HPO151/1994
ID intern unic:  308165
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 151
din  17.06.1994
privind măsurile de asigurare a studierii limbii de stat de
către anumite categorii de cetăţeni ai Republicii Moldova
în scopul îndeplenirii obligaţiunilor de serviciu
Publicat : 30.06.1994 în Monitorul Oficial Nr. 6     Data intrarii in vigoare : 30.06.1994
În temeiul Hotărîrii Parlamentului nr.36-XIII din 1 aprilie 1994 atestarea cadrelor privind nivelul cunoaşterii limbii de stat a fost suspendată temporar. Comisia creată prin aceeaşi hotărîre a studiat şi a evaluat, în comun cu specialiştii în materie, gradul de pregătire pentru atestare, ajungînd la concluzia că nu toate categoriilede cetăţeni prevăzute în articolul 7 al Legii cu privire la funcţionarea limţelor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova pot susţine atestarea.
Comisia constată că principalele cauze care împedică efectuarea atestării rezidă în următoarele;
- situaţia socială  şi politică din ultimii patru ani nu a fost favorabilă studierii limbii de stat:
- termenele stabilite pentru studierea limbii de stat nu sînt reale;
- categoriile de cetăţeni pasibili de atestare obligatorie au fost lărgite în mod arbitarar de către conducătorii de unităţi;
- numărul cadrelor didactice menite să predea limba de stat la cursuri şi centre, precum şi nivelul lor profesional, nu corespunde cerinţelor reale;
- progarmele de atestare nu au fost racordate la meterialul studiat la cursuri, dovedindu-se a fi foarte complicate. Pe lîngă acestsa, au apărut cu întîrziere, abia în ajunul atestării.
Ţinînd cont de aceste cauze şi de necesitatea obiectivă a cunoaşterii limbii se stat de către anumite categorii de cetăţeni pentru îndeplinirea adecvată a legii sus-numite,
Parlamentul Rpublicii Moldova adoptă prezenta hotărîre.
Art.1. - Guvernul:
pînă la 1 ianuarie 1995:
- va prezenta Parlamentului propuneri privind modificarea legislaţiei în vigoare, pornind de la prezenta hotărîre:
Va elabora şi va prezenta spre aprobare Parlamentului un program de studiere a limbii de stat, nomenclatorul profesional şi modul de evaluare a gradului de cunoaştere a limbii de stat, conform art.7 al Legii cu privire la  funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova;
- va asigura, pentru studierea aprofundată a limbii de stat la toate nivelurile de învăţămînt, baza materială şi corpul didactic necesar, pregătit la nivel, va elabora noi programe şi manuale în lumina unor metodici moderne de studiere a limbii de către  elevii şi studenţii alolingvi;
- va elabora un regulament autonom pentru funcţionarea limbii de stat în localităţile numite în aliniatul patru al punctului 2 din Hotărîrea Paralmentului din 1 septembrie 1989 despre modul de punere în aplicare a Legii cu privire la  funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova, după ce Paralmentul va adopta actele privind statutul teritoriilor respective.
Art.2. - De la 1 ianuarie 1997, la angajarea şi reorganizarea cetăţenilor în structurile de stat (încheerea contractelor noi de muncă sau reinnoirea celor vechi) cunoaşterea limbii de stat va fi obligatorie în limita necesităţii de îndeplinire a obligaţiunelor de  serviciu, conform art.7 al Legii cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova.
Art.3. - Comisia pentru controlul  şi petiţii şi Comisia pentru cultură, ştiinţă, învăţămînt  şi mijloacele de informare în  masă vor exercita controlul asupra îndeplinirii prezentei hotărîri.
Art.4. - Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.


    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                        Petru LUCINSCHI

    Chişinău, 17 iunie 1994.
    Nr. 151-XIII.