HGA508/2004
ID intern unic:  302625
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 508
din  17.05.2004
despre aprobarea Regulamentului provizoriu privind
inventarierea bunurilor agricole arendate
Publicat : 28.05.2004 în Monitorul Oficial Nr. 83-87     art Nr : 652

   
Abrogată prin HG228 din 24.04.19, MO162-166/10.05.19 art.284; în vigoare 10.07.19


    În conformitate cu prevederile art. 29 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 198-XV din 15 mai 2003 cu privire la arenda în agricultură (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 163-166, art. 650) şi în scopul stabilirii modului de inventariere a bunurilor agricole arendate, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul provizoriu privind inventarierea bunurilor agricole arendate (se anexează).
    2. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare va asigura, pînă la 20 mai 2004, instruirea reprezentanţilor administraţiei publice locale în problema inventarierii bunurilor agricole arendate.
    3. Se pune în sarcina preşedinţilor raioanelor coordonarea activităţii comisiilor locale de inventariere a bunurilor agricole arendate şi examinarea corectitudinii exercitării atribuţiilor acestora.
    4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina dlui Dmitrii Todoroglo, viceprim-ministru, ministrul agriculturii şi industriei alimentare.

    Prim-ministru                                                         Vasile TARLEV
    Contrasemnată:
    Viceprim-ministru,
    ministrul agriculturii şi
    industriei alimentare                                               Dmitrii Todoroglo
    Ministrul finanţelor                                                 Zinaida Grecianîi

    Chişinău, 17 mai 2004.
    Nr. 508.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 508
din 17 mai 2004

