HGM737/2002
ID intern unic:  304348
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 737
din  11.06.2002
privind reglementarea funcţionării zonelor
de recreere aferente bazinelor acvatice
Publicat : 20.06.2002 în Monitorul Oficial Nr. 79-81     art Nr : 835

   
MODIFICAT
    HG1090 din 18.12.17,MO440/20.12.17 art.1214
   
HG384 din 12.05.10, MO78-80/21.05.10 art.455    Întru reglementarea funcţionării zonelor de recreere aferente bazinelor acvatice, diminuarea riscului pentru sănătatea populaţiei şi promovarea unui mediu favorabil sănătăţii, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă:
Regulamentul zonelor de recreere aferente bazinelor acvatice, conform anexei nr.1;
Lista zonelor de recreere aferente bazinelor acvatice de importanţă naţională, conform anexei nr.2.
2. Consiliile raionale, Primăria mun. Chişinău, primăriile municipiilor şi ale oraşelor, în termen de 3 luni, vor stabili, prin decizie specială, zonele de odihnă şi recreere de importanţă locală, cu aprobarea statutului lor şi desemnarea instituţiilor responsabile de funcţionarea acestor zone şi vor întreprinde măsuri pentru amenajarea lor către începutul fiecărui sezon de odihnă, conform Regulamentului nominalizat.
    [Pct.2 modificat prin HG1090 din 18.12.17,MO440/20.12.17 art.1214]
3. Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale, prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică va asigura controlul activităţii zonelor de recreere în conformitate cu legislaţia în vigoare şi va crea, începînd cu anul 2002, baza de date privind zonele de recreere, informînd anual despre aceasta Guvernul şi organele administraţiei publice locale.
    [Pct.3 modificat prin HG1090 din 18.12.17,MO440/20.12.17 art.1214]

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                             Vasile TARLEV
    Contrasemnată:
    Ministrul sănătăţii                                                 Andrei Gherman
    Ministrul ecologiei,
    construcţiilor
    şi dezvoltării teritoriului                                        Gheorghe Duca
    Ministrul justiţiei                                                   Ion Morei

    Chişinău, 11 iunie 2002.
    Nr. 737.
Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 737
din 11 iunie 2002
REGULAMENTUL
zonelor de recreere aferente bazinelor acvatice
I. Dispoziţii generale
1. Regulamentul zonelor de recreere aferente bazinelor acvatice (în continuare - Regulament) stabileşte cerinţele generale şi igienice faţă de zonele de recreere aferente bazinelor acvatice destinate odihnei şi scăldatului. Prevederile Regulamentului sînt executorii pentru organizarea şi exploatarea zonelor de recreere aferente bazinelor acvatice şi reorganizarea zonelor existente.
2. Prezentul Regulament a fost elaborat în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare şi cu luarea în considerare a experienţei internaţionale în domeniu.
3. Obiectivul prezentului Regulament îl constituie reglementarea activităţii zonelor de recreere aferente bazinelor acvatice, crearea cadrului juridic şi instituţional pentru menţinerea şi dezvoltarea acestor zone.
4. Definiţii:
În sensul prezentului Regulament noţiunile utilizate semnifică:
zonă de recreere aferentă bazinelor acvatice - terenul aferent bazinului acvatic sau o porţiune a lui cu malul adiacent, folosit pentru odihna populaţiei;
zonă protejată - teritoriul ce necesită o protecţie deosebită împotriva poluării, avînd concentraţii admisibile de noxe mai restrictive faţă de alte teritorii;
zonă de protecţie sanitară - teritoriul cuprins între sursele de poluare (chimică, fizică sau biologică) ale unui obiectiv pînă la zonele protejate. Mărimea zonei de protecţie sanitară se evaluează în baza studiilor de impact asupra sănătăţii;
autorizare sanitară – procedură de evaluare oficială a produselor, serviciilor şi activităţilor din punctul de vedere al acţiunii lor asupra sănătăţii;
    [Pct.4 noţiunea în redacţia HG384 din 12.05.10, MO78-80/21.05.10 art.455]
solariu - teren sau instalaţii pentru băi de soare.
II. Principii şi elemente fundamentale.
Modalităţi de implementare
5. Principiile şi elementele fundamentale ce stau la baza prezentului Regulament, în vederea asigurării sănătăţii publice, sînt următoarele:
   
