HGO249/1996
ID intern unic:  300474
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 249
din  03.05.1996
pentru aprobarea Regulamentului
cu privire la formaţiunile nemilitarizate ale protecţiei civile
Publicat : 20.06.1996 în Monitorul Oficial Nr. 040     Promulgat : 03.05.1996
În conformitate cu articolul 22 din Legea Republicii Moldova  nr.271-XIII din 9 noiembrie 1994 "Cu privire la protecţia civilă" şi în scopul constituirii forţelor necesare pentru lichidarea consecinţelor situaţiilor excepţionale, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă:
Regulamentul  cu  privire  la  formaţiunile  nemilitarizate   ale protecţiei civile (se anexează);
Calculul constituirii formaţiunilor nemilitarizate ale protecţiei civile, conform anexei.
2. Departamentul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale, în termen de o lună, va elabora structura organizatorico-scriptică  şi normele  de  dotare  a  formaţiunilor  nemilitarizate  ale  protecţiei civile,  le  va  aduce  la  cunoştinţa  executanţilor, vaorganiza controlul asupra îndeplinirii lor, precum şi cerinţelor regulamentului nominalizat.
3. Se obligă conducătorii   ministerelor, departamentelor, municipiilor,  raioanelor,  primăriilor  şi  obiectelor economiei naţionale, pînă la 30 noiembrie 1996, să constituie forţele protecţiei civile conform Calculului constituirii formaţiunilor nemilitarizate ale protecţiei civile, informînd despre aceasta Departamentul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale  pînă  la  15  decembrie 1996, în corespundere cu formele dărilor de seamă.
4. Regulamentul cu privire  la  formaţiunile  nemilitarizate  ale protecţiei civile intră în vigoare de la 1 ianuarie 1997.
PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA                         Andrei SANGHELI
R E G U L A M E N T
cu privire la formaţiunile nemilitarizate
ale protecţiei civile
În prezentul Regulament sînt expuse principiile de bază ale constituirii formaţiunilor  nemilitarizate  ale  protecţiei civile, clasificarea şi destinaţia lor, completarea cu personal, instruirea cadrelor, controlul stării de pregătire.
I. Principii generale
1. Participarea la lichidarea consecinţelor situaţiilor excepţionale cu caracter natural şi tehnogen este datoria  civică  a fiecărui  locuitor  al  Republicii  Moldova.  
Constituţia Republicii Moldova în articolul 54 prevede limitarea drepturilor şi libertăţilor  cetăţenilor Republicii  Moldova,  dacă aceasta este necesar  pentru prevenirea şi  lichidarea  consecinţelor calamităţilor naturale, avariilor şi catastrofelor.
2. Formaţiunile  nemilitarizate  ale  protecţiei civile (în continuare - formaţiunile P.C.) sînt forţe destinate pentru lichidarea consecinţelor calamităţilor naturale, avariilor şi  catastrofelor  (în continuare  -  C.N.A.C.),  precum  şi  pentru  realizarea măsurilor preventive ale protecţiei civile în scopul micşorării pierderilor  din mediul populaţiei, reducerii  daunelor  cauzate  economiei  de  aceste consecinţe şi în cazul acţiunilor militare.
3. La formaţiunile P.C. sînt raportate detaşamentele,  echipele, grupele, staţiile şi subdiviziunile cu diferită destinaţie, care  sînt create, dotate şi instruite după principiul teritorial de  producţie. Ele se  creează  în  republică,  munici  pii, oraşe (sectoarele municipiului  Chişinău), raioane, sate (comune) şi  ministere, departamente,  instituţii,  asociaţii, organizaţii,  instituţii de învăţămînt, obiecte ale economiei, indiferent de forma de proprietate, subordine şi apartenenţă.
4. Crearea formaţiunilor P.C. constă în:
a) completarea cu efectiv, tehnică de autotractoare, de construcţie a drumurilor şi specială, mecanisme,  echipament  şi  alte materiale, conform statelor şi tabelelor;
b) perfectarea, prin intermediul secţiilor administrative militare, a documentelor  privind  transmiterea  Forţelor  Armate a tehnicii  specificate în punctul a)  şi  specialiştilor supuşi serviciului militar, care deservesc această tehnică;
c) instruirea efectivului conform programelor aprobate.
Începutul creării formaţiunilor P.C. îl constituie ordinul (decizia)  conducătorului  respectiv,  în  care  se  indică obiectul (sectorul de producţie) pe baza căruia se creează formaţiunile P.C. Responsabilitatea pentru crearea, dotarea, pregătirea  şi  menţinerea în  stare  de  pregătire  a  formaţiunilor  P.C. se pune  în   seama conducătorilor de ministere,  departamente, organizaţii, instituţii, asociaţii, instituţii de învăţămînt, obiecte ale economiei şi organe ale administraţiei publice locale.
5. Asigurarea medicală a  formaţiunilor P.C.  se  efectuează  de către întreg sistemul  instituţiilor  şi  organizaţiilor  medicale  şi sanitare ale republicii, municipiilor, oraşelor,  raioanelor,  satelor (comunelor) şi  obiectelor  economiei,  în  mo  dul  stabilit  pentru instituţiile medicale.
Aprovizionarea formaţiunilor P.C.cu hrană (produse alimentare) în timpul efectuării lucrărilor de salvare-deblocare de  neamînat  (în continuare - L.S.D.N.) se efectuează de către instituţiile  respective comerciale şi alimentare din teritoriu.
Finanţarea cheltuielilor pentru  efectuarea  L.S.D.N.,  atragerea tehnicii şi a transportului, asigurarea efectivului formaţiunilor P.C. cu hrană, cazare, haine speciale şi cu  transport  se  efectuează:  
în republică în întregime şi unităţile sale administrativ-teritoriale - din contul mijloacelor bugetului de  stat şi celor locale;
în ministere,  departamente - din contul mijloacelor bugetului  de stat, precum  şi  din  fondurile centralizate  ale  acestora  şi  din mijloacele de rezervă;
la unităţile economice - din contul mijloacelor acestora.
Activităţile de protecţie civilă pot fi  finanţate  şi  din  alte surse, conform legislaţiei.