Regulamentul provizoriu
privind inventarierea bunurilor agricole arendate
I. Dispoziţii generale
    1. Regulamentul provizoriu privind inventarierea bunurilor agricole arendate (în continuare - Regulament) este elaborat în baza prevederilor art.29 din Legea nr.198-XV din 15 mai 2003 cu privire la arenda în agricultură, a Legii contabilităţii nr. 426-XIII din 4 aprilie 1995.
    2. Scopul Regulamentului este stabilirea modului de inventariere, în vederea determinării situaţiei reale, a bunurilor agricole devenite proprietate privată în urma reorganizării fostelor gospodării agricole şi transmise în arendă.
    3. Obiect al inventarierii, conform prezentului Regulament, sînt bunurile agricole arendate, indiferent de existenţa contractului de arendă, cu excepţia animalelor care se folosesc în procesul agricol, a plantaţiilor multianuale şi a mijloacelor circulante.
    4. Bunuri agricole arendate (gestionate) se consideră bunurile agricole obţinute cu drept de proprietate de către deţinătorii legali de cote-părţi valorice din bunuri ca rezultat al privatizării întreprinderilor agricole colective şi transmise în arendă (gestiune) noilor formaţiuni agricole.
    5. În scopul efectuării inventarierii bunurilor agricole, în primării sînt organizate, prin dispoziţia primarului satului (comunei), comisii de inventariere (anexa nr.1), care sînt instruite din punct de vedere metodic de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare.
    6. Sarcinile de bază ale comisiei de inventariere sînt:
    a) stabilirea disponibilului efectiv de bunuri agricole, ce reprezintă obiectul inventarierii în expresie naturală şi valorică al fiecărui arendaş (gestionar);
    b) stabilirea integrităţii mijloacelor fixe (maşini, utilaje şi instalaţii destinate lucrărilor agricole, construcţii) prin compararea disponibilului efectiv cu datele concursurilor de distribuire şi atribuire în natură a patrimoniului obţinut din privatizare, întocmirea listei acestora în expresie naturală şi valorică, cu propunerile respective;
    c) determinarea şi întocmirea listei bunurilor agricole în expresie naturală şi bănească, incluse la momentul privatizării în cota valorică a proprietarilor, dar care, la momentul inventarierii, lipsesc (au fost casate, comercializate, transmise nemijlocit proprietarilor etc.);
    d) determinarea, verificarea şi întocmirea listei proprietarilor bunurilor agricole arendate sau transmise în gestiune pentru fiecare arendaş şi gestionar;
    e) calcularea cotei-părţi valorice din bunuri a fiecărui proprietar în expresie valorică şi în procente din valoarea efectivă totală, determinată în procesul inventarierii în conformitate cu structura mijloacelor fixe arendate sau gestionate;
    f) prezentarea la consiliul autorităţii publice locale spre examinare şi aprobare a tuturor materialelor enumerate la literele a)-e);
    g) afişarea în locuri accesibile, pe termen de o lună, a listelor proprietarilor de bunuri agricole, cu indicarea cotei-părţi valorice din bunuri în bani şi în procente pentru fiecare grupă de bunuri agricole;
    h) examinarea şi analiza iniţiativelor argumentate ale proprietarilor incluşi în listele întocmite şi rectificarea acestora, după caz, în termen de două luni de la aprobarea listelor de către consiliul autorităţii publice locale;
    i) întocmirea listelor bunurilor agricole inventariate, care nu sînt solicitate în arendă sau gestiune şi înaintarea propunerilor privind modul de utilizare a acestora pe viitor.
    7. Preşedintele comisiei de inventariere va elabora un plan concret de acţiuni care va fi adus din timp la cunoştinţa arendaşilor (gestionarilor).
    8. În scopul coordonării procesului de inventariere şi al examinării, după caz, a rezultatelor inventarierii bunurilor agricole, la nivel de raion se formează, prin dispoziţia preşedintelui raionului, comisii similare raionale.
    9. Comisia raională:
    a) organizează instruirea membrilor comisiilor locale în vederea bunei organizări a inventarierii şi efectuarea inventarierii;
    b) exercită controale de verificare a corectitudinii efectuării inventarierii de către comisiile locale;
    c) examinează adresările parvenite de la comisiile locale, de la membrii acestora, de la deţinătorii de cote valorice din bunuri;
    d) solicită şi examinează explicaţiile în scris ale persoanelor la care s-au constatat lipsuri, bunuri deteriorate, fraude şi alte încălcări şi prezintă propuneri organelor interesate privind modul de lichidare a lipsurilor depistate şi compensare a prejudiciului cauzat în urma deteriorării bunurilor.
    10. În cazul transmiterii bunurilor agricole în gestiune colectivă, inventarierea se efectuează cu participarea obligatorie a arendaşului.
    11. Regulamentul se extinde asupra tuturor agenţilor economici, indiferent de forma organizatorico-juridică (arendaşi şi proprietari (gestionari) ai bunurilor agricole obţinute în urma privatizării şi reorganizării gospodăriilor agricole).
    12. Regulamentul include următoarele compartimente:
    a) acumularea şi analiza informaţiei în procesul inventarierii bunurilor agricole;
    b) evaluarea bunurilor agricole arendate şi recalcularea cotelor-părţi valorice din bunuri în coproprietate;
    c) finalizarea rezultatelor inventarierii.
II. Acumularea şi analiza informaţiei în procesul
inventarierii bunurilor agricole
    13. Comisia de inventariere acumulează şi analizează informaţia ce se păstrează în primării privitor la bunurile agricole privatizate.
    14. În cazul în care în primărie nu s-au păstrat rezultatele activităţii comisiilor de privatizare a bunurilor întreprinderilor agricole, se va recurge la studierea dosarelor Programului Naţional "Pămînt" de la Serviciul de Stat de Arhivă.
    15. Comisia de inventariere introduce în listele de inventariere denumirea completă a bunurilor agricole, anul dării în exploatare, destinaţia, numărul de inventar, numărul de fabricare (numărul indicat în paşaportul tehnic), norma de uzură, alte caracteristici tehnice sau de exploatare.
