HPA445/1995
ID intern unic:  306767
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 445
din  05.05.1995
cu privire la aprobarea Concepţiei securităţii naţionale a
Republicii Moldova şi la formarea Consiliului coordonator pentru
elaborarea proiectelor de legi şi altor acte normative care vor
reglementa construcţia, pregătirea şi folosirea Forţelor
Publicat : 29.06.1995 în Monitorul Oficial Nr. 35     art Nr : 399     Data intrarii in vigoare : 29.06.1995
Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
Art. 1. - Se  aprobă  Concepţia securităţii naţionale a Republicii Moldova (se anexează).
Art. 2. - Se formează Consiliul coordonator pentru elaborarea proiectelor de legi şi altor acte normative care vor reglementa construcţia, pregătirea şi folosirea Forţelor Armate în următoarea componenţă:
Preşedinte
ANDRONIC Nicolae               - vicepreşedinte al Parlamentului
Vicepreşedinte
UNGUREANU Ion                  - preşedinte al Comisiei pentru securitatea
                                                        statului şi asigurarea ordinii publice Secretar
ZAVGORODNÎI Vitalie           - consultant în Comisia pentru securitatea
                                                         statului şi asigurarea ordinii publice
Membrii
BEZNOŞCENCO Serghei       - preşedinte al subcomisiei pentru
                                                         securitatea statului a Comisiei pentru
                                                        securitatea statului şi asigurarea ordinii publice
BUTESCU Grigore                   - consultant în Comisia pentru securitatea
                                                        statului şi asigurarea ordinii publice
CHIRĂU Pavel                         - şef al Marelui Stat Major al Armatei
                                                       Naţionale, prim-viceministrul apărării
CIBOTARU Viorel                  - reprezentant al Ministerului Apărării
CIOBANU Anatolie                 - consilier al Preşedintelui Republicii Moldova
COCIUG Anatolie                    - şeful Departamentului Protecţiei Civile şi
                                                        Situaţiilor Excepţionale
COŞEVAIA Tamara                - reprezentant al Ministerului Justiţiei
COVALENCO Vladimir          - consultant în Comisia pentru securitatea
                                                         statului şi asigurarea ordinii publice
CREANGĂ Ion                       - consultant principal la Direcţia juridică
                                                        a Aparatului Parlamentului
CRÎLOV Valentin                    - preşedinte al subcomisiei pentru apărarea
                                                       statului a Comisiei pentru securitatea        
                                                 statului şi asigurarea ordinii publice
DRUŢĂ Mihai                         - reprezentant al Ministerului Apărării
LOZOVAN Constantin            - reprezentant al Ministerului Securităţii Naţionale
MĂMĂLIGĂ Mihai                 - viceministrul afacerilor interne, comandant
                                                      al trupelor de carbinieri ale Ministerului
                                                Afacerilor Interne
ORGAN Silviu                        - reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne
ORJUHOVSCHI Pavel           - reprezentant al Ministerului Finanţelor
PATRATI Ion                         - reprezentant al Ministerului Economiei
ROMAN Gheorghe                - secretar al Comisiei pentru securitatea
                                                     statului şi asigurarea ordinii publice
ŞTIRBUL Gheorghe               - reprezentant al Departamentului Protecţiei
                                                    Civile şi Situaţiilor Excepţionale
TURTUREANU Nicolae        - reprezentant al Ministerului Apărării
URAZOV Iurii                        - şeful Departamentului de frontieră al Ministerului
                                                      Securităţii Naţionale.
Art. 3. - Consiliul coordonator, pînă la 1 septembrie 1995, va prezenta Parlamentului proiecte de legi şi alte acte normative care vor reglementa construcţia, pregătirea şi  folosirea  Forţelor  Armate:
Concepţia  construcţiei  Forţelor Armate, legile privind securitatea militară, securitatea de stat, statutul militarilor şi al membrilor familiilor  lor, Regulamentul cu privire la modul de satisfacere a serviciului  militar activ de către militarii  Forţelor Armate, regulamentele militare generale.
