IARFCM112/2005
ID intern unic:  310623
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
AGENŢIA RELAŢII FUNCIARE ŞI CADASTRU
INSTRUCŢIUNE Nr. 112
din  22.06.2005
cu privire la înregistrarea bunurilor imobile
şi a drepturilor asupra lor
Publicat : 28.10.2005 în Monitorul Oficial Nr. 142-144     art Nr : 487

   
MODIFICAT
   
OARFC9 din 14.02.18, MO67/28.02.18 art.320
    OARFC50 din 19.05.17, MO171-180/02.06.17 art.1000
   
OARFC127 din 12.07.12, MO205-207/28.09.12 art.1137
    OARFC61 din 10.05.06, MO91-94/16.06.06 art.321

    NOTĂ:
   
În textul Instrucţiunii cuvântul „Întreprinderea” şi cuvintele „Î.S. „Cadastru” la orice formă gramaticală se substituie cu cuvintele „Agenţia Servicii Publice” la forma gramaticală corespunzătoare, cuvintele „oficiul cadastral teritorial” şi „oficiu cadastral” la orice formă gramaticală se substituie cu cuvintele „organul cadastral teritorial” la forma gramaticală corespunzătoare prin OARFC9 din 14.02.18, MO67/28.02.18 art.320ÎNREGISTRAT                             APROBAT
la  Ministerul Justiţiei                        prin Ordinul Agenţiei
al Republicii Moldova                      Relaţii Funciare şi Cadastru
nr. 423 din 17 octombrie 2005         nr. 112 din  22 iunie 2005
_________________ V. Iftodi        _________________ A. Bannicov


INSTRUCŢIUNE
cu privire la înregistrarea bunurilor imobile şi
a drepturilor asupra lor
CAPITOLUL I.  DISPOZIŢII GENERALE
1. Prezenta Instrucţiune este elaborată în conformitate cu Codul civil, Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25.02.1998, Hotărîrea Guvernului nr.1030 din 12.10.98 "Despre unele măsuri privind crearea cadastrului bunurilor imobile".
2. În conformitate cu Legea cadastrului bunurilor imobile, înregistrarea bunurilor imobile şi a drepturilor asupra lor se efectuează de către oficiile cadastrale teritoriale, în a căror rază de activitate se află bunul imobil.
3. Prezenta Instrucţiune stabileşte:
- structura şi conţinutul Registrului bunurilor imobile;
- procedura depunerii cererii şi a actelor doveditoare necesare la înregistrarea drepturilor asupra bunurilor imobile;
- efectuarea înscrierilor în Registrul bunurilor imobile;
- particularităţile înregistrării unor drepturi.
4. Prevederile prezentei Instrucţiuni sînt obligatorii pentru toţi colaboratorii oficiilor cadastrale, activitatea cărora este legată de primirea, examinarea şi pregătirea documentelor pentru înregistrare, înregistrarea bunurilor imobile şi a drepturilor patrimoniale asupra lor în Registrul bunurilor imobile, precum şi pentru solicitanţii serviciilor de înregistrare.
5. Înregistrarea în Registrul bunurilor imobile poate fi: primară - ceea ce presupune efectuarea primului înscris în Registrul bunurilor imobile privitor la bunul imobil, la drepturile patrimoniale asupra lui şi la titularul de drepturi, şi
curentă - care este efectuarea de modificări în Registrul bunurilor imobile.
Înregistrarea primară poate fi masivă - se efectuează din contul statului şi fără cererea titularului de drepturi, şi selectivă - care se efectuează la cererea titularului de drepturi).
    [Pct.5 modificat prin OARFC50 din 19.05.17, MO171-180/02.06.17 art.1000]
6. La bunurile imobile, obiecte ale înregistrării în Registrul bunurilor imobile, se raportă:
- terenurile;
- clădirile şi construcţiile solid legate de pămînt. Prin construcţie solid legată de pămînt se înţelege orice construcţie ridicată pe pămînt sau în pămînt, care aderă la pămînt (prin fundament, piloni, stîlpi), adică care nu este volantă (nu poate fi mutată din loc în loc). Durata construcţiei nu are importanţă;
- apartamentele, alte încăperi izolate şi locurile de parcare din clădire;
- porţiunile de subsol. Prin porţiuni de subsol ca obiect al înregistrării în Registrul bunurilor imobile  se înţelege o suprafaţă de teren cu sau fără construcţii destinată folosirii rocilor deschise sau spaţiu subteran cu sau fără construcţii destinat exploatării, în ambele cazuri existenţa  acestora este confirmată documentar, prin perimetrul minier;  
- obiectele acvatice separate. Prin obiect acvatic separat, ca obiect al înregistrării în Registrul bunurilor imobile, se înţelege apa, terenul aflat sub apă, fîşiile reverane de protecţie şi construcţiile hidrotehnice ca un obiect unic şi indivizibil (art. 1, 1/3 Codul apelor);
- plantaţiile prinse de rădăcini. Prin plantaţii prinse de rădăcini ca obiect al înregistrării în Registrul bunurilor imobile se înţelege plantaţiile perene, înfiinţate în conformitate cu normele stabilite de legislaţie.
    [Pct.6 modificat prin OARFC50 din 19.05.17, MO171-180/02.06.17 art.1000]
   
(61) Nu sînt obiecte ale înregistrării în Registrul bunurilor imobile: chioşcurile, gheretele, împrejmuirile, pereţii, bornele de hotar, stratul asfaltic, macaralele, construcţii şi instalaţii ale căror funcţii sînt legate direct de teren sau de construcţia principală şi care nu pot fi formate ca obiecte independente de drept în conformitate cu Legea nr. 354-XV din 28 octombrie 2004 cu privire la formarea bunurilor imobile, precum şi obiectele de infrastructură tehnico-edilitară.
    [Pct.61 introdus prin OARFC50 din 19.05.17, MO171-180/02.06.17 art.1000]
CAPITOLUL II. STRUCTURA ŞI CONŢINUTUL
REGISTRULUI
7. Registrul se ţine de către organul cadastral teritorial pentru bunurile imobile din  raza sa de activitate, stabilită de Agenţia Servicii Publice.
   
[Pct.7 modificat prin OARFC9 din 14.02.18, MO67/28.02.18 art.320]
8. Registrul bunurilor imobile (anexa nr. 1) (în continuare - Registrul), se păstrează permanent şi se ţine pe fişiere de hîrtie şi în formă computerizată (baza de date).
9.  Pentru  fiecare sector de teren şi alte bunuri imobile se deschide fişier separat, fişierul de hîrtie constă din mapă şi file. Registrul conţine capitolele: A, B şi C.
10. Capitolele  A şi B ţinute împreună conţin înscrisuri privind terenul, construcţiile, alte bunuri imobile situate pe teren.
11. Capitolul C care conţine înscrisuri cu privire la încăperile izolate, se deschide în cazul în care dreptul de proprietate asupra construcţiei şi asupra încăperilor izolate îl deţin diferite persoane. Se deschid atîtea capitole C cîte încăperi izolate (apartamente) din clădirea dată sînt înregistrate. Capitolul C care conţine înscrieri cu privire la locurile de parcare din clădire se deschide după aceleaşi reguli.
    [Pct.11 modificat prin OARFC50 din 19.05.17, MO171-180/02.06.17 art.1000]
12. Fiecare din capitolele indicate constă din trei subcapitole: I, II şi III.
În subcapitolul I al fiecărui capitol se efectuează înscrieri referitoare la bunul imobil.
În subcapitolul II al fiecărui capitol din Registru se efectuează înscrieri referitoare la dreptul de proprietate.
În subcapitolul III al fiecărui capitol din Registru se efectuează înscrieri referitoare la celelalte drepturi reale şi alte grevări. Subcapitolul III la rîndul său constă din două părţi:
Partea 1  conţine înscrieri referitoare la alte drepturi reale (superficia, uzufructul, uzul, abitaţia, servitutea ce grevează imobilul, ipoteca, folosinţa, concesiunea, gestiunea economică);
Partea 2 conţine înscrieri referitoare la drepturile de creanţă, faptele sau raporturile juridice aferente bunurilor imobile.
13. Legătura dintre subcapitolele Registrului constă în faptul că drepturile patrimoniale ale proprietarului, menţionate în subcapitolul II iau naştere numai asupra bunurilor imobile, menţionate în subcapitolul I, cu grevările patrimoniale enumerate în subcapitolul III.
14. Pentru ţinerea Registrului, organul cadastral teritorial utilizează:
a) planul cadastral şi/sau geometric;
b) dosarul cadastral;
c) dosarul tehnic;
    [Pct.14 lit.c) în redacția OARFC50 din 19.05.17, MO171-180/02.06.17 art.1000]
d) condica de cereri (anexa nr. 4);
    [Pct.14 lit.c) în redacția OARFC50 din 19.05.17, MO171-180/02.06.17 art.1000]
CAPITOLUL III.  PROCEDURA ÎNREGISTRĂRII
PRIMARE SELECTIVE ŞI ÎNREGISTRĂRII CURENTE
Secţiunea 1-a. Primirea documentelor
15. Primirea documentelor pentru înregistrare se efectuează de către Registrator.
16. Primirea cererii şi a documentelor pentru înregistrarea drepturilor se efectuează numai în zilele şi orele de recepţie şi numai în încăperea stabilită.
17. Cererea de înregistrare a dreptului se depune în 2 exemplare, la care se anexează documentele ce confirmă dreptul şi alte documente necesare pentru înregistrare. Dacă actul juridic este autentificat notarial, sau este un act al autorităţii publice, pentru înregistrare se prezintă originalul sau o copie autentificată şi o copie simplă. Pe documentul ce confirmă dreptul în copie simplă se consemnează de Registrator faptul că copia corespunde originalului, se aplică semnătura şi ştampila Registratorului şi documentul se include în dosarul cadastral.
    [Pct.17 modificat prin OARFC50 din 19.05.17, MO171-180/02.06.17 art.1000]
Actele juridice referitoare la bunurile imobile întocmite în formă scrisă simplă se depun cel puţin în două exemplare originale, dintre care unul după efectuarea înregistrării se include în dosarul cadastral.
18. Registratorul completează cererea în sistemul informaţional conform datelor şi documentelor prezentate de către solicitant, după care cererea se imprimă şi se semnează de solicitant. Solicitantul scrie de mînă numele, prenumele deplin şi face semnătura scurtă ca în actul de identitate.
    Registratorul este în drept să execute de pe documentele prezentate copii.
    [Pct.18 în redacția OARFC50 din 19.05.17, MO171-180/02.06.17 art.1000]
19. Cererea şi actele pentru înregistrarea drepturilor se depun personal de către titularii de drept sau prin reprezentant.
20. Cererea pentru înregistrare şi documentele de drept pot fi depuse de următoarele persoane:
a) de către persoana care a dobîndit dreptul asupra bunului imobil în temeiul legii, în temeiul unui act juridic, prin moştenire, prin accesiune, în temeiul hotărîrii judecătoreşti, în temeiul unui act administrativ, sau în alt modprevăzut de lege.
Dacă documentele ce confirmă drepturile sînt autentificate notarial sau sînt emise de o autoritate publică, cererea de înregistrare poate fi depusă de fiecare dintre părţi. În cazul în care cererea de înregistrare este depusă de persoana care solicită radierea dreptului, aceasta va prezenta şi datele necesare pentru înregistrare a titularului dreptului ce se cere a fi înscris. În cazul bunurilor proprietate comună în devălmăşie cererea poate fi depusă de oricare dintre coproprietari.
Cererea de înregistrare a dreptului în temeiul unui act juridic neautentificat notarial se semnează de ambele părţi ale actului juridic.
Minorii de la 16 ani, cărora li s-a acordat capacitate deplină de exerciţiu (emanciparea), vor prezenta şi hotărîrea autorităţii tutelare sau hotărîrea instanţei de judecată  prin care li s-a atribuit  capacitatea deplină de exerciţiu.  
Minorii de la 14 ani, cu excepţia celor ce se află sau s-au aflat în căsătorie, precum şi persoanele fizice limitate în capacitatea de exerciţiu prin hotărîre judecătorească, asupra cărora a fost instituită curatela, pot depune de sine stătător cerere de înregistrare numai cu acordul scris al părinţilor sau curatorului.
    [Pct.20 lit.a) modificată prin OARFC50 din 19.05.17, MO171-180/02.06.17 art.1000]
b) de către părinţi, adoptatori sau tutori pentru  minorii în vîrstă de pînă la 14 ani;
c) de către reprezentanţii persoanelor fizice şi juridice;
    d) executorul judecătoresc în cadrul procedurii de executare;
    [Pct.20 lit.d) introdusă prin OARFC50 din 19.05.17, MO171-180/02.06.17 art.1000]
    e) persoanele ce deţin calitatea de moştenitor;
    [Pct.20 lit.e) introdusă prin OARFC50 din 19.05.17, MO171-180/02.06.17 art.1000]
    f) notarul care a autentificat actul;
    [Pct.20 lit.f) introdusă prin OARFC50 din 19.05.17, MO171-180/02.06.17 art.1000]
    g) administratorul autorizat în cazurile prevăzute de lege;
    [Pct.20 lit.g) introdusă prin OARFC50 din 19.05.17, MO171-180/02.06.17 art.1000]
    h) persoana interesată cu prezentarea hotărîrii judecătoreşti emise în conformitate cu art.215 din Codul civil.
    [Pct.20 lit.h) introdusă prin OARFC50 din 19.05.17, MO171-180/02.06.17 art.1000]
   
201. Cererea de înregistrare a ipotecii poate fi depusă de debitorul ipotecar sau creditorul ipotecar, iar în cazul în care executarea obligaţiei de către debitor este garantată prin ipotecă de către garantul ipotecar, cererea de înregistrare va fi depusă de către garantul ipotecar sau creditor, dacă contractul nu prevede altfel (art. 44 alin. (1) din Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998, art. 9 alin. (3) al Legii cu privire la ipotecă nr. 142-XVI din 26 iunie 2008).
    În cazul în care dreptul de proprietate asupra bunului imobil este înregistrat pe cote-părţi cererea de înregistrare a ipotecii se va perfecta pentru fiecare cotă-parte.
    [Pct.201 introdus prin OARFC50 din 19.05.17, MO171-180/02.06.17 art.1000]
21. Împuternicirile reprezentantului titularului de drept se confirmă prin procura eliberată pe un termen de maximum trei ani, sau:
- pentru minorii pînă la 14 ani:
a) părinţii sau înfietorii - prin paşaport sau actul de identitate şi adeverinţa de naştere a copilului, sau alt act ce confirmă statutul lor;
b) tutorele - prin hotărîrea autorităţii tutelare despre numirea tutorelui (art. 36 Cod civil), adeverinţa de naştere a copilului, actul de identitate a tutorelui;
c) administratorul, în cazul în care a fost încheiat un contract de administrare fiduciară a bunurilor imobile ce aparţin minorului pus sub tutelă - prin  actul de identitate şi contractul de administrare fiduciară încheiat între el şi autoritatea tutelară (art. 44 Cod civil);
d) reprezentantul instituţiei de asistenţă socială publică, de educaţie, de învăţămînt, de tratament sau altă instituţie similară,  în cazul în care minorul nu are părinţi sau înfietori şi nu a fost numit tutorele - prin  actul de identitate, procura din partea instituţiei sau alt act care dovedeşte dreptul de a reprezenta instituţia, şi confirmarea faptului internării titularului de drept în instituţia dată (art. 38(2) Cod civil);
- pentru persoanele fizice recunoscute în modul stabilit ca persoane fără capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu limitată:
a) tutorele sau curatorul - prin actul de identitate, hotărîrea autorităţii tutelare despre numirea tutorelui sau curatorului;
b) administratorul, dacă a fost încheiat un contract de administrare fiduciară a bunurilor imobile ce aparţin persoanei puse sub tutelă, - prin actul de identitate, contractul de administrare încheiat între el şi autoritatea tutelară (art. 44 Cod civil);
c) reprezentantul instituţiei de asistenţă socială publică, de tratament sau o altă instituţie similară, în cazul în care persoana fără capacitate de exerciţiu nu are tutore, - prin actul de identitate, procura din partea instituţiei sau alt act ce dovedeşte dreptul de a reprezenta instituţia şi confirmarea faptului internării titularului de drept în instituţia dată (art. 38(2) Cod civil);
- pentru persoanele cu capacitate deplină de exerciţiu asupra cărora a fost instituită curatela în formă de patronaj, curatorul va prezenta contractul de mandat sau de administrare fiduciară, încheiat între titular şi curator, actul de identitate (art. 48 (3) Cod civil);
- pentru persoanele dispărute fără veste - hotărîrea instanţei de judecată privind numirea administratorului, contractul de administrare fiduciară, încheiat între administrator şi autoritatea tutelară, actul de identitate al administratorului (art. 50 Cod civil);
- împuternicirile reprezentanţilor persoanelor juridice sînt confirmate prin originalul sau copia Statutului, Regulamentului, sau unui alt act de constituire, informaţia din Registrul de stat al persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali sau din alt registru prevăzut de legislaţie privind conducătorul (administratorul) întreprinderii sau organizaţiei, iar în cazul reprezentantului, altă persoană decît conducătorul (administratorul), şi prin procura eliberată în modul stabilit, în care să se conţină informaţia despre data eliberării, limita competenţei şi termenul împuternicirii;
    - împuternicirile reprezentantului nerezident al persoanei juridice nerezidente sînt confirmate prin actele de constituire ale persoanei juridice străine, extrasul din registrul naţional al ţării de domiciliere şi paşaportul naţional, cu traducerea în limba de stat, legalizată notarial, iar în cazul reprezentantului altă persoană decît conducătorul (administratorul) şi prin procura eliberată în modul stabilit;
- pentru reprezentantul întreprinderii (firmei) specializate, care efectuează diferite operaţiuni pe piaţa imobiliară, împuternicirile se confirmă prin actul de identitate, procura eliberată în modul stabilit şi contractul dintre firma respectivă şi clientul în interesul căruia se solicită înregistrarea.
   
