IIFSM14/2001
ID intern unic:  310713
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
INSTRUCŢIUNE Nr. 14
din  19.12.2001
cu privire la reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată
Publicat : 10.01.2002 în Monitorul Oficial Nr. 5     art Nr : 10
MODIFICAT
OMF67 din 15.07.05, MO119-122/09.09.05 art.398

    "Aprobat"                                    "Înregistrat"
    Ministrul Finanţelor                      Ministrul Justiţiei
    al Republicii Moldova                  al Republicii Moldova
    ___________Mihail Manoli         __________Ion Morei
    Nr. 14 din 19 decembrie 2001     Nr. 245 din 25 decembrie 2001INSTRUCŢIUNE
cu privire la reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată
Capitolul I. DISPOZIŢII GENERALE
1. Instrucţiunea cu privire la reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată (în continuare - Instrucţiune) este elaborată în baza Titlurilor I şi II ale Codului fiscal, aprobate prin Legea Republicii Moldova nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (în continuare - Cod), şi Legii Republicii Moldova nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 "pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal" (în continuare - Lege), ţinînd cont de modificările şi completările efectuate ulterior. Ea reglementează modul de calculare, reţinere şi achitare la buget a impozitului pe venit reţinut la sursa de plată.
    [Pct.1 modificat prin OMF67 din 15.07.05, MO119/09.09.05 art.398]
    2. În Instrucţiune se folosesc următoarele noţiuni:
Contribuabil se consideră persoana care, conform legislaţiei fiscale, este obligată să calculeze, să reţină sau să perceapă de la altă persoană şi să achite la buget impozitul pe venit (sau o parte din el).
Persoană fizică:
a) cetăţeanul Republicii Moldova, cetăţeanul străin, apatridul;
b) întreprinderea cu statut de persoană fizică - întreprinderea individuală, gospodăria ţărănească (de fermier).
Cetăţean - persoana fizică neangajată în activitatea de întreprinzător.
Persoană juridică:
a)orice întreprindere (inclusiv reprezentanta permanentă a nerezidentului în Republica Moldova), instituţie, asociaţie şi alte organizaţii, cu excepţia subdiviziunilor structurale ale
organizaţiilor nominalizate ce nu dispun de patrimoniu autonom, precum şi a întreprinderilor individuale şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier);
b) nerezidentul care are prezenţă economică pe teritoriul Republicii Moldova.
Rezident al Republicii Moldova:
a) orice persoană fizică care corespunde uneia din cerinţele de mai jos:
are domiciliul permanent în Republica Moldova, inclusiv:
- se află la tratament sau la odihnă, sau la învăţătură, sau în deplasare peste hotare;
- este persoană cu funcţii de răspundere a Republicii Moldova, aflată în   exerciţiul funcţiunii peste hotare;
se află în Republica Moldova cel puţin 183 de zile pe parcursul anului fiscal;
Pentru a confirma faptul că cetăţeanul este rezident al Republicii Moldova, el prezintă documentele indicate în pct.24 al prezentei Instrucţiuni;
b) orice persoană juridică sau întreprindere individuală, sau gospodărie ţărănească (de fermier), a cărei activitate este organizată sau gestionată în Republica Moldova ori al cărei loc de bază de desfăşurare a activităţii este Republica Moldova.
Nerezident al Republicii Moldova:
a) orice persoană fizică care nu corespunde cerinţelor stabilite pentru determinarea ei ca rezident ori, deşi corespunde acestor cerinţe, se află în Republica Moldova:
- în calitate de persoană cu statut diplomatic sau consular ori în calitate de membru al familiei unei asemenea persoane;
- în calitate de colaborator al unei organizaţii internaţionale, create în baza acordului interstatal la care Republica Moldova este parte, sau în calitate de membru al familiei unui asemenea colaborator;
- la tratament sau la odihnă, sau la învăţătură, sau în deplasare, dacă această persoană fizică s-a aflat în Republica Moldova exclusiv în aceste scopuri;
- exclusiv în scopul trecerii dintr-un stat străin în alt stat străin prin teritoriul Republicii Moldova (trecere tranzit);
b) orice persoană juridică sau întreprindere individuală, sau gospodărie ţărănească (de fermier), a cărei activitate (ori locul de bază de desfăşurare a activităţii) nu este organizată sau gestionată în  Republica Moldova.  
Agent economic - orice persoană ce desfăşoară activitate de întreprinzător.
Activitate de întreprinzător, afacere (business) - orice activitate conform legislaţiei, cu excepţia muncii efectuate în baza contractului (acordului de muncă), desfăşurată de către o persoană, avînd drept scop obţinerea venitului, sau, în urma desfăşurării căreia, indiferent de scopul activităţii, se obţine venit.
Codul fiscal - număr personal de identificare al contribuabilului, atribuit în modul stabilit de prezentul cod. Numărul de identificare de stat, atribuit în corespundere cu legislaţia privind înregistrarea întreprinderilor şi organizaţiilor, se consideră cod fiscal din ziua eliberării certificatului de înregistrare, care atestă identitatea numărului de identificare de stat şi a codului fiscal.
    [Pct.2 noţiunea în redacţia OMF67 din 15.07.05, MO119/09.09.05 art.398]
Patron - orice persoană juridică, întreprindere individuală, gospodărie ţărănească (de fermier), precum şi persoana fizică care foloseşte forţa de muncă salariată.
Lucrător salariat (în continuare "salariat" sau "angajat") - orice cetăţean al Republicii Moldova, cetăţean străin sau apatrid, care este angajat de către patron pentru a îndeplini obligaţiuni de muncă pentru o remuneraţie stabilită (salariu), în baza unui contract, încheiat conform legislaţiei muncii.
Antreprenor independent - orice persoană fizică care este înregistrată ca subiect al activităţii de întreprinzător conform legislaţiei în vigoare, şi prestează servicii sau efectuează lucrări (în continuare - servicii) din numele propriu.
Antreprenorul independent se consideră lucrător salariat, dacă corespunde la două sau mai multe din următoarele cerinţe:
- este angajat să presteze servicii în baza contractului privind acordarea serviciilor încheiat între beneficiarul de servicii şi antreprenorul independent;
- este angajat pentru a îndeplini careva servicii prin ordinul emis de beneficiarul de servicii;
- este obligat să activeze, conform unui regim administrativ stabilit de beneficiarul de servicii pentru lucrătorii săi salariaţi;
- remunerarea pentru serviciile acordate nu i se efectuează pe contul de decontare (curent);
- prestează servicii specifice obligaţiunilor de muncă ale lucrătorilor salariaţi ai beneficiarului de servicii.
Scutire - suma care, la calcularea venitului impozabil, se scade din venitul brut al contribuabilului conform art. 33-35 ale Codului.
Facilitate, acordată de patron - valoarea bunurilor materiale şi nemateriale acordate de către patron salariaţilor săi, precum şi efectuarea în favoarea acestora a altor plăţi, ce nu ţin de îndeplinirea  obligaţiunilor de serviciu a angajatului.
Anul fiscal coincide cu anul calendaristic.
3. Subiecţi ai impunerii la sursa de plată sînt:
- cetăţenii Republicii Moldova, cetăţenii străini şi apatrizii;
-   antreprenorii independenţi;
-   agenţii economici (rezidenţi şi nerezidenţi).
4. Obiect al impunerii la sursa de plată este:
- pentru cetăţeni - venitul îndreptat spre achitare în folosul lor sub formă de salarii (inclusiv prime şi facilităţi), exceptînd scutirile la care au dreptul salariaţii, precum şi venitul îndreptat spre achitare sub formă de alte surse de venit impozabile, indicate în art.18 al Codului;
- pentru antreprenorii independenţi, definiţi ca lucrători salariaţi, - sumele îndreptate spre achitare de către patron în folosul acestora pentru prestarea serviciilor sau efectuarea lucrărilor, precum şi facilităţile acordate;
- pentru agenţii economici rezidenţi - sumele royalty şi plăţilor pentru serviciile indicate în alin. (2) al art.90 din Cod, achitate în folosul lor, costul cărora se deduce de plătitor conform art.24 al Codului;
- pentru persoanele nerezidente - sumele veniturilor indicate în art.71 al Codului, cu exceptia veniturilor obţinute pe urma dării în folosinţă a proprietăţii mobiliare şi imobiliare în Republica Moldova în baza contractului de leasing, precum şi venitului obţinut din vînzarea proprietăţii mobiliare.
Veniturile nerezidenţilor, care rezultă din activităţile desfăşurate de reprezentanţele permanente ale acestora în Republica Moldova, se impozitează în modul şi la cotele stabilite pentru veniturile obţinute de persoanele juridice rezidente.
5. În cazul achitării venitului sub formă nemonetară, el se evaluează la preţurile de piaţă conform Codului şi modului stabilit de Guvernul Republicii Moldova.
Preţul de piaţă, valoarea de piaţă - preţul mărfii, serviciului, format prin interacţiunea cererii şi ofertei pe piaţa comerţului  cu ridicata a mărfurilor, serviciilor identice, iar în cazul lipsei mărfurilor, serviciilor identice - în urma tranzacţiilor încheiate între persoanele ce nu sănt coproprietari sau persoane interdependente pe piaţa respectivă a comerţului cu ridicata. Tranzacţiile între coproprietari sau persoanele interdependente pot fi luate în considerare numai cu condiţia că interdependenţa acestor persoane nu a influenţat rezultatul tranzacţiei.
Drept surse de informaţie despre preţurile de piaţă, la momentul încheierii tranzacţiei, servesc:
a) informaţia organelor de stat de statistică şi a organelor care reglementează formarea preţurilor; iar în cazul lipsei acesteia -
b) informaţia despre preţurile de piaţă publicată în presă sau adusă la cunoştinţa opiniei publice prin intermediul mijloacelor de informare în masă; iar în cazul lipsei acesteia -
c) informaţia oficială şi/sau dată publicităţii despre cotările bursiere (tranzacţiile care au avut loc) la bursa cea mai apropiată de sediul (domiciliul) vînzătorului (cumpărătorului), iar în cazul lipsei tranzacţiilor la bursa menţionată ori comercializării (procurării) la o altă bursă - informaţia despre cotările bursiere ce au avut loc la această altă bursă, precum şi informaţia despre cotările hîrtiilor de valoare de stat şi ale obligaţiilor de stat.
Contribuabilul are dreptul să prezinte organelor fiscale informaţia, din alte surse, despre preţurile de piaţă la momentul transmiterii mărfurilor, serviciilor, iar organele fiscale au dreptul să folosească informaţia prezentată dacă există motive de a o considera veridică.
6. Venitul achitat în valută străină se recalculează în valută naţională la cursul de schimb oficial al Băncii Naţionale a Moldovei (BNM) la data achitării lui.
7. Pentru încălcarea legislaţiei privind impozitul pe venit este prevăzută răspunderea conform Legii, precum şi răspunderea administrativă şi penală, conform legislaţiei în vigoare.
Capitolul II.  REŢINEREA IMPOZITULUI PE VENIT
DIN SALARIU ŞI  DIN ALTE  PLĂŢI  EFECTUATE
DE CĂTRE PATRON ÎN FOLOSUL ANGAJATULUI
8. Patronul, care plăteşte angajatului salariu (inclusiv primele şi facilităţile acordate), este obligat să calculeze, ţinînd cont de scutirile solicitate de angajat, să reţină din aceste plăţi şi să transfere la buget un impozit, conform modului stabilit în prezenta Instrucţiune.
9. Conform prezentului capitol al Instrucţiunii, impozitul pe venit urmează a fi reţinut din veniturile angajaţilor calculate şi îndreptate spre achitare sub orice formă:  salarii; sporuri la salariu; prime (inclusiv cu ocazia jubileelor, sărbătorilor etc.); recompense; indemnizaţii; onorarii; comisioane; retribuţii; ajutoare materiale şi alte achitări în folosul angajatului, cu excepţia surselor de venit neimpozabile stipulate în pct.10 al prezentei Instrucţiuni.
La aceste venituri, de asemenea, se raportă:
1) anuităţile, cu excepţia prestaţiilor de asigurări sociale şi a prestaţiilor (indemnizaţiilor) - pensii, compensaţii etc., primite în baza acordurilor (convenţiilor) interstatale, precum şi anuităţilor obţinute în baza contractelor de asigurare a pensiei suplimentare, încheiate pînă la 1 ianuarie 1998.
Anuităţile - plăţi regulate ale sumelor de asigurare, ale pensiilor sau indemnizaţiilor (prestaţiilor). În sensul prezentei noţiuni plată regulată reprezintă veniturile, care sînt calculate şi urmează a fi achitate regulat (zilnic, săptămînal, lunar, trimestrial etc.).
Nu se consideră drept sursă de venit impozabilă anuităţile ce constituie prestaţiile de asigurări sociale primite din bugetul asigurărilor sociale de stat sau/şi prestaţii (indemnizaţii), pensii, compensaţii şi alte plăţi primite în baza acordurilor (convenţiilor) interstatale.
Conform alin.(2) al art.7 din Legea cu privire la sistemul public de asigurări sociale nr.489-XIV din 8 iulie 1999 prestaţiile de asigurări sociale pot fi acordate sub formă de pensii, indemnizaţii, ajutoare şi sub alte forme prevăzute de lege;
2) dotaţiile de stat, primele şi premiile care nu sînt specificate ca neimpozabile în legile prin care se stabilesc aceste plăţi;
3) indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă primite de la bugetul asigurărilor sociale de stat;
4) facilităţile acordate de patron;
În componenţa facilităţilor acordate angajatului de către patron se includ:
a) plăţile acordate angajatului de către patron pentru recuperarea cheltuielilor personale, precum şi plăţile în favoarea lucrătorului, efectuate altor persoane cu excepţia plăţilor în bugetul asigurărilor sociale de stat şi a primelor de asigurare obligatorie de stat.
Ca plăţi acordate angajatului de către patron pentru recuperarea cheltuielilor personale sînt considerate plăţile pentru achitarea din contul patronului a plăţii pentru învăţătură, tratamentul salariatului sau a unei rude a lui, întreţinerea copiilor salariatului într-o instituţie preşcolară (sau şcolară), compensarea cheltuielilor pentru procurarea sau întreţinerea de către lucrător a locuinţei, automobilului, altor bunuri etc. (vezi exemplul 1).
Exemplul 1. în anul 2001 întreprinderea a transferat Academiei de Studii Economice pentru studiile angajatului sau în baza contractului 4 500 lei: în luna august 2 000 lei şi în luna octombrie - 2 500 lei. Astfel, aceste plăţi se includ de către patron în componenţa venitului brut al angajatului respectiv în lunile august şi octombrie a anului 2001.
[Pct.9 subpct.4), al.4) lit.a) exclusă prin OMF67 din 15.07.05, MO119/09.09.05 art.398]
b) suma anulată a datoriei salariatului faţă de patron. La aceste venituri se atribuie anularea sumelor nerambursate de salariat ale creditelor sau împrumuturilor rambursabile, a procentelor pentru credite şi împrumuturi, altor datorii ale lucrătorului sub formă materială sau bănească;
c) suma plătită suplimentar de patron la orice plată a salariatului pentru locuinţa acordată de către patron;
d) suma dobînzii, obţinută ca rezultat al depăşirii ratei de bază (majorată sau diminuată cu o marjă) stabilită de BNM în luna noiembrie a anului ce precede anul fiscal de gestiune la creditele pe termen scurt, mediu şi lung (rotunjite pînă la următorul procent întreg), faţă de rata dobînzii calculată pentru împrumuturile acordate de către patron salariatului, în funcţie de termenul lor de acordare(vezi exemplul 2).
Venitul de la acordarea creditului sau împrumutului se calculează conform următoarei formule:
                                 Rb - Rp
F = S x N x  "" : 100%,
                         365 zile
unde  F - suma facilităţii, acordate de către patron;
S - suma împrumutului;
N - numărul de zile în lună pe parcursul cărora lucrătorul s-a folosit de împrumut;
Rb - rata dobînzii stabilită de BNM la creditele pe termen scurt, mediu şi lung (rotunjite pînă la următorul procent întreg) în luna noiembrie a anului calendaristic precedent anului fiscal de gestiune;
Rp - rata dobînzii calculată pentru împrumutul acordat de către patron.
Exemplul 2. La cererea lucrătorului, la 20 februarie 2001 patronul i-a acordat un împrumut fără dobîndă în sumă de 5 000 lei, pe un termen de 12 luni. Rata dobînzii la creditele pe termen mediu şi scurt stabilită de BNM în luna noiembrie a anului 2000, constituie 27,5 % (rotunjită pînă la următorul procent întreg - 28 %).
Pe data de 28 martie 2001 lucrătorul a rambursat parţial în contul împrumutului suma de  500 lei.
În acest caz suma facilităţii acordate de patron lucrătorului, care se include în  componenţa venitului lui brut, se calculează în modul următor:
-  pentru luna februarie (20.02.-28.02.) - 9 zile:
(5 000 x 9 zile) x (28% - 0%) / 365 zile / 100% = 34,52 lei;
-  pe  perioada 1-27 martie - 27 zile:
(5 000 x 27 zile) x (28% - 0%) / 365 zile / 100% = 103,56 lei;
-  pe perioada 28-31 martie - 4 zile:
(4 500 x 4 zile) x (28% - 0%) / 365 zile / 100% = 13,81 lei.
În total pentru luna martie suma facilităţii constituie  117,37 lei (103,56+13,81).
În scopul aprecierii impozitului pe venit sumele de 34,52 lei şi 117,37 lei se includ în venitul brut al lucrătorului respectiv în lunile februarie şi martie a anului 2001.
În lunile ulterioare suma facilităţii se calculează în mod analogic ţinînd cont de sumele rambursate în contul stingerii împrumutului;
e) cheltuielile patronului pentru darea proprietăţii în folosinţă salariatului în scopuri personale:
- în cazul în care bunurile sint proprietate a patronului, cheltuielile acestuia, determinate în procente din baza valorică, pentru fiecare bun dat în folosinţă, în funcţie de categoria de proprietate  prevăzută  la alin.(6) al art.26 din Cod: I categorie - 0,0082%, II - 0,0137%, III - 0,0274%, IV - 0,0548% şi categoria V - 0,0822%, pentru fiecare zi de folosinţă (vezi exemplul 3);
Exemplul 3. În baza cererii lucrătorului patronul pune la dispoziţia lui pe o perioadă de 12 zile, autoturismul propriu, valoarea căruia la începutul anului fiscal este de 23 500 lei. Autoturismul dat este raportat la categoria IV de proprietate. Suma facilităţii, care se include în venitul salariatului, constituie 154,54 lei [(23 500 x 12 zile x 0,0548%) / 100%];
- în cazul în care bunurile nu sînt proprietate a patronului - cheltuielile acestuia pentru obtinerea dreptului de folosinţă asupra bunurilor, pentru fiecare zi de folosinţă (vezi exemplul 4).
Exemplul 4. În baza cererii angajatului patronul pune la dispoziţia angajatului pe o perioadă de 7 zile un autoturism, arendat de la un alt agent economic. Suma anuală a plăţii pentru arendă constituie 18 000 lei. În cazul dat suma facilităţii, care se include în venitul brut al angajatului constituie 345,2 lei
(18 000 : 365 zile x 7 zile).
În cazul daca patronul dă în folosinţă angajaţilor săi proprietatea contra plată, care este mai mică decît suma cheltuielilor patronului de la dare în folosinţă a acesteia, atunci diferenţa dintre suma plăţii şi suma cheltuielilor de asemenea se consideră facilitate acordată de patron;
  f) cheltuielile patronului pentru achitarea primelor de asigurare benevolă a lucrătorului;
g) sumele altor cheltuieli ale patronului, ce constituie venituri directe sau indirecte ale lucrătorului.
La astfel de venituri se raportă sumele achitate din contul patronului pentru biletele de călătorie, care se utilizează de angajat în scopuri personale, hrană, abonamente la ziare, reviste şi cărţi, transportul pînă şi de la locul de muncă, compensaţia costului examenului medical (cu excepţia cazurilor cînd examenul medical conform legislaţiei este obligatoriu pentru genul de activitate a întreprinderii), tratamentului în staţionar, procurarea medicamentelor, biletelor de tratament balneo-sanatorial şi de asanare, inclusiv şi la bazele de odihnă, care se află la bilanţul patronului.
În componenţa acestor venituri nu se includ mijloacele şi materialele repartizate salariaţilor conform Titlului IX "Protecţia muncii" din Codul muncii aprobat prin Legea nr.154-XV din 28 martie 2003, care se eliberează gratuit salariaţilor după normele stabilite şi care ţin nemijlocit de înfăptuirea măsurilor de protecţie a muncii.
[Pct.9 subpct.4), al.3) lit.g) în redacţia OMF67 din 15.07.05, MO119/09.09.05 art.398]
h) vărsămintele în fondurile de pensii, cu excepţia celor efectuate în fondurile de pensii calificate, prevăzute la articolele 64 şi 69 ale Codului.
10. Nu constituie surse de venit impozabile şi nu se includ în venitul brut al angajatului următoarele tipuri de venit:
1) sumele şi despăgubirile de asigurare (cu excepţia anuităţilor) în baza contractelor de asigurare;
2) despăgubirile primite pentru repararea daunelor în caz de vătămare a sănătăţii, inclusiv consecinţele căreia au dus la invaliditate.
Această categorie de venituri, spre exemplu, include plăţile achitate de către patron conform art.31 şi 32 ale Legii cu privire la protecţia muncii nr.625-XII din 2 iulie 1991 angajaţilor săi în cazul accidentului de muncă sau îmbolnăvirii profesionale;
3) compensarea cheltuielilor angajaţilor legate de îndeplinirea obligaţiunilor de serviciu, în limitele şi modul stabilite de Guvernul Republicii Moldova, iar pentru aparatul Preşedintelui Republicii Moldova, Parlamentul Republicii Moldova şi aparatului acestuia - în limitele şi în modul stabilite de Preşedintele Republicii Moldova şi, respectiv de Parlamentul Republicii Moldova;
4) pensiile alimentare şi indemnizaţiile pentru copii (inclusiv cele stabilite în Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul respectiv);
5) indemnizaţiile de concediere stabilite conform legislaţiei;
    [Pct.10 subpct.5) modificat prin OMF67 din 15.07.05, MO119/09.09.05 art.398]
6) compensaţiile nominative achitate de către patron patronului păturilor insuficient asigurate, social vulnerabile ale populaţiei (inclusiv compensaţiile nominative stabilite prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul respectiv, acordate unor categorii de populaţie din contul bugetului de stat), precum şi prestaţiile de asigurări sociale, care nu s?nt achitate sub formă de anuităţi, cu excepţia indemnizaţiilor prevăzute la lit. n) al art.18 din Cod;
7) averea primită ca donaţie;
8) ajutorul material obţinut de persoanele fizice din fondurile de rezervă ale Guvernului, ale autorităţilor administraţiei publice locale, din mijloacele Fondului republican şi fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei, precum şi din mijloacele sindicatelor, în conformitate cu regulamentele care prevăd acordarea unui astfel de ajutor, dacă plăţile respective se achită prin intermediul patronului;
9) alte surse de venituri stipulate în art.20 din Cod ca neimpozabile, dacă acestea sînt achitate prin intermediul sau de către patron.
11. Scutirile la impozitul pe venit, reţinut din salariu (inclusiv prime şi facilităţi), se acordă la locul de muncă de bază lucrătorilor rezidenţi ai Republicii Moldova.
Locul de muncă de bază se consideră întreprinderea (inclusiv întreprinderea individuală şi gospodăria ţărănească (de fermier)), instituţia, organizaţia la care, conform legislaţiei în vigoare, se ţine evidenţa carnetului de muncă al lucrătorului.
12. Fiecare lucrător are dreptul la una din scutirile personale - prevăzute la  alin. (1) şi (2) art.33 din Codul fiscal.
1) Suma scutirii personale pentru lucrătorii, care nu corespund uneia din condiţiile expuse în subpunctul 2) al prezentului punct, constituie indicatorul expus la alin.(1) art.33 al Codului fiscal  anual sau cuantumul acestui indicator împărţit la 12 lunar.
2) Suma scutirii personale constituie indicatorul expus la alin.(2) art.33 al Codului fiscal  anual sau cuantumul acestui indicator împărţit la 12 lunar.
    [Pct.12 modificat prin OMF67 DIN 15.07.05, MO119/09.09.05 art.398]

