HGO434/1998
ID intern unic:  301985
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 434
din  09.04.1998
despre aprobarea Regulamentului cu privire la furnizarea şi utilizarea energiei termice
Publicat : 02.07.1998 în Monitorul Oficial Nr. 060
Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă  Regulamentul  cu privire la furnizarea  şi  utilizarea energiei termice (se anexează).
2. Se stabileşte  că  termenul de încheiere a contractelor  de furnizare a energiei termice ce reglementează relaţiile dintre furnizori şi  consumatori, conform prezentului Regulament, începe de la15  aprilie 1998.
Prim-ministru
al Republicii Moldova                                Ion CIUBUC
Chişinău, 9 aprilie 1998.
Nr. 434.
Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 434
din 9 aprilie 1998
R E G U L A M E N T
cu privire la furnizarea si utilizarea
energiei termice
Definiţii
În prezentul  Regulament,  cu  excepţia cazurilor  cînd  se  prevede altceva, prin termenii sau expresiile menţionate se înţelege:
1) acord de furnizare de energie termică - acord scris care se dă de către  producător  unui  consumator, în legătură  cu  posibilităţile  de livrare  de  energie  termică sub formă de abur, apă fierbinte  sau  apă caldă din instalaţiile sale;
2) aviz de racordare - aviz scris care se dă de către furnizor, unui consumator, în legătură cu posibilităţile şi condiţiile de alimentare cu energie  termică  sub  formă  de  abur, apă  fierbinte  sau  caldă,  din instalaţiile sale;
3) agent termic  sau purtător de energie termică - fluidul  utilizat pentru  a  acumula,  transporta şi ceda energia termică.  În  condiţiile prezentului  Regulament  agenţii  termici sînt aburul  şi  apa.  Agentul termic poate fi:
a) primar - aburul  sau  apa fierbinte care se produc în  centralele termice ale sistemului de alimentare cu energie termică;
b) secundar -  apa  caldă obţinută în schimbătoarele de căldură  din staţiile termice, prin preluarea căldurii din agentul primar;
4) apă caldă de consum - apa caldă, în circuit deschis, utilizată în scopuri gospodăreşti sau sanitare;
5) branşament  termic  -  legătura  dintre o  reţea  de  distribuţie secundară şi un consumator de energie termică;
6) condensat - apa obţinută prin condensarea aburului folosit;
7) consum de  energie  termică - cantitatea de căldură  reţinută  de consumator  din   purtătorii  de  energie  termică  (diferenţa   dintre cantitatea de căldură primită şi cea restituită);
8) consum pentru  încălzire - consumul de energie termică  folosită pentru încălzirea spaţiilor din clădiri  industriale,   instituţii, locuinţe etc.;
9) consum tehnologic  -  consum  de energie termică  pentru  scopuri tehnologice;
10) consumator  de energie termică - persoana fizică sau juridică ce utilizează  energie termică, pe bază de contract, în instalaţiile  sale racordate nemijlocit la instalaţiile unui furnizor.
Acesta poate fi:
a) consumator de tip agricol: consumatorul care foloseşte  energia termică  pentru cultivarea legumelor şi  florilor,  pentru  creşterea păsărilor şi animalelor, pentru fabricile de nutreţuri combinate, pentru staţiile  de  uscat şi granulat furaje verzi, staţiile de  sortare  ouă, fructe  şi legume, staţiile de uscat cereale şi de condiţionat  seminţe, precum şi pentru alţi consumatori similari;
b) consumator  de  tip industrial: consumatorul, cu  excepţia  celui agricol, care foloseşte de regulă energia termică în scopuri tehnologice;
c) consumator revînzător-angro: consumatorul care procură angro energia termică de la producător şi o comercializează  consumatorilor, aflîndu-se consumator faţă de producător şi furnizor faţă de consumator;
d) consumatorul de tip urban: consumatorul care utilizează  energia termică  pentru  încălzirea  locuinţei, a  birourilor  instituţiilor,  a obiectelor  social-culturale şi pentru prepararea apei calde de  consum. Consumul pentru populaţie se încadrează în consum de tip urban;
11) consumatorul  autoproducător  de energie termică -  consumatorul care,  în afara activităţilor sale de bază, produce şi energie  termică, pe  care  o  utilizează exclusiv sau în principal  pentru  nevoile  sale proprii;
12) distribuitor de energie termică (consumator-revînzător angro)- agentul economic care furnizează consumatorilor energia termică primită de  la unul sau mai mulţi producători. El este considerat consumator, în raport  cu  producătorul de energie termică, şi furnizor, în  raport  cu consumatorul de energie termică;
13) echipament de  măsurare - aparatura şi ansamblul instalaţiilor care servesc la măsurarea parametrilor agenţilor termici, a puterii şi a cantităţii de energie termică;
14) furnizor  de energie termică - agentul economic care  furnizează energia  termică  la  consumatori.  El poate fi  producător  de  energie termică sau numai distribuitor;
15) instalaţii  de  alimentare  cu  energie  termică  -  totalitatea instalaţiilor de producere, transport şi distribuţie a energiei termice, executate în scopul asigurării consumatorului cu energie termică.
În dependenţă  de modalitatea producerii energiei termice în  cadrul unui sistem de alimentare centralizată cu energie termică, se disting:
a) regim de termoficare, în care energia termică se produce combinat şi simultan cu energia electrică;
b) regim de centrală  termică,  în  care se  produce  numai  energie termică;
c) regim mixt (termoficare şi centrală termică);
16) instalaţii  de producere a energiei termice - toate instalaţiile care produc abur, apă fierbinte sau apă caldă;
17) instalaţii de  transport şi distribuţie a energiei termice  sau reţele  termice  -  conductele,  staţiile  intermediare  de  pompare  şi staţiile  termice destinate transportului, transformării şi distribuţiei agenţilor  termici de la  instalaţiile de producere pînă  la  cele  de utilizare;
18) instalaţii   de  utilizare  a  energiei  termice  -  totalitatea instalaţiilor şi receptoarelor care consumă energie termică;
19) loc de consum  -  ansamblul instalaţiilor de utilizare ale  unui consumator,  aflate în aceeaşi incintă, alimentate din una sau mai multe staţii termice;
20) producător  de  energie  termică - agentul  economic  ale  cărui obiective de bază includ şi producerea de abur, apă fierbinte şi/sau apă caldă în centrale electrice de termoficare (C.E.T.), în centrale termice (C.T.)  sau  în  instalaţii  de  producere  a  energiei  termice  prin valorificarea  resurselor energetice refolosibile sau a surselor noi de energie;
21) producător  independent  de energie termică -  agentul  economic care  exploatează  în  mod autonom capacităţi de  producere  a  energiei termice în scopul comercializării acesteia;
22) punctul de  delimitare a instalaţiilor furnizorului de cele  ale consumatorului - locul în care instalaţiile ce aparţin consumatorului se racordează la instalaţiile furnizorului de energie termică;
23) putere termică sau debitul de energie termică al instalaţilor de alimentare  -  cantitatea  de energie termică în unitatea  de  timp;  se exprimă în Gcal/h.
