HKK15/2002
ID intern unic:  305954
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CURTEA DE CONTURI
HOTĂRÎRE Nr. 15
din  14.02.2002
rrivind rezultatele controlului asupra unor aspecte ale activităţii
sistemului de aprovizionare cu gaze naturale a Republicii Moldova
Publicat : 28.03.2002 în Monitorul Oficial Nr. 43-45     art Nr : 11
Curtea de Conturi a Republicii Moldova, în prezenţa directorului general al Departamentului Privatizării dl N.Gumenîi, vicedirectorului Departamentului Privatizării dl Şt.Grebencea, vicedirectorului S.R.L. "Moldovatransgaz" dl I.Cazacu şi contabilului-şef dl Gr. Bulgari, şefului Departamentului finanţe, evidenţă contabilă şi gestiune al S.A. "Moldova-Gaz" dl V.Axiuc, şefului Departamentului dezvoltării sectorului real al Ministerului Economiei dl D.Barbalat, şefului de direcţie la Ministerul Energeticii dna E.Bordeian, vicepreşedintelui Camerei Înregistrării de Stat dl P.Şeremet, a examinat rezultatele controlului asupra faptelor expuse în Actul de control privind activitatea sistemului de aprovizionare cu gaze naturale a Republicii Moldova şi
a   c o n s t a t a t:
Concernul de Stat "Moldova-Gaz" urma să fie creat în baza Decretului  Preşedintelui Republicii Moldova nr.140 din 18.05.94. Pentru executarea acestui Decret, la 10.08.94, Guvernul, prin Hotărîrea nr. 605, aprobă statutul acestuia, cu includerea în componenţa Concernului a 51 de întreprinderi specializate. Atît fondarea Concernului, cît şi principiile de includere şi ieşire a întreprinderilor în/din cadrul acestuia contravin prevederilor art. 22 din Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr. 845-XII din 03.01.92.
La momentul emiterii Decretului nominalizat, funcţiile de administrare a întreprinderilor din ramura de asigurare cu gaze naturale a economiei naţionale şi a populaţiei Republicii Moldova, inclusiv în or. Chişinău, le exercita Asociaţia Republicană de Producere "Moldova-Gaz", care activa din octombrie 1992. Pe parcursul anilor 1995-1996, aceasta a fost reorganizată în Concernul "Moldova-Gaz", întreprindere principală, fiind înregistrată ca agent economic la 19.01.96, cu capitalul statutar  de 24,3 mil. lei.
Concomitent, la 27.10.95, prin Hotărîrea Parlamentului nr. 611-XIII, conform Proiectului individual de reorganizare şi privatizare, întreprinderile din cadrul Cocernului de Stat "Moldova-Gaz", în afară de cele amplasate în stînga Nistrului, au fost reorganizate în societăţi pe acţiuni.
Anterior, la 07.10.94, Guvernul Republicii Moldova, prin Hotărîrea nr.749, a acceptat realizarea acordului dintre Societatea pe Acţiuni "Gazprom" din Rusia şi Concernul de Stat "Moldova-Gaz" privind crearea cu participarea acestuia a unei  societăţi pe acţiuni mixte. Acceptînd hotărîrea nominalizată a Guvernului,  la 06.12.94, Parlamentul a adoptat Hotărîrea nr. 305-XIII, conform căreia  părţii ruse urma să i se  transmită cu titlu de cotă-parte în capitalul social al societăţii pe acţiuni, în contul achitării datoriei Republicii Moldova faţă de S.A. "Gazprom", o parte din complexul patrimonial al Concernului de Stat "Moldova-Gaz".
