HGO306/2000
ID intern unic:  300934
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 306
din  30.03.2000
despre aprobarea Regulamentului privind autorizarea funcţionării
şi schimbării destinaţiei construcţiilor şi amenajărilor
Publicat : 06.04.2000 în Monitorul Oficial Nr. 37-38     art Nr : 385
HG275/16.03.06, MO51-54/31.03.06 art.338

În conformitate  cu  Legea  nr.  835-XIII din 17  mai  1996  privind principiile  urbanismului  şi amenajării teritoriului,  pentru  formarea unui  sistem unic de utilizare a construcţiilor şi amenajărilor  conform prevederilor  documentaţiei  de urbanism şi amenajare a teritoriului  la nivel naţional,
Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă   Regulamentul  privind  autorizarea  funcţionării   şi schimbării destinaţiei construcţiilor şi amenajărilor conform anexei.
    2. Autorităţile administraţiei publice locale şi persoanele juridice şi  fizice, antrenate în activităţi urbanistice pe teritoriul Republicii Moldova,   vor   asigura  respectarea  sus-numitului  regulament  şi   a legislaţiei în domeniu.
    3. Aplicarea  Regulamentului  privind  autorizarea  funcţionării  şi schimbării  destinaţiei construcţiilor şi amenajărilor se pune în  seama organelor  de arhitectură şi urbanism din cadrul consiliilor judeţene şi ale  unităţii teritoriale autonome Găgăuzia, primăriilor municipiilor şi oraşelor,   precum  şi  a  serviciilor  pentru  urbanism  şi  amenajarea teritoriului din cadrul primăriilor localităţilor rurale.
    4. Controlul  asupra  aplicării Regulamentului  privind  autorizarea funcţionării şi schimbării destinaţiei construcţiilor şi amenajărilor se pune în seama Ministerului Mediului şi Amenajării Teritoriului.
    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                   Dumitru BRAGHIŞ
    Contrasemnată:
    Ministrul mediului şi
    amenajării teritoriului                    Arcadie Capcelea
    Chişinău, 30 martie 2000.
    Nr. 306.
Anexă
la Hotărîrea Guvernului Republicii    
Moldova nr. 306 din 30 martie 2000
REGULAMENTUL
privind autorizarea funcţionării şi schimbării
destinaţiei construcţiilor şi amenajărilor
Notă
Punctele 9 - 24, 26 - 37 devin, respectiv, punctele 8 - 23, 24 - 35 prin HG275/16.03.06, MO51-54/31.03.06 art.338
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Pe întreg  teritoriul Republicii Moldova utilizarea imobilelor şi amenajărilor  cu  orice  destinaţie  se va efectua  în  conformitate  cu legislaţia  în  vigoare  şi cu respectarea  condiţiilor  de  autorizare, prevăzute de Regulamentul privind autorizarea funcţionării şi schimbării destinaţiei    construcţiilor   şi   amenajărilor   (în   continuare   - Regulamentul),  în  baza  prevederilor documentaţiilor  de  urbanism  şi amenajare a teritoriului.
    2. Autorizaţia  de  funcţionare  este  actul  emis  de   autorităţile administraţiei  publice  locale  prin care se  stabilesc  condiţiile  de utilizare  a  construcţiilor  şi amenajărilor (cu  excepţia  caselor  de locuit individuale) în vederea activităţilor, ce se desfăşoară în cadrul lor  potrivit  funcţiilor de bază, precum şi condiţiile care trebuie  să fie respectate la utilizarea lor.
    3. Autorizaţia  de  schimbare  a  destinaţiei  este  actul  emis  de autorităţile  administraţiei publice locale pentru revizuirea modului de utilizare  a construcţiilor şi amenajărilor şi a funcţiilor de bază,  în condiţiile  în care activităţile ce se vor desfăşura în cadrul  acestora nu  vor  influenţa  negativ  asupra  prevederilor  din  documentaţia  de urbanism   şi  amenajare  a  teritoriului  privind  protecţia  mediului, condiţiile  de  existenţă  şi de siguranţă a construcţiilor  şi  nu  vor implica  executarea  lucrărilor  de construcţie  pentru  care,  potrivit legislaţiei, este necesară eliberarea unei autorizaţii de construire.
    4. Autorizaţiile de funcţionare şi de schimbare a destinaţiei pentru imobilele  sau  amenajările  care reprezintă proprietatea  statului  sau municipală  se  emit de către consiliile judeţene, unitatea  teritorială autonomă  Găgăuzia  şi  primăriile municipiilor, cu  avizul  primăriilor localităţilor,  în  teritoriul  cărora  sînt  amplasate.  Pentru  aceste imobile  sau  amenajări sînt necesare avizele Ministerului Economiei  şi Infrastructurii şi ale ministerelor şi departamentelor interesate.
          [Pct.4 modificat prin HG738/20.07.18, MO309-320/17.08.18 art. 850]
    5. Titulari ai  autorizaţiilor  de  funcţionare şi  de  schimbare  a destinaţiei  pot  fi  persoanele  fizice sau  juridice  deţinătoare  ale titlului   de   proprietate  asupra  terenului  sau  construcţiilor   şi amenajărilor.