Se deosebesc:
a) putere termică absorbită - cantitatea de energie termică reţinută din agenţii termici în unitatea de timp, la instalaţiile de transformare sau de utilizare;
b) putere termică  avizată  - puterea termică maximă  aprobată  prin acordul de  furnizare a energiei termice, pentru care se  dimensionează instalaţiile ce se folosesc pentru alimentarea cu energie termică a unui consumator;
c) putere termică  contractată - puterea termică maximă convenită  a fi  absorbită de un consumator şi înscrisă în contract. Puterea  termică maximă este puterea determinată ca valoare medie în decurs de 60 minute;
d) putere termică minimă de avarie - puterea termică  absorbită, strict necesară consumatorului, pentru  menţinerea  în  funcţiune  a agregatelor   care   condiţionează   securitatea  instalaţiilor   şi   a personalului, convenită ca valoare şi durată pe baza datelor de proiect;
e) putere termică  minimă  tehnologică - putere care se  asigură  în regim  de  limitări (restricţii) unui consumator, calculată ca  cea  mai mică putere termică necesară pentru menţinerea în funcţiune, în condiţii de  siguranţă, numai a acelor agregate şi instalaţii impuse de  procesul tehnologic, pentru a evita pierderi de producţie nerecuperabile;
24) racord termic  -  ansamblul  instalaţiilor  prin  care se  face legătura între o reţea de distribuţie primară şi o staţie termică;
25) regim de  limitare  (de restricţii) a consumului -  situaţie  în care  este  necesară  reducerea  la anumite  limite  a  puterii  termice absorbite  de consumator, cu asigurarea puterii minime tehnologice,  fie ca  urmare  a lipsei de energie, sau indisponibilităţii pe o durată  mai mare  de  6  ore  a unor capacităţi de producere sau a  unor  reţele  de transport şi distribuţie a energiei termice;
26) sistem de  alimentare   centralizată   cu  energie termică (S.A.C.E.T.) - ansamblul de  instalaţii  şi  construcţii   destinate producerii,   transportului  prin reţele publice,   transformării, distribuţiei  şi  utilizării  energiei termice sub formă  de  abur,  apă fierbinte sau apă caldă, legate printr-un sistem comun de funcţionare;
27) sistem pauşal  -  modul  de stabilire a  consumului  de  energie termică  în funcţie de puterea termică şi de numărul orelor de utilizare pe  tipuri  de receptoare termice, factorul de cerere sau alte  elemente derivate din acestea;
28) situaţie  de avarie - situaţie în care, datorită avarierii  unor instalaţii  din  sistemul  de  producere,  transport  şi  distribuţie  a energiei  termice,  nu  se  mai pot  menţine  parametrii  principali  în limitele normale;
29) staţie termică - ansamblul instalaţiilor prin care se realizează adaptarea  parametrilor agenţilor termici la necesităţile consumului  şi prin  intermediul căreia se alimentează cu energie termică unul sau  mai mulţi consumatori;
staţie termică poate fi: un punct de distribuţie, un punct termic, o staţie centralizată   pentru  prepararea  apei  calde  sau  o   staţie transformatoare de abur;
30) subconsumator   -   persoana  fizică  sau  juridică  ale  cărei instalaţii  de utilizare sînt racordate la instalaţile termice ale  unui consumator;
31) taxa pe putere  termică - suma fixă, stabilită prin tarif  anual pe unitatea de putere termică (debit) avizată;
32) alimentarea  suplimentară a reţelelor termice - consumul de  apă tratată chimic pentru compensarea scurgerilor din reţelele termice;
33) alimentarea  suplimentară normativă a reţelelor termice - consum calculat de apa tratată chimic pentru  compensarea  scurgerilor  din reţelele termice de un volum concret;
34) alimentarea  suplimentară  supranormativă a reţelelor termice  - diferenţa dintre consumul real şi cel normativ de apă tratată chimic;
35) abur de apă supraîncălzit - abur care are o temperatură mai mare decît  temperatura  aburului saturat cu aceeaşi presiune, livrat  de  la C.E.T.;
36) abur direct  şi  strangulat - abur livrat consumatorilor  de  la cazangerii şi centrale termice.
I. Dispoziţii generale
1. Prezentul Regulament stabileşte raporturile-cadru dintre producatori,distribuitori,consumatori si subconsumatori  de  energie termică  din sistemele de alimentare centralizată cu energie termică  şi prevede  condiţiile generale de furnizare şi utilizare a acestei energii produse în centrale electrice de termoficare, în centrale termice sau în instalaţii de valorificare a resurselor energetice refolosibile.
2. Prevederile  prezentului  Regulament se aplică, de  asemenea, la proiectarea,  executarea, recepţionarea,  exploatarea  şi  întreţinerea instalaţiilor  din  sistemele  de  alimentare  centralizată  cu  energie termică.
3. Consumatorii  pot avea unul sau mai multe locuri de racordare la sistemele  de termoficare. Prevederile prezentului Regulament se  aplică consumatorilor în raport cu fiecare loc de racordare luat separat.
4. Consumatorii  pot să racordeze la instalaţiile lor instalaţii ale subconsumatorilor, numai cu  acordul furnizorului  şi  cu  respectarea prevederilor prezentului Regulament.
5. În funcţie  de debitul termic contractat, consumatorii se  împart în:
    a) consumatori  mici,  cu  debite termice contractate de pina  la  2 Gcal/h;
    b) consumatori mari, cu debite termice contractate de peste 2 Gcal/h.
    Clasificarea  în  consumatori  mari şi mici nu se  aplică  în  cazul ansamblurilor de locuinţe.
    După specificul  consumului  de  energie  termică,  consumatorii  se împart în următoarele categorii:
    I   - consumatori de tip industrial;
    II  - consumatori de tip agricol;
    III - consumatori de tip urban;
    IV  - consumatori - revînzători angro.
6. Toţi consumatorii de energie termică  înainte de a începe proiectarea  instalaţiilor de utilizare a energiei termice au  obligaţia de a obţine avizul de racordare de la furnizor, acesta avînd  obligaţia de  a obţine acordul livrării energiei termice de la producător, înainte de emiterea avizului propriu.
7. Proiectarea, executarea  şi  recepţionarea  instalaţiilor de alimentare şi de utilizare a energiei termice, racordate la sistemul de alimentare centralizată, precum şi exploatarea, întreţinerea, reparaţia, extinderea sau modificarea instalaţiilor şi destinaţia energiei termice se vor efectua în conformitate cu  normativele,  regulamentele  şi standardele în vigoare.
8. Controlul  folosirii  raţionale şi eficace a energiei termice  de către  consumatori, indiferent de apartanenţa lor departamentală,  sursa de  alimentare  cu  energie termică şi formele  de  proprietate,  stării tehnice  şi  exploatării  instalaţiilor de utilizare va fi  efectuat  de către instituţiile autorizate pentru supravegherea energetică de stat.
În cadrul efectuării  supravegherii aceste instituţii sînt în  drept de  a  examina  şi a da consumatorilor de  energie  termică  prescripţii obligatorii  pentru înlăturarea încălcărilor depistate, a regulamentelor şi normelor în vigoare.
II. Reglementări privind contractarea energiei termice
9. Furnizarea  energiei  termice se face numai în bază  de contract încheiat între furnizor şi consumator, între producător şi distribuitor, precum şi între consumator şi subconsumator, ale cărui prevederi trebuie respectate de fiecare parte.
Consumul de energie termică  fără contract este  considerat consum fraudulos, constituie contravenţie sau infracţiune şi  se  pedepseşte conform legilor în vigoare.
Încheierea contractului de furnizare a energiei  termice  cu  un consumator  nou  sau modificarea contractului încheiat cu un  consumator existent,  care-şi  extinde  sfera  de activitate, se  face  numai  după obţinerea  acordului de furnizare a energiei termice, în conformitate cu regulile în vigoare şi după prezentarea dosarului instalaţiei.
10. Conţinutul  contractului  de  furnizare a  energiei termice  se convine între părţile  contractante,  cu  respectarea   prevederilor prezentului  Regulament  şi  a  legislaţiei în vigoare,  avînd  la  bază contractul-cadru al furnizorului şi cuprinde în principal, următoarele:
    părţile contractante şi reprezentanţii lor legali;
    graficele de consum;
    condiţiile tehnice ale furnizării;
    drepturile şi obligaţiile părţilor contractante;
    delimitarea instalaţiilor dintre furnizor şi consumator;
    scopul în care se consumă energia termică;
    preţul de furnizare a energiei termice;
    modul de măsurare şi plata energiei termice;
    tranşele de limitări  în caz de indisponibilităţi în instalaţiile de alimentare;
    responsabilitatea părţilor;
    clauze speciale;
    convenţia de exploatare şi reglare a instalaţiilor.
11. Contractul   reglementează raporturile dintre furnizor şi consumator  cu privire la furnizarea, plata şi condiţiile de utilizare a energiei termice.
Acordul de furnizare  a energiei termice şi avizul de racordare stau la baza contractului şi constituie părţi integrante ale acestuia.
12. Contractul  de  furnizare  a energiei termice se  încheie  pe  o durată  convenită între părţi, cu anexe pentru fiecare loc de consum  şi cu prevederi pentru furnizarea de abur, şi separat, pentru furnizarea de apă  fierbinte  şi caldă, cu excepţia contractului dintre producător  şi distribuitor, la care nu se fac anexe pentru fiecare loc de consum.
13. Contractarea  energiei  termice,  la  toate   categoriile de consumatori,  se  face  ţinînd cont  atît  de  necesarul  solicitat  de consumator, cît şi de posibilităţile de asigurare de către furnizor, iar cantităţile convenite se prevăd în anexele la contract.
14. În contract se evidenţiază separat consumul de energie termică pentru scopuri tehnologice, încălzire şi prepararea apei calde de consum.
15. Puterea termică,  precizată  în contractul dintre producător şi distribuitor  trebuie să fie egală cu suma puterilor termice contractate de  distribuitor,  şi  consumatorii  săi  aplicîndu-se  coeficientul  de simultaneitate,  la  care  se adaugă consumul tehnologic pe structuri, pentru  transportul  şi  distribuţia agentului termic de la punctul  de producere la instalaţiile de utilizare.
Consumul tehnologic  de  energie  termică  pentru   transport   şi distribuţie  se  determină prin măsurări şi prin studii anuale de  regim hidraulic şi termic, elaborate de unităţi de proiectare de specialitate, iar în cazul în care consumurile tehnologice determinate se depăşesc, se vor lua măsuri pentru remedierea deficienţelor.
Pe parcursul  executării  contractului,  condiţiile tehnice  se  pot modifica numai cu acordul părţilor.
16. Cantităţile de energie  termică ce se  contractează anual  se convin  pe  baza  necesarului  prezentat de  consumator,într-o  notă  de calcul,  şi a posibilităţilor de livrare de către furnizor, separat,  pe tipuri de agenţi termici.