    16. Bunurile agricole care au fost transmise proprietarilor individuali de terenuri şi sînt utilizate la momentul inventarierii de către aceştia vor fi excluse din lista bunurilor supuse inventarierii.
    17. Pentru bunurile agricole proprietate individuală nearendate şi netransmise în gestiune se va efectua menţiunea respectivă în listele specificate în anexele nr.2 şi nr. 3 la prezentul Regulament.
    18. Rezultatele inventarierii bunurilor agricole imobiliare sînt trecute în lista menţionată în anexa nr.2
    19. Bunurile agricole imobiliare, care au fost supuse restabilirii, reconstruirii, extinderii sau reutilării şi ale căror destinaţie de bază a fost modificată, se vor introduce în lista de inventariere sub denumirea ce corespunde destinaţiei noi (cu menţionarea denumirii vechi).
    20. Rezultatele inventarierii mijloacelor fixe (maşini, tractoare, combine în complex cu toate agregatele necesare, alte utilaje) sînt trecute în listă, conform modelului din anexa nr. 3. Mijloacele fixe neutilizate în exploatare şi care nu pot fi restabilite sînt menţionate în această anexă cu indicarea datei scoaterii din funcţie şi a motivelor care au cauzat inutilizabilitatea lor (deteriorarea, uzura completă etc.).
    21. Denumirile mijloacelor fixe se înscriu în listele de inventariere pe compartimente:
    a) tractoare, combine, altă tehnică agricolă;
    b) automobile, remorci;
    c) alte mijloace fixe.
    22. Arendaşul (gestionarul) este obligat să creeze condiţii care să asigure comisiei efectuarea unui control complet, exact şi în termene restrînse privind existenţa bunurilor agricole.
III. Evaluarea bunurilor agricole arendate şi recalcularea
cotelor-părţi valorice din bunuri în coproprietate
    23. Sînt supuse evaluării bunurile agricole existente (efective) la momentul inventarierii (construcţiile, instalaţiile, maşinile, tractoarele, combinele (în complex cu toate agregatele necesare), alte utilaje).
    24. Valoarea bunurilor agricole supuse inventarierii se stabileşte în conformitate cu informaţia contabilă privind mijloacele fixe luate în arendă pe termen. Informaţia menţionată trebuie să cuprindă datele referitoare la valoarea iniţială şi termenul de exploatare, uzura calculată, reparaţia capitală efectuată - indicatori care generează modificarea continuă a valorii iniţiale a mijloacelor fixe.
    În cazurile cînd valoarea reziduală va fi nulă, iar obiectul va fi în utilizare, evaluarea se va efectua prin compararea lui cu alte obiecte care au valoare reziduală.
    25. Dacă la unităţile agricole - arendaşi lipseşte evidenţa contabilă sau informaţia referitoare la valoarea iniţială şi la exploatarea mijloacelor fixe arendate, comisia de inventariere evaluează toate bunurile agricole supuse inventarierii. În acest caz, valoarea se va determina pornind de la valoarea iniţială a obiectului (mijloacelor fixe), termenul normativ de exploatare şi uzura calculată conform metodei liniare.
    26. Valoarea bunurilor agricole stabilită la momentul inventarierii va fi utilizată pentru calcularea cotei-părţi valorice din bunuri a fiecărui coproprietar.
    27. Mărimea cotei-părţi valorice din bunuri a fiecărui coproprietar la momentul inventarierii va fi calculată (în procente şi în expresie valorică) în funcţie de mărimea cotei de proprietate pentru fiecare grup de obiecte în parte înscris în certificatul de proprietate asupra cotei-părţi din bunuri.
    Mărimea cotei-părţi valorice din bunuri a coproprietarilor va fi stabilită de către comisie şi autentificată de către consiliul local (anexa nr. 4).
IV. Finalizarea rezultatelor inventarierii
    28. Listele de inventariere se întocmesc în trei exemplare, dintre care unul rămîne la arendaş, iar două se păstrează la comisia de inventariere. Ele sînt completate manual sau cu ajutorul mijloacelor tehnice de calcul. Listele de inventariere întocmite manual se completează lizibil cu cerneală sau pix. Nu se admit corectări sau ştersături, precum şi rînduri necompletate. Ultimele rînduri necompletate ale listelor de inventariere se barează.
    29. La finalizarea lucrărilor de inventariere, comisia de inventariere va întocmi un proces-verbal, care va reflecta rezultatele inventarierii, precum şi rezultatele controlului asupra stării bunurilor şi a asigurării integrităţii bunurilor materiale.
    30. Procesul-verbal privind rezultatele inventarierii va conţine următoarele elemente:
    a) data întocmirii, numele şi prenumele membrilor comisiei de inventariere, numărul şi data dispoziţiei de desemnare a comisiei de inventariere, data începerii şi încheierii operaţiunii de inventariere;
    b) rezultatele inventarierii;
    c) concluziile şi propunerile comisiei asupra rezultatelor inventarierii;
    d) constatările privind păstrarea, depozitarea, conservarea, asigurarea integrităţii bunurilor din gestiune;
    e) alte aspecte legate de acţiunile de inventariere.
    31. După încheierea inventarierii, toate materialele (listele de inventariere, situaţiile de calcul etc.) şi procesul-verbal se transmit consiliului local spre informare şi luarea deciziilor, după ce se prezintă Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare pentru expertizare.
    32. Decizia consiliului local de aprobare a materialelor inventarierii bunurilor agricole va servi, în procesul de reglementare a relaţiilor de arendă, gestiune etc., drept confirmare a dreptului de proprietate asupra bunurilor agricole.
V. Dispoziţii finale
    33. Regimul de muncă al comisiei de inventariere se stabileşte pentru fiecare caz în parte de către autoritatea administraţiei publice locale.
    34. Pentru perioada de activitate a comisiei de inventariere, membrii ei sînt degrevaţi de obligaţiile lor la locul de lucru de bază, menţinîndu-li-se salariul mediu.
    35. Fiecare membru al comisiei şi comisia în ansamblu poartă răspundere pentru executarea calitativă şi operativă a lucrărilor de inventariere a bunurilor imobile, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

