HPO3463/1989
ID intern unic:  308865
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 3463
din  31.08.1989
despre modul de punere în aplicare a
 Legii RSS Moldoveneşti "Cu privire la revenirea
 limbii moldoveneşti la grafia latină"
Publicat : 01.09.1989 în Veştile Nr. 9     art Nr : 215
    În legătură cu adoptarea Legii RSS Moldoveneşti "Cu privire la revenirea limbii moldoveneşti la grafia latină" Sovietul Suprem al Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti h o t ă r ă ş t e :
    1. A pune în aplicare Legea RSS Moldoveneşti "Cu privire la revenirea limbii moldoveneşti la grafia latină" din momentul publicării ei, pe etape:
    Etapa întîi - anii 1989-1993 - trecerea la grafia latină în sferele vieţii politice, economice, sociale şi culturale a republicii. Începutul creării bazei tehnico-materiale a poligrafiei, a complexelor de calcul şi întărirea ei, dotarea lor cu mijloace de imprimat, reutilarea şi adaptarea mijloacelor de imprimat existente pentru tipărirea ziarelor, revistelor şi a altor materiale în limba moldovenească cu caractere latine; precizarea şi revizuirea comenzilor pentru utilagele şi materialelor corespunzătoare pe anii următori; trecerea la scrisul latin a tuturor verigilor din sistemului învăţămîntului public; pregătirea şi reciclarea învăţătorilor şi lectorilor, a cadrelor de la întreprinderile poligrafice, din ramurile de deservire în scopul însuşirii scrisului latin; editarea documentelor oficiale, a literaturii de referinţă şi metodice privitoare la ortografia limbii moldoveneşti, a literaturii prevăzute în plan, a manualelor, a materialelor didactice şi ilustrative pentru şcolile moldoveneşti de cultură generală, pentru cele tehnico-profesionale, pentru instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate şi superior, a manualelor şi materialelor intuitive la limba moldovenească pentru şcolile cu predare în limba rusă şi pentru alte şcoli şi instituţii de învăţămînt; folosirea grafiei latine în mijloacele de informare vizuală.
    Etapa a doua - anii 1994-1995 - încheierea trecerii la grafia latină în sferele vieţii politice, economice, sociale şi culturale ale republicii, inclusiv în activitatea organelor puterii de stat şi administraţiei de stat, efectuarea procedurii judiciare, ţinerea lucrărilor interne de secretariat, a documentaţiei de evidenţă, de dare de seamă şi financiare de la întreprinderi, instituţii şi organizaţii, realizarea legăturii poştale şi telegrafice pe teritoriul republicii Moldoveneşti pe baza grafiei latine, eliberarea către populaţie a noilor buletine de identitate.
    2. Ziarele şi revistele republicane, ziarele orăşeneşti , raionale, de întreprinderi şi instituţii, alte publicaţii, care se distribuie numai abonaţilor, literatura artistică, ştiinţifică, de popularizare a ştiinţei, scrise în limba moldovenească, pot fi editate în perioada de tranziţie, la solicitarea autorilor, abonaţilor şi cu caractere slave.
    3. Lucrările ştiinţifice, operele artistice, materialele oficiale, cele metodico-informative şi alte materiale, editate în limba moldovenească cu caractere slave, rămîn în tezaurul spiritual al poporului moldovenesc.
    4. A da ca însărcinare Prezidiului Sovietului Suprem al RSS Moldoveneşti să pună legislaţia în vigoare a RSS Moldoveneşti în corespundere cu Legea RSS Moldoveneşti "Cu privire la revenirea limbii moldoveneşti la grafia latină".
    5. Consiliul de Miniştri al RSS Moldoveneşti urmează să înfăptuiască măsuri pentru trecerea pe etape a scrisului limbii moldoveneşti la grafia latină.

    Preşedinte al Prezidiului
    Sovietului Suprem al RSS Moldoveneşti M. Snegur

    Membru al Prezidiului
    Sovietului Suprem al RSS Moldoveneşti D. Nidelcu

    or. Chişinău, 31 august 1989
    N 3463-XI