HGM631/2003
ID intern unic:  303543
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 631
din  23.05.2003
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evidenţa militară
Publicat : 06.06.2003 în Monitorul Oficial Nr. 99-103     art Nr : 672
    HG246 din 02.03.07, MO36-38/16.03.07 art.266

    NOTĂ:
    În textul Hotărîrii Guvernului nr. 631 din 23 mai 2003 "Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evidenţa militară"sintagma "Departamentul Administrativ-Militar" se substituie prin sintagma "Marele Stat Major al Armatei Naţionale", la cazul respectiv prin HG246 din 02.03.07,MO36-38/16.03.07 art.266    Întru executarea prevederilor legilor cu privire la pregătirea cetăţenilor  pentru apărarea Patriei nr.1245-XV din 18 iulie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.137-138, art.1054), cu privire la rezerva Forţelor Armate nr.1244-XV din 18 iulie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.124-125, art.989), Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la evidenţa militară (se anexează).
    2. Ministerele, departamentele, autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile publice şi agenţii economici cu orice tip de proprietate vor organiza evidenţa militară a cetăţenilor cu obligaţii militare în conformitate cu regulamentul adoptat.
    3. Ministerul Apărării va asigura prin intermediul Marelui Stat Major al Armatei Naţionale controlul permanent al îndeplinirii de către autorităţile administraţiei publice locale şi instituţiile  publice, precum şi de către  agenţii economici a obligaţiilor lor în domeniul evidenţei militare.
    4. Marele Stat Major al Armatei Naţionale al Ministerului Apărării în comun cu Departamentul Tehnologii Informaţionale vor elabora şi vor prezenta pînă la 1 martie 2004 Guvernului spre examinare proiectul concepţiei privind registrul de stat al resurselor de mobilizare.

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                            Vasile TARLEV
    Contrasemnată:
    Ministrul apărării                                                  Victor Gaiciuc
    Ministrul justiţiei                                                   Vasile Dolghieru 

    Chişinău, 23 mai 2003.
    Nr. 631.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 631
din 23 mai 2003
REGULAMENTUL
cu privire la evidenţa militară
Capitolul  I
Dispoziţii generale
    1. Prezentul regulament stabileşte principiile de organizare a evidenţei militare, atribuţiile în acest domeniu ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, organelor administrativ-militare, instituţiilor publice şi agenţilor economici, indiferent de apartenenţa lor departamentală, tipul de proprietate şi de organizare juridică, precum şi aspectele tehnico-materiale şi financiare ale sistemului de evidenţă militară.
    2. Evidenţa militară a cetăţenilor reprezintă ansamblul activităţilor de cunoaştere şi actualizare a datelor referitoare la identitatea persoanei, pregătirea militară şi în specialitate, locul de muncă, funcţia, domiciliul, reşedinţa, precum şi informaţia privind plecarea peste hotarele Republicii Moldova pe un termen mai mare decît cel prevăzut de legislaţie acetăţenilor cu obligaţii militare.
 
  [Pct.2 modificat prin HG1352 din 16.12.16, MO459-471/23.12.16 art.1453]
    3. Evidenţa militară a cetăţenilor se ţine în scopul cunoaşterii existentului şi valorii calitative a cetăţenilor cu obligaţii militare, pentru completarea Forţelor Armate pe timp de pace, la declararea stării de urgenţă, de asediu şi de război, precum şi pentru satisfacerea nevoilor economico-sociale ale ţării în  aceste situaţii.
    4. Evidenţa militară a cetăţenilor este asigurată de către organele administrativ-militare, autoritățile administrative și instituțiile din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, Serviciul de Informaţie şi Securitate, alte ministere şi autorităţi administrative centrale (inclusiv structurile organizaţionale din sfera lor de competenţă), autorităţile administraţiei publice locale, conducătorii instituţiilor publice şi agenţilor economici cu orice tip de proprietate în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    [Pct.4 modificat prin HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    5. Evidenţa militară a cetăţenilor Republicii Moldova se asigură în mod automatizat prin intermediul Registrului de stat al resurselor de mobilizare” cu utilizarea informaţiei din Sistemul informaţional automatizat „Registrul de stat al populaţiei
   
