HGO264/1993
ID intern unic:  300608
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 264
din  06.10.1993
      Privind aprobarea Nomenclatorului industriilor, profesiilorşi lucrărilor
cu condiţii de muncă grele şi nocive, proscrise femeilor şi Normelor de solicitare maximă,
admise pentru femei la ridicarea şi transportarea manuală a greutăţilor.
Publicat : 30.10.1993 în Monitorul Oficial Nr. 010     Promulgat : 06.10.1993     Data intrarii in vigoare : 30.10.1993
   Întru executarea  hotărîrii  Sovietului Suprem al Republicii  Moldova din  5 decembrie 1990 nr.392 "Cu privire la măsurile de neamînat  pentru îmbunătăţirea   situaţiei   femeilor,  ocrotirea  mamei  şi   copilului, întărîrea familiei", Guvernul Republicii Moldova hotărăşte:
   1. Se aprobă Nomenclatorul industriilor, profesiilor şi lucrărilor cu condiţii  de  muncă grele şi nocive, proscrise femeilor, şi  Normele  de solicitare  maximă,  admise pentru femei la ridicarea  şi  transportarea manuală a greutăţilor, conform anexelor nr.1 şi 2.
   Din momentul   adoptării  prezentei  Hotărîri  se  interzice  tuturor întreprinderilor,   organizaţiilor,   instituţiilor  şi   gospodăriilor, indiferent  de  tipul  lor  de proprietate şi  formele  de  gospodărire, plasarea  în  cîmpul  muncii a femeilor în industriile şi  procesele  cu condiţii  de  muncă grele şi nocive, prevăzute în Nomenclatorul  aprobat prin prezenta Hotărîre.
   Pînă în ianuarie 1995 ministerele şi departamentele de stat, organele autoadministrării  locale, conducătorii întreprinderilor,  instituţiilor şi  organizaţiilor, indiferent de tipurile lor de proprietate şi formele de  gospodărire,  să transfere femeile, la cererea lor, de la  lucrările prevăzute  în  prezentul Nomenclator la lucrări cu condiţii  normale  de muncă,  iar în cazul cînd plasarea din cîmpul muncii conform profesiilor (specialităţilor)  lor nu este posibilă, să le asigure instruirea pentru căpătarea  unor noi profesii, menţinîndu-li-se în timpul acesta salariul mediu lunar la locul de lucru precedent.
   2. Ministerele şi departamentele de stat, în atribuţiile cărora intră pregătirea cadrelor pentru necesităţile economieie naţionale, să sisteze din  anul 1994 înmatricularea studentelor pentru profesiile cuprinse  în Nomenclatorul  industriilor,  profesiilor şi lucrărilor cu  condiţii  de muncă grele şi nocive, proscrise femeilor.
   3. Se stabileşte   că  modificarea  şi  completarea   Nomenclatorului industriilor,  profesiilor  şi lucrărilor cu condiţii de muncă grele  şi nocive,  proscrise  femeilor,  este  prerogativa  Guvernului  Republicii Moldova.
             PRIM-MINISTRU
             AL REPUBLICII MOLDOVA                 ANDREI SANGHELI
Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova
din 6 octombrie 1993 nr.624
N O M E N C L A T O R U L
industriilor, profesiilor şi lucrărilor cu condiţii de muncă
grele şi nocive, proscrise femeilor
I. PRELUCRAREA METALELOR
Lucrări de turnătorie
   Asamblor cochile
   Asamblor forme
   Cubilist
   Curăţitor metale, piese turnate şi articole
   Debavurator, lucrări cu instrumente pneumatice
   Dezbătător piese, dezbatere manuală
   Fierbător piese turnate
   Formator formare mecanică
   Formator formate manuală
   Încălzitor metale, care lucrează la:
        a) instalaţii de industrie
        b) încărcarea manuală a cuptoarelor şi întreţinerea cuptoarelor
   Încărcător şarja în cubilouri şi cuptoare, încărcare manuală
   Maşinist (macaragiu), lucrări la pod rulant
   Miezuitor formare mecanică
   Miezuitor formare manuală
   Modelor modele din răşină epoxidică
   Muncitor, lucrări de suspendare pe transportor a pieselor turnate la cald şi de întreţinere şi reparaţie a utilajului în tunelele