Art. 4. - Guvernul:
va asigura Consiliul coordonator cu  informaţia  şi  documentele necesare;
va interzice conducătorilor de ministere, departamente şi instituţii militare, în care conform legislaţiei se satisface serviciul militar, să modifice statele şi efictivul subdiviziunilor şi formaţiunilor militare şi  speciale  pînă la adoptarea de către Parlament a  actelor  normative elaborate de Consiliul coordonator.
Art. 5. - Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.
        
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                              Petru LUCINSCHI

Chişinău, 5 mai 1995.
Nr. 445-XIII.

Notă: în  cuprinsul  Concepţiei Securităţii Naţionale, cuvintele "Ministerul  Securităţii Naţionale" şi "ministrul securităţii naţionale" se  substituie,  respectiv, prin cuvintele "Serviciul de  Informaţii  şi Securitate   al  Republicii  Moldova"  şi  "directorul  Serviciului   de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova" conform LP754/23.12.99, MO156/31.12.99

C O N C E P Ţ I A
SECURITĂŢII NAŢIONALE A REPUBLICII MOLDOVA
Crearea şi afirmarea  Republicii Moldova ca stat  suveran şi independent, democratic şi de drept, adoptarea Constituţiei Republicii Moldova determină  necesitatea stringentă a corelării sistemului de asigurare a securităţii naţionale cu stipulările Legii supreme a statului, cu principiile politicii externe şi interne, cu normeleinternaţionale privind  securitatea naţională, regională şi generală, stabilirii priorităţilor şi separării competenţelor autorităţilor publice în domeniul asigurării securităţii naţionale.
Concepţia securităţii naţionale a Republicii Moldova serveşte drept bază pentru elaborarea politicii de stat în domeniul securităţii naţionale, actelor normative corespunzătoare, pentru optimizarea structurilor  de  administrare şi organizare a activităţii organelor  de asigurare a securităţii naţionale.
Pornind de la  priorităţile  naţionale,  precum şi de la  factorii  a căror  acţiune  ar  putea  periclita  securitatea  naţională,  Republica Moldova:
se menţine pe  poziţia excluderii din arsenalele politicii mondiale a recurgerii  la  forţa,  se pronunţă ferm  pentru  soluţionarea  oricăror conflicte prin mijloace paşnice;
respectă principiul   inviolabilităţii  frontierelor  şi   recunoaşte abordarea  problemei  frontierelor  numai conform  prevederilor  Actului final de la Helsinki;
promovează o politică de neutralitate permanentă;
nu consideră nuci un stat drept duşman al său;
nu permite folosirea  teritoriului său pentru acţiuni agresive contra altor  state, se pronunţă categoric împotriva dislocării pe  teritoriul său a forţelor armate străine;
sprijină încheierea şi respectarea cu sticteţe a acordurilor  în domeniul neproliferării armelor nucleare, controlului  asupra armamentului susţine eforturile îndreptate spre dezarmare.
Titlul I
DIPOZIŢII GENERALE
1. Noţiunea de securitate naţională
Prin securitate naţională se subîngelege protecţia persoanei, societăţii  şi  statului, drepturilor şi intereselor lor, stabilite de Constituţie şi alte legi ale republicii împotriva pericolelor externe şi interne.
2. Eventualele pericole pentru securitatea naţională
Prin pericol  pentru  securitatea naţională se subînţelege  intenţia forţelor ostile, manifestată  sub orice formă, sau factorul de  ordin ecologic,  tehnic  şi  de altă natură, a căror realizare  sau  influenţă poate constitui o ameninţare pentru persoană, societate şi stat.