[Pct.5 în redacţia HG125 din 18.02.13, MO36-40/22.02.13 art.171; în vigoare 07.03.13]
    6. Evidenţa militară a cetăţenilor include:
    a) evidenţa militară a recruţilor;
    b) evidenţa militară a rezerviştilor.
Capitolul  II
Principiile de organizare şi structura sistemului de evidenţă militară
    7. Evidenţa militară se organizează conform prevederilor actelor legislative, prezentului regulament şi altor acte normative.
    8. Ministerele şi autorităţile administrative centrale (inclusiv structurile organizaţionale din sfera lor de competenţă), instituţiile administraţiei publice locale şi agenţii economici cu orice tip de proprietate sînt obligaţi să organizeze evidenţa militară a salariaţilor (recruţilor, rezerviştilor).
    [Pct.8 modificat prin HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    9. Primăriile şi preturile organizează şi ţin evidenţa militară a recruţilor şi rezerviştilor, care îşi au domiciliul pe teritoriul localităţilor din raza de activitate a acestor primării (preturi).
    10. Organele administrativ-militare organizează şi ţin evidenţa militară a recruţilor şi rezerviştilor care îşi au domiciliul în raza de activitate a acestor organe.
    11. Evidenţa militară a recruţilor şi rezerviştilor se divizează în:
    a) evidenţa militară nominală, care se ţine pentru fiecare persoană în parte şi include date referitoare la identitatea, pregătirea militară şi în specialitate, locul de muncă, funcţia, domiciliul, reşedinţa, precum şi informaţia privind plecarea peste hotarele Republicii Moldova pe un termen mai mare decît cel prevăzut de legislaţie aacesteia;
    [Pct.11 lit.a) modificată prin HG1352 din 16.12.16, MO459-471/23.12.16 art.1453]
    b) evidenţa militară statistică, ce include date generale privind numărul şi valoarea calitativă a recruţilor şi rezerviştilor pe fiecare unitate administrativ-teritorială, precum şi în total pe ţară.
    12. În raport cu faptul cum pot fi folosite resursele umane din evidenţă, aceasta se divizează în:
    a) evidenţa militară generală, ce cuprinde recruţii şi rezerviştii care nu sînt mobilizaţi la locul de muncă pentru necesităţile economiei naţionale în perioada mobilizării şi pe timp de război;
    b) evidenţa militară specială, căreia îi sînt supuşi rezerviştii mobilizaţi la locul de muncă pentru necesităţile economiei naţionale în perioada mobilizării şi pe timp de război.
    13. Organele administrativ-militare ţin evidenţa automatizată a recruţilor şi rezerviştilor, precum şi a documentelor de evidenţă militară în Registrul de stat al resurselor de mobilizare.  
    131. Evidenţa militară a recruţilor şi rezerviştilor include date cu caracter personal şi cade sub incidenţa legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal.
    [Pct.131 introdus prin
HG1352 din 16.12.16, MO459-471/23.12.16 art.1453
]
Capitolul  III
Evidenţa militară a recruţilor şi rezerviştilor.
Luarea, scoaterea şi excluderea din evidenţa militară
    14. Tinerii care în anul curent ating vîrsta de 16 ani se iau în evidenţa militară de către organele administrativ-militare teritoriale, ca recruţi. Documentul de evidenţă militară aflat asupra recrutului este adeverinţa de recrutare, care se întocmeşte de către organele administrativ-militare teritoriale în momentul luării lui în evidenţa militară.
    15. Nu sînt luaţi în evidenţa militară tinerii care, prin hotărîrea comisiei medico-militare, sînt consideraţi inapţi pentru serviciul militar din motive de sănătate, cu excluderea din evidenţa militară.
    16. În evidenţa militară sînt luaţi în calitate de rezervişti cetăţenii:
    a) care au îndeplinit serviciul militar şi au fost trecuţi în rezervă;
   
[Pct.16 lit.a) modificată prin HG865 din 15.07.08, MO131-133/22.07.08 art.875]
    b) care au parcurs cursul de instruire la catedra militară;
    c) apţi pentru serviciul militar, dar care nu şi-au îndeplinit această obligaţie şi au atins vîrsta-limită de încorporare stabilită prin lege.
    17. Documentul de evidenţă militară aflat asupra rezervistului este livretul militar, care se întocmeşte de către organele administrativ-militare teritoriale în momentul luării în evidenţă a cetăţeanului în calitate de rezervist.
    18. Rezerviştii se află în evidenţa militară pînă la data scoaterii sau excluderii lor din evidenţa militară în condiţiile prevăzute de legislaţie şi de prezentul regulament.
    19. Se scot din evidenţa militară cetăţenii care:
    a) îndeplinesc serviciul militar sau un alt serviciu, echivalent potrivit legislaţiei în vigoare cu serviciul militar - pe perioada îndeplinirii serviciului;
  
