HGM705/1995
ID intern unic:  304116
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 705
din  20.10.1995
privind modul de înregistrare la venituri, punere pe rod,
casare şi defrişare a plantaţiilor perene
Publicat : 28.12.1995 în Monitorul Oficial Nr. 73     art Nr : 600

   
MODIFICAT
   
HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19; în vigoare 18.01.19
    HG747 din 26.10.15, MO302-305/06.11.15 art.859

NOTĂ:
   
Pe tot parcursul textului și anexelor, cuvintele „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19; în vigoare 18.01.19    În scopul stabilirii modului de înregistrare la venituri, punere pe rod, casare şi desfrişare a plantaţiilor perene conform prevederilor Legii viei şi vinului,

    Guvernul Republicii Moldova hotărăşte:
    1. Se aprobă regulamentele anexate:
    cu privire la modul de recepţionare şi înregistrare la venituri a planataţiilor perene în primul an de vegetaţie;
    cu privire la modul de evidenţă a grupurilor de vîrstă şi a intrării pe rod a plantaţiilor perene;
    cu privire la modul de casare şi defrişare a plantaţiilor perene.
    2. Modul de înregistrare la venituri, punere pe rod, casare şi defrişare a plantaţiilor perene, adoptat prin prezenta hotărîre, este obligatoriu pentru toţi deţinătorii de terenuri din Republica Moldova, independent de forma de proprietate asupra pămîntului.
    3. Se abrogă Hotărîrea Sovietului Miniştrilor al R.S.S. Moldoveneşti nr. 355 din 15 septembrie 1981 "Cu privire la modul de recepţionare, intrare pe rod, casare şi defrişare a plantaţiilor perene în colhozurile şi gospodăriile de stat din R.S.S. Moldovenească" (Veştile R.S.S.M., 1981, nr. 10, art. 89).

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                       Andrei SANGHELI

    Chişinău, 20 octombrie 1995.
    Nr. 705.

