HGM870/2004
ID intern unic:  305232
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 870
din  28.07.2004
despre aprobarea Normelor provizorii de cheltuieli în bani pentru
elevii (studenţii) orfani şi cei aflaţi sub tutelă/curatelă din şcolile profesionale
 şi de meserii,instituţiile de învăţămînt mediu despecialitate şi superior
universitar, şcolile de tip internat şi casele de copii
Publicat : 06.08.2004 în Monitorul Oficial Nr. 132-137     art Nr : 1045
    HG358 din 03.04.07, MO47-49/06.04.07 art.377
    Notă:
   
În titlul şi în textul Hotărîrii, după cuvîntul „tutelă” se introduce cuvîntul „/curatelă” prin HG1182 din 20.10.08, MO190-192/24.10.08 art.1188
    În denumire şi în tot textul hotărîrii, cuvintele "superior universitar" se substituie prin cuvîntul "superior" prin HG347/28.03.07, MO47-49/06.04.07 art.367      

    Întru protecţia socială a copiilor orfani şi a celor aflaţi sub tutelă/curatelă din instituţiile de învăţămînt, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
   1. Se aprobă Normele provizorii de cheltuieli în bani pentru elevii (studenţii) orfani şi cei aflaţi sub tutelă/curatelă din şcolile profesionale şi de meserii, instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate şi superior, şcolile de tip internat şi casele de copii, conform anexei.
    2. Ministerele interesate, în comun cu Ministerul Finanţelor, vor identifica sursele de finanţare necesare pentru punerea în aplicare a Normelor provizorii de cheltuieli.
    Ministerul Finanţelor va ţine cont de Normele provizorii de cheltuieli aprobate, la stabilirea relaţiilor bugetului de stat cu bugetele unităţilor administrativ-teritoriale.
   
[Pct.2 modificat prin HG1182 din 20.10.08, MO190-192/24.10.08 art.1188]
    3. Normele provizorii de cheltuieli pentru protecţia socială a copiilor orfani şi a celor aflaţi sub tutelă/curatelă din instituţiile de învăţămînt se vor pune în aplicare cu începere de la 1 ianuarie 2005.

    PRIM-MINISTRU                                      Vasile TARLEV
    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru                                         Valerian Cristea
    Ministrul educaţiei                                       Valentin Beniuc
    Ministrul finanţelor                                      Zinaida Grecianîi
    Ministrul muncii
    şi protecţiei sociale                                      Valerian Revenco
    Ministrul sănătăţii                                        Andrei Gherman

    Chişinău, 28 iulie 2004.
    Nr. 870.
Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr. 870
din 28 iulie 2004
Normele provizorii de cheltuieli în bani pentru elevii (studenţii) orfani
şi cei aflaţi sub tutelă/curatelă din şcolile profesionale şi de meserii, instituţiile
de învăţămînt mediu de specialitate şi superior, şcolile de tip internat şi casele de copii1
 
Nr. d/o Tipurile de cheltuieli Perioada pentru care se acordă

Normele de cheltuieli pentru un elev (student), lei

1.

Ajutor material pentru îmbrăcăminte, încălţăminte şi inventar moale la începutul anului de studii

Anual
3000,0
2.

Indemnizaţie pentru materiale didactice, inventar gospodăresc, obiecte de igienă personală şi medicamente pentru elevii (studenţii) orfani 2

Lunar
250,0
3.

Ajutor material la sfîrşitul anului de studii

Anual
1000,0
4.

Cheltuieli pentru alimentaţie

Pentru  o  zi  (pe parcursul anului calendaristic)

35,0
5.
Indemnizaţie la absolvirea:

 a) şcolii de tip internat sau a casei de copii;

 b) scolii profesionale şi de meserii, a instituţiei medii de specialitate sau a instituţiei de învăţămînt superior

Unică
5000,0
 
 
 
 
 
 
 
10000,0
6.

Indemnizaţie pentru elevii (studenţii) care nu primesc burse de studii 3

Lunar (cu excepţia vacantei de vară)
300,0
7.

Indemnizaţie pentru locaţiunea locuinţei *

Lunar
500,0
8.

Indemnizaţie pentru realizarea cercetărilor şi editarea tezei de licenţă în ultimul an de studii

Unică
500,0
9.

Indemnizaţie pentru achitarea taxei de obţinere a buletinului de identitate

Unică
130,0
10.

Indemnizaţie pentru perfectarea paşaportului pentru elevii (studenţii) delegaţi la studii peste hotarele Republicii Moldova de către Ministerul Educaţiei şi Tineretului

Unică
250,0

    1 Elevii orfani şi cei aflaţi sub tutelă/curatelă din instituţiile de învăţămînt de tip internat, discipolii caselor de copii beneficiază de indemnizaţie pentru achitarea taxei de perfectare a buletinului de identitate şi de indemnizaţie unică la absolvirea instituţiei.
    2 Elevii (studenţii) aflaţi sub tutelă/curatelă din şcolile profesionale şi de meserii, instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate şi superior beneficiază de dreptul la această indemnizaţie după împlinirea vîrstei de 18 ani.
    3 Indemnizaţia lunară pentru cei care nu primesc burse de studii se acordă elevilor (studenţilor) orfani şi celor aflaţi sub tutelă/curatelă din instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate şi superior cu reuşita care nu intră în plafonul de acordare a burselor, stabilit de legislaţie.
    4 Indemnizaţia lunară pentru locaţiunea locuinţei se acordă elevilor (studenţilor) orfani şi celor aflaţi sub tutelă/curatelă din instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate şi superior în cazul în care instituţia de învăţămînt respectivă nu dispune de cămin sau acesta nu funcţionează.

    [Anexa în redacţia HG1182 din 20.10.08, MO190-192/24.10.08 art.1188]
    [Anexa modificată prin HG1494 din 27.12.07, MO51-54/14.03.08 art.321]
    [Anexa în redacţia HG358/03.04.07, MO47-49/06.04.07 art.377]