   secţiilor de turnătorie
   Pregătitor amestec de formare, lucrări manuale
   Şlefuitor cu şmirghel
   Topitor metale şi aliaje
   Turnător la maşini de turnat sub presiune
   Turnător turnare, cintrifugă - subvid şi centrifugă
   Turnător metale şi aliaje
                          Lucrări de sudare
   Electrogazosudor, lucrări manuale
   Electrosudor la sudarea manuală
  Electrosudor la sudarea manuală, lucrări în spaţii închise (cisterne, cazane s.a.), precum şi pe instalaţii înalte de               comunicaţie (turnuri, piloni de peste 10 m) şi lucrări executate la mari înălţimi
   Sudor cu gaze, lucrări manuale
   Sudor cu gaze, lucrări în spaţii închise (cisterne, cazane s.a.), precum şi pe instalaţii înalte de comunicaţie (turnuri, piloni) cu înălţimea de peste 10 m şi lucrări executate la mari înălţimi
   Tăietor cu gaze, lucrări manuale
        Lucrări de cazangerie, ştanţare la rece, trefilare şi presare
   Asamblor-nituitor, lucrări cu instrumente preumatice
   Cazangiu
   Cuzelator, lucrări cu instrumente preumatice manuale
   Nituitor
   Presator, lucrări manuale
                Lucrări de forjare-presare şi termice
   Arcurar la prelucrarea metalului fierbinte
   Arcurar, îndesarea la cald a arcurilor cu diametrul de peste 10 mm
   Bandajist, lucrări la temperaturi înalte
   Forjor la ciocane şi piese
   Forjor-ştanţator
   Roluitor, roluirea inelelor fierbinţi
   Termist, prelucrarea metalelor în cuptoare cu plasmă şi electrice cu funcţiune periodică şi continuă (cu excepţia celor ocupaţi la procesele automatizate)
                   Acoperirea metalică şi vopsirea
   Decapator
   Galvanist (cu excepţia celor care numai agaţă şi scop piesele)
   Înlăturător-spălător de vopsele şi lacuri
   Plumbitor, plumbuirea permanentă la cald (negalvanică)
   Zugrav, lucrări cu nitrovopsele
                   Prelucrarea mecanică a metalelor
   Ascuţitor
   Curăţitor metale, piese turnate şi articole, curăţirea articolelor cu maşini de concasat cu ejector
   Debavurator, lucrări la maşini de şlefuit (degroşat)
   Lustruitor
   Şlefuitor cu şmirghel
   Şlefuitor, şlefuire uscată
   Trăgător
   Tăietor metale cu foarfece şi prese
           Lucrări la lăcătuşărie şi lăcătuşărie-asamblare
   Găuritor la maşini preumatice, lucrări cu instrumente pneumatice care transmit vibraţie la măini
   Lăcătuş-reparator:
        a) la reglarea utilajului în secţii şi sectoare de laminare în stare fierbinte, decapare, emilare, izolare cu folosirea         lacurilor silicoorganice şi de plimbuire la producerea cablului
        b) la reparare în stare fierbinte a aparatelor (utilajelor) cu seleniu şi de metalizare prin pulverizare
        c) la reglarea utilajului în secţii şi sectoare de preparate şi utilizate a lacurilor silicoorganice şi lacurilor cu conţinut         de 40 şi mai mult la sută toluen, xilit
        d) la repararea utilajului în depozite închise de combustibil şi gospodării petroliere la staţii termoelectrice, precum         şi repararea utilajului în tunele şi camere de termoficare, în reţele termice
        e) la regalrea şi repararea cochiliei în stare fierbinte
        f) în secţiile de: măcinare, ungere, formare, turnare, etanşare a tuburilor, amestecare cu litarga şi asamblare la        producerea asumulatoarelor cu plumb
        g) la repararea utilajului tehnologic la staţiile de experimentare a motoarelor (în cazurile cînd lăcătuşul lucrează         cu benzină etilată şi în boxe)
   Nituitor, lucrări cu instrumente pneumatice
                           Lucrări cu plimb
   Muncitori la topitrea, turnarea, trefilarea şi ştanţarea articolelor de plumb, precum şi plumbuirea cablurilor şi sudarea    acumulatoarelor cu plumb.