Prin Hotărîrea Guvernului nr.302 din 12.05.95 (care, contrar prevederilor Legii nr. 173-XIII din 06.07.94, n-a fost publicată), a fost aprobat proiectul Contractului de constituire şi statutul Societăţii pe acţiuni mixte moldo-ruse de tip închis "Gazsnabtranzit", stabilindu-se că capitalul statutar se va forma din contul patrimoniului de stat al complexului Întreprinderii republicane a gazoductelor magistrale "Moldovatransgaz" şi Direcţiei regionale a gazoductelor magistrale "Tiraspoltransgaz", în proprietatea acesteia transmiţîndu-se patrimoniu  în sumă de 439,9 mil. lei (104,0 mil. dolari S.U.A.), această sumă fiind determinată prin negocieri de ambele părţi. Valoarea iniţială a patrimoniului a fost estimată în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 118 din 05.03.93, indexarea fondurilor fixe a fost calculată potrivit pct.2 (Anexa nr. 1) la aceasta, fără să se ţină cont de pct. 4 (Anexa nr.2), normele cărora sînt contradictorii. Însă, potrivit art.9 alin.2 din Legea privind investiţiile străine nr.998-XII din 01.04.92, depunerile în capitalul social al întreprinderii urmau să fie evaluate la preţuri mondiale. Faptul că patrimoniul transmis a fost estimat la preţuri mondiale nu se confirmă.
Conform actului de predare-primire din 12 februarie 1993, la situaţia din 01.01.93, Departamentului pentru gazificare al Republicii Moldova i-au fost transmise (de la balanţa UMG "Pricarpattransgaz") mijloace circulante şi fonduri fixe în valoare de 1132,5 mil. rub. (1132,5 mii lei), inclusiv fonduri fixe în sumă de 1055,8 mil. rub. (1055,8 mii lei). Prin urmare, la fondarea ÎM "Gazsnabtranzit" S.A. sumele nominalizate urmau să fie reflectate  în evidenţa contabilă a Întreprinderii republicane a gazoductelor magistrale "Moldovatransgaz". Însă, la momentul  calculării capitalului statutar al Societăţii pe acţiuni mixte moldo-ruse "Gazsnabtranzit" (01.10.94), o parte din valoarea patrimoniului primit de la UMG "Pricarpattransgaz" (gazoductele magistrale care traversau teritoriul Republicii Moldova pe partea malului drept al rîului Nistru, cu lungimea de 276,8 km, inclusiv porţiunile de gazoducte magistrale amplasate geografic pe teritoriul UTA Gagauz-Yeri, cu lungimea de 120,2 km şi porţiunile de gazoducte magistrale Ananiev-Tiraspol-Izmail, cu lungimea de 52,6 km, Şebelinca-Doneţk-Krivoi Rog-Izmail (ŞDKRI), cu lungimea de 51,2 km, Reni-Izmail, cu lungimea de 52,8 km, care traversau teritoriul Republicii Moldova pe partea malului drept al rîului Nistru, cu excepţia UTA Gagauz-Yeri), n-a fost reflectată în listele de estimare a mijloacelor fixe ale Întreprinderii "Moldovatransgaz" şi n-a fost inclusă în calcul.
În listele de evaluare a patrimoniului Direcţiei regionale a gazoductelor magistrale "Tiraspoltransgaz" au fost incluse porţiunile de gazoducte magistrale, amplasate geografic pe teritoriul UTA Gagauz-Yeri, cu lungimea de 120,2 km, care au fost  estimate la valoarea de 57,0 mil. lei, aceasta influenţînd asupra veridicităţii calculării cotelor-părţi ale fondatorilor, precum şi asupra mărimii datoriilor stinse pentru gaze, care au fost calculate în corespundere cu aportul patrimonial al Întreprinderii "Moldovatransgaz" şi întreprinderii "Tiraspoltransgaz" în patrimoniul Societăţii pe acţiuni mixte moldo-ruse de tip închis "Gazsnabtranzit".
Lipsa în evidenţa contabilă a întreprinderii "Moldovatransgaz" a porţiunilor de gazoducte magistrale cu lungimea de
126,7 km, amplasate pe teritoriul malului drept al rîului Nistru (fără gazoductele magistrale amplasate pe teritoriul UTA Gagauz-Yeri), inclusiv ATI -cu lungimea de 42,1 km, ŞDKRI - cu lungimea 41,6 km, RI -cu lungimea de 42,9 km, precum şi lipsa în listele de evaluare a porţiunii de gazoduct de 15 km, au dus la diminuarea valorii estimative a  cotelor-părţi ale fondatorilor în capitalul social al Întreprinderii mixte moldo-ruse "Gazsnabtranzit" S.A. şi la neachitarea unei părţi considerabile din datoriile Republicii Moldova faţă de Rusia.
