HGO72/2000
ID intern unic:  304227
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 72
din  25.01.2000
despre aprobarea Regulamentului privind antrenarea publicului
în elaborarea şi adoptarea deciziilor de mediu
Publicat : 03.02.2000 în Monitorul Oficial Nr. 12-13     art Nr : 152
    Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind antrenarea publicului  în elaborarea şi adoptarea deciziilor de mediu (se anexează).
    2. Ministerul Mediului şi Amenajării Teritoriului va acorda autorităţilor administraţiei publice locale asistenţa metodologică necesară în aplicarea numitului regulament.

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                 Dumitru BRAGHIŞ

    Contrasemnată:
    Ministrul mediului
    şi amenajării teritoriului                             Arcadie Capcelea

    Chşinău, 25 ianuarie 2000.
    Nr. 72.
Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova
nr.72 din 25 ianuarie 2000
R E G U L A M E N T U L
privind antrenarea publicului în elaborarea
şi adoptarea deciziilor de mediu
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul privind antrenarea publicului* în elaborarea şi adoptarea deciziilor de mediu este întocmit în scopul implementării Convenţiei privind accesul la informaţie, justiţie şi participarea publicului la adoptarea deciziilor în domeniul mediului, ratificată prin Hotărîrea Parlamentului Republicii  Moldova nr. 346-XIV  din 7 aprilie 1999, avînd ca bază  prevederile capitolului III  din Legea privind expertiza ecologică şi evaluarea impactului asupra mediului înconjurător nr.851-XIII din 29 mai 1996 şi ale articolelor 3 şi 30 ale Legii privind protecţia mediului înconjurător nr.1515-XII din 16 iunie 1993.
    _____________________________
    * Publicul înseamnă una sau mai multe persoane fizice sau juridice şi, potrivit legislaţiei sau practicii naţionale -  asociaţiile, organizaţiile sau grupurile acestora.

    2. Antrenarea publicului în procesul elaborării şi adoptării deciziilor de mediu este actul social prin care, conform drepturilor şi intereselor acordate, i se asigură  dreptul şi accesul la luarea deciziilor, la exprimarea opiniilor cu privire la adoptarea şi realizarea proiectelor de acte legislative şi a documentaţiei de proiect privind obiectele şi activităţile economice preconizate, ce influenţează sau pot influenţa starea mediului înconjurător.
    3. Antrenarea publicului în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor de mediu este benevolă, iar în cazul examinării documentaţiei de proiect  a obiectelor şi activităţilor, prevăzute în anexa la  Legea privind expertiza ecologică şi evaluarea impactului  asupra  mediului înconjurător, este obligatorie.
    Drepturile organizaţiilor neguvernamentale (în continuare - ONG) şi grupurilor de iniţiativă ale cetăţenilor îi permit publicului, în conformitate cu capitolul III al aceleiaşi legi, să participe la elaborarea deciziilor de mediu şi să fie antrenat  în activitatea respectivă a autorităţilor administraţiei publice locale.
    4. Publicul poate fi antrenat în elaborarea deciziilor de mediu şi în cazul cînd această  activitate nu figurează în lista anexată la sus-numita lege, dar este în măsură să influenţeze considerabil mediul.
    5. Implicarea publicului în elaborarea actelor legislative şi normative (proiecte de legi, programe naţionale, regulamente etc.) este asigurată de autoritatea centrală pentru mediu, care poartă răspundere deplină pentru procedura în cauză.
    6. Implicarea publicului în procesul de elaborare a deciziilor privind activitatea economică, proiectele de construcţie, reconstrucţie etc. cu impact asupra mediului este asigurată de către autorităţile administraţiei publice locale şi ecologice, care poartă răspundere deplină pentru procedura în cauză, organizînd, în funcţie de gradul lor de complexitate, referendumuri locale, sondaje sociologice, anchete publice etc. şi utilizînd metodele şi tehnicile specifice cuprinse în anexele nr.1 şi nr. 2 la prezentul regulament. Cheltuielile legate de procedura de consultare a populaţiei le vor suporta persoanele fizice sau juridice (beneficiarii), care vor finanţa elaborarea  documentaţiei respective.