II. AUTORIZAŢIA DE FUNCŢIONARE.
MODUL DE ELABORARE ŞI ELIBERARE
    6. Autorizaţia de funcţionare se eliberează pentru:
    a) construcţiile  şi amenajările executate în baza autorizaţiilor de construire;
    b) construcţiile şi amenajările a căror utilizare a fost suspendată, din motivele:
    - încetării activităţilor  în cadrul construcţiilor sau amenajărilor în legătură cu modernizări tehnologice;
    - încălcării condiţiilor de utilizare a terenurilor şi construcţiilor stabilite în regulamentul local de urbanism pentru terenurile respective.
    7. Suspendarea    activităţilor   în   cadrul   construcţiilor   sau amenajărilor  se efectuează din iniţiativa proprietarului, prin  decizia organelor  controlului  respectiv  de stat, sau  de  către  autorităţile administraţiei publice locale, din iniţiativa acestora.
[Pct.8 exclus prin HG275/16.03.06, MO51-54/31.03.06 art.338]
[Pct.8 exclus prin HG275/16.03.06, MO51-54/31.03.06 art.338]
8. Suspendarea  activităţilor  este  valabilă  pînă  la  conformarea acestor activităţi cu condiţiile specificate în documentaţia respectivă, dovada  căreia  va  fi avizul favorabil al expertizei  de  specialitate, executată  de   către  specialişti  autorizaţi printr-un   contract   cu beneficiarul.
8. Pentru obţinerea   autorizaţiei  de  funcţionare  orice  persoană fizică  sau  juridică  obţine  şi completează  cererea-tip  (de  modelul specificat  în  anexa nr. 1) şi o depune la  registratura  autorităţilor administraţiei publice locale.
9. La cerere se anexează:
    a) în cazul construcţiilor sau amenajărilor noi:
    - titlul de proprietate asupra terenului şi construcţiilor (în copie autentificată);
    - autorizaţia de construire (în copie);
    - procesul-verbal de recepţie la finalizarea lucrărilor (în copie);
    b) în cazul suspendării  activităţilor  la obiectele  construite  în baza autorizaţiei de construire:
    - titlul de proprietate asupra terenului şi construcţiilor (în copie autentificată);
    - decizia cu privire la recepţia construcţiilor (în copie);
    - decizia cu privire la suspendarea activităţilor (în copie);
    - avizul expertizei  de specialitate privitor la lichidarea cauzelor de suspendare;
    c) în cazul suspendării  activităţilor  la construcţiile  existente, ale  căror  autorizaţii  de construire şi documentaţii de  executare  şi recepţie lipsesc:
    - titlul de proprietate asupra terenului şi construcţiilor (în copie autentificată);
    - decizia cu privire la suspendarea activităţilor (în copie);
    - expertiza tehnică a construcţiilor;
    - avizul expertizei  de specialitate privitor la lichidarea cauzelor de suspendare.
    În cazurile menţionate, cartea tehnică se prezintă în original. După examinare ea se restituie beneficiarului.
    10. Autorizaţiile  de funcţionare (de modelele indicate în anexa nr. 2) se elaborează de către autorităţile locale de arhitectură şi urbanism sau  de  serviciul  local  urbanism  şi  amenajare  a  teritoriului  din primăriile localităţilor rurale, dacă:
    - cererea este  adresată autorităţii administraţiei publice  locale, abilitată să elibereze autorizaţia:
    - formularul cererii este completat integral şi corect;
    - procesul-verbal   de  recepţie  la  finalizarea  lucrărilor   este întocmit conform prevederilor legale;
    - se prezintă,  dacă este cazul, documentaţia specificată în pct.  9 şi 10.
    11. Dacă în urma  examinării documentaţiei prezentate se constată că nu  se îndeplinesc condiţiile prevăzute în pct. 9 şi 10, documentaţia se restituie  solicitantului  în  termen de 5 zile din  data  înregistrării cererii.
    12. În cazul   executării   construcţiilor  şi   amenajărilor   noi, autorizaţiile    de   funcţionare   se   eliberează   de    autorităţile administraţiei  publice locale, care au emis autorizaţia de  construire, iar  în  cazul  suspendării activităţilor în  construcţii  şi  amenajări existente  ele  se  emit de către  autorităţile  administraţiei  publice locale, în teritoriul administrativ al cărora acestea se află.
    13. În cazul  suspendării,  din motivele indicate în pct. 6, (b),  a activităţilor   din  cadrul  construcţiilor  şi  amenajărilor,  a  căror utilizare a fost permisă de autorizaţia de funcţionare, se va proceda în modul următor:
    - pentru condiţiile   de  utilizare,  autorizate  anterior,  se   va prelungi valabilitatea autorizaţiei de funcţionare;
    - pentru condiţii  noi de utilizare se va elibera o altă autorizaţie în baza avizelor favorabile ale expertizei de specialitate şi expertizei ecologice de stat.
    Termenul de încetare   a   suspendării  se  va  stabili   din   data prelungirii  valabilităţii  autorizaţiei  de funcţionare  sau  din  data eliberării unei noi autorizaţii.
    14. Valabilitatea   autorizaţiei   de  funcţionare   este   perioada existenţei   construcţiilor  fără  modificări,  reconstrucţii  sau  alte acţiuni de acest gen.
