HGM387/1994
ID intern unic:  301570
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 387
din  06.06.1994
cu privire la aprobarea Regulamentului-model
al întreprinderii municipale
Publicat : 02.09.1994 în Monitorul Oficial Nr. 2     art Nr : 16
    Guvernul Republicii Moldova H O T Ă R Ă Ş T E:
    Se aprobă Regulamentul-model al întreprinderii municipale, prezentat în anexă.

    PRIM-MINISTRU INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                 Ion GUŢU

    Chişinău, 26 iulie 1994 nr. 387

REGULAMENTUL-MODEL
al întreprinderii municipale
    Regulamentul-model al întreprinderii municipale (denumit în continuare Regulamentul) este elaborat în conformitate cu legile Republicii Moldova "Cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi", "Cu privire la proprietate", "Cu privire la bazele autoadministrării locale" şi cu alte acte legislative şi determină principiile de activitate şi modul de constituire, reorganizare şi lichidare a întreprinderii municipale.
I. Dispoziţii generale
    1. Întreprinderea municipală (în continuare – întreprinderea) este agentul economic cu personalitate juridică, constituit de către una sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale (în continuare – fondator/fondatori), dotat în exclusivitate cu bunuri proprietate a unităţii/unităţilor administrativ-teritoriale fondatoare, care, prin utilizarea lor judicioasă, produce anumite tipuri de mărfuri (producţie), execută lucrări sau prestează servicii, necesare pentru satisfacerea cerinţelor fondatorului/fondatorilor (ale unităţii/unităţilor administrativ-teritoriale fondatoare).
    [Pct.1 în redacţia HG549 din 09.07.14, MO185-199/18.07.14 art.595]
    2. Întreprinderea este în drept să practice orice gen de activitate exceptînd cele interzise de legislaţie.
    Anumite genuri de activitate, asupra cărora se extinde prerogativa antreprenoriatului de stat, pot fi practicate de intreprindere numai în baza licenţelor eliberate conform prevederilor legale.
    3. Întreprinderea îşi creează, în condiţiile legii, filiale şi reprezentanţe care au dreptul să-şi deschidă subconturile lor.
    Drept filială se consideră o subdiviziune separată a întreprinderii amplasată în afara sediului acesteia, care exercită o parte din funcţiile ei.
    Reprezentanţa este o subdiviziune separată a întreprinderii, amplasată în afara sediului acesteia, care reprezintă şi apără interesele întreprinderii, efectuează din numele ei afaceri şi alte acţiuni juridice.
    Filialele şi reprezentanţele trebuie să fie indicate în documentele de constituire a întreprinderii.
    Filialele şi reprezentanţele nu sînt persoane juridice, avînd patrimoniul dotat de întreprindere şi desfăsurindu-şi activitatea potrivit regulamentelor adoptate de aceasta. Conducătorul filialei (reprezentanţei) este numit în funcţie de către conducătorul întreprinderii şi îsi derulează activitatea în conformitate cu prevederile contractului.
    Filialele dispun de balanţe proprii, ce fac parte din balanţa centralizată a întreprinderii.
    Întreprinderea poartă răspundere pentru obligaţiile filialelor şi reprezentanţelor, iar acestea din urmă sînt răspunzătoare de obligatiile întreprinderii.
    Firma filialei (reprezentanţei) trebuie să îndice locul ei de reşedinţă, firma întreprinderii ce a constituit-o şi să includă cuvîntul "filială" ("reprezentanţă").
    4. Întreprinderea se poate asocia în baza unui acord special cu alte unităti economice în uniuni, asociaţii, concerne şi alte societăţi, conform principiului ramural, teritorial sau altor principii, pentru a-şi lărgi posibilităţile în cadrul realizării şi protecţiei intereselor comune ale participanţilor - de producţie, tehnico-ştiintifice, sociale etc.
    Crearea structurilor indicate se admite cu condiţia respectării legislaţiei privind protecţia concurenţei şi altor acte normative.
    [Pct.4 modificat prin HG549 din 09.07.14, MO185-199/18.07.14 art.595]
    5. În activitatea sa întreprinderea se conduce de legislaţia Republicii Moldova şi hotăririle Guvernului Republicii Moldova, ale ministerelor, altor autorităţi administrative centrale, ale autorităţilor administraţiei publice locale şi de statutul său.