Capitolul II
ANTRENAREA PUBLICULUI ÎN LUAREA DECIZIILOR
PRIVIND PROCESUL DE ELABORARE A PROIECTELOR DE LEGI,
REGULAMENTE, PROGRAME ŞI ALTE ACTE NORMATIVE
    7. Implicarea publicului în procesul elaborării proiectelor de legi, regulamente, programe şi alte acte normative se va efectua prin informarea lui despre lansarea acestor activităţi de către autoritatea centrală pentru mediu, care va suporta toate cheltuielile aferente. Informarea  publicului poate fi efectuată prin intermediul  mass-media, precum şi în mod individual.
    8. Autoritatea centrală pentru mediu va crea condiţiile pentru participarea publicului la aceste activităţi.
    În acest scop se vor lua următoarele măsuri:
    a) anunţarea începutului elaborării actelor menţionate;
    b) indicarea termenului posibilei participări a publicului;
    c) crearea grupurilor de lucru pentru elaborarea  proiectelor,  în componenţa  cărora  pot  fi incluşi reprezentanţi ai ONG-urilor, altor structuri sau ai publicului larg;
    d) proiectele de legi, regulamente, programe şi alte acte normative vor fi publicate sau puse la dispoziţia publicului şi prin alte mijloace;
    e) publicului i se va oferi posibilitatea să-şi prezinte observaţiile nemijlocit sau prin alte modalităţi.
    9. Antrenarea se va efectua diferenţiat, în conformitate cu procedurile determinate de prezentul regulament, şi va include:
    a) consultări la nivel naţional în scopul determinării atitudinii publicului faţă de intenţiile de elaborare a documentaţiei cu o importanţă deosebită pentru populaţia republicii (legi, programe naţionale, alte acte normative);
    b) studii sociologice de mediu, care reflectă în mai mare măsură atitudinea publicului faţă de proiectele elaborate. Se va asigura participarea publicului deja la etapa incipientă, pentru a-i oferi posibilitatea de a se implica în examinarea diverselor variante.
    10. Cheltuielile pentru antrenarea publicului în luarea  deciziilor privitor la elaborarea legilor, regulamentelor, programelor şi altor acte normative vor fi acoperite din Fondul Ecologic Naţional.
Capitolul III
ANTRENAREA PUBLICULUI ÎN LUAREA DECIZIILOR
PRIVIND ACTIVITĂŢILE ECONOMICE LA NIVEL LOCAL
    11. Antrenarea publicului în luarea deciziilor privind activităţile economice cu impact asupra mediului la nivel local se va efectua de către beneficiarul documentaţiei prin informarea autorităţilor administraţiei   publice locale şi a populaţiei din unitatea administrativ-teritorială în raza căreia se preconizează  activităţile respective.
    12. Autorităţile administraţiei publice locale, în raza teritorială a cărora se preconizează elaborarea documentaţiei de proiect, vor  crea condiţiile pentru participarea publicului la luarea deciziilor de mediu.
    13. Beneficiarul va întreprinde următoarele măsuri:
    a) va informa prefectura şi primăria despre activităţile economice preconizate;
    b) va prezenta autorităţilor administraţiei publice locale copiile de pe documentaţia de proiect, sumarul impactului şi măsurile preconizate pentru minimizarea lui.
    14. Autorităţile administraţiei publice locale vor asigura publicitatea  activităţilor enunţate de către  beneficiar,  înştiinţînd publicul  despre intenţiile lui şi oferindu-i posibilitatea ca odată  cu expertiza ecologică de stat a documentaţiei de proiect să-şi exprime opinia colectivă privind  proiectul în cauză, informîndu-l ulterior despre decizia adoptată.
    15. Înştiinţarea publicului despre intenţiile de aprobare a proiectelor  activităţilor economice se va efectua prin afişe, expuse la sediile consiliilor autorităţilor administraţiei publice locale, ale primăriilor localităţilor şi în alte locuri publice, prin anunţuri  în presă, comunicări la radio şi televiziune, prin adresări directe către liderii ONG-urilor.