    15. În cazul  schimbării proprietarului (deţinătorului), autorizaţia rămîne  valabilă  cu toate drepturile şi obligaţiunile menţionate.  Noul proprietar   (deţinător)   este   obligat  să   informeze   autorităţile administraţiei  publice  locale  care au eliberat autorizaţia  în  cauză despre schimbarea titularului (deţinătorului titlului de proprietate).
    16. Autorizaţia  de funcţionare se eliberează solicitantului, direct sau   prin  poştă,  în  termen  de  15  zile  calendaristice  din   data înregistrării cererii.
    Autorizaţia eliberată    de   consiliul   judeţean   sau    primăria municipiului  se trimite în copie primăriei interesate în acelaşi termen de 15 zile din data înregistrării cererii solicitantului.
    17. Autorităţile   administraţiei  publice  emitente  instituie   un registru al autorizaţiilor de funcţionare, în care acestea sînt înscrise în  ordinea emiterii. Numărul autorizaţiei este numărul ei de ordine din acest registru.
III. AUTORIZAŢIA DE  SCHIMBARE A
DESTINAŢIEI CONSTRUCŢIILOR ŞI
AMENAJĂRILOR.
MODUL DE ELABORARE ŞI ELIBERARE
18. Autorizaţia   de  schimbare  a  destinaţiei  se  eliberează   de autorităţile   administraţiei  publice  locale  pentru  construcţii   şi amenajări,  construcţii  separate, părţi de construcţii,  ansambluri  de construcţii  şi  amenajări  amplasate  pe  teritoriile  administrate  de acestea.
19. Fiecare persoană  fizică sau juridică deţinătoare a titlului  de proprietate   asupra   construcţiilor  şi  amenajărilor  poate   înainta autorităţilor  administraţiei publice   locale o cerere penu autorizarea schimbării destinaţiilor proprietăţilor lor, altele decît cele prevăzute de   documentaţiile   de  urbanism  şi  amenajare  a  teritoriului,   în următoarele cazuri:
    - există limite  ale  posibilităţilor  de  utilizare  funcţională  a construcţiilor şi amenajărilor pentru obţinerea profitului dorit;
    - proiectul sau   destinaţia  actuală  a  obiectului  construit   nu corespunde prevederilor documentaţiilor urbanistice;
    - a survenit agravarea condiţiilor de exploatare a construcţiilor şi amenajărilor;
    - construcţia, amenajarea, terenul şi solul s-au deteriorat.
    20. Autorizaţia  de  schimbare a destinaţiei se eliberează  în  baza studiului  de  fundamentare privind schimbarea destinaţiei, care are  ca scop:
    - pronosticul  eventualei  situaţii  urbanistice şi  ecologice  după schimbarea destinaţiei construcţiilor şi amenajărilor;
    - compararea analitică a reglementărilor documentaţiilor de urbanism şi  amenajare  a  teritoriului,  aprobate pentru  obiectul  la  care  se solicită schimbarea destinaţiei, cu cele posibile după schimbare;
    - propuneri şi recomandări privitoare la schimbarea destinaţiei.
    În lipsa documentaţiilor   aprobate  de  urbanism  şi  amenajare   a teritoriului,  necesare pentru elaborarea studiilor de fundamentare,  se va  ţine cont de situaţia urbanistică şi ecologică a existentului şi  de auditul ecologic, executat conform legislaţiei în vigoare.
    21. Studiile  de fundamentare a schimbării destinaţiei se elaborează în  baza documentaţiei aprobate de urbanism şi amenajare a  teritoriului de  către  persoane  fizice  şi juridice  autorizate  în  domeniu,  prin contract cu beneficiarul.
    În lipsa documentaţiilor respective aprobate, studiile de fundamentare  se  coordonează  cu Institutul Naţional  de  Cercetări  şi Proiectări în Domeniul Amenajării  Teritoriului,  Urbanismului   şi Arhitecturii  "Urbanproiect", iar în municipiul Chişinău - cu Institutul "Chişinăuproiect".
    Studiile de fundamentare  a  schimbării  destinaţiei,  elaborate  şi coordonate  cu  organele interesate, se avizează în mod  obligatoriu  de arhitectul-şef al judeţului sau oraşului (municipiului).
22. Pentru eliberarea   autorizaţiei  de  schimbare  a  destinaţiei, persoana  fizică sau juridică completează cererea-tip (indicată în anexa nr.  3) şi o depune la registratura autorităţilor administraţiei publice locale.
    La cerere se anexează în două exemplare:
    - titlul de proprietate  asupra  construcţiilor şi amenajărilor  (în copie autentificată);
    - cartea tehnică a construcţiei;
    - studiul de fundamentare a schimbării destinaţiei;
    - copia auditului  ecologic  coordonat  cu  Ministerul  Mediului  şi Amenajării Teritoriului;
    - dovada de achitare a costurilor serviciilor.
    Cartea tehnică   se   prezintă  în  original.  După  examinarea   şi introducerea  informaţiei referitor la schimbarea destinaţiei, ea se  va restitui beneficiarului.
