HGO371/1992
ID intern unic:  301443
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 371
din  02.06.1992
Privind introducerea cupoanelor cu valorificare multiplă
ale Băncii Naţionale a Moldovei
Publicat : 30.06.1992 în Monitorul Oficial Nr. 006     Promulgat : 02.06.1992     Data intrarii in vigoare : 30.06.1992
Guvernul Republicii Moldova h o t ă r ă ş t e:
1. A lua act   de   hotărîrea  Guvernului  administrativ  al   Băncii Naţionale a Moldovei privind emiterea în republică, cu începere de la 10 iunie 1992, în calitate de mijloc de plată, a cupoanelor cu valorificare multiplă  ale Băncii Naţionale a Moldovei avînd valoarea nominală de 200 (valoarea  unui  cupon  este  echivalentă cu valoarea  unei  ruble  -  o bancnotă de 200 cupoane este egală cu 200 ruble).
A stabili, că  cupanele cu valorificare multiplă ale Băncii Naţionale a   Moldovei,   puse  în  circulaţie,  se  eliberează  de  către   bănci întreprinderilor,  organizaţiilor,  instituţiilor în contul  salariului, pensiilor,   burselor,   indemnizaţiilor   şi  altor   plăţi   efectuate cetăţenilor,  în  ordinea  stabilită de Banca Naţională a  Moldovei.  În acest caz se respectă raportul de 1:1.
2. Plăţile prin  virament  şi  evidenţă  în  economia  naţională  se înfăptueşte în modul stabilit, numai în ruble.
3. Pentru determinarea   de  circulaţie  în  paralel  a  rublei   şi cupoanelor   Băncii  Naţionale  a  Moldovei,  soluţionarea  operativă  a chestiunilor  ce ţin de această problemă, a institui o comisie în frunte cu   Guvernatorul   Băncii  Naţionale  a  Moldovei  dl   L.Talmaci   (cu consimţămîntul persoanei în cauză).
Se includ în componenţa comisiei:
    dl Gh.Efros         - viceprim-ministrul Republicii Moldova
    dl C.Tampiza        - ministrul economiei şi finanţelor
    dl T.Slănină        - ministrul comerţului şi resurselor materiale
    dl T.Andros         - ministrul informaticii, informaţiei şi telecomunicaţiilor
A solicita permisiunea  Comisiei  Parlamentului  Republicii  Moldova pentru problemle economiei şi bugetului de a desemna un membru permanent în comisia susmenţionată.
4. Ministerul    Comerţului   şi   Resurselor   Materiale,   Uniunea Republicană  "Moldcoop" să elaboreze măsuri privind funcţionarea reţelei comerciale   şi   asigurarea  controlului   activităţii   organizaţiilor comerciale în condiţiile circulaţiei cupoanelor.
5. Ministerul    Comerţului   şi   Resurselor   Materiale,   Uniunea republicană   "Moldcoop",   Ministerul  Informaticii,   Informaţiei   şi Telecomunicaţiilor,   Ministerul  Economiei  şi  Finanţelor,  primăriile oraşelor şi executivele raionale să desfăşoare în unităţile industriale, organizaţii   şi   instituţiile   din  subordine   activitatea    privind implementarea  sistemului nou de plată. A da populaţiei explicaţiile  de rigoare  în mijloacele de informare în masă vizînd punerea în circulaţie a cupoanelor.
6. În legătură  cu introducerea cupoanelor cu valorificare  multiplă Ministerul  Comerţului  şi  Resurselor Materiale să distribuie  în  1992 Băncii  Naţionale a Moldovei resurse tehnico-materiale necesare (conform cererii Băncii).
7. Ministerul   Justiţiei   să   prezinte  în  termen  de   5   zile Parlamentului  Republicii Moldova modificările din legislaţie  referitor la măsurile responsabilităţii şi sancţiunile asupra persoanelor juridice şi  fizice  pentru eschivarea de la utilizarea prezentelor  mijloace  de plată, precum şi pentru falsificarea acestora.
PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA                             Valeriu MURAVSCHI
Chişinău, 2 iunie 1992
nr. 371