formulate clar şi să includă:
a) studiul şi hotarele zonei, în care se solicită executarea lucrărilor de cadastru funcţional urban;
b) argumentarea necesităţii executării sau corectării planurilor topografice pe acest teritoriu;
c) lista cu adresele bunurilor imobile, pentru care se solicită inventarierea tehnică a imobilului;
d) eventualele racordări ale lucrărilor de cadastru funcţional urban, care se vor desfăşura concomitent cu alte lucrări cadastrale executate în acea zonă;
e) alte cerinţe referitoare la lucrările solicitate (redactare, multiplicare etc.).
4.5. Înaintea elaborării proiectului, executantul lucrărilor de cadastru funcţional urban este obligat să studieze şi să analizeze materialele geodezice şi cartografice existente în zonă, precum şi să ia cunoştinţă de stadiul realizării cadastrului bunurilor imobile în respectiva zonă.
4.6. Proiectul executării lucrărilor de cadastru al reţelelor edilitare trebuie să conţină:
- memoriul tehnic cu justificarea soluţiilor propuse;
- delimitarea zonei în care se execută lucrările de cadastru al reţelelor edilitare, gradul de asigurare a zonei cu foi de plan şi nomenclatorul acestora;
- elementele de fond pe care trebuie să le conţină planul cadastral al reţelelor edilitare (puncte din reţeaua de sprijin şi de ridicare, limite de străzi, proprietăţi, spaţii verzi, ape, zone fără acces şi industriale etc.);
- abonaţii principali - locuinţe, instituţii, construcţii social-culturale, complexe agroindustriale etc.;
- elementele care trebuie culese în teren pentru fiecare tip de reţea, precum şi pentru construcţiile şi amenajările cu destinaţie tehnico-edilitară (elementele pentru poziţionarea în plan şi în înălţime a capacelor căminelor de vizitare, racordărilor şi branşamentelor, a camerelor de tragere, construcţiilor auxiliare, traseelor etc.);
- proiecţia reţelei de sprijin şi de ridicare, ce trebuie să satisfacă, pe lîngă cerinţele privind întocmirea planului pentru cadastrul bunurilor imobile, şi cerinţele pentru ridicarea în plan şi în înălţime a reţelelor edilitare;
- determinarea metodelor şi instrumentelor, care vor fi folosite pentru culegerea datelor planimetrice şi altmetrice, necesare pentru poziţionarea elementelor de suprafaţă şi stabilirea traseelor pentru reţelele edilitare subterane şi supraterane;
- lungimile tronsoanelor de arteră ale intervalului întreg dintre profilele transversale pe artere, precum şi ale elementelor profilelor longitudinale şi transversale;
- informaţiile care trebuie culese pentru fiecare tip de reţea edilitară - diametre (dimensiuni), cămine de vizitare, diametre ale conductelor de canalizare, materiale de construcţie, număr de cabluri pozate la un loc, tensiuni, capacităţi, presiuni, adîncimi, pante sau ruperi de pante, precum şi o serie de informaţii privind arterele - denumiri, numere (indice) poştale, îmbrăcăminţi, lungimi şi lăţimi de carosabil şi trotuare etc.;
- planurile tematice, care trebuie întocmite folosind semnele convenţionale pentru fiecare tip de reţea;
- fişele care urmează a fi întocmite pentru fiecare tip de reţea şi conţinutul acestora;
- modul de executare a desenului planului reţelelor edilitare;
- modul de stocare şi transmitere a datelor şi informaţiilor privind reţelele edilitare.
4.7. Proiectele executării lucrărilor de cadastru al bunurilor imobile şi de cadastru al reţelelor edilitare se consideră definitivate numai dacă ele conţin informaţiile complete şi actualizate, specificate în pct. 4.5 şi 4.6.
4.8. Procedura prezentării propunerilor de actualizare şi completare a sistemelor informaţionale, care furnizează datele cadastrului funcţional urban, va fi stabilită prin acte normative, elaborate de autoritatea publică centrală în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului, coordonate cu ministerele şi departamentele interesate şi aprobate în modul stabilit.