II. LUCRĂRI DE CONSTRUCŢIE-MONTAJ ŞI DE REPARAŢIE-
CONSTRUCŢIE
   Antiacidist-gumator
   Armator, lucrări maşini de îndoit  manuale şi cu foarfece, precum şi la instalarea manuală a carcaselor
   Asfaltobetonist, betonist-preparator, lucrări manuale
   Betonist, turnare manuală a betonului la construcţii şi edificii monolit, compactarea manuală a betonului, a grundurilor şi temeliilor din piatră spartă şi pietriş - cu vibratoare manuale şi instrumente pneumatice
   Buldozerist
   Chesocier-aparatist, chesonier-înaintator, chesonier-lăcătuş, chesonier-electromontor
   Fierbător bitum
   Hidromonitorist
   Izolator termic
   Lipitor metale cu plumb
   Maşinist la greder-elevator
   Maşinist la grupul electrogen de sudură mobil cu motor cu ardere internă
   Maşinist de autogreder
   Maşinist la autogudranator, maşinist la burghiul automat şi săpat gropi
   Maşinist de maşina de turnat beton asfaltic
   Maşinist la excavator cu o cupă, maşinist la excavator cu rotor (de săpat şanţuri şi tranşee)
   Maşinist la instalaţii de pompat beton, maşinist la instalaţia mobilă de topit bitum
   Maşinist la malaxor mobil de beton asfaltic
   Maşinist şi operator de maşini de termogenerare a îmbrăcămintei de beton asfaltic
   Maşinist la staţii electrice mobile, cu motor cu ardere internă de 150 c.p. şi mai mare
   Maşinist la screper
   Metalizator
   Montator-antenist în telecomunicaţii, lucrări la înălţimi
   Montator construcţii de oţel şi beton armat, lucrări la înălţimi
   Montator utilaj tehnico-sanitar, reparaţia sistemelor de canalizare
   Muncitori, consolidarea construcţiilor şi detaliilor cu pistol de montare a construcţiilor
   Muncitori, lucrări de spargere a plăcilor, demontarea edificiilor şi construcţiilor
   Muncitori, perforarea manuală şi cu instrumente pneumatice (şanţuri, nişe ş.a.) în construcţii de beton armat şi piatră    (cărămidă)
   Muncitori retezarea capetelor pilonilor din beton armat, demontarea construcţiilor de beton armat, crestarea manuală a suprafeţelor de beton cu instrumente pneumatice
   Muncitori, defrişarea buturugilor
   Muncitor rutier, reparaţia manuală a învelişului de beton asfaltic
   Pietrar-zidar, lucrări cu cărămidă plină modulată silicioasă
   Sablor
   Săpător, lucrări la înaintare
   Stingător var
   Şamotor, încastrarea cu şamotă a agregatelor de cazare pe locul de montare la construcţia CTE şi CHE
   Şamotor, reparaţia cuptoarelor fierbinţi şi focarelor pentru cazare
   Învelitor cu învelitori metalice
   Dulgher, diverse lucrări
   Zidar coşuri industriale din cărămidă
   Zidar coşuri industriale din beton armat
III. INDUSTRIA MATERIALELOR DE CONSTRUCŢIE
           Producerea materialelor pentru pereţi şi lianţi
   Arzători lianţi şi materiale pentru pereţi, care deserveşte cuptaore circulare de ars cărămidă brută din argilă
   Controlor lianţi şi materiale pentru pereţi, sortarea materială a tuburilor pentru drenaj şi a cărămizilor
   Descălcător var din cuptoare (circulate, cu camere, cu cuvă şi de podea), lucrări manuale
   Puitor cărămidă, ardezie şi blocuri ceramice în cuptoare circulare, de podea şi cu camere, lucrări manuale
   Extractor la scoaterea manuală a articolelor calcinate a cărămizii, ardeziei şi blocurilor ceramice din cuptoare circulare, de podea, cu    cuvă, cu camere
   Puitor-stivuitor în producţia de lianţi şi materiale pentru pereţi, scoaterea şi aşezarea manuală a cărămizii recent formate şi uscate
IV. PROSPECŢIUNI GEOLOGICE ŞI LUCRĂRI TOPOGRAFICE
ŞI GEODEZICE
   Ajutor de maşinist la instalaţii de foraj
   Artificier
   Lăcătuş electrician (lăcătuş), de serviciu şi la repararea utilajului, lucrări în condiţii de cîmp
   Maşinist la instalaţia de foraj
   Montator repere geodezice
V. METALURGIA FIEROASĂ
               Profesii generale în metalurgia fieroasă
   Corăţitor metale fierdinţi
   Încălzitor metale, lucrări în cuptoare metodice, cu camere şi fîntîni, în producerea laminatelor şi ţevilor
   Marcator metale fierbinţi
   Maşinist macarale în producţia metalurgică
   Maşinist-transportor metale fierbinţi
   Muncitor la oale, lucrări de turnare a metalelor topite
   Muncitori, lucrări de topire şi turnare a metalului lichid
   Pregătirea şarja
   Prelucrător defecte superficiale ale metalului, lucrări cu instrumente pneumatice
   Preluctător defecte superficiale ale metalului, debavurarea cu foc
   Stivuitor produse metalice, nemecanizată a semifabricatelor, lingourilor, platbandelor şi producţiei finite
   Şlefuitor, lucrări de înlăturare a defectelor la metale
   Tăietor metale fierbinţi, lucrări manuale
   Zgurier
                         Procese de laminare
   Agăţător
   Ajutor de laminare la cald
   Fierbător smoală
   Laminator, laminare la cald
   Lăcătuş-ghidajor, pentru profile laminate
   Perforator tablă
   Presator-perforator de piese pentru fixarea şinelor.