6. Numărul total al formaţiunilor P.C. şi al efectivelor acestora se stabileşte în baza Calculului constituirii  formaţiunilor  P.C., elaborat de  către  Departamentul  Protecţiei  Civile  şi  Situaţiilor Excepţionale, luîndu-se în considerare  suficienţa minimă pe  timp  de pace şi desfăşurarea lor în caz de situaţii excepţionale cu  caracter militar. Totodată, se ţine cont de resursele umane, tehnica  necesară, resursele materiale şi condiţiile locale.  În caz de  apariţie  a situaţiilor  excepţiona  le  de dimensiuni  dezastruoase, organele administraţiei publice locale sînt  obligate  să  prevadă  completarea suplimentară a forţelor şi mijloacelor protecţiei civile şi au dreptul să antreneze în aceste scopuri resursele  umane  şi  tehnico-materiale locale.
Numărul stabilit al formaţiunilor P.C. se aprobă  prin  deciziile (ordinele) conducătorilor organelor de conducere la  toate  nivelurile şi se precizează anual. Modificarea numărului personalului scriptic al formaţiunilor P.C., precum şi  dotă  rii  acestora  cu  materiale  din înzestrare se efectuează de comun  acord  cu  Deparamentul  Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale.
II. Clasificarea şi destinaţia formaţiunilor
nemilitarizate ale protecţiei civile
7. Formaţiunile P.C. se divizează:
după  specificul  sarcinilor  îndeplinite - în formaţiuni cu destinaţie generală şi specială;
după subordonare - în teritoriale, de obiect şi departamentale.
8. Pentru îndeplinirea unor sarcini extremale,  apărute spontan, formaţiunile P.C. teritoriale şi departamentale (iar în  unele cazuri şi o parte dintre cele de  obiect)  se  menţin  în  stare  sporită  de pregătire (formaţiunile de cercetare, med icale, de transmisiuni, de stingere a incendiilor, de asistenţă tehnică în caz de avarii (de restabilire),  formaţiunile speciale  ale  deţinătorilor  de surse potenţiale de risc chimic sau nuclear). Termenul de aducere  în  stare de pregătire  a  acestor  formaţiuni  ale  P.C.,  pentru  îndeplinirea sarcinilor, este de pînă la 6 ore.
9. Formaţiunile teritoriale ale P.C. se creează în interesele republicii, municipiilor, oraşelor (sectoarelor    municipiului Chişinău), raioanelor şi satelor (comunelor). Baza  lor o constituie echipele (grupele) de salvare, echipele (grupele) de mecanizare a lucrărilor, echipele de prim ajutor medical,detaşamentele mobile antiepidemice, grupele de cercetare generală şi epidemiologică, subdiviziunile de stingere a incendiilor,brigăzile de asistenţă medicală de specialitate, echipele de stingere a incendiilor în păduri, echipele de artificieri, coloanele  autosanitare, subgrupele de cercetare care folosesc mijloacele  transportului  feroviar, coloanele  auto, grupele  de transmisiuni, echipele de asistenţă tehnică în caz de avarii  (de restabilire) etc. Toate aceste formaţiuni ale P.C. sînt  subordonate preşedinţilor respectivi  ai  comisiilor  pentru situaţii excepţionale şi sînt antrenate  la îndeplinirea  sarcinilor  P.C., apărute spontan, în comun cu formaţiunile P.C. de obiect.
10. Formaţiunile teritoriale ale P.C. se subdivizează în:
republicane (grupe de transmisiuni, echipe de salvare,  echipe  de mecanizare a lucrărilor, spital mobil de boli infecţioase, detaşamente mobile  antiepidemice, grupe de  cercetare  generală,  subgrupe  de cercetare  care  folosesc  mijloacele  transportului  feroviar,  grupe specializate de protecţie a plantelor, grupe specializate  veterinare, echipe de artificieri, coloane autosanitare şi coloane auto). Aceste formaţiuni ale  P.C.  sînt  antrenate  la  decizia  Guvernului  sau  a Departamentului Protec ţiei  Civile  şi  Situaţiilor  Excepţionale  în scopul prevenirii şi lichidării consecinţelor  C.N.A.C.  de  proporţie republicană (orăşenească, raională);
municipale (ale sectoarelor  municipiului  Chişinău) şi  raionale (grupe de transmisiuni, echipe (grupe) de salvare, echipe (grupe)  de mecanizare a lucrărilor, grupe  de  cercetare  generală,  subgrupe  de cercetare fitopatologică  şi  veterinară, grupe de cercetare epidemiologică, brigăzi de asistenţă  medicală  de specialitate, subdiviziuni de  stingere  a  incendiilor, echipe de stingere a incendiilor în păduri, grupe de decontaminare, staţii de decontaminare a transportului, coloane auto, grupe de menţinere a  ordinii  publice, puncte  mobile  de  alimentare,  staţii  mobile  de  aprovizionare  cu combustibil şi lubrifianţi, grupe sanitare, detaşamente de prim ajutor medical). Aceste formaţiuni ale P.C. se antrenează pentru îndeplinirea sarcinilor  la  decizia  conducătorilor  respectivi ai organelor administraţiei  publice  pe  teritoriul  municipiului, sectorului municipiului Chişinău şi raioanelor. În afară de aceasta, ele  pot  fi antrenate, la decizia organelor ierarhic superioare ale  P.C.,  şi  în alte scopuri.
11. Formaţiunile P.C.  de  la  obiecte  se  organizează  la  toate întreprinderile, în organizaţii, instituţii, instituţii de învăţămînt, ministere, departamente şi obiecte, indiferent de forma de proprietate şi subordonare. La formaţiunile P.C. de la obiecte se raportă echipele (grupele) de salvare, subgrupele de cercetare şi observare, grupele sanitare,  subgrupele (subdiviziunile)  de stingere  a  incendiilor, formaţiunile specializate ale deţinătorilor  de  surse  potenţiale  de risc chimic sai n uclear, subgrupele de deservire a construcţiilor  de protecţie  ale  P.C.,  care  sînt  prevăzute  la    fiecare    adăpost (antiaerian, împotriva radiaţiilor).
12. Protecţia animalelor agricole este  organizată  de  lucrătorii complexelor  şi  fermelor  zootehnice,  serviciilor  veterinare ale oraşelor, raioanelor, primăriilor. Protecţia şi lichidarea consecinţelor situaţiilor excepţionale  în  fitotehnie o înfăptuiesc lucrătorii brigăzilor  de  culturi  de  cîmp, de  viticultori, de pomicultori, de legumicultori şi se organizează de  organele  de  stat respective, antren ate în producţia agricolă.
Responsabilitatea pentru pregătirea forţelor, conducerea  metodică privind organizarea şi realizarea măsurilor de protecţie a producţiei agricole  în  caz  de  situaţii  excepţionale  şi  de lichidare a consecinţelor lor se pune în sarcina organe lor orăşeneşti şi raionale de supraveghere sanitaro-veterinară şi protecţie a culturilor agricole.