V. Documentaţia finală a cadastrului funcţional urban
5.1. Cadastrul funcţional urban fiind un subsistem de evidenţă şi inventariere, datele şi informaţia privind aspectul  tehnic şi economic al imobilului sau reţelei edilitare se ataşează la datele şi structura altor sisteme informaţionale, constituind documentaţia cadastrală finală.
5.2. Documentaţia finală a compartimentului edilitar se va constitui din următoarele materiale:
a) planul reţelelor edilitare complexe pe secţiuni standardizate, cartografiate cu precizie pe materiale rigide începînd de la scara cea mai mică 1:1000 şi în versiune electronică;
b) planurile tematice, întocmite la aceleaşi scări ca şi planul cadastral complex, prezentate numai pentru un tip de reţea;
c) profilul longitudinal, care se întocmeşte numai pentru reţeaua de canalizare şi pentru cea de alimentare cu apă. Scara distanţelor se alege egală cu scara planului sau mai mică, dacă traseul este lung şi dotările anexe sînt rare. Scara înălţimilor se va alege în funcţie de pantele specifice ale terenului din localitatea respectivă. Scara poate să difere în funcţie de zone;
d) profilele transversale: scara distanţelor va fi de 1:100 şi cea a înălţimilor de 1:10 sau 1:50. Profilele transversale se vor prezenta grupat pentru fiecare arteră;
e) releveele căminelor, camerelor de vizitare şi ale altor construcţii auxiliare, care vor fi executate la scări convenabile, stabilite de comun acord cu beneficiarul  în funcţie de conţinutul lor;
f) schema tronsoanelor pe tipuri de reţele se întocmeşte în cadrul fişei arterei, la scara convenabilă, pentru a prezenta o vedere de ansamblu asupra tronsonului respectiv de reţea;
g) fişele cu informaţii complementare:
- fişa de arteră -  conţine date referitoare la arteră pentru fiecare tip de reţea;
- fişa unicat -  conţine elemente constructive din structura  reţelelor;
- fişa standard - conţine detalii de pozare etc.;
h) diverse documente care au fost folosite la întocmirea proiectului:
- planurile topografice sau cadastrale vechi;
- planurile preluate de la deţinătorii reţelelor cu adnotările rezultate din analiza şi studierea terenului;
- schiţe, scheme, secţiuni, întocmite în teren pentru staţii, reţele inelare, profile etc.;
- carnetele de teren cu observaţii, calcule, note tehnice, explicative, justificative etc.
5.3. Documentaţia finală a cadastrului funcţional urban se verifică, se avizează şi se recepţionează în modul stabilit.
5.4. Datele şi informaţiile cadastrului funcţional urban vor fi structurate şi predate beneficiarului în versiune electronică, într-un format compatibil cu programele moderne. Datele se vor codifica în conformitate cu metodologia unică, aprobată în Republica Moldova.
5.5. La cererea beneficiarului, imprimarea documentaţiei finale a cadastrului funcţional urban se va efectua pe suport de plastic transparent nedeformabil şi magnetic în scopul utilizării lui în cadrul proiectării asistate de calculator.
5.6. Pentru  identificarea operativă şi manevrarea eficientă a informaţiei cadastrului funcţional urban, se ţine evidenţa ei selectivă, care constă din:
- evidenţa scriptică, prin intermediul cartotecilor sau registrelor, a datelor şi informaţiei pentru imobile şi a planurilor tematice şi fişelor de arteră, standard (cu detalii de pozare) sau unicat (cu elemente constructive) pentru reţelele edilitare;
- evidenţa, în dosare înregistrate, a inventarelor ce conţin coordonatele şi cotele căminelor de vizitare.
VI. Ţinerea cadastrului funcţional urban şi actualizarea lucrărilor
de inventariere a bun
urilor imobile şi a reţelelor edilitare
6.1. Ţinerea cadastrului funcţional urban este un proces de operare  zilnică a modificărilor, care apar în timp după terminarea lucrărilor pentru un anumit teritoriu.
6.2. În scopul stocării, sistematizării şi generalizării proiectelor finalizate, preluate de la executanţii lucrărilor de cadastru, gestionării acestei activităţi, precum şi pentru determinarea necesităţii de actualizare (pe porţiuni, zone sau în întreg teritoriul localităţii) se constituie o subdiviziune specializată pentru ţinerea cadastrului funcţional urban.