13. Lucrătorul aflat în relaţii de căsătorie are dreptul la o scutire suplimentară anuală în mărimea indicatorului expus de art.34 al Codului (scutirea pentru soţ (soţie)), cu condiţia că soţul (soţia) este rezident al Republicii Moldova şi nu beneficiază de scutire personală conform art.33 al Codului.
În cazul în care soţul (soţia) beneficiază de scutirea personală majoră în mărimea indicatorului stabilit de alin.(2) art.33 al Codului, scutirea se transmite soţului (soţiei) în limita scutirii personale în mărimea indicatorului stabilit la alin.(1) art.33 al Codului.
    [Pct.13 modificat prin OMF67 DIN 15.07.05, MO119/09.09.05 art.398]

14. Lucrătorul are dreptul la o scutire anuală în suma indicatorului expus de alin.(1) art.35 al Codului pentru fiecare persoană întreţinută (scutirea pentru persoanele întreţinute), cu excepţia invalizilor din copilărie pentru care scutirea anuală constituie indicatorului expus de alin.(1) art.35 al Codului (scutirea pentru persoanele întreţinute-invalizi din copilărie). În cazurile cînd un întreţinut are mai mulţi întreţinători, scutirea pentru persoanele întreţinute se acordă tuturor întreţinătorilor.
În scopul acordării scutirii menţionate, persoană întreţinută se consideră persoana care corespunde tuturor cerinţelor ce urmează:
- este un ascendent sau descendent al lucrătorului sau al soţiei (soţului) lui (părinţii sau copiii, inclusiv înfietorii şi înfiaţii);
- locuieşte împreună cu lucrătorul sau nu locuieşte cu acesta, dar îşi face studiile la secţia cu frecvenţă a unei instituţii de învăţămînt mai mult de 5 luni pe parcursul anului fiscal;
- este întreţinută de lucrător;
- are un venit anual ce nu depăşeşte suma reglementată de indicatorul expus la alin.(1) art.33 al Codului.
Confirmarea faptului că persoana întreţinută locuieşte împreună cu lucrătorul poate servi extrasul (copia) din cartea de imobil sau certificatul eliberat de autoritatea administraţiei publice locale (primăria, pretura) sau întreprinderea de exploatare a locuinţei.
[Pct.14 modificat prin OMF67 din 15.07.05, MO119/09.09.05 art.398]
15. În scopul determinarii mărimii şi categoriei scutirii, care urmează a fi acordată lucrătorului, ultimul nu mai tîrziu de data, stabilită pentru începerea lucrului în calitate de angajat, trebuie să prezinte patronului o Cerere privind acordarea scutirilor la impozitul pe venit reţinut din salariu (în continuare - Cererea), la care are dreptul, anexînd la ea documentele ce certifică acest drept. Modelul unei astfel de Cereri este aprobat de Inspectoratul fiscal Principal de Stat.
[Pct.15 modificat prin OMF67 din 15.07.05, MO119/09.09.05 art.398]
16. Lucrătorul care nu-şi schimbă locul de muncă nu este obligat să prezinte anual patronului Cererea şi copiile (extrasele) din documentele corespunzătoare, cu excepţia cazurilor cînd angajatul obţine dreptul la scutiri suplimentare (inclusiv scutirile nefolosite în anul precedent) sau pierde dreptul la careva scutiri. Copiile (extrasele) documentelor lucrătorului prezentate anterior se compară de către patron pînă la începutul fiecărui an fiscal cu originalele, cu scopul de a verifica dacă nu au intervenit careva schimbări în acestea.
Fără a depune Cererea, anual angajatul trebuie să prezinte documentele ce sînt cu un termen de valabilitate limitat, spre exemplu: certificatul de confirmare pentru persoanele care îşi fac studiile la instituţiile de învăţămînt, confirmarea soţiei (soţului) privind transmiterea scutirii etc.
[Pct.16 al.2 modificat prin OMF67 din 15.07.05, MO119/09.09.05 art.398]
17. În cazurile, cînd lucrătorul n-a prezentat Cererea sau n-a indicat corect în Cererea prezentată careva scutiri la care pretinde, n-a anexat la Cerere documentele justificative, precum şi în cazurile cînd îşi retrage Cererea, el se consideră lucrător ce nu pretinde la scutiri, iar patronul calculează şi reţine impozitul din veniturile îndreptate spre achitare fără acordarea scutirilor.
În astfel de cazuri, patronul este obligat să verifice, în baza buletinului de identitate, paşaportului sau adeverinţei de naştere a lucrătorului, şi să înregistreze numele, prenumele, codul fiscal, adresa domiciliului permanent a lucrătorului.
18. Dacă pe parcursul anului fiscal se schimbă suma scutirilor la care are dreptul lucrătorul sau intervin careva modificări în datele generale privind angajatul (modificarea numelui, codului fiscal, domiciliului permanent etc.), acesta este obligat să prezinte patronului, în termen de 10 zile de la data cînd a avut loc schimbarea, o nouă Cerere semnată de el, anexînd la ea documentele justificative corespunzătoare.
Noua Cerere se prezintă pe parcursul anului fiscal în cazurile cînd lucrătorul:
- obţine dreptul la scutiri sau a decis să beneficieze de scutirile la care are dreptul, însă de care nu a beneficiat pînă la prezentarea Cererii noi;
- pierde dreptul (sau renunţă benevol) la scutirea pentru soţ (soţie) sau scutirile pentru persoanele întreţinute;
- obţine (sau pierde) dreptul la scutirea personală majoră de 10 000 lei;
- schimbă numele său şi/sau codul lui fiscal;
- schimbă domiciliul său permanent.
Noua Cerere depusă de lucrător trebuie să conţină informaţia referitoare numai la scutirile, la care s-a păstrat dreptul, şi informaţia referitoare la scutirile suplimentare la care a obţinut dreptul.
19. Dacă lucrătorul pierde integral dreptul la scutiri, din motivul că a pierdut statutul de rezident, el este obligat să prezinte patronului, în termen de 10 zile de la data cînd au avut loc aceste schimbări, o cerere în formă liberă privind retragerea Cererii  depuse anterior. Această Cerere se depune şi în cazurile, cînd lucrătorul renunţă benevol la toate scutirile.
20. Prezentarea conştientă de către lucrător în Cerere şi în documentele care confirmă dreptul la scutiri a unor informaţii false sau care induc în eroare atrage după sine aplicarea amenzii şi răspunderea penală în conformitate cu legislaţia.
21. În toate cazurile scutirile se acordă sau se anulează din luna următoare, după  luna în care este depusă (retrasă) Cererea (vezi exemplul 6).
22. Lucrătorului care nu şi-a folosit în anul fiscal precedent scutirile la care a avut dreptul, din cauza neachitării de către patron a salariului, aceste scutiri se acordă la data achitării restanţelor la salariu.
Suma scutirilor nefolosite pe parcursul anului fiscal se trec în contul scutirilor pentru următorul an fiscal în următorul mod:
- dacă suma scutirilor nefolosite este mai mare decăt suma salariului calculat şi neachitat - în limita, ce nu depăşeşte mărimea salariului neachitat;
- dacă suma scutirilor nefolosite este mai mică decît suma salariului calculat şi neachitat - în limita sumei totale a scutirilor nefolosite.
Trecerea scutirilor nefolosite dintr-un an în altul se efectuează numai în baza Cererii lucrătorului (vezi pct.6 din Cerere a anexei nr.1 la prezenta Instrucţiune).
În cazul dacă suma totală a scutirilor folosite pe parcursul anului fiscal gestionar la locul de muncă de bază şi celor trecute, în baza cererii angajatului, în contul anului fiscal următor celui de gestiune este mai mică decît suma scutirilor la care contribuabilul (salariatul) are dreptul conform legislaţiei, atunci el poate beneficia de restul sumei scutirii în baza Declaraţiei persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit depuse pentru anul respectiv, dacă obţine alte venituri decît cele primite la locul de muncă de bază.
Modul de transmitere a sumei scutirilor nefolosite dintr-un an fiscal în altul este indicat în pct.36 al prezentei Instrucţiuni.
Modul de justificare a scutirilor
23. Copiile documentelor sau extrasele din documentele originale, anexate la Cerere trebuie să fie autentificate obligatoriu de către patron sau organul notarial.
24. Scutirea personală prevăzută la alin.(1) art.33 al Codului fiscal se acordă numai cu condiţia că lucrătorul este rezident al Republicii Moldova şi a anexat la Cerere:
[Pct.24 al.1) modificat prin OMF67 din 15.07.05, MO119/09.09.05 art.398]
- extrasul sau copia buletinului de identitate sau paşaportului, care confirmă faptul că el are domiciliul permanent în Republica Moldova (se verifică de către patron viza de domiciliu a lucrătorului), sau
- certificatul (ele) eliberat(e) de autoritatea (ăţile) administraţiei publice locale ale Republicii Moldova, de organele Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, împuternicite cu funcţii de evidenţă a populaţiei şi de agenţii economici rezidenţi ai Republicii Moldova, care confirmă faptul, că lucrătorul s-a aflat pe teritoriul Republicii Moldova cel  puţin 183 zile pe parcursul anului fiscal, pentru care se acordă scutirea.
25. Pentru a-şi confirma dreptul la scutirea personală majoră, lucrătorul anexează la Cerere:
- documentele indicate în pct.24 al prezentei Instrucţiuni, care confirmă că angajatul este rezident al Republicii Moldova;
- copia (sau extrasul) din unul din documentele indicate în tabelul nr.1:
Tabelul nr.1 Lista documentelor, în baza cărora se acordă scutirea personală majoră

Categoriile cetăţenilor care au dreptul la scutirea personală majoră de 10000 l1i pe an Documentele care servesc drept temei pentru acordarea scutirii Organele care eliberează documentele respective
1. S-a îmbolnăvit şi a suferit de boală actinică provocată de consecinţele avariei de la C.A.E. Cernobîl Legitimaţia participantului la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl şi certificatul Consiliului de Expertiză Medicală a Vitalităţii (CEMV) Ministerele, departamentele, direcţiile (secţiile) militar-administrative, de către care au fost trimise aceste persoane pentru lichidarea avariei de la C.A.E. Cernobîl, şi CEMV
2. Invalid şi s-a stabilit că invaliditatea sa este în legătură cauzat cu avaria de la C.A.E. Cernobîl Legitimaţia de pensionar cu indicarea cauzei invalidităţii Direcţiile teritoriale de asistenţă socială şi protecţia familiei, alte organe împuternicite
3. Părintele sau soţia (soţul) unui participant căzut în acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova, cît şi în acţiunile de luptă din Republica Aganistan Legitimaţia care confirmă dreptul la înlesniri Direcţiile (secţiile) militar-administrative
4. Părintele sau soţia (soţul) unui participant dat dispărut în acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova, cît şi în acţiunile de luptă din Republica Aganistan Legitimaţia care confirmă dreptul la înlesniri Direcţiile (secţiile) militar-administrative
5. Invalid ca urmare a participării la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova, cît şi în acţiunile de luptă din Republica Aganistan Legitimaţia de pensionar cu indicarea cauzei invalidităţii Direcţiile teritoriale de asistenţă socială şi protecţia familiei
6. Invalid de război Legitimaţia de pensionar cu indicarea cauzei invalidităţii Direcţiile teritoriale de asistenţă socială şi protecţia familiei
7. Invalid din copilărie Legitimaţia de pensionar cu indicarea gradului invalidităţii Direcţiile teritoriale de asistenţă socială şi protecţia familiei, sau alte organe de stat abilitate cu dreptul de a elibera legitimaţia respectivă
8.Invalid de gradul I sau II Legitimaţia de pensionar cu indicarea gradului invalidităţii Direcţiile teritoriale de asistenţă socială şi protecţia familiei
9. Pensionar - victimă a represiunilor politice ulterior reabilitată Legitimaţia de pensionar şi certificat de reabilitare Primăriile municipiilor, oraşelor, comunelor, satelor, precum şi alte organe împuternicite

