HGO978/2004
ID intern unic:  305831
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 978
din  02.09.2004
privind stabilirea moratoriului la modificarea tramei stradale şi amplasarea construcţiilor
în centrul istoric şi în spaţiile verzi ale mun. Chişinău
Publicat : 10.09.2004 în Monitorul Oficial Nr. 168     art Nr : 1158
În temeiul Hotărîrii Guvernului nr. 633 din 8 iunie 2004 "Despre aprobarea Planului de acţiuni pentru asigurarea respectării prevederilor Legii nr. 835-XIII din 17 mai 1996 privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului şi ale altor acte legislativ-normative conexe" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 96-99, art. 790), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se acordă statut de zonă protejată de importanţă naţională:
centrului - nucleul istoric al mun. Chişinău, amplasat în perimetrul străzilor A. Mateevici - C. Stere - A. Şciusev - Mihai Viteazul - Sf. Andrei - I. Zaikin - Albişoara - Izmail - Ştefan cel Mare şi Sfînt - Ciuflea - Bucureşti - L. Tolstoi - Izmail, şi fondului istoric construit, nominalizate la poziţiile 308 şi 283 din Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului 1531-XII din 22 iunie 1993;
spaţiilor verzi din categoriile de funcţionalitate, clasificate conform art. 16 al Legii nr. 591-XIV din 23 septembrie 1999, constituite din grădini, parcuri, păduri-parcuri şi scuaruri, aprobate şi delimitate prin decizia Primăriei mun. Chişinău nr. 19/1 din 28 septembrie 2000.
2. Pînă la elaborarea şi aprobarea Planului urbanistic general al mun. Chişinău:
se declară moratoriu la modificarea tramei stradale în centrul-nucleul istoric al mun. Chişinău, situat în perimetrul străzilor nominalizate la pct. 1;
amplasarea obiectelor pe teritoriul centrului istoric şi în spaţiile verzi indicate la pct. 1 se va efectua în baza planurilor urbanistice de detaliu, elaborate din contul beneficiarilor, care vor fi coordonate cu Departamentul Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului, Ministerul Culturii, Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale şi aprobate de Consiliul municipal Chişinău;
se interzice amplasarea obiectelor noi pe terenurile aferente blocurilor locative destinate deservirii acestora (sport, odihnă, uscatul rufelor, gazoane etc.), precum şi pe terenurile aferente instituţiilor preşcolare, de învăţămînt, de cercetări ştiinţifice, instituţiilor sanitare şi curative, automagistralei de importanţă internaţională or. Chişinău - Aeroport.
3. Primăria mun. Chişinău:
va crea Fondul de conservare, renovare şi modernizare a centrului istoric al mun. Chişinău, care va funcţiona pe baza unui statut aprobat de Guvern, cu stabilirea structurii de administrare, a controlului asupra modului de formare şi a principiilor de alocare a banilor din acest fond;
va asigura conservarea şi ocrotirea monumentelor de istorie, cultură şi arhitectură pe care le gestionează, integritatea şi protecţia spaţiilor verzi şi a zonelor lor de protecţie, va delimita în natură hotarele acestora cu borne de hotar şi panouri informaţionale, va repartiza terenuri noi pentru extinderea spaţiilor verzi, va ţine cadastrul şi va efectua monitoringul spaţiilor verzi.
4. Ministerul Culturii, în comun cu Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Primăria mun. Chişinău, va efectua, în termen de şase luni, studiile de verificare, actualizare şi completare a Registrului monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, care va fi înaintat pentru reaprobare.
5. Primăria mun. Chişinău, în comun cu Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale şi Departamentul Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului, va revedea hotarele spaţiilor verzi existente în municipiu, în scopul respectării restricţiilor şi interdicţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare.
6. Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale vor asigura respectarea strictă a interdicţiilor stipulate în documentaţiile de urbanism pentru aceste zone, reflectîndu-le în actele eliberate persoanelor fizice şi juridice (certificate de urbanism şi autorizaţii de construire).
7. În scopul adoptării deciziilor coordonate întru realizarea măsurilor stipulate în prezenta hotărîre, Departamentul Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului va institui o comisie interdepartamentală, formată din specialiştii Departamentului, Primăriei mun. Chişinău, Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale şi ai Ministerului Culturii.
8. Controlul asupra realizării prezentei hotărîri se pune în sarcina Departamentului Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului, Primăriei mun. Chişinău, Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale şi a Ministerului Culturii.
PRIM-MINISTRU                                                  Vasile TARLEV
Contrasemnează:
Ministrul culturii                                                Veaceslav Madan
Ministrul ecologiei
şi resurselor naturale                                   Constantin Mihailescu
Chişinău, 2 septembrie 2004.
Nr. 978.