    16. În caz de necesitate, autorităţile administraţiei publice locale vor fonda prin decizie proprie o echipă sociologică, constituită din consilieri, specialişti din alte structuri teritoriale de resort, reprezentanţi ai ONG-urilor şi ai populaţiei. Responsabil de desfăşurarea anchetei va fi desemnat unul din consilieri. Echipa sociologică va activa pe principii de voluntariat.
    Rezultatele activităţii echipei  sociologice vor fi anunţate şi confirmate la adunarea generală a reprezentanţilor publicului interesat*.  În  cazul  în care beneficiarul va preconiza elaborarea documentaţiei de proiect cu impact asupra  mai  multor  unităţi administrativ-teritoriale,  se va constitui o echipă mixtă din reprezentanţi ai părţilor interesate.
    ____________________
    * Public interesat înseamnă publicul afectat sau care poate fi afectat de anumite decizii de mediu sau care are un interes în adoptarea unor asemenea decizii, precum şi organizaţiile neguvernamentale care promovează în condiţiile legislaţiei naţionale în domeniu acţiuni de protecţie a mediului şi care sînt considerate ca avînd un interes.

    Rezultatele sondajelor se vor transmite autorităţilor administraţiei publice locale, beneficiarilor şi organelor expertizei ecologice. Despre activitatea echipei sociologice va fi anunţat şi publicul larg.
Capitolul IV
ANTRENAREA PUBLICULUI ÎN ELABORAREA DECIZIILOR
PRIVIND PROIECTELE DE NIVEL NAŢIONAL
    17. Antrenarea publicului în procesul elaborării proiectelor şi programelor de dezvoltare economică şi socială a Republicii  Moldova, care prevăd folosirea resurselor naturale cu impact considerabil, este obligatorie. Sînt pasibile de expertiza ecologică publică obligatorie:
    a) proiectele de acte legislative şi de alte acte normative, instrucţiunile, normativele şi metodologiile, regulamentele şi standardele referitoare la starea mediului şi/sau care reglementează activităţile potenţial periculoase pentru mediul înconjurător, folosirea resurselor naturale şi protecţia mediului înconjurător;
    b) proiectele  convenţiilor internaţionale, proiectele  contractelor de concesiune, care prevăd folosirea resurselor naturale ale Republicii Moldova;
    c) noile proiecte, programe, planuri şi scheme vizînd:
    - dezvoltarea  economică şi socială a Republicii Moldova, a anumitor zone, judeţe, municipii, oraşe, sate;
    - ocrotirea naturii în ansamblu pe ţară şi în teritorii aparte;
    - reconstrucţia municipiilor, oraşelor, satelor;
    - alimentarea cu căldură, apă, gaze, energie electrică;
    - construcţia sistemelor de canalizare ale localităţilor;
    - urbanismul şi amenajarea teritoriului în localităţile urbane  şi rurale;
    - construcţia, extinderea, reconstrucţia, reutilarea, modernizarea şi reprofilarea, conservarea, demolarea sau lichidarea tuturor obiectelor economice şi sociale susceptibile să afecteze mediul înconjurător, precum şi a celor care pot afecta starea mediului înconjurător în statele limitrofe, determinate de Convenţia internaţională privind evaluarea impactului asupra mediului înconjurător în context transfrontalier, la care Republica Moldova este parte;
    - construcţia căilor de comunicaţie rutieră, feroviară, fluvială, reconstrucţia albiilor rîurilor, construcţiilor hidrotehnice, sistemelor de irigare şi desecare, construcţia sistemelor de combatere a eroziunilor şi salinizării solului;
    - explorarea şi exploatarea subsolului, inclusiv în zonele cu regim de protecţie a apelor;
    - plantarea viţei-de-vie şi livezilor în zonele cu regim de protecţie a apelor;
    - producerea şi distrugerea pesticidelor şi altor substanţe toxice;
    - amplasarea şi amenajarea platformelor pentru deşeuri industriale, menajere, agricole şi reziduuri toxice, construcţia sau amplasarea instalaţiilor de prelucrare, neutralizare sau distrugere a acestor deşeuri şi reziduuri;
    - alte activităţi care pot afecta starea mediului înconjurător.
