HGM282/2005
ID intern unic:  300735
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 282
din  14.03.2005
pentru aprobarea Regulamentului privind instruirea
în domeniul protecţiei civile
Publicat : 25.03.2005 în Monitorul Oficial Nr. 46-50     art Nr : 338

    MODIFICAT
    HG934 din 08.12.11, MO222-226/16.12.11 art.1020

    NOTĂ:
   
În tot textul hotărîrii şi al Regulamentului, sintagma „Departamentul Situaţii Excepţionale” se substituie prin sintagma „Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale”, la cazul gramatical respectiv prin HG934 din 08.12.11, MO222-226/16.12.11 art.1020


      În scopul organizării instruirii populaţiei în domeniul protecţiei civile, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă, conform anexei, Regulamentul cu privire la instruirea în domeniul protecţiei civile.
2. Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale, în comun cu Ministerul Educaţiei, va elabora şi aproba programe de studii în domeniul protecţiei civile pentru instituţiile de învăţămînt.
3. Conducătorii autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, factorii de decizie ai agenţilor economici, indiferent de tipul de proprietate şi forma organizatorico-juridică, vor întreprinde acţiunile necesare pentru organizarea instruirii în domeniul protecţiei civile, în conformitate cu prezenta hotărîre.
4. Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale şi alte autorităţi ale administraţiei publice vor asigura popularizarea cunoştinţelor în domeniul protecţiei civile.

PRIM-MINISTRU                                                    Vasile TARLEV

Contrasemnează:
Ministrul educaţiei                                                     Valentin Beniuc
Ministrul finanţelor                                                    Zinaida Grecianîi

Chişinău, 14 martie 2005.
Nr. 282.


Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr.282
din 14 martie 2005
REGULAMENTUL
privind instruirea în domeniul protecţiei civile
Regulamentul privind instruirea în domeniul protecţiei civile stabileşte categoriile de populaţie antrenate în mod obligatoriu în procesul de instruire în domeniul protecţiei civile, precum şi sarcinile şi formele de bază ale instruirii populaţiei pentru acţiuni în caz de situaţii excepţionale.
I. DISPOZIŢII GENERALE
1. În procesul de instruire în domeniul protecţiei civile sînt antrenaţi:
a) conducătorii autorităţilor administraţiei publice (în continuare - preşedinţii comisiilor pentru situaţii excepţionale);
b) angajaţii autorităţilor administraţiei publice, inclusiv cei împuterniciţi cu soluţionarea problemelor legate de prevenirea şi lichidarea consecinţelor situaţiilor excepţionale (în continuare - angajaţii împuterniciţi);
c) persoanele antrenate în sfera de producere şi deservire, care intră în componenţa formaţiunilor protecţiei civile (în continuare - efectivul formaţiunilor protecţiei civile);
d) persoanele antrenate în sfera de producere şi deservire, care nu fac parte din organele de conducere şi formaţiunile protecţiei civile (în continuare - populaţia angajată în cîmpul muncii);
e) persoanele neantrenate în sfera de producere şi deservire (în continuare - populaţia neangajată în cîmpul muncii);
f) persoanele care îşi fac studiile în instituţiile de învăţămînt, indiferent de profil, tipul de proprietate şi forma organizatorico-juridică (în continuare - elevi şi studenţi).
2. Sarcinile de bază ale instruirii în domeniul protecţiei civile sînt:
a) instruirea tuturor categoriilor de populaţie privind regulile de comportare şi metodele principale de  protecţie în caz de situaţii excepţionale, metodele de acordare a primului ajutor medical, regulile de utilizare a mijloacelor individuale şi colective de protecţie;
b) instruirea (perfecţionarea) conducătorilor de toate nivelurile privind acţiunile ce ţin de protecţia populaţiei şi a teritoriului în caz de situaţii excepţionale;
c) formarea la conducătorii şi angajaţii autorităţilor  administraţiei publice, întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor a deprinderilor de instruire şi conducere a forţelor şi mijloacelor ce aparţin sistemului  protecţiei civile;
d) însuşirea de către angajaţii forţelor protecţiei civile a obligaţiilor lor şi antrenarea acestora pentru acţiuni în caz de situaţii excepţionale;
e) cunoaşterea de către elevi a factorilor distructivi ai situaţiilor excepţionale posibile pe teritoriul ţării, a regulilor de comportare, însuşirea noţiunilor de acordare a autoajutorului şi ajutorului medical;
f) cunoaşterea de către studenţi a convenţiilor internaţionale şi legislaţiei Republicii Moldova în domeniul protecţiei civile, a principiilor de organizare a protecţiei populaţiei, bunurilor materiale  şi valorilor culturale ale ţării, căilor şi modalităţilor de funcţionare a economiei naţionale în situaţii excepţionale.
II. MODUL DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL
PROTECŢIEI CIVILE
3. Modul de instruire în domeniul protecţiei civile a:
a) preşedinţilor comisiilor pentru situaţii excepţionale ale:
autorităţilor administraţiei publice şi altor organe centrale, autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul al doilea - diferenţiat, în cadrul cursurilor, aplicaţiilor şi antrenamentelor de protecţie civilă desfăşurate sub conducerea Prim-ministrului;
autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întîi, precum şi pentru angajaţii împuterniciţi ai autorităţilor administraţiei publice, conducătorii de întreprinderi, instituţii şi organizaţii (indiferent de tipul de proprietate) - în conformitate cu planul, la cursurile, aplicaţiile şi antrenamentele de protecţie civilă desfăşurate de instituţiile Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale, o dată în trei ani;
  