[Pct.23 modificat prin HG275/16.03.06, MO51-54/31.03.06 art.338]
[Pct.23 modificat prin HG275/16.03.06, MO51-54/31.03.06 art.338]
23. Pentru eliberarea   autorizaţiei  de  schimbare  a  destinaţiei, persoana  fizică sau juridică completează cererea-tip (indicată în anexa nr.  3) şi o depune la registratura autorităţilor administraţiei publice locale.
    La cerere se anexează în două exemplare:
    - titlul de proprietate  asupra  construcţiilor şi amenajărilor  (în copie autentificată);
    - cartea tehnică a construcţiei;
    - studiul de fundamentare a schimbării destinaţiei;
    - copia auditului  ecologic  coordonat  cu  Ministerul  Mediului  şi Amenajării Teritoriului;
    - dovada de achitare a costurilor serviciilor.
    Cartea tehnică   se   prezintă  în  original.  După  examinarea   şi introducerea  informaţiei referitor la schimbarea destinaţiei, ea se  va restitui beneficiarului.
23. În cazul  cînd  se  va proceda conform prevederilor pct.  30  al prezentului  Regulament,  documentele  sus-menţionate se  vor  anexa  la cerere în trei exemplare (copii).
[Pct.25 exclus prin HG275/16.03.06, MO51-54/31.03.06 art.338]
[Pct.25 exclus prin HG275/16.03.06, MO51-54/31.03.06 art.338]
25. Plata pentru  eliberarea autorizaţiei de schimbare a destinaţiei se  achită înaintea depunerii cererii. Ea se calculează în  conformitate cu  legislaţia  în  vigoare de către organele locale de  arhitectură  şi urbanism   sau  specialistul  în  domeniul  urbanismului  şi  amenajării teritoriului din primăriile localităţilor.
24. După examinarea   ofertei  descrise  în  cererea  depusă  şi   a studiului   de  fundamentare  a  schimbării  destinaţiei, autorităţile administraţiei  publice locale informează cetăţenii despre intenţia de a schimba  destinaţia  imobilului  respectiv  şi  îi  invită  să  consulte materialele anexate la cerere şi să participe la discuţia lor.
25. În cazul  cînd schimbarea destinaţiei imobilului este legată  de situaţii    urbanistice    şi   ecologice    complicate,    autorităţile administraţiei  publice  locale pot cere beneficiarului efectuarea  unei expertize  suplimentare  asupra studiului de fundamentare  a  schimbării destinaţiei.
    Cheltuielile  legate  de efectuarea expertizei suplimentare  vor  fi suportate de beneficiar.
26. Consultarea  cetăţenilor  se  va organiza  conform  prevederilor Regulamentului  privind consultarea populaţiei în procesul elaborării şi aprobării documentaţiei de amenajare a teritoriului şi urbanism, aprobat prin  Hotărîrea  Guvernului Republicii Moldova nr. 951 din 14  octombrie 1997.
27. Decizia cu  privire la schimbarea destinaţiei se adoptă de către membrii consiliului autorităţilor administraţiei publice locale prin vot deschis.  Pentru adoptarea deciziei este suficientă majoritatea simplă a voturilor.  În  cazul cînd o parte din populaţie este contra  schimbării destinaţiei,  pentru  adoptarea deciziei sînt necesare 2/3  din  numărul total de voturi ale consilierilor.
    Decizia consiliului   este   temeiul   juridic   pentru   eliberarea autorizaţiei de schimbare a destinaţiei.
28. În situaţia,  în  care  construcţia  sau  amenajarea  reprezintă proprietatea    statului   sau   proprietatea   municipală,    emitentul autorizaţiei  de  schimbare  a destinaţiei ei va fi  consiliul  judeţean (primăria municipiului), care în termen de 5 zile din data înregistrării cererii   va   solicita   avizul  primăriei,  pe  al   cărei   teritoriu administrativ  sînt situate construcţia sau amenajarea, prin  trimiterea unui  demers  (de modelul indicat în anexa nr. 4) şi a unui exemplar  al cererii cu documentaţia aferentă.
    Primăria satului  (comunei) sau oraşului (municipiului) va  organiza consultarea   populaţiei,   va  verifica  conformitatea   studiului   de fundamentare  a  schimbării destinaţiei cu  prevederile  documentaţiilor aprobate  de  urbanism  şi  amenajare  a  teritoriului  şi  cu  situaţia urbanistică  şi  ecologică  reală  şi va face în  aviz  referiri  asupra acestora.
    Avizul primăriei (care se va întocmi conform anexei nr. 5),  însoţit de rezultatele consultării populaţiei asupra studiului de fundamentare a schimbării  destinaţiei,  se va trimite consiliului judeţean  (primăriei municipiului) în termen de 15 zile din data primirii solicitării.
    Documentaţia  anexată la solicitarea consiliului judeţean (primăriei municipiului)   se  păstrează  în  primărie  pentru  a  fi  folosită  la corectarea  ulterioară  a  documentaţiei  de  urbanism  şi  amenajare  a teritoriului.
29. Autorizaţia   de  schimbare  a  destinaţiei  (anexa  nr.  6)  se elaborează  de  către organele locale de  arhitectură şi urbanism  şi  se eliberează  de autoritatea administraţiei publice locale solicitantului, direct  sau  prin  poştă, în termen de 30 zile calendaristice  din  data înregistrării cererii.