[Pct.5 al.1) modificat prin HG384 din 12.05.10, MO78-80/21.05.10 art.455]
prevenirea riscurilor pentru sănătatea populaţiei;
înlăturarea poluanţilor care afectează nemijlocit sănătatea populaţiei;
monitorizarea calităţii elementelor de mediu şi a sănătăţii populaţiei prin crearea unei baze de date specifice referitor la zonele de recreere în cadrul sistemului de monitoring  socioigienic;
utilizarea raţională a resurselor naturale, menţinerea şi ameliorarea calităţii mediului în zonele de recreere;
crearea cadrului normativ de participare a organelor administraţiei publice locale, a agenţiilor guvernamentale şi nonguvernamentale şi a populaţiei la elaborarea şi aplicarea deciziilor corespunzătoare;
dezvoltarea colaborării internaţionale în domeniu.
6. Modalităţile de implementare a principiilor şi elementelor fundamentale sînt următoarele:
obligativitatea procedurii de autorizare sanitară a zonelor de recreere;
soluţionarea problemelor ce ţin de competenţa organelor abilitate cu administrarea sau supravegherea zonelor de recreere;
promovarea unui mod de viaţă sănătos cu antrenarea populaţiei la luarea deciziilor.
III. Cerinţe privind amplasarea şi amenajarea zonelor
de recreere aferente bazinelor acvatice
7. Zonele destinate recreerii se amplasează în preajma bazinelor acvatice cu cele mai avantajoase elemente naturale: păduri, relief favorabil, lipsa posibilităţii alunecărilor de teren şi a torentelor mari de apă, un regim hidrologic avantajos (viteza cursului apei să nu fie mai mare de 0,5m/sec, să nu oscileze brusc nivelul apei). Terenul se va selecta cu respectarea prevederilor Legii cu privire la zonele şi fîşiile de protecţie a apelor rîurilor şi bazinelor de apă nr.440-XIII din 27 aprilie 1995.  
8. Obiectivele acvatice trebuie să întrunească următoarele cerinţe:
calitatea apei şi starea sanitară a teritoriului aferent bazinului acvatic  să corespundă prevederilor prezentului Regulament şi altor norme igienice în vigoare;
existenţa sau posibilitatea construcţiei căilor de acces;
malurile şi fundul bazinului acvatic să dispună de un relief inofensiv (absenţa gropilor, pietrelor ascuţite etc.).
9. În zonele de recreere şi odihnă aferente bazinelor acvatice se interzice amplasarea:
unităţilor de transport;
întreprinderilor care poluează apa, aerul, solul sau produc zgomot şi vibraţii;
unităţilor zootehnice;
staţiilor de epurare a apelor uzate şi a depozitelor cu deşeuri solide;
unităţilor pentru staţionarea, încărcarea, descărcarea şi repararea navelor;
depozitelor de păstrare a produselor petroliere, pesticidelor  şi îngrăşămintelor minerale;
punctelor de spălare a mijloacelor de transport şi de deservire tehnică.
10. În zonele de recreere se interzice tăierea spaţiilor verzi, iar în procesul funcţionării se va asigura amenajarea şi protecţia acestor spaţii.
11. În hotarele zonelor de recreere se interzice creşterea şi înmulţirea păsărilor înotătoare.
12. Selectarea şi repartizarea locurilor pentru zonele de recreere aferente bazinelor acvatice se va efectua în baza avizului pozitiv al centrului teritorial/de performanţă de sănătate publică.
   