26. Pentru a beneficia  de scutirea pentru soţ (soţie), lucrătorul urmează să anexeze la Cerere:
- copia certificatului de căsătorie, care confirmă că lucrătorul se află în relaţii de căsătorie, şi confirmarea soţiei (soţului) că ea (el) nu cere scutirea personală (scutirea personală majoră) în anul fiscal pentru care este cerută scutirea pentru soţ (soţie) (confirmarea se scrie în mod liber);
- documentele, indicate în pct.24 al prezentei Instrucţiuni, care confirmă, că soţul (soţia) este rezident al Republicii Moldova.
27. Pentru a beneficia de scutirile pentru persoanele întreţinute, lucrătorul urmează să anexeze la cerere următoarele documente:
1) în cazul, dacă persoana întreţinută este un descendent (inclusiv şi înfiat) al lucrătorului:
- copia sau extrasul din adeverinţa de naştere sau certificatul de înfiere a persoanei întreţinute, care confirmă că ea este un descendent (înfiat) al lucrătorului;
- copia sau extrasul din buletinul de identitate sau paşaportul persoanei întreţinute sau certificatul autorităţii administraţiei publice locale ale Republicii Moldova, care confirmă că ea locuieşte împreună cu lucrătorul;
2) în cazul, dacă persoana întreţinută este un descendent (inclusiv şi înfiat) al soţiei (soţului) lucrătorului:
- copia sau extrasul din certificatul de căsătorie al lucrătorului, care confirmă că lucrătorul se află în relaţii de căsătorie cu persoana care este ascendent (înfietor) al persoanei întreţinute;
- copia sau extrasul din adeverinţa de naştere sau certificatul de înfiere a persoanei întreţinute, care confirmă că ea este un descendent (înfiat) al soţiei (soţului) lucrătorului;
- copia sau extrasul din buletinul de identitate sau paşaportul persoanei întreţinute sau certificatul autorităţii administraţiei publice locale ale Republicii Moldova, care confirmă că ea locuieşte împreună cu lucrătorul;
3) în cazul, dacă persoana întreţinută este un ascendent (inclusiv şi înfietor) al lucrătorului:
- copia sau extrasul din adeverinţa de naştere sau certificatul de înfiere a lucrătorului, care confirmă că persoana întreţinută este un ascendent (înfietor) al lucrătorului;
- copia sau extrasul din buletinul de identitate sau paşaportul persoanei întreţinute sau certificatul autorităţii administraţiei publice locale ale Republicii Moldova, care confirmă că ea locuieşte împreună cu lucrătorul;
4) în cazul, dacă persoana întreţinută este un ascendent (inclusiv şi înfietor) al soţiei (soţului) lucrătorului:
- copia sau extrasul din certificatul de căsătorie al lucrătorului, care confirmă că lucrătorul se află în relaţii de căsătorie cu persoana care este descendent (înfiat) al persoanei întreţinute;
- copia sau extrasul din adeverinţa de naştere sau certificatul de înfiere a soţiei (soţului) lucrătorului, care confirmă că persoana întreţinută este un ascendent (înfietor) al soţiei (soţului) lucrătorului;
- copia sau extrasul din buletinul de identitate sau paşaportul persoanei întreţinute sau certificatul autorităţii administraţiei publice locale ale Republicii Moldova, care confirmă că ea locuieşte împreună cu lucrătorul.
Pentru a beneficia de scutirea pentru persoanele întreţinute-invalizi din copilărie în mărimea indicatorului prevăzut la alin.(1) art.35 al Codului lucrătorul urmează să anexeze la Cerere, suplimentar la documentele menţionate în prezentul punct, copia (sau extrasul) din legitimaţia respectivă, eliberată de către Direcţiile teritoriale de asistenţă socială şi protecţia familiei.
În cazurile, cînd persoana întreţinută nu locuieşte împreună cu lucrătorul, dar îşi face studiile la secţia cu frecvenţă a unei instituţii de învăţămînt, lucrătorul urmează să anexeze la Cerere în locul documentului, ce confirmă că persoana întreţinută locuieşte împreună cu el, certificatul eliberat de instituţia de învăţămînt care confirmă că persoana întreţinută îşi face studiile la secţia cu frecvenţă a unei instituţii de învăţămînt mai mult de 5 luni pe parcursul anului fiscal şi are un venit ce nu depăşeşte suma reglementată de indicatorul expus la alin.(1) art.33 al Codului pe aceeaşi perioadă.
[Pct.27 subpct.4) al.2)-3) modificate prin OMF67 din 15.07.05, MO119/09.09.05 art.398]
Modul de apreciere a scutirilor
28. Fiecărui lucrător, care a depus Cererea privind acordarea scutirilor, i se atribuie categoria corespunzătoare scutirilor solicitate (vezi tabelul nr.2).
Tabelul 2. Modul de determinare a categoriei scutirilor acordate

Tipul scutirii Codul scutirii Suma scutirii (lei)
anuală lunară
Scutirea personală P 2520 210
Scutirea personală majoră M 10000 833,33
Scutirea pentru soţ (soţie) S 2520 210
Scutirea pentru persoanele întreţinute, cu excepţia invalizilor din copilărie N* Nx120 Nx10
Scutirea pentru persoanele întreţinute-invalizi din copilărie H** 2520 210

*N - numărul de persoane întreţinute, cu excepţia persoanelor întreţinute - invalizi din copilărie;
**H - codul persoanei întreţinute - invalid din copilărie (la aprecierea categoriei scutirilor litera H se indică de atîtea ori cîte persoane - invalizi din copilărie se află la întreţinerea angajatului).
Categoria scutirii se obţine prin îmbinarea tuturor codurilor scutirilor acordate lucrătorului (vezi exemplul 5).
Exemplul 5. Lucrătorul a depus Cererea privind acordarea scutirii personale(2 520 lei anual), pentru soţ (soţie) (2 520 lei anual), pentru 2 persoane întreţinute (cîte 120 lei anual pentru fiecare) şi pentru o persoană întreţinută-invalid din copilărie (2 520 lei anual). Suma scutirii anuale totale în acest caz este de
7 800 lei (2 520 + 2 520 + 2 x 120 + 2 520) şi corespunde categoriei PS2H. Respectiv, literele categoriei vor indica scutirea personală, scutirea pentru soţ (soţie), scutirea pentru persoana întreţinută-invalid din copilărie, iar cifra "2" - numărul de persoane întreţinute, cu excepţia persoanei întreţinute - invalid din copilărie.
Modul de calculare şi reţinere a impozitului
29. Impozitul pe venit la sursa de plată se calculează şi se reţine la momentul îndreptării venitului spre plată din venitul impozabil, apreciat ca diferenţa dintre venitul obţinut de lucrător sub formă de salarii (inclusiv prime, facilităţi etc.) şi suma scutirilor acordate.
30.Cotele impozitului pe venit reţinut la sursa de plată din salariu (inclusiv prime, facilităţi etc.) constituie  indicatorii expuşi la art.15 lit.a) al Codului. Mecanismul de aplicare a acestor cote este cel de repartizare a venitului anual (în funcţie de limita grilelor reglementate de acest articol) la 12.
Lucrătorul are dreptul să ceară ca patronul să reţină din plăţile achitate în folosul lui impozitul la cota maximă. Această cerinţă trebuie să fie confirmată prin cererea angajatului, perfectată pe numele patronului în formă arbitrară, în care urmează a fi indicată perioada, pe parcursul căreia se solicită reţinerea impozitului pe venit la cota maximă (din data angajării la serviciu, în cazul în care lucrătorul este angajat pe parcursul anului, în care se efectuează reţinerea corespunzătoare, de la începutul anului fiscal, din data prezentării cererii, sau din altă dată, indicată în cerere). În cazul dacă o astfel de cerere se depune de către angajat pe parcursul anului fiscal, însă în ea se solicită reţinerea impozitului pe venit la cota maximă şi pentru perioada de pînă la data depunerii cererii, patronul efectuează recalculul corespunzător al impozitului pe venit pentru toată perioada indicată.
    [Pct.30 în redacţia OMF67 din 15.07.05, MO119/09.09.05 art.398]

31. Aprecierea salariului (inclusiv primelor, facilităţi etc.), venitului impozabil şi calcularea impozitului pe venit ce urmează a fi reţinut la sursa de plată, se efectuează prin metoda calculului cumulativ de la începutul anului fiscal sau în cazurile cînd lucrătorul s-a angajat pe parcursul anului fiscal curent - de la data angajării.
Aprecierea scutirilor, acordate lucrătorului, se efectuează prin metoda calculului cumulativ din luna următoare după luna în care a fost depusă Cererea privind acordarea scutirilor.
32. Numărul de luni în anul fiscal, pe parcursul cărora lucrătorul se consideră angajat, în scopul impozitării, se determină:
- în cazurile cînd lucrătorul este angajat din anul fiscal precedent - începînd cu luna ianuarie;
- în cazurile cînd lucrătorul s-a angajat pe parcursul anului fiscal - începînd cu luna următoare după luna în care el s-a angajat.
Luna pe parcursul căreia lucrătorul se eliberează, se ia în considerare la determinarea numărului de luni în anul fiscal pe parcursul cărora lucrătorul este angajat (vezi exemplul 12).
33. În scopul determinării venitului impozabil, sumei scutirilor şi  numărului de luni de la începutul perioadei de cînd lucrătorul se consideră angajat, precum şi calculării impozitului pe venit ce urmează a fi reţinut la sursa din plăţile salariale (inclusiv prime, facilităţi etc.) patronul deschide pentru fiecare lucrător angajat al său Fişa personală de evidenţă a veniturilor sub formă de salariu şi alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului pe anul gestionar, precum şi a impozitului pe venit reţinut din aceste plăţi (în continuare - Fişa personală).  
Modelul Fişei personale este aprobat de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.
[Pct.33 al.2 în redacţia OMF67 din 15.07.05, MO119/09.09.05 art.398]
Fişa personală se completează de către patron anual de la începutul fiecărui an fiscal sau, în caz dacă lucrătorul s-a angajat la serviciu pe parcursul anului fiscal, - de la data angajării (vezi exemplul 6).  
În Fişa personală venitul impozabil şi suma impozitului calculat din el pe parcursul anului fiscal gestionar se reflectă în coloniţele 8.6 şi 8.7. numai în lei, fără bani, iar ultima înscriere în aceste coloniţe se efectuează în lei şi bani.
Exemplul 6. Lucrătorul se consideră angajat pe parcursul întregului an fiscal. Pînă la începutul anului fiscal 2001 lucrătorul a depus Cererea privind acordarea scutirii personale. Pe data de 24 februarie angajatul a depus o nouă Cerere, în care a cerut scutirea personală şi scutirea pentru soţ (soţie), iar pe data de 25 noiembrie 2001 el a depus Cererea, în care a cerut scutirea personală, scutirea pentru soţ (soţie) şi scutirea pentru o persoană întreţinută.
Pe parcursul anului fiscal 2001angajatul a obţinut următoarele venituri:

Data achitării venitului Tipul venitului Suma (lei)
10.01. Salariu 430
10.02. Avans 200
05.03. Ajutor material 500
12.04. Concediale 2520
15.05. Salariu 450
16.06. Salariu 500
17.07. Achitarea din contul patronului a plăţii pentru deservirea comunală a apartamentului angajatului 870
22.08. Avans 245
19.09. Salariu 330
22.10. Salariu 600
17.11. Ajutor material 450
18.12. Salariu 850

Cum se determină în acest caz impozitul pe venit reţinut la sursa de plată din plăţile salariale (inclusiv prime, facilităţi etc.), este indicat mai jos, în extrasul din Fişa personală a acestui angajat.
Extras din Fişa personală de evidenţă a veniturilor sub formă de salariu şi alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului pe anul 2001, precum şi a impozitului pe venit reţinut din aceste plăţi
          (în lei)

4. Informaţia privind suma scutirilor care se acordă conform legislaţiei pentru anul curent
Data prezentării Cererii privind acordarea scutirilor 28 12.2000 24.02.2001 25.11.2001
Suma scutirilor 2520 5040 5160


5. Suma scutirilor aferentă fiecărei luni a anului curent
Lunile anului fiscal I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Scutirea nefolosităanul precedent Scutirea pentru I lună anului curent Total                      
Suma lunară a scutirilor   210 210 210 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420


6. Suma totală a scutirilor pentru anul curent 4630


8. Informaţie privind venitul îndreptat spre achitare sau plăţile efectuate în folosul angajatului şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi
Data efectuării plăţii în folosul angajatului Suma venitului îndreptat spre achitare sau plăţii efectuate în folosul angajatului Numărulde luni Suma scutirilor Venitul impozabil Impozitul calculat din venitul impozabil Impozitul pe venit aferent reţinerii/restituirii (+/-)
Curentă Totală
8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 8.6. 8.7. 8.8.
10.01. 430 430 1 210 220 22 22
10.02. 200 630 2 420 210 21 -1
05.03. 500 1130 3 810 290 29 8
12.04. 2520 1650 4 1260 2390 239 210
15.05. 450 4100 5 1680 2420 242 3
16.06. 500 4600 6 2100 2500 250 8
17.07. 870 5470 7 1520 2950 295 45
22.08. 245 5715 8 2940 2775 272 -18
19.09. 330 6045 9 3360 2685 268 -9
22.10. 600 6645 10 3780 2865 286 18
17.11. 450 7095 11 4200 2895 289 3
18.12. 850 7945 12 4630 3315 3315 425

34. În cazul cind pe parcursul lunii sau în aceeaşi zi patronul achită angajatului cîteva tipuri de plăţi salariale, inclusiv şi plăţi în avans, în Fişa personală fiecare plată se indică separat cu acordarea scutirii care revine lunii date, respectînd metoda calculului cumulativ (vezi exemplul 7).
Exemplul 7. Patronul în luna februarie a anului 2001 a achitat angajatului plata salarială în avans în sumă de 265 lei, iar în luna martie a aceluiaşi an - salariu în sumă de 465 lei şi o primă în sumă de 845 lei. Cererea privind acordarea scutirii a fost prezentată în decembrie 2000. Suma scutirilor solicitate pentru anul 2001 a constituit 2 520 lei.
Pe parcursul perioadei ianuarie-martie a anului 2001 angajatul a obţinut următoarele venituri:

Data achitării venitului Tipul venitului Suma (lei)
15.01. Salariu 540
13.02. Avans 265
07.03. Salariu 465
07.03. Primă 845

În Fişa personală  patronul efectuează următoarele înscrieri:
Extras din Fişa personală de evidenţă a veniturilor sub formă de salariu şi alte plăţi
efectuate de către patron în folosul angajatului pe anul 2001,
precum şi a impozitului pe venit reţinut din aceste plăţi

8. Informaţie privind venitul îndreptat spre achitare sau plăţile efectuate în folosul angajatului şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi
Data efectuării plăţii în folosul angajatului Suma venitului îndreptat spre achitare sau plăţii efectuate în folosul angajatului Numărulde luni Suma scutirilor Venitul impozabil Impozitul calculat din venitul impozabil Impozitul pe venit aferent reţinerii/restituirii (+/-)
Curentă Totală
8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 8.6. 8.7. 8.8.
15.01. 540 540 1 210 330 33 33
13.02. 265 805 2 420 385 38 5
07.03. 465 1270 3 630 640 64 26
07.03. 845 2115 4 630 1485 148 84
ş. a. m. d.              