VI. EXPLOATAREA UTILAJULUI CENTRALELOR ELECTRICE   ŞI
REPARAREA INSTALAŢIILOR ELECTRICE ŞI A PEŢELELOR
   Electromontor la repararea liniilor aeriene electrice, repararea la mari înălţimi a liniilor electrice de tensiune înaltă
   Elactromontor la repararea şi montarea liniilor de cablu, reparaţia recordurilor prin cablu cu litarga de plumb şi lipirea cutiei de cablu şi învelişurilor
   Lăcătuş la repararea utilajului de alimentare cu combustibil
   Lăcătuş la repararea utilajului din sălile de cazane şi de pregătire a pulberilor, lucrări manuale
   Lăcătuş-reparator pentru cazanele fierbinţi
VII. INDUSTRIA ELECTROTEHNICĂ
             Profesii generale ale ramurii electrotehnice
   Distilator mercur
   Formator redresoare cu mercur, lucrări cu mercur deschis
                          Producţia de cablu
   Desprinzător învelişuri de pe articole de cablu, desprinderea înveluşului de plumb
   Presurizator la acoperirea cablurilor cu plumb sau aluminiu, lucrări cu plumb în stare fierbinte.
VIII. INDUSTRIA RTADIOTEHNICĂ ŞI ELECTRONICĂ
        Profesii generale ale producţiei tehnicii electronice
   Probatop piese şi aparate, încercarea aparatelor tehnicii electronice în termobarocamere la temperatura de +28 C şi mai mare şi de - 60 c, cu condiţia aflării nemijlocite în interiorul acestora
   Topitor aliaje-Schoop şi bismut
   Turnător aliaje magnetice la cuptoare - cristalizatoare.
                        IX. REPARAŢIA NAVELOR
   Asamblor corpuri metalice de nave asamblarea secţiilor, blocurilor şi calelor de navă, îmblinînd permanent lucrul său cu sudarea electrică, provizorie, tăierea cu gaze şi prelucrarea metalului cu instrumente preumatice manuale, aceleaşi lucrări la reparaţia navelor
   Cazangiu naval, curbare fierbinte
   Dulgher naval, lucrări în compartimente navale încluse
   Lăcătuş-montator naval, montare în interiorul navelor
   Lăcătuş-reparator neval, lucrări în interiorul navelor
   Tachelagiu naval
X. INDUSTRIA CHIMICĂ
           Lucrări cu fluor, acid fluorhidic şi cu fluoruri
   Mincitorii, conducătorii şi specialiştii (cu excepţia lucrărilor de laborator cu aplicarea fluorinei şi fluorurilor)
         Producerea pieselor din sticlopast pe bază de răşini sintetice (răşină fenol-formal-dehidică, epoxidică,       poliesterică şi nesaturată)
   Aparatist, fasonare prin contract a pieselor de dimensiuni mari de 1,5 m2 şi mai mare.
XI. RECONDIŢIONAREA ŞI REPARAREA PNEURILOR
   Maşinist la malaxorul de cauciuc
   Şlefuitor
   Vălţar amestecuri de cauciuc, lucrări la valţuri (cu excepţia valţurilor de laborator)
   Vulcanizator
XII. EXPLOATAREA FORESTIERĂ
   Doborîtor arbori
   Încărcător-descărcător material lemnos, ocupat la crearea interoperaţională şi sezonieră a rezervelor de catarge şi arbori, la încărcarea acestora şi a lemnului rotund în transporturi, lucrări manuale
   Muncitori încălcarea-descărcarea materialului rotund
   Tăietor de pădure, doborîrea, curăţirea catargelor, despicarea lemnelor,precum şi prelucrarea cu instrumente manuale a duştenilor
   Ciochinarist
   Stivuitor buşteni, stivuirea manuală a diverselor categorii de material lemnos rotund
XIII. FABRICAREA MOBILEI
   Finisor articole din lemn, finisarea mobilei
   Placator elemente de mobilă, lucrări manuale şi mecanizate
   Presator articole din lemn, lucrări la prese fierbinţi pentru fabricarea elementelor de panouri
XIV. PRODUCEREA CIMENTULUI
   Curăţitor malahoare şi bazine de şlam
XV. PRELUCRAREA PIETREI ŞI PRODUCEREA
ARTICOLELOR DIN PIATRĂ
   Cioplitor piatră
   Frezor piatră
   Maşinist la mori, măcinarea pietrei diabazice sparte
   Pilitor piatră
   Reglor utilaj de prelucrare a pietrei
   Topitor piatră
   Turnător articole de piatră
XVI. PRODUCEREA ARTICOLELOR ŞI CONSTRUCŢIILOR
DE BETON ARMAT ŞI BETON
   Fasonator piese şi construcţii de beton armat
   Tăietor articole din beton şi beton armat
XVII. PRODUCEREA MATERIALELOR TERMOIZOLANTE
   Cubilist
   Preparator bitum
XVIII. PRODUCEREA ACOPERĂMÎNTULUI MOALE
ŞI MATERIALELOR HIDROIZOLANTE
   Încărcător cazane de fiert
XIX. PRODUCEREA STICLEI ŞI ARTICOLELOR
DIN STICLĂ
   Curăţitor masă de sticlă
   Formator şarjă, lucrări manuale cu miniu de plumb