    18. Responsabilitatea pentru antrenarea publicului în elaborarea proiectelor şi programelor de dezvoltare economică şi socială a Republicii Moldova, care prevăd folosirea resurselor naturale cu impact considerabil, o poartă autoritatea centrală pentru mediu, cheltuielile respective fiind suportate de către beneficiar.
    19. Antrenarea publicului în adoptarea proiectelor cu efect transfrontalier se efectuează în conformitate cu Convenţia internaţională privind evaluarea impactului asupra mediului înconjurător în context transfrontalier, ratificată în iunie 1993.
Capitolul V
PROCEDURA ANTRENĂRII PUBLICULUI
    20. În cazu  antrenării publicului în procesul elaborării  legilor, regulamentelor şi deciziilor privind proiectele la nivel naţional, proiectele cu impact transfrontalier şi alte acte legislative şi normative, autoritatea centrală pentru mediu:
    a) va informa publicul prin intermediul mass-media despre iniţierea proceselor de elaborare a actelor sus-menţionate;
    b) va constitui grupuri de lucru (colective de anchetă  publică), incluzînd în componenţa lor reprezentanţi ai ONG-urilor şi ai publicului;
    c) va organiza,  în caz de necesitate, sondaje sociologice privind actualitatea şi stipulările actului normativ ce urmează a fi elaborat;
    d) va invita la şedinţele grupurilor de lucru reprezentanţi  ai mass-media, asigurînd astfel transparenţa activităţii lor;
    e) va remiteproiectele de acte respective ONG-urilor, altor organe interesate pentru avizare;
    f) va organiza conferinţe de presă, mese rotunde, emisiuni televizate şi  radiofonice, în cadrul cărora va expune  esenţa  acestor acte;
    g) va lua act  de doleanţele, propunerile parvenite, modificînd, în caz de necesitate, conţinutul  proiectelor de documente în curs de elaborare;
    h) după aprobarea  în instanţele superioare a documentelor elaborate ori publicarea lor în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, va organiza diverse activităţi publice de familiarizare a populaţiei cu ele (conferinţe de presă, mese rotunde, briefinguri etc.).
    21. În cazul antrenării publicului în elaborarea deciziilor privind proiectele la nivel naţional  i cele cu impact transfrontalier, procedura va fi similară celei stipulate în punctul 20 al  prezentului regulament.
    22. În cazul antrenării publicului în elaborarea deciziilor privind activităţile economice cu impact asupra mediului la nivel local, organele administraţiei publice locale:
    a) vor informa populaţia despre iniţierea proceselor de elaborare a documentaţiei;
    b) la cererea verbală sau în scris a reprezentanţilor ONG-urilor şi publicului, vor institui grupuri pentru efectuarea sondajelor în vederea determinării posibilului impact al obiectului preconizat. Aceste grupuri vor fi constituite pe bază de paritate din reprezentanţi ai părţilor interesate (autoritatea publică locală, beneficiarul, populaţia).
    23. În dependenţă  de gradul de complexitate, consultarea se va face prin  intermediul sondajelor sociologice de mediu cu metode şi  tehnici specifice de informare şi consultare.
    24. Durata sondajelor este de pînă la 30 zile, în funcţie de categoria actelor ce urmează să fie aprobate. În caz de necesitate, în dependenţă de gradul de complexitate, sondajul poate fi prelungit  pînă la 60 de zile.
    25. Beneficiarul:
    - organizează  dezbateri publice asupra proiectelor prezentate spre examinare;
    - prezintă spre examinare expertizei ecologice de stat rezultatele dezbaterilor publice;
    - poartă răspundere pentru realizarea concluziilor auditului public, confirmate de expertiza ecologică de stat;
    - achită toate cheltuielile legate de procedura implicării publicului în activităţile respective.
    26. Antrenarea publicului se va considera  încheiată odată cu publicarea deciziei adoptate în urma consultării populaţiei  asupra proiectelor respective.