13. Pentru îndeplinirea sarcinilor protecţiei  civile  în  caz  de apariţie a situaţiilor excepţionale, Departamentul  Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale, preşedinţii comisiilor pentru situaţiile  excepţionale pot antrena  instituţii  şi  organizaţii în structura scriptică existentă (sectoare de exploatare a drumurilor, organizaţii de construcţie, întreprinderi de reparaţii etc.).
14.  Formaţiunile  departamentale  (speciale) (echipele,  grupele, subdiviziunile de asistenţă tehnică  în  caz  de  avarii  şi cele de restabilire) activează permanent şi sînt destinate  pentru  efectuarea controlului permanent asupra stării sistem elor de asigurare vitală  a obiectelor ce prezintă surse potenţiale de risc, pentru lichidarea  în cadrul lor a consecinţelor situaţiilor excepţionale, precum şi  pentru realizarea măsurilor speciale în procesul  îndeplinirii  L.S.D.N. Ele sînt antrenate l a dispoziţia Comisiei republicane pentru situaţii excepţionale, Departamentului  Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale şi comisiilor pentru situaţii excepţionale ale ministerelor şi   departamentelor.
Regulamentul şi structura organizatorico-scri ptică a formaţiunilor departamentale se elaborează de ministerele şi  departamentele  respective  şi  se  coordonează  cu Departamentul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale.
15. Formaţiunile P.C. cu destinaţie generală sînt menite:
echipele (grupele) de salvare - pentru  executarea lucrărilor de salvare-deblocare de neamînat la lichidarea consecinţelor  situaţiilor excepţionale;
echipele (grupele) de mecanizare a lucrărilor - pentru  efectuarea lucrărilor  de  salvare-deblocare, precum  şi  pentru   consolidarea formaţiunilor de salvare ale P.C.
16. Formaţiunile departamentale (speciale) ale P.C. sînt destinate:
grupele (subgrupele) de cercetare - pentru efectuarea cercetărilor şi observărilor în raioanele C.N.A.C., locurile  efectuării  L.S.D.N., amplasării  populaţiei  şi  formaţiunilor  P.C.,  pe  itinerarele   de deplasare a forţelor P.C.;
grupele (subgrupele) de transmisiuni - întru asigurarea legăturii preşedinţilor comisiilor pentru situaţii excepţionale, statelor-majore ale P.C. cu forţele subordonate în procesul efectuării L.S.D.N.;
medicale - pentru efectuarea cercetării medicale şi bacteriologice, acordarea asistenţei medicale urgente celor  afectaţi, realizarea măsurilor antiepidemice şi  sanitaro-igienice  în  focarele C.N.A.C., îngrijirea bolnavilor şi a celor afectaţi;
echipele de artificieri - pentru efectuarea lucrărilor de dinamitare în procesul de desfăşurare a L.S.D.N.    (prăbuşirea construcţiilor nestabile, executarea culuarelor şi căilor  de  trecere printre dărîmături);
echipele (subgrupele) de deservire a construcţiilor de protecţie - pentru  deservirea,  aducerea  în  stare  de  pregătire  a adăposturilor, deservirea adăposturilor;
formaţiunile speciale ale deţinătorilor de surse potenţiale de risc chimic sau nuclear - pentru  lichidarea  urmărilor  avariilor  la aceste obiecte;
grupele de decontaminare - pentru decontaminarea teritoriilor şi a construcţiilor;
coloanele auto şi autosanitare - pentru  evacuarea  populaţiei  şi transportarea mijloacelor materiale din raioanele expuse  pericolului, transportarea formaţiunilor P.C. la locurile de executare a  L.S.D.N., evacuarea celor afectaţi;
formaţiunile de  asigurare  tehnico-materială  (puncte  mobile de alimentare,  staţii  mobile  de  aprovizionare  cu   combustibil şi lubrifianţi)- pentru prepararea şi distribuirea hrănii calde în condiţii de cîmp şi alimentarea formaţiunilor în r aioanele executării L.S.D.N., pe itinerarele aducerii lor în focare, asigurarea cu hrană a populaţiei sinistrate şi celor afectaţi, asigurarea cu combustibil şi lubrifianţi a tehnicii şi transportului în locurile unde se efectuează L.S.D.N.
17. Succesul îndeplinirii sarcinilor de către formaţiunile P.C. se asigură prin:  
planificarea  prealabilă  şi  realizarea măsurilor  de  completare oportună  şi  calitativă cu specialişti, tehnică de autotractoare,  de construcţie  a  drumurilor şi tehnică specială, utilaje, materiale  şi instrumente,  conform  schemei  şi listelor  aprobate,  şi  rezervarea respectivă  a efectivului în formaţiunile teritoriale cu grad înalt de pregătire;
cunoaşterea  de către comandanţii formaţiunilor  P.C. a caracteristicii localităţilor şi obiectelor în care se  vor  desfăşura lucrările, a eventualei stări de lucruri la aceste obiecte în  caz  de situaţii excepţionale;
menţinerea transportului, tehnicii, utilajului şi averii în  stare bună şi completă;
cunoaşterea de către efectiv a regulilor principale ale efectuării L.S.D.N. în condiţiile unor distrugeri în  masă,  incendii,  infectări radioactive şi altor feluri de contaminări;
realizarea măsurilor de protecţie a efectivului împotriva contaminării radioactive, chimice şi bacteriologice;
formularea sarcinilor în baza analizei şi estimării situaţiei în urma C.N.A.C., precum şi în cazul situaţiilor excepţionale cu caracter militar;
respectarea regulilor de tehnică a  securităţii  şi  măsurilor  de precauţie  în  procesul  executării  L.S.D.N., care să evite suprairadierea efectivului, mutilările şi moartea oamenilor.
III. Completarea formaţiunilor protecţiei civile cu
personal, asigurarea cu tehnică şi materiale,
pregătirea profesională şi verificarea stării
de pregătire
18. În conformitate  cu  articolele  44  şi  54  ale  Constituţiei Republicii Moldova şi punctul 8 al articolului 22 din Legea Republicii Moldova "Cu privire la protecţia civilă", în componenţa  formaţiunilor P.C. sînt încadraţi în mod obligatori u cetăţenii  Republicii  Moldova apţi pentru muncă care au vîrsta: bărbaţii - de la 18 pînă  la 60 de ani; femeile - de la 18 pînă la 55 de ani, cu excepţia invalizilor  de grupele I şi II, femeilor gravide şi celor care au copii în vîrstă  de pînă la 8 ani.