[Pct.12 modificat prin HG384 din 12.05.10, MO78-80/21.05.10 art.455]
13. În conformitate cu cerinţele în vigoare, teritoriul destinat plajei din preajma bazinului acvatic trebuie să dispună de o suprafaţă de cel puţin 4 m2 pentru o persoană, iar hotarele zonei de scăldat să fie marcate cu semne de recunoaştere. Mărimea zonei de protecţie sanitară pentru plaja zonei de recreere va constitui cel puţin 50 m de la hotarul plajei (în toate direcţiile), inclusiv pe suprafaţa apei.
14. Fundul bazinului acvatic al zonei de recreere destinate pentru copii trebuie să fie uşor înclinat, avînd o adîncime de  0,40-0,70 m.
15. Teritoriul plajei trebuie să includă următoarele zone:
zona de odihnă - 40-60%;
zona de deservire  (vestiar, clădiri de locaţie, bufet, chioşcuri) - 5-8%;
zona sportivă (tenis, volei, turn pentru sărituri în apă, staţie cu bărci etc.) - 10%;
zona verde - 20-40%;
sectorul pentru copii - 5-7%.
16. Zona de recreere va fi amenajată cu următoarele construcţii utilitare:
instalaţii de alimentare cu apă potabilă. Calitatea apei şi numărul instalaţiilor trebuie să corespundă cerinţelor igienice în vigoare - 1 instalaţie pentru 100 locuri de odihnă;
toalete publice amenajate cu canalizaţie şi locuri pentru colectarea deşeurilor. Numărul toaletelor trebuie să corespundă  cerinţelor igienice în vigoare - o cabină pentru 75 de locuri de odihnă;
instalaţii de acumulare a apelor uzate menajere prin sisteme de evacuare a acestora în afara zonei de recreere;
cabine pentru schimb şi instalaţii pentru duşuri, asigurate cu apă potabilă. Numărul lor trebuie să corespundă cerinţelor igienice în vigoare - 1 instalaţie pentru 50 locuri de odihnă de pe plajă. Suprafaţa cabinelor de schimb va fi de cel puţin 1,5m2.
17. Pe teritoriul  plajei trebuie să fie prevăzut un cabinet medical cu staţie de salvare.
18. Pubelele destinate pentru colectarea reziduurilor menajere urmează a fi amplasate pe suprafeţe betonate cu acces liber pentru transportul specializat din considerentul o pubelă pentru 250m2 ai teritoriului plajei, amplasate la o distanţă  de cel puţin 10 m de la hotarul apei. Evacuarea reziduurilor menajere trebuie să se efectueze zilnic.
19. În zonele de recreere de importanţă naţională se vor institui posturi de poliţie pentru efectuarea pazei-patrulării în regim non-stop.
20. Zonele de recreere vor fi amenajate cu utilaj de iluminare.
21. În apropierea zonelor de recreere vor fi prevăzute parcări auto. Suprafaţa parcărilor auto va corespunde cerinţelor în vigoare cu asigurarea a 25m2 pentru un automobil. Parcările auto cu capacitatea de pînă la 100 unităţi trebuie să fie amplasate la distanţa de 25 m, avînd capacitatea mai mult de 100 auto - 50m de la hotarul stabilit al zonei  de recreere. Suprafaţa zonei de protecţie sanitară a parcărilor auto trebuie să fie înverzită.
22. Zona de recreere cu plajă va fi amenajată conform unui proiect coordonat în modul stabilit şi va fi pusă în funcţiune în baza autorizaţiei sanitare eliberate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică.
    [Pct.22 modificat prin HG1090 din 18.12.17,MO440/20.12.17 art.1214]
    [Pct.22 modificat prin HG384 din 12.05.10, MO78-80/21.05.10 art.455]
IV. Cerinţe igienice faţă de bazinele acvatice
folosite pentru odihnă şi recreere
23. Se interzice deversarea fără epurare în bazinele acvatice folosite pentru recreere a tuturor tipurilor de ape uzate industriale, inclusiv de la unităţile industriale, zootehnice, agricole şi medicale, indiferent de apartenenţa lor departamentală.
24. Locul de deversare a apelor uzate epurate trebuie să fie amplasat în aval după curentul rîului faţă de plajă, ţinînd cont de posibilităţile curentului inversat al apei din cauza vînturilor. Locul de deversare a apelor uzate în bazinele cu apă stătătoare sau cu scurgere redusă (lacuri, bazine de acumulare a apei), folosite pentru plajă, trebuie să fie stabilit în baza datelor igienice, meteorologice şi hidrologice (inclusiv posibilitatea cursului inversat al apei), în scopul evitării influenţei negative asupra condiţiilor de utilizare a apei de către populaţie.
25. În zona de scăldat nu se admite transportul acvatic, cu excepţia celui  de salvare.
26. Stabilirea indicatorilor de control, în condiţii de laborator, al calităţii factorilor de mediu din zonele de recreere aferente obiectivelor acvatice se efectuează de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică.
    [Pct.26 modificat prin HG1090 din 18.12.17,MO440/20.12.17 art.1214]
    [Pct.26 modificat prin HG384 din 12.05.10, MO78-80/21.05.10 art.455]
27. Conţinutul şi proprietăţile apei din obiectivul acvatic trebuie să corespundă anexei nr.1 la Regulamentul igienic "Protecţia bazinelor de apă contra poluării" nr.06.6.3.23 din 3 iulie 1997, aprobat de Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova.  
28. Nisipul plajei nu trebuie să conţină germeni patogeni, ouă de geohelminţi şi candide patogene.
29. În cazul depistării germenilor patogeni (Salmonele, Shighele, Enterovirusuri, stafilococi, vibrionul holeric NON-0I etc.), a altor germeni ce indică o poluare recentă cu fecalii, Agenția Națională pentru Sănătate Publică va suspenda activitatea plajei şi va indica asanarea obiectivului acvatic. În cazul nedepistării în apă a germenilor patogeni şi a unei situaţii epidemiologice favorabile, se admite creşterea numărului de bacterii coliforme lactozopozitive în conformitate cu cerinţele igienice în vigoare. Decizia privind funcţionarea ulterioară a plajei va fi luată de Agenția Națională pentru Sănătate Publică, după înlăturarea sursei de poluare, în baza rezultatelor investigaţiilor de laborator.
    [Pct.29 modificat prin HG1090 din 18.12.17,MO440/20.12.17 art.1214]
    [Pct.29 modificat prin HG384 din 12.05.10, MO78-80/21.05.10 art.455]
V. Supravegherea stării sanitare a zonelor de recreere
aferente bazinelor acvatice şi responsabilităţi
30. Controlul stării sanitare a bazinelor acvatice a plajei şi instalaţiilor amplasate în teritoriu este exercitat de către centrele teritoriale/de performanţă de sănătate publică, conform legislaţiei sanitare.
    [Pct.30 în redacţia HG384 din 12.05.10, MO78-80/21.05.10 art.455]
31. Organele şi întreprinderile care gestionează zonele de recreere a bazinelor acvatice, pînă la deschiderea sezonului de scăldat, trebuie să dispună în mod obligatoriu de autorizaţie sanitară de funcţionare, eliberată de centrele de medicină preventivă teritoriale.
32. Suportul metodologic privind optimizarea funcţionării zonelor de recreere aferente bazinelor acvatice cu statut de zone turistice este asigurat de către Agenţia Naţională de Turism, în limita competenţei sale, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
33. Controlul calităţii apei bazinelor acvatice se efectuează în baza indicatorilor specificaţi în anexa nr.1 la Regulamentul igienic "Protecţia bazinelor de apă contra poluării" nr.06.6.3.23 din 3 iulie 1997, aprobat de Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova.
34. Anual, pînă la începutul sezonului de scăldat, se colectează probe de apă şi sol din limitele fiecărei zone de recreere aferente bazinelor acvatice.
35. În perioada sezonului de scăldat se colectează probe în cel puţin 2 puncte, luîndu-se în considerare caracterul, suprafaţa şi intensitatea folosirii zonei de recreere.
36. Frecvenţa colectării probelor se stabileşte de către centrele teritoriale/de performanţă de sănătate publică, dar cel puţin de 2 ori la toţi indicatorii - pînă la începutul sezonului şi lunar - în timpul sezonului de scăldat.
    [Pct.36 modificat prin HG384 din 12.05.10, MO78-80/21.05.10 art.455]
37. Amenajarea şi securitatea funcţionării zonelor de recreere aferente bazinelor acvatice se efectuează de organele, întreprinderile şi beneficiarii la balanţa cărora se află aceste zone.
    38. Persoanele juridice sau fizice care au încălcat prevederile prezentului Regulament  sau au comis acte contravenţionale ce au condus la poluarea zonelor de recreere şi/sau au afectat starea de sănătate a populaţiei, poartă răspundere administrativă sau penală în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr.737
din 11iunie  2001
Lista zonelor de recreere aferente bazinelor acvatice
de importanţă naţională

