HPO76/1994
ID intern unic:  309560
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 76
din  26.04.1994
privind ratificarea Statutului Comunităţii Statelor Îndependente.
Publicat : 30.04.1994 în Monitorul Oficial Nr. 004     Promulgat : 26.04.1994
    Examinînd propunerea   Preşedintelui   Republicii  Moldova   privind ratificarea Statutului Comunităţii Statelor Independente,
    Parlamentul Republicii Moldova adoptă prezenta hotărîre.
    Art. 1. - Se   ratifică,  luîndu-se  în  considerare  rezervele  (se anexează) Statutul Comunităţii Statelor Îndependente.
    Art. 2. - Ministerul  Afacerilor  Externe al Republicii  Moldova  va pregăti  şi  va remite instrumentul de ratificare şi  rezervele  anexate depozitarului Statutului - Guvernul Republicii Bielarusi.
    Art. 3. - Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.
    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                               Petru LUCINSCHI
    Chişinău, 26 aprilie 1994.
    Nr. 76-XIII.
   PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA
                          R E Z E R V E L E
                     la Acordul de constituire a
                  Comunităţii Statelor Independente,
                 semnat în numele Republicii Moldova
                   la 21 decmbrie 1991 la Alma-Ata
    Acordul se ratifică cu rezervele ce urmează :
    1. Alineatul trei al preambului după cuvîntul "state" se completează cu cuvîntul "independente".
    2. Articolul 6, cu exepţia alineatelor trei şi patru.
    3. Articolul 7:
    cu expunerea alineatului doi în următoarea redacţie:
    " - desfăşurarea consultaţiilor în problemel de politică externă de interes comun";
    cu excluderea alineatului şase, avînd în vedere,  că  chestiunile privind politica migraţiei  se  reglementează  pe baze bilaterale, pornindu-se de la legislaţia naţională.
    4. Cu completarea  articolului  9  cu  cuvintele  "  cu  respectarea normelor de drept internaţional".
    5. Cu expunerea articolului 12 în următoarea redacţie:
    " Înaltele Părţi Contractante, pornind de la legislaţia maţională, garantează respectarea obligaţiilor  internaţionale,  ce  decurg  din Tratatele fostei U.R.S.S.".
    Parlamentul  Republicii  Moldova porneşte de la înţelegerea faptului că Republica Moldova, în cadrul Comunităţii Statelor Independente, se va orienta  mai  întîi  de  toate la colaborarea economică  şi  va  exclude interacţiunea  în domeniile politico-militare, ca fiind în  contradicţie cu principiile suveranităţii şi independenţei Republicii Moldova.
                                                         M. SNEGUR