Drept pericole principale pentru securitatea naţională se consideră:
agresiunea directă şi revendicările teritoriale ale altor state;
conflictele locale sau regionale  în apropierea  nemijlocită  a frontierelor Republicii Moldova;
transportarea  necontrolată a armamentelor, precum şi a componentelor armelor  nucleare, bacteriologice şi chimice pe  teritoriul Republicii Moldova şi în aproprierea nemijlocită a frontierelor ei;
acţiunile îndreptate spre schimbarea  prin  violenţă  a  orînduirii constituţionale,  subminarea sau lichidarea suveranităţii, independenţei şi integrităţii teritoriale a republicii;
acţiunile îndreptate  spre  subminarea sau  lichidarea  potenţialului economic,  tehnico-ştiinţific  şi defensiv al ţării, precum  şi  crearea situaţiilor de pericol ecologic;
acţiunile îndreptate spre tensionarea situaţiei sociale şi provocarea conflictelor sociale;
terorismul, crima organizată, traficul de droguri, imigraţia ilegală;
acţiunile avînd drept scop lezarea drepturilor  şi  libertăţilor constituţionale ale cetăţenilor.
3. Principiile fundamentale şi căile de asigurare a securităţii naţionale
Politica Republicii   Moldova  în domeniul  asigurării  securităţii naţionale se bazează pe următoarele principii:
legalitatea;
separarea competenţelor organelor de asigurarea a securităţii naţionale;
crearea şi perfecţionarea cadrului juridic şi mecanismului de elaborare a politicii, de executare a controlului asupra adoptării şi executării deciziilor în problemele asigurării securităţii naţionale;
coordonarea cu alte state a eforturilor  în  scopul depistării, prevenirii  şi  suprimării  eventualelor pericole pentru  securitatea naţională a republicii;
asigurarea securităţii republicii fără a aduce prejudicii securităţii altor state şi securităţii generale;
menţinerea la  nivel a pregătirii de luptă, speciale şi de mobilizare a Forţelor Armate;
transparenţa;
caracterul ştiinţific.
Securitatea naţională se asigură prin:
crearea şi perfecţionarea cadrului juridic de asigurare a securităţii naţionale care stabileşte bazele securităţii, competenţele autorităţilor publice, drepturile  şi obligaţiile cetăţenilor,  întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor  şi  asociaţiilor  obşteşti  în  domeniul asigurării în domeniul asigurării securităţii naţionale;
crearea organelor de asigurare a securităţii naţionale;
elaborarea şi realizarea  programelor de stat care includ măsuri de ordin economic, politic, juridic, militar, organizatoric şi de alt ordin orientare spre depistarea, prevenirea şi suprimarea la timp a pericolelor pentru securitatea naională.
Titlul II
SISTEMUL DE ASIGURARE A SECURITĂŢII
NAŢIONALE
4. Caracteristica generală a sistemului de asigurare a securităţii naţionale
Sistemul de asigurare a securităţii naţionale reprezintă  integrarea organizatorică  a organelor de administrare a formaţiunilor militare  şi speciale, asigurate financiar, material şi tehnic în limitele disponibilităţilor economiei naţionale, a bugetelor de stat şi locale, precum şi totalitatea actelor normative şi a programelor de activitate, asigurînd stabilitatea  autorităţilor publice şi  protecţia  persoanei, societăţii şi a statului împotriva pericolelor externe şi interne.
Subiectul principal al asigurării securităţii naţionale este statul.
Elemente ale sistemului de asigurare a securităţii  naţionale sînt organele legislative, executive şi juridice, întreprinderile, instituţiile,organizaţiile şi asociaţiile obşteşti,  legislaţia ce reglementează  raporturile în domeniul securităţii naţionale, precum  şi cetăţenii.
Sarcinile principale ale sistemului de asigurare  a securităţii naţionale sînt:
prognozarea şi  depistarea pericolelor pentru securitatea  naţională, aplicarea  unui complex  de măsuri  pentru  prevenirea  şi  suprimarea acestora;
crearea şi pregătirea forţelor şi  mijloacelor de asigurare  a securităţii naţionale;
dirijarea forţelor şi  mijloacelor de asigurare a  securităţii naţionale, inclusiv în situaţii excepţionale.