Capitolul VI
ETAPELE INVESTIGAŢIILOR SOCIOLOGICE
ÎN DOMENIUL MEDIULUI
    27. Antrenarea publicului  în procesul elaborării şi adoptării deciziilor de mediu se va efectua în următoarele etape:
    A. Informarea prealabilă a publicului despre intenţiile beneficiarului se va efectua de către autorităţile administraţiei publice locale prin publicarea avizelor în mijloacele mass-media locale;
    B. Antrenarea publicului  în determinarea domeniului  studiului  de impact.
    La această etapă grupul de lucru (colectivul de anchetă  publică) împreună cu beneficiarul şi autorii documentaţiei de proiect examinează problemele privind starea mediului în localitate, elaborează pronosticuri, evaluează corectitudinea estimării stării mediului în localitate şi posibilele modificări ale acestuia, analizează părerile populaţiei privind impactul obiectului preconizat asupra  mediului şi eficacitatea măsurilor de protecţie, determină metodele şi tehnicile de informare şi consultare a publicului.
    În baza informaţiei acumulate, membrii echipei formulează ipoteze despre viitoarele aspecte de mediu în sectorul (localitatea) dat  (ă) pentru a fi incluse în tema-program sau, în caz de constatare a încălcării legislaţiei de mediu,  înaintează organelor de resort propunerea de a interzice elaborarea proiectului.
    C. Consultarea publicului asupra propunerilor enunţate în documentaţie
    La această etapă beneficiarul este obligat să prezinte schiţele proiectului, care vor fi expuse pe o durată de 15 zile, asigurîndu-i astfel populaţiei posibilitatea de a lua cunoştinţă de principalele soluţii de proiect, de sumarul studiului de impact şi măsurile preconizate de minimizare a lui.
    Varianta de bază a proiectului acceptat va fi dată publicităţii prin intermediul presei locale sau celei republicane.
    Rezultatele antrenării publicului la această etapă vor fi sintetizate de către colectivul (echipa) de anchetă  publică şi prezentate în scris autorităţilor administraţiei publice locale care, la rîndul lor, în baza acestor rezultate, vor adopta decizia respectivă, pe care o vor aduce la cunoştinţa beneficiarului şi organelor de expertiză ecologică.
    D. Includerea în documentaţie a sugestiilor populaţiei Autorităţile administraţiei publice locale şi agenţiile ecologice analizează opiniile şi propunerile grupului de lucru (colectivului de anchetă publică) şi formulează concluzii, pe care le oferă beneficiarului.
    Beneficiarul va lua act de concluziile prezentate şi, în corespundere cu legislaţia şi normativele tehnice în vigoare, le va ajusta la soluţiile de proiect, corelîndu-le cu prevederile documentaţiei în ansamblu.
    În cazul respingerii propunerilor populaţiei, beneficiarul va prezenta autorităţii administraţiei publice locale o explicaţie în scris.
    După coordonarea, în conformitate cu legislaţia  în vigoare, cu organele supravegherii şi controlului de stat şi cu organizaţiile interesate, documentaţia elaborată, împreună cu avizul pozitiv al expertizei ecologice, va fi prezentată autorităţilor administraţiei publice locale spre adoptare.
Capitolul VII
SUPRAVEGHEREA APLICĂRII
DOCUMENTAŢIEI APROBATE
    28. Organul central pentru mediu şi autorităţile administraţiei publlice locale vor informa publicul despre documentaţia de mediu aprobată prin anunţuri în presă, comunicări la radio şi televiziune, prin afişe expuse la sediile prefecturilor, consiliilor judeţene, primăriilor municipiilor, oraşelor, satelor (comunelor). Documentaţia aprobată poate fi prezentată persoanelor fizice şi juridice  interesate din rîndul publicului antrenat.
    29. Aplicarea  documentaţiei  aprobate este atribuţia  autorităţilor administraţiei  publice  locale, agenţiilor ecologiste, beneficiarilor, proiectanţilor (autorilor  documentaţiei) şi publicului din  teritoriul respectiv, care a studiat documentaţia în cauză.