Atribuţiile de bază ale acestei subdiviziuni sînt:
- administrarea procesului de executare a lucrărilor de cadastru funcţional urban;
- conlucrarea cu cadastrele de specialitate, efectuarea schimbului de informaţii necesare şi asigurarea constituirii unui  sistem unic interoperabil;
- asigurarea informaţională a autortiăţilor în scopul adoptării operative a unor decizii eficiente privind acţiunile urbanistice din localitatea respectivă şi pentru elaborarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
- colectarea datelor şi informaţiilor de la persoane fizice şi juridice - deţinători de bunuri imobile;
- asigurarea, contra plată, cu informaţii a persoanelor fizice şi juridice;
- participarea la întocmirea materialelor informative pentru organizarea licitaţiilor.
Forma organizaţional-juridică, funcţiile, obligaţiunile şi responsabilităţile subdiviziunii specializate pentru ţinerea cadastrului funcţional urban vor fi detaliate printr-un regulament elaborat şi aprobat de autoritatea publică centrală în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului.
  6.3. Indiferent în ce scopuri sînt solicitate, lucrările de inventariere tehnică a bunurilor imobile şi reţelelor edilitare trebuie să reflecte situaţia reală din teren, fiind actualizate în funcţie de modificările de ordin juridic şi tehnico-economic survenite şi în baza legislaţiei în vigoare.
Actualizarea lucrărilor de inventariere tehnică a bunurilor imobile sau reţelelor edilitare se execută în următoarele cazuri:
- dacă de la întocmirea iniţială sau ultima actualizare au trecut mai mult de şase ani;
- dacă actualizarea este solicitată în mod expres chiar
într-un  interval mai mic de şase ani;
- ori de cîte ori acţiunea de aducere la zi este bine argumentată (completări cu unele date, refaceri în cazul apariţiei unor noi acte normative privind activitatea cadastrelor etc.)
În cazul cînd actualizarea se execută la un interval mai mic de şase ani, se vor identifica printr-o acţiune de verificare şi se vor actualiza numai fişele bunurilor imobile, la care s-au produs schimbări evidente (demolări, anexări, construcţii noi, modificări de hotare etc.).
VII. Dispoziţii finale
7.1. Deţinătorii de bunuri imobile sînt obligaţi să asigure accesul la ele a specialiştilor pentru întocmirea cadastrului funcţional urban, amplasarea semnelor şi semnalelor (pe teren sau construcţii) şi protecţia acestora, să le pună la dispoziţie documentele necesare pentru includerea informaţiei corespunzătoare, precum şi datele şi informaţiile autentice solicitate.
7.2. Datele din baza informaţională a cadastrului funcţional urban al localităţilor se vor furniza ministerelor, departamentelor şi regiilor autonome în scopul îndeplinirii de către ele a obligaţiunilor ce le revin în baza contractelor încheiate în anumite condiţii tehnico-economice.
Informaţia atribuită la secret de stat se păstrează în dosare speciale şi poate fi furnizată numai cu acordul autorităţii publice cu împuterniciri de dispoziţie asupra acestor informaţii.
    [Pct.7.2 al.2) în redacţia HG709 din 06.08.10, MO145-147/13.08.10 art.792]
7.3. Prestarea serviciilor şi furnizarea informaţiei din cadastrul funcţional urban persoanelor fizice şi juridice se va efectua contra plată conform tarifelor elaborate şi coordonate în condiţiile legii.
7.4. Instituirea şi ţinerea cadastrului funcţional urban poate fi efectuată din mijloace şi surse, destinate creării sistemului Cadastrului Naţional, precum şi din granturi etc., obţinute special în aceste scopuri.
Plata pentru serviciile cadastrale se va vărsa la bugetul local pe un cont special destinat lucrărilor de amenajare a teritoriului, inclusiv elaborarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului şi lucrărilor de actualizare a cadastrului funcţional urban.
7.5. Divergenţele apărute între specialiştii antrenaţi în activităţile de întocmire, verificare şi recepţie a documentaţiei de cadastru şi utilizatorii acesteia se vor soluţiona în conformitate cu legislaţia în vigoare.