   Sufător sticlă de cuart, (cu excepţia celor ce fabrică articole cu diametrul de pînă la 100 mm şi grosimea peretelui de pînă la 3 mm)
   Topitor sticlă de cuarţ
   Vopsitor oglinzi lucrări cu mercur
XX. INDUSTRIA TEXTILĂ ŞI UŞOARĂ
               Profesii generale ale industriei textile
   Montator utilaj tehnico-sanitar, curăţirea tranşeelor de canalizare
   Muncitori, lucrări cu negru de anilină
   Operator la utilajul de încleiet, ridicarea şi scoaterea nemecanizată a cilindrilor
   Presator produse finite şi deşeuri, care încarcă manual deşeuri şi reziduuri
   Transportor, transportarea sulurilor de urzeală, preliminată, teancurilor, rulourilor de ţesături (pînză) în procese de finisare nemecanizate
   Vopsitor
                   Prelucrarea pieilor brute şi marochinărie
   Croitor piei brute
   Curăţitor articole, semifabricate şi materiale, curăţirea manuală a pieilor mari şi brute pe butuc
   Curăţitor feţe de piei-gelatină, curăţirea la maşină a feţelor de piei-gelatină mari
   Descarnator care lucrează:
        a) la răsturnarea manuală a pieilor mari de butuc
        b) la descărnarea şi divizarea pieilor brute mari
   Laminator piei laminarea pe cilindru a pieilor mari şi tari
   Muncitori, descărcarea-încărcarea pieilor brute mari şi semifabricatelor în butoaie de tăbăcit, vopsit şi gresat
   Muncitori din secţiile de umezire şi cenuşerire a fabricilor de pielărie, ocupaţi la transportarea, încărcarea şi descărcarea manuală a pieilor brute şi semifabricatelor
  Sortator articole, semifabricate şi materiale, sortarea pieilor brute mari
                  Fabricarea încălţămintei de piele
   Formator piese şi articole, lucrări la maşini de tip "Anclepf"
   Tăietor piese, tăierea părţii inferioare a încălţămintei
                         Producţia de blănuri
   Descarnator
   Maşinist la maşini de spălat, spălarea materiei prime
   Muncitori, lucrări cu negru de anulină
   Storcător, lucrări la centrifugă
   Termofinisor blănuri, netezirea blănurilor de oaie, prelucrarea cu formalină
XXI. INDUSTRIA ALIMENTARĂ
             Profesii generale ale industriei alimentare
   Aparatist la difuzie, întreţinerea difuzoarelor cu funcţiune periodică (în cazul lucrării lor manuale)
   Aparatist la distilare, lucrări de producere a uleiului vegetal şi a spirtului
   Filtrator
   Maşinist la maşinile de curăţit, demontarea manuală a separatoarelor
   Muncitori, ambalarea în baloturi a deşeurilor de ambalaj gofrat
   Preparator cărbune de oase
   Preparator gheaţă, prepararea în bazine de apă şi împachetarea ei
                   Fabricarea produselor din carne
   Aparatist la producerea produselor tehnice
   Aparatist la producerea grăsimilor alimentare, întreţinerea autoclavelor, cazanelor deschise şi altor cazane încălzite cu abur, apă şi foc, încărcare manuală
   Ciontolitor-dezosator
   Descarcător
   Muncitori, fabricarea produselor tehnice, nutreţurilor fierte şi albuminei
   Preparator becon, metoda de şpriţuire
   Sacrificator animale
   Sărător piei, prelucrarea, ambalarea în baloturi şi stivuirea pieilor de bovine, porcine şi cai
   Sortator piei
  
                    Producţia de uleiuri şi grăsimi
   Recepţioner produse lactate, turnarea manuală a laptelui din bidoane
  
                           Fabricarea pîinii
   Muncitori, turnarea manuală a făiniei conform cantităţii stabilite de laboratorul de producere
   Muncitori, deservirea cuptoarelor de producere, alimentate cu combustibil solid şi lichid
   Preparator aluat, lucrări la:
        a) maşini de frămîntat cu coveţi deplasabile cu capacitatea de 330 l, mutarea manuală
        b) mutarea manuală a coveţilor cu capacitatea de 600 l, transportarea manuală a făiniei, semifabricatelor,
           producţiei finite
  Stivuitor produse de panificaţie, care încarcă şi deplasează manual producţia finită
  
                    Fabricarea tutunului şi mahorcii
   Alcătuirea partide-vagoane de tutun
   Aromatizor, aromatizarea şi ambalarea manuală a tutunului
   Încărcător-descărcător camere de fermentare
   Maşinist la maşini de tăiat tutun, încărcate manual
   Muncitor auxiliar, transportarea baloturilor de tutun
   Presator praf de mahorcă
   Presator ambalaje (în care a fost tutun)
   Stivuitor-ambalator, stivuirea şi ambalarea în baloturi a tutunului şi mahorcii
