HPA600/1991
ID intern unic:  306540
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 600
din  11.06.1991
despre punerea în aplicare a Legii republicii Moldova
"Cu privire la Banca Naţională de Stat a Moldovei"
Publicat : 11.06.1991 în B.Of. Nr. 000

   
Abrogată prin LP548-XIII din 21.07.95, MO56-57/12.10.95 art.624

    Parlamentul Republicii Moldova hotărăşte:
1. Legea Republicii Moldova  "Cu privire la Banca Naţională de Stat a Moldovei" intră în vigoare din ziua publicării ei.
2. Banca Republicană din Mpldova a Băncii de Stat a U.R.S.S. se reorganizează în Banca Naţională de Stat a Moldovei din ziua fondării ei.
3. Pînă la momentul în care legislaţia Republicii Moldova va fi pusă în concordanţă cu Legea sus-numită se vor aplica actele legislative în vigoare, referitoare la bănci şi la activitatea bancară, ce nu contravin acestei legi.
4.În subordonarea Băncii Naţionale de Stat a Moldovei vor trece: Direcţia din Moldova de încasare şi transportate a valorilor, Centrul de calcul, filialele depzitului central de pe lîngă Banca de Stat a U.R.S.S. de pe teritoriul Republicii Moldova.
5. Banca Naţională de Stat a Moldovei:
a) va lua în primire de la Banca Republicană din Moldova a Bancii de Stat a U.R.S.S. clădirile, construcţiile, mijloacele fixe şi cele circulante, conform situaţiei de la 1 octombrie 1990;
b) va prezenta într-un termen de două luni Parlamentului Republicii Moldova componenţa personală a Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale de stat a Moldovei;
c) va crea, pînă la finele anului 1991, serviciul de contabili-experţi pentru exercitarea controlului asupra activităţii comerciale a băncilor. Pînă la crearea ei funcţiile serviciului vor fi exercitate de către organizaţia de revizie a Băncii Naţionale de Stat a Moldovei;
d) va elabora pînă la 10 iulie 1991 şi va prezenta spre aprobare Parlamentului Republicii Moldova statutul său;
e) va elabora şi va aproba regulamentele şi instrucţiunile necesare pentru exercitarea funcţiilor sale;
f) pînă la intrarea în vigoare  a regulamentelor şi instrucţiunilor indicate în puctul "e" al prezentei hotărîri se va conduce de regulamentele stabilite de legislaţia U.R.S.S. privitor la:
- reglementarea circulaţiei banilor de către Banca de Stat a U.R.S.S.
- modul de eliberare a împrumuturilor şi de efectuare a decontărilor:
g) va stabili modul şi sfera de aplicare a valutei străine şi a instrumentelor de plată în monedă naţională şi valută străină  pe teritoriul Republicii Moldova .
6. Guvernul Republicii Moldova.
a) va pune hotărîrile sale în concordanţă cu Legea Republicii Moldova "Cu privire la Banca Naţională de Stat a Moldovei"
b) va reexamina  şi va anula actele normative ale ministerilor, departamentelor şi instituţiilor din republică, ce contravin Legii Republicii Moldova "Cu privire la Banca Naţională de Stat a Moldovei".
c) în comun cu Banca Naţională de Stat a Moldovei va elabora, pî nă la finele anului 1991, un program complex de informatică şi computerizare a sistemului bancar din Republica Moldova, folosind canalele de legătură prin satelit şi atrăgînd ministerile  şi instituţiile respective la îndeplinirea acestui program;
d) în termen de o lună va prezenta Parlamentului Republicii Moldova propuneri în vederea punerii în concordanţă a actelor legislative ale Republicii Moldova cu Legea Republicii Moldova "Cu privire la Banca Naţională de Stat a Moldovei".
c) în comun cu Banca Naţională.

Preşedintele Parlamentului
Republicii Moldova                               Alexandru MOŞANU

Chişinău, 11 iunie
Nr.600-XII.