Persoanele încadrate  în  formaţiunile  P.C.  sînt  asigurate,  în perioada îndeplinirii sarcinilor P.C.  de  lichidare  a consecinţelor situaţiilor excepţionale,cu hrană gratuită,  îmbrăcăminte  specială, locuinţă şi transport, păstrîndu-li-se sal ariul mediu lunar la  locul principal de muncă.
Asupra efectivului formaţiunilor P.C., care participă la  salvarea populaţiei sau la lichidarea consecinţelor  situaţiilor  excepţionale, se extind drepturile şi înlesnirile prevăzute de articolele 12 şi 13 ale Legii Republicii Moldova "Cu p rivire la protecţia civilă".
19. Asigurarea tehnico-materială a formaţiunilor  P.C.,  prevăzută de state şi tabelele dotării, se efectuează pe seama întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor şi obiectelor în baza  cărora  ele  sînt create.
Tehnica  de  autotractoare  şi  de  construcţie  a   drumurilor, repartizată de la întreprinderi, organizaţii  şi  obiecte  în  vederea completării formaţiunilor  P.C.  cu  grad  înalt  de  pregătire,  este dispensată  de  livrarea  de  mobilizare  către  Forţele  Armate   ale Republicii Moldova, în limitele numărului  specificat  în  statele  şi tabelele aprobate.
Pentru completarea formaţiunilor P.C. vor fi  puse la  dispoziţie tehnică  auto, de construcţie  a  drumurilor  şi  altă  tehnică   şi mecanisme, care sînt în stare bună.
Se prevede asigurarea  primordială cu tehnică pentru  formaţiunile teritoriale şi alte formaţiuni ale P.C. cu grad înalt de pregătire.
20. Pregătirea formaţiunilor P.C. pentru  îndeplinirea sarcinilor conform destinaţiei se organizează şi se efectuează la baza  materială de instrucţie a obiectelor în cadrul  cărora  ele  sînt  create,  după programele corespunzătoare.
Pentru desfăşurarea şedinţelor de  pregătire,  antrenamentelor  şi aplicaţiilor se utilizează, de regulă, materialele de instrucţie,  iar în caz de necesitate - materialele de consum curent.  După  încheierea şedinţelor de pregătire şi a  aplicaţiilor,  materialele  se  aduc  în ordine şi din nou se pun la păstrare.
21. Verificarea  stării  de  pregătire  a  formaţiunilor  P.C.  se efectuează în procesul aplicaţiilor, antrenamentelor, controalelor. În afară de aceasta, starea de pregătire a formaţiunilor  teritoriale cu grad înalt de pregătire se efectuează  în  fiecare  trimestru,  iar  a celorlalte - nu mai rar de două ori pe an (în timpul de  lucru  şi  în afara timpului de lucru), în conformitate cu Planul aducerii în  stare de pregătire  a  formaţiunilor  P.C.  Dreptul  verificării  stării  de pregătire a formaţiunilor P.C. îl are şeful Departamentului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale şi persoanele împuternicite de  el,  preşedinţii  respectivi  ai  comisiilor  pentru situaţii  excepţionale  şi  conducătorii  obiectelor   în  limitele teritoriilor subordonate.
IV. Evidenţa formaţiunilor protecţiei civile
22. Evidenţa formaţiunilor P.C. se ţine:
a) la Departamentul Protecţiei Civile şi Situaţiilor  Excepţionale - în ansamblu pe republică, pe municipii, oraşe şi raioane;
b) la ministere, departamente, state-majore ale P.C. - în ansamblu pe ramură, pe oraşe şi raioane;
c) în municipii, secţii  (state-majore  ale  P.C.), direcţii - în ansamblu pe municipii, pe sectoarele, oraşele şi satele (comunele) din subordine;
d) în oraşe, raioane, sectoare,  sate  (comune) - în  ansamblu  pe oraş, raion, sector, sat, pe obiecte, precum şi  listele  personalului scriptic ale formaţiunilor teritoriale.
Evidenţa  formaţiunilor  departamentale  se  ţine  pentru  fiecare obiect.
Evidenţa formaţiunilor teritoriale  ale  P.C.  cu grad  înalt  de pregătire  se  ţine  separat  pe  obiecte,  luîndu-se  în  considerare destinaţia de acoperire a obiectelor ce prezintă surse  potenţiale  de risc.
V. Obligaţiile conducătorilor organelor administraţiei
publice locale, ministerelor, departamentelor,
organizaţiilor, instituţiilor, obiectelor
23. Conducătorii de toate rangurile asigură  completarea  întregii nomenclaturi a formaţiunilor P.C.  cu  tehnică  de  autotractoare, de construcţie a drumurilor, altă tehnică, mecanisme, utilaje, instrumente, materiale şi  inventar  special.  
Ei poartă răspundere pentru:
starea  de  pregătire  permanentă  a  formaţiunilor  P.C.   pentru îndeplinirea sarcinilor conform destinaţiei;
completarea oportună  şi  deplină  a  formaţiunilor  P.C.  conform cerinţelor specificate în tabele;
acumularea în rezervă a inventarului special al protecţiei civile;
utilizarea  deplină  a  normelor  de  rezervare  a efectivului formaţiunilor teritoriale şi al altor  formaţiuni  cu  grad  înalt  de pregătire.
Ei sînt obligaţi:
să asigure aducerea în stare de pregătire deplină a  formaţiunilor P.C. în caz de pericol sau apariţie a situaţiei excepţionale;
să controleze îndeplinirea Legii Republicii Moldova "Cu privire la protecţia civilă" şi a prezentului Regulament în ce  priveşte  crearea formaţiunilor P.C. la întreprinderile şi organizaţiile din subordine;
să emită ordine (decizii) cu privire la crearea formaţiunilor P.C. şi să elaboreze documentele conform prezentului Regulament;
să controleze elaborarea planurilor de  pregătire  şi  folosire a formaţiunilor  P.C.  în  sistemul  de  executare  a  L.S.D.N.  şi  să organizeze îndeplinirea lor;
să asigure, prin intermediul  secţiilor  administrative  militare, dispensarea  de  transmitere  către  Forţele  Armate  a  tehnicii de autotractoare şi de construcţie a drumuilor, în caz de mobilizare,  şi rezervarea efectivului formaţiunilor terit oriale  ale  P.C. cu  grad înalt de pregătire;
să prezinte, către 15  ianuarie a fiecărui  an, Departamentului Protecţiei Civile  şi  Situaţiilor  Excepţionale  datele  concretizate conform situaţiei de la 1 ianuarie, după formele de dare de seamă.