Contrasemnată:
Ministrul Agriculturii
şi Alimentaţiei V.Gorincioi

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr.705
din 20 octombrie 1995

REGULAMENT
cu privire la modul de recepţionare şi înregistrare la venituri a
plantaţiilor perene în primul an de vegetaţie
1. Plantaţiile perene (livezile, viile, culturile bacifere, plantaţiile de altoi, portaltoi şi de dud), sădite în primăvara curentă şi în toamna anului trecut, se consideră plantaţiile perene în primul an de vegetaţie.
    Plantaţiile perene sădite în toamna curentă se consideră, pînă la sfîrşitul anului, plantaţii perene de toamnă.
    2. Recepţionarea şi înregistrarea la venituri a plantaţiile perene în primul an de vegetaţie se efectuează de o comisie desemnată de organul administraţiei publice locale cu participarea la lucrările ei a reprezentanţilor deţinătorilor de terenuri şi a persoanelor care preiau sub răspunderea lor materială plantaţiile perene tinere înregistrate la venituri.
    3. Comisia de recepţie se desemnează din timp, însă cu cel puţin o lună pînă la data recepţionării plantaţiilor. Recepţionarea şi înregistrarea la venituri a plantaţiile perene în primul an de vegetaţie se efectuează de către comisie în lunile iunie-august, cînd procentul de prindere a materialului săditor poate fi stabilit cu exactitate.
    În cazurile excepţionale, dezvoltarea slabă a pomilor, butucilor şi arbuştilor ca rezultat al vătămării lor grave de calamităţile naturale în perioada de vegetaţie, recepţionarea şi înregistrarea la venituri a plantaţiilor perene în primul an de vegetaţie se amînă pentru anul următor, fiind considerate în primul an de vegetaţie, dacă există documentele respective, eliberate de Centrul Hidrometeorologic şi dacă nu s-a luat vreo decizie privind inoportunitatea restabilirii lor.
    4. Plantaţiile perene în primul an de vegetaţie pot fi recepţionate de comisie şi înregistrate la venituri de către contabilitatea gospodăriei, în cazurile cînd procesul de prindere şi de dezvoltare normală a pomilor, butucilor şi arbuştilor de soiurile pomologice şi ampelografice respective constituie cel puţin 90 la sută faţă de prevederile proiectului de plantare.
    În cazul cînd procentul de prindere a plantelor se situează sub limita indicată din alte motive decît cele prevăzute la punctul 3 al prezentului Regulament, comisia stabileşte cauzele ce au determinat această scădere, identifică persoanele vinovate de aceasta şi formulează propuneri privind oportunitatea casării sau restabilirii plantaţiilor perene în primul an de vegetaţie prin completarea golurilor.
    5. Responsabilitatea pentru calitatea proiectelor de plantare, soluţionarea chestiunilor de proiectare, ce pot apărea în procesul plantării şi dezvoltării plantaţiilor perene, o poartă instituţiile de proiectare. Deţinătorul de terenuri poartă răspundere pentru respectarea parametrilor tehnologici şi a schemei de plantare, a sistemului de formare a pomilor şi butucilor, măsurilor antierozionale, pentru executarea oportună pe plantaţiile tinere perene a tuturor lucrărilor agrotehnice, prevăzute în proiect.
    6. Sancţionarea disciplinară sau materială a persoanelor vinovate de încălcarea măsurilor agrotehnice se efectuează conform legislaţiei în vigoare.
    7. Recepţionarea şi înregistrarea la venituri a plantaţiilor perene în primul an de vegetaţie se legalizează printr-un act de modelul indicat în anexa nr. 2 la prezentul Regulament, care se întocmeşte în 4 exemplare, se aprobă de către organul administraţiei publice locale şi se prezintă deţinătorului de terenuri, primăriei, organului agricol raional, sucursalei băncii, care a creditat înfiinţarea şi îngrijirea lotului respectiv cu plantaţii perene.
    8. Datele cu privire la plantaţiile perene în primul an de vegetaţie înregistrate la venituri conform actului de recepţionare, se înscriu în registrul de evidenţă a plantaţiilor perene al deţinătorului de terenuri.
    Deţinătorul de terenuri poartă răspundere pentru ţinerea registrului de evidenţă şi pentru autenticitatea informaţiilor conţinute în el.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr.705
din 20 octombrie 1995

