HGM583/2005
ID intern unic:  303192
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 583
din  15.06.2005
pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile generale
de import/export şi tranzit al energiei electrice
Publicat : 24.06.2005 în Monitorul Oficial Nr. 86-88     art Nr : 645

       MODIFICAT
       HG738 din 20.07.18, MO309-320/17.08.18 art.850

     În scopul asigurării unor condiţii optime pentru importul/exportul şi tranzitul de energie electrică, precum şi în temeiul
art.5 din Legea nr.124/2009 cu privire la energia electrică (republicată Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.127-133, art. 311), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
     [Clauza de emitere modificată prin HG738 din 20.07.18, MO309-320/17.08.18 art.850]
1. Se aprobă Regulamentul privind condiţiile generale de import/export şi tranzit al energiei electrice (se anexează).
2. Se recomandă Agenţiei Naţionale pentru Regle-mentare în Energetică să modifice şi să completeze Regulile pieţei energiei electrice, aprobate prin Hotărîrea Consiliului de administrare al Agenţiei nr. 75 din 12 decembrie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.30-34, art. 47), în vederea asigurării importului/exportului şi tranzitului de energie electrică.
3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Economiei și Infrastructurii.
      [Pct.3 modificat prin HG738 din 20.07.18, MO309-320/17.08.18 art.850]

PRIM-MINISTRU                                                              Vasile TARLEV

Contrasemnează:
Ministrul economiei
şi comerţului                                                                         Valeriu Lazăr
Ministrul industriei şi
infrastructurii                                                                        Vladimir Antosii

Chişinău, 15 iunie 2005.
Nr. 583.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.583
din 15 iunie 2005
REGULAMENT
privind condiţiile generale de import/export
şi tranzit al energiei electrice
I. Dispoziţii generale
1. Prezentul Regulament este elaborat în temeiul art.4 al Legii nr.137-XIV din 17 septembrie 1998 cu privire la energia electrică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.111-113, art.681), avînd drept scop reglementarea şi determinarea condiţiilor generale de import/export şi tranzit ale energiei electrice.
II. Noţiuni generale
2. În sensul prezentului Regulament, noţiunile utilizate semnifică:
energie electrică - marfă specifică ce se deosebeşte de alte mărfuri prin producerea şi utilizarea sa concomitentă, în procesul fabricării căreia se creează, în temei, fluxuri tehnologice de la diferiţi producători (surse) pentru consumatori, iar parametrii ei depind de acţiunile participanţilor la procesul unic de producere, transport, distribuţie şi consum;
import de energie electrică - totalitatea operaţiunilor, prin care se introduce în ţară, prin liniile electrice de interconexiune, energia electrică produsă şi/sau procurată din alte ţări, cu trecerea frontierei vamale a Moldovei;
export de energie electrică - totalitatea operaţiunilor, prin care energia electrică produsă în ţară se comercializează în alte ţări prin liniile electrice de interconexiune, cu trecerea frontierei vamale a  Moldovei;
tranzit de energie electrică - transportul, prin reţeaua de transport a republicii, al energiei electrice produse de o ţară şi destinată unei terţe ţări, cu trecerea frontierei vamale a Moldovei;
tarife reglementate - tarife la energia electrică aprobate de organul abilitat - Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (în continuare - ANRE);
tarife nereglementate - tarife libere pe piaţa energiei electrice care nu se stabilesc de organele de stat.
III. Condiţii generale de import/export
 şi tranzit al energiei electrice
3. Importul de energie electrică poate fi efectuat doar de agenţii economici, rezidenţi ai Republicii Moldova, care deţin licenţe pentru activitatea de furnizare a energiei electrice la tarife reglementate sau nereglementate, şi de consumatorii eligibili.
4. Exportul de energie electrică poate fi efectuat doar de agenţii economici, rezidenţi ai Republicii Moldova, care deţin licenţe pentru activitatea de producere a energiei electrice şi/sau de furnizare a energiei electrice la tarife nereglementate.
5. Exportul de energie electrică este permis de către organul central de specialitate în sectorul energetic în cazurile în care:
a) necesităţile ţării de consum al energiei electrice şi de putere sînt acoperite integral prin furnizări contractuale din orice surse;
b) conform legislaţiei, energia electrică produsă de producătorul autohton de energie electrică nu este solicitată în ţară;
c) energia electrică produsă la centralele electrice cu termoficare (CET) în orice regim de producere nu este avantajoasă pentru toţi titularii de licenţe în vederea furnizării energiei electrice la tarife reglementate şi/sau pentru consumatorii eligibili;
d) exportul energiei electrice produse în ţară nu afectează nivelul tarifelor de livrare a energiei electrice consumatorilor din ţară, stabilite de ANRE;
e) energia electrică nu este produsă la centralele hidroelectrice autohtone.
6. Tranzitul de energie electrică se efectuează în condiţiile tranzitului comercial liber, fără discriminări tarifare. Tranzitul energiei electrice poate fi efectuat în cazul în care capacităţile de transport ale reţelelor permit aceasta, fără limitarea importului de energie electrică.
7. Serviciile de transportare şi de tranzitare a energiei electrice prin reţeaua de transport a ţării vor fi prestate de titularii de licenţe la transportul energiei electrice şi în activitatea de dispecerat central.
8. Încheierea contractelor de transportare şi dispecerizare a energiei electrice pentru export şi/sau tranzit se va efectua în conformitate cu prevederile Tratatului Cartei Energetice, semnat la Lisabona, la 17 decembrie 1994 şi ratificat prin Hotărîrea Parlamentului nr.829-XIII din 3 mai 1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.32-33, art.334).
9. Contractele de import/export şi tranzit al energiei electrice vor fi coordonate cu ANRE, ca organ regulatoriu pe piaţa energiei electrice.
10. Titularii de licenţe şi consumatorii eligibili care au dreptul să importe energie electrică, au acces egal şi nediscriminatoriu la reţeaua de transport a ţării.
11. Tarifele pentru serviciile de transportare şi dispecerizare ale energiei electrice destinate tranzacţiilor de export şi tranzit de energie electrică se stabilesc de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică, conform Legii cu privire la energia electrică, şi se dau publicităţii.
12. Acces la citirea şi inspectarea contoarelor, instalate la frontiera ţării pentru evidenţa importului/exportului şi tranzitului de energie electrică, îl are Operatorul de sistem (Î.S. "Moldelectrica"), furnizorii de energie electrică, colaboratorii vamali autorizaţi şi Serviciul Standardizare şi Metrologie.
13. Operatorul de sistem va prezenta lunar Serviciului Vamal, pînă la data de 20 a lunii imediat următoare celei de gestiune, darea de seamă generalizată cu privire la contractele de import/export şi tranzit al energiei electrice înregistrate.
14. Activităţile de import al energiei electrice se efectuează conform cerinţelor Regulilor pieţei energiei electrice, aprobate de ANRE, iar cele de export/tranzit al energiei electrice vor fi, în mod obligatoriu, coordonate cu ANRE şi Operatorul de sistem (Î.S. "Moldelectrica"), deţinător al licenţei pentru activitate de dispecerat central.
15. Calcularea volumelor de energie electrică importată, exportată şi tranzitată se efectuează în baza indicilor contoarelor electrice instalate la interconexiunile dintre sistemele electroenergetice. Citirea indicilor contoarelor electrice se efectuează la ora 24.00 a ultimei zile a lunii.
IV. Dispoziţii finale
16. Prezentul Regulament intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.