Anexă
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 249
din 4 mai 1996
C A L C U L U L
constituirii formaţiunilor nemilitarizate
ale protecţiei civile

Nr.d/o Denumirea şi Locul constituiriiformaţiunilor protecţiei civile Denumirea Formaţiunile Republicane
Grupa de trans-misi-uni Echipa de sal-vare Echipa de meca-nizare Spital mobil infec-ţioase Detaşament mobil antiepidemiologic Grupa de cerce-tare gene-tică Grupa speci-alizată de protecţie a plan-telor Gru-pa specializa-tă vete-ri-nară Coloa-nă autosanitară Coloa-nă auto Subgrupa de cercetare care folose-şte mij loacele căii ferate Echipa de artificieri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Municipiul Chişinău 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1
2. Sector al municipiului Chişinău - - - - - - - - - - - -
3. Municipiul Bălţi - 1 - - - 1 - - 1 1 2 -
4. Municipiul Bender - 1 - - - - - - 1 - 2 -
5. Municipiul Tiraspol - 1 - - - - - - 1 - - -
  Total pe municipii 1/9 4/400 1/100 1/138 5/205 2/20 1/25 1/22 4/224 5/54 2/25 1/23
  Raioanele:                        
1. Anenii Noi - - - - - - - - - - - -
2. Dubăsari - - - - - - - - 1 - - -
3. Cahul - - - - - - - - 1 - - -
4. Soroca - - - - - - - - 1 - - -
5. Basarabeasca - - - - - - - - - - 2 -
6. Ungheni - - - - - - - - - - 1 -
7. Briceni - - - - - - - - 1 - - -
8. Vulcăneşti - - - - - - - - - - 1 -
9. Glodeni - - - - - - - - - - - -
10. Grigoriopol - - - - - - - - - - - -
11. Orhei - - - - - - - - 1 - - -
12. Donduşeni - - - - - - - - 1 - - -
13. Drochia - - - - - - - - 1 - - -
14. Rîbniţa - - - - - - - - 1 - - -
15. Edineţ - - - - - - - - - - - -
16. Camenca - - - - - - - - - - - -
17. Cantemir - - - - - - - - - - - -
18. Comrat - - - - - - - - - - - -
19. Criuleni - - - - - - - - - - - -
20. Călăraşi - - - - - - - - - - - -
21. Căuşeni - - - - - - - - - - - -
22. Căinari - - - - - - - - - - - -
23. Leova - - - - - - - - - - - -
24. Nisporeni - - - - - - - - - - - -
25. Ocniţa - - - - - - - - - - 2 -
26. Rezina - - - - - - - - - - - -
27. Rîşcani - - - - - - - - - - - -
28. Slobozia - - - - - - - - - - - -
29. Străşeni - - - - - - - - - - - -
30. Sîngerei - - - - - - - - - - - -
31. Taraclia - - - - - - - - - - - -
32. Teleneşti - - - - - - - - - - - -
33. Făleşti - - - - - - - - - - - -
34. Floreşti - - - - - - - - - - - -
35. Hînceşti - - - - - - - - 1 - - -
36. Ceadîr-Lunga - - - - - - - - 1 - - -
37. Cimişlia - - - - - - - - - - - -
38. Şoldăneşti - - - - - - - - - - - -
39. Ştefan Vodă - - - - - - - - - - - -
40. Ialoveni - - - - - - - - - - - -


  Total pe raioane - - - - - - - - 9/504 - 11/55 -
  Satul (comuna) - - - - - - - - - - - -
  Oraşul mic - - - - - - - - - - - -
  Ministerul, departamentul,asociaţia, organizaţia - - - - - - - - - - - -
  Instituţia de învăţămînt superior - - - - - - - - - - - -
  Şcolile profesionale-tehnice,licee, colegii - - - - - - - - - - - -
  Şcolile de cultură generală - - - - - - - - - - - -
  Obiecteleeconomice:                        
  cu un număr de lucrători de pînă la 300 - - - - - - - - - - - -
  cu un număr de lucrători de la 300 la 500 - - - - - - - - - - - -
  cu un număr de lucrători de peste 500 - - - - - - - - - - - -
  cu surse potenţiale de risc chimic (nuclear) - - - - - - - - - - - -
  TOTAL PE REPUBLICĂ: 1/9 4/400 1/100 1/138 5/205 2/20 1/25 1/22 13/728 2/54 11/55 1/23


Nr.d/o Denumirea şi Locul constituiriiformaţiunilor protecţiei civile Denumirea Teritoriale (cu grad înalt de pregătire) municipale, de sector, raionale
Echi-pă de salva-re Echi-pă de mecanizare Gru-pa de mecanizare Gru-pa de cerceta-re gene rală Subgrupa de cercetare fiatopatologică Subgrupa de cercetare veterinară Gru-pa de cercetare epidemiologică Briga-da de asistenţă me dicală specialitare Subd-viziune de stin gerea incen-diilore Echipă de stinge-re a incediilor în păduri Grupa de transmisiuni Grupa de decontaminare Staţie ce decontamină transportul Coloană auto
1 2 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1. Municipiul Chişinău 4 1 - 1 1 1 1 5 5 1 1 2 2 1
2. Sector al municipiului Chişinău 5 - 2 2 - - 1 3 3 - 1 1 2 2
3. Municipiul Bălţi 4 1 - 1 1 1 1 5 3 1 1 1 2 1
4. Municipiul Bender 4 1 - 1 1 1 1 5 3 1 1 1 2 2
5. Municipiul Tiraspol 4 1 - 1 1 1 1 5 3 - 1 1 2 2
  Total pemunicipii 414100 4400 10350 14140 936 416 927 45180 29174 3120 981 10130 18342 16432