Cantităţile de  energie  termică  ce depind esenţial  de  condiţiile meteorologice  vor  fi  evidenţiate separat, cu precizarea, în nota de calcul a condiţiilor  meteorologice preliminare (temperaturi medii, grade/zile etc.), în conformitate cu normele în vigoare.
17. Modificarea  cantităţilor  de  energie termică  şi  a  puterilor contractate,  trimestrial  sau  lunar, pot fi cerute de  consumator,  în scris,  cu  15  zile înaintea începerii perioadei pentru  care  se  cere modificarea,  dar  ele  nu pot să devină mai mici  decît  debitul  minim tehnologic al sursei sau al reţelelor termice.
Furnizorul va  comunică în scris răspunsul său în termen de 10  zile de la primirea cererii.
18. Pentru încheierea  contractului de furnizare a energiei termice cu consumatorii din categoria III este obligatorie prezentarea de către consumator  a actului de proprietate, a contractului de închiriere sau a altor  acte  care  îi  dau dreptul să folosească  spaţiul  de  încălzit.
Distribuitorii nu au această obligaţie.
19. În cazul în care consumatorul părăseşte imobilul ocupat, el este obligat,  în  termen  de 15 zile, să ceară  rezilierea  contractului  şi încetarea  furnizării energiei termice, în caz contrar, el va trebui  să achite  energia  termică  ce  s-ar consuma după  plecarea  sa,  pînă  la rezilierea  contractului şi poartă responsabilitate conform  condiţiilor contractuale.
20. În clădirile cu mai mulţi consumatori şi cu un singur echipament de  măsurare a energiei consumate, contractul se încheie cu consumatorul principal, desemnat de ceilalţi.
21. La imobilele  cu destinaţie de locuinţe, contractul de furnizare se încheie cu asociaţia de locatari, iar în lipsa acesteia - cu persoana împuternicită, cu locatarii sau cu proprietarul, după caz.
Pentru apartamentele  de locuit folosite în alte scopuri, precum  şi pentru  spaţiile  cu  altă destinaţie din imobilele de locuinţe  se  vor încheia,  cu  viza  administraţiei  imobilului,  contracte  separate  cu furnizorul.
III. Reglementări privind executarea instalaţiilor
de alimentare şi de utilizare a energiei termice
22. Pentru executarea  instalaţiilor de transport, de distribuţie şi de  utilizare  a  energiei termice destinate unor  consumatori  noi sau extinderii celor în funcţiune este necesar ca, în  afară  de avizele legale,  să se obţină în prealabil avizul de racordare, în  conformitate cu prevederile punctului 6 din prezentul Regulament.
Avizul îşi pierde  valabilitatea  după  2 ani de  la  emitere,  dacă execuţia  lucrărilor  de  construcţie a instalaţiilor  respective  nu  a început în acest interval de timp.
23. Soluţia de  alimentare  cu  energie  termică  se  stabileşte  de furnizor  pe  baza studiilor elaborate la comanda acestuia, iar  soluţia definitivă se precizează în avizul de racordare.
Soluţia precizată  este obligatorie la  proiectare,  execuţie  şi exploatare. Pentru marii consumatori, această soluţie trebuie să asigure posibilitatea  limitării  consumului de energie termică în  situaţii  de indisponibilităţi în instalaţii.
24. Proiectarea şi executarea racordurilor şi branşamentelor termice, inclusiv eventualele amenajări sau dezvoltări  speciale  ale instalaţiilor de alimentare cerute de consumatori, se fac din fondurile acestora  de către proiectanţi şi executanţi de specialitate autorizaţi, care  au  obligaţia să respecte prescripţiile şi normativele tehnice  în vigoare.
25. Înainte de a trece la executarea lucrărilor  la  instalaţiile termice consumatorul  este obligat  să  prezinte  furnizorului,  spre aprobare,  dosarul  instalaţiei, un exemplar al căruia se  păstrează  la furnizor.
    Dosarul instalaţiei cuprinde:
    a) memoriul justificativ;
    b) copia avizului de racordare;
    c) schema termică  în  detaliu  a  circuitului cu  agent  primar  şi schemele  de  principiu  ale circuitelor cu  agent  secundar,  indicarea aparatelor de măsură şi control, a automatizărilor şi protecţiilor;
    d) tabel cu caracteristicile receptoarelor termice;
    e) graficele de consum;
    f) exigenţele  proceselor tehnologice privind alimentarea cu energie termică.
    Dosarul va fi ţinut la zi de către consumator.
26. Punerea în funcţiune a instalaţiilor exploatate de consumatori se face numai după aprobarea dosarului instalaţiei, executarea probelor prevăzute   de  normativele tehnice în vigoare, precum şi a celor solicitate suplimentar de furnizor.
Racordarea la  reţelele de  distribuţie se  va  face  în  prezenţa furnizorului  de  către sau în prezenţa deţinătorului  instalaţiilor  şi numai  după ce s-a încheiat actul de recepţie a  branşamentului  şi  a instalaţiilor  de  utilizare  precum  şi  întocmirea  contractului   de furnizare a energiei termice.
27. Alimentarea  cu energie termică a consumatorului va începe numai după încheierea contractului de furnizare.
28. Distrugerea, avarierea sau degradarea, prin intervenţii necontrolate sau intenţionate, a instalaţiilor de alimentare cu energie termică   din  exteriorul  incintei  consumatorilor  este   considerată contravenţie sau infracţiune, după caz, şi se pedepseşte conform legilor în vigoare.
IV. Delimitarea instalaţiilor
termice dintre furnizor şi consumator
29. Punctul de delimitare  poate fi  reprezentat  fizicprintr-o armătură de separare montată pe conducta de transport sau de distribuţie a  energiei  termice sau prin locul de trecere a conductelor  la  limita unei incinte.
Reţelele de transport  şi  distribuţie  care alimentează  mai  mulţi consumatori  sînt proprietatea celui care a plătit instalarea  acestora, chiar  dacă sînt amplasate în subsoluri tehnice ale unor imobile sau  pe terenuri proprietate a unor consumatori.
Deţinătorii imobilelor  sau ai  terenurilor prin care  trec  aceste reţele sînt obligaţi să păstreze integritatea acestora şi  să  permită furnizorului  executarea  lucrărilor  de  întreţinere,  reparaţii  şi înlocuirea conductelor, avînd dreptul la despăgubiri în cazul provocării unor pagube.
30. Instalaţiile din  amonte de punctul de delimitare aparţin furnizorului,  iar cele din aval, consumatorului. Noţiunile de  "amonte" şi  "aval"  corespund  sensului  de parcurgere  a  instalaţiilor  dintre furnizor spre consumator.
31. Delimitarea instalaţiilor la armături de separare se face între:
    a) producătorii care exploatează reţelele de transport şi consumator sau distribuitor;
    b) distribuitorul   care   exploatează  reţelele  de  transport   şi consumator;
    c) distribuitorul  care exploatează staţiile termice şi reţelele  de distribuţie şi consumator;
    d) consumator şi subconsumatorul său.
    În toate aceste  cazuri, armăturile de separare, inclusiv elementele de  îmbinare  cu  conductele  aferente,  sînt  exploatate  de  cel  care furnizează energia termică, delimitarea făcîndu-se la perechea de flanşe din aval de armătura de separare.
32. Delimitarea la limita incintei se face astfel:
a) la limita gardului centralei, în cazul alimentării consumatorului direct dintr-o centrală termică sau centrală electrică de  termoficare prin conducte, ce îl alimentează în exclusivitate;
b) la limita  gardului  centralei ce face şi delimitarea  dintre producător şi distribuitor, cînd acesta din urmă exploatează reţelele de transport de energie termică;
c) la limita  incintei consumatorului, în cazul alimentării acestuia prin  intermediul  unor puncte termice sau staţiei termice  centralizate amplasate  în  afara incintei acestuia, şi din care se  alimentează  mai mulţi consumatori;
d) la limita  staţiei  termice proprietate a distribuitorului sau  a unui consumator, la 1 m distanţă de zidul staţiei, în afara acesteia;
e) la robinetul  de  pe  racordul  consumatorului  din  conducta  de distribuţie,  în  cazul  în care reţelele termice care  alimentează  mai mulţi consumatori sînt amplasate în subsoluri tehnice sau trec incintele consumatorilor.
33. În cazul conductelor aşezate într-un canal sau pe o estacadă, în comun  cu  alte  conducte,  delimitarea  se  face  conform  prevederilor anterioare, după ce conductele părăsesc canalul sau estacada comună.
34. Pentru instalaţiile  noi, delimitarea se face  conform prevederilor  prezentului Regulament  şi se preconizează în  avizul  de racordare.
Proiectul trebuie   să  prevadă  armăturile  de  separare   necesare determinării punctelor de delimitare.