Securitatea naţională este asigurată de Preşedintele Republcii Moldova, Parlament,  Guvern,  instanţele judecătoreşti  şi  Procuratura Republicii Moldova.
Preşedintele Republicii  Moldova  răspunde  de  starea  securităţii naţionale  în  limitele împuternicirilor prevăzute de Constituţie şi  de alte legi.
Parlamentul realizează reglementarea legislativă în domeniul securităţii naţionale şi exercită controlul direct  asupra executării legislaţiei de către organele de asigurare a securităţii naţionale.
Guvernul promovează politică externă şi internă a statului în funcţie de interesele securităţii  naţionale, exercită conducerea generală a organelor de asigurare a securităţii naţionale.
Instanţele judecătoreşti  asigură examinarea operativă a materialelor din  dosarele  penale asupra infracţiunilor contra statului, analizează cauzele şi condiţiile care le generează.
Procuratura republicii, în  conformitate cu  Legea  cu  privire  la Procuratura Republicii  Moldova, exercită  supravegherea de procuror asupra respectării legislaţiei de asigurare a securităţii naţionale.
5. Organele de asigurare a securităţii naţionale
Organele de asigurare a securităţii naţionale sînt:
Consiliul Suprem de Securitate;
Ministerul Afacerilor Externe;
Serviciul de  Informaţii  şi Securitate  al  Republicii  Moldova;
Ministerul Afacerilor Interne,
Ministerul Apărării;
Departamentul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale;
Serviciul de Protecţie şi Pază.
Consiliul Suprem de Securitate este un organ consultativ al securităţii naţionale pe lîngă Preşedintele Republici Moldova, care elaborează şi prezintă acestuia recomandări asupra problemelor politicii externe şi interne, coordonează activitatea  ministerelor, departamentelor în domeniul securităţii naţionale.
  În componenţa Consiliului Suprem de Securitate intră:
Preşedintele  Republicii Moldova -preşedinte al Consiliului Suprem de Securitate, Prim-ministrul  - vicepreşedinte al Consiliului Suprem de Securitate, ministrul afacerilor externe, directorul Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, ministrul afacerilor interne, ministrul apărării,  ministrul finanţelor, precum şi alte persoane oficiale, desemnate de Preşedintele republicii.
Consiliul Suprem  de  Securitate  funcţionează  în  condiţiile  legii organice.
Pe lîngă Consiliul Suprem de Securitate se formează Comitetul consultativ  de inspecţie, în atribuţiile căruia intră pregătirea pentru Preşedintele  Republicii  Moldova  şi Consiliul Suprem de  Securitate a materialelor informative şi proiectelor de documente asupra problemelor asigurării  securităţii  naţionale şi construcţiei militare,  precum  şi inspectarea activităţii formaţiunilor militare şi speciale.
Componenţa şi condiţiile de activitate ale Comitetului consultativ de inspecţie se  stabilesc prin  regulament,  aprobat de Preşedintele Republicii Moldova.
Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării şi Departamentul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale exercită conducerea directă a formaţiunilor militare  şi speciale, poartă  întreaga răspundere pentru pregătirea lor de luptă, specială şi de mobilizare şi pentru capacitatea de a îndeplini sarcinile ce le revin.
Competenţele ministerelor şi departamentelor ce asigură securitatea naţională se stabilesc prin legi organice, precum şi prin regulamente ale ministerelor şi departamentelor, aprobate de Guvern.
Serviciul de  Protecţie şi Pază asigură paza de stat a  autorităţilor publice supreme şi a persoanelor oficiale în condiţiile legii.