Actele eliberate de autorităţile statelor membre ale Convenţiei încheiate la Haga din 5 octombrie 1961 urmează să conţină apostila conform modelului stabilit. Actele întocmite de autorităţile statelor care nu sunt membre a Convenţiei încheiate la Haga sau au formulat obiecţii urmează să fie supralegalizate (să conţină legalizarea consulară). Actele eliberate de notarii şi alte autorităţi ale statelor cu care Republica Moldova a încheiat tratate privind recunoaşterea actelor oficiale fără supralegalizare sau apostilă nu necesită a fi supralegalizate sau apostilate.
    [Pct.21 modificat prin OARFC9 din 14.02.18, MO67/28.02.18 art.320]
    [Pct.21 modificat prin OARFC50 din 19.05.17, MO171-180/02.06.17 art.1000]
    [Pct.21 modificat prin OARFC127 din 12.07.12, MO205-207/28.09.12 art.1137]
22. Solicitantul prezintă Registratorului  următoarele documente:
    - actul de identitate:
a) buletinul de identitate (paşaportul) sau;
b) adeverinţa de naştere a persoanelor minore sau buletinul de identitate a lor;
c) paşaportul naţional al cetăţeanului străin;
d) buletinul de identitate al apatridului sau permisul de şedere;
e) certificatul organelor de înregistrare a actelor de stare civilă privind schimbarea numelui, prenumelui, patronimicului - în cazul necorespunderii datelor din actul de identitate a persoanei cu datele din documentele ce confirmă naşterea, transmiterea sau stingerea dreptului cu excepția cazului când informaţia poate fi extrasă de către registrator din registre şi sisteme informaţionale de stat;
- certificatul de înregistrare de stat sau decizia de înregistrare, după necesitate şi actele  de constituire în original sau copiile acestora, pentru persoanele juridice. Certificatul înregistrării de stat sau, după caz, decizia de înregistrare nu se prezintă în cazul în care informaţia poate fi extrasă de către registrator din registre şi sisteme informaţionale de stat;  
    - certificatul de atribuire a codului fiscal persoanei juridice/fizice - nerezidente;  
- actele ce confirmă împuternicirile reprezentantului. Procura se prezintă în original. Dacă procura a fost eliberată numai pentru efectuarea unei singure operaţiuni de înregistrare, originalul va fi anexat la cerere, iar în cazul procurii generale la cerere va fi anexată o copie confirmată de către registrator.
- documentele care constituie temeiul apariţiei, modificării sau stingerii drepturilor conform cerinţelor prevăzute în p. 17 al prezentei instrucţiuni. Aceste documente pot fi:
a) actele administrative emise de autorităţile publice abilitate în modul stabilit de legislaţie;
b) contractele asupra bunului imobil, încheiate conform legislaţiei în vigoare la data încheierii  lor;
c) certificatul de moştenitor;
d) hotărîrile judecătoreşti;
e) titlurile de autentificare a drepturilor deţinătorilor de teren şi alte acte (adeverinţe) privind drepturile asupra bunului imobil, eliberate de autorităţile publice abilitate, în modul stabilit de legislaţie;
   
e1) procesele-verbale privind procurarea bunului imobil la licitaţie, întocmite de executorul judecătoresc şi confirmate de către instanţa de judecată, sau încheierile instanţei de judecată privind confirmarea încheierilor executorului judecătoresc de transmitere a bunurilor; 
    e2) procesele-verbale ale licitaţiei, actele de ridicare a bunurilor imobile adjudecate şi certificatele de achitare integrală, eliberate de lichidator, sau actele de ridicare a bunurilor imobile neadjudecate la licitaţie şi certificatele de achitare integrală, eliberate de lichidator, ori actele de separare a bunului imobil din masa debitoare, întocmite de către administratorul de insolvabilitate/lichidator, şi actele ce confirmă dreptul real sau personal al persoanei care a solicitat separarea bunului imobil din masa debitoare;
    e3) certificatul eliberat de către cooperativa de construcţie a locuinţelor sau cooperativa de construcţie a garajelor (art. 18 Legea privatizării fondului de locuinţe nr. 1324-XII din 10 martie 1993, anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 99 din 10 februarie 2014 pentru aprobarea Regulamentului privind recepţia garajelor din cooperativele de construcţie a garajelor).
f) alte documente privind naşterea, transmiterea sau stingerea drepturilor asupra bunurilor imobile, eliberate sau încheiate conform legislaţiei în vigoare la data naşterii, transmiterii sau stingerii acestor drepturi.
    [Pct.22 modificat prin OARFC9 din 14.02.18, MO67/28.02.18 art.320]
    [Pct.22 modificat prin OARFC50 din 19.05.17, MO171-180/02.06.17 art.1000]
   
[Pct.22 modificat prin OARFC127 din 12.07.12, MO205-207/28.09.12 art.1137]
    221. La înregistrarea primară a bunului imobil şi a drepturilor asupra lui, este obligatorie prezentarea planului bunului imobil recepţionat conform procedurii stabilite. Prezentarea planului nu este necesară, în cazul în care organul cadastral teritorial îl deţine deja.
    [Pct.221 modificat prin OARFC50 din 19.05.17, MO171-180/02.06.17 art.1000]
    [Pct.221 introdus prin OARFC127 din 12.07.12, MO205-207/28.09.12 art.1137]
23. Documentele prezentate pentru înregistrarea drepturilor trebuie să individualizeze bunul imobil (să conţină descrierea lui) şi să indice dreptul ce urmează a fi înscris sau radiat, să conţină numele părţilor, semnăturile de rigoare, iar în cazurile stabilite de lege, să fie autentificate notarial şi ştampilate. În cazul în care documentul are două sau mai multe file, acestea trebuie să fie numerotate şi şnuruite.
   
[Pct.23 modificat prin OARFC50 din 19.05.17, MO171-180/02.06.17 art.1000]
    24. Registratorul verifică:
    - datele de identitate ale solicitantului şi, după caz, documentul ce confirmă împuternicirile reprezentantului;
    - existenţa documentelor necesare pentru înregistrare şi corespunderea lor cerinţelor prevăzute de art. 29 al Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998;
    - dacă bunul sau dreptul solicitat pentru înregistrare este susceptibil de înscriere în registrul bunurilor imobile;
    - informaţia din registrul bunurilor imobile, în scopul stabilirii existenţei temeiurilor de respingere a cererii prevăzute de art. 31 al Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998;
    - informaţia cadastrală (existenţa planului) pentru înregistrarea primară a bunului imobil, efectuarea modificărilor în Registru în legătură cu modificarea bunului imobil, precum şi în alte cazuri în care pentru înregistrare este necesar planul, cu excepţia cazului în care se solicită concomitent executarea lucrărilor cadastrale şi înregistrarea în Registru.
[Pct.24 în redacția OARFC50 din 19.05.17, MO171-180/02.06.17 art.1000]
    25. După verificare Registratorul primeşte sau respinge primirea cererii de înregistrare.
[Pct.25 în redacția OARFC50 din 19.05.17, MO171-180/02.06.17 art.1000]
26. În cazul în care primirea cererii este respinsă, cererea nu se înregistrează.
   
În cazul în care cererea este respinsă, solicitantului i se propune să îndeplinească o cerere în două exemplare, în care indică următoarele:
    a) numele, prenumele solicitantului;
    b) cerinţele solicitantului;
    c) lista actelor prezentate;
    d) data şi semnătura.
    În cererea respectivă registratorul indică numele, prenumele său, temeiul respingerii cererii în conformitate cu art.31 alin. (1) Legea cadastrului bunurilor imobile cu explicarea motivului respingerii, după care semnează şi aplică ştampila. Un exemplar al cererii se eliberează solicitantului, al doilea se îndosariază în dosarul cadastral iar în lipsa acestuia, în dosarul tehnic.
    În cazul în care în arhiva oficiului cadastral teritorial lipseşte atît dosarul cadastral cît şi dosarul tehnic aferent bunului imobil în cauză, registratorul transmite decizia împreună cu copiile documentelor în arhiva oficiului cadastral teritorial.
    [Pct.26 modificat prin OARFC50 din 19.05.17, MO171-180/02.06.17 art.1000]
    [Pct.26 modificat prin OARFC127 din 12.07.12, MO205-207/28.09.12 art.1137]
27. Temeiurile pentru respingerea cererii de înregistrare a drepturilor sînt:
- lipseşte actul de identitate al solicitantului (reprezentantului) (art. 31 din Legea nr. 1543/98);
- cererea a fost prezentată de o persoană neautorizată (art. 31 din Legea nr. 1543/98);
- lipsesc documentele pentru înregistrare (art. 31 din Legea nr. 1543/98);
- documentele prezentate nu corespund cerinţelor stabilite de legislaţie (art. 31 din Legea nr. 1543/98);  
- drepturile solicitate pentru înregistrare nu sînt susceptibile de înscriere în Registru (art. 31 din Legea nr. 1543/98);
- dreptul asupra bunului imobil solicitat pentru înregistrare este înregistrat pe numele unei alte persoane (art. 31 din Legea nr. 1543/98);
   
- datele din documentele prezentate nu corespund datelor din cadastru, cu excepţia cazurilor în care necorespunderea este cauzată de o eroare tehnică a oficiului cadastral teritorial;
- înregistrarea dreptului trebuie să fie efectuată de un alt oficiu cadastral (art. 31 din Legea nr. 1543/98);
    
- este notată aplicarea sechestrului sau interdicţiei de înstrăinare sau grevare a bunului imobil dreptul asupra căruia este solicitat spre înregistrare; 
     - nu a fost achitată plata pentru înregistrare;   
- documentele prezentate conţin ştersături, adăugiri, cuvintele radiate sau alte corectări nemenţionate în ele (art. 29 din Legea nr. 1543/98);
- documentele sînt executate în creion (art. 29 din Legea nr. 1543/98);
- documentele conţin deteriorări grave ce nu permit interpretarea univocă a conţinutului lor (art. 29 din Legea nr. 1543/98);
- documentele prezentate nu sînt numerotate şi şnuruite (în cazul în care documentul de drept are două sau mai multe file) (art. 29 din Legea nr. 1543/98);
- nu este individualizat bunul imobil sau dreptul a cărei înregistrare se solicită (art. 29 din Legea nr. 1543/98);

    [Pct.27 modificat prin OARFC50 din 19.05.17, MO171-180/02.06.17 art.1000]
    [Pct.27 modificat prin OARFC127 din 12.07.12, MO205-207/28.09.12 art.1137]
    28. În cazul în care sînt primite documentele spre înregistrare, Registratorul verifică achitarea serviciului şi completează cererea, indicînd:
    - datele despre solicitant: numele, prenumele/denumirea solicitantului, date din actul de identitate/actul de constituire (IDNP, seria şi numărul actului, data naşterii/IDNO, rechizitele bancare), adresa de domiciliu/ sediu, numărul telefonului de contact;
    - datele despre reprezentant şi documentul prin care sunt confirmate împuternicirile acestuia;
    - informaţia despre bunul imobil (numărul cadastral, adresa);
    - serviciul solicitat;
    - lista documentelor anexate la cerere (documentele ce servesc temei de înregistrare se enumeră expres, indicîndu-se numărul şi data acestora, iar pentru documentele adiţionale prezentate în copii, se va indica „Alte documente” şi numărul de pagini);
    - numele şi prenumele registratorului;
    - cuantumul sumei achitate în avans, numărul bonului de plată;
    - numărul, data şi ora primirii cererii;
    - data executării cererii.
    Un exemplar al cererii, semnat de către registrator, împreună cu dovada de achitare a serviciului (bonul) se restituie solicitantului.
    Cererea se înregistrează în sistemul informaţional. Condica de cereri se ţine în format electronic. La sfîrșitul zilei de muncă persoana responsabilă extrage versiunea pe hîrtie a condicii de cereri completată în acea zi, semnează şi aplică ştampila pe fiecare filă, după care filele se coase în condica de cereri ţinută pe hîrtie.
[Pct.28 în redacția OARFC50 din 19.05.17, MO171-180/02.06.17 art.1000]
    [Pct.28 modificat prin OARFC61 din 10.05.06, MO91-94/16.06.06 art.321]

[Pct.29 abrogat prin OARFC50 din 19.05.17, MO171-180/02.06.17 art.1000]
[Pct.30 abrogat prin OARFC50 din 19.05.17, MO171-180/02.06.17 art.1000]
Secţiunea a 2-a. Verificarea şi pregătirea documentelor
pentru
înregistrare
31. Termenul de examinare a cererii şi verificarea documentelor privind înregistrarea drepturilor asupra bunului imobil nu trebuie să depăşească 7 zile lucrătoare din ziua primirii cererii. Acest termen poate fi prelungit (cel mult cu 40 zile calendaristice), în cazul necesităţii substituirii sau primirii unor documente suplimentare de la solicitant, autorităţi  publice, alte persoane.
   
[Pct.31 modificat prin OARFC50 din 19.05.17, MO171-180/02.06.17 art.1000]
    [Pct.31 modificat prin OARFC61/10.05.06, MO91-94/16.06.06 art.321]
32. Verificarea şi pregătirea documentelor pentru înregistrarea bunurilor imobile şi a drepturilor asupra lor se efectuează de Registrator. Registratorul primeşte de la arhivar dosarul cadastral al bunului imobil şi Registrul ţinut pe fişiere de hîrtie. Dacă în organul cadastral teritorial este implementată arhiva electronică, registratorul examinează documentele din dosarul cadastral în format electronic, însă la necesitate, solicită documentele din arhivă şi le examinează pe suport de hîrtie.
    [Pct.32 modificat prin OARFC50 din 19.05.17, MO171-180/02.06.17 art.1000]
33. Verificarea documentelor se efectuează numai în timpul lucrului şi în încăpere specială, destinată pentru lucrările cu materialele de arhivă. Lucrările cu materialele de arhivă se efectuează cu respectarea cerinţelor instrucţiunilor Serviciului de Stat de Arhivă al Republicii Moldova şi Regulamentului cu privire la arhiva departamentală a Agenţiei Servicii Publice. .
   
[Pct.33 modificat prin OARFC9 din 14.02.18, MO67/28.02.18 art.320]
    [Pct.33 modificat prin OARFC50 din 19.05.17, MO171-180/02.06.17 art.1000]
34. Registratorul începe verificarea documentelor cu determinarea autenticităţii lor pe calea stabilirii a unor posibile ştersături, adăugiri, cuvinte radiate ş. a.
35. După determinarea autenticităţii documentelor, Registratorul verifică plenitudinea datelor şi corespunderea formei documentelor și extrage informaţia necesară din registrele de stat ţinute în formă electronică şi sistemele informaţionale de stat, la care are acces. Forma documentelor ce autentifică dreptul titularului asupra bunului imobil trebuie să corespundă cerinţelor legislaţiei Republicii Moldova.
   
[Pct.35 modificat prin OARFC9 din 14.02.18, MO67/28.02.18 art.320]
    36. Stabilind faptul că documentele sînt corecte, Registratorul :
    - examinează toate materialele incluse în dosarul cadastral (inclusiv deciziile de refuz, de respingere, alte documente incluse în dosar) care ar putea influenţa decizia registratorului;
    - în cazul înregistrării curente, verifică corespunderea datelor din documentele prezentate cu cele din dosarul cadastral şi Registru;
    - în cazul înregistrării primare precum şi în cazul în care bunul a fost înregistrat în cadrul înregistrării primare masive, examinează documentele din dosarul tehnic şi dosarul cadastral referitor la istoricul bunului imobil (interdicţii, sechestre, existenţa construcţiilor neautorizate, componenţa bunului imobil);
    - verifică datele înscrise în Registru (capitolul A,B) referitor la obiect, subiect, grevări, inclusiv, restricţii, interdicţii, sechestre, notări, atît pentru efectuarea înscrierii la capitolul A,B, cît şi pentru efectuarea înscrierii la capitolul C;
    - după necesitate pregăteşte demersuri către autorităţile administraţiei publice, notar, instanţa judecătorească, alte autorităţi pentru obţinerea documentelor suplimentare;
    - dacă întîmpină dificultăţi la aplicarea corectă a legislaţiei, poate solicita un aviz consultativ de la Agenţia Servicii Publice;
    - în cazul înregistrării primare selective precum şi în cazul intervenirii modificărilor la bunul imobil (actualizarea planului, reconstrucţia clădirii etc.), transmite documentele inginerului cadastral pentru confirmarea existenţei planului bunului şi identificarea bunului în plan. Inginerul verifică informaţia grafică şi parametrii bunului imobil solicitat spre înregistrare şi completează nota de verificare conform procedurii stabilite, după care o transmite Registratorului;
    - verifică corespunderea datelor din documentele de drept cu datele din plan şi decide referitor la posibilitatea înregistrării bunului şi a drepturilor asupra acestuia.
    [Pct.36 modificat prin OARFC9 din 14.02.18, MO67/28.02.18 art.320]
[Pct.36 în redacția OARFC50 din 19.05.17, MO171-180/02.06.17 art.1000]
Secţiunea a 3-a. Înregistrarea în Registru
37. Pentru înregistrare Registratorul are nevoie de:
- cererea şi documentele pentru înregistrare;
- Registrul;
- dosarul cadastral;
   
- dosarul tehnic, după caz;
    - informaţia grafică, după caz (planul geometric, nota de verificare).
    [Pct.37 modificat prin OARFC50 din 19.05.17, MO171-180/02.06.17 art.1000]
38. În cazul în care s-a constatat autenticitatea documentelor, plenitudinea datelor, corespunderea formei şi conţinutului documentelor cerinţelor legislaţiei, Registratorul:
- efectuează înscrierile în Registrul computerizat;
- înscrie în cerere rezultatul deciziei privind înregistrarea;

- imprimă versiunea pe fişiere de hîrtie a Registrului;
- adevereşte versiunea pe fişiere de hîrtie a Registrului  prin ştampila şi semnătura sa indicînd data semnării Registrului. Ştampila şi semnătura se aplică pe ultima filă a fişierului, celelalte file sînt vizate prin semnătură de către Registrator;
- în organul cadastral teritorial în care nu este implementată arhiva electronică;
- aplică parafa de înregistrare a drepturilor pe toate exemplarele pe suport de hîrtie a documentelor ce confirmă drepturile în a căror bază s-a efectuat înregistrarea inclusiv, în cazul efectuării înscrierii provizorii;
     
- imprimă certificatul privind înscrierile din registrul bunurilor imobile după caz.
    - include în Dosarul cadastral copiile documentelor, confirmate de Registrator;
- transmite spre ghişeul de eliberare documentele ce urmează a fi eliberate solicitantului;
- restituie Solicitantului documentele care au servit ca temei de înregistrare pe care este aplicată parafa de înregistrare.
    [Pct.38 modificat prin OARFC50 din 19.05.17, MO171-180/02.06.17 art.1000]
   
[Pct.38 modificat prin OARFC127 din 12.07.12, MO205-207/28.09.12 art.1137]
39. În cazul existenţei temeiurilor pentru refuzul înregistrării drepturilor, prevăzute de legislaţie (art. 33 din Legea cadastrului bunurilor imobile), Registratorul indică acest fapt ("Refuz") în rubrica din cerere "În rezultatul examinării s-a decis:", semnează, indicînd data emiterii refuzului şi elaborează decizia de refuz a înregistrării dreptului.
40.În cazul apariţiei necesităţii de solicitare a actelor suplimentare sau a unui aviz consultativ (art. 32 alin. (31) Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie 98), registratorul obligatoriu emite o decizie argumentată, privind prelungirea termenului de examinare a cererii, cu cel mult 40 de zile calendaristice. În decizie se indică care acte urmează a fi înlocuite sau prezentate suplimentar pentru înregistrarea bunului imobil şi a drepturilor asupra lui, precum şi termenul în interiorul căruia trebuie să fie prezentate/înlocuite actele.
    Decizia privind prelungirea termenului de examinare a cererii se perfectează în două exemplare. Un exemplar este eliberat solicitantului prin intermediul ghişeului de eliberare, confirmînd recepţia acesteia prin semnătura în condica de cereri (sau după caz, pe cerere), alt exemplar al deciziei, se îndosariază în dosarul cadastral.
    În cazul în care solicitantul nu a îndeplinit în termen cerinţele, stabilite în decizia privind prelungirea termenului de examinare a cererii, registratorul este în drept să emită decizia de refuz a înregistrării dreptului, efectuează în cerere menţiune despre refuz la rubrica „În rezultatul examinării s-a decis:”, cu anexarea la cerere a deciziei de refuz.
    [Pct.40 modificat prin OARFC50 din 19.05.17, MO171-180/02.06.17 art.1000]
    [Pct.40 în redacţia OARFC127 din 12.07.12, MO205-207/28.09.12 art.1137]
   
401. În cazul suspendării înregistrării ipotecii conform art. 331 al Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998, registratorul emite decizia privind suspendarea înregistrării dreptului  şi notează în Registru depunerea cererii de înregistrare a ipotecii. Un exemplar al deciziei privind suspendarea înregistrării dreptului de ipotecă şi copiile documentelor de drept anexate la cerere se îndosariază în dosarul cadastral. Spre ghişeul de eliberare se transmite un exemplar al cererii, decizia privind suspendarea înregistrării dreptului de ipotecă şi documentele prezentate pentru înregistrarea dreptului. La primirea deciziei, solicitantul indică expres în condica de cereri (sau după caz, în cerere) faptul primirii deciziei de suspendare, după care semnează.
    După ridicarea grevării sau interdicţiei, care a făcut imposibilă înregistrarea ipotecii, la adresarea solicitantului ipoteca se va înregistra cu data depunerii cererii iniţiale. Înscrierea despre depunerea cererii se va radia din Registru.
    [Pct.401 introdus prin OARFC50 din 19.05.17, MO171-180/02.06.17 art.1000]
    41. În cazul refuzului înregistrării drepturilor, Registratorul:
    - perfectează decizia de refuz a înregistrării în două exemplare, îndosariază un exemplar al deciziei în dosarul cadastral, iar în lipsa acestuia - în dosarul tehnic, împreună cu copii ale documentelor anexate la cerere;
    - transmite Registrul împreună cu dosarul cadastral în arhivă;
    - transmite spre ghişeul de eliberare documentele anexate la cerere şi decizia de refuz.
[Pct.41 în redacția OARFC50 din 19.05.17, MO171-180/02.06.17 art.1000]
   
411. Decizia privind refuzul înregistrării drepturilor trebuie să conţină datele despre solicitant, documentele prezentate spre înregistrare, referire la cadrul legal în temeiul căruia este imposibilă înregistrarea şi argumentarea aplicării acestuia, căile de contestare a deciziei, numele, prenumele registratorului şi semnătura acestuia.
    [Pct.411 introdus prin OARFC50 din 19.05.17, MO171-180/02.06.17 art.1000]
Secţiunea a 4-a. Restituirea /eliberarea documentelor
42. Restituirii/eliberării sînt supuse:
- în cazul efectuării înregistrării bunului imobil şi a dreptului asupra lui - originalul documentului ce confirmă dreptul sau copia autentificată notarial, sau copia hotărîrii instanţei de judecată, sau alte documente care au servit drept temei de înregistrare, pe care este aplicată parafa de înregistrare şi certificatul privind înscrierile din registrul bunurilor imobile;
- în cazul refuzului de înregistrare - decizia de refuz, semnată de Registrator şi documentele prezentate pentru înregistrarea dreptului. La primirea deciziei, solicitantul indică expres în condica de cereri (sau după caz în cerere) faptul primirii deciziei de refuz după care semnează.
   