    Autorizaţia de  schimbare a destinaţiei, eliberată solicitantului de către  consiliul judeţean sau primăria municipiului, se trimite în copie primăriei  interesate  în acelaşi termen de 30 zile  calendaristice  din data înregistrării cererii solicitantului.
    Odată cu autorizaţia de schimbare a destinaţiei, solicitantului i se va restitui un exemplar al documentaţiei anexate la cerere, ştampilat şi cu  semnăturile secretarului şi arhitectului-şef al consiliului judeţean sau primăriei oraşului (municipiului).
    30. Înregistrarea  autorizaţiilor se face într-un registru  separat, în  care  acestea  sînt  înscrise în  ordinea  emiterii,  inclusiv  cele elaborate  de  consiliul  judeţean  şi  primăria  municipiului.  Numărul autorizaţiei este numărul ei curent din acest registru.
    31. În cazul  cînd beneficiarului i se refuză schimbarea destinaţiei construcţiei  sau amenajării conform cererii depuse, el este în drept să se adreseze instanţelor judecătoreşti.
    32. În cazul  cînd  situaţia urbanistică şi ecologică a  imobilului, căruia  i  se schimbă destinaţia, nu va suporta abateri esenţiale de  la destinaţia   existentă   a   acestuia  sau  de  la  cea   prevăzută   în documentaţiile legal aprobate de urbanism şi amenajare a teritoriului şi vecinătăţile   sînt  de  acord  cu  schimbarea  destinaţiei  imobilului, indicată în cererea solicitantului, executarea studiului de fundamentare şi consultarea populaţiei nu vor mai fi necesare.
    Pentru adoptarea    deciziilor   privind   schimbarea   destinaţiei, consiliilor  autorităţilor  administraţiei  publice  locale  le  vor  fi suficiente avizele direcţiilor specializate din cadrul lor.
    33. În situaţia  cînd terenul, conform documentaţiei legal  aprobate de  urbanism  şi amenajare a teritoriului, se foloseşte în alte  scopuri decît   construcţia,  iar  proprietarul  preconizează  construcţia  unor obiecte  pe  acest  teren, el va depune la  autorităţile  administraţiei publice locale o cerere pentru schimbarea destinaţiei terenului.
    În acest caz,  precum  şi  în cazul cînd  schimbarea  destinaţiei  - parţială  sau  integrală  -  a  construcţiilor  va  fi  condiţionată  de reconstrucţii   şi  modificări,  proprietarul  va  depune  o  cerere  la autorităţile    administraţiei   publice   locale   pentru    eliberarea certificatului  de  urbanism în modul stabilit de  Regulamentul  privind certificatul  de  urbanism şi autorizarea construirii  sau  desfiinţării construcţiilor   şi  amenajărilor,  aprobat  prin  Hotărîrea  Guvernului Republicii Moldova nr. 360 din 18 aprilie 1997.
IV. DISPOZIŢII FINALE
34. Eventualele   divergenţe   de  interpretare  sau   executare   a prevederilor   prezentului  Regulament  vor  fi  soluţionate  de   către Ministerul  Mediului şi Amenajării Teritoriului în comun cu  ministerele şi departamentele interesate, conform legislaţiei în vigoare.
Litigiile apărute vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti.
35. Autorităţile  administraţiei publice locale vor aplica prezentul Regulament  în  teritoriul  administrat  prin  intermediul  structurilor locale  de arhitectură şi urbanism şi al serviciilor cu responsabilităţi în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului.
Controlul asupra  respectării procedurii de eliberare a autorizaţiilor de funcţionare şi de  schimbare a destinaţiei construcţiilor  şi  amenajărilor va fi exercitat de către  Inspecţia  de Stat în Construcţii.
Anexa nr.l
la Regulamentul privind
autorizarea funcţionării şi
schimbării destinaţiei
construcţiilor şi amenajărilor
Către
Consiliul judeţean __________________________________________________________________________
Primăria oraşului (municipiului, satului (comunei) ___________________________________________________
C E R E R E
PENTRU ELIBERAREA AUTORIZAŢIEI DE  FUNCŢIONARE
Subsemnatul 1)
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
cu domiciliul 2)           în judeţul __________________________________
   sediul                    municipiul __________________________________
oraşul _______sectorul_______cod poştal_______
comuna        satul
strada   ___________  nr.___   bloc  ____  sc.______  et.____  ap._____,
solicit eliberarea în conformitate cu prevederile Regulamentului privind autorizarea  funcţionării  şi  schimbării  destinaţiei construcţiilor şi amenajărilor,  aprobat   prin  Hotărîrea  Guvernului  Republicii Moldova nr.  ____  din  ________   199__,  a  autorizaţiei   de  funcţionare   a construcţiei (amenajării)
3)______________________________________________________________________________________
____________________________ situată în judeţul _______________________________________________
                                                   municipiul
oraşul_____________________ sectorul _________________________________
comuna                          satul
cod poştal _____________ strada _________________________ nr. ________
nr. cadastral al parcelei 4)____________________________________________________________________
sau identificată prin 5) _______________________________________________________________________
Lucrările  au  fost  executate  (activităţile au fost suspendate)   de
________________________________________________________________________________________
cu sediul în judeţul _________________________ oraşul ________________
          municipiul                           comuna
sectorul______ cod poştal_______ strada ________ nr. _____
satul
    În  baza  autorizaţiei  de  construire  (deciziei  de  suspendare) eliberată de ______________________________
________________________________________________________________________________________
Valoarea obiectului 6) este de ________ lei.
