HSS443/1990
ID intern unic:  309056
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SOVIETUL SUPREM AL RSSM
HOTĂRÎRE Nr. 443
din  29.12.1990
despre Decretul Preşedintelui U.R.S.S. din 22 decembrie  1990
"Cu privire la măsurile pentru normalizarea situaţiei din R.S.S. Moldova"
Publicat : 30.12.1990 în Veştile Nr. 12     art Nr : 328     Data intrarii in vigoare : 29.12.1990
Examinînd Decretul  Preşedintelui U.R.S.S. din 22 decembrie 1990 "Cu privire  la măsurile pentru normalizarea situaţiei din R.S.S. Moldova", Sovietul Suprem al R.S.S. Moldova a manifestat  înţelegerea  faţă  de îngrijorarea Preşedintelui   U.R.S.S.  în  legătură   cu   necesitatea reinstaurării  concilierii civile în republică şi păstrării integrităţii ei teritoriale.
Sovietul Suprem al R.S.S. Moldova menţionează faptul că în condiţiile istorice  ce  s-au creat, etapa actuală a luptei  poporului  moldovenesc pentru   renaştere  naţională  şi  autodeterminare  s-a  încheiat   prin adoptarea în  interesul  întregului  popor al  Moldovei  a  Declaraţiei Suveranităţii  Republicii Sovietice Socialiste Moldova. Acest  document, ca  şi  alte  acte legislative, reprezintă o realitate şi  nu  poate  fi neglijată. Au fost adoptate de asemenea legi şi hotărîri, care  asigură transpunerea în viaţă a Declaraţiei Suveranităţii R.S.S. Moldova.
Însă forţele antirestructuriste, atît în interiorul republicii,  cît şi  în afara ei, au început să propage informaţii false privind  lezarea drepturilor civile ale persoanelor de naţionalitate nemoldovenească. Mai mult chiar, ele au început să nesocotească parţial sau complet legile şi hotărîrile  în  vigoare,  au  recurs la crearea  de  formaţiuni  statale anticonstituţionale  pe  teritoriul republicii, ceea ce a şi  determinat confruntarea interetnică din R.S.S. Moldova.
Sovietul Suprem  al  R.S.S. Moldova declară că în actele  legislative adoptate  de  el  nu sînt lezate drepturile civile  ale  persoanelor  de naţionalitate nemoldovenească. Mai mult decît atît, prin hotărîrile sale din  28  iulie  1990  Sovietul  Suprem al R.S.S.  Moldova  a  aderat  la Declaraţia  Universală a Drepturilor Omului din anul 1948 şi la  Pactele internaţionale  cu privire la drepturile omului din anul 1966. Pentru  a exclude  interpretarea  denaturată  a actelor  legislative  indicate  în Decretul  Preşedintelui U.R.S.S., Sovietul Suprem al R.S.S. Moldova este gata să le supună unei expertize independente, necointeresate.
Sub presiunea  situaţiei reale ce s-a creat, Parlamentul republicii a hotărît   să  revină  în  viitorul  apropiat  la  problemele  legate  de realizarea  unor acte legislative, decizii, hotărîri şi decalaraţii  ale sale, adoptate anterior.
În ce priveşte  aprecierea dată Hotărîrii Sovietului Suprem al R.S.S. Moldova  din  23  iunie 1990 "Cu privire la Avizul  Comisiei  Sovietului Suprem   al   R.S.S.  Moldova  pentru  aprecierea  politico-juridică   a Tratatului  Sovieto-German  de neagresiune şi a  Protocolului  adiţional secret  din  23  august  1939,  precum şi  a  consecinţelor  lor  pentru Basarabia  şi  Bucovina  de  Nord" Sovietul  Suprem  al  R.S.S.  Moldova menţionează  că Hotărîrea sus-menţionată a fost adoptată după  aprobarea de  către Sovietul Suprem al R.S.S. Moldova a Declaraţiei Suveranităţii, care  a schimbat în mod esenţial statutul formaţiunii statale proclamate la  2  august  1940.  Aprecierea cuprinsă în  Avizul  Comisiei,  privind proclamarea  R.S.S. Moldova în anul 1940, este obiectivă şi nu poate  fi schimbată.  La ora actuală Sovietul Suprem al R.S.S. Moldova nu  dispune de  informaţii, argumente istorice şi de altă natură suplimentare,  care ar  putea modifica concluziile Hotărîrii respective. Totodată,  Sovietul Suprem  al  republicii este gata să instituie încă o comisie în  această problemă, să convoace o conferinţă ştiinţifică internaţională.
Sovietul Suprem al R.S.S. Moldova consideră necesar să declare încă o dată  că nu caută să neglijeze Legea U.R.S.S. din 24 octombrie 1990  "Cu privire  la asigurarea acţiunii legilor şi a altor acte ale  legislaţiei Uniunii R.S.S.". Dimpotrivă, majoritatea covîrşitoare a actelor legislative unionale au fost ratificate şi acţionează în republică. În procesul realizării efective a suveranităţii republicii, Sovietul Suprem al  R.S.S.  Moldova  se  călăuzeşte  şi  se  va  călăuzi  de  Declaraţia Suveranităţii  R.S.S. Moldova din 23 iunie 1990, deoarece  adevărata suveranitate a unui stat este de neconceput fără supremaţia legilor sale asupra tuturor altor legi.