35. Acordarea scutirilor şi calcularea impozitului pe venit se efectuează de către patron lunar prin metoda calculului cumulativ, indiferent de faptul dacă a fost sau nu achitat venit în luna gestionară.
În cazul dacă pe parcursul anului fiscal impozitul pe venit a fost reţinut în plus, supraplata se restituie angajatului, sau cu acordul acestuia se trece în contul micşorării sumei impozitului destinat reţinerii în perioadele ulterioare (vezi exemplul 8).
Exemplul 8. Patronul în anul 2001 ultima dată a achitat angajatului plăţi salariale în luna septembrie în mărime de 600 lei. Suma totală a venitului, achitat angajatului pentru anul respectiv a constituit 6 720 lei. Lucrătorul se consideră angajat pe parcursul întregului an fiscal (2001); scutirea solicitată de acesta pentru acest an constituie 2 520 lei.
Pe parcursul perioadei date angajatul a obţinut următoarele venituri:

Data achitării venitului Tipul venitului Suma (lei)
15.01. Salariu 650
21.02. Ajutor material 850
16.04. Salariu 650
07.05. Avans 350
25.06. Concediale 1640
29.06. Ajutor material 1300
18.08. Salariu 680
20.09. Salariu 600

Cum în acest caz se determină şi se reflectă în Fişa personală impozitul pe venit, reţinut din plăţile efectuate în folosul acestui angajat, este indicat mai jos, în extrasul din Fişa personală a acestuia.
Extras din Fişa personală de evidenţă a veniturilor sub formă de salariu
şi alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului pe anul 2001,
precum şi a impozitului pe venit reţinut din aceste plăţi
            (în lei)

4. Informaţia privind suma scutirilor care se acordă conform legislaţiei pentru anul curent
Data prezentării Cererii privind acordarea scutirilor 28 12.2000          
Suma scutirilor 2520          


5. Suma scutirilor aferentă fiecărei luni a anului curent
Lunile anului fiscal I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Scutirea nefolosităanul precedent Scutirea pentru I lună anului curent Total                      
Suma lunară a scutirilor   210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210


6. Suma totală a scutirilor pentru anul curent 4630


8. Informaţie privind venitul îndreptat spre achitare sau plăţile efectuate în folosul angajatului şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi
Data efectuării plăţii în folosul angajatului Suma venitului îndreptat spre achitare sau plăţii efectuate în folosul angajatului Numărulde luni Suma scutirilor Venitul impozabil Impozitul calculat din venitul impozabil Impozitul pe venit aferent reţinerii/restituirii (+/-)
Curentă Totală
8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 8.6. 8.7. 8.8.
15.01. 650 650 1 210 440 44 44
21.02. 850 1500 2 420 1080 108 64
.03. 0 1500 3 630 870 87 -21
16.04. 650 2150 4 840 1310 131 44
07.05. 350 2500 5 1050 1450 145 14
25.06. 1640 4140 6 1260 2880 288 143
29.06. 1300 5440 6 1260 4180 418 130
.07. 0 5440 7 1470 3970 397 -21
18.08. 680 6120 8 1680 4440 444 47
20.09. 600 6720 9 1890 4830 483 39
.10. 0 6720 10 2100 4620 462 -21
.11. 0 6720 11 2310 4410 441 -21
.12. 0 6720 12 2520 4200 420 -21

Sumele impozitului reţinute în plus (respectiv în luna martie 21 lei, iulie -21 lei, octombrie - 21 lei, noiembrie - 21 lei şi decembrie -21 lei) se restituie lunar de către patron sau, cu acordul angajatului, se trece în contul micşorării sumei impozitului, ce urmează a fi reţinut în perioadele ulterioare.  
36. Scutirile la care are dreptul angajatul într-un an fiscal, dar care n-au fost acordate acestuia în urma neachitării de către patron a salariului, se acordă angajatului de către patron în prima lună a anului fiscal următor celui de gestiune, la data achitării restanţei la plăţile salariale cu respectarea prevederilor pct.22 al prezentei Instrucţiuni (vezi exemplele 9 -11).
Exemplul 9. Angajatului pe parcursul anului 2001 i-a fost calculat salariul în suma de 4 880  lei, din care spre achitare au fost îndreptaţi 3 460 lei. Deoarece scutirea solicitată de angajat, care corespunde categoriei PS1, constituie 5 160 lei, acesta la locul de muncă de bază venit impozabil nu are (3 460 - 5 160), şi respectiv impozitul pe venit nu i se calculează.
Prin urmare, restanţa la plata salariului pentru anul 2001 constituie 1 420 lei (4 880 - 3 460), iar suma scutirilor nefolosite -1 700 lei (5 160 -3 460).
Deoarece suma scutirilor nefolosite în anul 2001 (1 700 lei) este mai mare decit suma plăţilor salariale neachitate (1 420 lei), patronul la finele anului 2001 trece, în baza Cererii angajatului, scutirile menţionate în contul scutirilor anului 2002 doar în sumă de 1 420 lei.
Modul de reflectare a datelor din exemplul 9 se prezintă mai jos, în extrasul din Fişa personală a acestui angajat.
Extras din Fişa personală de evidenţă a veniturilor sub formă de salariu
şi alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului pe anul 2001,
precum şi a impozitului pe venit reţinut din aceste plăţi
      (în lei)

4. Informaţia privind suma scutirilor care se acordă conform legislaţiei pentru anul curent
Data prezentării Cererii privind acordarea scutirilor 28 12.2000          
Suma scutirilor 5160          


5. Suma scutirilor aferentă fiecărei luni a anului curent
Lunile anului fiscal I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Scutirea nefolosităanul precedent Scutirea pentru I lună anului curent Total                      
Suma lunară a scutirilor   430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430


6. Suma totală a scutirilor pentru anul curent 5160


7. Informaţia privind scutirile nefolosite în anul curent  
7.1. Suma totală a scutirilor nefolosite în anul curent 1700
7.2. Suma restanţei la plăţile salariale pentru anul curent 1420
7.3.Suma scutirilor nefolosite în anul curent şi trecute la contul scutirilor anului viitor 1420


8. Informaţie privind venitul îndreptat spre achitare sau plăţile efectuate în folosul angajatului şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi
Data efectuării plăţii în folosul angajatului Suma venitului îndreptat spre achitare sau plăţii efectuate în folosul angajatului Numărulde luni Suma scutirilor Venitul impozabil Impozitul calculat din venitul impozabil Impozitul pe venit aferent reţinerii/restituirii (+/-)
Curentă Totală
8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 8.6. 8.7. 8.8.
10.01. 350 350 1 430 0    
12.02. 200 550 2 860 0    
13.04. 500 1050 4 1720 0    
07.06. 750 1800 6 2580 0    
10.07. 200 2000 7 3010 0    
12.08. 520 2520 8 3440 0    
10.09. 680 3200 9 3870 0    
09.11. 120 3320 11 4730 0    
10.12. 140 3460 12 51600 0    

Admitem, că în primele două luni ale anului  2002 patronul a achitat angajatului restanţa la plăţile salariale:

Data achitării venitului Tipul venitului Suma (lei)
15 ianuarie Restanţa la salariu pe anul 2001 670
23 februarie Restanţa la prima pe trimestrul III al anului  2001 750
23 februarie Salariul calculat pentru luna ianuarie 2002 320
10 aprilie Salariul calculat pentru luna februarie 2002 320

În Fişa personală a angajatului pentru anul 2002 patronul va efectua următoarele înscrieri (vezi extrasul din Fişa personală, prezentată mai jos).
Extras din Fişa personală de evidenţă a veniturilor sub formă de salariu
şi alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului pe anul 2002,
precum şi a impozitului pe venit reţinut din aceste plăţi
          (în lei)

3. Informaţia privind scutirile nefolosite în anul precedent şi trecute în contul anului curent
3.1. Suma totală a scutirilor nefolosite în anul precedent 1700
3.2. Suma restanţei la plăţile salariale pentru anul precedent 1420
3.2. Suma scutirilor nefolosite în anul precedent şi trecute în anul curent  
3.4. Suma scutirilor nefolosite pe perioadele fiscale precedenteca rezultat al conducerii nelegitime a angajatului şi restabilirii acestuia în baza hotărîrii instanţei de judecată în anul curent şi trecute la contul scutirilor anului viitor 1420


4. Informaţia privind suma scutirilor care se acordă conform legislaţiei pentru anul curent
Data prezentării Cererii privind acordarea scutirilor 28 12.2000          
Suma scutirilor 5160          


5. Suma scutirilor aferentă fiecărei luni a anului curent
Lunile anului fiscal I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Scutirea nefolosităanul precedent Scutirea pentru I lună anului curent Total                      
Suma lunară a scutirilor 1420 430 1850 430 430 430                


6. Suma totală a scutirilor pentru anul curent  


8. Informaţie privind venitul îndreptat spre achitare sau plăţile efectuate în folosul angajatului şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi
Data efectuării plăţii în folosul angajatului Suma venitului îndreptat spre achitare sau plăţii efectuate în folosul angajatului Numărulde luni Suma scutirilor Venitul impozabil Impozitul calculat din venitul impozabil Impozitul pe venit aferent reţinerii/restituirii (+/-)
Curentă Totală
8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 8.6. 8.7. 8.8.
15.01. 670 670 1 1850 0    
23.02. 750 1420 2 2280 0    
23.02. 320 1740 2 2280 0    
.03. - 1740 3 2710 0    
10.04. 320 2060 4 3140 0    
ş.a.m.d.              