    Anexez la prezenta cerere:
1) dovada titlului de proprietate asupra  terenului  şi construcţiilor (în copie autentificată)______________________
________________________________________________________________________________________
2) autorizaţia de construire nr. ________ din __________ 199 ____;
  (în copie)
3) procesul-verbal  de  recepţie  la finalizarea lucrărilor nr._____ din ______ 199____;
4) alte  documente   conform  pct. 9   şi 10 ale Regulamentului  privind autorizarea funcţionării  şi schimbării  destinaţiei construcţiilor   şi amenajărilor.
    Declar  pe   proprie  răspundere   că datele menţionate în  prezenta  cerere sînt exacte şi  mă oblig să   le  respect,   conform prevederilor Regulamentului   privind    autorizarea    funcţionării  şi   schimbării destinaţiei construcţiilor şi amenajărilor.
    Data                                       Semnătura
________________________________________________________________________________________
    Alineatele, notate prin cifra cu paranteza respectivă, solicitanţii le vor completa astfel:
    1)  cu  numele  şi  prenumele  solicitantului:  persoana  fizică sau reprezentantul  organizaţiei  (societăţii),   cu  precizarea   denumirii organizaţiei  (societăţii)  şi  a  funcţiei  solicitantului  în   cadrul acesteia;
    2) persoana fizică  îl va completa  cu date privind  domiciliul său, iar reprezentantul unei organizaţii (societăţi) - cu date privind sediul acesteia;
   3) cu enumerarea activităţilor desfaşurate în cadrul construcţiei;
    4) cu numărul cadastral  al parcelei din planul  cadastral eliberat, la  cererea   solicitantului,   de   către  organele  corespunzătoare în raza  cărora  se  găseşte  construcţia  sau  amenajarea  pentru  care se solicită autorizaţia   de   funcţionare.   În lipsa   acestora,   se  va insera  numărul   de  ordine  al  posesorului  şi  suprafaţa   terenului imobilului, înscrise în registrul cadastral;
    5)  în  cazul  în  care   construcţia  sau  amenajarea  nu  pot   fi identificate prin  fişa cadastrală/funciară,  se va    completa    prin:
descrierea poziţiei construcţiei (amenajării) prin repere identificabile sau ridicarea topografică, sau planul de situaţie, sau alt act doveditor de impunere fiscală  care  să conţină identificarea pozitiei imobilului, ori prin  studii şi planuri urbanistice anexate;
    6)  se  completează pentru obiectul executat în baza  autorizaţiilor de  construire,  indicîndu-se  valoarea  lui  la finalizarea lucrărilor, iar pentru obiectele existente - valoarea calculată.
Anexa nr.2
la Regulamentul privind
autorizarea funcţionării şi
schimbării destinaţiei
construcţiilor şi amenajărilor
REPUBLICA MOLDOVA
        Consiliuljudeţean _______________________________________________________________________
        Primăria oraşului (municipiului) ____________________________________________________________
satului (comunei)  
                    AUTORIZAŢIE DE FUNCŢIONARE
                   Nr. _____ din _________ 199_
Ca urmare a cererii adresate de _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
domiciliat în judeţul ________________________________________________________________________
cu sediul municipiul
oraşul _________ sectorul ________ cod poştal __________________
comuna              satul
strada _________ nr.______ bloc _______ sc._________ et._____ ap. ___,
înregistrată la nr. ______ din _____________ 199____.
    În baza prevederilor Regulamentului privind autorizarea funcţionării şi schimbării destinaţiei  construcţiilor şi amenajărilor,       aprobat prin Hotărîrea  Guvernului Republicii  Moldova   nr. ____   din ________ 199  ____,   consiliul  judeţean   (primăria  oraşului   (municipiului), satului (comunei) _____
                            AUTORIZEAZĂ:
funcţionarea ______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
în valoare de ____________________ _________________________________________________________
                       (cu cifre)          (cu litere)
lei  la  finalizarea  lucrărilor  sau  în valoarea calculată pe terenul situat în
judeţul __________ oraşul ____________ sectorul _______________________
municipiul         comuna                 satul
cod poştal ______ strada __________________________ nr. _______________
nr. cadastral al parcelei ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
în următoarele condiţii _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
    Nerespectarea  prevederilor  autorizaţiei   se  va  urmări   conform legislaţiei în vigoare.
             PREŞEDINTE                             SECRETAR
              (PRIMAR)                             ARHITECT-ŞEF
                                            __________________________
                                            Specialist în urbanism
                                            şi amenajarea teritoriului
    L.Ş.
    Prezenta autorizaţie  a  fost  înmînată sau  transmisă  (prin poştă)  solicitantului la data de _____________ 199___               Prelungirea valabilităţii s-a  efectuat  prin  decizia nr. _____ din __________199__
             PREŞEDINTE                            SECRETAR
              (PRIMAR)                           ARHITECT-ŞEF
                                            __________________________
                                            Specialist în urbanism
                                            şi amenajarea teritoriului
    L.Ş.