V. Condiţii tehnice şi organizatorice referitoare la
funcţionarea instalaţiilor de alimentare
şi de utilizare
35. Furnizorii  şi  marii  consumatori  vor  încheia  convenţii  de exploatare care să cuprindă obligaţii reciproce cu privire la executarea manevrelor,  exploatarea  şi  întreţinerea  instalaţiilor  termice  şi urmărirea  regimurilor  de consum. Convenţia face parte  integrantă  din contract şi prevederile cuprinse în aceasta trebuie respectate de ambele părţi.
36. Furnizorul şi consumatorul răspund de exploatarea economică  şi în  condiţii de protecţie a mediului, a  instalaţiilor termice din administrarea şi exploatarea  lor,  avînd obligaţia să  ia  măsurile necesare pentru  întreţinerea  şi  starea bună a izolaţiei termice a conductelor şi instalaţiilor, menţinerea în bună stare de funcţionare a dispozitivelor  de reglaj automat, eliminarea pierderilor, precum şi  de reglarea corectă a parametrilor agenţilor termici.
37. Consumatorii sînt obligaţi să păstreze în bună stare utilajul ce aparţine  furnizorului, care se află în incinta lor, fiindu-le  interzis să facă vre-o intervenţie asupra acestuia.
38. Lucrările de revizii şi reparaţii la instalaţiile de alimentare, proprietate a furnizorului, precum şi la instalaţiile consumatorului, în cazul  în  care  prin aceasta este influenţat regimul de  funcţionare  a sistemului,  inclusiv  durata acestora, se efectuează de comun acord  de părţile contractante.
39. Furnizorul  este obligat să anunţe în scris consumatorul, cu  10 zile lucrătoare înainte, despre necesitatea efectuării  lucrărilor  de reparaţii  întreprinse în programul iniţial, cu precizarea graficului de execuţie  a acestora, pentru a se stabili de comun acord data şi  durata întreruperilor respective.
Dacă în termen  de 5 zile lucrătoare de la data primirii comunicării părţile nu cad de acord,  iar urgenţa  lucrărilor  impune  oprirea furnizării energiei termice, furnizorul  stabileşte  data  şi  ora întreruperii, pe care le aduce la cunoştinţa consumatorului, împreună cu motivaţiile necesare, cu cel puţin 24 ore înainte de a trece la aplicare.
40. Este interzis  ca  pe traseele conductelor termice, inclusiv  pe culoarele   de  acces,  să  se  ridice  construcţii,  să  se  depoziteze materiale,  să se execute lucrări subterane sau orice alte lucrări  care ar  dăuna  exploatării  şi ar bloca accesul la conducte şi  la  staţiile termice.
41. În cazul  în  care  este  necesar ca pe  terenul  pe  care  sînt amplasate   instalaţiile   termice  de  alimentare  să  se execute  o construcţie,  beneficiarul  este obligat să anunţe cu un an  înainte  pe deţinătorul instalaţiilor şi va suporta toate cheltuielile de modificare legate cu mutarea instalaţiilor de alimentare de pe terenul viitoarei construcţii.
42. Agenţii economici,  consumatori de energie termică, au obligaţia de a permite accesul delegatului  împuternicit  al  furnizorului  la echipamentele  de măsurare, cînd acestea se află montate în incinta  sa, precum  şi  la instalaţiile cu agent termic, pentru controlul  acestora, numai în prezenţa sa.
43. Furnizorul este obligat de a livra energia termică la parametrii - presiune şi temperatură - prevăzuţi în contract.
Excepţie fac situaţiile în care aceste condiţii nu pot fi realizate din  vina consumatorului, situaţii precizate în punctul 95, alineatul  3 al prezentului Regulament.
Continuitatea  în livrarea energiei termice, la un mare  consumator, va fi asigurată de furnizor în limitele nivelului înscris în contract.
Limitele maxime  de  variaţii  ale  parametrilor  -  presiune   şi temperatură  -  pe  care furnizorul este obligat să le asigure  faţă  de valorile  nominale  contractate  se  vor  conveni  între  consumator  şi furnizor,  în funcţie de situaţia concretă a instalaţiilor şi de  natura combustibililor pe care îi poate asigura producătorul.
44. Apa caldă returnată de consumator trebuie să aibă aceiaşi indici de calitate cu apă fierbinte primită de la furnizor.
În cazul în care  apa  caldă  returnată nu corespunde  indicilor  de calitate  stabiliţi prin contract, iar furnizorul nu are posibilităţi de tratare,  consumatorul  va  plăti furnizorului  majorările  facturii  de energie  termică,  prevăzute în punctul 100, alineatul 3  din  prezentul Regulament.
45. Consumatorul   care  impurifică  condensatul  din  conducta   de returnare  va suporta costul întregii cantităţi de condensat impurificat din reţeaua colectoare comună şi din rezervoarele furnizorului, în cazul în  care  furnizorul nu are posibilitatea să-l trateze. Ca  dovadă  sînt luate măsurările efectuate nemijlocit la consumator.
Furnizorul poate accepta primirea condensatului cu alţi indici de calitate decît cei stabiliţi, în limitele  posibilităţilor  sale  de utilizare şi de tratare, caz în care consumatorul este obligat să suporte cheltuielile suplimentare determinate de diferenţa de calitate a condensatului returnat.
46. Întreruperile  în furnizarea energiei termice, pentru care  s-au înregistrat  sesizări  scrise din partea marilor  consumatori, vor  fi analizate  de  către  furnizor impreună cu  consumatorul  respectiv,  în vederea  stabilirii  cauzelor  şi  responsabilităţilor  pentru   aceste întreruperi.
Termenul pentru depunerea sesizării scrise de către consumator este de maximum 5 zile lucrătoare de la data întreruperii.
Prin întrerupere,  în  sensul  prevederilor  prezentului  punct  se înţelege  neasigurarea timp de cel puţin 4 ore a puterii termice  minime tehnologice  la  consumatorii  de tip industrial şi de tip  agricol  sau încetarea  livrării energiei termice timp de cel puţin 6 ore la ceilalţi consumatori, cu  excepţia  populaţiei, care se acceptă o dată pentru intervale  mai  mari  de 10 zile. În caz contrar,  furnizorul  va  plăti penalităţi conformpunctului 48.
47. Furnizorul  este obligat să efectueze analiza întreruperilor menţionate  în  punctul 46 împreună cu consumatorul în maximum  5  zile lucrătoare de la primirea sesizării consumatorului.
Consumatorul  va pune la dispoziţia furnizorului toate datele legate de întrerupere, necesare susţinerii sesizării.
48. Pentru întreruperile  în   furnizarea   energiei   termice la consumatorii  industriali şi agricoli, care depăşesc limitele  precizate prin  gradul de continuitate  prevăzut  în contract şi care s-au identificat  a  fi  din culpa furnizorului,  despăgubirea  datorată  de furnizor  nu va depăşi de 3 ori valoarea energiei termice nefurnizate pe perioadele de întrerupere.
Cantitatea nelivrată se calculează în raport cu nivelurile prevăzute în contract.
49. Furnizorul  nu  răspunde faţă de consumator pentru  întreruperea furnizării  energiei termice sau pentru calitatea acesteia în cazul unor calamităţi  sau fenomene ale naturii care au avut o intensitate mai mare decît cele prevăzute în normativele tehnologice de proiectare.
50. Furnizorul nu poartă răspundere materială în faţa consumatorului pentru livrarea energiei  termice cu parametrii scăzuţi  pentru  acele zile,  pe  parcursul cărora consumatorul a comis depăşirea  cantităţilor contractuale de consum sau n-a respectat regimurile de consum de energie termică, stabilite pentru dînsul.
51. Furnizorul  este  obligat  să  ia  măsuri  neîntîrziate  pentru remedierea  defecţiunilor apărute în instalaţiile sale de alimentare  cu energie termică.
Cînd se constată  că defecţiunile sînt cauzate de consumator, acesta va suporta toate cheltuielile de remediere.
52. Furnizorul are următoarele drepturi:
a) de a verifica  şi  constata,  la  consumatori,  încadrarea  în prevederile contractuale a instalaţiilor cu agenţi termici, inclusiv  a echipamentelor de măsurare pentru decontare;
b) de a sesiza  organele  respective  de resort cazurile  de  consum fraudulos  de energie termică sau de distrugeri, degradări şi sustrageri de elemente din instalaţiile termice proprii, în  scopul recuperării pagubelor de către infractori.