Exemplul 10. Pe parcursul anului 2001 angajatului i-au fost calculate plăţi salariale în sumă de 5 560 lei, dintre care i-au fost achitate 4 280 lei. Astfel, restanţa la finele anului constituie 1 280 lei (5 560 lei - 4 280 lei). Conform Cererii angajatului pentru anul 2001 acestuia i-au fost acordate scutiri în sumă de 5 040 lei ( categoria PS). Respectiv, angajatul pe parcursul anului 2001 nu şi-a folosit scutirea în mărime de 760 lei (5 040 lei - 4 280 lei). Luînd în consideraţie faptul că suma scutirii este mai mică decît suma restanţei la plăţile salariale, patronul va  trece în contul scutirilor anului 2002 suma totală a scutirilor nefolosite în anul 2001 - 760 lei.
Exemplul 11. Angajatului pe parcursul anului 2001 la locul de muncă de bază i-au fost calculate plăţi salariale în sumă de 4 800 lei, dintre care i-au fost achitate 2 600 lei. Astfel, restanţa la plăţile salariale pentru anul 2001 constituie 2 200 lei. Conform Cererii depuse patronului pentru acordarea scutirilor, în acest an el a beneficiat de scutirea majoră în mărime de 10 000 lei. Deoarece lui i s-au achitat doar 2 600 lei, suma scutirii nefolosite constituie 7 400 lei (10 000 lei - 2 600 lei). Însă în contul scutirilor pentru anul viitor, conform Cererii angajatului, i se trec doar 2 200 lei, adică suma limitată de mărimea salariului neachitat.
Concomitent cu venitul, obţinut la locul de muncă de bază, persoana dată în anul 2001 a obţinut la un alt loc de muncă prin cumul - 9 800 lei. Suma impozitului pe venit reţinut la sursa de plată a constituit 980 lei (9 800 lei x10% : 100%).
Deoarece suma scutirilor real folosită la locul de muncă de bază în mărime de 4 800 lei  (2 600 lei Ă 2 200 lei, unde 2 600 lei - scutirea folosită pentru anul 2001; 2 200 lei - scutirea, trecută în contul anului 2002) este mai mică decît suma scutirii la care avea el dreptul în anul 2001 (10 000 lei), diferenţa în mărime de 5 200 lei (10 000 - 4 800) poate fi folosită de către angajat la prezentarea Declaraţiei persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2001. Astfel, în declaraţie scutirea, de care angajatul beneficiază în anul 2001, va fi indicată în mărime de 7 800 lei (10 000 - 2 200).
37. La efectuarea plăţilor angajatului, după eliberarea lui din serviciu, pe parcursul anului fiscal în care acesta a fost eliberat,  indiferent de perioada de calculare a acestora (pînă sau după eliberare), suma impozitului pe venit se calculează prin metoda calculului  cumulativ, ţinînd cont de numărul de luni, pe parcursul cărora acesta s-a considerat angajat şi de suma totală a scutirilor, care urmau a fi acordate pînă la eliberare (vezi exemplul 12).
Exemplul 12. Angajatul, care se consideră salariat din 01.01.2001, s-a eliberat din serviciu la 22 iulie 2001. Pînă la începutul anului angajatul a prezentat patronului Cererea privind acordarea lui scutirii personale în mărime de 2 520 lei. Pentru anul 2001 angajatului i-au fost calculate plăţi salariale în sumă de 4 070 lei, dintre care pînă la data eliberării lui i-au fost achitate 1 570 lei. Restul i-au fost achitate după eliberare - în luna octombrie, noiembrie şi decembrie a anului 2001. În afară de aceasta angajatului la 18 august (după eliberare) i-a mai fost calculată prima în mărime de 650 lei, care a fost achitată în luna decembrie 2001.
În anul 2001 angajatului i-au fost achitate următoarele venituri:

Data achitării venitului Tipul venitului Suma (lei)
15.01. Salariu 395
22.02. Salariu 400
07.03. Primă 575
17.05. Avans 200
26.10. restanţe salariale 500
30.10. restanţe salariale 750
16.11. restanţe salariale 550
30.12. restanţe salariale 700
30.12. primă calculată la 18.08 650

Cum în acest caz se determină şi se reflectă în Fişa personală impozitul pe venit din plăţile salariale este indicat mai jos, în extrasul din Fişa personală a angajatului.
Extras din Fişa personală de evidenţă a veniturilor sub formă de salariu şi alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului pe anul 2001, precum şi a impozitului pe venit reţinut din aceste plăţi
(în lei)
2. Date generale privind angajatul  
2.1. Numele şi prenumele Marcel Lupu
2.2. Codul fiscal 2200000879213
2.3. Domiciliul permanent mun. Chişinău, str. Florilor, 45 ap. 133
2.4. Codul fiscal al soţului (soţiei) -
2.5. Data angajării la serviciu 01.01.2001
2.6. Data concedierii din serviciu 22.07.2001
2.6. Data restabilirii la serviciu  


4. Informaţia privind suma scutirilor care se acordă conform legislaţiei pentru anul curent
Data prezentării Cererii privind acordarea scutirilor 29 12.2000          
Suma scutirilor 2520          


5. Suma scutirilor aferentă fiecărei luni a anului curent
Lunile anului fiscal I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Scutirea nefolosităanul precedent Scutirea pentru I lună anului curent Total                      
Suma lunară a scutirilor   210 210 210 210 210 210 210 210 - - - - -


6. Suma totală a scutirilor pentru anul curent 1470


8. Informaţie privind venitul îndreptat spre achitare sau plăţile efectuate în folosul angajatului şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi
Data efectuării plăţii în folosul angajatului Suma venitului îndreptat spre achitare sau plăţii efectuate în folosul angajatului Numărulde luni Suma scutirilor Venitul impozabil Impozitul calculat din venitul impozabil Impozitul pe venit aferent reţinerii/restituirii (+/-)
Curentă Totală
8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 8.6. 8.7. 8.8.
15.01. 395 395 1 210 185 18 18
22.02. 400 795 2 420 375 37 19
07.03. 575 1370 3 630 740 74 37
.04 0 1370 4 840 530 53 -21
12.05. 200 1370 5 1050 520 52 -1
.06. 0 1370 4 1260 310 31 -21
.07. 0 1370 6 1470 100 10 -21
26.10. 500 2070 7 1470 600 60 50
30.10. 750 2820 7 1470 1350 135 75
16.11. 550 3370 7 1470 1900 190 55
30.12. 700 4070 7 1470 2600 260 70
30.12. 650 4720 7 1470 3250 325 65

38. În cazul eliberării angajatului din serviciu şi achitării restanţei la plăţile salariale în anul fiscal următor celui în care el a fost eliberat din serviciu, impozitul pe venit se calculează şi se reţine ţinînd cont de suma scutirilor nefolosite (dacă acestea există) pe parcursul perioadei în care el se considera angajat. Scutirile nefolosite se trec în anul următor numai în baza Cererii depuse de angajat şi conform modului expus în pct.22 şi 36 ale prezentei Instrucţiuni. Impozitul pe venit se calculează reieşind din cotele de impozitare stabilite pentru venitul impozabil anual (fără repartizare la numărul de luni). În scopul determinării venitului impozabil şi respectiv impozitului pe venit ce urmează a fi reţinut la sursa de plată din plăţile salariale patronul trebuie să deschidă la începutul anului, următor celui în care angajatul s-a eliberat din serviciu, pentru acesta Fişa personală (vezi exemplul 13).
Exemplul 13. Angajatul s-a eliberat din serviciu la
15 noiembrie 2001.  Restanţa la plăţile salariale în sumă de
7 450 lei a fost achitată de către patron la 15.01.2002 în sumă de 3 000 lei şi la 21.02.2002 - 4 450 lei. Suma scutirilor nefolosite în anul precedent constituie 1 680 lei.  
În Fişa personală a angajatului pe anul 2002 patronul trebuie să efectueze următoarele înscrieri (vezi extrasul din Fişa personală a acestui lucrător pentru anul 2002):
Extras din Fişa personală de evidenţă a veniturilor sub formă de salariu
şi alte plăţi efectuate în folosul angajatului pe anul 2002,
precum şi a impozitului pe venit reţinut din aceste plăţi
(în lei)
2. Date generale privind angajatul  
2.1. Numele şi prenumele Ion Vieru
2.2. Codul fiscal 0961262580127
2.3. Domiciliul permanent mun. Bălţi, str. Independenţei, 95 ap. 14
2.4. Codul fiscal al soţului (soţiei) -
2.5. Data angajării la serviciu 01.01.2001
2.6. Data concedierii din serviciu 15.11.2001
2.7. Data restabilirii la serviciu  


3. Informaţia privind scutirile nefolosite în anul precedent şi trecute în contul anului curent
3.1. Suma totală a scutirilor nefolosite în anul precedent 1680
3.2. Suma restanţei la plăţile salariale pentru anul precedent 7450
3.2. Suma scutirilor nefolosite în anul precedent şi trecute în anul curent 1680
3.4. Suma scutirilor nefolosite pe perioadele fiscale precedenteca rezultat al conducerii nelegitime a angajatului şi restabilirii acestuia în baza hotărîrii instanţei de judecată în anul curent şi trecute la contul scutirilor anului viitor  


5. Suma scutirilor aferentă fiecărei luni a anului curent
Lunile anului fiscal I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Scutirea nefolosităanul precedent Scutirea pentru I lună anului curent Total                      
Suma lunară a scutirilor 1680   1680                      


6. Suma totală a scutirilor pentru anul curent 1680


8. Informaţie privind venitul îndreptat spre achitare sau plăţile efectuate în folosul angajatului şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi
Data efectuării plăţii în folosul angajatului Suma venitului îndreptat spre achitare sau plăţii efectuate în folosul angajatului Numărulde luni Suma scutirilor Venitul impozabil Impozitul calculat din venitul impozabil Impozitul pe venit aferent reţinerii/restituirii (+/-)
Curentă Totală
8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 8.6. 8.7. 8.8.
15.01. 3000 3000 12 1680 1320 132 132
21.02. 4450 7450 12 1680 5770 577 445

39. La efectuarea achitărilor în rezultatul eliberării nelegitime a angajatului din serviciu şi restabilirii lui ulterioare la serviciu conform hotărîrii instanţei de judecată, prin care patronul este obligat să achite angajatului plăţile salariale pentru perioada unei astfel de concedieri, lucrătorul este în drept să beneficieze de scutirile solicitate pînă la concediere, fără prezentarea cererii(lor) respective, cu condiţia că pe parcursul perioadei date el n-a beneficiat de scutiri la un alt loc de muncă sau în baza Declaraţiei persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit.
În cazul cînd angajatul intenţionează să-şi modifice (anuleze) categoria scutirilor pe perioada dată, atunci el trebuie să prezinte o nouă cerere pentru acel an fiscal (sau perioadă fiscală) în care au parvenit careva modificări.
Responsabilitatea pentru prezentarea intenţionată a informaţiei neautentice privind scutirile se asumă angajatului.
Suma totală a scutirilor care n-au fost acordate pe parcursul perioadei în care angajatul se considera concediat nelegitim urmează a fi indicată de către patron în  pct. 3.4. din Fişa personală pe anul fiscal în care angajatului i se achită plăţile salariale (vezi exemplul 14).  
Exemplul 14. Prin ordinul administraţiei din 03.07.2000 angajatul a fost eliberat din serviciu, iar la 02.04.2001, în baza hotărîrii instanţei de judecată, a fost restabilit în funcţia deţinută. Conform hotărîrii menţionate, întreprinderea i-a calculat pentru perioada de la 03.07.2000 pînă la 02.04.2001 salariu în sumă de 7 800 lei, dintre care pentru perioada 03.07.2000-31.12.2000 -
5 400 lei şi pentru perioada 01.01.2001-2.04.2001 -2 400 lei. Conform cererii depuse de angajat la 29.12.99 scutirea corespunde categoriei PS2. Să admitem că scutirea nefolosită în anul 2000 în urma concedierii nelegitime a acestui angajat constituie 2 200 lei.
Patronul pe parcursul anului 2001 a efectuat următoarele plăţi:

Data achitării venitului Tipul venitului Suma (lei)
15.05. Salariu calculat pentru lunile iulie-decembrie 2000 5 400
05.06. Salariu calculat pentru lunile ianuarie-martie 2001 2 400
07.07. Salariul pentru lunile aprilie-iunie 2001 1 800
12.08. Salariul pentru luna iulie 2001 850

              
În Fişa personală a angajatului patronul va efectua următoarele înscrieri (vezi mai jos extrasul din Fişa personală a acestui lucrător).
Extras din Fişa personală de evidenţă a veniturilor sub formă de salariu
şi alte plăţi efectuate în folosul angajatului pe anul 2001,
precum şi a impozitului pe venit reţinut din aceste plăţi
(în lei)

2. Date generale privind angajatul  
2.1. Numele şi prenumele Sergiu Arman
2.2. Codul fiscal 3200000456891
2.3. Domiciliul permanent mun. Chişinău, str. Uzinelor, 17
2.4. Codul fiscal al soţului (soţiei) 0965634621793
2.5. Data angajării la serviciu 01.07.2000
2.6. Data concedierii din serviciu 02.04.2001
2.7. Data restabilirii la serviciu  


3. Informaţia privind scutirile nefolosite în anul precedent şi trecute în contul anului curent
3.1. Suma totală a scutirilor nefolosite în anul precedent  
3.2. Suma restanţei la plăţile salariale pentru anul precedent  
3.2. Suma scutirilor nefolosite în anul precedent şi trecute în anul curent  
3.4. Suma scutirilor nefolosite pe perioadele fiscale precedente ca rezultat al conducerii nelegitime a angajatului şi restabilirii acestuia în baza hotărîrii instanţei de judecată 2200


4. Informaţia privind suma scutirilor care se acordă conform legislaţiei pentru anul curent
Data prezentării Cererii privind acordarea scutirilor 29 12.1999          
Suma scutirilor 5280          


5. Suma scutirilor aferentă fiecărei luni a anului curent
Lunile anului fiscal I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Scutirea nefolosităanul precedent Scutirea pentru I lună anului curent Total                      
Suma lunară a scutirilor 2200 440 2640 440 440 440 440 440 440 440        


6. Suma totală a scutirilor pentru anul curent  


8. Informaţie privind venitul îndreptat spre achitare sau plăţile efectuate în folosul angajatului şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi
Data efectuării plăţii în folosul angajatului Suma venitului îndreptat spre achitare sau plăţii efectuate în folosul angajatului Numărulde luni Suma scutirilor Venitul impozabil Impozitul calculat din venitul impozabil Impozitul pe venit aferent reţinerii/restituirii (+/-)
Curentă Totală
8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 8.6. 8.7. 8.8.
15.05. 5400 5400 5 4400 1000 100 100
05.06. 2400 7800 6 4840 2960 296 196
07.07. 1800 9600 7 5280 4320 432 136
12.08. 850 104500 8 5720 4730 473 41
ş.a.m.d.              