Anexa nr. 3
la Regulamentul privind
autorizarea funcţionării
şi schimbării destinaţiei
construcţiilor şi amenajărilor
Către
Consiliul judeţean _____________________________________________
Primăria oraşului (municipiului) _______________________________
satului (comunei)
CERERE
PENTRU ELIBERAREA AUTORIZAŢIEI DE
SCHIMBARE A DESTINAŢIEI
CONSTRUCŢIILOR ŞI AMENAJĂRILOR
Subsemnatul 1) ____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
domiciliat 2) în judeţul ______________________________________________cu sediul municipiul
oraşul ___________________ sectorul ________________ cod poştal _______
comuna                        satul
strada ________________________ nr.___ bloc ___ sc.___ et.___ ap. ____,solicit   eliberarea  în  conformitate  cu  prevederile   Regulamentului privind    autorizarea    funcţionării    şi    schimbării   destinaţiei construcţiilor şi  amenajărilor, aprobat   prin   Hotărîrea   GuvernuluiRepublicii   Moldova nr.  ___ din  _________   199__, a  autorizaţiei deschimbare a destinaţiei
3)______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
situat(ă) în judeţul ______________________ sectorul __________________
          municipiul                           satul
cod poştal ___________ strada __________________________ nr. __________
nr. cadastral al parcelei 4) ____________________________________________________________________
sau identificată prin  5) ______________________________________________________________________
Valoarea obiectului cu destinaţia schimbată 6) este de ___ lei.
    Anexez la prezenta cerere:
1) dovada titlului de proprietate asupra constructiei şi amenajărilor;
2) cartea tehnică a construcţiilor;
3) Studiul de fundamentare compus din
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
4) auditul ecologic
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
5) expertize ______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
6) avize _________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
    Declar  pe  proprie  răspundere  că  datele  menţionate  în prezenta cerere sînt exacte şi  mă oblig  să  le respect,  conform   prevederilor Regulamentului   privind   autorizarea   funcţionării   şi    schimbării destinaţiei construcţiilor şi amenajărilor.
        Data ___________ 199_____                 Semnătura
    NOTĂ: Marimea  plăţii pentru  eliberarea   autorizaţiei de schimbare a  destinaţiei  se  determină   de  către  personalul  de   specialitate autorizat.
    Chitanţa de plată se anexează la cerere.
_______________________________________________________________________
    Alineatele, notate prin  cifra cu paranteza respectivă, solicitanţii le vor completa astfel:          
    1)   cu  numele  şi  prenumele  solicitantului:  persoana fizică sau reprezentantul  organizaţiei  (societăţii),   cu  precizarea   denumirii organizaţiei  (societăţii)  şi  a  funcţiei  solicitantului   în  cadrul acesteia;
    2) persoana fizică  îl va completa  cu date privind  domiciliul său, iar reprezentantul   organizaţiei  (societăţii)   -  cu   date   privind sediul acesteia;
    3) se va specifica destinaţia existentă a obiectului;
    4) cu  numărul fişei  cadastrale a  parcelei din   planul  cadastral eliberat, la cererea  solicitantului, de către  organele corespunzătoare în  raza  cărora   se  găseşte   imobilul   pentru   care   se  solicită autorizaţia  de  schimbare  a  destinaţiei.  În  lipsa  acestora,  se va insera  numărul   de  ordine   al posesorului   şi suprafaţa   terenului construcţiei (amenajării), înscrise în registrul cadastral;
    5) în cazul în care construcţia sau amenajarea (terenul, terenul  şi construcţiile)   nu  pot  fi  identificate  prin  fişa   cadastrală/fişa funciară,   se  va  completa  prin:  descrierea  poziţiei   construcţiei (amenajării)  prin repere identificabile sau ridicarea topografică,  sau planul de situaţie,  sau alt act  doveditor de impunere  fiscală care să conţină identificarea poziţiei  terenului, sau   prin studii şi  planuri urbanistice anexate;
    6) se  va indica  valoarea calculată  a imobilului  existent, iar în cazul terenului liber -  valoarea imobilului preconizat pe  acesta, care se estimează în studiul de fundamentare a schimbării destinaţiei.
Anexa nr.4
la Regulamentul privind
autorizarea funcţionării şi
schimbării destinaţiei
construcţiilor şi amenajărilor
DEMERSUL
consiliului judeţean, primăriei municipiului
_______________________________
       Nr. ______ din _________ 199__
    Avînd  în  vedere  cererea  nr._____  din  ___________199 ___ pentru eliberarea autorizaţiei de schimbare a destinaţiei, depusă de __________________________________________________________________________
cu domiciliul în judeţul ___________________________________________ oraşul ______________________
sediul municipiul                            comuna
sectorul ____________________ cod poştal______ strada _________________
satul
nr.____ bloc ______ sc.______ et.______ ap. ___
pentru construcţia (amenajarea) situată în judeţul ____________________ oraşul ______________
                    municipiul                        comuna
sectorul ___________cod poştal ____ strada _____________________ nr.___
   satul
nr. cadastral al parcelei ______________________________________________________________________
sau identificată prin _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
se solicită pentru 1) _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
    În conformitate cu punctul 29 al Regulamentului privind  autorizarea funcţionării şi schimbării  destinaţiei construcţiilor şi  amenajărilor, aprobat  prin   Hotărîrea  Guvernului   Republicii  Moldova   nr.   ____ din  _________  199___,   vă  rugăm  să  ne  comunicaţi  avizul  dvs. şi sinteza rezultatelor consultării  populaţiei în termen   de 15      zile din  data  primirii prezentului demers.  
