HCNVM36/5/2002
ID intern unic:  310490
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
HOTĂRÎRE Nr. 36/5
din  27.12.2002
cu privire la rezultatele controlului activităţii
FINN "Bucuria-Privatinvest"
Publicat : 31.01.2002 în Monitorul Oficial Nr. 17-19     art Nr : 42
    În baza ordinului Preşedintelui nr. 55 din 30.07.2001, grupul de control al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare a efectuat controlul activităţii FINN "Bucuria-Privatinvest" (în continuare - fondul) în perioada 01.01.97-01.07.01 şi a constatat următoarele.
    Pe perioada inspectată consiliul fondului în persoana dlor Madan P., Mahu V., Remizov V., Pasenco V. şi Godunov B. şi compania managerială OAI "Global-Capital" SRL în persoana dlui Artiuşenco S. au primit decizii de efectuare a mai multor tranzacţii de schimb cu persoane fizice în detrimentul acţionarilor săi şi poartă răspundere prevăzută de legislaţie în conformitate cu art. 74 alin.(2) al Legii cu privire la societăţile pe acţiuni şi art. 19 alin.(1) şi alin.(3) al Legii privind fondurile de investiţii.
    Activele nete ale fondului la valoarea estimativă au constituit la 01.01.1999 - 25522827 lei, la 01.01.2000 - 22845008 lei, la 01.01.2001 - 24620930 lei şi la 01.07.2001 - 23127351 lei.
    Astfel, a fost admisă diminuarea valorii activelor nete sub nivelul capitalului social pe parcursul anilor 1999 şi 2000, fiind încălcate prevederile art.39 alin. (5) al Legii cu privire la societăţile pe acţiuni. Totodată, în perioada inspectată valoarea de bilanţ a activelor s-a micşorat de la circa 32 mln lei la circa 27 mln lei.
    Pentru anul 1998 fondul a obţinut pierderi în sumă de 42692 lei, pentru anul 1999 - beneficiu de 141471 lei, pentru anul 2000 - pierderi de 20371 lei şi pentru 6 luni ale anului 2001 - pierderi de 13167 lei.
    După  înregistrarea celei de a doua emisii fondul nu a luat decizii de plată a dividendelor.
    S-au încălcat în repetate rînduri normativele de diversificare prevăzute de art. 15 al Legii cu privire la fondurile de investiţii referitor la emitenţii SA "Aschim", SA "Ciment", SA "Fabrica de sticlă din Chişinău", SA "Fabrica de conserve Glodeni" şi SA "Moldcarton".
    Fondul a încălcat cerinţele legislaţiei referitor la dezvăluirea informaţiei despre tranzacţiile cu valori mobiliare şi anume ale art.30 al Legii privind circulaţia hîrtiilor de valoare şi bursele de valori (în perioada 01.01.97-23.03.99), ale art.55 al Legii privind piaţa valorilor mobiliare (în perioada 23.03.99-01.04.01) şi ale art.84(4) al Legii privind societăţile pe acţiuni.
    În perioada inspectată, cu excepţia realizării acţiunii SA "Bursa de Valori", fondul a efectuat numai tranzacţii de schimb, toate din ele fiind realizate la valoarea nominală.
    Tranzacţiile de schimb efectuate cu persoane juridice (în majoritate fonduri de investiţii) preponderent au urmărit reglarea structurii activelor fondului, iar acţiunile ce au constiutit obiectul schimburilor sînt de o lichiditate similară, totodată fondul concentrîndu-şi pachetele de acţiuni la SA "Fabrica de sticlă Chişinău", SA "Gemenii" şi SA "Bucuria".
    Tranzacţiile de schimb cu persoane fizice (Ojog Ludmila P., Priseajniuc Galina P., Roibu Dragoş M., Roibu Valeria S., Tcaciuc Alexei A., Şuparschii Constantin V., Şevciuc Marina A., Vdovicenco Alexandru Gr., Cozaciuc Petru  P. şi Veclici Romeo Gh.) în majoritatea cazurilor au fost orientate spre scoaterea din portofoliul fondului a acţiunilor lichide, emise de SA "Fabrica de sticlă Chişinău", SA "Gemenii", SA "Bucuria" în condiţii avantajoase de preţ în favoarea persoanelor de încredere şi procurarea acţiunilor de lichiditate joasă, emise de SA "Fabrica de conserve din Anenii-Noi", SA "Fabrica de zahăr din Ghindeşti", SA "Moldcarton", SA "Fabrica de conserve din Călăraşi", SA "Găinuşa", SA "Fadrica de unt din Taraclia", SA "CPC Chişinău", SA "Combinatul de  mobilă Bălţi" ş.a.
    Prin schimburi cu persoane fizice fondul a înstrăinat următoarele acţiuni:
    -  SA "Bucuria" în cantitate de 296213 (9,82% din capitalul social), la preţ de 0,20-0,88 lei/acţiunea. Ulterior, în luna noiembrie 2000, toate aceste acţiuni au fost revîndute la preţul de 22,37 lei/acţiunea, iar fondul, respectiv, a ratat venituri în sumă de 6418567 lei;
    -  SA "Gemenii", în cantitate de 128658 (22,26%), la preţ de 0,10-0,15 lei/acţiunea. Ulterior, în luna decembrie 1998, 28500 din aceste acţiuni au fost revîndute la preţul de 1,70 lei/acţiunea, iar fondul, respectiv, a ratat venituri în sumă de 47129 lei;
    -  SA "Fabrica de sticlă Chişinău", în cantitate de 78102 (13,51%), la preţ de 0,40-2,13 lei/acţiunea. Ulterior, în luna noiembrie 1999, 63903 din aceste acţiuni au fost revîndute la preţul de 4 lei/acţiunea, iar fondul, respectiv, a ratat venituri în sumă de 172369 lei.
    Suma veniturilor ratate de către fond în urma tranzacţiilor de schimb consituie 6638065 lei.
    Reieşind din cele expuse,
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare
HOTĂRĂŞTE:
    1.  A remite Procuraturii Generale a Republicii Moldova materialele privind calificarea activităţii conducerii FINN "Bucuria-Privatinvest" ca fiind în detrimentul acţionarilor fondului, în rezultatul căreia acestora le-a fost adus prejudiciu de proporţii.
    2.  Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Departamentului supraveghere, control şi anchetă.

    Preşedintele
    Comisiei Naţionale
    a Valorilor Mobiliare                                        Gheorghe Călcîi

    Chişinău, 27 decembrie 2001.
    Nr. 36/5.