6. Securitatea de stat
Prin securitate de  stat  se subînţelege acea parte  a  securităţii naţionale care  asigură  protecţia  suveranităţii,  independenţei şi integrităţii  teritoriale a republicii, regimului ei constituţional, potenţialului economic, tehnico-ştiinţific şi defensiv, a drepturilor şi intereselor legitime ale persoanei  împotriva activităţilor informative   şi  subversive ale serviciilor speciale şi  organizaţiilor străine şi atentatelor criminale ale unor grupuri şi indivizi aparte.
Sarcinile principale ale securităţii de stat sînt:
apărarea suveranităţii,  integrităţii  teriroriale şi  frontierei  de stat a Republicii Moldova;
efectuarea de activităţi informative  în  scopul dobîndirii informaţiilor  cu  caracter  politic,  economic,  tehnico-ştiinţific  şi militar,  necesare  Preşedintelui Republicii Moldova,  Parlamentului  şi Guvernului  pentru  îndeplinirea  sarcinilor  securităţii   naţionale, activităţii politice externe, economice externe şi militare;
efectuarea de activităţi contrainformative în scopul cunoaşterii  şi contracarării  activităţilor  informative şi subversive ale  serviciilor speciale  şi  organizaţiilor  străine şi ale unor  grupuri  şi  indivizi aparte cu intenţii ostile.
Securitatea de stat este asigurată de către organele şi subunităţile Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova în cooperare cu formaţiunile corespunzătoare ale Ministerului  Afacerilor  Externe,  Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării şi Departamentului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale.
Conducerea generală  a activităţii de asigurare a securităţii de stat este exercitată de către Preşedintele Republicii Moldova şi de Guvern.
Conducerea directă a activităţii organelor şi subunităţilor de asigurare a  securităţii de stat este exercitată de Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, condus de directorul  Serviciului   de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova  (de regulă, persoană civilă).
Serviciul de  Informaţii  şi Securitate al Republicii  Moldova  îşi  desfăşoară  activitatea   în temeiul  Constituţiei  şi altor legi în domeniul asigurării  securităţii  naţionale.   În limitele competenţei sale, Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova face propuneri Guvernului şi întreprinde măsurile necesare pentru optimizarea sistemului securităţii de stat,  răspunzînd  de asemenea,  pentru  asigurarea  protecţiei  drepturilor  şi  intereselor legitime ale persoanei, societăţii şi statului.
7. Securitatea publică
Prin securitate publică se subînţelege acea partea a  securităţii naţionale  care  reprezintă  un sistem de măsuri statale  şi  nestatale, bazate  pe  lege,  cu  caracter politic, social, economic, juridic şi organizatoric, orientate spre suprimarea cauzelor şi condiţiilor ce favorizează săvîrşirea infracţiunilor şi a altor contravenţii, prevenirea, curmarea, anchetarea lor, precum şi înfăptuirea justiţiei.
Sarcinile principale ale securităţii publice sînt:
apărarea vieţii,  sănătăţii, demnităţii, drepturilor şi  libertăţilor omului,  precum  şi  a averii lui împotriva atentatelor criminale şi  a altor atentate ilegale;
descoperirea şi anchetarea crimelor, urmărirea persoanelor care le-au săvîrşit;
menţinerea ordinii  publice şi asigurarea  securităţii  publice  în localităţi, în transportul auto, feroviar, aerian, precum şi a regimului juridic al stării excepţionale;
paza şi apărarea  obiectelor şi  transporturilor de  importanţă deosebită,  penitenciarelor, escortarea arestaţilor şi condamnaţilor  în timpul deplasării lor;
participarea la  lichidarea efectelor calamităţilor naturale, catastrofelor şi ale altor situaţii excepţionale;
acordarea de  ajutor persoanelor fizice şi juridice în condiţiile şi modul stabilite de lege, în vederea ocrotirii drepturilor şi exercitării obligaţiilor ce le revin.