[Pct.42 modificat prin OARFC50 din 19.05.17, MO171-180/02.06.17 art.1000]
43. Documentele se restituie/eliberează de către Registrator sau de inspectorul oficiului cadastral teritorial, responsabil pentru eliberarea documentelor solicitantului sau reprezentantului solicitantului.
Solicitantul sau reprezentantul lui sînt obligaţi să prezinte actul de identitate iar după caz, şi actele prin care îi sunt confirmate împuternicirile. Actele vor fi eliberate doar după achitarea integrală a tarifului prevăzut pentru înregistrare.
   
[Pct.43 modificat prin OARFC50 din 19.05.17, MO171-180/02.06.17 art.1000]
    [Pct.43 modificat prin OARFC127 din 12.07.12, MO205-207/28.09.12 art.1137]
44. Faptul primirii documentelor de către solicitant se confirmă prin semnătură în condica de cereri la rubrica corespunzătoare, în care se va indica şi data primirii. Faptul primirii documentelor se poate confirma şi prin semnătura solicitantului pe al treilea exemplar de cerere la rubrica respectivă în modul stabilit de Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru (în continuare - Agenţia).
    [Pct.44 modificat prin OARFC9 din 14.02.18, MO67/28.02.18 art.320]
    [Pct.44 modificat prin OARFC127 din 12.07.12, MO205-207/28.09.12 art.1137]
CAPITOLUL IV.  PARTICULARITĂŢILE EFECTUĂRII
ÎNREGISTRĂRII PRIMARE MASIVE
45. Înregistrarea primară masivă constituie o formă de organizare a evidenţei bunurilor imobile şi a drepturilor asupra lor şi se efectuează de către organul cadastral teritorial fără cererea titularilor de drepturi.
46. Măsurările pe teren, lucrările de identificare şi alte lucrări se execută de către întreprinderile ce activează în domeniul executării lucrărilor cadastrale, în baza contractului de prestare a serviciilor, încheiat cu autoritatea competentă, caietului de sarcini şi a graficului de executare a înregistrării.
47. Primirea materialelor pentru înregistrarea primară masivă se efectuează de către persoana împuternicită a oficiului cadastral teritorial.
48. Executanţii lucrărilor cadastrale întocmesc un act de predare-primire a materialelor, în două exemplare, la care se anexează următoarele materiale:
- copia actului de identitate al reprezentantului întreprinderii;
- informaţia cadastrală juridică şi tehnică despre fiecare bun imobil pe suport de hîrtie şi magnetic;
- planul cadastral pe suport de hîrtie şi magnetic;
- materialele măsurărilor geometrice;
- alte materiale, indicate în caietul de sarcini.
49. După primirea materialelor, acestea se transmit inginerului cadastral spre verificarea, avizarea şi pregătirea lor pentru înregistrare. Inginerul cadastral confirmă prin semnătură în condica de primire a materialelor faptul primirii materialelor respective.
50. Verificarea şi avizarea materialelor se efectuează în modul stabilit de Agenţie.
51. În cazul necesităţii primirii unor documente suplimentare de la executori, autorităţile publice, alte persoane, organul cadastral teritorial expediază demersuri referitoare la prezentarea documentelor suplimentare.
52. Inginerul cadastral organizează lucrul privind obţinerea, verificarea şi avizarea materialelor, obţinerea materialelor suplimentare, sistematizarea materialelor şi confruntarea lor cu cele din arhiva oficiului cadastral teritorial.
53. Dacă în localitatea în care se execută lucrările de înregistrare masivă terenurile aferente caselor de locuit n-au fost transmise în proprietatea proprietarului casei de locuit, inginerul cadastral:
- sistematizează informaţia dată sub formă de aviz, pregăteşte planul cadastral şi proiectul demersului către autoritatea publică locală în vederea primirii deciziei privind transmiterea terenurilor aferente caselor de locuit în proprietate;
- semnează demersul la Registrator şi prezintă documentele menţionate în subpunctul precedent autorităţii publice locale respective;
- obţine copia deciziei autorităţii publice locale, exemplarul doi al titlurilor de autentificare a drepturilor deţinătorului de teren şi planul cadastral al teritoriului (aprobat).
54. În urma stabilirii faptului că datele selectate pe teren corespund materialelor de arhivă, se definitivează planul cadastral, se întocmeşte Dosarul cadastral. Registratorul efectuează prima înscriere în Registru, şi anume:
- efectuează înscrierile în Registrul computerizat;
- imprimă versiunea pe fişiere de hîrtie a Registrului;
- adevereşte versiunea pe fişiere de hîrtie a Registrului prin ştampila şi semnătura sa. Ştampila şi semnătura se aplică pe ultima filă a fişierului, celelalte file sînt vizate prin semnătură de către Registrator;  
- aplică parafa de înregistrare a drepturilor pe toate exemplarele de documente ce confirmă drepturile în a căror bază s-a efectuat înregistrarea;
- include în Dosarul cadastral copiile documentelor, confirmate de Registrator;
- transmite versiunea pe fişiere de hîrtie a Registrului şi Dosarul cadastral în arhivă.
    [Pct.54 modificat prin OARFC50 din 19.05.17, MO171-180/02.06.17 art.1000]
55. În Registru se indică data înregistrării, care în cazul înregistrării primare masive este data  cînd pe versiunea de hîrtie a Registrului se aplică parafa şi ştampila Registratorului.  
56. Modul de elaborare a planului cadastral, de întocmire a Dosarului cadastral se stabileşte de Agenţie.
57. Dacă în cadrul efectuării înregistrării primare masive organul cadastral teritorial nu dispune de date privind data, luna şi anul naşterii sau codul personal al proprietarului bunului imobil, înregistrarea se efectuează  fără astfel de date. Astfel de date vor fi înscrise în Registru fără plată la înregistrarea drepturilor după  tranzacţiile ulterioare.
58. Arhivarul duce evidenţa documentelor primite în condica primirii documentelor.
CAPITOLUL V.  ÎNSCRIERILE  ÎN REGISTRU
Secţiunea 1-a. Prevederi generale
59. Registrul se ţine în limba de stat.
[Pct.60 abrogat prin OARFC50 din 19.05.17, MO171-180/02.06.17 art.1000]
61. Datele se înscriu în Registru în ordine cronologică.
62. Orice înscriere în Registru se confirmă prin semnătura Registratorului. Pe fişiere de hîrtie Registratorul aplică şi ştampila. În cazul descoperirii unei înscrieri neconfirmate se vor examina documentele din Dosarul cadastral pentru a decide asupra autenticităţii înscrierii. În cazul în care apar îndoieli asupra veridicităţii înscrierii va fi invitat titularul de drept cu documentele ce confirmă dreptul înscris.
   
[Pct.62 modificat prin OARFC50 din 19.05.17, MO171-180/02.06.17 art.1000]
63. Înscrierile în Registrul bunurilor imobile referitoare la suprafaţă, destinaţie şi categoria de folosinţă a bunului imobil nu conferă titularului dreptului vreun avantaj doar prin faptul înscrierii lor, dacă există alte acte juridice care ar demonstra altceva.
   
631 În procesul înregistrării primare, înscrierea referitoare la bunul imobil se efectuează concomitent cu înscrierea referitoare la dreptul de proprietate.
    [Pct.631 introdus prin OARFC50 din 19.05.17, MO171-180/02.06.17 art.1000]
Secţiunea a 2-a. Înscrierile referitoare la drepturi
64. Înscrierile referitoare la drepturi în Registru sunt de trei feluri (art. 498 Cod civil):
a) intabularea drepturilor reale. Se vor intabula: dreptul de proprietate, dreptul de uzufruct, dreptul de uz, dreptul de abitaţie, dreptul de superficie, dreptul de servitute, dreptul de ipotecă, dreptul de folosinţă prevăzut de Codul funciar, dreptul de administrare (gestiune economică) asupra bunurilor statului şi unităţilor administrativ-teritoriale;
b) înscrierea provizorie a drepturilor reale sub condiţia justificării lor ulterioare;
c) notarea drepturilor de creanţă, faptelor juridice şi raporturilor juridice ce au legătură cu bunul imobil.
Felul înscrierii: intabulare sau înscriere provizorie - se indică în subcapitolele II şi III ale Registrului  la rubrica: Felul înscrierii.
[Pct.65 abrogat prin OARFC50 din 19.05.17, MO171-180/02.06.17 art.1000]
66. Se înscriu provizoriu drepturile reale în următoarele cazuri (art. 501 Cod civil):
a) în cazul în care dreptul real este afectat de o condiţie suspensivă sau rezolutorie. Pentru a efectua înscrierea provizorie este necesar ca în actul juridic să fie expres indicată condiţia care suspendă naşterea dreptului sau care va rezolva dreptul. Condiţia se înscrie în Registru la rubrica: Termenul. Condiţia;
b) în cazul unei hotărîri  judecătoreşti care este executorie dar încă nu este irevocabilă;
c) în cazul în care debitorul a consemnat sumele pentru care a fost înscrisă ipoteca;
   
d) în cazul înregistrării primare în Registru a dreptului de proprietate asupra terenurilor proprietate privată şi a caselor individuale de locuit cu anexele gospodăreşti, cu prezentarea schemei de amplasare a bunului imobil, conform art. 561 al Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998.
    [Pct.66 lit.d) introdusă prin OARFC50 din 19.05.17, MO171-180/02.06.17 art.1000]
67.  Faptul că dreptul a fost înscris sau radiat provizoriu se va indica în Registru. În cazul înscrierii provizorii dreptul intabulat nu se va radia, în Registru fiind înscrişi, astfel, doi proprietari. Înscrieri în Registru se pot efectua atît în legătură cu cel intabulat cît şi în legătură cu cel înscris provizoriu.
68. Justificarea înscrierii provizorii şi transformarea acesteia în intabulare se face la cererea celui înscris provizoriu cu prezentarea documentelor doveditoare a faptului justificării (exemplu: îndeplinirea sau neîndeplinirea condiţiei indicate în actul juridic în temeiul căreia s-a efectuat înscrierea provizorie, prezentarea hotărîrii judecătoreşti irevocabile). Justificarea înscrierii provizorii se poate cere şi de orice persoană interesată dacă există consimţămîntul celui înscris provizoriu sau în lipsa consimţămîntului - o hotărîre judecătorească  irevocabilă.
Justificarea înscrierii provizorii îşi întinde efectul asupra tuturor înscrierilor condiţionate de justificarea ei, astfel, toate înscrierile provizorii ulterioare se  vor transforma în intabulare (art. 502 Cod civil).
   
Intabularea dreptului înscris anterior provizoriu se va efectua cu data înscrierii provizorii.
    [Pct.68 modificat prin OARFC50 din 19.05.17, MO171-180/02.06.17 art.1000]
   
681. Pentru bunurile imobile indicate în pct. 66 lit. d) înscrierea provizorie se va transforma în intabulare la cererea titularului de drept, în baza planului geometric recepţionat în modul stabilit.
    [Pct.681 introdus prin OARFC50 din 19.05.17, MO171-180/02.06.17 art.1000]
69. În cazul în care înscrierea provizorie nu se justifică, radierea acesteia se va face cu consimţămîntul celui înscris, sau în temeiul unei hotărîri judecătoreşti irevocabile. Concomitent cu radierea înscrierii provizorii care nu s-a justificat, Registratorul va radia din oficiu înscrierile condiţionate de justificarea înscrierii provizorii (ce au legătură cu înscrierea provizorie) (art. 502 Cod civil).
Spre exemplu: Avem un contract de vînzare-cumpărare cu condiţia că dreptul de proprietate al Cumpărătorului se va rezolva dacă acesta nu achită preţul pînă la o dată anumită (01.10.2007). În Registru rămîne intabulat Vînzătorul, dar se înscrie provizoriu şi Cumpărătorul.
Subcapitolul I. Bunul imobil
1.1 Bunul imobil: teren
Numărul cadastral. 1404313123
Locul amplasării/adresa: mun. Chişinău, Al. Russo, 43
Modul de folosinţă.  Pentru construcţii
Suprafaţa.  0.06 ha
Tipul hotarelor: generale
Data efectuării înscrierii. 12.10.2003
Subcapitolul II. Dreptul de proprietate asupra bunului imobil
2.1 Bunul imobil teren 1404313 123
Сota-parte: 1
Proprietar: Vînzătorul (20.03.1957) Codul personal 0934525672103
Domiciliul: mun. Chişinău, str. Miron Costin, 7, ap. 47
Temeiul înscrierii. Certificat de moştenitor nr., data
Termenul. Condiţia.
Data înregistrării: 12.10.2003 (data primirii cererii)
Felul înscrierii. Intabulat
2.2 Bunul imobil teren 1404313123
Сota-parte: 1
Proprietar: Cumpărătorul  (10.09.1958) Codul personal 0943859470542
Domiciliul: mun. Chişinău, str. Puşkin, 34, ap. 07
Temeiul înscrierii. Contract de vînzare-cumpărare din 01.02.2004.
Termenul. Condiţia:Condiţia rezolutorie: achitarea  preţului pînă la data 01.10.2007.
Data înregistrării: 03.03.2004 (data primirii cererii)
Felul înscrierii: înscris provizoriu.
În cazul în care Cumpărătorul nu achită preţul pînă la data de 01.10.2007, Vînzătorul poate cere radierea dreptului înscris provizoriu al Cumpărătorului, însă radierea se va efectua doar cu consimţămîntul Cumpărătorului. Dacă Cumpărătorul nu-şi dă consimţămîntul pentru radierea înscrierii provizorii, radierea se va face în temeiul hotărîrii judecătoreşti irevocabile. Exemplu:
Subcapitolul II. Dreptul de proprietate asupra bunului imobil
2.1 Bunul imobil teren 1404313123
Сota parte: 1
Proprietar: Vînzătorul (20.03.1957) Codul personal 0934525672103
Domiciliul: mun. Chişinău, str. Miron Costin, 7, ap. 47
Temeiul înscrierii: Certificat de moştenitor nr., data
Termenul. Condiţia:
Data înregistrării: 12.10.2003 (data primirii cererii)
Felul înscrierii: Intabulat
2.2 Bunul imobil. teren 1404313123
Сota-parte: 1
Proprietar: Cumpărătorul (10.09.1958) Codul personal 0943859470542
Domiciliul: mun. Chişinău, str. Puşkin, 34, ap. 07
Temeiul înscrierii: Contract de vînzare-cumpărare din 01.02.2004.
Termenul. Condiţia: Condiţia rezolutorie: achitarea  preţului pînă la data 01.10.2004.
Data înregistrării: 03.03.2004 (data primirii cererii)
Felul înscrierii: înscris provizoriu.
Radierea dreptului: Dreptul 2.2 radiat. Cererea Vînzătorului şi acordul Cumpărătorului (sau Hotărîrea Judecătoriei sect. Ciocana din 20.01. 2005), data (data primirii cererii).
În cazul în care Cumpărătorul achită preţul, la cererea Cumpărătorului cu anexarea documentului doveditor al achitării preţului se va intabula dreptul lui de proprietate (adică înscrierea provizorie se va transforma în intabulare), iar dreptul Vînzătorului se va radia.
Subcapitolul II. Dreptul de proprietate asupra bunului imobil
2.1 Bunul imobil: teren 1404313123
Сota parte: 1
Proprietar: Vînzătorul (20.03.1957) Codul personal 0934525672103
Domiciliul: mun. Chişinău, str. Miron Costin, 7, ap. 47
Temeiul înscrierii. Certificat de moştenitor nr., data
Termenul. Condiţia:
Data înregistrării: 12.10.2003 (data primirii cererii)
Felul înscrierii: intabulat
Radierea dreptului:  Dreptul 2.1 radiat. Chitanţa de achitare a preţului din 01.10.2006, data (data primirii cererii)
2.2 Bunul imobil: teren 1404313123
Сota-parte: 1
Proprietar: Cumpărătorul  (10.09.1958) Codul personal 0943859470542
Domiciliul: mun. Chişinău, str. Puşkin, 34, ap. 07
Temeiul înscrierii: Contract de vînzare-cumpărare din 01.02.2004.
Termenul. Condiţia: Condiţia rezolutorie: achitarea  preţului pînă la data 01.10.2007.
Data înregistrării: 03.03.2004
Felul înscrierii: intabulat
Modificări, însemnări, corectări:
-Tipul: Dreptul 2.2 înscris provizoriu a  fost intabulat
-Temeiul juridic: Chitanţa de achitare a preţului din 01.10.2006
-Data efectuării înscrierii: 07.11.2006 (data primirii cererii)
În cazul în care în timpul existenţei înscrierii provizorii, Cumpărătorul a constituit un uzufruct în folosul altei persoane, a dat bunul în locaţiune, şi apoi dreptul Cumpărătorului a fost radiat se vor radia din oficiu de către Registrator (nefiind necesar consimţămîntul celor înscrişi) şi aceste drepturi înscrise în favoarea altor persoane dar condiţionate de justificarea înscrierii provizorii.
Drepturile reale constituite după înscrierea provizorie şi care au legătură cu această înscriere se vor înscrie tot provizoriu.
70. Radierea înscrierii drepturilor reale se face la cererea titularului de drept sau la cererea persoanei interesate cu consimţămîntul titularului de drept. Consimţămîntul titularului de drept nu este necesar:
-  în cazul în care dreptul este constituit pentru un anumit termen şi acesta a expirat;
- în cazul în care dreptul se stinge prin decesul sau încetarea existenţei titularului;
- în cazul în care există o hotărîre irevocabilă a instanţei de judecată despre radierea înscrierii din Registru;
- în cazul în care există un act administrativ despre radierea înscrisului din Registru, în cazurile prevăzute de lege (art. 499 (2) Cod civil).
    [Pct.70 modificat prin OARFC50 din 19.05.17, MO171-180/02.06.17 art.1000]
71. Notarea în Registru a drepturilor de creanţă, faptelor, raporturilor juridice ce au legătură cu bunul imobil are ca efect opozabilitatea acestora din momentul înregistrării (art. 508 Cod civil). Se notează în Registru:
- cererea de înregistrare (Legea cadastrului bunurilor imobile);
- punerea sub interdicţie judecătorească şi ridicarea acestei măsuri;
- locaţiunea, arenda, cesiunea fructelor pe mai mult de 3 ani;
- interdicţia de înstrăinare sau grevare a unui drept înscris;
- sechestrul, urmărirea imobilului şi a fructelor sale. (Urmărirea imobilului se realizează prin notarea sechestrului aplicat de executorul judecătoresc în vederea vînzării bunului, prin notarea sechestrului aplicat de organul fiscal, prin notarea preavizului creditorului gajist despre începerea exercitării dreptului de gaj şi în alte cazuri);
- antecontractul;
    - administrarea fiduciară;
    - leasingul;
    - cererea de înregistrare a ipotecii;
    - dreptul de răscumpărare născut din act juridic;
    - contractul de investiţii în construcţii;
- dreptul de preemţiune născut din act juridic;
- schimbarea priorităţii ipotecii;
- poprirea creanţei ipotecare;
- gajul asupra creanţei ipotecare;
- declararea insolvabilităţii persoanei juridice;
- pornirea procedurii de reorganizare sau dizolvare a persoanei juridice;
- amînarea împărţelii bunului aflat în coproprietate (art. 359(1) Cod civil);
- acţiunile în justiţie ce au legătură cu bunul imobil sau dreptul înscris;
- alte cazuri prevăzute de lege.
    [Pct.71 modificat prin OARFC50 din 19.05.17, MO171-180/02.06.17 art.1000]
72. Notarea se efectuează numai în cazurile şi în temeiurile prevăzute de lege (art. 498 (3) Cod civil).  Notarea şi radierea notării se va face la cererea părţilor interesate în temeiul documentelor doveditoare, fie din oficiu de către Registrator în cazurile prevăzute de legislaţie.
În cazurile în care documentul ce confirmă drepturile în temeiul căruia se solicită înregistrarea unui drept, conţine şi interdicţii, condiţii în vederea asigurării sau exercitării dreptului, Registratorul va nota aceste interdicţii din oficiu. Pentru notările efectuate din oficiu de către Registrator plată suplimentară nu se percepe.  
Notarea şi radierea interdicţiilor, sechestrului şi altor fapte şi raporturi juridice poate fi efectuată şi la cererea instanţelor de judecată, executorului judecătoresc, lichidatorului, administratorului procesului de insolvabilitate,, organelor fiscale, sau celor de urmărire penală.
   