    [Pct.5 modificat prin HG549 din 09.07.14, MO185-199/18.07.14 art.595]
II. Crearea întreprinderii şi înregistrarea ei
    6. Întreprinderea este fondată şi dotată cu bunuri de către fondator/fondatori.
    În cazurile cînd pentru crearea şi activitatea întreprinderii sînt necesare terenuri sau alte resurse naturale, decizia privind crearea întreprinderii poate fi adoptată numai dacă fondatorul prezintă avizul pozitiv al organului teritorial de expertiză ecologică.
    [Pct.6 modificat prin HG549 din 09.07.14, MO185-199/18.07.14 art.595]
    7. Întreprinderea se consideră constituită şi capătă dreptul de persoană juridică din ziua înregistrării ei de către stat.
    8. Întreprinderea se înregistrează, în modul stabilit, de către Agenția Servicii Publice.
    [Pct.8 modificat prin HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369]
    [Pct.8 modificat prin HG693 din 17.11.09, MO171-172/27.11.09 art.816]
    [Pct.8 modificat prin HG30/10.01.06, MO13/24.01.06 art.85]

    9. Pentru înregistrarea întreprinderii se vor prezenta următoarele documente de constituire: decizia fondatorului/fondatorilor privind înfiinţarea întreprinderii, statutul întreprinderii aprobat de fondator/fondatori, contractul de constituire – în cazul mai multor fondatori.
    [Pct.9 în redacţia HG549 din 09.07.14, MO185-199/18.07.14 art.595]
    10. Statutul întreprinderii trebuie să includă următoarele date:
    1) titlul deciziei/deciziilor fondatorului/fondatorilor privind aprobarea statutului întreprinderii, numărul şi data adoptării lor. Înscrierea privind titlul, numărul şi data deciziei/deciziilor despre aprobarea statutului întreprinderii se face în colţul drept de sus al foii de titlu a statutului şi se confirmă prin semnătura olografă a autorităţilor executive ale unităţilor administrativ-teritoriale fondatoare, cu aplicarea ştampilei acestei/acestor autorităţi;
    [Pct.10 subpct.1) în redacţia HG549 din 09.07.14, MO185-199/18.07.14 art.595]
    2) denumirea (firma) întreprinderii şi sediul întreprinderii (în firmă se foloseste cuvîntul "municipal(ă)";
    3) scopurile şi genurile de activitate ale întreprinderii;
    4) mărimea şi componenţa patrimoniului, trecut din proprietatea unităţii/unităţilor administrativ-teritoriale respectiv la balanţa întreprinderii nou-create (fondul statutar sau capitalul social);
    [Pct.10 subpct.4) modificat prin HG549 din 09.07.14, MO185-199/18.07.14 art.595]
    5) modul de posesiune, folosinţă şi dispunere de fondul statutar, precum şi schimbarea lui, sursele de formare a patrimoniului întreprinderii, modul de repartizare a venitului (profitului net), inclusiv defalcările din profitul net obţinut în anul de gestiune pentru a fi achitate la bugetul autorităţii/autorităţilor administrativ-teritoriale, în baza deciziei fondatorului/fondatorilor şi de acoperire a pierderilor;
    [Pct.10 subpct.5) modificat prin HG549 din 09.07.14, MO185-199/18.07.14 art.595]
    6) principiile de instituire şi activitate a organelor administrative şi de control ale întreprinderii, competenţele lor;
    61) componenţa, atribuţiile şi modul de funcţionare a consiliului director al întreprinderii în cazul mai multor fondatori;
    [Pct.10 subpct.61) introdus prin HG549 din 09.07.14, MO185-199/18.07.14 art.595]
    7) modul de reorganizare şi lichidare a întreprinderii.
    În statut pot fi incluse, de asemenea, şi alte prevederi care să specifice particularităţile activităţii întreprinderii şi care nu vor contraveni legislaţiei, altor acte normative şi guvernamentale.
    101. Contractul de constituire se aprobă prin decizie de către fiecare consiliu local/raional care participă la înfiinţarea întreprinderii.