         Producerea parfumurilor şi articolelor de  cosmetică
   Aparatist la prepararea cosmeticelor, cîntărirea şi ambalarea pastei cosmetice cu precipitat de mercur
   Fierbător pastă cosmetică, lucrări cu precipitat de mercur
   Muncitori, rafinarea aminoclorului de mercur
   Muncitori, rafinarea precipitatului de mercur
   Vălţar pastă cosmetică, lucrări cu precipitat de mercur
                        Industria conservelor
   Murator legume, care deplasaeză manual butoaie cu legume
   Muncitor, curăţirea materiei prime alimentare cu alcalii
   Muncitor, gazarea legumelor şi fructelor cu gaz sulfuros, aflîndu-se  în camerele de gazare
                  Fabricarea produselor de cofetărie
   Caramelor, transportarea şi descărcarea pastei de caramele pe masele de răcire
                     Fabricarea pastelor făinoase
   Muncitori, turnarea manuală a foinei conform cantităţii stabilite de laboratorul de producere
  
                     Întreprinderi de măcinat făină şi crupe,
                    de nutreţ combinat, fabrici de prelucrare
                    a seminţelor de soiuri de porumb hibride
                    şi selecţionate, elevatoare, întreprinderi
                    (puncte) de recepţionare a pîinii, baze
   Muncitor, curăţirea nemijlocită a depozitelor de siloz, buncărelor şi altor recipiente
   Muncitor, prelucrarea seminţelor de porumb cu substanţe chimice toxice
   Muncitor, încărcarea-descărcarea manuală a materiei prime
   Muncitor, descărcarea grîlui din nave, vagoane, barje şi transportarea lui la instalaţiile costiere de recepţionare cu            ajutorul transbordoarelor plutitoare, staţionare şi mobile pneumatice de diverse  tipuri, cu lucru în încăperi, vagoane şi cale
   Muncitori încărcarea-descărcarea tarei şi ambalajului
   Monsitori, încărcarea-descărcarea manuală a grîului în interiorul depozitelor
   Muncitori, încărcarea-descărcarea şi ambalarea seminţelor de porumb prelucrate cu insecto-fungicide
   Muncitori, întreţinerea diferitor tipuri de încălzitoare a uscătoriilor de cereale care funcţionează cu combustibil solid şi lichid
   Muncitori, întreţinerea concasoarelor cu ciocane de diferite mărimi
   Muncitori, lucrări de fumigare, deratizare şi dezinsectare a grîului în depozite, elevatoare, la întreprinderi şi alte obiecte
   Muncitori, lucrări în depozite cu substanţe chimice toxice şi cu seminţe de porumb prelucrate cu insecto-fungicide
                         Fabricarea zaharului
   Muncitor, regenerarea cărbunelui de oase, arderea varului, încărcarea tăieţeilor de sfeclă firbinţi
                   Producţia amidonului şi melasei
   Muncitori, mărunţirea şi regenerarea cărbunelui de oase la extracţie folosind gazul sulfuros
  
                          Fabricarea drojdiei
   Muncitor, cultivarea drojdiei în vase deschise la spălarea manuală a aparatelor de cultivare a drojdiei, a cuvelor de plămădire şi aducţie
            Fabricarea producţiei alcoolice şi nealcoolice
   Muncitori, smolirea butoaielor prin metoda deschică la agregate de smolire a butoaielor
   Muncitori, obţinerea bioxidului de cadbon
                          Extracţia uleiului
   Aparatist-extractor
XXII. TRANSPORTUL FEROVIAR
   Conductor trenuri de marfă
   Însoţitor încărcîturi, însoţirea încărcăturilor pe material rulant deschis
   Fochist la locomotive în depou
   Hamal, transportarea bagajelor
   Lăcătuş la repararea materialului rulant, ocupat:
        a) la repararea garniturii de locomotive şi spălarea ei caldă;
        b) în cutia focarului şi cea de fum;
        c) la demontarea, reparaţia şi montarea dispozitivelor de scurgere şi a supapelor de asiguranţă, la controlul şi           alimentarea supapelor, dispozitivelor de scurgere în cisternele pentru produsele petroliere şi chimice
    Maşinist la instalaţia de alimentare cu nisip
   Maşinist locomotivă, ajutor de maşinist locomotivă, maşinist tren cu montor diesel, ajutor de maşinist tren cu motor Diesel
   Maşinist motolocomotivă, ajutor de maşinist motolocomotivă, conducător drezină, care lucrează pe calea ferată cu ecartament larg
   Montator cale
   Muncitori, inpregnarea nemijlocită cu antiseptici a stîlpilor şi traverselor