Nu pot fi notate măsurile de asigurare în cazul în care:
    a) bunul imobil referitor la care urmează a fi notată măsura de asigurare nu poate fi identificat, sau
    b) terenul sau construcţia referitor la care urmează a fi notată măsura de asigurare nu sînt înregistrate în Registru, sau
    c) prin documentul prezentat se dispune aplicarea măsurilor de asigurare asupra bunurilor care vor fi înscrise în registrul bunurilor imobile în viitor.
    În cazul în care se solicită notarea măsurii de asigurare aplicate asupra unei încăperi care nu este înregistrată, construcţia fiind înregistrată, notarea măsurii de asigurare se face la capitolul B, cu descrierea încăperii la care se referă măsura de asigurare.
    [Pct.72 modificat prin OARFC50 din 19.05.17, MO171-180/02.06.17 art.1000]
    721 Înscrierile privind măsurile de asigurare aplicate în cadrul procedurii de executare se efectuează de către executorii judecătoreşti prin Sistemul Informaţional Automatizat „Acces activ la Registrul bunurilor imobile” (în continuare SIA „AARBI”) care oferă acces la Registrul bunurilor imobile în regim de timp real.
    SIA „AARBI” asigură următoarele funcţionalităţi:
    - căutarea informaţiei despre bunurile imobile ce aparţin debitorului, înscrise în Registrul bunurilor imobile;
    - generarea încheierii executorului judecătoresc de aplicare/anulare/substituire a măsurii de asigurare;
    - înscrierea despre aplicarea/anularea măsurii de asigurare în registrul bunurilor imobile de către executorul judecătoresc;
    - primirea confirmării de către executorul judecătoresc despre faptul înscrierii măsurii de asigurare în registrul bunurilor imobile.
    [Pct.721 introdus prin OARFC50 din 19.05.17, MO171-180/02.06.17 art.1000]
    722. Conectarea executorului judecătoresc la SIA „AARBI” se asigură conform acordului încheiat între Agenţia Servicii Publice şi executorul judecătoresc.
    Accesul la SIA „AARBI” se acordă de Agenţia Servicii Publice după conectarea de către executorul judecătoresc la serviciile de autentificare şi autorizare prin intermediul serviciului guvernamental M-Pass.
    [Pct.722 introdus prin OARFC50 din 19.05.17, MO171-180/02.06.17 art.1000]
    723. SIA „AARBI” se utilizează de către executorul judecătoresc conform regulilor din Ghidul utilizatorului, pus la dispoziţie de către Agenţia Servicii Publice.
    [Pct.723 introdus prin OARFC50 din 19.05.17, MO171-180/02.06.17 art.1000]
    724. În procesul de utilizare a SIA „AARBI” executorul judecătoresc :
    - utilizează sistemul doar dacă are intentată o procedură de executare;
    - indică expres tipul măsurii de asigurare aplicate;
    - foloseşte nomenclatoarele, clasificatoarele SIA „AARBI”;
    - indică în documentul de aplicare/anulare/substituire a măsurii de asigurare lista bunurilor imobile (numerele cadastrale, adresa), numele, prenumele/denumirea, IDNP/IDNO a debitorului, numele prenumele/denumirea, IDNP/IDNO a creditorului;
    - semnează documentul cu aplicarea semnăturii electronice calificate avansate;
    - expediază spre procesare formularul completat şi documentul ce constituie temei de aplicare/anulare/substituire a măsurii de asigurare.
    [Pct.724 introdus prin OARFC50 din 19.05.17, MO171-180/02.06.17 art.1000]
73. La înscrierea notării se va face referire la numărul cadastral al bunului şi numărul de ordine al dreptului înscris la care notarea se referă.
   
[Pct.73 modificat prin OARFC50 din 19.05.17, MO171-180/02.06.17 art.1000]
74. Dacă uzufructul, uzul, abitaţia, servitutea, locaţiunea, arenda au ca obiect doar o parte a bunului imobil se va întocmi planul bunului cu arătarea sferei de acţiune a dreptului. În cazul dat "parte" poate fi şi o anumită suprafaţă dintr-o încăpere, acoperiş etc, dacă aceasta nu contravine  esenţei dreptului constituit.
[Pct.75 abrogat prin OARFC50 din 19.05.17, MO171-180/02.06.17 art.1000]
76. Hotărîrea judecătorească definitivă sau definitivă şi irevocabilă, transmisă la organul cadastral teritorial, în temeiul căreia urmează a fi înscris, modificat sau radiat dreptul, se notează în registrul bunurilor imobile pînă la depunerea cererii şi efectuarea plăţii pentru înregistrare.
   
[Pct.76 în redacția OARFC50 din 19.05.17, MO171-180/02.06.17 art.1000]
    761. Contractul privind cesiunea de creanţă se prezintă în forma prevăzută pentru tranzacţia în temeiul căreia a luat naştere creanţa. Spre exemplu, contractul privind cesiunea de creanţă a dreptului ipotecar se prezintă în forma în care a fost întocmit contractul de împrumut/credit. În cazul în care, în contractul de ipotecă nu este prevăzut dreptul creditorului ipotecar de a ceda dreptul de creanţă, este necesar acordul scris al debitorului ipotecar (art.27 alin. (1) al Legea nr.142 din 26 iunie 2008). Contractul privind cesiunea de creanţă, rezultat din contractul de investiţii în construcţii, trebuie să fie autentificat notarial (art. 406, alin. (1) al Legea nr.1543 din 25 februarie 1998).
    [Pct.761 introdus prin OARFC127 din 12.07.12, MO205-207/28.09.12 art.1137]
    [Pct.77 abrogat prin OARFC50 din 19.05.17, MO171-180/02.06.17 art.1000]
    [Pct.78 abrogat prin OARFC50 din 19.05.17, MO171-180/02.06.17 art.1000]
   
781. În cazul înregistrării dreptului de proprietate în temeiul contractului de vînzare-cumpărare cu drept de răscumpărare, notarea dreptului de răscumpărare se efectuează din oficiu, fără perceperea plăţii suplimentare, concomitent cu înregistrarea dreptului de proprietate.
    Notarea privind dreptul de răscumpărare se va radia din Registru la cererea scrisă a oricărei părţi, la expirarea termenului pentru răscumpărare.
    Pînă la expirarea termenului pentru răscumpărare, notarea poate fi radiată doar în temeiul declaraţiei autentificate notarial a vînzătorului.
    [Pct.781 introdus prin OARFC50 din 19.05.17, MO171-180/02.06.17 art.1000]
    782. Dacă conform contractului de societate civilă, contribuţia depusă constă din drepturi patrimoniale asupra bunurilor imobile ale statului sau unităţii administrativ-teritoriale, Registratorul va verifica dacă conform actului justificativ prin care a fost constituit dreptul patrimonial, acesta poate fi depus ca contribuţie în societatea civilă. În lipsa unei clauze exprese în actul justificativ prin care a fost constituit dreptul patrimonial, se va solicita prezentarea acordului autorităţii publice centrale sau locale care administrează bunul imobil proprietate publică privind transmiterea dreptului patrimonial în calitate de contribuţie în societatea civilă (art. 7-9, 12 din Legea privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr. 121-XVI din 4 mai 2007). În cazul în care contractul de societate civilă este autentificat notarial, prezentarea acestui acord oficiului cadastral teritorial nu este necesară.
    [Pct.782 introdus prin OARFC50 din 19.05.17, MO171-180/02.06.17 art.1000]
CAPITOLUL VI. EFECTUAREA ÎNSCRIERILOR
ÎN REGISTRU
Secţiunea 1-a. Efectuarea înscrierilor în partea generală a Registrului
79. Pe coperta fişierului Registrului, în partea de sus, se indică numărul cadastral al bunului imobil, care se va indica şi în fiecare subcapitol al Registrului.
Mai jos de denumirea autorităţii care execută controlul asupra ţinerii Registrului (Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru) se indică denumirea oficiului cadastral teritorial.
În partea dreaptă de jos a copertei se indică data, luna şi anul deschiderii şi închiderii fişierului Registrului.
80. În partea generală a Registrului se indică denumirea autorităţii care execută controlul asupra ţinerii Registrului,  se indică denumirea oficiului cadastral teritorial şi numărul cadastral al terenului.
Partea generală mai conţine următoarele rubrici:
Deschis: Se înscrie data deschiderii fişierului Registrului.
Versiunea: La această rubrică se indică numărul versiunii fişierului Registrului.

Bunul imobil iniţial: În rubrica dată se indică numărul cadastral al terenului din care s-a format terenul înscris în acest fişier (în cazul formării terenului prin comasare, divizare, separare).
Închis: Se înscrie data închiderii fişierului Registrului.
Bunul imobil nou format: Se indică numărul cadastral al terenului format din terenul  iniţial.
Capitolul: Se indică capitolul  Registrului.
   
[Pct.80 modificat prin OARFC50 din 19.05.17, MO171-180/02.06.17 art.1000]
Secţiunea a 2-a. Efectuarea înscrierilor în subcapitolul I
81. În subcapitolul I se înscriu şi se descriu bunurile imobile. Se înscrie şi se descrie mai întîi terenul, după care se  înscriu şi se descriu celelalte bunuri imobile care se înregistrează, amplasate pe teren. La înregistrarea primară, în sistemul informaţional se indică tipul înregistrării: selectivă/masivă.
Înscrierile referitoare la un bun imobil se identifică prin codul înscrierii. Codul înscrierii pentru teren este invariabil - "1.0" pentru bunurile  din capitolul B codul înscrierii va fi alcătuit din numărul subcapitolului "1" şi numărul bunului imobil din numărul cadastral (ex. numărul cadastral 0142102004.11, deci, numărul bunului este "11", astfel numărul înscrierii va fi "1.11"). Înscrierile despre bunurile imobile din Capitolul C nu conţin codul înscrierii.
    [Pct.81 modificat prin OARFC50 din 19.05.17, MO171-180/02.06.17 art.1000]
82. În subcapitolul I se mai efectuează înscrieri referitoare la încetarea existenţei bunului imobil, modificarea înscrierilor din acest subcapitol, servitutea constituită în folosul bunului imobil, condominiu domeniul pentru bunurile proprietate publică.
    [Pct.82 modificat prin OARFC50 din 19.05.17, MO171-180/02.06.17 art.1000]
    83. Conţinutul înscrierilor din subcapitolul I:
    Bunul imobil. Se înscrie codul înscrierii, care se conferă fiecărui bun înregistrat, cu excepţia bunurilor imobile din capitolul C. La această rubrică se mai indică tipul bunului imobil supus înregistrării: teren, construcţie, plantaţie, încăpere izolată, loc de parcare din clădire, porţiune de subsol.
    Numărul cadastral. Se indică numărul cadastral sau convenţional al bunului.
    Exemplu de număr cadastral al terenului
    21 35 5 34 315
    unde:
    21 - numărul raionului cadastral
    35 - numărul zonei cadastrale
    5 - numărul masivului cadastral
    34 - numărul sectorului cadastral
    315 - numărul terenului
    În cazul în care numerele terenurilor se epuizează se adaugă a patra cifră.
    21 35 5 34 0123
    Exemplu de număr convenţional
    21 35 0 00 315
    La efectuarea lucrărilor cadastrale, numerele cadastrale convenţionale vor fi substituite cu numere cadastrale.
    Numărul cadastral al construcţiei nu poate fi format fără numărul cadastral al terenului. Pentru formarea numărului cadastral al construcţiei la numărul cadastral al terenului pe care este amplasată construcţia se adaugă numărul construcţiei.
    Exemplu de număr cadastral al construcţiei
    25 35 5 34 315. 01
    Numărul cadastral al încăperii izolate se compune din numărul cadastral al terenului, numărul construcţiei amplasate pe acest teren şi, de regulă, numărul de ordine al încăperii izolate.
    Exemplu de număr cadastral al încăperii izolate
    25 35 5 34 315.01.001
    În cazul în care, în documentul ce confirmă drepturile (titlu, actul juridic) numărul cadastral al bunului imobil este indicat greşit, acesta se va considera ca număr cadastral convenţional şi va fi corectat prin conferirea unui număr cadastral corect.
    Locul amplasării/adresa.
    Pentru teren se indică:
    - denumirea raionului (municipiului), denumirea satului (comunei), oraşului, municipiului, denumirea străzii şi numărul, după caz. În cazul în care este cunoscut că bunul este amplasat în extravilan, după indicarea denumirii unităţii administrativ-teritoriale se înscrie „extravilan”.
    În cazul în care se constată lipsa planului cadastral al terenului înregistrat sau se constată că planul cadastral a fost întocmit în sistemul convenţional de coordonate în rubrica „Locul amplasării” se va efectua menţiunea „Terenul înregistrat nu are localizare corectă”.
    Pentru construcţii se indică şi adresa construcţiei:
    - denumirea străzii, pieţei, bulevardului, stradelei;
    - numărul construcţiei din documentul confirmativ sau din Registrul de stat al unităţilor administrativ-teritoriale şi al străzilor din localităţile de pe teritoriul Republicii Moldova.
    Pentru apartamente (încăperi izolate) se mai indică:
    - numărul apartamentului/încăperii izolate din documentul confirmativ sau din Registrul de stat al unităţilor administrativ-teritoriale şi al străzilor din localităţile de pe teritoriul Republicii Moldova.
    Pentru locurile de parcare din clădire se indică numărul locului de parcare din documentul de drept sau, după caz, din proiectul construcţiei.
    Modul de folosinţă. Folosinţa obiectului nu influenţează asupra dreptului, însă este un atribut legat de evidenţă. Modul de folosinţă (destinaţia) se indică din documentul de drept raportat la clasificatorul din anexa nr. 5. În cazul în care modul de folosinţă indicat în documentul de drept nu se regăseşte în clasificatorul respectiv, se va indica modul de folosinţă cel mai apropiat, folosind explicaţiile din rubrica menţiuni ale anexei.
    Suprafaţa. Se înscrie suprafaţa bunului imobil: a terenului - în ha, a construcţiei - în m.p. (suprafaţa în plan, la solicitare şi suprafaţa totală), a încăperii izolate/locului de parcare din clădire - în m.p.
    Tipul hotarelor. Această rubrică se include doar pentru teren. Hotarele pot fi generale sau fixe.
    Înscrierea despre lichidare. Această rubrică este valabilă pentru bunurile imobile din Capitolele B şi C în caz de încetare a existenţei bunului prin comasare, divizare, prin desfiinţare (demolare, distrugere). La înregistrarea faptului încetării existenţei bunului imobil ca urmare a demolării sau distrugerii concomitent se radiază în modul stabilit şi toate drepturile reale înscrise în Registru asupra bunului dat.
    În cazul în care, în procesul lucrărilor cadastrale, a fost constatat faptul demolării totale a construcţiei înregistrate în Registru, persoana responsabilă, va prezenta registratorului responsabil certificatul privind demolarea bunului, întocmit conform modelului stabilit sau actul de constatare pe teren în vederea introducerii menţiunilor de rigoare în Registru.
    Modificări, însemnări, corectări. Această rubrică conţine observaţii referitoare la bunul imobil, modificările la înscrierile din subcapitolul I, ca: modificări de suprafaţă, modificarea numărului cadastral etc. Rubrica conţine următoarele înscrieri:
    - Tipul. Se indică ce anume s-a modificat, corectat. Ex. „Modificarea suprafeţei bunului imobil”.
    - Temeiul juridic. Se înscrie actul juridic sau alt document în temeiul căruia s-a efectuat modificarea, corectarea, numărul şi data emiterii sau întocmirii actului.
    - Data efectuării înscrierii. Se indică data depunerii cererii privind efectuarea modificării, corectării sau data emiterii deciziei Registratorului.
[Pct.83 în redacția OARFC50 din 19.05.17, MO171-180/02.06.17 art.1000]
84. Dacă este stabilită servitutea în folosul bunului imobil, aceasta se înscrie în acest subcapitol. Subcapitolul va conţine o rubrică aparte denumită "Servitute" care va conţine următoarele înscrieri:
-Tipul servituţii: Ex. Servitute de trecere, servitute de vedere etc.
-Numărul cadastral al bunului aservit:
-Temeiul juridic: Se înscrie actul juridic în temeiul căruia se înregistrează servitutea.
-Data înregistrării:
-Radierea: Se indică data radierii.
85. În cazul în care există un plan în care este indicată raza de acţiune a servitutei, în rubrica "Modificări, însemnări, corectări" corespunzătoare subcapitolului se va face trimitere la acel plan. Ex. "Raza de acţiune a servitutei este indicată pe planul cadastral întocmit la 09.01.2004".
Radierea înscrierii: La radierea înscrierii referitoare la servitute în subcapitolul III al Registrului terenului aservit se va radia şi înscrierea din subcapitolul I al Registrului  terenului dominant.
86. În cazul terenurilor cu case individuale de locuit, construcţiile de pe teren (principale şi accesorii) se înregistrează la cererea solicitantului. Dacă în documentul ce confirmă dreptul sînt indicate toate construcţiile de pe teren, în Registru se înscriu toate construcţiile indicate în documentul de drept.
87. În cazul în care o construcţie proprietatea proprietarului terenului este amplasată şi pe sectorul vecin, în Registru la  rubrica "Modificări, însemnări, corectări"  se va înscrie "construcţia continuă(se prelungeşte) pe terenul nr._________" indicîndu-se numărul cadastral al terenului pe care ea continuă. Iar la terenul pe care construcţia se prelungeşte se va indica în aceeaşi rubrică "pe sector continuă construcţia nr. _________", indicîndu-se numărul cadastral al construcţiei care se prelungeşte pe acest sector.
88. La înregistrarea construcţiilor subterane şi drepturilor asupra lor la rubrica: Bunul imobil  se înscrie "construcţie subterană". Construcţiilor subterane  li se atribuie numărul cadastral următor construcţiilor amplasate pe terenul sub care se află construcţia subterană.
În cazul în care construcţia subterană este amplasată sub două sau mai multe terenuri, pentru formarea numărului cadastral al construcţiei se va lua numărul cadastral al terenului aflat în proprietatea sau folosinţa proprietarului construcţiei sau terenul pentru care este stabilită servitutea de trecere spre această construcţie. În alte cazuri terenul se alege în mod arbitrar cu consultarea deţinătorului construcţiei.
[Pct.88 modificat prin OARFC50 din 19.05.17, MO171-180/02.06.17 art.1000]
89. Pentru înregistrarea construcţiei dobîndită prin accesiune (dobîndită prin faptul construcţiei) şi a dreptului de proprietate asupra lui se prezintă documentul ce confirmă dreptul de proprietate sau folosinţă (superficie, arendă) asupra terenului beneficiarului (investitorului) construcţiei şi documentele ce confirmă recepţia lucrărilor de construcţie (procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor sau după caz, proces-verbal de recepţie finală). Pentru înregistrarea construcţiei şi dreptului asupra ei se va înscrie mai întîi dreptul beneficiarului construcţiei asupra terenului). Documentele referitoare la teren nu sînt necesare în cazul în care dreptul beneficiarului construcţiei asupra terenului a fost deja înregistrat sau pentru efectuarea înscrierilor în registrul bunurilor imobile în cazul reconstrucţiei, supraetajării unei clădiri înregistrare.
Înregistrarea dreptului asupra unei construcţii nefinalizate poate fi efectuată la cererea titularului de drept în temeiul documentelor ce confirmă dreptul beneficiarului (investitorului) construcţiei asupra terenului, a autorizaţiei pentru construire, şi al avizului tehnic elaborat de către experţi tehnici atestaţi ce confirmă gradul de executare a construcţiei şi corespunderea lucrărilor de construcţie cu documentaţia de proiect. Pentru construcţiile ce nu cad sub incidenţa Legii nr.721-XIII din 2 februarie 1996 privind calitatea în construcţii, se prezintă actul de constatare pe teren privind gradul de executare a construcţiei, întocmit de organul cadastral teritorial şi coordonat cu autoritatea publică locală.
    Pentru înregistrarea primară a dreptului de proprietate asupra unei construcţii în temeiul hotărîrii judecătoreşti, atunci cînd terenul nu este înregistrat şi titularul nu deţine documente care să-i confirme drepturile asupra terenului, terenul se va înregistra în hotarele la nivelul solului construcţiei (în cazul unei construcţii principale cu una sau mai multe construcţii accesorii – se va indica suma suprafeţelor la nivelul solului a acestora) şi se va înscrie „înregistrarea dreptului nu a fost solicitată.
    [Pct.89 modificat prin OARFC9 din 14.02.18, MO67/28.02.18 art.320]
[Pct.89 modificat prin OARFC50 din 19.05.17, MO171-180/02.06.17 art.1000]
90. Plantaţiile perene (de viţă de vie, livadă etc.) se vor înscrie în Capitolul A, B. Suprafaţa plantaţiei se indică din Proiectul de plantare, alt document în care se indică suprafaţa plantată sau actul de constatare pe teren.
Temei de înregistrare a plantaţiei vor servi documentele prevăzute de legislaţie pentru înfiinţarea plantaţiei multianuale (Hotărîrea Guvernului nr. 705 din 20.10.1995).
Dacă plantaţia a fost transmisă deţinătorului în contul cotelor-valorice din bunurile întreprinderilor agricole temei de înregistrare va servi certificatul de proprietate.
În cazul în care proprietarul plantaţiei a efectuat plantarea terenului şi acesta nu este proprietarul terenului, dreptul asupra plantaţiei se va înregistra după sau concomitent cu dreptul de folosinţă (arendă) asupra terenului. În acest caz Registratorul va verifica existenţa în actul juridic ce confirmă dreptul de folosinţă  asupra terenului (ex: contractul de arendă) a clauzei privind dreptul de a efectua plantarea terenului de către titularul dreptului de folosinţă (arendaş) al terenului.
   