53. Consumatorii au următoarele obligaţii:
a) să realizeze,  să  exploateze şi să întreţină instalaţii  proprii care  să  asigure  utilizarea cu maximă eficienţă  a  energiei  termice, valorificarea,  în  condiţii de rentabilitate, a  resurselor  energetice refolosibile şi a celor rezultate din procesele tehnologice;
b) să nu modifice  instalaţiile de utilizare din dosarul instalaţiei fără acordul furnizorului şi al proiectantului de specialitate;
c) să returneze  condensatul  în  mod continuu  sau  după  programul convenit  cu  furnizorul,  în procentele şi de  calitatea  prevăzută  în contract;
d) să respecte  temperaturile de retur conform diagramei de  reglaj, în  condiţiile în care agentul termic se  livrează  cu  temperatura convenită;
e) să aplice măsurile cele mai indicate pentru reglajul curbei de consum, conform indicaţiilor primite de la furnizor;
f) să asigure  reglarea  şi  echilibrarea  hidraulică  a  reţelelor termice pe care le exploatează;
g) să execute reglarea locală a cantităţii şi parametrilor energiei termice în staţiile termice şi în instalaţiile pe care le exploatează;
h) să efectueze  în  prezenţa  furnizorului probele  hidraulice  ale reţelelor  şi  instalaţiilor prin care circulă agentul  termic,  conform normativelor tehnice în vigoare, înainte şi după executarea reparaţiilor programate şi a reviziilor anuale;
i) să nu folosească  agentul  termic  în  alte  scopuri  decît  cele prevăzute  în  contract  şi  să  nu  forţeze  circulaţia  acestuia  prin sustragere de agent;
j) să organizeze,  prin laboratoare specializate sau prin  folosirea unor  astfel  de  laboratoare existente la  alţii,  controlul  indicilor chimici şi agenţilor termici returnaţi la furnizor;
k) să comunice,   în  prealabil  furnizorului,  în  conformitate  cu prevederile din convenţia de exploatare, opririle, respectiv punerile în funcţiune   ale  reţelelor  termice şi ale principalelor   instalaţii consumatoare de energie termică.
54. Furnizorul are următoarele răspunderi şi obligaţii faţă de toate categoriile de consumatori:
a) să livreze energia termică în cantităţile şi la  parametrii de calitate, în conformitate cu prevederile din contracte;
b) să îndepărteze  operativ deranjamentele din instalaţiile sale  de alimentare cu energie termică;
c) să reconsidere, la cererea consumatorilor, mărimile de reglaj ale protecţiilor, în situaţii justificate tehnic;
d) să asigure  permanent   funcţionarea  corespunzătoare  a echipamentelor  de  măsurare,  proprietate  a  sa,  şi  să  le  verifice metrologic în conformitate cu normele în vigoare;
e) să permită   accesul  pentru  delegatul  consumatorului  la echipamentele de măsurare, cînd acestea sînt montate în instalaţia sa;
f) să mute instalaţiile   sale  pe  proprietatea  consumatorilor la cererea  acestora,  în  conformitate  cu  prevederile  punctului  41  al prezentului Regulament;
g) să analizeze  întreruperile  împreună  cu consumatorul şi  să  ia măsuri pentru ca acestea să nu se mai repete;
h) să achite despăgubiri pentru întreruperi în furnizarea  energiei termice, în  conformitate cu prevederile punctului 48, alineatul  1  al prezentului Regulament;
i) să achite  energia termică nefurnizată ca urmare a limitărilor pe care le-a impus, în conformitate  cu  prevederile  punctului  93  al prezentului Regulament;
j) să acorde  bonificaţii,  conform  prevederilor  punctului  95  al prezentului  Regulament  în cazul furnizării energiei termice  în  afara limitelor parametrilor de calitate.
55. În fiecare sistem de alimentare centralizată cu energie termică, în afară de dispecerii coordonatori ai surselor de energie termică, este obligatorie înfiinţarea unui dispecerat pentru subsistemul de transport şi distribuţie a acesteia.
56. Consumatorii, cu excepţia celor din categoria III, sînt obligaţi să  organizeze dispecerizarea consumului şi a instalaţiilor termice  sau cel  puţin  să  numească pentru fiecare schimb o persoană  care  să  fie împuternicită   să  ia  imediat  măsurile  necesare  pentru  respectarea operativă a dispoziţiilor dispeceratului.
57. Consumatorii mari industriali sînt obligaţi să instaleze aparate de  măsură, automatizare şi control permanent al parametrilor calitativi ai  agenţilor  termici restituiţi, cu funcţiunea de a  opri  restituirea purtătorului  de  energie atunci cînd impurificarea  depăşeşte  limitele stabilite  în contract. Pentru aceasta se realizează schema de protecţie automată   cu  robinet  cu  trei  căi,  pentru  trimiterea  la  canal  a condensatului impurificat, înainte ca acesta să ajungă în reţeaua comună spre centrala furnizorului.
În cazurile cînd  în  mod justificat nu se poate  realiza  controlul permanent,  automat  ai  parametrilor calitativi  ai  agenţilor termici restituiţi,  consumatorii  au  obligaţia de a  asigura  trei  rezervoare distincte  de colectare de condensat, din care, alternativ, un  rezervor este  în curs de umplere, un rezervor plin se analizează chimic, iar  un rezervor  se goleşte în reţeaua de condensat sau la canal, în funcţie de rezultatul analizei. Pînă la asigurarea  funcţionării  celor   trei rezervoare,  consumatorii au obligaţia să organizeze controlul  periodic la punctele termice conform programului stabilit de furnizor şi convenit cu consumatorul.
58. Producătorii,  distribuitorii  şi marii consumatori  de  energie termică  au  obligaţia să întocmească, periodic şi ori de cîte  ori  s-a modificat  reţeaua termică, prin unităţile de proiectare de specialitate sau  cu  forţe  proprii, studiile de regim hidraulic şi termic pentru reglarea  şi exploatarea  instalaţiilor de producere,  transport  şi distribuţie care le aparţin.
VI. Întreruperi şi limitări în furnizarea energiei termice
59. Furnizorul  este  în  drept  să  întrerupă  furnizarea  energiei termice  către  consumatori,  fără  plata  vreunei  penalităţi  şi  fără reducerea plăţii taxei fixe, în următoarele cazuri:
a) consumarea de energie termică fără contract;
b) sustragerea de agent termic;
c) neachitarea  contului,  a  notei de plată, a anticipaţiei  sau  a plăţilor  planificate în termenele stabilite, precum şi neplata daunelor rezultate din deteriorarea unor instalaţii ale furnizorului ori neplata pentru alimentarea  suplimentară şi supranormativă şi a  consumului  de energie electrică pentru atare scopuri;
d) împiedicarea  delegatului  împuternicit  al  furnizorului  de  a controla  instalaţiile consumatorului prin care circulă agentul  termic, de  a  monta, verifica, înlocui sau citi aparatele de  măsurare  pentru decontare  sau  de  a verifica şi remedia defecţiunile la instalaţiile proprietate a furnizorului, cînd acestea se află pe teritoriul consumatorului;
e) consumatorul  nu  aplică reducerea debitului absorbit,  convenită prin  contract,  cerută  de  furnizor  sau  de  dispecer,  în  regim  de restricţii;
f) consumatorul  depăşeşte sistematic cantitatea de energie  termică şi  debitele  agenţilor  termici convenite prin contract şi  la  cererea furnizorului nu se încadrează în prevederile contractuale;
g) pentru asigurarea   efectuării  lucrărilor de  reparaţii  şi întreţinere stabilite anual prin contract sau neprevăzute şi cu caracter de urgenţă;
h) pentru a lua măsuri  imediate de  prevenire  sau  lichidare  a avariilor  din instalaţiile sale, anunţînd în prealabil consumatorii, în afara cazurilor cînd urgenţa nu permite;
i) consumatorul  nu  restituie  agentul termic - condensat  sau  apa caldă  - în cantităţile sau cu calitatea stabilită în contract, în cazul în care producătorul nu are capacitate de tratare;
j) consumatorul    alimentează    subconsumatorii    fără    acordul furnizorului;
k) consumatorul schimbă, fără acordul furnizorului, caracteristicile tehnice şi  puterea termică  instalată  a  staţiilor  termice sau a principalelor receptoare racordate ale sistemului de  alimentare,  ori schimbă diafragmele de echilibrare sigilate de furnizor;
l) debitul de  abur  absorbit  este  mai  mic  decît  debitul  minim tehnologic  al sistemului de transport sau al capacităţilor de producţie specificat în contract;
m) pentru lucrări  de  instalaţii  de  alimentare  noi  sau  pentru remedierea,  înlocuirea  sau  modificarea celor existente,  pe  bază  de program cuvenit cu consumatorul;
n) la cererea consumatorului.
60. Prevederile  punctului 59 al prezentului Regulament nu se aplică spitalelor,  policlinicelor, staţiilor de salvare, căminelor de bătrîni, leagănelor  de  copii,  grădiniţelor, creşelor,  căminelor  studenţeşti, căminelor  de  handicapaţi,  centrelor  de  resocializare  a  minorilor, şcolilor  şi unităţilor militare, cu excepţia literelor a), b), d),  h), l), m), n).
61. Cazurile  de întrerupere a furnizării energiei termice prevăzute în  punctul  59  literele  c),  f), g), i), j)  şi  m)  ale  prezentului Regulament  vor  fi în mod obligatoriu preavizate cu 7  zile  lucrătoare înainte  şi  vor  fi  aplicate  în cazul în  care  consumatorul  nu  s-a conformat preavizului primit.