   Muncitori, procesul tehnologic de impregnare a lemnului cu antiseptici uleioşi
   Reglor viteză de mişcare a vagoanelor
   Revizor-reparator vagoane
   Spălător cazane de locomotivă
   Străpungător-purjor ţevi
   Şef de manevră
XXIII. TRANSPORTUL AUTO
   Acumulatorist, încălcarea şi repararea acumulatoarelor cu acid şi alcalină
   Conducător auto, care lucrează pe autobuz cu mai mult de 14 locuri (cu excepţia celui ocupat în transportul intern de uzină, suburban intern suburban şi transportul auto rural în limita unui schimb, cu condiţia ca şoferul să nu execute deservirea tehnică şi reparaţia autobuzului)
   Conducător auto, care lucrează pe automobil cu capacitatea de ridicare depăşind 2,5 tone (cu excepţia celui din transportul intern de uzină, suburban intern, suburban şi transportul auto rural pe durata unui schimb, în condiţiile cînd nu asigură asistenţa tehnică şi reparaţia vehicolului în cauză)
   Lăcătuş la reparaţia automobilelor, ocupat cu rodajul motorului, folosind benzină etilată
   Lăcătuş la reparaţia de alimentare cu combustibil, care repară în gospodăriilr auto aparatura de alimentare cu combustibil a motoarelor cu carburator, ce funcţionează cu benzină etilată
   Maşinist la maşini de spălat, spălarea manuală a pieselor motoarelor auto, ce funcţionează cu benzină etilată.
XXIV. TRANSPORTUL FLUVIAL
   Hamali, docheri-macanizatori
   Maşinist, macara (macaragiu), pe macarale plutitoare
   Timonier, pe nave cu acţionare manuală a instalaţiei de guvernare
XXV. AVIAŢIA CIVILĂ
   Hamal transportarea bagajului în aeroporturi
   Inginer şi tehnician, deservirea tehnică a avioanelor (elicopterilor)
   Muncitori, curăţirea şi repararea din interior a rezervoarelor de combustibil ale avioanelor cu turbomotor
   Muncitori, prepararea butumului şi repararea pistelor de decolare şi rulare (umplerea rosturilor) pe aerodromuri
   Operator la staţiile de alimentare, alimentarea aparatelor de zbor şi maşinilor speciale cu benzină etilată
XXVI. TELECOMUNICAŢII
   Electromontor canalizaţii de telecomunicaţii
   Elactromontor linii de comunicaţii telefonice şi de radioficare, lucrări la înălţimi de reparaţie a liniilor aeriene de             telecomunicaţii
   Cablor-lipitor
   Muncitori, deservirea tehnica a aparatelor de radio şi echipamentului de telecomunicaţii la mari înălţimi (turnuri, piloni) cu înălţimea de peste 10 m, neînzestrate cu ascensoare
XXVII. PRODUCŢIA POLIGRAFICĂ
   Reglor utilaj poligrafic, lucrări în sectoare de turnat stereotipi, caractere, materiale de cules şi de probă
   Turnător
   Muncitori, turanrea şi finisarea stereotipilor
   Stereotipist
                        Secţii de tipar adînc
   Decapator forme pentru tipar adînc
   Muncitori, lucrări în secţii de imprimare tipar adînc (ce excepţia sectoarelor recepţionare şi împachetare a producţiei finite)
XXVIII. AGRICULTURĂ
   Curăţitor utilaje, curăţirea cicloanelor, camerelor de puzderie şi praf
   Muncitori, dezinsectarea grăunţelor
   Muncitori, montarea manuală a tuburilor pentru drenaj
   Muncitori, lucrări în fîntîni, rezervoare de lichid şi cisterne, depozite de siloz şu turnuri pentru fîn
   Muncitori, încărcarea-descărcarea animalelor tăiate, confiscatelor, materialelor patologice
   Muncitori, jupuirea vitelor cornute mari, cailor şi despicarea lor
   Muncitori, plantaţii de tutun, cultivarea, transportarea şi prelucrarea preliminară a tutunului, dospirea şi presarea manuală a frunzelor de tutun în cazul cînd nu sînt respectate normele sanitaro-igienice şi de securitate a muncii
   Muncitori, transportarea, încărcarea-descărcarea substanţelor chimice toxice
   Muncitori, transportarea, încărcarea-descărcarea, depozitarea, pregătirea formelor de lucru şi folusirea pesticidelor pentru tratarea seminţelor, plantelor, terenurilor agricole, încăperilor, recipientelor, curăţirea şi spălarea maşinilor şi macanismelor şi instalaţiilor folosite pentru aceste lucrări
   Tractorist-maşinist în producţias agricolă, care lucrează pe tractoare cu pulverizatoare şi stropitori cu substanţe toxice
   Tractorist-maşinist la producţia agricolă care lucrează pe tractoare cu şenile şi tractoare grele
   Tractorist-maşinist la producţia agricolă, pe tractoare, combine şi alte maşini agricole autopropulsate.
