HGM920/2005
ID intern unic:  305510
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 920
din  30.08.2005
cu privire la Nomenclatorul
autorizaţiilor, permisiunilor şi certificatelor eliberate de către
autorităţile administrative centrale şi organele subordonate acestora
persoanelor juridice şi fizice pentru practicarea activităţii antreprenoriale
Publicat : 23.09.2005 în Monitorul Oficial Nr. 126-128     art Nr : 1047
    HG480 din 28.04.07, MO67-69/18.05.07 art.523
    HG85 din 26.01.07, MO14-17/02.02.07 art.99
    HG758 din 04.07.06, MO106-111/14.07.06 art.813


    Întru executarea prevederilor Legii nr.424-XV din 16 decembrie 2004 privind revizuirea şi optimizarea cadrului normativ de reglementare a activităţii de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.1-4, art.16) şi a hotărîrilor Guvernului nr.395 din 1 aprilie 2003 "Privind reglementarea controalelor" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.62-66, art.413) şi nr.141 din 17 februarie 2004 "Despre reforma reglementării de stat a activităţii antreprenoriale" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.35-38, art. 274), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
   1. Se aprobă Nomenclatorul autorizaţiilor, permisiunilor şi certificatelor, eliberate de către autorităţile administrative centrale şi organele subordonate acestora persoanelor fizice şi juridice pentru practicarea activităţii antreprenoriale (se anexează).
    2. Se stabileşte că plata pentru eliberarea autorizaţiilor, permisiunilor şi certificatelor de către autorităţile administrative centrale şi organele subordonate acestora persoanelor fizice şi juridice în vederea practicării activităţii antreprenoriale se percepe doar în cazurile în care această plată este prevăzută de legislaţie. În toate celelalte cazuri, autorizaţiile, permisiunile şi certificatele, în scopul menţionat, se eliberează gratuit.
      3. Autorităţile administrative centrale, specificate în Nomenclator, şi organele subordonate acestora:
     vor elibera autorizaţiile, permisiunile şi certificatele respective în termen de cel mult 10 zile lucrătoare din data depunerii cererii şi a documentelor necesare de către solicitanţi, dacă în legile respective sau în acordurile şi convenţiile internaţionale nu este prevăzut altfel;
     în termen de două luni, vor aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta hotărîre şi, de comun acord cu Ministerul Economiei şi Comerţului, vor întocmi listele exhaustive ale documentelor suplimentare necesare obţinerii de către solicitanţi a autorizaţiei, permisiunii şi certificatului, care urmează a fi publicate, în mod obligatoriu, în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    4. Prevederile hotărîrilor Guvernului şi ale actelor normative departamentale cu privire la eliberarea autorizaţiilor, permisiunilor şi certificatelor pentru practicarea activităţii antreprenoriale, precum şi tarifele pentru eliberarea acestora, care nu sînt incluse în Nomenclator, se consideră caduce.
       5. Nu se permite eliberarea autorizaţiilor, permisiunilor şi certificatelor care nu sînt incluse în Nomenclator, cu excepţia celor expres prevăzute de legislaţie.
Propunerile de modificare şi completare a Nomenclatorului pot fi înaintate Guvernului numai după coordonarea lor  cu Comisia de stat pentru reglementarea activităţii de întreprinzător, consultînd Patronatele.
     6. Întru executarea prevederilor art. 6, 7, 10 şi 20 alin.(1) din Legea nr.235-XVI din 20 iulie 2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător, autorizaţiile, permisiunile şi certificatele, care nu sînt stabilite expres în legi, se vor elibera de către autorităţile administraţiei publice centrale şi alte instituţii cu funcţii de reglementare şi control numai pînă la data intrării în vigoare a legii menţionate. Această condiţie se referă şi la actele de autorizare, care se eliberează cu plată, dacă mărimea plăţii nu este stabilită de lege.
    [Pct.6 introdus prin HG480 din 28.04.07, MO67-69/18.05.07 art.523; pct.(6-7) devin pct.(7-8)]
    7. Se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale să se călăuzească de prevederile prezentei hotărîri.
    8. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Economiei şi Comerţului.

    PRIM-MINISTRU                                                   Vasile TARLEV
    Contrasemnează:
    Ministrul economiei
    şi comerţului                                                               Valeriu Lazăr

    Chişinău, 30 august 2005.
    Nr. 920.

    nomenclator
    [Nomenclatorul modificat prin HG318 din 23.05.17, MO162-170/26.05.17 art.400]
    [Nomenclatorul modificat prin HG51 din 16.01.13, MO15-17/22.01.13 art.89]
    [Nomenclatorul modificat prin HG925 din 12.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1013]
    [Nomenclatorul modificat prin HG793 din 02.12.09, MO174-176/04.12.09 art.875]
    [Nomenclatorul modificat prin HG291 din 15.04.09, MO80-81/24.04.09 art.342]
    [Nomenclatorul modificat prin HG1402 din 09.12.08, MO221-222/12.12.08 art.1410]
    [Nomenclatorul modificat prin HG1183 din 20.10.08, MO190-192/24.10.08 art.1189]
    [Nomenclatorul modificat prin HG890 din 07.08.07, MO127-130/17.08.07 art.933]
    [Nomenclatorul modificat prin HG480/28.04.07, MO67-69/18.05.07 art.523]
    [Nomenclatorul modificat prin HG85/26.01.07, MO14-17/02.02.07 art.99]
    [Nomenclatorul modificat prin HG758/04.07.06, MO106-111/14.07.06 art.813]