  Raioanele:                            
1. Anenii Noi 2 - 1 1 1 1 1 5 2 - 1 1 2 2
2. Dubăsari 2 - 1 1 1 1 1 5 2 - 1 1 2 2
3. Cahul 2 - 1 1 1 1 1 5 2 1 1 1 2 2
4. Soroca 2 - 1 1 1 1 1 5 2 1 1 1 2 2
5. Basarabeasca 2 - 1 1 1 1 1 5 2 - 1 1 2 2
6. Ungheni 2 - 1 2 1 1 1 5 2 1 1 1 2 2
7. Briceni 2 - 1 2 1 1 1 5 2 - 1 1 2 2
8. Vulcăneşti 2 - 1 1 1 1 1 5 2 - 1 1 2 2
9. Glodeni 2 - 1 1 1 1 1 5 2 1 1 1 2 2
10. Grigoriopol 2 - 1 1 1 1 1 5 2 - 1 1 2 2
11. Orhei 2 - 1 1 1 1 1 5 2 1 1 1 2 2
12. Donduşeni 2 - 1 1 1 1 1 5 2 - 1 1 2 2
13. Drochia 2 - 1 1 1 1 1 5 2 - 1 1 2 2
14. Rîbniţa 2 - 1 1 1 1 1 5 2 - 1 1 2 2
15. Edineţ 2 - 1 2 1 1 1 5 2 1 1 1 2 2
16. Camenca 2 - 1 1 1 1 1 5 2 - 1 1 2 2
17. Cantemir 2 - 1 1 1 1 1 5 2 - 1 1 2 2
18. Comrat 2 - 1 1 1 1 1 5 2 - 1 1 2 2
19. Criuleni 2 - 1 1 1 1 1 5 2 - 1 1 2 2
20. Călăraşi 2 - 1 1 1 1 1 5 2 1 1 1 2 2
21. Căuşeni 2 - 1 1 1 1 1 5 2 - 1 1 2 2
22. Căinari 2 - 1 1 1 1 1 5 2 - 1 1 2 2
23. Leova 2 - 1 2 1 1 1 5 2 1 1 1 2 2
24. Nisporeni 2 - 1 1 1 1 1 5 2 1 1 1 2 2
25. Ocniţa 2 - 1 3 1 1 1 5 2 - 1 1 2 2
26. Rezina 2 - 1 1 1 1 1 5 2 - 1 1 2 2
27. Rîşcani 2 - 1 1 1 1 1 5 2 - 1 1 2 2
28. Slobozia 2 - 1 2 1 1 1 5 2 - 1 1 2 2
29. Străşeni 2 - 1 2 1 1 1 5 2 1 1 1 2 2
30. Sîngerei 2 - 1 2 1 1 1 5 2 1 1 1 2 2
31. Taraclia 2 - 1 1 1 1 1 5 2 - 1 1 2 2
32. Teleneşti 2 - 1 1 1 1 1 5 2 1 1 1 2 2
33. Făleşti 2 - 1 1 1 1 1 5 2 - 1 1 2 2
34. Floreşti 2 - 1 3 1 1 1 5 2 - 1 1 2 2
35. Hînceşti 2 - 1 1 1 1 1 5 2 1 1 1 2 2
36. Ceadîr-Lunga 2 - 1 1 1 1 1 5 2 - 1 1 2 2
37. Cimişlia 2 - 1 1 1 1 1 5 2 1 1 1 2 2
38. Şoldăneşti 2 - 1 1 1 1 1 5 2 1 1 1 2 2
39. Ştefan Vodă 2 - 1 1 1 1 1 5 2 - 1 1 2 2
40. Ialoveni 2 - 1 1 1 1 1 5 2 - 1 1 2 2


  Total peraioane 80800 - 401400 52520 40160 40160 40120 200800 80480 15600 40360 40520 801520 802240
  Satul (comuna) - - - - - - - - - - - - - -
  Oraşul mic - - - - 20/200 - - - - - - - - -
  Ministerul, departamentul,instituţia, organizaţia - - - - - - - - - - - - - -
  Instituţia de învăţămînt superior - - - - - - - - - - - - - -
  Şcolile profesional-tehnice, licee, colegii - - - - - - - - - - - - - -
  Şcolile de cultură generală - - - - - - - - - - - - - -
  Obiectele economice:                            
  cu un număr de lucrători de pînă la 300 - - - - - - - - - - - - - -
  cu un număr de lucrători de la 300 la 500 - - - 1/10 - - - - - - - - - -
  cu un număr de lucrători de peste 500 - - - 1/10 - - - - - - - - - -
  cu surse potenţiale de risc chimic (nuclear) - - - - - - - - - - - - - -
  TOTAL PE REPUBLICĂ 121/12100 4/400 30/1750 67/670 44/176 44/176 44/132 245/1225 97/582 18/720 69/621 49/441 98/1862 88/2376


Nr.d/o Denumirea şi Locul constituiriiformaţiunilor protecţiei civile Denumirea Teritoriale (cu grad înalt de pregătire)
municipale, de sector, raionale Săteşti (comunale), oraşele mici
Grupa de menţinere a ordinii publice Punct mobil de ali-mentare Staţie mobi-lă de aproviziona- re cu combustibil Grupa sanitară Deta-şa-ment de prim ajutor medi-cal Grupa de sal-vare Echipa de salvare Grupa sani-tară Sub-grupa de cerce-tare şi obser-vare Subdiviziu-ne de stingere a incendiilor Grupa demenţi-nere a ordinii pub-lice Grupa de transmi-siuni
1 2 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
1. Municipiul Chişinău 2 2 6 4 13 - 14 14 8 14 14 14
2. Sector al municipiului Chişinău 2 2 . 4 . - - - - - - -
3. Municipiul Bălţi 2 2 2 4 3 - 1 1 1 1 1 1
4. Municipiul Bender 2 2 2 4 3 - 2 2 2 2 2 2
5. Municipiul Tiraspol 2 2 2 4 3 - 3 3 1 3 3 3
  Total pemunicipii 18/288 18/352 12/60 36/764 22/1188 - 20/2000 20/480 12/48 20/120 20/320 20/180
  Raioanele:                        
1. Anenii Noi 2 2 2 2 1 - 27 27 27 27 27 27
2. Dubăsari 2 2 2 2 1 - 20 20 20 20 20 20
3. Cahul 2 2 2 2 1 - 21 21 21 21 21 21
4. Soroca 2 2 2 2 1 - 29 29 29 29 29 29
5. Basarabeasca 2 2 2 2 1 - 10 10 10 10 10 10
6. Ungheni 2 2 2 2 1 - 32 32 31 32 32 32
7. Briceni 2 2 2 2 1 - 27 27 27 26 27 27
8. Vulcăneşti 2 2 2 2 1 - 14 14 14 14 14 14
9. Glodeni 2 2 2 2 1 - 18 18 18 18 18 18
10. Grigoriopol 2 2 2 2 1 - 15 15 14 15 15 15
11. Orhei 2 2 2 2 1 - 36 36 36 36 36 36
12. Donduşeni 2 2 2 2 1 - 28 28 28 28 28 28
13. Drochia 2 2 2 2 1 - 23 23 23 23 23 23
14. Rîbniţa 2 2 2 2 1 - 22 22 22 22 22 22
15. Edineţ 2 2 2 2 1 - 28 28 27 28 28 28
16. Camenca 2 2 2 2 1 - 25 25 25 25 25 25