[Pct.19 lit.a) modificată prin HG865 din 15.07.08, MO131-133/22.07.08 art.875]
    b) sînt condamnaţi la privaţiune de libertate - pînă la expirarea termenului de privaţiune;
    c) pleacă peste hotarele Republicii Moldova pe un termen de peste 30 de zile - pînă la revenirea în ţară.
    20. Se exclud din evidenţa militară cetăţenii care:
    a) sînt recunoscuţi de către comisiile medicale-militare inapţi conform stării de sănătate pentru serviciul militar pe timp de pace şi de război;
    b) au atins vîrsta-limită de aflare în rezervă;
    c) li s-a retras cetăţenia Republicii Moldova;
    d) domiciliază permanent peste hotarele Republicii Moldova;
    e) au rang religios;
    f) au decedat.
    21. Evidenţa circulaţiei recruţilor şi rezerviştilor în caz de schimbare a domiciliului se efectuează de către primării (preturi).
    La schimbarea domiciliului, recruţii şi rezerviştii sînt obligaţi să se prezinte în termen de 7 zile la punctele de recrutare,încorporare şi completare pentru a fi luaţi în evidenţa militară.
    22. Cetăţenii care au îndeplinit serviciul militar şi au fost trecuţi în rezervă sînt obligaţi să se prezinte în termen de 5 zile la centrele militare, în raza cărora îşi au domiciliul,  pentru a fi luaţi în evidenţa militară.
    [Pct.22 modificat prin HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    [Pct.22 modificat prin HG865 din 15.07.08, MO131-133/22.07.08 art.875]
Capitolul  IV
Atribuţiile organelor administrativ-militare
privind evidenţa militară a recruţilor şi rezerviştilor
    23. Marele Stat Major al Armatei Naţionale are următoarele atribuţii în domeniul evidenţei militare:
    a) ţine evidenţa  statistică a tuturor recruţilor şi rezerviştilor, în conformitate cu dările de seamă prezentate de centrele militare;
    b) ţine evidenţa nominală a generalilor în rezervă sau în retragere, care locuiesc pe teritoriul ţării;
    c) analizează sistematic starea calitativă a resurselor umane (rezerviştilor) şi iau măsurile  care se impun pentru îmbunătăţirea situaţiei;
    d) organizează şi efectuează nemijlocit controlul ţinerii evidenţei militare în cadrul autorităţilor publice centrale (ministere şi autorităţi administrative centrale);
    [Pct.23 lit.d) modificată prin HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    e) verifică periodic starea de lucruri privind evidenţa militară şi atestarea rezerviştilor în centrele militare;
    f) prezintă în instanţa ierarhic superioară informaţia privind numărul şi valoarea calitativă a resurselor umane (recruţilor şi rezerviştilor);
    g) stabileşte norme metodologice în domeniul evidenţei militare pentru autorităţile publice şi agenţii economici, precum şi pentru primării (preturi);
    h) ţine Registrul de stat al resurselor de mobilizare.
    24. Organele administrativ-militare au următoarele atribuţii privind evidenţa militară a recruţilor şi rezerviştilor:
    a) ţin evidenţa nominală şi statistică a recruţilor şi rezerviştilor cu domiciliul pe teritoriul unităţii administrative respective;
    b) precizează sistematic datele de evidenţă militară a recruţilor şi rezerviştilor ce se referă la pregătirea militară şi în specialitate, locul de muncă, funcţia, domiciliul, reşedinţa, precum şi informaţia privind plecarea peste hotarele Republicii Moldova pe un termen mai mare decît cel prevăzut de legislaţie şi revenirea în ţară, starea de sănătate etc.;
    [Pct.24 lit.b) modificată prin HG1352 din 16.12.16, MO459-471/23.12.16 art.1453]
    c) confruntă datele de evidenţă ale centrului militar cu datele de evidenţă din primării (preturi), instituţiile publice şi de la agenţii economici;
    d) efectuează controlul organizării activităţilor în domeniul evidenţei militare la primării (preturi), instituţiile publice şi agenţi economici cu orice formă de proprietate şi iau măsurile care se impun pentru îmbunătăţirea lor;
    e) prezintă în Marele Stat Major al Armatei Naţionale în termenele stabilite dările de seamă în domeniul evidenţei militare;
    f) efectuează instruirea periodică în domeniul evidenţei militare a conducătorilor instituţiilor publice şi agenţilor economici, a responsabililor de evidenţa militară (persoanelor desemnate să îndeplinească această funcţie);
    g) aduc la cunoştinţa cetăţenilor cu obligaţii militare, prin diferite metode (mass-media, întîlniri în instituţiile de învăţămînt, întreprinderi şi organizaţii etc.), responsabilitatea lor pentru îndeplinirea cerinţelor legislaţiei în vigoare în domeniul evidenţei militare, efectuează controlul respectării de către cetăţeni a acestor cerinţe şi iau măsuri în privinţa celor care nu le respectă;