XXIX. MESERII GENERALE PENTRU RAMURILE
ECONOMIEIE NAŢIONALE
   Acumulatorist
   Antenist-pilonist
   Cazangiu, repararea cazanelor fierbinţi
   Conducător încărcător, lucrări în secţii cu condilii nocive
   Curăţitor cazane
   Curăţitor canale de fum şi focare
   Defectoscopist la control ultrasonic
   Despicător lemne, lucrări manuale
   Pompier de desant, pompier-paraşutist
   Dozator mercur, dozarea manuală a mercurului deschis
   Fierbător bitum
   Cazator
   Hamal
   Împregnator cherestea şi articole din lemn
   Lăcătuş la lucrări de intervenţie şi reconstrucţie, curăţirea reţelelor de canalizare
   Frecător vopsele, pregătirea manuală a vopselelor de plumb
   Maşinist la buldozer
   Maşinist macare (macaragiu), licrări în secţii cu condiţii nocive
   Muncitori, care lucrează la:
        a) stingearea incendiilor
        b) prepararea amestecului de benzină cu lichid etilic
        c) colectarea seminţelor de pe copaci cu înălţimea de peste 4 m
        d) curăţirea redresoarelor cu vapori de mercur
       e) montarea, reparaţia şi deservirea  reţelelor de contract, precum şi a liniilor aeriene pentru transportarea energiei electrice, lucrări la înălţimi de peste 10 m
        f) deservirea mijloacelor flotabile, hidromonitoarelor, executînd lucrări de tachelaj pe nave
   Salvagazist
   Săpător, lucrări manuale
   Electrosudor la sudarea manuală, electrosudor la maşini automate şi semiautomate, sudor cu gaze, tăietor cu gaze la lucrări în recipiente închise (cazane, rezervoare, compartimente s.s.)
   Tachelagiu, montarea şi demontarea instalaţiilor
   Zugrav vopsirea în interiorul recipientelor, folosind lacuri cu vopsele cu plumb , hidrocarburi aromatizate şi clorurate, precum şi vopsirea cu pulverizatoare a atricolelor de dimensiuni mari, folosind aceleaşi lacuri şi vopsele
   Zugrav, vopsirea cu pulverizare pneumatică folosind vopsele cu plumb şi cele cu dezolvanţi organici
   Profesii şi activităţi, la exercitarea cărora:
        a) conţinutil substanţelor nocive (chimice şi biologice) în zona de activitate depăşeşte limitele admisibile de                      concentraţie în aer pentru substanţele nocive cu pericol de gradele 1 şi 2 - de 2 şi mai multe ori;
           pentru substanţele nocive cu pericol de gradele 3 şi 4 - de 3 şi mai multe ori;
        b) nivelul factorilor periculoşi şi nocivi constituie la locul de muncă:
           zgomotul - peste 90 db;
           infrasunetul şi ultrasunetul - peste nivelul maxim admisibil (NMA);
           radiaţia ionizantă - peste nivelul maxim admisibil;
           radiaţia infraroşie - peste 350 Vt/m3.
Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova
din 6 octombrie 1993 nr.624
N O R M E L E
de solicitare maximă, admise pentru femei
la ridicarea şi transportarea manuală a greutăţilor
---------------------------------------------------------------------------
        Specificul ridicării şi transportării      !   Masa maximă admisă
                       greutăţilor                   !a încărcăturii deplasate
---------------------------------------------------------------------------
    Ridicarea şi deplasarea greutăţilor alter-
    nînd cu altă activitate (Pînă la 2 ori pe
    oră)                                                             10 kg
    Ridicarea şi transportarea permanentă a
    greutăţilor în decursul schimbului de
    lucru                                                             7 kg
    Masa totală a încărcăturilor, deplasate în
    cursul fiecărui ore a schimbului de lucru:
         de pe suprafeţe de lucru                                1750 kg/m
         de la podea                                              875 kg/m
   Note: 1. Masa încărcăturilor ridicate şi deplasate înglodează şi masa tarei şi ambalajului
         2. Nuvelul suprafeţei de lucru se consideră nivelul de lucru al  strungului, mesei, transportului etc.