62. Furnizorul este în drept să solicite consumatorilor, alţii decît cei  din  categoria III, aplicarea programului de limitare convenit,  în situaţii speciale apărute în funcţionarea sistemului de alimentare.
La anunţarea  pe  cale  operativă  de  către  furnizor  a  aplicării programului de limitare, consumatorul este obligat să reducă consumurile în  ordinea  de prioritate stabilită în contract şi prin  instrucţiunile proprii, astfel încît să fie reduse la minim influenţele negative asupra activităţii proprii.
Consumatorul care  nu  realizează  programul de  limitare  a consumurilor, cu  respectarea  timpului  stabilit  pentru efectuarea manevrelor de reducere a debitelor absorbite conform tranşei anunţate de furnizor,  răspunde  pentru  prejudiciile apărute din această  cauză, inclusiv pentru recuperarea majorărilor plătite de furnizor celorlalţi consumatori afectaţi, conform dovezilor disponibile
Dispoziţiile  de  limitare  în caz de  restricţii  sînt  obligatorii pentru toţi consumatorii de energie termică avuţi în vedere la alineatul unu şi nerespectarea lor conduce la penalizările prevăzute la punctul 94 al prezentului Regulament.
În cazurile cînd  măsurile de limitare luate de consumatori nu  sînt suficiente  pentru  menţinerea în funcţiune a sistemului de  alimentare, furnizorul are dreptul să treacă la limitarea centralizată a livrării de energie termică din sistemul de alimentare.
63. Sistarea  temporară a livrării energiei termice se poate efectua la  solicitarea în scris a unui consumator, dacă perioada de întrerupere solicitată  este  mai  mare de o lună şi de maximum un an.  Pe  perioada sistrării  temporare  a livrărilor de energie termică,  consumatorul  cu tarif  binom (în caz de punere în vigoare) va plăti taxa fixă pe  putere termică la nivelul perioadei anterioare de consum.
64. În situaţia  în care întreruperea alimentării cu energie termică a avut loc din cauze care îl privesc pe consumator, furnizarea se  reia la  solicitarea  acestuia, numai după înlăturarea tuturor  defecţiunilor sau cauzelor care au condus la întrerupere.
65. În cazul  reducerii din vina furnizorului a parametrilor de abur pentru  necesităţi  tehnologice cu mai mult de 25 % de cei prevăzuţi de contract,  consumatorul e în drept,comunicîndu-i  în prealabil furnizorului,  să înceteze consumul energiei termice. În cazul respectiv furnizorul  poartă răspunderea în faţa consumatorului în conformitate cu punctul 66 al prezentului Regulament.
66. Furnizorul,  în caz de întrerupere a livrării energiei din  vina sa,  îi  plăteşte  consumatorului  costul  energiei  termice  nelivrate, compensează  daunele (pricinuite) în conformitate  cu  legislaţia în vigoare şi prezentul Regulament.
67. Timpul limitării   consumului  de  energie  termică  şi  cauzele livrării  ei  reduse  se  determină după aparatele  de  înregistrare  în punctul  de delimitare a reţelelor termice şi după înregistrările  reale ale   începutului  şi  sfîrşitul  limitării  din  jurnalul  operativ  al serviciului de dispecer al furnizorului.
Livrarea redusă a energiei termice în scopurile  tehnologice ale consumatorului din vina furnizorului  se  determină  zilnic  după echipamentele  de  măsură ca diferenţă dintre consumul mediu  zilnic  de energie  termică pentru ultimele 3 zile, premergătoare zilei de limitare şi  consumul real în zilele, în care a avut loc livrarea redusă, iar  în cazul  limitării  consumului de căldură - ca diferenţă  dintre  consumul planic şi real al energiei termice pentru aceleaşi zile.
Notă:
1. La determinarea  consumului  mediu zilnic al energiei termice  în ultimele 3 zile, premergătoare limitării, ziua de odihnă nu se include.
2. În cazul în care livrarea redusă a energiei termice a avut loc în ziua  de odihnă, ea se va determina ca diferenţa dintre consumul  zilnic mediu în cele 3 zile de odihnă premergătoare şi consumul real în ziua de odihnă pe parcursul căreia a fost admisă limitarea.
VII. Plata energiei termice furnizate
Tarifare - Principii
68. Tarifele  pentru  energia termică trebuie fundamentate pe  baza costurilor  de  producţie, transport şi distribuţie ale acesteia, cota pentru crearea surselor de dezvoltare a instalaţiilor respective şi profitul producătorului şi furnizorului.
Plata energiei  termice  furnizate  se face fie după  tarife  monome (preţ  unic,  lei/Gcal),  fie după tarife binome (în  cazul punerii  în vigoare),  la  care  în afara preţului energiei  termice  (lei/Gcal)  se percepe  şi o taxă fixă anuală pentru puterea termică maximă contractată (lei/MW),  plătită  independent de cantitatea energiei  consumate.  Taxa fixă anuală se plăteşte în cote-părţi egale în perioada de facturare.
Tarifele se stabilesc atît pentru livrarea din sursele de producere, cît şi pentru livrarea din reţelele termice, fiecare făcîndu-se pe baza elementelor din alineatul 1 al prezentului punct.
Tarifele pentru  energia termică sub formă de abur şi apă  fierbinte şi  tarifele  pentru apa demineralizată şi apa dedurizată se  aprobă  de autoritatea publică centrală sau locală, după caz.
Nivelul preţurilor  din  tarifele  practicate de  distribuitorii de energie termică se aprobă de autoritatea publică locală.
În cazul furnizării energiei termice sub formă de abur, tarifele vor putea fi diferenţiate în funcţie de parametrii agentului termic şi sursa în care se produce energia termică.
În cazul furnizării  energiei  termice sub formă de  apă  fierbinte, tarifele  se  vor  diferenţia  în  raport cu  punctul  de  racordare al consumatorului  la  instalaţiile furnizorului şi anume la ieşirea de  la centrala  producătorului, la capătul reţelei termice de transport şi  la utilizator.
Apa demineralizată,  apa dedurizată şi condensatul livrate  separat, precum  şi apa caldă nereturnată se tarifează separat de energia termică livrată.
Furnizorul va   transmite  la  consumator,  în  termen  de  5  zile lucrătoare de la modificarea preţului, actul care constituie baza legală a noului preţ.
69. Tipul de  tarif  binom  se  aplică  tuturor  consumatorilor,  cu excepţia   celor   ce  utilizează  energia  termică  pentru   încălzirea locuinţei,  a birourilor instituţiilor, a obiectelor social-culturale şi pentru pregătirea apei calde de consum.
70. Tariful de  livrare a energiei termice se înscrie în  contractul de furnizare a acesteia.
Tariful înscris  în contract va fi modificat pe parcurs ori de  cîte ori  apare  un  nou  preţ legal aprobat şi la  iniţiativa  uneia  dintre părţile  contractante,  în  cazul  în  care  s-a  convenit  între  părţi aplicarea  unui  alt  tip de tarif. Odată cu  modificarea  tarifelor  se recalculează  şi  anticipaţia  pe care consumatorii au  obligaţia  să  o depună.
Tariful cu care furnizorul plăteşte energia termică preluată de la centralele de producţie proprii ale consumatorilor sau  altor  agenţi economici se negociază cu aceştia în cadrul tarifului aprobat la ieşirea din centrală pentru sistemul de alimentare respectiv.
Consumatorii revînzători angro achită plata pentru cantitatea de apă necesară de a umple reţelele înnaintea demarării perioadei de încălzire, pentru probele de presiune ale sistemului centralizat şi pentru consumul energiei  electrice,  folosite  la  efectuarea  probelor  cu  includerea cheltuielilor  suportate în  tarifele la energia  termică   livrată consumatorilor.
VIII. Echipamente de măsurare
71. Determinarea  cantităţii de energie termică consumate se face pe baza  echipamentelor  de  măsurare, stabilite  conform  contractului  şi montate în punctul de delimitare a instalaţiilor.
Echipamentele de măsurare,  care servesc  pentru  decontare  între părţile  contractante,  vor fi atestate metrologic, omologate  legal  şi verificate în conformitate cu normele tehnice în vigoare.
Achiziţionarea şi montarea echipamentelor de  măsurare  pentru blocurile de locuit cade în sarcina distribuitorilor de energie termică.
Ceilalţi consumatori  achiziţionează  echipamentele de măsurare  din fonduri  proprii  şi  le montează în baza unei documentaţii  avizate  de furnizor.
După recepţia  montajului  şi  punerea  în  funcţiune,  în  prezenţa consumatorului  şi  a  furnizorului, se va  întocmi  procesul-verbal  de recepţie şi de preluare în exploatare de către furnizor.
În cazul cînd  montarea echipamentelor de măsurare pentru  decontare nu  poate fi făcută în instalaţiile furnizorului, datorită unor condiţii speciale  de  executare  a  lucrărilor şi  de  acces,  echipamentele  de măsurare  se  pot  monta în instalaţiile consumatorului,  dar  rămîn  în exploatarea furnizorului.