17. Cantemir 2 2 2 2 1 - 27 27 27 27 27 27
18. Comrat 2 2 2 2 1 - 13 13 13 13 13 13
19. Criuleni 2 2 2 2 1 - 26 26 26 26 26 26
20. Călăraşi 2 2 2 2 1 - 27 27 27 27 27 27
21. Căuşeni 2 2 2 2 1 - 17 17 17 17 17 17
22. Căinari 2 2 2 2 1 - 17 17 17 17 17 17
23. Leova 2 2 2 2 1 - 17 17 17 17 17 17
24. Nisporeni 2 2 2 2 1 - 28 28 28 28 28 28
25. Ocniţa 2 2 2 2 1 - 21 21 19 21 21 21
26. Rezina 2 2 2 2 1 - 26 26 26 26 26 26
27. Rîşcani 2 2 2 2 1 - 27 27 27 27 27 27
28. Slobozia 2 2 2 2 1 - 15 15 14 15 15 15
29. Străşeni 2 2 2 2 1 - 24 24 23 24 24 24
30. Sîngerei 2 2 2 2 1 - 25 25 25 25 25 25
31. Taraclia 2 2 2 2 1 - 15 15 15 15 15 15
32. Teleneşti 2 2 2 2 1 - 30 30 30 30 30 30
33. Făleşti 2 2 2 2 1 - 29 29 29 29 29 29
34. Floreşti 2 2 2 2 1 - 28 28 28 28 28 28
35. Hînceşti 2 2 2 2 1 - 36 36 36 36 36 36
36. Ceadîr-Lunga 2 2 2 2 1 - 9 9 9 9 9 9
37. Cimişlia 2 2 2 2 1 - 22 22 22 22 22 22
38. Şoldăneşti 2 2 2 2 1 - 22 22 22 22 22 22
39. Ştefan Vodă 2 2 2 2 1 - 23 23 23 23 23 23


40. Ialoveni 2 2 2 2 1 - 21 21 21 21 21 21
  Total peraioane 80/1280 80/1920 80/400 80/2000 40/2160 - 944/94400 944/33600 924/2696 944/5664 944/15104 944/8496
  Satul (comuna) - - - - - - 924/92400 924/112176 924/3696 924/5544 924/14784 924/8316
  Oraşul mic - - - - - - 20/2000 20/439 - 20/120 20/320 20/180
  Ministerul, departamentul, asociaţia, organizaţia - - - - - - - - - - - -
  Instituţia de învăţămînt superior - - - - - - - - - - - -
  Şcolile profesionale -tehnice, licee, colegii - - - - - - - - - - - -
  Şcolile de cultură generală - - - - - - - - - - - -
  Obiectele economice:                        
  cu un număr de lucrători de pînă la 300 - - - - - - - - - - - -
  cu un număr de lucrători de la 300 la 500 - - - - - - - - - - - -
  cu un număr de lucrători de peste 500 - - - - - - - - - - - -
  cu surse potenţiale de risc chimic (nuclear) - - - - - - - - - - - -
  TOTAL PEREPUBLICĂ: 98/1558 98/2352 52/260 116/2784 62/3348 - 944/94400 944/22656 924/3969 944/5664 944/15104 944/8496


Nr.d/o Denumirea şi Locul constituiriiformaţiunilor protecţiei civile Denumirea D e   o b i e c t
Echipă desalvare Grupa de salvare Grupa sanitară Secţie de stingere a incendiilor Subdiviziune de stingere a incendiilor Grupa specializată a obiectelor  cu surse potenţiale de risc Grupa de menţinere a ordinii publice Subgrupă de deservire a construcţiilor de protecţie Subgrupă de transmisiuni Subgrupă de cercetare şi observare
1 2 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1. Municipiul Chişinău - - - - - - - - - -
2. Sector al municipiului Chişinău - - - - - - - - - -
3. Municipiul Bălţi - - - - - - - - - -
4. Municipiul Bender - - - - - - - - - -
5. Municipiul Tiraspol - - - - - - - - - -
  Total pe municipii - - - - - - - - - -
  Raioanele                    
1. Anenii Noi - - - - - - - - - -
2. Dubăsari - - - - - - - - - -
3. Cahul - - - - - - - - - -
4. Soroca - - - - - - - - - -
5. Basarabeasca - - - - - - - - - -
6. Ungheni - - - - - - - - - -
7. Briceni - - - - - - - - - -
8. Vulcăneşti - - - - - - - - - -
9. Glodeni - - - - - - - - - -
10. Grigoriopol - - - - - - - - - -
11. Orhei - - - - - - - - - -
12. Donduşeni - - - - - - - - - -
13. Drochia - - - - - - - - - -
14. Rîbniţa - - - - - - - - - -
15. Edineţ - - - - - - - - - -
16. Camenca - - - - - - - - - -
17. Cantemir - - - - - - - - - -
18. Comrat - - - - - - - - - -
19. Criuleni - - - - - - - - - -
20. Călăraşi - - - - - - - - - -
21. Căuşeni - - - - - - - - - -
22. Căinari - - - - - - - - - -
23. Leova - - - - - - - - - -
24. Nisporeni - - - - - - - - - -
25. Ocniţa - - - - - - - - - -
26. Rezina - - - - - - - - - -
27. Rîşcani - - - - - - - - - -
28. Slobozia - - - - - - - - - -
29. Străşeni - - - - - - - - - -
30. Sîngerei - - - - - - - - - -
31. Taraclia - - - - - - - - - -
32. Teleneşti - - - - - - - - - -
33. Făleşti - - - - - - - - - -
34. Floreşti - - - - - - - - - -
35. Hînceşti - - - - - - - - - -
36. Ceadîr-Lunga - - - - - - - - - -
37. Cimişlia - - - - - - - - - -
38. Şoldăneşti - - - - - - - - - -
39. Ştefan Vodă - - - - - - - - - -
40. Ialoveni - - - - - - - - - -


  Total pe raioane - - - - - - - - - -
  Satul (comuna) - - - - - - - - - -
  Oraşul mic                    
  Ministerul, departamentul, asociaţia, organizaţia - 1/27 - - 1/4 - 1/16 - 1/2 1/4