    Anexăm 2) _____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
         PREŞEDINTE                                   SECRETAR
          (PRIMAR)                                   ARHITECT-ŞEF
    L.Ş.
_______________________________________________________________________
    1) se specifică destinaţia solicitată în cererea beneficiarului;
    2) se  anexează într-un  exemplar copiile  documentelor indicate  la alin.  3),  4),  5)  şi   6)  din  modelul  cererii  pentru   eliberarea autorizaţiei de schimbare a destinaţiei.
Anexa nr.5
la Regulamentul privind
autorizarea funcţionării şi
schimbării destinaţiei
construcţiilor şi amenajărilor
AVIZUL
primăriei oraşului (municipiului), satului (comunei)
_______________________________
                    nr. ______ din _________ 199__
    Ca răspuns la  demersul dvs. nr. ______ din ________ 199__ privind cererea nr.____ din ________ 199 ___ pentru   eliberarea  autorizaţiei de schimbare a destinaţiei, înaintată de ______________________________ cu domiciliul în judeţul _____________________ oraşul _________________
sediul municipiul                              comuna
sectorul ______________________ cod poştal ______ strada ______________
satul
nr.____ bloc ________ sc.____ et.____ ap. ____
pentru construcţia (amenajarea) situată în judeţul ____________________ oraşul ____________
                    municipiul                    comuna
sectorul _________ cod poştal _____ strada _________________ nr._______
satul
nr. cadastral al parcelei ______________________________________________________________________
sau identificată prin _________________________________________________________________________
se solicită pentru ___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
    În  urma  analizării  documentaţiei  transmise,  verificării datelor existente şi  în baza  rezultatelor consultării  populaţiei   se   emite următorul AVIZ:
1) ______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
ANEXĂM 2) _____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
        PREŞEDINTE                             SECRETAR
         (PRIMAR)                             ARHITECT-FEF
                                          _______________________
                                          Specialist în urbanism
                                          şi amenajarea teritoriului
    L.Ş.
________________________________________________________________________________________
    În alineatele, notate cu cifra şi paranteza respectivă:
    1) se vor  evidenţia condiţiile urbanistice  şi ecologice locale  de care trebuie să  se ţină cont  la exploatarea construcţiei  (amenajării) cu destinaţia schimbată;
    2) se vor anexa rezultatele sintetizate  ale consultării populaţiei, obiecţiile vecinătăţilor imobilului, grupurilor de experţi locali,  alte materiale ce caracterizează  negativ ori pozitiv  schimbarea destinaţiei construcţiei (amenajării) situate în teritoriul primăriei.
Anexa nr.6
la Regulamentul privind
autorizarea funcţionării şi
schimbării destinaţiei
construcţiilor şi amenajărilor
REPUBLICA MOLDOVA
         Consiliul judeţean ___________________________________________
         Primăria oraşului (municipiului),
                        satului (comunei) _____________________________
AUTORIZAŢIE DE SCHIMBARE A DESTINAŢIEI
nr. _________ din ______ 199 ___
Ca urmare a cererii, adresate de _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
cu domiciliul în judeţul _______________________________________________________________________
sediul municipiul
oraşul ____________________ sectorul ______________ cod poştal ________
comuna                         satul
strada __________ nr.____ bloc ____ sc.___ et.___ ap. ___,
înregistrată  la   nr.  ______   din  ______________  199__,  şi în baza prevederilor   Regulamentului   privind   autorizarea   funcţionării  şi schimbării  destinaţiei  construcţiilor  şi  amenajărilor, aprobat  prin Hotărîrea  Guvernului  Republicii  Moldova  nr.____  din______199__,  se AUTORIZEAZĂ: schimbarea destinaţiei construcţiei (amenajării) ___________________________________________________________________________________________
În ______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
    Pe terenul situat în judeţul __________________________________________________________________
municipiul
oraşul ____________________ sectorul __________ cod poştal ____________
comuna                         satul
strada _____________________ nr. ____
nr. fişei cadastrale al parcelei __________________________________________________________________
în următoarele condiţii: ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
    Prezenta   autorizaţie   este  valabilă  pe  perioada   exploatării imobilului cu destinaţia
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ de la data eliberării.
    Nerespectarea   prevederilor   autorizaţiei   va   atrage  pierderea valabilităţii acesteia şi se va urmări conform legislaţiei în vigoare.
        PREŞEDINTE                          SECRETAR
         (PRIMAR)                          ARHITECT-ŞEF
                                ___________________________
                                Specialist în urbanism
                                şi amenajarea teritoriului
  L.Ş.
    Plata pentru autorizaţie  în valoare de  ______ lei a  fost achitată conform chitanţei nr.____ din ___________199__    Prezenta  autorizaţie  a  fost  înmînată  solicitantului direct  sau transmisă  prin poştă la data de _____________ 199__.