    Contractul de constituire trebuie să includă:
    1) denumirea fondatorilor;
    2) denumirea şi sediul întreprinderii municipale;
    3) scopul şi obiectul de activitate ale întreprinderii municipale;
    4) mărimea aportului fiecărui fondator în formarea patrimoniului întreprinderii municipale şi termenul de transmitere în gestiune a acestuia;
    5) obligaţiile şi răspunderea fondatorilor;
    6) persoana împuternicită să depună cererea de înregistrare a întreprinderii municipale.”;
    8) la punctul 11, textul „Bunurile municipale, pe care fondatorul le-a transmis întreprinderii,” se substituie cu textul „Bunurile unităţii/unităţilor administrativ-teritoriale pe care fondatorul/fondatorii le-a/au transmis întreprinderii.
    [Pct.101 introdus prin HG549 din 09.07.14, MO185-199/18.07.14 art.595]
III. Patrimoniul întreprinderii
    11. Bunurile unităţii/unităţilor administrativ-teritoriale pe care fondatorul/fondatorii le-a/au transmis întreprinderii aparţin acesteia numai în limitele dreptului gestiunii lor economice.
    [Pct.11 modificat prin HG549 din 09.07.14, MO185-199/18.07.14 art.595]
    12. Patrimoniul întreprinderii se constituie din fonduri fixe şi mijloace circulante, precum şi din alte valori, costul cărora este reflectat în balanta autonomă a întreprinderii.
    13. Întreprinderea îşi poate înstrăina fondurile fixe (clădirile, construcţiile, utilajele, mijloacele de transport şi alte valori materiale) numai în baza deciziei fondatorului, cu excepţia cazurilor cînd în statutul întreprinderii nu se prevede altceva.
    14. Patrimoniul întreprinderii se formează din următoarele surse:
    cotele bănesti şi materialele fondatorului (capitalul social);
    veniturile obţinute din comercializarea producţiei, prestarea lucrărilor, serviciilor, precum şi din alte genuri de activitate;
    veniturile aduse de hîrtiile de valoare;
    creditele băncilor şi ale altor creditori;
    investiţiile capitale şi subvenţiile bugetare locale;
    veniturile provenite din închirierea bunurilor sau din organizarea concursurilor, loteriilor şi altor activităţi similare;
    vărsămintele nerambursabile şi filantropice, donaţiile persoanelor fizice si juridice;
    alte surse, neinterzise de legislatia în vigoare.
    15. Pentru obligaţiile sale întreprinderea poartă răspundere cu întreg patrimoniul său.
    Fondatorul nu poartă răspundere pentru obligaţiile întreprinderii, iar întreprinderea nu este răspunzătoare pentru obligaţiile fondatorului.
IV. Administrarea întreprinderii
    16. Administrarea întreprinderii este efectuată, în conformitate cu statutul ei, de către conducătorul (managerul) acesteia (în continuare - conducătorul), pe care îl numeste şi eliberează din funcţie fondatorul.
    În caz de necesitate şi în cazul mai multor fondatori, în structura administrativă a întreprinderii va fi inclus consiliul director.
    [Pct.16 modificat prin HG549 din 09.07.14, MO185-199/18.07.14 art.595]
    17. Angajarea (desemnarea în funcţie) a conducătorului fondatorul o legalizează printr-un contract de management.
    În cazul mai multor fondatori, contractul de management se încheie între consiliul director şi conducătorul respectiv.
    [Pct.17 modificat prin HG549 din 09.07.14, MO185-199/18.07.14 art.595]
    18. În contractul încheiat între fondator/consiliul director şi conducător se stabilesc drepturile şi obligaţiunile lor reciproce (ale părţilor), inclusiv modul în care conducătorul desemnat îşi exercită atribuţiile de antreprenor, limitele drepturilor de folosintă si gestiune a patrimoniului, genurile de activitate autorizate in beneficiul fondatorului/fondatorilor, relaţiile reciproce financiare, răspunderea pentru neexecutarea sau executarea neconformă a obligaţiunilor sale, precum şi termenul de valabilitate, condiţiile de modificare şi reziliere a contractului.
    [Pct.18 modificat prin HG549 din 09.07.14, MO185-199/18.07.14 art.595]
    19. Conducătorul poartă răspundere materială pentru obligaţiunile întreprinderii pe care o conduce, precum şi pentru neexecutarea sau executarea neconformă a obligaţiunilor sale, stipulate în contract.