  Instituţia de învăţămînt superior - 3/71 2/48 - 1/4 - 1/16 - 1/2 1/4
  Şcolile profesionale -tehnice, licee, colegii - 1/27 1/4 - 1/4 - 1/16 - 1/2 1/4
  Şcolile de cultură generală - 1/27 1/4 - 1/4 - - - - 1/4
  Obiectele economice:                    
  cu un număr de lucrători de pînă la 300 - 1/27 1/4 - 1/4 - 1/16 - 1/2 1/4
  cu un număr de lucrători de la 300 la 500 1/89 - 1/24 1/6 - - 1/16 - 1/2 1/4
  cu un număr de lucrători de peste 500 1/100 - 1/24 1/6 - - 1/16 - 1/2 1/4
  cu surse potenţiale de risc chimic (nuclear) - - - - - 1/4435 - - - -
  TOTAL PEREPUBLICĂ:                    


Nr.d/o Denumirea şi Locul constituiriiformaţiunilor protecţiei civile Denumirea Departamente
Echipă derestabilire a tecomunicaţiilor în caz de avarie Echipă de lichidare a consecinţelor avariilor  în sistemul de aprovizionare cu gaze Grupă de lichidare a consecinţelor avariilor  în sistemul de aprovizionare cu gaze Subrupa de lichidare a consecinţelor avariilor  în sistemul de aprovizionare cu gaz Echipă de restabilire a magistralelor de gaze Echipă de restabilire a reţelilor electrice Grupa de de restabilire a reţelilor electrice Grupă de restabilire a apeductelor şi reţelelor de canalizare Grupă de restabilire a reţelilor termice Echipă de restabilire a reţelilor electrice de contact
1 2 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
1. Municipiul Chişinău 1/15 1/40 - - - 1/149 - 2/54 1/50 1/31
2. Sector al municipiului Chişinău 1/15 - - 1/10 - - - 1/27 1/50 -
3. Municipiul Bălţi 1/15 - 1/25 - - 1/131 - 1/27 1/50 1/31
4. Municipiul Bender 1/15 - 1/25 - - 1/90 - 1/27 1/50 -
5. Municipiul Tiraspol 1/5 - 1/25 - 1/30 1/90 - 1/27 1/50 1/31
  Total pe municipii 9/135 1/40 3/75 5/50 1/30 4/460 - 10/270 9/450 3/93
  Raioanele                    
1. Anenii Noi 1 - 1/25 - - - 1/21 1/27 1/50 -
2. Dubăsari 1 - 1/25 - - - 1/21 1/27 1/50 -
3. Cahul 1 - 1/25 - - - 1/21 1/27 1/50 -
4. Soroca 1 - - 1/10 - - 1/21 1/27 1/50 -
5. Basarabeasca 1 - - 1/10 - - 1/21 1/27 1/50 -
6. Ungheni 1 - - 1/10 - - 1/21 1/27 1/50 -
7. Briceni 1 - - 1/10 - - 1/21 1/27 1/50 -
8. Vulcăneşti 1 - - 1/10 - - 1/21 1/27 1/50 -
9. Glodeni 1 - - 1/10 - - 1/21 1/27 1/50 -
10. Grigoriopol 1 - - 1/10 - - 1/21 1/27 1/50 -
11. Orhei 1 - 1/25 - - - 1/21 1/27 1/50 -
12. Donduşeni 1 - - - - 1/131 1/21 1/27 1/50 -
13. Drochia 1 - - 1/10 1/30 - 1/21 1/27 1/50 -
14. Rîbniţa 1 - 1/25 - - - 1/21 1/27 1/50 -
15. Edineţ 1 - 1/25 - - - 1/21 1/27 1/50 -
16. Camenca 1 - - 1/10 - - 1/21 1/27 1/50 -
17. Cantemir 1 - - 1/10 - - 1/21 1/27 1/50 -
18. Comrat 1 - 1/25 - - 1/131 1/21 1/27 1/50 -
19. Criuleni 1 - - 1/10 - - 1/21 1/27 1/50 -
20. Călăraşi 1 - 1/10 - - - 1/21 1/27 1/50 -
21. Căuşeni 1 - 1/10 - - - 1/21 1/27 1/50 -
22. Căinari 1 - - - - - 1/21 1/27 1/50 -
23. Leova 1 - - 1/10 - - 1/21 1/27 1/50 -
24. Nisporeni 1 - - 1/10 - - 1/21 1/27 1/50 -
25. Ocniţa 1 - - 2 - - 1/21 1/27 1/50 -
26. Rezina 1 - - 1 - - 1/21 1/27 1/50 -
27. Rîşcani 1 - - - - - 1/21 1/27 1/50 -
28. Slobozia 1 - - - - - 1/21 1/27 1/50 -
29. Străşeni 1 - - 1 - - 1/21 1/27 1/50 -
30. Sîngerei 1 - - 1 - - 1/21 1/27 1/50 -
31. Taraclia 1 - 1/10 - - - 1/21 1/27 1/50 -
32. Teleneşti 1 - 1/10 - - - 1/21 1/27 1/50 -
33. Făleşti 1 - 1/10 - - - 1/21 1/27 1/50 -
34. Floreşti 1 - 1/10 - - - 1/21 1/27 1/50 -
35. Hînceşti 1 - - - - - 1/21 1/27 1/50 -
36. Ceadîr-Lunga 1 - 1/10 - - - 1/21 1/27 1/50 -
37. Cimişlia 1 - 1/10 - - - 1/21 1/27 1/50 -
38. Şoldăneşti 1 - - - - - 1/21 1/27 1/50 -
39. Ştefan Vodă 1 - 1/10 - - - 1/21 1/27 1/50 -
40. Ialoveni 1 - - - - - 1/21 1/27 1/50 -


  Total pe raioane: 40/600 - 7/175 26/260 1/30 2/262 40/840 40/1080 40/2000 -
  Satul (comuna) - - - - - - - - - -
  Oraşul mic - - - - - - - - - -
  Ministerul, departamentul, asociaţia, organizaţia - - - - - - - - - -
  Instituţia de învăţămînt superior - - - - - - - - - -
  Şcolile profesionale -tehnice, licee, colegii - - - - - - - - - -
  Şcolile de cultură generală - - - - - - - - - -
  Obiectele economice:                    
  cu un număr de lucrători de pînă la 300 - - - - - - - - - -
  cu un număr de lucrători de la 300 la 500 - - - - - - - - - -
  cu un număr de lucrători de peste 500 - - - - - - - - - -
  cu surse potenţiale de risc chimic (nuclear) - - - - - - - - - -
  TOTAL PE  REPUBLICĂ: 49/441 1/40 10/250 27/270 2/60 6/722 40/840 50/1350 49/1519 3/93