Echipamentele de măsurare pentru decontare procurate de consumatori trebuie  să  corespundă caracteristicilor tehnice prevăzute  în  dosarul tehnic al instalaţiei termice şi avizate de furnizor.
Achiziţionarea şi montarea echipamentelor de măsurare pentru energia livrată  distribuitorilor  cade  în sarcina  producătorilor de energie termică. Echipamentele de măsurare procurate de distribuitori trebuie să fie  avizate de producători, iar după montare se preiau în exploatare de către aceştia, contravaloarea lor recuperîndu-se de la producători.
Permutarea şi demontarea echipamentelor de măsurare se va efectua de către personalul furnizorului de energie.
72. Se interzice  punerea în funcţiune a instalaţiilor de alimentare cu energie termică a noilor consumatori fără a se monta echipamentele de măsurare.
73. Pentru perioadele  în care  echipamentele  de  măsurare  sînt defectate  sau sînt demontate pentru verificare sau reparare, stabilirea cantităţii  de energie termică consumată se va face  după  metodologia convenită de furnizor împreună cu consumatorul şi înscrisă în contract.
74. Instalarea  echipamentelor  de  măsurare se va  face  în  locuri accesibile pentru citire, atît pentru furnizor, cît şi pentru consumator.
75. Echipamentele de măsurare pentru decontare vor fi exploatate, întreţinute, reparate, verificate periodic conform normelor sau ori  de cîte  ori  este necesar şi înlocuite, în caz de uzură sau  avariere,  de către furnizor sau alte organizaţii împuternicite.
În cazul în care  deteriorarea  se produce din vina  consumatorului, acesta  va suporta costul echipamentelor deteriorate şi al lucrărilor de demontare, verificare sau reparare şi remontare.
76. Echipamentele  de măsurare se montează şi se sigilează de către furnizor  în prezenţa obligatorie  a  delegatului  împuternicit   al consumatorului, cu consemnarea acestei operaţii într-un proces-verbal.
77. Ruperea sau   violarea  sigiliilor  aplicate  echipamentelor  de măsurare,  precum  şi afectarea integrităţii sau  funcţionalităţii  lor, cînd  acestea se află în incinta consumatorului, constituie contravenţie sau   infracţiune,  după  caz,  şi  se  pedepseşte  în  conformitate  cu prevederile legale în vigoare.
78. Furnizorul are obligaţia să repare sau să înlocuiască, în termen de  cel  mult  20  zile  de  la  data  înregistrării  sesizării  scrise, echipamentul  de  măsurare,  reclamat  ca fiind defect  sau  suspect  de înregistrări eronate.
Echipamentul  de măsurare demontat se verifică de către un laborator metrologic autorizat, care stabileşte eroarea de înregistrare cu care se va recalcula consumul pe perioada funcţionării incorecte a acestuia.
79. Echipamentul  de  măsurare  pentru decontarea  energiei  termice debitată  în  reţelele furnizorului de către un consumator  cu  centrală proprie sau de către un producător independent se verifică metrologic şi se  montează  prin  grija  acestora. Sigilarea  echipamentului  se  face simultan de ambele părţi contractante.
În acest caz, echipamentul de măsurare se procură de consumatorul cu centrală  proprie  şi  respectiv de producătorul independent  şi  rămîne proprietatea  lor;  aceştia  avînd obligaţia  să  efectueze  verificarea periodică şi înlocuirea, în caz de uzură sau avariere, numai în prezenţa furnizorului.
80. Cantitatea  de energie termică livrată şi puterea termică maximă absorbită se determină separat pentru fiecare agent termic şi separat pe presiuni şi temperaturi.
81. Cantitatea  de  agenţi termici restituiţi în reţea se  determină separat  pentru  total  apă  caldă returnată  şi  separat  pentru  total condensat returnat.
IX. Facturarea şi încasarea contravalorii
energiei termice livrate
82. Energia termică   livrată   consumatorilor  se  facturează   de furnizori,  de  regulă,  lunar,  pe  baza  măsurării  energiei  termice consumate.
Taxa de putere  termică  se  facturează la  puterea  termică  maximă contractată.
83. În mod excepţional, în  cazul   lipsei   sau   nefuncţionării echipamentelor  de  măsurare, calculul consumurilor de  energie  termică pentru  populaţie se va face conform normelor aprobate  de  consiliile locale,  iar pentru  celelalte  categorii  de  consumatori  se  admite facturarea în pauşal pe baza unui calcul convenit cu consumatorul pentru fiecare receptor.
Consumatorii  la  care tarifarea se face în pauşal sînt obligaţi  să declare  furnizorului  toate  receptoarele termice pe  care  le  posedă, precum  şi receptoarele care nu se vor utiliza. Acestea din urmă vor  fi sigilate de furnizor.
Receptoarele  de  energie termică nedeclarate, ca şi cele ale  căror sigilii au fost violate, vor fi considerate ca folosite în mod ilegal.
Consumatorii vinovaţi de folosirea ilegală a unor receptoare termice vor  răspunde contravenţional sau penal, după caz, conform dispoziţiilor legale.
84. Consumatorii  depistaţi  cu  consumuri  clandestine  de  energie termică vor  suporta  atît plata energiei termice  si/sau  a  agentului termic,  stabilite  a fi consumate clandestin, precum  şi  despăgubirile pentru eventualele pagube produse furnizorului.
Se consideră consumatori clandestini:
consumatorii care s-au racordat la reţeaua furnizorului fără acordul acestuia;
consumatorii  care  au  alimentat  unele receptoare  din  amonte  de echipamentele de măsurare care servesc pentru decontare, fără avizele şi acordurile legale;
consumatorii  care au efectuat mărirea suprafeţelor de încălzire sau a receptorilor termici fără anunţarea furnizorului;
consumatorii  la care tarifarea se face după sistemul pauşal  pentru alimentarea receptoarelor nedeclarate.
Consumul de energie  termică clandestin se calculează după  sistemul pauşal  pe durata de la începerea consumului clandestin, iar în cazul în care  nu  se poate determina pe bază de documente  începerea  consumului clandestin, calculul se efectuează conform legislaţiei în vigoare.
Consumul clandestin  se  achită de cinci ori mai mult decît tariful legal  la data constatării sustragerii, prevedere care se va înscrie  şi în contract.
85. Consumatorii  vinovaţi  pentru sustragerea de  energie  termică, precum  şi  cei care s-au conectat la reţelele termice ale  furnizorului fără  contract vor fi traşi la răspundere conform dispoziţiilor  Codului penal.
86. Consumatarii  vor depune la furnizor, la încheierea contractului de  furnizare,  contravaloarea  consumului prezumat de  energie  termică pentru o lună medie, denumită anticipaţie.
Prevederile prezentului punct  nu  se  aplică  consumatorilor  din categoria a III şi  volumelor  de  energie  termică,   livrate   de consumatori-revînzători angro consumatorilor acestei categorii.
87. Achitarea facturii emise de furnizor pentru  energia  termică livrată se face fie de pe contul în bancă al consumatorului la termenele prevăzute în contract, fie prin alte sisteme de plată.
Eventualele corecturi  ale  valorii facturii, în  cazul  constatării unor  erori,  se  vor efectua cel tîrziu cu ocazia  emiterii  următoarei facturi.
Consumatorii  mari vor putea deconta periodic, pe bază de  convenţie de  plăţi  planificate, sume echivalente cu consumul  lunar  preliminat.
Prin factura de la finele lunii se vor regulariza plăţile.
88. Pentru neachitarea facturii în termen de 5 zile lucrătoare de la data  înregistrării acesteia, la un mare consumator se  va  aplica  o penalizare   conform  legislaţiei  în  vigoare  pentru  fiecare  zi   de întîrziere, cu începere din prima zi a înregistrării facturii şi pînă la achitarea ei.
După trecerea a 15 zile lucrătoare de aplicare a penalităţilor, dacă factura nu a fost achitată de consumator, furnizorul va putea proceda la întreruperea  livrării  energiei  termice  cu  un  preaviz  de  5  zile lucrătoare,   iar   eventualele  consecinţe  ce  rezultă   din   această întrerupere privesc în exclusivitate pe consumator.
După efectuarea  plăţii  facturilor şi a  penalităţilor  respective, furnizorul va alimenta consumatorul în maximum 3 zile lucrătoare, acesta fiind  obligat  să  plătească şi consumul de încălzire  a  conductei  de alimentare.
În cazul în care,  în  termen  de 45 zile lucrătoare de la  data întreruperii, consumatorul nu efectuează plata integrală a consumului de energie termică şi a penalităţilor respective, furnizorul are dreptul să rezilieze  contractul de furnizare şi să deconecteze consumatorul de la reţea, urmînd să se obţină pe cale legală recuperarea debitelor restante.
Consumatorul  care  a fost deconectat de la reţea, după ce a  plătit facturile  restante  şi penalităţile respective, poate solicita  să  fie conectat din nou, urmînd aceeaşi metodologie ca un consumator nou.