  [Pct.3 lit.a) modificată prin HG934 din 08.12.11, MO222-226/16.12.11 art.1020]
b) populaţiei:
comandanţii formaţiunilor protecţiei civile - în conformitate cu planul, la cursurile organizate de instituţiile Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale, o dată în trei ani, precum şi la aplicaţiile şi antrenamentele de protecţie civilă la locul de muncă;
efectivul formaţiunilor protecţiei civile - în conformitate cu planul, nemijlocit la locul de muncă, precum şi în cadrul aplicaţiilor şi antrenamentelor de protecţie civilă;
populaţia angajată în cîmpul muncii - în cadrul lecţiilor la locul de muncă, la aplicaţiile şi antrenamentele de protecţie civilă;
populaţia neangajată în cîmpul muncii - prin intermediul mijloacelor de informare în masă, aplicaţiilor şi antrenamentelor de protecţie civilă  la locul de trai;
elevii şi studenţii - în cadrul lecţiilor, conform  programelor aprobate de Ministerul Educaţiei şi coordonate cu Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale;
   
  [Pct.3 lit.b) modificată prin HG934 din 08.12.11, MO222-226/16.12.11 art.1020]
c) persoanelor numite prima dată într-un post cu atribuţii ce ţin de domeniul protecţiei  civile (sau apărării antiincendiare), perfecţionarea sau ridicarea nivelului de calificare este obligatorie pe parcursul primului an de activitate.
4. În scopul verificării pregătirii populaţiei pentru acţiuni în domeniul protecţiei civile, sînt organizate aplicaţii, antrenamente şi controale ale stării protecţiei civile.
Aplicaţiile (antrenamentele) constituie forma superioară şi cea mai eficientă de instruire pentru acţiuni de salvare, deblocare şi alte acţiuni operative în zonele situaţiilor excepţionale. Acestea permit perfecţionarea cunoştinţelor şi deprinderilor cadrelor de conducere şi ale populaţiei în domeniul protecţiei civile.
Aplicaţiile (antrenamentele) sînt desfăşurate la următoarele niveluri:
a) republican;
b) raional (municipal);
c) orăşenesc (de sector) şi de comună (sătesc);
d) de obiectiv cu personal mai mare de 50 de angajaţi.
   
  [Pct.4 lit.d) modificată prin HG934 din 08.12.11, MO222-226/16.12.11 art.1020]
5. Aplicaţiile la protecţia civilă se desfăşoară:
a) în autorităţile administraţiei publice locale:
de nivelul întîi - o dată în patru ani cu o durată de o zi;
     
[Pct.5 lit.a), al.2) modificat prin HG934 din 08.12.11, MO222-226/16.12.11 art.1020]
de nivelul al doilea - o dată în cinci ani, cu o durată de trei zile;
b) la  obiectele economice - o dată în trei ani, cu o durată de o zi;
c) la obiectele  industriale periculoase - anual, cu o durată de opt ore.
Aplicaţiile tactico-speciale cu formaţiunile protecţiei civile  (de salvare, mecanizare, medicale, de cercetare etc.) se organizează o dată în an, avînd o durată de opt ore.
6. Antrenamentele la protecţia civilă se desfăşoară:
a) în autorităţile administraţiei  publice şi alte organe centrale la obiectele economice - anual, cu o durată de pînă la patru ore;
b) în cadrul instituţiilor de învăţămînt - anual.
III. CONTROLUL INSTRUIRII ÎN DOMENIUL
 PROTEC
ŢIEI CIVILE
7. Controlul instruirii în domeniul protecţiei civile se efectuează în scopul aprecierii nivelului de pregătire a autorităţilor pentru acţiuni în cazul declanşării situaţiilor excepţionale, pentru realizarea măsurilor planificate de protecţie a populaţiei, îndeplinirea cerinţelor actelor legislative şi normative în domeniul protecţiei civile şi apărării antiincendiare, precum şi în vederea verificării stării evidenţei bunurilor materiale necesare pentru lichidarea consecinţelor situaţiilor excepţionale.
8. Controlul stării protecţiei civile este realizat de către:
a) Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale:
în autorităţile administraţiei publice centrale şi alte organe centrale - o dată în cinci ani;
în autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al doilea - o dată în cinci ani, de regulă înaintea desfăşurării aplicaţiilor de protecţie civilă;
     
în instituţii de învăţămînt superior – o dată în cinci ani.
      [Pct.8 lit.a) alineat introdus prin HG934 din 08.12.11, MO222-226/16.12.11 art.1020]
b) direcţiile (secţiile) situaţii excepţionale teritoriale ale Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale:
în autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi - o dată în patru ani;
la obiectele economice - o dată în trei ani;
la obiectele industriale periculoase - anual.
     