REGULAMENT
cu privire la modul de evidenţă a grupurilor de vîrstă şi a
intrării pe rod a plantaţiilor perene
I. Evidenţa grupului de vîrstă ale plantaţiilor perene
    1. Plantaţiile perene pînă la vîrsta (perioada de vegetaţie premărgătoare), indicată în anexa nr. 1 la prezentul regulament, se consideră plantaţii tinere, cărora li se stabilesc grupe de vîrstă în funcţie de perioada de vegetaţie prin care trece.
    2. Trecerea plantaţiilor perene din grupa de vîrstă inferioară în cea superioară se efectuează la finele perioadei de vegetaţie, potrivit situaţiei la 1 ianuarie a anului următor perioadei de vegetaţie.
    Drept temei pentru trecerea plantaţiilor perene tinere în grupa de vîrstă superioară serveşte actul, întocmit în luna decembrie a anului de gestiune de către comisia desemnată de organul administraţiei publice locale. În fiecare grupă de vărstă plantaţiile perene tinere se pot afla numai un an (o perioadă de vegetaţie).
    3. Plantaţiile perene de grupă de vîrstă premergătoare anului de punere pe rod, indicat în anexa nr. 1 la prezentul Regulament, se consideră intrate pe rod şi se preconizează obţinerea unei recolte de cel puţin 40 la sută din recolta plantaţiilor pe rod ale speciei, soiului şi grupei pomologice şi ampelografice corespunzătoare, în funcţie de combinaţia soiurilor de portaltoi. Evidenţa recoltei, obţinute de pe plantaţiile perene din grupa intrată pe rod, se ţine separat.
    4. Trecerea plantaţiilor prerene tinere din grupa de vîrstă superioară în cea inferioară este, de regulă, interzisă.
    Cu titlu de excepţie, în caz de vătămare gravă sau compromitere a peste 50 la sută din partea aeriană a pomilor, butucilor şi arbuştilor de pe plantaţiile perene tinere şi pe rod în urma calamităţilor naturale se permite, cu consimţămîntul Ministerului
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului de comun acord cu Departamentul Statisticii, trecerea lor pe termen de 1-2 ani în grupa de reconstrucţie sau de restabilire, dacă restabilirea lor este oportună din punct de vedere economic şi dacă există documentele respective eliberate de Centrul Hidrometeorologic.
    5. Trecerea plantaţiilor perene în grupa de reconstrucţie sau de restabilire se face într-un act întocmit de comisia desemnată de organul agricol raional şi aprobat de Ministerul
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, conform anexei nr. 2 la prezentul Regulament. Termenul intrării pe rod şi termenul de exploatare a plantaţiilor perene de rod se reduc, respectiv, cu perioada stabilită pentru reconstrucţia sau restabilirea plantaţiilor perene.
II. Termenele şi modul punerii pe rod a
plantaţiilor perene
    6. Termenele intrării depline pe rod a plantaţiilor perene se stabilesc în funcţie de speciile, soiurile pomologice şi ampelografice, de portaltoiuri şi de timpul coloanei, conform anexei nr, 1.
    7. Masivele cu plantaţii perene înfiinţate, care pot fi puse pe rod conform proiectului de plantare, sînt prezentate spre verificare comisiei de recepţie de către deţinătorul acestor terenuri.
    8. Punerea pe rod a sectoarelor mici de plantaţii perene (cu suprafaţa de pînă la 100 ha) se efectuează de către comisia de recepţie, desemnată de organul administraţiei publice locale. Terenurile plantaţiilor perene ale întreprinderilor intergospodăreşti sînt recepţionate de comisia de stat de recepţie, desemnată în modul stabilit de Ministerul
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
    Din componenţa comisiei fac parte reprezentanţi ai beneficiului, ai instituţiilor de proiectare, organelor de stat de supraveghere sanitară, de folosire şi protecţie a resurselor de apă, ai băncilor finanţatoare, inginerul cadastral, agronomul principal al direcţiei raionale a complexului agroindustial, antreprenorul ş.a.
    9. Numirea comisiei de recepţie se face din timp în funcţie de profilul gospodăriei, însă cu cel puţin trei luni pînă la data punerii plantaţiilor pe rod.
    10. Punerea pe rod a plantaţiilor perene se legalizează printr-un act de modelul indicat în anexa nr. 3 la prezentul Regulament, care se întocmeşte în 5 exemplare şi se prezintă, cîte un exemplar, gospodăriei, deţinătorului de terenuri, organului agricol raional sau primăriei municipiului, sucursalei băncii financiare şi proiectantului.
    11. Actul de punere pe rod a plantaţiilor perene se examinează şi se aprobă de către organele care au desemnat comisia de recepţie în termen de cel mult o lună din data prezentării lui.