    30. Litigiile ce vor apărea în procesul aplicării  deciziilor de mediu  între autorităţile administraţiei publice locale, beneficiari  şi populaţie vor fi soluţionate de autoritatea centrală pentru mediu,  în limitele competenţei sale, sau de instanţele judecătoreşti.
    Metodele specifice utilizate în sociologia de mediu
    Metoda - ca termen utilizat în sociologia de mediu - reprezintă un ansamblu de principii şi procedee de cunoaştere, aplicate în cercetare.
    În acest domeniu se folosesc:
    1) metode cantitative, care au la bază principiile selectării unor cazuri reprezentative, concluziile rezultate din cercetarea eşantionului fiind valabile pentru  întreaga populaţie chestionată. Aceste metode conduc la aprecieri generale de ordin calitativ;
    2) metode calitative, ce constau în studierea aprofundată a unui domeniu, supus în prealabil cercetării prin metode cantitative.  Se utilizează direct, în cazul cînd metodele cantitative nu se pot aplica.
    Se aplică componentele confortului locuirii şi calităţii  vieţii umane, precum şi ale regnului animal şi vegetal;
    3) metode directe, ce reprezintă dialogul dintre cercetători şi subiectul  investigat, cu răspuns consemnat pe loc. Subiectul investigat poate fi un individ sau un grup de indivizi. Aceste metode se utilizează pentru cunoaşterea caracteristicilor sociodemografice, precum şi a opiniilor şi opţiunilor populaţiei;
    4) metode indirecte   -  colectarea şi corelarea opiniilor deja exprimate (în presă, la radio, TV, în scrisori, sesizări etc.). Sînt utilizate şi în scopul cunoaşterii evoluţiilor în timp ale opiniilor sau la analiza comparativă a mai multor răspunsuri simultane;
    5) metode individuale,  care  se realizează prin contact  direct  cu persoana intervievată. Metodele individuale au avantajul exprimării unor opinii  sincere, de mare credibilitate. Prin natura lor, ele implică  un număr mare de specialişti şi cheltuieli majorate;
    6) metode colective - culegerea opiniilor şi propunerilor unui grup. Ele  necesită un moderator pentru desprinderea unor răspunsuri optime, rezultate din confruntarea de opinii şi antrenarea unor specialişti experţi în domeniu;
    7) metode parţiale, ce au drept scop surprinderea unei  imagini asupra unui aspect al  problematicii cercetate. Se utilizează  la elaborarea programelor de dezvoltare a instituţiilor publice;
    8) metode globale, ce constau în realizarea unei viziuni de ansamblu asupra unei colectivităţi, incluzînd principalele domenii legate de convieţuirea  populaţiei pe un anumit teritoriu. Se materializează  prin realizarea unor monografii;
    9) metode diacronice  - urmăresc cercetarea opiniilor aceleiaşi colectivităţi în diverse perioade de timp. Metodele  diacronice oferă imaginea evolutivă a opiniilor colectivităţii cercetate şi a fenomenelor. Se utilizează preponderent în  anchetele  pe  eşantioane constante;
    10) metode sincronice - urmăresc surprinderea opiniilor colectivităţii în momentul cercetării. Ele oferă realitatea situaţiei existente la un moment dat şi se utilizează  în  cercetările  pentru evaluarea existentului.
    Tehnicile specifice utilizate în sociologia de mediu
    Tehnicile utilizate în sociologia de mediu reprezintă formele şi mijloacele aplicate la colectarea, prelucrarea şi  interpretarea informaţiilor.
    Acestea sînt:
    1) observările directe - urmărirea şi înregistrarea directă de către cercetător a comportamentului diferitelor grupuri sociale. Ele  includ înregistrarea  unor disfuncţionalităţi în zonele localităţii respective, care necesită elaborarea măsurilor de rigoare;
    2) experimentul social  - se realizează prin studierea comportamentului unui grup social într-un cadru special organizat cu caracter experimental. Se aplică în cazul studierii implicaţiilor strămutării unor grupuri sociale, alegerii tipurilor de convieţuire. Se utilizează  cu  precauţie, deoarece poate afecta negativ  colectivitatea testată;
    3) expoziţia publică este tehnica de bază în informarea şi antrenarea publicului. Se organizează de către administraţia  publică locală, în spaţii publice, în care se expune documentaţia de mediu. Este asistată, pe durata expunerii, de specialişti care dau explicaţii asupra documentaţiei prezentate. În cadrul ei se culeg obiecţiile,  sugestiile şi propunerile consemnate de vizitatori în cartea de sugestii;
    4) studii de caz  -  se utilizează la cercetarea unor  zone strict delimitate, cu  problematică specifică, şi  relevă  necesităţile individuale în corelare cu cele ale colectivităţii din care fac parte.