În cazul în care plantaţia este amplasată pe două sau mai multe terenuri, în Registru, la rubrica „Amplasare”, se va înscrie „plantaţia continuă pe terenul/terenurile nr.___”, indicîndu-se numerele cadastrale ale terenurilor pe care ea continuă, iar la terenul pe care plantaţia se prelungeşte se va indica în aceeaşi rubrică „pe teren continuă plantaţia nr. ____”, indicîndu-se numărul cadastral al plantaţiei care se prelungeşte pe acest teren.
Înregistrarea selectivă în cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra plantaţiei se va efectua în temeiul actelor juridice prin care drepturile se transmit (contract de vînzare-cumpărare, proces-verbal de vînzare la licitaţie etc).
   
[Pct.90 modificat prin OARFC9 din 14.02.18, MO67/28.02.18 art.320]
[Pct.90 modificat prin OARFC50 din 19.05.17, MO171-180/02.06.17 art.1000]
91. Înregistrarea porţiunilor de subsol. Porţiunile de subsol în calitate de roci deschise se vor înregistra în Registru după regulile de înregistrare a terenurilor. Porţiunile de subsol în calitate de spaţii subterane se vor înregistra după regulile construcţiilor subterane. Ca documente pentru înregistrarea porţiunii de subsol va servi perimetrul minier şi licenţa.
Secţiunea a 3-a. Efectuarea înscrierilor în subcapitolul II
92. În subcapitolul II se înscrie dreptul de proprietate.
2.1. Bunul imobil: în prima rubrică se indică numărul înscrierii, care se compune din numărul capitolului "2" şi numărul de ordine a dreptului înscris. Număr de ordine se conferă fiecărui drept înscris. Poate fi conferit un singur număr de ordine în cazul în care în temeiul unei cereri se înregistrează acelaşi drept după acelaşi proprietar asupra mai multe bunuri situate pe acelaşi teren, cu aceleaşi condiţii.
Ex. Subcapitolul II
2.1 Bunul imobil: Construcţie 2135534315. 01
                       Construcţie 2135534315.  02
                        Construcţie 2135534315.  03
În cazul dreptului de proprietate comună în diviziune se atribuie numere de ordine pentru fiecare cotă-parte înscrisă.
La această rubrică se indică bunul imobil descris în subcapitolul I la care se înscrie dreptul de proprietate şi numărul cadastral al bunului, după exemplul de mai sus.
Cota-parte: se indică cota-parte (în % sau fracţie) de proprietate din bunurile imobile descrise în subcapitolul I. În cazul în care bunul aparţine unui proprietar sau este proprietate comună în devălmăşie, se indică cifra 1.0.
     
Pentru persoanele fizice nerezidente în loc de numărul de identificare de stat se va indica codul fiscal atribuit de organul fiscal al Republicii Moldova.
Proprietarul: În această rubrică se indică datele complete  despre proprietar.
Pentru persoanele fizice se va indica: numele şi prenumele proprietarului, data, luna şi anul naşterii, codul personal în lipsa acestuia, date din actul de identitate (numărul, seria).
Pentru persoanele juridice se va indica: denumirea completă, numărul şi data eliberării certificatului înregistrării de stat/deciziei de înregistrare, numărul de identificare.
    În cazul înregistrării proprietăţii comune în devălmăşie sau înregistrării drepturilor la cererea persoanei interesate, cînd solicitantul este în imposibilitate de a prezenta datele complete ale titularului/titularilor, în Registru vor fi indicate doar datele prezentate, iar actualizarea acestora se va efectua ulterior la cererea titularului sau solicitantului, cu prezentarea documentelor confirmative.
În cazul proprietăţii statului în calitate de proprietar se înscrie: Republica Moldova, în cazul proprietăţii unităţii administrativ-teritoriale în calitate de proprietar se înscrie unitatea administrativ-teritorială concretă, spre exemplu: com. Ţareuca, r-nul Rezina.
Domiciliul/sediul: De regulă, se înscrie adresa poştală a domiciliului sau a sediului.
Temeiul înscrierii: Se indică, date despre documentul în a cărei bază a fost înscris dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile descrise în subcapitolul I: se indică denumirea documentului, numărul şi data emiterii, numărul cererii.
În cazul în care dreptul apare în temeiul legii se va face referinţă la nr. şi denumirea legii.
Termenul. Condiţia: În această rubrică se înscriu condiţiile, termenii care pot duce la apariţia, stingerea dreptului, indicate în documentul de drept.
Data înregistrării: Se indică data primirii cererii (înscrisă în condica de cereri).
Felul înscrierii: Se înscrie dacă dreptul a fost înscris provizoriu.
Radierea dreptului: La stingerea dreptului înregistrat  în cazul în care dreptul nu trece la alt titular la această rubrica se indică că dreptul a fost radiat, se înscrie temeiul juridic al radierii  dreptului şi data efectuării înscrierii (care este data primirii cererii).
În cazul în care dreptul se radiază în legătură cu trecerea la alt titular (ex. în temeiul contractului de vînzare-cumpărare), în această rubrică se înscrie că dreptul a fost radiat şi se face trimitere la numărul de ordine al înscrierii noului drept.
Modificări, însemnări, corectări. Rubrica dată conţine înscrieri privind modificarea, corectarea înscrierilor din subcapitolul II, precum şi poate conţine însemnări ale Registratorului care au legătură cu înscrierile din acest subcapitol, şi conţine următoarele date:
-Tipul: Se indică tipul, denumirea sau conţinutul modificării, însemnării,  corectării.
-Temeiul juridic: Se înscrie documentul de drept în temeiul căruia se efectuează înscrierea.
-Data efectuării înscrierii: Data depunerii cererii sau data emiterii deciziei Registratorului.
[Pct.92 modificat prin OARFC50 din 19.05.17, MO171-180/02.06.17 art.1000]
93. Particularităţile  înscrierilor referitoare la condominiu.
Sectorul de teren, care intră în condominiu şi construcţiile amplasate pe acesta se descriu în subcapitolul I al Capitolelor A, B ale Registrului.
În subcapitolul II, la rubrica: Proprietarul se efectuează următoarea  înscriere: "Condominiu".
La rubrica: Temeiul înscrierii se va face referire la Legea condominiului în fondul locativ nr. 913-XIV din 30.03.2000
În subcapitolul III se va înregistra în modul stabilit dreptul de administrare a asociaţiei de coproprietari în condominiu (la prezentarea actului ce confirmă transmiterea bunului în administrarea  Asociaţiei de coproprietari).
Pentru fiecare încăpere izolată/loc de parcare din clădire, în subcapitolul I al capitolului C, după descrierea apartamentului, încăperii izolate sau locului de parcare din clădire se va înscrie cota-parte asupra bunurilor din condominiu (asupra terenului aferent blocului şi părţilor comune din clădire).
Exemplu: "Condominiu, 5%. Temei: procesul-verbal al adunării generale a asociaţiei coproprietarilor "Confort" nr.1 din 07.01.2004, decizia Consiliului mun. Chişinău nr.77 din 07.07.2004."
   
Cererea privind înregistrarea cotei-părţi din condominiu în subcapitolul I al capitolului C poate fi depusă şi de către Asociaţia de coproprietari în condominiu.
[Pct.93 modificat prin OARFC50 din 19.05.17, MO171-180/02.06.17 art.1000]
94. Înscrierile în Registru în cazul în care într-o construcţie în proprietate se află încăperile izolate, fără a exista un proprietar unic asupra întregii construcţii.
În cazul în care într-o clădire există încăperi cu destinaţie de locuit sau cu altă destinaţie ce aparţin diferitor proprietari şi spaţii de folosinţă comună  ce se află în proprietate comună (art. 355 Cod civil), înscrieri referitoare la  dreptul de proprietate asupra clădirii nu se vor efectua, făcîndu-se însemnarea - înregistrarea dreptului nu a fost solicitată. În capitolul C odată cu înregistrarea dreptului asupra încăperii izolate sau ulterior se va înscrie conform actului juridic (care poate fi: contract încheiat între proprietarii încăperilor, hotărîrea instanţei de judecată etc.) cota-parte de proprietate asupra părţilor de clădire destinate folosinţei comune.
95. Înscrisul dreptului de proprietate asupra construcţiei se face după înscrisul dreptului de proprietate asupra terenului. Înscrisul dreptului de proprietate asupra încăperilor izolate se efectuează după înscrisul drepturilor asupra terenului şi construcţiei.
Dreptul de proprietate asupra construcţiei poate fi înscris pînă la înregistrarea dreptului asupra terenului dacă:
-terenul se află în proprietatea statului sau unităţii administrativ-teritoriale şi elaborarea planului terenului nu este necesară (spre exemplu, în cazul înregistrării clădirii unei autorităţi publice, în cazul blocului locativ), sau
-terenul şi construcţia sau încăperea izolată aparţin diferitor proprietari.
În cazurile indicate la alineatul doi, în Registru se va înscrie „Înregistrarea dreptului nu a fost solicitată”. Această regulă se va aplica la înregistrarea primară a construcţiei în baza hotărîrii judecătoreşti, la înregistrarea primară a încăperilor izolate privatizate, la înscrierea în Registru a drepturilor asupra construcţiilor sau încăperilor izolate anterior înregistrate în registrele fostelor Birouri de Inventariere Tehnică. Dreptul de proprietate asupra terenului şi construcţiei, după caz, se va înregistra ulterior la depunerea cererii de înregistrare, cu prezentarea documentelor ce confirmă dreptul.
    [Pct.95 modificat prin OARFC9 din 14.02.18, MO67/28.02.18 art.320]
    [Pct.95 modificat prin OARFC50 din 19.05.17, MO171-180/02.06.17 art.1000]
Secţiunea a 4-a. Efectuarea înscrierilor în subcapitolul III
    951. Înregistrarea dreptului de proprietate asupra apartamentelor, încăperilor izolate sau a locurilor de parcare din clădire se efectuează după înregistrarea construcţiei nou construite, în registrul bunurilor imobile, în temeiul documentelor ce confirmă recepţia lucrărilor de construcţie. Concomitent se înscrie şi cota-parte din părţile comune aferente fiecărui apartament (încăpere izolată), loc de parcare din clădire.
    [Pct.951 modificat prin OARFC50 din 19.05.17, MO171-180/02.06.17 art.1000]
    [Pct.951 introdus prin OARFC127 din 12.07.12, MO205-207/28.09.12 art.1137]
    952. Notarea contractelor de investiţii în construcţii se efectuează după înregistrarea de către partea ce asigură construcţia bunului imobil a dreptului de proprietate sau de folosinţă asupra terenului, destinat construcţiei şi prezentarea oficiului cadastral teritorial a autorizaţiilor necesare pentru construcţie, proiectul construcţiei, aprobat de organul împuternicit în modul stabilit, lista apartamentelor, încăperilor nelocuibile şi locurilor de parcare din clădire.
    În cazul în care pe teren se construiesc sau se preconizează a fi construite două sau mai multe construcţii (blocuri locative), notarea contractelor de investiţii în construcţii se efectuează după înregistrarea în prealabil a construcţiilor viitoare şi a încăperilor izolate şi/sau locurilor de parcare din clădire în conformitate cu pct. 1361 şi 1362 a prezentei Instrucţiuni.
    La notarea contractelor de investiţii în construcţia apartamentului/încăperii izolate/locului de parcare din clădire în Registru obligatoriu se va înscrie: numărul apartamentului/încăperii izolate, locului de parcare din clădire (cu indicarea numerelor de ordine din plan sau proiect)/, numărul etajului şi suprafaţa.
    [Pct.952 modificat prin OARFC50 din 19.05.17, MO171-180/02.06.17 art.1000]
    [Pct.952 introdus prin OARFC127 din 12.07.12, MO205-207/28.09.12 art.1137]
    953. În cazul înregistrării dreptului de proprietate asupra apartamentului, încăperii izolate, locului de parcare din clădire cu referire la care în Registrul a fost notat contractul de investiţii în construcţie, iniţial se va radia notarea în temeiul cererii pentru serviciul „Alte activităţi legate de înregistrare…” , iar peste parafa „Notat” de pe documentele justificative se va aplica parafa „Stins”. Înregistrarea se va efectua în temeiul cererii pentru înregistrarea dreptului de proprietate, iar parafa „Înregistrat” se va aplica pe contractul de investiţii în construcţii, în temeiul căruia anterior a fost efectuată notarea, acordurile adiţionale şi contractele de cesiune a creanţei (după caz) şi pe actul de primire-predare, semnat între părţi. Concomitent se va înscrie şi cota-parte din părţile comune aferente apartamentului/încăperii izolate/locului de parcare din clădire.
    [Pct.953 în redacția OARFC50 din 19.05.17, MO171-180/02.06.17 art.1000]
    [Pct.953 introdus prin OARFC127 din 12.07.12, MO205-207/28.09.12 art.1137]
   