Nr. d/o Denumirea zonei Locul amplasării Responsabili de funcţionare
1. Zona de odihnă "Vadul lui Vodă" or. Vadul lui Vodă, mun. Chişinău Primăria or. Vadul lui Vodă, Primăria
mun. Chişinău, Holdingul "Moldsindbalneotur", Agenţia Naţională de Turism,
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale
2. Zona de odihnă "Costeşti" or. Costeşti, mun. Bălţi Consiliul municipal Bălţi,  primăria or. Costeşti, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale
3. Zona de odihnă "Holercani" com. Holercani, mun. Chişinău Cancelaria de Stat
4. Zona de odihnă "Vatra" or. Vatra, mun. Chişinău Primăria mun. Chişinău, primăria or. Vatra,
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
5. Zona de odihnă "Soroca" or. Soroca
Consiliul raional Soroca, primăria mun. Soroca,Holdingul "Moldsindbalneotur",
Agenţia Naţională de Turism,
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
6. Zona de odihnă "Dubăsari" or. Dubăsari Organele administraţiei publice locale,
Holdingul "Moldsindbalneotur",
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
7. Zona de odihnă "Tiraspol " or. Tiraspol Organele administraţiei publice locale,
Holdingul "Moldsindbalneotur",
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
8. Zona de odihnă "Bender" or. Bender Organele administraţiei  publice locale, Holdingul "Moldsindbalneotur",
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

[Anexa nr.2 modificată prin HG1090 din 18.12.17,MO440/20.12.17 art.1214]