89. Penalităţile  în vigoare,  pentru fiecare zi  de  întîrziere  a plăţii  facturii,  se  aplică  de producător  şi  distribuitorului  după trecerea  a 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia şi pînă la achitarea ei.
90. La restul consumatorilor (cu excepţia celor din categoria  III) pentru  neachitarea contravalorii energiei termice livrate în termen  de 30  zile  lucrătoare  de  la  data  înştiinţării  de  plată,  se  aplică penalităţi  conform  legislaţiei  în  vigoare  pentru  fiecare  zi   de întîrziere, începînd cu ziua a 31-a, pînă la achitarea facturii.
După trecerea  a 25 zile  de penalităţi, cu un  preaviz  de3  zile lucrătoare, furnizorul va întrerupe livrarea energiei termice.
După efectuarea  plăţii  facturilor şi a  penalităţilor  respective, furnizorul va realimenta consumatorul în maximum 3 zile lucrătoare.
91. Dacă punctul  de  măsurare  pentru facturare  nu  corespunde  cu punctul de delimitare a instalaţiilor, furnizorul  va  introduce  în factură  corecturile  necesare convenite cu consumatorul, care  să  ţină seama de pierderile de energie termică şi de agenţii termici în reţelele termice situate între punctul de măsurare şi cel de delimitare.
92. Suma depusă  drept anticipaţie se va restitui numai în  situaţia cînd cel care a depus-o încetează de a mai fi consumator al furnizorului la  care  a  plătit anticipaţia şi a lichidat integral debitul  faţă  de acesta.
93. Cantităţile de energie termică limitate de consumator la cererea furnizorului vor fi plătite consumatorului de către furnizor cu aceleaşi tarife   pe  care  acesta  le  aplică  la  cantităţile  contractate   cu consumatorul respectiv.
94. În situaţia în  care, la cererea furnizorului, consumatorul  nu aplică  reducerile de debit convenite prin contract, consumul de energie termică  determinat  prin nereducerea debitului absorbit  se  facturează consumatorului triplu faţă de tariful convenit prin contract.
95. Pentru energia  termică furnizată unui mare consumator, timp  de peste 6 ore  consecutiv, cu parametrii calitativi în afara limitelor precizate  în contract, furnizorul va acorda consumatorului, la  cerere, bonificaţii  prevăzute în contract, dar nu mai mult de 1% pentru fiecare 10 C abateri de la temperatura apei şi aburului şi 2% pentru fiecare bar abateri  de  la  presiunea  aburului. Iar  micilor  consumatori  conform actelor normative în vigoare.
Distribuitorii,  pentru a putea beneficia de bonificaţiile prevăzute la alineatul 1, trebuie să prezinte producătorului, odată cu cererea, şi dovada că a acordat unor consumatori bonificaţii corespunzătoare acestei solicitări, cu justificările respective.
Nu se acordă bonificaţii în situaţiile în care:
consumatorul  depăşeşte  cantitatea de energie termică prevăzută  în contract pentru a fi absorbite;
consumatorul  nu returnează cantitatea de apă caldă sau nu  respectă indicii  chimici  ai  acesteia,  precum şi  procentul,  ritmicitatea  şi regimul de returnare a condensatului, prevăzute în contract;
consumatorul  nu  întreţine în stare bună instalaţiile şi  introduce rezistenţe suplimentare care modifică regimul hidraulic al acestora;
consumul are loc cu variaţii rapide de debit depăşind cu 10% debitul mediu pe oră;
consumatorul a modificat schema normală de funcţionare stabilită;
consumatorul  absoarbe  un debit de abur sub limita  stabilită  prin contract,  la  care  instalaţiile de producere şi transport nu  mai  pot asigura parametrii nominali;
consumatorul   nu  achită  la  timp  plata  pentru  energia  termică utilizată;
temperatura apei   calde  livrate  scade  ca  urmare  a  hotărîrilor organelor  executive  sau  a  nerespectării  de  către  consumator   a temperaturii apei calde returnate prevăzută în graficul de reglaj;
furnizorul limitează  consumul  în  scopul  încadrării  acestuia  în graficele stabilite în contract.
96. În cazul  utilizării  energiei termice sub formă de abur  pentru încălzire, ventilare şi apă  caldă  consumatorii  sînt  obligaţi  să returneze  furnizorului  nu mai puţin de 95% de condensat, iar în  cazul utilizării  aburului  în  scopuri  tehnologice - în  cantităţile  şi  de calitatea convenită în contract.
97. Cantitatea  condensatului, pentru a fi returnat furnizorului, se stabileşte  în  conformitate  cu  indicii de  proiect  a  sistemelor  de termoficare, a balanţei de condensat şi abur a întreprinderii şi conform rezultatelor deja obţinute în vederea returnării condensatului.
98. Cantitatea  de  condensat  nereturnată  în  limitele  normelor contractuale  consumatorul  va   plăti-o  ordinar,   iar cantitatea condensatului  nereturnată contra normelor contractuale se facturează cu de 3 ori, inclusiv tariful convenit prin contract.
În cazul cînd  cantitatea condensatului returnat este mai mare decît cea  din  contract,  cu condiţia  respectării  parametrilor  calitativi, furnizorul  va  acorda consumatorului reduceri a plăţii  pentru  energia termică  în  mărime cu de 2 ori a preţului condensatului returnat  peste norma convenită în contract.
Aceste bonificaţii  vor fi acordate consumatorului din contul şi  în limita   sumei  achiziţionate  de  către  furnizor  pentru   condensatul nereturnat pe parcursul anului.
99. Abaterile  de la parametrii calitativi, care sînt o consecinţă a neasigurării   puterii  termice  "minima  tehnologică",  ca  de  exemplu scăderea  presiunii  aburului,  a  presiunii  sau  a  temperaturii  apei fierbinţi, nu se ia în considerare separat.
100. Apa fierbinte   nereturnată   în   sistemul   de   alimentare centralizată  al  furnizorului  sau al producătorului va fi  plătită  de consumator şi respectiv, de distribuitor, cu preţul legal aprobat.
Pentru fiecare  creştere  cu  0,3%  a  pierderilor  stabilite  prin proiectul  instalaţiei, valoarea facturii de plată a apei nereturnate la furnizor, respectiv la producător, se majorează cu 10%. La  creşterea pierderilor  peste capacitatea staţiei de tratare pentru apa de adaos de la producător, acesta limitează debitul apei fierbinţi livrate, iar zona cu pierderi se opreşte, pentru remediere.
Pentru nerespectarea indicilor  de calitate  a  apei  fierbinţi returnate,  în cazul în care furnizorul nu are posibilităţi de înlocuire a  apei  cu indici necorespunzători, consumatorul va plăti  furnizorului următoarele majorări ale valorii facturii de energie termică livrată:

Numărul deindici depăşiţi   Procentele de majorare a valorii facturii pentruenergia termică livrată faţă de cel mai mare % de depăşire a unui indice de:                  
pînă la 50% între 50-100% peste 100%
1 - 2   1,5 3 5
peste 2 4 7 10

101. Consumatorii  din  culpa cărora a  avut  loc  o furnizare insuficientă  a  energiei termice către alţi consumatori sau  au  produs deteriorări în  instalaţiile  furnizorului  vor  plăti  acestuia contravaloarea  sumelor  plătite  de furnizor  consumatorilor  afectaţi, precum şi contravaloarea pagubelor pe care i le-au produs.
X. Dispoziţii finale
102. Pentru instalaţiile  existente  la data intrării în vigoare  a prezentului  Regulament, punerea de acord cu prevederile acestuia, se va face în termen de 6 luni.
103. Consumatorii  existenţi, care nu au depus la furnizor  dosarele definitive  ale  instalaţiilor, vor lua măsuri pentru depunerea  lor  în termen de 3 luni de la cererea furnizorului.
104. Distribuitorul  este  obligat  să depună la  producător  planul general  al reţelelor sale termice prin care circulă agentul primar,  pe care îl va completa anual cu toate modificările survenite.
105. Părţile contractante nu răspund   pentru  nerespectarea obligaţiunilor  contractuale  cînd  acestea se datorează unor  cauze  de forţă majoră.
106. Începerea perioadei de încălzire pentru consumatori va avea loc după înregistrare timp de 3 zile consecutiv, între orele 18.00 - 6.00, a unor valori medii zilnice ale temperaturii aerului de +8 C sau mai mici, iar oprirea  încălzirii - după 3 zile consecutive în  care  temperatura medie a aerului exterior depăşeşte + 8 C, între orele 18.00 - 6.00.
107. În cazul  în care instalaţiile de producere a energiei  termice au  atins  limita  de  viaţă şi reparaţia lor  nu  mai este economică, furnizorul va comunica consumatorilor, cu un preaviz de 3 ani, încetarea livrării  energiei  termice,  chiar dacă la data  respectivă  expiră  şi durata de furnizare prevăzută în contract.