40. Dacă la reorganizarea întreprinderii (instituţiei, organizaţiei etc.) toate drepturile patrimoniale şi obligaţiile acesteia trec la o altă întreprindere (instituţie, organizaţie etc.), atunci Cererile angajaţilor privind acordarea scutirilor şi Fişele personale se transmit ultimei, care la rîndul său va indica în rîndurile 1.3. şi 1.4. din Fişa personală denumirea sa şi codul fiscal, adică denumirea şi codul fiscal al întreprinderii (instituţiei, organizaţiei etc.), care în urma reorganizării a preluat datoriile şi obligaţiile de la întreprinderea (instituţia, organizaţia etc.) anterioară. Înscrierile în Fişele personale transmise se efectuează de către noul patron ?n mod consecutiv şi ţinînd cont de înscrierile, efectuate de către patronul precedent (vezi exemplul 15).
Exemplul 15.  Întreprinderea "Omega"SA (c.f.5421345) la 5 iulie 2001 în rezultatul reorganizării a fost  fuzionată la "Alfa" SRL (c.f.6587541). Cererea privind acordarea scutirii personale şi scutirii pentru soţ (soţie) în sumă de 5 040 lei a fost depusă de către angajat la "Omega" SA în luna decembrie a anului 2000. Pentru perioada de activitate pînă la reorganizare, patronul "Omega" SA i-a calculat angajatului plăţi salariale în sumă de 4 235 lei, dintre care i-a achitat 2 465 lei. În urma reorganizării datoria faţă de acest angajat la plăţile salariale în sumă de 1 770 lei de la "Omega"SA  a trecut la "Alfa"SRL. În luna septembrie 2001 angajatul a depus o nouă Cerere, prin care a cerut scutirile: personală, pentru soţ (soţie) şi pentru o persoană întreţinută (categoria PS1).
Pe perioada de la 01.01.2001 pînă la 05.07.2001 ale anului 2001 "Omega"SA a achitat angajatului menţionat următoarele venituri:

Data achitării venitului Tipul venitului Suma (lei)
13.01. Salariu 465
19.02. Salariu 425
07.03. Primă 300
12.05. Avans 200
06.06. Concediale 825
01.07. Ajutor material 250

Întreprinderea "Alfa"SRL a stins acestui angajat suma datoriei la plăţile salariale, trecute de la SA "Omega",  şi a achitat salariu calculat după reorganizare:   

Data achitării venitului Tipul venitului Suma (lei)
08.09. Datoria creată de "Omega" SA 900
10.10. Datoria creată de "Omega" SA 870
10.10. Salariu 650
15.11. Salariu 680
30.12. Primă 1500

Respectiv în Fişa personală a angajatului urmează a fi efectuate astfel de înscrieri (vezi mai jos extrasul din Fişa personală a acestui angajat).
Extras din Fişa personală de evidenţă a veniturilor sub formă de salariu
şi alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului pe anul 2001,
precum şi a impozitului pe venit reţinut din aceste plăţi
          (în lei)

1. Date generale privind patronul  
1.1. Denumirea "Omega" SA
1.2. Codul fiscal 5421345
1.3. Denumirea patronului reorganizat "Alfa" SRL
1.4. Codul fiscal al patronului reorganizat 6587541


4. Informaţia privind suma scutirilor care se acordă conform legislaţiei pentru anul curent
Data prezentării Cererii privind acordarea scutirilor 29 12.2000 16.09.2001        
Suma scutirilor 5040 5160        


5. Suma scutirilor aferentă fiecărei luni a anului curent
Lunile anului fiscal I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Scutirea nefolosităanul precedent Scutirea pentru I lună anului curent Total                      
Suma lunară a scutirilor 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 430 430 430  


6. Suma totală a scutirilor pentru anul curent 5070


8. Informaţie privind venitul îndreptat spre achitare sau plăţile efectuate în folosul angajatului şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi
Data efectuării plăţii în folosul angajatului Suma venitului îndreptat spre achitare sau plăţii efectuate în folosul angajatului Numărulde luni Suma scutirilor Venitul impozabil Impozitul calculat din venitul impozabil Impozitul pe venit aferent reţinerii/restituirii (+/-)
Curentă Totală
8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 8.6. 8.7. 8.8.
13.01. 465 465 1 420 45 4 4
19.02. 425 890 2 840 50 5 1
07.03. 300 1190 3 1260 0 - -5
.04 - 1190 4 1680 0 - -
12.05. 200 1390 5 2100 0 - -
06.06. 825 2213 6 2520 0 - -
01.07. 250 2465 7 2940 0 - -
.08. - 2465 8 3360 0 - -
09.09. 900 3365 9 3780 0 - -
10.10. 870 4235 10 4210 25 2 2
10.10. 650 4885 10 4210 675 67 65
15.11. 680 5565 11 4640 925 92 25
30.12 1500 7065 12 5070 1995 199,5 107,5

41. La achitarea angajatului a plăţilor calculate pentru perioada  concediului pentru graviditate şi naştere (concediu de maternitate), reţinerea impozitului pe venit se efectuează cu acordarea scutirilor solicitate:
- pentru 12 luni, dacă persoana se consideră angajat de la începutul anului fiscal;
- pentru numărul de luni, pe perioada cărora lucrătorul se considera angajat, începînd cu luna următoare după luna în care ea s-a angajat şi a depus Cererea privind acordarea scutirilor şi pînă la sfîrşitul anului fiscal, dacă persoana s-a angajat pe parcursul anului fiscal (vezi exemplul 16).
În cazul cînd persoana dată se întoarce la serviciu în anul fiscal în care au fost achitate plăţile pentru concediul de maternitate, impozitul pe venit din plăţile achitate ulterior se reţine reieşind din suma totală a scutirilor acordate la achitarea plăţilor pentru concediul de maternitate.  
În cazul în care persoana, care se află în concediu de maternitate, îşi retrage Cererea privind acordarea scutirilor pînă la sfîrşitul anului fiscal, patronul trebuie să efectueze recalculul impozitului pe venit reţinut, acordînd persoanei date numai suma scutirii la care ea are dreptul de facto.
Exemplul 16. Lucrătorul s-a angajat la serviciu pe data de 10 ianuarie 2001 şi a plecat în concediu de maternitate pe data de 23 iulie a aceluiaşi an. În Cererea sa privind acordarea scutirilor,  depusă la 10 ianuarie 2001, el a solicitat scutirea personală şi scutirea pentru 1 persoană întreţinută, care corespunde categoriei scutirilor P1, în sumă totală de 2 640 lei pe an (2 520 Ă 120), sau lunar 220  lei, care  se acordă începînd cu luna februarie.
În anul 2001 acestui lucrător i-au fost achitate următoarele venituri:

Data achitării venitului Tipul venitului Suma (lei)
05.02. Salariu pentru luna ianuarie 600
06.03. Salariu pentru luna februarie 700
06.03. Primă cu ocazia sărbătorii de 8 martie 200
10.04. Salariu pentru luna martie 700
15.04. Primă pentru I semestru 1200
07.05. Salariu pentru luna aprilie 700
03.06. Ajutor material 100
08.06. Salariu pentru luna mai 750
02.07. Salariu pentru luna iunie 680
10.07. Primă pentru II semestru 1600
24.07. Salariu pentru luna iulie 650
24.07. Concediul de maternitate 2000
05.10. Primă pentru semestru III 400
28.12. Primă cu ocazia sărbătorii de Anul Nou 100

Respectiv în Fişa personală a angajatului patronul va efectua înscrierile, indicate mai jos, în extrasul din Fişa personală a angajatului dat.
Extras din Fişa personală de evidenţă a veniturilor sub formă de salariu
şi alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului pe anul 2001,
precum şi a impozitului pe venit reţinut din aceste plăţi
(în lei)

4. Informaţia privind suma scutirilor care se acordă conform legislaţiei pentru anul curent
Data prezentării Cererii privind acordarea scutirilor 10. 01.2001          
Suma scutirilor 2640          


5. Suma scutirilor aferentă fiecărei luni a anului curent
Lunile anului fiscal I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Scutirea nefolosităanul precedent Scutirea pentru I lună anului curent Total                      
Suma lunară a scutirilor 220 220 220 220 220 220 220 220 230 230 220      


6. Suma totală a scutirilor pentru anul curent 2420


8. Informaţie privind venitul îndreptat spre achitare sau plăţile efectuate în folosul angajatului şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi
Data efectuării plăţii în folosul angajatului Suma venitului îndreptat spre achitare sau plăţii efectuate în folosul angajatului Numărulde luni Suma scutirilor Venitul impozabil Impozitul calculat din venitul impozabil Impozitul pe venit aferent reţinerii/restituirii (+/-)
Curentă Totală
8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 8.6. 8.7. 8.8.
05.02. 600 600 1 220 380 38 38
06.03. 700 1300 2 440 860 86 48
06.03. 200 1500 2 440 1060 106 20
10.04. 700 2200 3 660 1540 154 48
15.04. 1200 3400 3 660 2740 274 120
07.05. 700 4100 4 880 3220 322 48
03.06. 100 4200 5 1100 3100 310 12
08.06. 750 4950 5 1100 3850 385 75
02.07. 680 5630 6 1320 4310 431 46
10.07. 1600 7230 6 1320 5910 591 160
24.07. 650 7880 6 1320 6560 656 88
24.07. 2000 9880 11 2420 7460 746 67
05.10. 400 10280 11 2420 7860 786 40
28.12. 100 10380 11 2420 7960 796 10

42. În cazurile, cînd impozitul pe venit la momentul indreptării venitului spre plată n-a fost reţinut în rezultatul efectuării plăţilor sub formă de avans, eliberări de bunuri materiale şi altele fără reţinerea impozitului pe venit, pentru determinarea sumei venitului, îndreptat spre plată (col.8.3. din Fişa personală), şi în scopul calculării corecte a impozitului pe venit, ce urmează a fi reţinut din aceste plăţi, este necesar de a aplica următoarele formule:
(1)
                 Va  + R + Vîn.an. x (1-K1-K2-K3) - Iîn.an. x (1-K3) - P1 x St x (1-K3)  
Vt =  ----------------------------------------------------------------------------------------
                     1-K1-K2-K3 - P1 Ă K3 x P1  
        
pentru Vt \x9c U1 x N + St ;
(2)
        Va+R+Vîn.an.x(1-K1-K2-K3)-I în.an.x(1-K3)-((0,15x(St+1015xN)-101,5xN)x (1-K3)  
Vt = ------------------------------------------------------------------------------------------
                                   1-K1-K2-K3 - P2 + K3 x P2  
      
pentru U1 x N + St < Vt  \x9c  U2 x N + St ;
(3)
       Va+R+Vîn.an.x(1-K1-K2-K3)-I în.an.x(1-K3)-((P3x(St +U2xN)-H2xN)x(1-K3)  
Vt = ------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 1-K1-K2-K3 -P3 + K3x P3  
       pentru  Vt   > U2 x N + St , unde  Vt  - venitul total, îndreptat spre achitare de la începutul anului, inclusiv venitul plăţii curente (în lei);
Va - suma salariului achitat în luna curentă fără reţinerea impozitului pe venit (în lei);
R - suma diverselor reţineri în luna curentă, cu excepţia impozitului pe venit, contribuţiilor în bugetul asigurărilor sociale de stat (lei);
Vîn.an. - suma venitului, îndreptat spre achitare de la inceputul anului pînă la plata curentă (indicatorul înscrierii anterioare în col.8.3. din Fişa personală) (în lei);
St- suma totală a scutirilor, inclusiv scutirilor pentru luna curentă (în lei);
Iîn.an. - suma impozitului reţinut de la începutul anului pînă la plata curentă (indicatorul înscrierii antrioare col.8.7. din Fişa personală) (în lei);
U1 - mărimea-limită a venitului impozabil, impozitat la cota de 10 la sută lunar (valoarea actuală - 1 015 lei);
U2 - mărimea-limită a venitului impozabil, impozitat la cota de 15 la sută lunar (valoarea actuală - 1 350 lei);
N - numărul de luni, care se iau în consideraţie la calcularea impozitului, inclusiv luna curentă;
K1 - mărimea defalcărilor în fondul de pensii, împărţită la 100;
K2 - mărimea defalcărilor în organizaţiile sindicale, împărţită la 100;
K3 - mărimea reţinerilor (în procente) conform titlurilor executorii, împărţită la 100;
P1 - cota impozitului, egală cu 10 la sută, împărţită la 100;
P2 - cota impozitului, egală cu 15 la sută, împărţită la 100;
P3 - cota impozitului, egală cu 28 la sută, împărţită la 100;
H1 - valoare calculată, care se determină ca produsul dintre U1 şi P1 (valoarea actuală - 101,5 lei);
H2 - valoare calculată, care se determină ca ((U2 - U1) х P2 + H1) (valoarea actuală - 151,75 lei).
Reieşind din cotele impozitului pe venit şi defalcărilor în fondul de pensii (1%), în vigoare pentru anul 2001, formulele menţionate pot fi exprimate în următorul mod:
(1)
                                 Va + R + Vîn.an. x (0,99-K2-K3) -  Iîn.an.  x (1-K3) - 0,1 x St x (1-K3)  
  Vt = ------------------------------------------------------------------------------------  
                                                       0,89-K2-K3 + 0,1 x K3  
  