Asigurarea securităţii  publice  este  pusă în sarcina  unui  şir  de organe de stat şi structuri nestatale, ce constituie sistemul asigurării securităţii publice.
Structurile de bază ce asigură securitatea publică sînt organele judecătoriei, procuraturii, afacerilor interne, securităţii de stat, apărării, transportului, protecţiei mediului înconjurător etc.
Sistemul organelor afacerilor interne include: organele de conducere, subunităţile de poliţie, unităţile trupelor de carabinieri, subdiviziunile de asigurare, instituţiile de învăţămînt.
Conducerea directă a activităţii organelor afacerilor interne este exercitată de Ministerul Afacerilor Interne, condus de ministrul afacerilor interne (de regulă, persoană civilă).
8. Securitatea militară
Prin securitate militară se subînţelege acea parte a securităţii naţionale care asigură apărarea militară a statului împotriva pericolelor militare externe şi interne prin promovarea politicii de apărare, crearea  Forţelor Armate capabile să  respingă o eventuală agresiune armată.
Sarcinile principale ale securităţii militare sînt:
apărarea armată a statului împotriva agresiunii externe;
localizarea conflictelor  armate  şi  reprimarea  violenţei  militare ilegale la frontiera de stat şi în interiorul ţării;
apărarea frontierilor aeriene;
sprijinirea organelor şi  subunităţilor securităţii de stat, afacerilor  interne, protecţiei civile în timpul îndeplinirii misiunilor de asigurare a securităţii naţionale.
Securitatea militară  este asigurată  de Forţele Armate,  menite  să asigure  apărarea  naţională,  paza  frontierelor,  menţinerea  ordinii publice.
Principala formaţiune militară a  Forţelor Armate este Armata Naţională,  formată  din trupe regulate, rezervă, subunităţi şi  unităţi ale apărării teritoriale.
Conducerea generală a activităţii de asigurare a securităţii militare este exercitată de Preşedintele Republicii Moldova, care este comandantul suprem al Forţelor Armate.
Conducerea directă  a Armatei Naţionale este exercitată de Ministerul Apărării, condus de ministerul apărării (de regulă, persoană civilă).
Conducerea operativă  a  Armatei Naţionale este exercitată de  Marele Stat Major al Armatei Naţionale. În cazul în care în funcţia de ministru al apărării este numită o persoană civilă, şeful Marelui Stat Major este comandantul Armatei Naţionale.
Pe timp de război, Împreună cu Armata Naţională, acţionează  trupele de grăniceri,  trupele  de carabinieri,  formaţiunile  militarizate de protecţie  civilă. Marele Stat Major al Armatei Naţionale devine organul de planificare şi executiv al Consiliului Suprem de Securitate.
Din componenţa  Forţelor  Armate  fac parte de asemenea rezervele militare instruite ale Armatei Naţionale, trupelor de grăniceri, trupelor de carabinieri, formaţiunilor militarizate de protecţie civilă.
Toate formaţiunile militare şi speciale ale  ministerelor şi departamentelor, în care conform legislaţiei se satisface serviciul militar, sînt parte integrantă a Forţelor Armate.
Pe timp de pace  toate formaţiunile militare şi speciale ale Forţelor Armate  funcţionează  în  structurile  ministerelor  şi  departamentelor respective.
Principiile de  conducere, pregătire a cadrelor, instruire a efectivului, aplicare, completare a Forţelor Armate, satisfacere a serviciului militar de către militari şi asigurare tehnico-materială, funcţiileşi împuternicirile, precum şi controlul şi supravegherea activităţii formaţiunilor militare şi speciale, se stabilesc în baza prezentei Concepţii, Regulamentul cu privire la modul de satisfacere  a serviciului  militar activ de către militarii  Forţelor Armate, regulamentelor militare generale.