în instituţiile de învăţămînt secundar general, special, complementar, secundar profesional şi mediu de specialitate – o dată în trei ani;
    [Pct.8 lit.b) alineat introdus prin HG934 din 08.12.11, MO222-226/16.12.11 art.1020]
   
c) organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, alte autorităţi administrative centrale:
    la obiectele chimic şi radiativ periculoase din subordine – anual, în comun cu reprezentanţii teritoriali ai Serviciului
    [Pct.8 lit.c) introdusă prin HG934 din 08.12.11, MO222-226/16.12.11 art.1020]
9. Termenele de desfăşurare a măsurilor de pregătire a protecţiei civile sînt indicate în planul calendaristic de pregătire a protecţiei civile şi planul de completare cu audienţi a Centrului republican de instruire pentru anul în curs, aprobat prin hotărîre de Guvern.
   
  [Pct.9 al.1) în redacţia HG934 din 08.12.11, MO222-226/16.12.11 art.1020]
În raion, municipiu, oraş, sat (comună), obiectiv controlul stării protecţiei civile poate purta un caracter atît general, cît şi selectiv. În unele cazuri controlul poate fi efectuat în mod inopinat. În cazul rezultatelor negative, controlul poate fi repetat, dar nu mai devreme decît peste o jumătate de an.
10. Modul de activitate, numărul autorităţilor verificate, precum şi al forţelor şi mijloacelor antrenate sînt stabilite în planul de control, aprobat de către preşedinţii comisiilor pentru situaţii excepţionale  respective.
11. Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale:
a) coordonează, realizează conducerea metodică şi controlul asupra procesului de instruire în domeniul protecţiei civile;
b) stabileşte categoriile de personal şi funcţii pentru instruire sau perfecţionare în centrele de instruire ale Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale;
c) elaborează şi aprobă programe de instruire în domeniul protecţiei civile şi apărării antiincendiare;
d) coordonează programele de studii  în domeniul protecţiei civile ale instituţiilor de învăţămînt.
    
111. Anul de învăţămînt în sistemul protecţiei civile va începe în prima zi lucrătoare a anului şi se va finaliza în ultima zi de vineri a lunii noiembrie.
    [Pct.111 introdus prin HG934 din 08.12.11, MO222-226/16.12.11 art.1020]
    112. Preşedinţii comisiilor pentru situaţii excepţionale din organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, din alte instituţii, raioane, municipiile Chişinău şi Bălţi, din unitatea teritorială autonomă Găgăuzia vor prezenta Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale anual:
    a) planurile de pregătire a protecţiei civile pentru anul următor (în două exemplare), pentru coordonare – pînă la a treia zi de vineri a lunii decembrie a anului curent;
    b) planurile desfăşurării aplicaţiilor la protecţia civilă cu primăriile oraşelor (sectoarelor) – cu două săptămîni înaintea desfăşurării acestora;
    c) dările de seamă despre desfăşurarea aplicaţiilor cu primăriile oraşelor (sectoarelor) – cel tîrziu în două săptămîni după desfăşurarea acestora;
    d) rapoartele despre pregătirea operativă, starea protecţiei civile, pregătirea organelor de conducere ale protecţiei civile, pregătirea protecţiei civile şi alte documente, conform termenelor stabilite de către Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale în tabelul rapoartelor periodice.
    [Pct.112 introdus prin HG934 din 08.12.11, MO222-226/16.12.11 art.1020]
    113.  Planul de pregătire a protecţiei civile este prezentat în anexă.
    [Pct.113 introdus prin HG934 din 08.12.11, MO222-226/16.12.11 art.1020]
IV. FINANŢAREA PROCESULUI DE INSTRUIRE
ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI CIVILE
12. Finanţarea procesului de instruire în domeniul protecţiei civile este realizată:
a) a conducătorilor şi angajaţilor autorităţilor administraţiei publice, inclusiv organizarea şi desfăşurarea aplicaţiilor în domeniul protecţiei civile - în limitele mijloacelor alocate de la bugetul de stat şi local, după caz;
b) a persoanelor angajate în sfera de producere şi deservire, care intră în componenţa formaţiunilor protecţiei civile, precum şi a celor angajate în sfera de producere şi deservire, care nu intră în componenţa formaţiunilor  protecţiei civile, inclusiv desfăşurarea aplicaţiilor şi antrenamentelor la protecţia civilă - din contul organizaţiilor respective;
c) în cadrul instituţiilor de învăţămînt - în limitele alocaţiilor bugetare aprobate şi altor mijloace financiare disponibile.

    anexa
   
[Anexa introdusă prin HG934 din 08.12.11, MO222-226/16.12.11 art.1020]