În scopul normalizării  situaţiei din R.S.S. Moldova Sovietul  Suprem al Republicii Sovietice Socialiste Moldova h o t ă r ă ş t e :
1. Să revadă  la  sesiunea  următoare a Suvietului Suprem  al  R.S.S. Moldova unele prevederi ale mecanismului de realizare a legii cu privire la  funcţionarea  limbilor  vorbite  pe  teritoriul  R.S.S.  Moldova  în condiţiile funcţionării limbii de stat în republică. Guvernul republicii şi  Sovietele  de deputaţi ai poporului de toate nivelurile să ia  toate măsurile  necesare  pentru a asigura egalitatea în drepturi în  problema limbii.
2. Întru executarea Hotărîrii Sovietului Suprem al R.S.S. Moldova din 14  noiembrie 1990 "Cu privire la măsurile de meamînat pentru realizarea concilierii  civile  în  R.S.S. Moldova şi  a  Decretului  Preşedintelui U.R.S.S. din  22  decembrie 1990 să fie revăzută  Hotărîrea  Sovietului Suprem  al  R.S.S. Moldova din 25 iulie 1990 "Cu privire la  materialele Comisiei   Prezidiului  Sovietului  Suprem  al  R.S.S.  Moldova   pentru studierea  interpelărilor deputaţilor poporului din U.R.S.S. şi a  altor adresări în vederea creării autonomiei poporaţiei găgăuze".
3. Să accepte calificarea dată de către Preşedintele U.R.S.S. tuturor hotărîrilor  adoptate prin încălcarea gravă a Constituţiei U.R.S.S. şi a Constituţiei  R.S.S. Moldova privind proclamarea aşa-numitelor republici găgăuze şi sovietice socialiste moldoveneşti nistrene, desfăşurarea  de alegeri,  formarea  "organelor supreme", a tuturor  hotărîrilor  acestor "organe"  ca  neavînd  putere juridică din momentul  adoptării  lor.  Să menţioneze, că hotărîrile Sovietului Suprem al R.S.S. Moldova, adoptate la  26  octombrie şi la 27 noiembrie 1990, conţin aceeaşi  apreciere  în problema respectivă.
4. Să accepte  clauzele  Decretului  Preşedintelui  U.R.S.S.  privind necesitatea  ca  Sovietul Suprem  al R.S.S. Moldova să elaboreze  şi  să adopte  şi  pe  viitor legi şi hotărîri care să asigure  drepturi  egale cetăţenilor republicii, indiferent de naţionalitate, cu menirea de a nu admite  aţîţarea  conflictelor  interetnice în republică şi  a  continua activitatea  pentru  restabilirea  drepturilor şi  libertăţilor  tuturor păturilor  populaţiei R.S.S. Moldova, încălcate în diferite perioade  de timp.
5. Să menţioneze faptul că detaşamentele de voluntari şi detaşamentele  muncitorilor de apărare au fost dizolvate prin  Hotărîrea Sovietului Suprem al R.S.S. Moldova din 3 noiembrie 1990, prin Hotărîrea nr. 532 a Guvernului  R.S.S.  Moldova din  5  noiembrie  1990  şi  că hotărîrile respective au fost executate pe teritoriul întregii republici cu excepţia pretinselor republici găgăuză şi nistreană.
6. Anularea Hotărîrii  Sovietului  Suprem  al R.S.S.  Moldova  din  2 noiembrie 1990 "Cu privire la Garda republicană a Moldovei".
7. Comisiile Sovietului Suprem al R.S.S. Moldova pentru problemele de drept,  pentru  securitatea  statului  şi  problemele  militare,  pentru drepturile omului  şi  relaţiile naţionale să studieze  suplimentar  în termen de  două luni Decretul prezidiului Sovietului Suprem  al  R.S.S. Moldova  din  29  martie 1990 "Cu privire la suspendarea acţiunii  unor hotărîri ale Consiliului de Miniştri al U.R.S.S. pe teritoriul  R.S.S. Moldoveneşti" şi să elaboreze propuneri concrete.
Guvernul R.S.S. Moldova  şi  Sovietele de deputaţi ai  poporului  de toate nivelurile să ia măsuri pentru asigurarea drepturilor locative ale militarilor,  ţinînd  seama  de posibilităţile reale de care dispune republica.
8. Instituirea Comisiei pentru studierea suplimentară aprofundată  a materialelor  de arhivă, a documentelor istorice privind consecinţele pe care  le-a  avut pactul Molotov-Ribbentrop pentru Basarabia. În  această problemă să fie convocată o conferintă internaţională.
9. Continuarea activităţii  pentru eliminarea contradicţiilor, inevitabile   în  etapa  actuală, dintre  legislaţia  unională  şi  cea republicană.
10. Să aducă la cunoştinţă populaţiei Moldovei că Sovietul Suprem al republicii îşi desfăşoară activitatea în condiţii extrem de dificile ale pericolului escaladării conflictelor interetnice, dezmembrării republicii şi este nevoit să adopte decizii sub presiunea situaţiei reale  ce  s-a  creat.  Sovietul Suprem al  republicii,  rămînînd  fidel Declaraţiei  Suveranităţii R.S.S. Moldova, ia toate măsurile ce se impun pentru consolidarea tuturor  cetăţenilor  Moldovei  pentru  realizarea concilierii civile în republică.
11. Hotărîrea  adoptată  să  fie adusă  la  cunoştinţa  Preşedintelui U.R.S.S.

PREŞEDINTELE
SOVIETULUI SUPREM AL R.S.S. MOLDOVA                  A. MOŞANU

Chişinău, 29 decembrie 1990.
Nr.443-XII