HGM387/1994
ID intern unic:  301570
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 387
din  06.06.1994
cu privire la aprobarea Regulamentului-model
al întreprinderii municipale
Publicat : 02.09.1994 în Monitorul Oficial Nr. 2     art Nr : 16
    Guvernul Republicii Moldova H O T Ă R Ă Ş T E:
    Se aprobă Regulamentul-model al întreprinderii municipale, prezentat în anexă.

    PRIM-MINISTRU INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                 Ion GUŢU

    Chişinău, 26 iulie 1994 nr. 387

REGULAMENTUL-MODEL
al întreprinderii municipale
    Regulamentul-model al întreprinderii municipale (denumit în continuare Regulamentul) este elaborat în conformitate cu legile Republicii Moldova "Cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi", "Cu privire la proprietate", "Cu privire la bazele autoadministrării locale" şi cu alte acte legislative şi determină principiile de activitate şi modul de constituire, reorganizare şi lichidare a întreprinderii municipale.
I. Dispoziţii generale
    1. Întreprinderea municipală (în continuare – întreprinderea) este agentul economic cu personalitate juridică, constituit de către una sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale (în continuare – fondator/fondatori), dotat în exclusivitate cu bunuri proprietate a unităţii/unităţilor administrativ-teritoriale fondatoare, care, prin utilizarea lor judicioasă, produce anumite tipuri de mărfuri (producţie), execută lucrări sau prestează servicii, necesare pentru satisfacerea cerinţelor fondatorului/fondatorilor (ale unităţii/unităţilor administrativ-teritoriale fondatoare).
    [Pct.1 în redacţia HG549 din 09.07.14, MO185-199/18.07.14 art.595]
    2. Întreprinderea este în drept să practice orice gen de activitate exceptînd cele interzise de legislaţie.
    Anumite genuri de activitate, asupra cărora se extinde prerogativa antreprenoriatului de stat, pot fi practicate de intreprindere numai în baza licenţelor eliberate conform prevederilor legale.
    3. Întreprinderea îşi creează, în condiţiile legii, filiale şi reprezentanţe care au dreptul să-şi deschidă subconturile lor.
    Drept filială se consideră o subdiviziune separată a întreprinderii amplasată în afara sediului acesteia, care exercită o parte din funcţiile ei.
    Reprezentanţa este o subdiviziune separată a întreprinderii, amplasată în afara sediului acesteia, care reprezintă şi apără interesele întreprinderii, efectuează din numele ei afaceri şi alte acţiuni juridice.
    Filialele şi reprezentanţele trebuie să fie indicate în documentele de constituire a întreprinderii.
    Filialele şi reprezentanţele nu sînt persoane juridice, avînd patrimoniul dotat de întreprindere şi desfăsurindu-şi activitatea potrivit regulamentelor adoptate de aceasta. Conducătorul filialei (reprezentanţei) este numit în funcţie de către conducătorul întreprinderii şi îsi derulează activitatea în conformitate cu prevederile contractului.
    Filialele dispun de balanţe proprii, ce fac parte din balanţa centralizată a întreprinderii.
    Întreprinderea poartă răspundere pentru obligaţiile filialelor şi reprezentanţelor, iar acestea din urmă sînt răspunzătoare de obligatiile întreprinderii.
    Firma filialei (reprezentanţei) trebuie să îndice locul ei de reşedinţă, firma întreprinderii ce a constituit-o şi să includă cuvîntul "filială" ("reprezentanţă").
    4. Întreprinderea se poate asocia în baza unui acord special cu alte unităti economice în uniuni, asociaţii, concerne şi alte societăţi, conform principiului ramural, teritorial sau altor principii, pentru a-şi lărgi posibilităţile în cadrul realizării şi protecţiei intereselor comune ale participanţilor - de producţie, tehnico-ştiintifice, sociale etc.
    Crearea structurilor indicate se admite cu condiţia respectării legislaţiei privind protecţia concurenţei şi altor acte normative.
    [Pct.4 modificat prin HG549 din 09.07.14, MO185-199/18.07.14 art.595]
    5. În activitatea sa întreprinderea se conduce de legislaţia Republicii Moldova şi hotăririle Guvernului Republicii Moldova, ale ministerelor, altor autorităţi administrative centrale, ale autorităţilor administraţiei publice locale şi de statutul său.
    [Pct.5 modificat prin HG549 din 09.07.14, MO185-199/18.07.14 art.595]
II. Crearea întreprinderii şi înregistrarea ei
    6. Întreprinderea este fondată şi dotată cu bunuri de către fondator/fondatori.
    În cazurile cînd pentru crearea şi activitatea întreprinderii sînt necesare terenuri sau alte resurse naturale, decizia privind crearea întreprinderii poate fi adoptată numai dacă fondatorul prezintă avizul pozitiv al organului teritorial de expertiză ecologică.
    [Pct.6 modificat prin HG549 din 09.07.14, MO185-199/18.07.14 art.595]
    7. Întreprinderea se consideră constituită şi capătă dreptul de persoană juridică din ziua înregistrării ei de către stat.
    8. Întreprinderea se înregistrează, în modul stabilit, de către Agenția Servicii Publice.
    [Pct.8 modificat prin HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369]
    [Pct.8 modificat prin HG693 din 17.11.09, MO171-172/27.11.09 art.816]