Anexa nr.1
la Regulamentul provizoriu privind
inventarierea bunurilor agricole arendate
Primăria
______________________
satul (comuna), raionul
Dispoziţie  nr.______
Despre inventarierea bunurilor agricole care au fost obiect al privatizării în procesul de reorganizare a fostelor  întreprinderi agricole
              
În scopul inventarierii bunurilor agricole care au fost  privatizate în procesul de reorganizare a fostelor gospodării agricole:  
                                                                                                                                                        
1. Se creează comisia de inventariere a bunurilor agricole arendate (gestionate), în următoarea componenţă:
________________
________________
________________
________________
________________
________________
2. Preşedinte  al comisiei de inventariere se desemnează dl (dna) ________________
3. Inventarierea se va efectua în intervalul de timp _______________________,  în conformitate cu Regulamentul provizoriu privind inventarierea bunurilor agricole arendate.
4. Preşedintele comisiei de inventariere va stabili, în comun cu arendaşii (gestionarii), graficul intern de efectuare a inventarierii bunurilor agricole, care nu va depăşi termenul stabilit în pct.3 al prezentei dispoziţii.
5. Rezultatele inventarierii se vor prezenta primăriei în termen de 10 zile după încheierea lucrărilor.
Primarul satului (comunei) __________________________
Secretarul   ______________________________________ 
Anexa nr.2
la Regulamentul provizoriu privind
inventarierea bunurilor agricole arendate
Lista
construcţiilor, instalaţiilor, amenajărilor incluse în actele de predare-preluare
dintre comisia de privatizare şi arendaş a bunurilor întreprinderii
agricole________________ şi situaţia la momentul inventarierii "___"______________2004

Nr.d/o Denumirea obiectului (construcţiei) Numărul de inventar Anul darii în expluatare Suprafaţa construcţiei Costul obiectului la momentul privatizării Costul reparaţiei, reconstrucţiei Uzura(%) Costul obiectului la momentul inventarierii Menţiuni
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                   
                   
                   
                   
                   

Membrii comisiei
_____________________
_____________________
_____________________
Anexa nr.3
la Regulamentul provizoriu privind
inventarierea bunurilor agricole
Lista
maşinilor, tractoarelor,combinelor etc. incluse în actele de predare -primire
dintre comisia de privatizare şi arendaş a bunurilor întreprinderii
agricole________________ şi starea lor actuală
"___"______________2004

Nr.d/o Denumirea obiectului Numărul de inventar Anul fabricării Costul obiectului la momentul privatizării Costul reparaţiilor Uzura(%) Costul obiectului la momentul inventarierii Menţiuni
1 2 3 4 5 6 7 8 9
                 
                 
                 
                 
                 

Membrii comisiei
_____________________
_____________________
_____________________
Anexa nr.4
la Regulamentul provizoriu privind
inventarierea bunurilor agricole arendate
Cota-parte valorică în expresie bănescă
şi în procente din valoarea existentă a obiectelor inventariate
"________"_____________2004

Nr.d/o Numele,pronumele,patronimicul Denumirea obiectelor,cota-parte în lei şi în procente în obiectul (grupul de obiecte) respectiv
       
lei % lei % lei % lei %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                   
                   
                   
                   
  Total:                

Membrii comisiei
_____________________
_____________________
_____________________