    h) contribuie la ţinerea Registrului de stat al resurselor de mobilizare.
    25. Organele administrativ-militare îşi organizează activitatea de ţinere a evidenţei militare în conformitate cu legislaţia în vigoare, prezentul regulament şi normele metodologice în domeniu, aprobate de ministrul apărării.
    26. Cerinţele şi indicaţiile Marele Stat Major al Armatei Naţionale şi ale organelor administrativ-militare teritoriale în domeniul evidenţei militare sînt executorii pentru autorităţile şi instituţiile publice, agenţii economici şi cetăţeni.
Capitolul  V
Atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale şi
institu
ţiilor publice şi ale agenţilor economici privindţinerea
eviden
ţei militare a recruţilor şi rezerviştilor
    27. Autorităţile administraţiei publice locale  şi instituţiile publice, precum şi agenţii economici ţin evidenţa nominală a recruţilor şi rezerviştilor din rîndurile salariaţilor proprii şi exercită alte atribuţii în domeniul administrativ-militar, prevăzute de legislaţia în vigoare.
    28. Ministerele şi autorităţile administrative centrale răspund de exercitarea conformă a activităţilor privind evidenţa militară atît în aparatele centrale, cît şi în structurile organizaţionale din sfera lor de competenţă.
    [Pct.28 în redacția HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    29. Pentru evidenţa recruţilor şi rezerviştilor, conducătorul instituţiei sau agentul economic desemnează un responsabil cu evidenţa militară.
    30. Autorităţile administraţiei publice locale  şi instituţiile publice, precum şi agenţii economici îşi organizează activitatea în domeniul evidenţei militare în conformitate cu prezentul regulament şi normele metodologice în acest domeniu, stabilite de către Marele Stat Major al Armatei Naţionale.
    31. Autorităţile administraţiei publice locale şi instituţiile abilitate prezintă centrelor militare informaţia necesară în termenele şi condiţiile prevăzute de Legea nr.1245-XV din 18 iulie 2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei.
Capitolul VI
Atribuţiile primăriilor (preturilor) privind ţinerea evidenţei militare
a recru
ţilor şi rezerviştilor
    32. Primăriile (preturile) ţin evidenţa nominală a recruţilor şi rezerviştilor din localităţile aflate în raza lor de activitate şi exercită alte atribuţii în domeniul administrativ-militar, prevăzute de legislaţia în vigoare.
    33. Primăriile (preturile) îşi organizează activitatea în domeniul evidenţei militare în conformitate cu prezentul regulament şi normele metodologice în domeniu, stabilite de către Marele Stat Major al Armatei Naţionale.
    34. Primarul (pretorul) răspunde personal de exercitarea conformă a atribuţiilor stabilite în domeniul evidenţei militare, de plenitudinea, veridicitatea şi calitatea acesteia.
Capitolul  VII
Aspectele tehnico-materiale şi financiare ale sistemului
de evidenţă militară
    35. Asigurarea financiară a măsurilor de organizare a evidenţei militare în primării (preturi) se efectuează din contul bugetelor locale.
    36. Instituţiile publice şi agenţii economici cu orice tip de proprietate acoperă toate cheltuielile de organizare a evidenţei militare  din contul mijloacelor financiare proprii.
    37. Blanchetele de strictă evidenţă şi documentele ce ţin de organizarea evidenţei militare a recruţilor şi rezerviştilor se elaborează de către Marele Stat Major al Armatei Naţionale din contul bugetului Ministerului Apărării. Multiplicarea acestor documente, cu excepţia blanchetelor de strictă evidenţă, se efectuează de către centrele militare din contul bugetului local.
    38. Înmînarea primară a adeverinţelor de recrutare şi livretelor militare respectiv recruţilor şi rezerviştilor se efectuează fără plată.
    39. Faptul pierderii livretului militar se comunică la punctul de recrutare, încorporare şi completare în termen de 5 zile, iar anunţul respectiv se publică în termen de 10 zile din data constatării pierderii în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în baza certificatului eliberat de primărie (pretură).
    40. Înmînarea duplicatelor adeverinţei de recrutare şi livretului militar, în cazul pierderii acestora, se  va efectua după îndeplinirea dispoziţiilor stipulate în punctul 39 al prezentului regulament şi achitarea la buget a costului documentului pierdut şi a amenzii stabilite, în conformitate cu legislaţia în vigoare.