954. În cazul contractelor de societate civilă care prevăd că contribuţia în societatea civilă constă din bunuri imobile, se va verifica dacă contractul prevede că contribuţia devine proprietate comună a participanţilor sau este vărsată cu alt titlu (art. 1342 Cod civil). În cazul în care contribuţia devine proprietate comună a participanţilor la societatea civilă, în Registru se va înscrie dreptul de proprietate comună în devălmăşie sau pe cote-părţi, după cum este stabilit în contract. Contractul de societate civilă care prevede că contribuţia în societatea civilă constă din bunuri imobile, care devin proprietate comună a participanţilor societăţii, precum şi contractul de societate civilă care prevede încetarea proprietăţii comune asupra bunurilor rezultate din societatea civilă, prezentat pentru înregistrare, trebuie să fie autentificat notarial (art. 212 Cod civil).
    Suplimentar se va verifica, după caz,  dacă din clauzele contractului de societate civilă derivă:
    - asupra cărui bun urmează a fi efectuată înscrierea (teren, construcţie, încăpere izolată);
    - cerinţa de înregistrare a construcţiei ca bun viitor;
    - cine dintre participanţii care reprezintă societatea în raport cu terţii are dreptul de a încheia contracte de investiţie.
    Pentru radierea notării contractului de societate, ca rezultat al rezilierii unilaterale a contractului, cererea se va depune de către toţi participanţii la societatea civilă, cu excepţia cazului când contractul prevede expres că cererea poate fi depusă de către unul din participanţi.
    [Pct.954 modificat prin OARFC9 din 14.02.18, MO67/28.02.18 art.320]
    [Pct.954 introdus prin OARFC50 din 19.05.17, MO171-180/02.06.17 art.1000]
96. În  Partea 1 a subcapitolului III cu denumirea "Alte drepturi reale" se înscriu alte drepturi reale: uzufructul, uzul, abitaţia, superficia, servitutea terenului aservit, gajul, folosinţa asupra terenurilor statului sau unităţilor administrativ-teritoriale, gestiunea economică, concesiunea.
97. Conţinutul înscrierilor din partea 1 a subcapitolului III poate fi diferit în dependenţă de dreptul ce se înregistrează. Conţinutul înscrierilor pentru fiecare tip de drept este prezentat în anexa nr. 6.
La general partea I a subcapitolului III include următoarele date:
Denumirea dreptului:   În prima rubrică se indică numărul de ordine a înscrierii. Numărul de ordine  se conferă fiecărui drept înregistrat conform ordinii înregistrării, precum şi numărul subcapitolului "3.1"
Se indică denumirea dreptului conform documentului de drept.
Obiectul grevării: Se indică bunul imobil (indicat în subcapitolul I) asupra căruia se pune grevarea şi numărul cadastral sau numărul de ordine al  dreptului înscris  în subcapitolul II care se grevează.
Temeiul înscrierii: Se indică tipul (denumirea) documentului de drept, numărul şi data emiterii, întocmirii acestuia.
Termenul.Condiţia: Dacă dreptul a fost constituit sub careva condiţie, sau este arătat termenul, se indică condiţia, termenul, precum şi alte date specifice pentru fiecare tip de drept.
Titularul dreptului: Se înscriu datele despre persoana în favoarea căruia a fost înregistrat dreptul (numele, prenumele (denumirea completă) a titularului de drept, data, luna, anul naşterii (numărul şi data  înregistrării de stat) a titularului de drept, codul personal.
Domiciliul/Sediul: De regulă, se indică adresa poştală a domiciliului sau sediului.
Data înregistrării: Se indică data depunerii cererii.
Felul înscrierii: Se indică dacă dreptul este înscris provizoriu.
Radierea dreptului: În cazul în care dreptul se stinge fără a trece la titular se indică faptul că dreptul a fost radiat, temeiul juridic al radierii şi data.
În cazul în care dreptul se radiază în legătură cu trecerea la alt titular (ex. contractul de cesiune a creanţei), în această rubrică se înscrie că dreptul a fost radiat şi face trimitere la numărul de ordine al înscrierii  noului drept. Ex. " Dreptul nr. ____ radiat, de văzut înscrierea nr.___".
Modificări, însemnări, corectări:
- Tipul:
- Temeiul juridic:
- Data efectuării înscrierii:
   
[Pct.97 modificat prin OARFC50 din 19.05.17, MO171-180/02.06.17 art.1000]
98. În partea II a subcapitolului III cu denumirea  "Notări" se efectuează înscrierile referitoare la drepturile de creanţă, faptele sau rapoartele juridice aferente bunurilor imobile.
99. Conţinutul înscrierilor din partea II a subcapitolului III poate fi diferită în dependenţă de dreptul, faptul sau raportul juridic ce se înscrie. Conţinutul înscrierilor pentru fiecare tip  este prezentat în anexa nr.7.
La general partea II al subcapitolului III include următoarele date:
Denumirea: În prima rubrică se indică numărul de ordine a înscrierii. Numărul de ordine se conferă fiecărui drept sau raport juridic conform ordinii înscrierii, precum şi se indică numărul subcapitolului 3.2.
Se înscrie denumirea dreptului de creanţă, a faptului juridic sau raportului juridic  sau după caz se înscrie  conţinutul acestuia.
Obiectul grevării: Se înscrie bunul imobil (numărul cadastral) sau numărul de ordine al dreptului referitor la care se efectuează notarea.
Temeiul înscrierii: Denumirea, numărul şi data emiterii documentului, în temeiul căruia se efectuează înscrierea.
Termenul, condiţia: Termenul pentru care este instituită grevarea conform actului juridic sau condiţia prevăzută în actul juridic.
Titularul dreptului/Solicitantul: Această rubrică nu este valabilă pentru toate notările. Dar în cazurile în care  există titulari de drept (ex. pentru locaţiune, antecontract) se înscriu următoarele date: pentru persoana fizică - numele, prenumele, codul personal, data naşterii (şi alte date), domiciliul; pentru persoana juridică - denumirea, numărul de identificare de stat, data înregistrării de stat,  sediul. În cazul în care există un Solicitant se înscriu datele acestuia (ex. în cazul notării unei acţiuni în justiţie).
Domiciliul/Sediul:
Data efectuării înscrierii: Se indică data depunerii cererii.
Radierea notării: Înscrierile efectuate în partea II se radiază în temeiul cererii privind radierea înscrierii, iar în cazurile prevăzute - din oficiu de către Registrator, cu indicarea documentelor privind stingerea grevării, data.
Modificări, însemnări, corectări.
- Tipul:
- Temeiul juridic:
- Data efectuării înscrierii:
   
[Pct.99 modificat prin OARFC50 din 19.05.17, MO171-180/02.06.17 art.1000]
100. În partea finală Registrul conţine rubrica "Semnătura, data şi ştampila" completarea căreia confirmă faptul că versiunea de hîrtie a Registrului este autentică.
Rubrica "STINS", dacă conţine semnătura Registratorului şi data, confirmă faptul că versiunea fişierului pe hîrtie a Registrului nu este actuală.
   
[Pct.100 modificat prin OARFC50 din 19.05.17, MO171-180/02.06.17 art.1000]
CAPITOLUL VII. EFECTUAREA ÎNSCRIERILOR ÎN CAZUL
FORMĂRII BUNURILOR IMOBILE  
Secţiunea 1-a. Prevederi generale
101. În cazul formării terenului prin comasare, divizare şi separare (pentru bunul separat) se deschide fişier nou al Registrului, unde în partea generală a Registrului la rubrica: Formarea bunului imobil se indică numerele cadastrale ale terenurilor din care s-a format noul bun şi calea de formare (comasare, divizare, separare).
102. După efectuarea înscrierilor corespunzătoare în fişierile noi ale Registrului, fişierile Registrului terenului din care s-au format noi bunuri prin comasare şi divizare se închid. Acest fapt se înscrie în partea generală a Registrului la rubrica Formarea bunurilor imobile, indicîndu-se numerele cadastrale ale bunurilor nou formate, iar la rubrica:
Închis se înscrie data.
În subcapitolele fişierului Registrului care se închide se completează  rubrica respectivă privind  încetarea existenţei bunului imobil şi radierii dreptului.  
Registratorul imprimă versiunea Registrului pe fişiere de hîrtie, după care o închide în modul prevăzut la punctul 38.
   
[Pct.102 modificat prin OARFC50 din 19.05.17, MO171-180/02.06.17 art.1000]
Secţiunea a 2-a. Efectuarea înscrierilor în cazul formării
terenului prin comasare
103. În cazul formării bunului prin comasare, din fişierele Registrului care se închid  se transcriu înscrierile corespunzătoare în fişierul Registrului bunului  nou format. Se transcrie modul de folosinţă a bunului, dacă nu a fost  modificat, se transcriu corespunzător înscrierile despre construcţii,  se transcriu corespunzător înscrierile din subcapitolele II şi III.
În subcapitolul II la documentele de drept transcrise din fişierul Registrului care se închide se adaugă decizia de formare.
În cazul în care au fost supuse comasării bunuri imobile proprietate comună pe cote-părţi, în subcapitolul II se înscriu cotele-părţi indicate în decizia de formare, recalculate în conformitate cu art. 12 (2) Legea nr. 354/04.
   
[Pct.103 modificat prin OARFC50 din 19.05.17, MO171-180/02.06.17 art.1000]
104. Dacă unul sau cîteva bunuri ce se comasează sînt ipotecate, pentru transcrierea ipotecii nu este necesar să se prezinte un act juridic de modificare a contractului de ipotecă. Ipoteca se va transcrie asupra bunului nou format în temeiul actului juridic înscris în fişierul Registrului care se închide. În cazul în care sînt grevate cu ipotecă două şi mai multe bunuri, la momentul transcrierii Registratorului i se va prezenta confirmarea de către titularii dreptului de ipotecă a rangului fiecărei ipoteci.
Dacă bunurile imobile supuse comasării sînt grevate cu alte drepturi decît ipoteca, la momentul înregistrării bunului nou format,  urmează să se prezinte şi actele de modificare a acestor drepturi, dacă este cazul (în conformitate cu art. 12 (4) Legea nr. 354/04).
105. În cazul prevăzut de art. 12 (5) al Legii nr. 354/04, înscrierea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile dobîndite are loc concomitent cu comasarea bunurilor. În fişierele Registrului care urmează a fi închise nu se înregistrează dreptul de proprietate după noul proprietar. Dreptul de proprietate al noului proprietar se înscrie în fişierul Registrului nou deschis concomitent cu decizia de formare.
În fişierul Registrului  nou deschis în subcapitolul II se indică documentele în temeiul cărora au fost dobîndite terenurile precum şi decizia de formare şi planul bunului comasat.
În fişierele Registrului care se închid la rubrica: Formarea bunurilor imobile se indică numărul cadastral al bunului nou format, iar la rubrica: Închis se înscrie ca temei Decizia de formare nr., data.
Secţiunea a 3-a. Efectuarea înscrierilor în cazul formării
terenului prin separare
106. Pentru bunul separat din fişierul Registrului terenului în temeiul căruia s-a format bunul se transcriu înscrierile corespunzătoare în fişierul Registrului bunului nou format. Se transcrie modul de folosinţă a bunului, dacă nu a fost  modificat, se transcriu corespunzător înscrierile despre alte bunuri amplasate pe teren, se transcriu corespunzător înscrierile din subcapitolul II şi III.
În subcapitolul II la documentele transcrise din fişierul Registrului bunului iniţial se adaugă decizia de formare.
   
[Pct.106 modificat prin OARFC50 din 19.05.17, MO171-180/02.06.17 art.1000]
107. Dacă asupra bunului supus separării la momentul formării erau înscrise careva drepturi în subcapitolul III, acestea se transcriu în fişierul Registrului bunului format.
108. În cazul în care în decizia de formare este indicat că proprietarul constituie servitute (în conformitate cu art. 432 Cod civil), aceasta se va înscrie provizoriu în subcapitolul III la bunul aservit în temeiul deciziei de formare, precum şi se va menţiona la rubrica corespunzătoare a subcapitolului I la bunul dominant. La momentul înstrăinării unui  bun (celui dominant sau aservit), înscrierea provizorie se va transforma în intabulare. Transformarea înscrierii provizorii în intabulare se va efectua din oficiu de către Registrator, dacă actul juridic de înstrăinare a bunului nu prevede anularea servitutei. Temei pentru intabulare va servi: actul juridic prin care s-a înstrăinat unul din bunuri (dominant sau aservit).
109. În fişierul Registrului bunului imobil de la care s-a separat o parte (bunul iniţial) se efectuează modificările de suprafaţă şi alte modificări corespunzătoare rezultate din formarea bunurilor. Modificarea înscrierilor referitoare la bun se înscrie în rubrica "Modificări, însemnări, corectări". Ex. În cazul  separării, la bunul iniţial se  modifică suprafaţa bunului imobil, şi se vor efectua următoarele înscrieri:
Modificări, însemnări, corectări.
- Tipul: Modificarea suprafeţei bunului imobil
- Temeiul juridic: Decizia de formare a bunului imobil prin separare nr., data.
- Data efectuării înscrierii: data.
În subcapitolul II al fişierului Registrului bunului iniţial se înscrie decizia de formare.
   
[Pct.109 modificat prin OARFC50 din 19.05.17, MO171-180/02.06.17 art.1000]
Secţiunea a 4-a. Efectuarea înscrierilor în cazul formării
terenului prin divizare
110. În cazul formării terenului prin divizare, în noul fişier al Registrului se transcriu înscrierile corespunzătoare din subcapitolul I şi III din fişierul Registrului care se închide.
În subcapitolul II se înscriu documentele de drept care confirmă împărţirea bunului imobil (ex: contract de încetare a proprietăţii comune pe cote-părţi prin împărţire).
   
[Pct.110 modificat prin OARFC50 din 19.05.17, MO171-180/02.06.17 art.1000]
111. Dacă asupra bunului supus divizării la momentul formării erau înscrise careva drepturi în subcapitolul III, acestea se transcriu (dacă nu au fost stinse la acel moment) în fişierul Registrului bunurilor nou formate.
112. În cazul formării bunurilor imobile prin divizare, fişierul Registrului bunului imobil iniţial nu se închide dacă prin împărţirea efectuată nu a încetat coproprietatea asupra bunului. Spre exemplu, doar pentru unul din coproprietari a încetat proprietatea pe cote-părţi, ceilalţi rămînîd în continuare coproprietari pe cote-părţi. În acest caz în fişierul Registrului bunului iniţial se efectuează modificările corespunzătoare în temeiul actului juridic prin care s-a efectuat împărţirea şi planul bunului imobil. În temeiul aceloraşi documente de drept se vor efectua modificări şi la înscrierile din subcapitolul I şi înscrierile din subcapitolul II.
Secţiunea a 5-a. Efectuarea înscrierilor în cazul formării
terenului prin combinare
113. În cazul formării bunului prin combinare nu se deschid fişiere noi, dar se efectuează modificări la înscrierile din fişierele existente ale Registrului la rubrica "Modificări, însemnări, corectări" în subcapitolul I.
Secţiunea a 6-a. Efectuarea înscrierilor în cazul
form
ării construcţiilor
114. În cazul în care construcţia (încăperea izolată)  îşi încetează existenţa în rezultatul formării (prin comasare, divizare), toate înscrisurile referitoare la această construcţie (încăpere izolată) se radiază, iar la rubrica "Încetarea existenţei bunului" se indică faptul încetării existenţei bunului şi numerele cadastrale ale noilor bunuri imobile.
Ex. Încetarea existenţei bunului. Bunul imobil nr. ___ şi-a încetat existenţa prin comasare, vezi nr. cadastral ____ Decizia privind formarea bunului imobil din data.
   
1141. În cazul în care clădirea se formează (prin separare sau divizare) în încăperi izolate, concomitent cu înregistrarea încăperilor se va înscrie şi cota parte din părţile comune a clădirii, aferente fiecărei încăperi izolate, calculate în procesul formării, şi indicate în decizia de formare sau actele juridice privind împărţirea bunurilor.
    În cazul clădirilor, care cad sub incidenţa Legii condominiului în fondul locativ nr. 913-XIV din 30 martie 2000, în subcapitolul B la rubrica „titularul” se va înscrie „condominiu” , în cazul altor clădiri se va înscrie „clădirea este împărţită în încăperi izolate”. În subcapitolul I al capitolului C, se va înscrie cota-parte din părţile comune din clădire aferentă încăperii respective.
    Nu pot fi formate şi nu se înregistrează ca încăperi izolate de sine stătătoare suprafeţele care sunt destinate folosinţei comune, precum coridoarele comune, etajul tehnic, subsolul cu infrastructura inginerească, alte suprafeţe, care conform proiectului construcţiei sunt destinate folosinţei spaţiilor cu destinaţie de locuinţă sau cu altă destinaţie (art. 355 Cod civil).
    [Pct.1141 introdus prin OARFC50 din 19.05.17, MO171-180/02.06.17 art.1000]
115. La înscrierea construcţiei (încăperii izolate) nou formate la rubrica "Modificări, însemnări, corectări" se indică numerele cadastrale ale bunurilor iniţiale şi calea de formare, după exemplul:
Modificări, însemnări, corectări.
- Tipul: Bunul imobil (se indică numărul cadastral) a fost format  din bunurile (se indică numerele cadastrale)".
- Temeiul juridic: Decizia de formare a bunului imobil prin comasare nr., data.
- Data efectuării înscrierii: data.
   
[Pct.115 modificat prin OARFC50 din 19.05.17, MO171-180/02.06.17 art.1000]
116. Pentru construcţia (încăperea izolată) iniţială în cazul separării, precum şi pentru construcţiile formate prin combinare se efectuează modificările la înscrierile existente în Registru la rubrica "Modificări, însemnări, corectări" în subcapitolul I.
117. Regulile de efectuare a înscrierilor la formarea terenurilor se aplică corespunzător pentru efectuarea înscrierilor la formarea construcţiilor (încăperilor izolate) în măsura în care prezentul capitol nu prevede altfel.
CAPITOLUL  VIII. RECTIFICAREA, MODIFICAREA ÎNSCRIERILOR
DIN  REGISTRU, CORECTAREA ERORILOR MATERIALE
118 Prin rectificare se înţelege radierea sau îndreptarea unei înscrieri din Registru care nu corespunde cu situaţia juridică reală. Rectificarea unei înscrieri în Registru poate fi cerută de orice persoană interesată.
119. Se consideră persoană interesată:
persoana care a avut  sau are un drept înscris în Registru (inclusiv moştenitorii acesteia), drept care este lezat prin noua înscriere; sau
persoana care nu-şi poate înscrie dreptul din cauza înscrierii existente în Registru, înscriere care nu corespunde situaţiei juridice reale creditorul care nu poate urmări bunul imobil din cauza că acesta nu este înscris în Registrul sau este înscris pe numele altuia.
   
[Pct.119 modificat prin OARFC50 din 19.05.17, MO171-180/02.06.17 art.1000]
120. Rectificarea poate fi cerută dacă conform documentelor doveditoare se constată că:
a) înscrierea în Registru nu este valabilă. Aceasta se referă la greşeala comisă de organul cadastral teritorial cu prilejul efectuării înscrierii, greşeală care afectează drepturile şi interesele legitime ale persoanei interesate,
b) actul în temeiul căruia s-a dispus înscrierea nu a fost valabil,
c) dreptul înscris a fost calificat greşit,
d) nu mai sînt întrunite condiţiile de existenţă a dreptului înscris,
e) au încetat efectele actului juridic în al cărui temei s-a făcut înscrierea,
f) în alte cazuri prevăzute de legislaţie.
   
[Pct.120 modificat prin OARFC50 din 19.05.17, MO171-180/02.06.17 art.1000]
121. Rectificarea unei intabulări sau a unei înscrieri provizorii din Registru (adică radierea sau îndreptarea înscrierii ) se va efectua numai dacă există consimţămîntul titularului la care se referă această înscriere sau în lipsa consimţămîntului - în temeiul unei hotărîri judecătoreşti irevocabile prin care se dispune rectificarea înscrierii. Consimţămîntul poate fi exprimat fie prin cererea depusă la organul cadastral teritorial, fie prin consimtămîntul dat în scris în faţa Registratorului, sau menţionat într-o declaraţie autentificată notarial.
   