Problematica  rezultată din studiul de caz poate fi extinsă  asupra zonelor similare;
    5) ancheta directă  - se realizează prin investigaţie pe teren  prin colectarea directă şi prelucrarea informaţiilor pe baza răspunsurilor. La ea participă un  număr mare de respondenţi. Ea finalizează cu transmiterea către solicitant a rezultatelor prelucrate şi sintetizate;
    6) ancheta indirectă  - ca tehnică de investigare se foloseşte chestionarul cu întrebări codificate în vederea prelucrării lor computerizate. Între lansarea şi primirea chestionarelor completate  se acordă o perioadă anumită de timp. Finalizarea anchetei este similară cu cea a anchetei directe;
    7) ancheta prin  presă - reprezintă o variantă a anchetei indirecte, prin chestionare, publicate în ziare de mare tiraj.
    Cititorii sînt rugaţi să expedieze chestionarele  completate la instituţiile specializate în prelucrarea răspunsurilor;
    8) interviul  standardizat  -  metodă directă de investigare presupunînd răspunsuri la un număr mare de întrebări  identice. Răspunsurile se completează pe loc de către operatorul investigaţiei.
    Depăşind rolul de simplu instrument de investigare, interviul este o tehnică a  socialităţii, eficient  în sensibilizarea şi  antrenarea publicului în acţiuni de anvergură;
    9) ghidul de interviu   -  utilizează tehnicile interviului standardizat, cu diferenţa că se adresează unor specialişti experţi. Se foloseşte pentru determinarea obiectivităţii soluţiilor şi alternativelor propuse;
    10) studiul de impact  social - în procesul derulării  anchetei  se apelează  la  tehnicile observaţiei pentru a se estima  impactul  asupra publicului în zone cu intervenţii ecologice majore şi cu efecte de lungă durată;
    11) panelul sociometric este  o tehnică aplicată  asupra  aceluiaşi grup de persoane (panel-listă, grup) la anumite intervale de timp.Problematica  chestionarului  este identificată la  toate  etapele. Prin această tehnică se urmăresc şi se  înregistrează  tendinţele  de păstrare sau de schimbare în timp a opiniilor celor chestionaţi.  Este utilizată în general în studii fundamentale cu caracter prospectiv;
    12) modelarea  pe calculator - tehnică de scenarii, care utilizează modele teoretice cu un număr mare de variabile, caracteristice unor structuri macro - şi microsociale în  relaţiile cu structurile de protecţie a mediului. Puţin experimentată în prezent, este o tehnică de viitor;
    13) analiza secvenţială  -  tehnică utilizată la caracterizarea mobilităţii spaţiale a activelor. Se realizează pe baza datelor şi informaţiilor acumulate prin studii de caz, monografii etc;
    14) ancheta Delphi   -  se realizează  în cazul unei cercetări referitoare la un domeniu precis delimitat, necesitînd:
    - un moderator sau un grup de moderatori;
    - alcătuirea unui chestionar;
    - selecţionarea unui grup de experţi.
    Ancheta se desfăşoară  în mai multe etape, rezultatul  final reprezentînd media opiniilor participanţilor la anchetă;
    15) procedeul  "asaltul creierului" - tehnică ce constă în  reunirea unui grup de experţi şi a unui moderator pentru obţinerea unor puncte de vedere exprimate şi finalizate pe loc.
    Se lansează o soluţie pentru tema investigată, la care se  pot formula noi idei. Este o tehnică rapidă care, datorită profesionalismului participanţilor, face ca probabilitatea obţinerii şi adoptării unei soluţii finale să fie foarte mare.