Conform pct.2 lit. d) din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.302 din 12.05.95, cota Concernului de Stat "Moldova-Gaz" în capitalul statutar al Societăţii pe acţiuni "Gazsnabtranzit" se constituie din contul unei părţi a patrimoniului de stat al complexului Întreprinderii de stat a gazoductelor magistrale "Moldovatransgaz".
În decembrie 1995, Întreprinderea republicană a gazoductelor magistrale "Moldovatransgaz" a transmis de la balanţa sa la balanţa Concernului de Stat "Moldova-Gaz" patrimoniu în valoare de 118,8 mil. lei, care  este reflectat în evidenţa contabilă a acestuia ca investiţii pe termen lung în ÎM "Gazsnabtranzit" şi care, la rîndul său, a transmis-o în gestiune Întreprinderii "Moldovatransgaz".
Statutul Societăţii pe acţiuni mixte moldo-ruse de tip închis "Gazsnabtranzit" a fost înregistrat de către Camera Înregistrării de Stat pe lîngă Ministerul Justiţiei la 11.08.95 cu nr.177004806, denumirea acesteia la 12.11.97 fiind modificată în Întreprinderea mixtă moldo-rusă "Aprogaztranzit" S.A. Conform înţelegerii între părţi, după crearea întreprinderii nominalizate, coeficientul de calculare a penalităţii a fost micşorat de la 0,35 la sută la 0,05 la sută, pentru neachitarea în termen a valorii gazelor livrate în anul 1994. Ca rezultat, suma penalităţii a fost micşorată cu 81,2 mil. dol. SUA - de la 140,6 mil. dol. SUA la 59,4 mil. dol. SUA.
În scopul reducerii datoriilor la gaze faţă de S.A. "Gazprom", potrivit art.1 din Hotărîrea Parlamentului nr.1556-XIII din 26.02.98, s-a permis reorganizarea Concernului "Moldova-Gaz" prin comasarea acestuia cu S.A. "Aprogaztranzit" şi crearea unei noi societăţi pe acţiuni. Conform art. 4 din hotărîrea nominalizată, cota-parte a statului în capitalul social al societăţii nou-formate urma să constituie nu mai puţin de 35 la sută.
Prin Hotărîrea Guvernului nr.1068 din 21.10.98, a fost acceptată valoarea preliminară a proprietăţii complexului de gaze al republicii (la situaţia din 01.07.1997), depusă în capitalul social al societăţii nou-create, de 1332,9 mil. lei (290,6 mil. dolari SUA), inclusiv proprietatea amplasată pe teritoriul  Transnistriei - de 358,3 mil. lei (78,1 mil. dolari SUA), urmînd ca  Departamentul Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat să efectueze în anul 1999 reevaluarea bunurilor complexului de aprovizionare cu gaze al Republicii Moldova prin intermediul unei organizaţii internaţionale de audit, conform unei metodici reciproc acceptate în eventualitatea rectificării ulterioare a capitalului social, a cotelor-părţi şi a datoriilor la plata consumului de gaze naturale, pct. 3 alin.2 al hotărîrii rămînînd pînă în prezent neexecutat.
Conform contractului de constituire a Societăţii pe acţiuni mixte moldo-ruse de tip deschis "Moldova-Gaz", înregistrat la 25.05.99, în  capitalul social al societăţii 50 la sută aparţin S.A. "Gazprom",  36 la sută - Departamentului Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat şi  14 la sută -  Comitetului de administrare a proprietăţii din Transnistria.
Prin urmare, valoarea patrimoniului, inclusă în capitalul social al S.A. "Moldova-Gaz", fiind estimată la momentul fondării cu încălcarea prevederilor art.9 pct.2 din Legea privind investiţiile străine nr.998-XIII din 01.04.92, în prezent este diminuată.