[Pct.121 modificat prin OARFC50 din 19.05.17, MO171-180/02.06.17 art.1000]
    122. Modificarea înscrierilor referitoare la bun poate avea loc în urma:
    a) formării prin separare sau combinare a bunurilor imobile;
    b) modificării parametrilor construcţiei, încăperii izolate în urma intervenţiilor la construcţiile existente (prin construcţii suprazidite, anexate etc.). Temei de efectuare a modificărilor în Registru servesc documentele de construire (autorizaţia de construire şi avizul tehnic, elaborat de către experţi tehnici atestaţi, ce confirmă gradul de executare a construcţiei şi corespunderea lucrărilor de construcţie cu documentaţia de proiect sau, după caz, actul de constatare pe teren privind gradul de executare a construcţiei, întocmit de organul cadastral teritorial şi coordonat cu autoritatea publică locală; procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor; procesul-verbal de recepţie finală, în care sînt indicate intervenţiile care au parvenit în urma modificării). Dacă documentele de construire sunt eliberate pe numele altei persoane decît proprietarul construcţiei, încăperii izolate, modificările intervenite în bun se vor înscrie pe numele proprietarului construcţiei, încăperii izolate, cu excepţia cazului cînd prin act juridic autentic este stabilit regimul proprietăţii comune.
    Modificările asupra unui bun imobil proprietate personală, reconstruit ulterior în timpul căsătoriei se vor înscrie în Registru pe numele proprietarului înscris, cu excepţia cazului cînd prin act juridic autentic este stabilit regimul proprietăţii comune;
    c) desfiinţarea unei părţi a construcţiei, încăperii izolate. Modificarea înscrierilor despre suprafaţă se efectuează în temeiul autorizaţiei de desfiinţare şi certificatului despre demolarea bunului, întocmit în urma efectuării lucrărilor cadastrale, recepţionate în modul stabilit. În lipsa autorizaţiei de desfiinţare, certificatul despre demolarea bunului imobil va fi avizat de către serviciile competente ale autorităţii publice locale;
    d) modificării înscrierii despre suprafaţa bunului imobil în baza actelor administrative, actelor juridice, deciziile de formare, altor acte justificative, prevăzute de art. 28 al Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998.     Modificarea înscrierii despre suprafaţa terenului poate fi efectuată şi în urma actualizării hotarelor terenului în conformitate cu instrucţiunile ce reglementează modul de executare a lucrărilor cadastrale. Temei pentru modificarea suprafeţei înscrise în Registru va servi:
    - Actul de stabilire a hotarelor, întocmit de autoritatea publică locală şi noul plan geometric, întocmit în cadrul executării lucrărilor cadastrale, recepţionate în modul stabilit (art. 18 alin. (4) lit. e), art. 19 alin. (6) şi (7), art. 56 alin. (4) Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998);
    - Actul de constatare în teren, semnat de titularii de drepturi şi noul plan geometric, întocmit în cadrul executării lucrărilor cadastrale recepţionate în modul stabilit (art. 19 alin. (2) Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998).
    Modificarea înscrierii despre suprafaţa construcţiei, încăperii izolate, locului de parcare din clădire poate fi efectuată ca rezultat al corectării erorilor de măsurare, comise în cadrul executării lucrărilor cadastrale anterioare, constatate conform instrucţiunilor ce reglementează modul de executare a lucrărilor cadastrale. Temei pentru modificarea suprafeţei înscrise în Registru va servi actul de constatare şi noul plan geometric (plan de nivel), întocmit în cadrul executării lucrărilor cadastrale, recepţionate în modul stabilit.
    Actul de constatare, actul de stabilire a hotarelor, planul geometric nu se înscriu în Registru ca documente ce confirmă drepturile, dar se îndosariază în modul stabilit. Un exemplar al actelor menţionate se va coase la exemplarul documentului ce confirmă drepturile al titularului de drept şi se vor sigila cu sigiliul registratorului.
    e) modificării modului de folosinţă (destinaţia) bunului imobil. Modificarea înscrierii despre modul de folosinţă (destinaţia) a terenului se efectuează în temeiul actului administrativ prevăzut de legislaţie (după caz, decizia consiliului local, Hotărîrea Guvernului). În cazul în care pentru modificarea modului de folosinţă a terenului nu este necesară emiterea unui act administrativ, modificarea înscrierii se efectuează în temeiul extrasului din cadastrul funciar (pct. 26 din Regulamentul cu privire la modul de transmitere, schimbare a destinaţiei şi schimb de terenuri, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1170 din 25 octombrie 2016). Documentul privind modificarea modului de folosinţă nu se indică în Registru. O copie a acestuia confirmată de registrator se îndosariază.
    Modificarea înscrierii despre modul de folosinţă (destinaţia) a construcţiei, încăperii izolate se efectuează în temeiul autorizaţiei de schimbare a destinaţiei sau altui act administrativ prevăzut de legislaţie eliberat(ă) de autoritatea publică locală
şi documentelor ce confirmă recepţia lucrărilor de construcţie (procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, procesul-verbal de recepţie finală).
    f) delimitării bunurilor imobile ale statului şi unităţilor administrativ-teritoriale în modul stabilit;
    g) în alte cazuri prevăzute de legislaţie.
    În cazurile descrise la lit. b) şi c), pentru bunurile imobile proprietate comună pe cote-părţi, la efectuarea înregistrării în Registrul, suplimentar la actele ce confirmă reconstruirea sau distrugerea parţială a bunului imobil, se prezintă contractul coproprietarilor privind recalcularea cotelor-părţi sau contractul privind încetarea proprietăţii comune pe cote-părţi, fie hotărîrea judecătorească privind stabilirea cotelor-părţi noi în bunul imobil.
   
[Pct.122 modificat prin OARFC9 din 14.02.18, MO67/28.02.18 art.320]
[Pct.122 în redacția OARFC50 din 19.05.17, MO171-180/02.06.17 art.1000]
   
1221. Modificarea în registrul bunurilor imobile a numărului cadastral al construcţiei, conform amplasării acesteia în planul cadastral, se efectuează în temeiul actului de constatare, întocmit în cadrul executării lucrărilor cadastrale, recepţionate în modul stabilit, sau în temeiul notei de verificare, întocmite de persoana responsabilă de recepţia lucrărilor cadastrale.
    [Pct.1221 introdus prin OARFC50 din 19.05.17, MO171-180/02.06.17 art.1000]
123. Modificarea înscrierilor în Registru, care nu constituie cazuri de rectificare, ca  schimbarea numelui, denumirii titularului de drepturi, schimbarea domiciliului celui înscris etc. se efectuează la iniţiativa titularului în temeiul documentelor prezentate.
124. Orice modificare, corectare  adusă vreo unei înscrieri din subcapitolele Registrului care nu prevede încetarea existenţei bunului, nu atrage radierea dreptului se va specifica la rubrica "Modificări, însemnări, corectări" din acel subcapitol a căror înscrieri se modifică, cu indicarea tipului modificării, corectării, a temeiului modificării, corectării şi a datei efectuării înscrierii.
125. Corectarea erorilor din Registru care nu afectează drepturile, comise cu prilejul efectuării înscrierii (ca omisiuni de litere, de cuvinte, cifre etc.) poate fi efectuată fie din oficiu de către Registrator fie la cererea persoanei interesate, în temeiul Deciziei Registratorului. În cazul în care pînă la corectarea erorii a fost eliberat extras din Registru sau altă informaţie, organul cadastral teritorial va înştiinţa persoanele  respective despre corectările intervenite, şi după caz va elibera un nou extras. În cazul în care eroarea a fost comisă din vina oficiului cadastral teritorial eliberarea informaţiei repetate din Registru se va efectua din contul oficiului cadastral teritorial.
    [Pct.125 modificat prin OARFC50 din 19.05.17, MO171-180/02.06.17 art.1000]
CAPITOLUL IX.  PARTICULARITĂŢILE ÎNREGISTRĂRII
 UNOR DREPTURI
Secţiunea 1-a.  
Particularit
ăţile înregistrării dreptului de proprietate
în temeiul contractului
de schimb
126. În conformitate cu articolul 823 al Codului civil fiecare parte a contractului de schimb este considerată vînzător al bunului pe care îl înstrăinează şi cumpărător al bunului pe care îl primeşte în schimb.
127. Înregistrarea dreptului de proprietate în temeiul contractului de schimb se efectuează dacă fiecare din bunurile imobile, care fac obiectului schimbului pot fi înstrăinate (nu există interdicţii) şi dacă asupra ambelor bunuri s-a dispus conform legislaţiei.
128. La solicitarea înregistrării dreptului de proprietate în temeiul contractului de schimb de către una din părţi, după verificarea cerinţelor prevăzute în punctul 127, în Registrul se va înregistra dreptul asupra bunului solicitat. Totodată la capitolul respectiv al celui de-al doilea bun imobil se va însemna în rubrica "Modificări, însemnări, corectări", faptul că bunul face obiectul contractului de schimb, se va indica data întocmirii contractului, numărul cadastral al primului bun imobil şi data înregistrării dreptului asupra primului bun în temeiul contractului de schimb.
129. Înregistrarea dreptului de proprietate în temeiul contractului de schimb asupra celui de-al doilea bun imobil se va efectua la solicitare cu prezentarea documentelor necesare pentru înregistrare.
Secţiunea a 2-a.
Particularit
ăţile înregistrării dreptului de proprietate
în temeiul contractului de schimb în cazul în  care
bunurile imobile sînt amplasate în razele de activitate
a diferitor oficii cadastrale teritoriale
130. În cazul în care se solicită înregistrarea dreptului de proprietate în temeiul contractului de schimb a două (sau mai multe) bunuri imobile amplasate în razele de activitate a diferitor oficii cadastrale teritoriale, organul cadastral teritorial căruia i se solicită înregistrarea dreptului (primul Oficiu) va transmite de îndată ce va verifica documentele o comunicare în scris (inclusiv prin telefax)  oficiului cadastral teritorial în raza de activitate a căruia este situat celălalt bun imobil (al doilea Oficiu)  pentru efectuarea însemnării referitor la existenţa contractului de schimb.
Concomitent primul Oficiu va solicita celui de-al doilea Oficiu prezentarea informaţiei referitoare la bunul imobil care face obiectul contractului de schimb şi este situat în raza de activitate a ultimului,  grevările care există, interdicţiile de înstrăinare.
La comunicarea în cauză se va anexa copia simplă a contractului de schimb.
131. Cel de-al doilea Oficiu va efectua respectiv în Registru însemnarea privind existenţa contractului de schimb, data întocmirii, numărul cadastral al primului bun imobil şi denumirea oficiului cadastral teritorial în raza de activitate a căruia este situat primul bun imobil.
132.  Informaţia solicitată de primul Oficiu se va prezenta de cel de-al doilea Oficiu  în termen de 2 zile de la solicitare.
133. În cazul în care la cel de-al doilea Oficiu pînă la efectuarea înregistrării de către primul Oficiu parvin documente, informaţii privind aplicarea sechestrului asupra bunului imobil care este obiectul contractului de schimb sau alte interdicţii şi grevări ce exclud posibilitatea înstrăinării bunului, cel de-al doilea Oficiu este obligat să informeze de îndată primul Oficiu.  
134. După examinarea informaţiei primite de la cel de-al doilea Oficiu şi al altor documente necesare, primul Oficiu va decide asupra înregistrării sau refuzului înregistrării.
135. În cazul în care primul Oficiu va înregistra dreptul în temeiul contractului de schimb cel de-al doilea Oficiu va înregistra dreptul celeilalte părţi a contractului asupra bunului imobil la solicitare cu prezentarea documentelor necesare. În cazul dat cel de-al doilea Oficiu în procesul înregistrării va ţine cont de verificarea efectuată de către primul Oficiu privind legalitatea contractului de schimb.
136. În cazul în care primul Oficiu refuză înregistrarea dreptului, transmite o comunicare despre acest fapt celui de-al doilea Oficiu, şi ultimul radiază din Registrul însemnarea privind existenţa contractului de schimb.
Secţiunea 3.
Particularităţile înregistrării drepturilor
asupra
bunurilor viitoare
[Secțiunea 3 titlul modificat prin OARFC50 din 19.05.17, MO171-180/02.06.17 art.1000]
    1361 . La cererea pentru înregistrarea construcţiei viitoare, solicitantul, va anexa actele care confirmă dreptul de proprietate sau dreptul de folosinţă (superficie, arendă, etc.) asupra terenului, planul cadastral al terenului (dacă anterior acest drept nu a fost înregistrat), planul general în detaliu, proiectul construcţiei şi autorizaţia de construire.
    Pînă la efectuarea înscrierilor în Registru, se va solicita certificatul de conferire a adresei poştale, iar în lipsa acestuia la rubrica „adresa” se va înscrie „neidentificată”
    Numerele cadastrale ale construcţiilor viitoare se indică pe planul general în detaliu, prezentat de către partea ce asigură construcţia bunului imobil.
    Parafa „Înregistrat”, în cazul înregistrării primare a construcţiei viitoare se aplică pe autorizaţia de construire.
    În Registrul, la rubrica „Modul de folosinţă” se efectuează înscrierea „Bun viitor”, iar la rubrica „Suprafaţa” nu se efectuează nici o înscriere.
    [Pct.1361 modificat prin OARFC50 din 19.05.17, MO171-180/02.06.17 art.1000]
    1362. Încăperile izolate viitoare şi/sau locurile de parcare din clădire se înregistrează pe numele părţii ce asigură construcţia, doar concomitent cu înregistrarea sub formă de condominiu a construcţiei viitoare.
    Pentru înregistrarea încăperilor izolate şi/sau locurilor de parcare din clădire, în afară de actele stipulate în pct.1361 al prezentei instrucţiuni, se prezentă declaraţia cu privire la condominiu, întocmită de către partea ce asigură construcţia bunului imobil şi lista încăperilor izolate.
    Numerele cadastrale ale încăperilor izolate viitoare şi/sau locurilor de parcare din clădire se atribuie în modul stabilit şi se indică pe planurile etajelor.
    În Registrul, la rubrica „Modul de folosinţă” se efectuează înscrierea „bun viitor”, iar la rubrica „Suprafaţa” se înscrie suprafaţa în conformitate cu proiectul. Concomitent cu înregistrarea încăperii izolate ca bun viitor se înscrie şi cota-parte din părţile comune aferente apartamentului (încăperii izolate), locului de parcare din clădire, conform Declaraţiei în condominiu, întocmită de beneficiarul construcţiei.
    Pentru construcţiile înregistrate ca bun viitor, contractele de investiţii în construcţia apartamentelor/încăperilor izolate, locurilor de parcare din clădire se vor nota doar după înregistrarea încăperilor izolate/locurilor de parcare ca bun viitor.
Pentru înregistrarea noilor încăperi şi/sau locuri de parcare bun viitor, modificarea sau radierea celor înscrise, ca rezultat al modificării proiectului construcţiei, partea ce asigură construcţia bunului imobil, prezintă declaraţia în condominiu modificată. Înregistrarea/modificarea/radierea încăperilor/locurilor de parcare din clădire se va efectua doar concomitent cu modificarea cotelor-păţi din bunurile comune din condominiu conform cererii persoanei ce asigură construcţia bunului imobil. Cotele-părţi se vor înscrie conform modificărilor în Declaraţia în condominiu, indiferent de actul ce a servit temei la înscrierea precedentei cote.
    [Pct.1362 modificat prin OARFC50 din 19.05.17, MO171-180/02.06.17 art.1000]
    1363. Declaraţia în condominiu, lista încăperilor izolate şi proiectul construcţiei se va îndosaria în dosarul cadastral al construcţiei. În dosarul cadastral al încăperii izolate se va îndosaria copia planului încăperii, iar în dosarul cadastral al construcţiei se vor indica, hotarele încăperii înregistrate şi numărul cadastral.
    1364. Declaraţia cu privire la condominiu trebuie să conţină descrierea construcţiei, cu includerea fiecărui etaj a acesteia (suprafaţa totală interioară, suprafaţa totală a încăperilor izolate, suprafaţa totală a proprietăţii comune, numărul de etaje, numărul de scări, numărul de apartamente pe fiecare etaj, şi în fiecare scară, cote din bunurile comune în condominiu).
    1365. Parafa „Înregistrat” la înregistrarea primară a încăperilor din bunul viitor se va aplica pe autorizaţia de construire. Acest act se va indica la subcapitolul II al capitolului C al Registrului în calitate de temei pentru efectuarea înscrierii cu privire la bunul viitor - încăperea izolată (apartament).
    1366. În cazul depunerii cererii de înregistrare a construcţiei viitoare, anterior înregistrată ca fiind „construcţie nefinalizată” se efectuează acţiunile corespunzătoare prevăzute în punctul 1361 alineatul patru al prezentei instrucţiuni.
    1367. La prezentarea procesului-verbal de recepţie a lucrărilor de construcţie (proces-verbal de recepţie finală), se efectuează modificările corespunzătoare în capitolul B subcapitolul I a Registrului ( la rubrica „Modul de folosinţă” şi la rubrica „Suprafaţa”), în subcapitolul II a Registrului se face o înscriere nouă şi la rubrica „Temeiul înscrierii” se înscrie actul ce confirmă recepţia lucrărilor de construcţie, după caz şi alte acte ce confirmă dreptul asupra construcţiei.
    [Pct.1367 modificat prin OARFC50 din 19.05.17, MO171-180/02.06.17 art.1000]
    1368. Efectuarea modificărilor în Capitolul C a Registrului după recepţia construcţiei, şi anume radierea înscrierii „bun viitor”, modificarea suprafeţei, a cotei-părţi din spaţiile comune, după caz, şi înregistrarea dreptului de proprietate se efectuează după efectuarea înscrierilor conform pct. 1367:
    a) la prezentarea procesului-verbal de recepţie, dacă încăperile izolate şi/sau locurile de parcare din clădire aparţin părţii ce asigură construcţia bunului imobil şi nu sînt încheiate contracte de investiţii în construcţie (fapt care va fi confirmat printr-o declaraţie scrisă). În cazul în care este încheiat contract de societate civilă, la efectuarea înscrierilor se va ţine cont de clauzele acestuia;
    a1) la prezentarea procesului-verbal de recepţie şi actului juridic privind împărţirea bunurilor rezultate din societatea civilă, autentificat notarial, dacă nu sînt încheiate contracte de investiţii în construcţie (fapt care va fi confirmat printr-o declaraţie scrisă a asociatului ce reprezintă societatea civilă.);
    b) la prezentarea documentului ce atestă transmiterea bunului (act de primire-predare, etc.) în cazul în care este notat contractul de investiţie în construcţie, după regulile indicate în pct. 953 al prezentei instrucţiuni,
    c) la prezentarea documentului ce atestă transmiterea bunului, în cazul în care încăperea izolată şi/sau locul de parcare din clădire (bunul viitor) a fost înscris în temeiul contractului de vînzare-cumpărare sau alt act de înstrăinare. În acest caz, pentru înregistrarea dreptului asupra apartamentului, suplimentar la actul de înstrăinare, se indică şi documentul ce atestă transmiterea bunului (ex. act de primire-predare).
    [Pct.1368 modificat prin OARFC50 din 19.05.17, MO171-180/02.06.17 art.1000]
    [Capitolul IX, secţiunea 3 introdusă prin OARFC127 din 12.07.12, MO205-207/28.09.12 art.1137]
Secţiunea 4. Particularităţile înregistrării dreptului de proprietate
asupra bunurilor imobile ale societăţilor comerciale
    1369. Înregistrarea dreptului de proprietate sau altor drepturi patrimoniale asupra bunurilor imobile transmise ca aport la capitalul social al societăţilor comerciale se va efectua în temeiul actelor de constituire, înregistrate în modul stabilit, care prevăd transmiterea bunului imobil sau dreptului patrimonial în capitalul social al societăţii, actului de predare-primire şi deciziei privind înregistrarea persoanei juridice.
    Înregistrarea dreptului de proprietate sau  a altor drepturi patrimoniale asupra bunurilor imobile transmise în urma reorganizării societăţilor comerciale se va efectua în temeiul:
    - actelor de constituire, înregistrate în modul stabilit, în care este indicat că persoana juridică este creată prin contopire şi actul de transmitere, confirmat de fondatori sau organul care a luat decizia de reorganizare, decizia privind înregistrarea persoanei juridice, sau
    - actelor de constituire, înregistrate în modul stabilit, în care este indicat că persoana juridică a absorbit altă persoană juridică, actul de transmitere, aprobat în modul stabilit, decizia privind înregistrarea persoanei juridice, sau
    - actelor de constituire, înregistrate în modul stabilit, în care este indicat că persoana juridică este creată prin divizarea unei anumite persoane juridice, bilanţul de repartiţie, decizia privind înregistrarea persoanei juridice, sau
    - actelor de constituire în care este indicat că persoana juridică este creată prin transformare, actul de predare-primire şi decizia privind înregistrarea persoanei juridice.
    [Capitolul IX, secţiunea 4 introdusă prin OARFC50 din 19.05.17, MO171-180/02.06.17 art.1000]
Secţiunea 5. Particularităţile înregistrării dreptului
de proprietate al statului
asupra succesiunii vacante
    13610. Cererea privind înregistrarea dreptului de proprietate al statului asupra succesiunii vacante va fi depusă de către Serviciul Fiscal de Stat.
    În Registru dreptul de proprietate se va înscrie după Republica Moldova în temeiul certificatului de succesiune vacantă.
    [Capitolul IX, secţiunea 5 introdusă prin OARFC50 din 19.05.17, MO171-180/02.06.17 art.1000]
Secţiunea 6. Particularităţile înregistrării dreptului de proprietate
asupra bunurilor imobile transmise în proprietate privată în contul

