HGA31/2001
ID intern unic:  298741
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 131
din  16.02.2001
cu privire la unele măsuri de susţinere a ţiganilor din
Republica Moldova
Publicat : 22.02.2001 în Monitorul Oficial Nr. 19-20     art Nr : 170
    Abrogată prin HG1453 din 21.12.06, MO203-206/31.12.06 art.1573

    În scopul creării condiţiilor necesare pentru dezvoltarea social-culturală a ţiganilor din Republica Moldova, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Direcţiile principale de susţinere a ţiganilor din Republica Moldova pe anii 2001-2010, conform anexei.
    2. Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei, Ministerul Culturii, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Sănătăţii, Departamentul Relaţii  Naţionale şi Funcţionarea Limbilor, Academia de Ştiinţe a Moldovei, precum şi organele administraţiei publice locale, vor elabora, în decurs de 2 luni, planuri de acţiuni pentru realizarea Direcţiilor principale de susţinere a ţiganilor din Republica Moldova pe anii 2001-2010.
    3. Se stabileşte că acţiunile prevăzute pentru susţinerea ţiganilor din Republica Moldova vor fi finanţate în limitele mijloacelor bugetare alocate ministerelor şi departamentelor implicate, Academiei de Ştiinţe a Moldovei, organelor administraţiei publice locale, precum şi din contul resurselor extrabugetare.

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                Dumitru BRAGHIŞ
    Contrasemnată:
    Ministrul educaţiei şi ştiinţei                                    Ilie Vancea
    Ministrul culturii                                                        Ghenadie Ciobanu

    Chişinău, 16 februarie 2001.
     Nr. 131.
Anexă
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 131
din 16 februarie 2001
Direcţiile principale de susţinere a ţiganilor
din Republica Moldova pe anii 2001-2010

Denumirea acţiunii Responsabili
1 2

    Realizarea unui sondaj sociologic privind situaţia ţiganilor Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul şi elaborarea, în baza acestuia, a unor programe teritoriale Educaţiei şi Ştiinţei, Institutul de Cercetări Interetnice al de protecţie socială, angajare în cîmpul muncii Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Departamentul Relaţii şi dezvoltare a culturii ţiganilor Naţionale şi Funcţionarea Limbilor, organele administraţiei publice locale
    Efectuarea unui studiu al limbii şi culturii Institutul de Cercetări Interetnice al Academiei de Ştiinţe a ţiganilor din Republica Moldova , Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei, Departamentul Relaţii Naţionale şi Funcţionarea Limbilor
    Întreprinderea măsurilor adecvate pentru antrenarea Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei, Ministerul Muncii, Protecţiei copiilor în învăţămîntul primar şi gimnazial Sociale şi Familiei, organele administraţiei publice locale
    Crearea de condiţii pentru dezvoltarea înclinaţiilor Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei, Ministerul Culturii artistice tradiţionale ale ţiganilor şi pregătirea de specialişti din rîndurile lor în domeniul culturii şi artei  
    Susţinerea, în limita posibilităţilor, a activităţii Departamentul Relaţii Naţionale şi Funcţionarea Limbilor, statutare a asociaţiilor obşteşti ale ţiganilor organele administraţiei publice locale din Republica Moldova  
    Realizarea unor măsuri necesare de promovare a unui Ministerul Sănătăţii, organele administraţiei publice locale mod de viaţă sănătos şi profilaxie a bolilor în rîndul ţiganilor  
    Acordarea de ajutoare materiale familiilor socialmente Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, organele vulnerabile şi familiilor cu mulţi copii     administraţiei publice locale