    anexa nr.1


    anexa nr.2

    anexa nr.3

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr.705
din 20 octombrie 1995
REGULAMENT
cu privire la modul de casare şi defrişare a plantaţiilor perene
I. Dispoziții generale
    1. Regulamentul cu privire la modul de casare şi defrişare a plantaţiilor perene (în continuare – Regulament) stabilește modul de casare şi defrişare a plantaţiilor perene proprietate privată sau publică, cu excepţia plantaţiilor viticole.
    2. Casarea şi defrişarea plantației perene pot fi efectuate dacă aceasta devine ineficientă din punct de vedere economic, în una dintre următoarele circumstanțe:
    1) a expirat termenul de funcționare utilă a plantației perene;
    2) s-a încheiat termenul de testare a soiurilor noi de plante pe loturile de testare, conform Regulamentului privind testarea şi admiterea soiurilor în Catalogul soiurilor de plante, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 43 din 15 ianuarie 2013;
    3) peste 50 % din suprafaţa plantației constituie goluri, este vătămată de organisme dăunătoare, deteriorată în urma calamităților naturale;
    4) este amplasată pe terenurile a căror destinație sau mod de folosință a fost schimbat/ă.
    3. Durata de funcționare utilă a plantației perene se stabilește potrivit Catalogului mijloacelor fixe și activelor nemateriale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 338 din 21 martie 2003.
II. Casarea plantației perene
    4. Casarea plantației perene se efectuează la cererea proprietarului, în baza actului de casare a plantaţiei perene, întocmit de către o comisie instituită prin dispoziția primarului unității administrativ-teritoriale.
    5. Cererea pentru casarea plantației perene proprietate publică a statului este coordonată în prealabil, de către gestionarul acesteia, cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
    6. Cererea pentru casarea plantaţiei perene, întocmită conform modelului din anexa nr. 1 la prezentul Regulament, se depune la primăria unității administrativ-teritoriale în a cărei rază este amplasată plantația perenă.
    7. Comisia pentru casarea plantaţiei perene se instituie în termen de 10 zile de la recepţionarea cererii, fiind constituită din 4 membri, cîte un reprezentant din partea:
    1) proprietarului plantației perene;
    2) consiliului local;
    3) subdiviziunii teritoriale a Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor, dacă este cazul;
    4) primăriei (specialistul pentru reglementarea regimului funciar).
    8. Comisia are următoarele atribuţii:
    1) inspectează plantația perenă propusă pentru casare și evaluează starea acesteia;
    2) stabileşte existența circumstanțelor prevăzute la punctul 2 din prezentul Regulament;
    3) întocmeşte actul de casare a plantației perene, conform anexei nr. 2 la prezentul Regulament.
    9. Actul de casare se întocmeşte în 2 exemplare, care se prezintă proprietarului plantației perene şi primăriei în a cărei rază este amplasată plantația perenă.
    10. Casarea plantațiilor perene se efectuează prin decizia consiliului unităţii administrativ-teritoriale de nivelul întîi.
    11. Propunerea de casare a plantaţiei perene se include pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local imediat următoare datei prezentării actului de casare.
    12. Consiliul local refuză emiterea deciziei de casare dacă lipsesc circumstanțele prevăzute la punctul 2 din prezentul Regulament.
III. Defrișarea plantației perene
    13. Defrişarea plantaţiei perene se efectuează numai după adoptarea deciziei consiliului local privind casarea acesteia.
    14. Defrişarea plantaţiei perene casate se efectuează nu mai tîrziu de luna aprilie a anului următor celui în care a fost adoptată decizia de casare.
    15. În cazul depășirii termenului stabilit la punctul 14, plantația perenă se restabilește la balanţa fondurilor fixe.
    16. Actul de defrişare a plantaţiei perene se întocmește de comisia instituită conform punctelor 4 și 7 din prezentul Regulament şi se prezintă:
    1) proprietarului terenului pe care a fost amplasată plantația;
    2) primăriei unității administrativ-teritoriale în a cărui rază era amplasată plantația perenă;
    3) oficiului cadastral teritorial;
    4) Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, în cazul defrișării plantației perene proprietate publică a statului.
    17. Modelul actului de defrișare a plantației perene este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul Regulament.
    [Regulamentul în redacţia HG747 din 26.10.15, MO302-305/06.11.15 art.859]

   
anexa nr.1
    [Anexa nr.1 în redacţia HG747 din 26.10.15, MO302-305/06.11.15 art.859]

   
anexa nr.2
    [Anexa nr.2 în redacţia HG747 din 26.10.15, MO302-305/06.11.15 art.859]

    anexa nr.3
    [Anexa nr.3 în redacţia HG747 din 26.10.15, MO302-305/06.11.15 art.859]