cotelor-valorice din bunurile întreprinderii agricole
    13611. Înregistrarea construcţiilor care intră în componenţa cotei-valorice din patrimoniul întreprinderii agricole, atribuit în natură se va efectua în temeiul:
    1) certificatului de proprietate privată, semnat de directorul agenţiei teritoriale a Departamentului Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat, anexa la certificat şi actul de predare-primire cu consemnarea datelor despre patrimoniul atribuit în natură, care individualizează construcţiile şi indică cota-parte în procente sau fracţie, sau
    2) certificatului de proprietate privată, eliberat de secretarul consiliului local, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Economiei nr. 29 din 19 aprilie 2006, care identifică bunurile imobile (descrierea, lista bunurilor care formează clădiri şi edificii atribuite în natură, cota-parte) şi deciziei (extras) adunării generale a lucrătorilor şi pensionarilor întreprinderii agricole despre aprobarea metodologiei de determinare a cotelor-părţi valorice şi modul de distribuire în natură a patrimoniului, sau
    3) certificatului de proprietate privată, eliberat de secretarul сonsiliului local, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Economiei nr. 29 din 19 aprilie 2006 (care va conţine inclusiv informaţia referitoare la numerele cadastrale ale construcţiilor în care persoana deţine o cotă-parte şi mărimea cotei-părţi în fiecare din acele construcţii) şi listelor conform anexei nr. 1 şi anexei nr. 4 (modelul cărora este indicat în Hotărîrea Guvernului nr. 93 din 5 februarie 2009), aprobate prin decizia сonsiliului local. Listele respective se prezintă oficiului cadastral teritorial o singură dată fie de primăria localităţii, fie de prima persoana ce iniţiază înregistrarea (Hotărîrea Guvernului nr. 93 din 5 februarie 2009 “Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la transformarea cotelor-părţi valorice din proprietate comună în fracţie sau procente”).
    13612. Înregistrarea primară a bunurilor transmise în contul cotelor-valorice poate fi efectuată în temeiul contractului de vînzare-cumpărare, autentificat de notar sau de secretarul consiliului local (art. 59 alin. (4) al Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998).
    13613. Bunurile imobile agricole atribuite în contul cotelor-valorice pot fi depuse în capitalul social al cooperativei de întreprinzător sau de producţie, fără înregistrarea în prealabil al acestora în registrul bunurilor imobile (art. 38 alin.(71 ) al Legii privind cooperativele de întreprinzător nr. 73-XV din 12 aprilie 2001, art. 24 alin. (31) al Legii privind cooperativele de producţie nr.1007-XV din 25 aprilie 2002).
    Înregistrarea bunurilor imobile transmise în contul cotelor-valorice din bunurile întreprinderilor agricole introduse în capitalul social al cooperativei de întreprinzător se efectuează în temeiul procesului-verbal al consiliului cooperativei care conţine decizia cu privire la primirea ca membru al cooperativei şi actului de primire-predare a bunului imobil, cu indicarea cotei-părţi.
    Înregistrarea bunurilor imobile transmise în contul cotelor-valorice din bunurile întreprinderilor agricole introduse în capitalul social al cooperativei de producţie se efectuează în temeiul procesului-verbal al adunării generale care conţine decizia cu privire la primirea ca membru al cooperativei şi actului de primire-predare a bunului imobil, cu indicarea cotei-părţi.
    [Capitolul IX, secţiunea 6 introdusă prin OARFC50 din 19.05.17, MO171-180/02.06.17 art.1000]
Secţiunea 7 Particularităţile înregistrării dreptului de ipotecă.
Particularităţile înregistrării drepturilor în cazul în care se
dispune
de bunul imobil ipotecat
    13614. Dacă dreptul de dispoziţie asupra unui bun imobil necesită acordul unui terţ, acest acord este necesar şi pentru instituirea ipotecii asupra bunului imobil respectiv (art. 10 alin. (1) Legea cu privire la ipotecă nr. 142-XVI din 26 iunie 2008). Acordul poate fi exprimat: în scris în faţa registratorului, poate fi prezentat printr-o scrisoare (în cazul persoanei juridice) sau printr-o declaraţie autentificată notarial (în cazul persoanei fizice). În cazul în care acordul a fost prezentat notarului care a autentificat contractul de ipotecă şi în contract este făcută referire la acest acord, prezentarea acordului la organul cadastral teritorial nu este necesară.
    13615. Contractul de cesiune a drepturilor ipotecare/contractul de cesiune a creanţei prezentat spre înregistrare, urmează să conţină clauza privind înregistrarea cesiunii în registrul bunurilor imobile, fie cererea de înregistrare se semnează de ambele părţi, chiar dacă contractul de cesiune este autentificat notarial, fie se solicită înregistrarea printr-o scrisoare de partea care nu este prezentă la depunerea cererii (în cazul în care contractul este autentificat notarial) (art. 27 alin. (5) Legea cu privire la ipotecă nr. 142-XVI din 26 iunie 2008).
    13616. În cazul în care este cesionat dreptul de ipotecă, dar este înregistrată şi posesia cedentului (cel care transmite) asupra bunului imobil, pentru transcrierea posesiei pe numele cesionarului (noul titular al dreptului de ipotecă), contractul de cesiune urmează să facă referire expres şi asupra posesiei sau se va prezenta un acord (contract) separat.
    13617. În cazul creditorului ipotecar în proces de insolvabilitate, cesiunea ipotecii se va înregistra după noul titular în temeiul contractului de ipotecă anterior, contractului de cesiune a creanţei semnat de administratorul insolvabilităţii şi noul titular şi a certificatului de achitare a preţului, eliberat de administratorul insolvabilităţii (art. 126 alin. (14) şi (15) ale Legii insolvabilităţii nr. 149 din 29 iunie 2012).
    13618. Notarea privind sechestrul sau interdicţia de înstrăinare a bunului imobil nu constituie temei pentru refuzul înregistrării cesiunii drepturilor ipotecare. Interdicţia de a efectua modificări în Registru constituie temei de a refuza înregistrarea cesiunii ipotecii.
    13619. Dreptul de ipotecă legală (art. 6 Legea cu privire la ipotecă nr. 142-XVI din 26 iunie 2008) se va înscrie în registru în temeiul:
    - avizului din partea organului fiscal privind instituirea ipotecii legale, hotărîrii organului fiscal privind existenţa datoriilor proprietarului bunului la plata impozitelor şi taxelor şi dovadă că avizul a fost adus la cunoştinţa debitorului;
    - avizului din partea creditorului privind instituirea ipotecii legale şi hotărîrea judecătorească definitivă (executorie) din care rezultă datoria debitorului faţă de creditor.
    Suplimentar la acestea, solicitantul va prezenta Registratorului şi dovada că avizul a fost adus la cunoştinţa debitorului.
    În cazul în care bunul este proprietate comună în devălmăşie, iar Hotărîrea judecătorească recunoaşte debitor doar pe unul dintre coproprietari, atunci ipoteca legală nu se va înregistra decît după stabilirea cotelor-părţi din proprietatea comună în conformitate cu legislaţia.
    13620. În cazul în care se prezintă spre înregistrare o ipotecă ulterioară (inclusiv legală), Registratorul va verifica dacă prin contractul anterior se interzice sau se permite înregistrarea ipotecii ulterioare. În cazul în care se interzice ipotecarea ulterioară fără acordul creditorului, Registratorul va solicita prezentarea acordului creditorului pentru înregistrarea ipotecii ulterioare. În cazul în care în contractul de ipotecă ulterioară prezentat spre înregistrare se face referire la acordul creditorului, prezentarea acordului la organul cadastral teritorial nu este necesară.
    13621. Prioritatea ipotecii se apreciază după ordinea depunerii cererii de înregistrare. Modificarea gradului de prioritate a ipotecii se va efectua în temeiul acordului scris dintre creditori. Cererea de înregistrare a schimbării gradului de prioritate a ipotecii urmează a fi depusă de către creditorul care şi-a cedat prioritatea (care avea un grad mai superior).
    13622. Posesia poate fi înregistrată în temeiul unuia din următoarele documente:
    a) acordului dintre creditorul ipotecar şi debitorul ipotecar, autentificat notarial, privind executarea benevolă a dreptului de ipotecă (art. 32 Legea cu privire la ipotecă nr. 142-XVI din 26 iunie 2008) ;
    b) ordonanţei judecătoreşti, care conţine semnătura şi ştampila judecătorului (art. 33 Legea cu privire la ipotecă nr. 142-XVI din 26 iunie 2008);
    c) hotărîrii instanţei de judecată irevocabile (art. 33 Legea cu privire la ipotecă nr. 142-XVI din 26 iunie 2008). În cazul lipsei menţiunii că aceasta este irevocabilă în Registru se va efectua înscrierea provizorie.;
    d) în cazul executării silite în temeiul contractului de ipotecă învestit cu formulă executorie – procesului-verbal de transmitere în posesie, emis de executorul judecătoresc în procedura de executare conform Codului de executare (art. 331 Legea cu privire la ipotecă nr. 142-XVI din 26 iunie 2008);
    e) în cadrul procedurii de insolvabilitate drept temei de înregistrare a posesiei creditorului garantat (titularului dreptului de ipotecă) va servi actul de transmitere (predare-primire) a bunului în posesia creditorului garantat, întocmit de administratorul insolvabilităţii/lichidator sau încheierea instanţei de judecată de trecere a bunului în posesia creditorului garantat pentru a fi valorificat (art. 131 al Legii insolvabilităţii nr. 149 din 29 iulie 2012).
    Neînregistrarea cesiunii drepturilor ipotecate nu constituie temei de a refuza înregistrarea posesiei cesionarului (noul titular al dreptului de ipotecă) asupra bunului ipotecat (art. 27 alin. (5) Legea cu privire la ipotecă nr. 142-XVI din 26 iunie 2008). La cererea de înregistrare a posesiei se vor anexa şi documentele ce confirmă cesiunea drepturilor ipotecare, care se vor îndosaria/arhiva.
    13623. Registratorul verifică existenţa acordului scris al creditorului ipotecar în caz de înstrăinare, grevare cu drepturi reale sau dare în arendă ori în folosinţă (gratuită/oneroasă), schimbare a destinaţiei, resistematizare, construire de dependinţe, precum şi demolare, inclusiv parţială, a obiectului ipotecat (art. 477 alin. (2) Codul civil, art. 20 alin. (2), art. 21 alin. (4) şi art. 26 alin. (1) Legea cu privire la ipotecă nr. 142-XVI din 26 iunie 2008).
    Registratorul va solicita acordul scris al creditorului ipotecar şi în următoarele cazuri:
    a) pentru notarea contractelor de investiţii în construcţii (inclusiv în cazul în care ipoteca este înregistrată asupra terenului sau construcţiei). Dacă acordul creditorului ipotecar pentru notarea contractelor de investiţie reiese din contractul de ipotecă sau credit/împrumut, fie dacă creditorul ipotecar a emis un acord general, atunci nu este necesară prezentarea acordului pentru fiecare contract de investiţie în construcţie;
    b) pentru notarea contractelor de societate civilă/colaborare sau pentru înregistrarea drepturilor care izvorăsc din acestea (art. 1342 şi 1355 din Cod civil);
    c) pentru înregistrarea construcţiei şi a dreptului de proprietate asupra acesteia, amplasată pe terenul ipotecat sau pentru înregistrarea dreptului de proprietate asupra terenului aferent construcţiei ipotecate (art. 46 şi 47 al Legii cu privire la ipotecă nr. 142-XVI din 26 iunie 2008);
    d) pentru înregistrarea dreptului de proprietate asupra încăperii, care este transmisă investitorului în temeiul contractului de investiţii în construcţie şi actului de primire-predare, dacă construcţia sau terenul sînt ipotecate;
    e) pentru înregistrarea dreptului de proprietate asupra încăperii (bun viitor) ipotecate, care este transmisă investitorului în temeiul contractului de investiţii în construcţie şi actului de primire-predare;
    f) pentru înregistrarea pe numele proprietarului construcţiei a încăperilor noi în construcţia ipotecată. În acest caz odată cu înregistrarea încăperilor şi a dreptului de proprietate asupra lor în sistemul informaţional în Subcapitolul III „Interdicţii” se va selecta din clasificatorul „Tipul” poziţia „Interdicţie”, la rubrica „Însemnări (+)” se va efectua înscrierea „încăpere din construcţie ipotecată” , la rubrica „Numărul actului aplicării” se va înscrie „contract de ipotecă nr.___” şi la rubrica „Data actului” se va înscrie data contractului de ipotecă.
    Dacă actul prin care se dispune de bunul imobil este autentificat notarial şi în actul respectiv se face referire la acordul creditorului, atunci prezentarea acestui acord la organul cadastral teritorial nu este necesară.
Acordul creditorului ipotecar nu este necesar în cazul în care intabularea dreptului sau notarea contractelor urmează a fi efectuată în temeiul unei hotărîri judecătoreşti, fie în temeiul actelor emise în procesul de insolvabilitate conform Legii insolvabilităţii nr.149 din 29 iunie 2012, fie în cadrul executării silite conform Codului de executare nr. 443-XV din 24 decembrie 2004.
    13624. Pentru înregistrarea extinderii dreptului de ipotecă asupra bunurilor imobile noi (teren, construcţie, încăperi, locuri de parcare ş.a.) aferente bunurilor imobile ipotecate este necesară prezentarea acordului adiţional la contractul de ipotecă (art. 7 alin. (2), art. 11 alin. (3) lit. c) şi e) şi art. 12 al Legii cu privire la ipotecă nr. 142-XVI din 26 iunie 2008).
    13625. La înregistrarea dreptului de proprietate al moştenitorului asupra bunului ipotecat, acordul creditorului ipotecar nu este necesar. Transferul dreptului de proprietate se va efectua cu menţinerea ipotecii (art. 1432 și 1444 din Cod civil).
    13626. În cazul în care cererea de înregistrare a dreptului de proprietate asupra bunului ipotecat se întemeiază pe o hotărîre a instanţei de judecată irevocabilă, transferul dreptului de proprietate se efectuează cu menţinerea ipotecii. Dreptul de ipotecă se va radia odată cu prezentarea actelor doveditoare a stingerii dreptului respectiv.
    [Capitolul IX, secţiunea 7 introdusă prin OARFC50 din 19.05.17, MO171-180/02.06.17 art.1000]
Capitolul X. Dispoziţii finale şi tranzitorii
137. Prezenta Instrucţiune se pune în aplicare peste 30 zile de la momentul publicării, cu următoarele excepţii:
a)  prevederile privind rubricile în Registru: "Înscrierea despre lichidare", "Felul înscrierii", "Termenul. Condiţia" de la subcapitolul II, "Radierea dreptului", "Radierea notării", "Rangul dreptului", "Modificări, corectări, însemnări", "Servitutea" din subcapitolul I, se vor pune în aplicare de la 1 decembrie 2006. Înscrierile despre lichidarea  bunului imobil, felul înscrierii, înscrierea despre radierea dreptului, înscrierea notării, înscrierea despre rangul dreptului, termenul, condiţia, pînă la punerea în aplicare a rubricilor corespunzătoare din Registru se va efectua la rubrica "Temeiul înscrierii" din subcapitolul respectiv după indicarea documentului de drept.
b) prevederile privind divizarea subcapitolului III în Partea I "Alte drepturi reale" şi Partea II "Notări" se vor pune în aplicare de la 1 decembrie 2006. Pînă la această dată înscrierea altor drepturi reale decît proprietatea şi notările se vor efectua în subcapitolul III al Registrului "Grevarea drepturilor patrimoniale".
138. Pînă la 1 decembrie 2006:
- documentele în temeiul cărora se efectuează modificări la înscrierile din subcapitolul I şi II ale Registrului se vor înscrie la rubrica "Temeiul înscrierii" din subcapitolul II. Documentele în temeiul cărora se efectuează modificări la înscrierile din subcapitolul III se vor înscrie la rubrica "Temeiul înscrierii" din subcapitolul III.
- Registrul bunurilor imobile va avea modelul stabilit în anexa nr. 8.
- oficiile cadastrale teritoriale vor elibera extras din registrul bunurilor imobile conform modelului din anexa nr. 9.  
139. Informaţia privind înscrierile din Registru se va elibera altor persoane decît celor ce sînt în drept să dispună de bunul imobil sub formă de certificat de un model stabilit în anexa nr. 10. Extrasul din registrul bunurilor imobile se eliberează titularilor de drept-nerezidenţi numai la prezentarea certificatului de atribuire a codului fiscal, dacă acesta nu este înscris în registrul bunurilor imobile.
    [Pct.139 modificat prin OARFC127 din 12.07.12, MO205-207/28.09.12 art.1137]
   
140. Pe perioada implementării în oficiile cadastrale teritoriale a arhivei electronice şi semnăturii electronice, particularităţile circulaţiei documentelor şi arhivării documentaţiei cadastrale se stabilesc prin Ordinul
Agenţiei Servicii Publicei.
    [Pct.140 introdus prin OARFC50 din 19.05.17, MO171-180/02.06.17 art.1000]

anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin OARFC9 din 14.02.18, MO67/28.02.18 art.320]

    [Anexa nr.2 exclusă prin OARFC127 din 12.07.12, MO205-207/28.09.12 art.1137]

    anexa nr.3
    [Anexa nr.3 modificată prin OARFC9 din 14.02.18, MO67/28.02.18 art.320]

    anexa nr.4

    [Anexa nr.3 modificată prin OARFC9 din 14.02.18, MO67/28.02.18 art.320]
    [Anexa nr.4 în redacţia OARFC61 din 10.05.06, MO91-94/16.06.06 art.321]

   
anexa nr.5

    anexa nr.6
    [Anexa nr.6 modificată prin OARFC50 din 19.05.17, MO171-180/02.06.17 art.1000]
    [Anexa nr.6 modificată prin OARFC127 din 12.07.12, MO205-207/28.09.12 art.1137]


    anexa nr.7
    [Anexa nr.7 modificată prin OARFC127 din 12.07.12, MO205-207/28.09.12 art.1137]

   
anexa nr.8

   
anexa nr.9
   
[Anexa nr.9 modificată prin OARFC9 din 14.02.18, MO67/28.02.18 art.320]

    anexa nr.10
    [Anexa nr.10 modificată prin OARFC9 din 14.02.18, MO67/28.02.18 art.320]