La situaţia din 01.07.97, valoarea  gazoductelor magistrale ale Întreprinderii "Moldovatransgaz", inclusă în capitalul social al S.A. "Moldova-Gaz", a fost micşorată faţă de valoarea acestora, reflectată în evidenţa contabilă, la situaţia din 01.07.99, cu 30,6 mil. lei, iar  valoarea iniţială a gazoductelor liniare - cu 31,6 mil. lei, fapt care a dus la diminuarea valorii patrimoniului complexului republican de aprovizionare cu gaze cu aceeaşi mărime. Prin urmare, s-a efectuat calcularea incorectă a cotelor-părţi ale fondatorilor în capitalul statutar al întreprinderii mixte şi a fost considerabil redusă suma plăţilor achitate pentru gazul primit din Rusia.
Revizii economico-financiare mai ample la agenţii economici din sistemul de aprovizionare cu gaze naturale a necesităţilor Republicii Moldova au fost efectuate de către Departamentul Control Financiar şi Revizie, pe marginea cărora au fost întreprinse măsurile de rigoare.
Neajunsurile şi încălcările depistate în activitatea sistemului de aprovizionare cu gaze naturale a Republicii Moldova sînt o consecinţă a organizării nesatisfăcătoare a activităţii întreprinderilor din ramură, a lipsei de responsabilitate şi a nerespectării de către persoanele cu funcţii de răspundere (dl M. Lesnic, dl I. Grîu, dl V. Piankov, dl V. Kiisvik, dna L. Raşcu, dl Gh. Beliciuc, dl Gr. Bulgari) a legislaţiei în vigoare, lipsei de control din partea Departamentului Privatizării asupra gestionării patrimoniului de stat, aceasta ducînd la diminuarea valorii patrimoniului complexului republican de aprovizionare cu gaze, calcularea incorectă a cotelor-părţi ale fondatorilor în capitalul statutar al S.A "Moldova-Gaz" şi reducerea sumei plăţilor achitate pentru gazul primit din Rusia.
Curtea de Conturi, ţinînd cont de încălcările şi neajunsurile depistate în activitatea sistemului de aprovizionare cu gaze naturale a Republicii Moldova, în conformitate cu art.25 din Legea privind Curtea de Conturi nr.312-XIII din 08.12.94,
h o t ă r ă ş t e:
1.  Se menţionează activitatea nesatisfăcătoare a persoanelor cu funcţii de răspundere ale  S.A. "Moldova-Gaz" (dl M. Lesnic, dl I. Grîu, dl V. Piankov, dl V. Kiisvik, dna L. Raşcu) şi S.R.L. "Moldovatransgaz" (dl Gh. Beliciuc, dl Gr.Bulgari) la gestionarea patrimoniului de stat, calcularea incorectă a cotei-părţi a statului în capitalul social al S.A "Moldova-Gaz".
2.  Se ia act că dl M. Lesnic, dl I. Grîu şi dna L.Raşcu în prezent nu mai deţin funcţiile, respectiv, de preşedinte, vicepreşedinte al Consiliului de administrare al S. A. "Moldova-Gaz" şi de contabil-şef.
3.  Se propune adunării generale a acţionarilor S.A. "Moldova- Gaz" (dl S. Furdui) întreprinderea măsurilor în vederea lichidării încălcărilor şi neajunsurilor depistate în activitatea S.A. "Moldova-Gaz", în conformitate cu legislaţia în vigoare.
4.  Se ia act că Departamentul Control Financiar şi Revizie a efectuat revizia activităţii economico-financiare a agenţilor economici din sistemul de aprovizionare cu gaze naturale a Republicii Moldova, pe marginea căreia au fost întreprinse măsurile de rigoare, inclusiv remiterea materialelor în organele de drept.
5.  Se informează Guvernul despre rezultatele controlului Curţii de Conturi asupra activităţii sistemului de aprovizionare cu gaze naturale a Republicii Moldova şi reieşind din acestea se propune să întreprindă măsuri în vederea determinării corecte a cotei-părţi a statului în S.A. "Moldova-Gaz", în conformitate cu legislaţia în vigoare.
6.  Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţa Preşedintelui Republicii Moldova şi  Parlamentului.
7.  Despre executarea pct.3 şi 5 Curtea de Conturi va fi informată în termen de 2 luni.
8.  Prezenta hotărîre este obligatorie pentru executare.

    PREŞEDINTELE
    CURŢII DE  CONTURI                      Vasile PENTELEI

    Chişinău, 14 februarie 2002.
    Nr. 15.