    20. În termenul de valabilitate al contractului, fondatorul sau oricare altă tertă persoană nu au dreptul să se amestece în activitatea conducătorului, exceptînd cazurile prevăzute în condiţiile contractuale sau de legislaţia în vigoare.
    21. Conducătorul poate fi eliberat din funcţie înainte de expirarea termenului contractului potrivit temeiurilor prevăzute în contract sau de lege.
    22. Relaţiile conducătorului sau consiliului-director al întreprinderii cu salariaţii acesteia se reglementează conform legislaţiei în vigoare, contractului colectiv şi contractelor de muncă individuale.
V. Activitatea economică şi socială a întreprinderii
    23. Întreprinderea îsi organizează activitatea şi îşi determină perspectivele producerii de sine stătător, reieşind din cererea populaţiei şi gospodăriei locale la producţia, lucrările şi serviciile sale, precum şi din necesitatea de a-şi asigura dezvoltarea economică şi socială şi sporirea veniturilor salariaţilor săi.
    Temelia programelor de producere o constituie contractele încheiate cu beneficiarii producţiei, lucrărilor, serviciilor şi cu furnizorii de resurse tehnico-materiale, alte valori şi materii consumabile.
    24. Întreprinderea, în baza studiului conjuncturii pieţei, fluctuaţiei preţurilor şi a posibilităţilor partenerilor, inclusiv ale celor potenţiali, îsi organizează asigurarea tehnico-materială a procesului său de producere şi construcţie capitală, procurîndu-şi resursele necesare pe piaţa de mărfuri şi servicii.
    25. Relaţiile economice şi de altă natură ale întreprinderii cu alte unităţi economice, organizaţii şi cetăţeni se derulează pe baze contractuale.
    26. Preturile producţiei, fabricate de întreprinderile municipale care deţin monopolul pe piaţa de mărfuri şi resurse, sînt reglementate de către stat.
    27. Întreprinderea execută livrări, lucrări şi servicii pentru necesităţile statului pe bază contractuală sau în modul determinat de legislaţie.
    28. Întreprinderea este obligată să respecte cu stricteţe prevederile acordurilor colective privind protecţia muncii, mediului ambiant şi prescripţiile vizînd tehnica securităţii, fiind răspunzătoare pentru prejudicierea sănătăţii şi capacităţii de muncă a salariaţilor săi în modul stabilit de lege.
VI. Evidenţe şi control
    29. Întreprinderea ţine la zi şi raportează în modul stabilit datele evidenţei statistice, operative şi contabile ale activităţii sale.
    30. Controlul asupra activităţii financiare şi economice a întreprinderii este exercitat de fondator. Activitatea financiară şi economică a întreprinderii este verificată sistematic de către comisia de revizie (de cenzori) sau revizorul (cenzorul) întreprinderii şi prin efectuarea auditului situaţiilor financiare în baza unui contract de audit încheiat cu o societate de audit.
    [Pct.30 modificat prin HG549 din 09.07.14, MO185-199/18.07.14 art.595]
    31. Controlul activităţii întreprinderii este efectuat, în limitele competenţelor ce le sînt atribuite prin lege, de către organele administraţiei de stat abilitate cu funcţii generale sau speciale de control - financiare, fiscale, bancare, precum şi de către alte structuri de stat.
    32. Pentru falsificarea datelor evidenţei contabile şi statistice, ale dărilor de seamă şi informaţiilor furnizate potrivit cerinţelor legale, persoanele oficiale ale întreprinderii poartă răspundere disciplinară, materială sau penală, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
VII. Reorganizarea şi lichidarea întreprinderii
    33. Întreprinderea se reorganizează şi se dizolvă în temeiul deciziei fondatorului/fondatorilor sau în temeiul hotărîrii instanţei de judecată, în conformitate cu prevederile Codului civil al Republicii Moldova, Legii insolvabilităţii, altor acte legislative şi normative în domeniul reorganizării şi lichidării întreprinderilor.
    [Pct.33 în redacţia HG549 din 09.07.14, MO185-199/18.07.14 art.595]
    [Pct.34-43 abrogate prin HG549 din 09.07.14, MO185-199/18.07.14 art.595]