9. Protecţia civilă
Prin protecţie civilă se subînţelege acea parte  a securităţii naţionale care reprezintă un sistem de activităţi şi măsuri generale de stat,  executate  pe timp de pace şi de război pentru asigurarea protecţiei  populaţiei, a valorilor materiale şi culturale împotriva efectelor situaţiilor excepţionale (calamităţi naturale şi ecologice, avarii, catastrofe, epifiţii, epizootii), precum şi împotriva aplicării mijloacelor de nimicire moderne.
Sarcinile principale ale protecţiei civile sînt:
protecţia populaţiei şi economiei naţionale în condiţiile situaţiilor excepţionale şi în timpul lichidării efectelor acestora;
crearea organelor de  conducere, a forţelor şi  mijloacelor de protecţie civilă, cooptarea întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor la acţiunile de prevenire a situaţiilor excepţionale  şi de lichidare a efectelor acestora;
executarea lucrărilor de  salvare  în condiţiile situaţiilor excepţionale şi în timpul lichidării efectelor acestora;
instruirea corpului de conducere,  formaţiunilor  militarizate  şi populaţiei pentru protecţia civilă.
Protecţia civilă este asigurată de serviciile, forţele şi mijloacele de  protecţie civilă, centrele de pregătire pentru  protecţia  civilă, organele de asigurare tehnico-materială şi organele de evacuare.
Conducerea generală a protecţiei  civile este  exercitată de Prim-ministru, care este şeful protecţiei civile.
Conducerea directă  a protecţiei  civile  este  exercitată  de Departamentul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale în frunte cu şeful acestuia.
Activitatea organelor, forţelor şi mijloacelor de protecţie civilă se reglementează  prin  Legea cu privire la protecţia civilă şi  alte  acte normative.
Titlul III
CONTRIBUŢIA LA ASIGURAREA SECURITĂŢII
NAŢIONALE
10. Subiecţii care contribuie la asigurarea securităţii naţionale şi sarcinile lor
Ministerele şi departamentele ce nu asigură nemijlocit  securitatea naţională,  autorităţile administraţiei publice locale, întreprinderile, instituţiile, organizaţiile, asociaţiile obşteşti, precum şi cetăţenii contribuie  la asigurarea securităţii persoanei, societăţii şi  statului în cadrul prevăzut de Constituţie şi alte acte legislative.
Sarcinile principale ale subiecţilor care contribuie,  în  limitele competenţei lor, la asigurarea securităţii naţionale, sînt:
depistarea, prevenirea şi  suprimarea  cauzelor şi condiţiilor ce conduc  la  scăderea nivelului de protecţie a persoanei,  societăţii  şi statului;
asigurarea păstrării  secretului de stat  în domeniile lor de activitate;
satisfacerea cerinţelor organelor de  asigurare a  securităţii nationale;
alte sarcini, stabilite prin actele normative.
11. Formele contribuţiei
Subiecţii care contribuie la asigurarea securităţii naţionale pot:
face Consiliului Suprem de Securitate, în mod direct sau prin intermediul organelor ierarhic superioare, propuneri privind perfecţionarea legislaţiei, căilor şi mijloacelor de asigurare  a securităţii;
face propagandă  îndereptată  spre  întărirea  protecţiei  persoanei, societăţii şi statului;
crea servicii de securitate cu plată, din contul mijloacelor unei sau mai multor întreprinderi, în scopul asigurării ordinii publice, păstrării securităţii de stat, inviolabilităţii patrimoniului lor.
Cetăţenii au dreptul de a se reuni în asociaţii de menţinere a ordinii publice şi de asigurare a securităţii la locul de trai,de a crea secţii obşteşti pe lîngă formaţiunile militare şi cele speciale, de a acorda ajutor organelor de asigurare a  securităţii naţionale  în calitate de colaboratori netitulari sau sub altă formă.
Cetăţenii care acordă ajutor organelor de asigurare a securităţii naţionale beneficiază de garanţiile apărării juridice, stabilite pentru colaboratorii organelor în cauză.