  pentru Vt  \x9c 1 015 x N + St , adică pentru venitul impozabil, ce nu depăşeşte 1015 lei lunar (vezi exemplul 17);
(2)
                       Va+R+Vîn.an.x(0,99-K2-K3) Iîn.an. x(1-K3)-((0,15x(St+1 015xN)-101,5xN)x (1-K3)  
  Vt = -------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                0,84-K2-K3 + 0,15 x K3  
    
  pentru 1 015 x N + St\x9cVt  = 1 350 x N + St , adică pentru venitul impozabil, ce depăşeşte 1 015 lei, dar nu  depăşeşte 1 350 lei lunar (vezi exemplul 18);
(3)                     Va+R+Vîn.an.x(0,99-K2-K3)-Iîn.an.x (1-K3)-((0,28x(St+1350xN)-151,75xN)x(1-K3)   
    Vt = -----------------------------------------------------------------------------------------------  
                                                                      0,71-K2-K3 + 0,28 x K3
                
pentru  Vt   > 1350 x N + St ,  adică pentru venitul impozabil, ce depăşeşte 1 350 lei lunar (vezi exemplul 19).
Exemplul 17. Angajatului care beneficiază de la începutul anului fiscal de scutirile în mărime de 5 040 lei anual (420 lei lunar), la 12 octombrie 2001 i-a fost parţial achitată restanţa la plăţile salariale prin eliberarea bunurilor materiale (materiale de construcţii) în sumă de 1 530 lei. În afară de aceasta, din salariul acestui angajat au fost reţinuţi 260 lei, transferate SA "Bălţi-Gaz" în contul plăţii pentru gazul consumat de către acesta. Odată cu aceste reţineri urmează a fi reţinute 1% - în fondul de pensii; 1% - cotizaţie în organizaţia sindicală; 25% - pensie alimentară pentru întreţinerea unui copil conform titlului executoriu, calculată din venitul angajatului, exceptînd impozitul pe venit. Suma venitului total, îndreptat spre achitare pentru 9 luni ale anului 2001 (pînă la luna achitării curente), constituie 10 700 lei (indicatorul înscrierii efectuate în luna septembrie în col.8.3. din Fişa personală), iar suma impozitului pe venit - 692 lei (col.8.7. pentru luna septembrie din Fişa personală).
Reieşind din datele exemplului:
Va -  1 530 lei;
R -  260 lei;
Vîn.an. -  10 700 lei;
St -  4 200 lei (420 x 10 luni);
Iîn.an. - 692 lei;
K3   - 0,25 (25% : 100%);
N - 10 luni (ianuarie - octombrie).
Valorile indicate le includem în formula (1) pentru anul 2001 şi determinăm suma venitului, îndreptat spre achitare (Vt), inclusiv plata lunii curente:
    1 530+260+10 700x(0,99-0,01-0,25)-692 x (1-0,25)-0,1x4 200x(1-0,25)     8 767
Vt=------------------------------------------------------------------------------------ = -------- =13 384,73
                                 0,89-0,01-0,25 + 0,1 x 0,25              0,655  
Verificăm, dacă rezultatul obţinut este cuprins  în intervalul Vt  \x9c 1 015 x N + St:
      13 384,73 \x9c 1 015 x 10+4 200;
      13 384,73 < 14 350.
Ca urmare, formula (1) a fost folosită la calcul corect.
Datele iniţiale şi rezultatele exemplului 17 se reflectă în extrasul din Fişa personală a acestui angajat indicată mai jos (vezi extrasul din Fişa personală).
Extras din Fişa personală de evidenţă a veniturilor sub formă de salariu
şi plăţilor efectuate în folosul angajatului pe anul 2001,
precum şi a impozitului pe venit reţinut din aceste plăţi
(în lei)

4. Informaţia privind suma scutirilor care se acordă conform legislaţiei pentru anul curent
Data prezentării Cererii privind acordarea scutirilor 28. 12.2000          
Suma scutirilor 5040          


5. Suma scutirilor aferentă fiecărei luni a anului curent
Lunile anului fiscal I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Scutirea nefolosităanul precedent Scutirea pentru I lună anului curent Total                      
Suma lunară a scutirilor 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420      


6. Suma totală a scutirilor pentru anul curent  


8. Informaţie privind venitul îndreptat spre achitare sau plăţile efectuate în folosul angajatului şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi
Data efectuării plăţii în folosul angajatului Suma venitului îndreptat spre achitare sau plăţii efectuate în folosul angajatului Numărulde luni Suma scutirilor Venitul impozabil Impozitul calculat din venitul impozabil Impozitul pe venit aferent reţinerii/restituirii (+/-)
Curentă Totală
8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 8.6. 8.7. 8.8.
12.01. 700 700 1 420 280 28 28
05.02. 300 1000 2 840 160 16 -12
24.02. 800 1800 2 840 960 966 80
05.03. 1000 2800 3 1260 1540 154 58
04.04. 1200 4000 4 1680 2320 232 78
10.05. 200 4200 5 2100 2100 210 -22
15.05. 1000 5200 5 2100 3100 310 100
10.06. 1300 6500 6 2520 3980 398 88
07.07. 2000 8500 7 2940 5560 556 158
20.08. 800 9300 8 3360 5940 594 38
13.09. 1400 10700 9 3780 6920 692 98
12.10. 2685 13385 10 4200 9185 918 226
ş.a.m.d.              

Exemplul 18. La 17 decembrie 2001 patronul a stins lucrătorului, angajat din 10 februarie 2001, restanţa la plăţile salariale prin eliberarea acestuia, conform dispoziţiei conducătorului întreprinderii, a televizorului "Alfa", costul căruia este de 5 200 lei. Cererea privind acordarea scutirilor în sumă de 2 520 lei (210 lei lunar) a fost depusă de angajat la 14.04.2001. Pentru perioada martie-noiembrie a anului 2001 (9 luni) acestui angajat i-au fost îndreptate spre plată 8 400 lei, reţinut impozitul pe venit - 693 lei. Din salariu se reţine 1% - în fondul de pensii şi 1% - în organizaţia sindicală.
Reieşind din datele acestui exemplu:
Va = 5 200 lei;
Vîn.an. = 8 400 lei;
St = 1 680 lei (210 x 8 luni);
Iîn.an. a 693 lei;
K1 = 0,01 (1% : 100%);
K2 = 0,01 (1% : 100%);
N = 10 luni (martie - decembrie).
Valorile menţionate le includem în formula (2) pentru anul 2001 şi determinăm suma venitului total, îndreptat spre achitare de la începutul anului (Vt), inclusiv plata lunii curente:
              5 200+8400x(0,99-0,01)-693-((0,15 x (1680+1015x10)- 01,5x10)     11 979,5
Vt=   ------------------------------------------------------------------------------= -------------=14433,13                                                    
                                            0,84-0,01                                                                     0,83
Verificăm, dacă rezultatul obţinut este cuprins în intervalul 1015 x N + St < Vt  \x9c 1350 x N + St:
  1015 x 10 + 1 680 < 14 433,13 \x9c 1350 x 10 + 1 680;
  11 830 < 14 433,13 < 15 180.
Prin urmare, formula (2) a fost folosită pentru calcul corect.
Datele iniţiale şi rezultatele exemplului 18 se reflectă în extrasul din Fişa personală a acestui angajat indicată mai jos (vezi extrasul din Fişa personală).
  
  Extras din Fişa personală de evidenţă a veniturilor sub formă de salariu
şi plăţilor efectuate în folosul angajatului pe anul 2001,
precum şi a impozitului pe venit reţinut din aceste plăţi
(în lei)

4. Informaţia privind suma scutirilor care se acordă conform legislaţiei pentru anul curent
Data prezentării Cererii privind acordarea scutirilor 14. 04.2001          
Suma scutirilor 2520          


5. Suma scutirilor aferentă fiecărei luni a anului curent
Lunile anului fiscal I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Scutirea nefolosităanul precedent Scutirea pentru I lună anului curent Total                      
Suma lunară a scutirilor             210 210 210 210 210 210 210 210


6. Suma totală a scutirilor pentru anul curent 1680


8. Informaţie privind venitul îndreptat spre achitare sau plăţile efectuate în folosul angajatului şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi
Data efectuării plăţii în folosul angajatului Suma venitului îndreptat spre achitare sau plăţii efectuate în folosul angajatului Numărulde luni Suma scutirilor Venitul impozabil Impozitul calculat din venitul impozabil Impozitul pe venit aferent reţinerii/restituirii (+/-)
Curentă Totală
8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 8.6. 8.7. 8.8.
07.03. 800 800 1 0 800 80 80
12.04. 1200 2000 2 0 2000 200 120
18.05 1000 3000 3 210 2790 279 79
03.06. 1100 4100 4 420 3680 368 89
09.07. 900 5000 5 630 4370 437 69
10.08. 800 5800 6 840 4960 496 59
09.09. 1100 6900 7 1050 5850 585 89
10.10. 1000 7900 8 1260 6640 664 79
07.11. 500 8400 9 1470 6930 693 29
17.12. 6033,13 14433,13 10 1680 12753,47 1405,47 712,47

Exemplul 19. Angajatului, care beneficiază de categoria scutirii P2 de la începutul anului (230 lei lunar), pentru perioada ianuarie- martie a anului 2001 (3 luni) i-au fost îndreptate spre plată 4 900 lei, din care a fost reţinut impozitul pe venit  în mărime de 500 lei. La 2 aprilie 2001 conform cererii angajatului i-a fost achitat din casa întreprinderii avans la salariu în mărime de 1 500 lei. Să presupunem că din plăţile salariale se reţine numai 1% - contribuţii în fondul de pensii.
Reieşind din datele exemplului:
Va = 1 500 lei;
Vîn.an. = 4 900 lei;
St = 920 lei (230 x 4 luni);
Iîn.an. = 500 lei;
K1 = 0,01 (1% : 100%);
N = 4 luni (ianuarie - aprilie).
Valorile menţionate le includem în formula (3) pentru anul 2001 şi determinăm suma venitului total, îndreptat spre achitare de la începutul anului (Vt), inclusiv plata lunii curente:
        1500+4900x0,99-500-((0,28x(920+1350x4)-151,75x4)       4 688,4
Vt = ---------------------------------------------------------------- =  ------------ = 6 603,38
                                                0,71
                                                      0,71
Verificăm, dacă rezultatul obţinut este cuprins  ?n intervalul Vt >1350 x N+St:
      6 603,38 > 1 350x4+920;
      6 603,38 > 6 320.
Prin urmare, formula (3) a fost folosită pentru calcul corect.
Datele iniţiale şi rezultatele exemplului 19 se reflectă în extrasul din Fişa personală a acestui angajat indicată mai jos (vezi extrasul din Fişa personală).
Extras din Fişa personală de evidenţă a veniturilor sub formă de salariu
şi alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului pe anul 2001,
precum şi a impozitului pe venit reţinut din aceste plăţi
(lei)

4. Informaţia privind suma scutirilor care se acordă conform legislaţiei pentru anul curent
Data prezentării Cererii privind acordarea scutirilor 28 12.2000          
Suma scutirilor 2760          


5. Suma scutirilor aferentă fiecărei luni a anului curent
Lunile anului fiscal I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Scutirea nefolosităanul precedent Scutirea pentru I lună anului curent Total                      
Suma lunară a scutirilor   230 230 230 230 230                


6. Suma totală a scutirilor pentru anul curent  


8. Informaţie privind venitul îndreptat spre achitare sau plăţile efectuate în folosul angajatului şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi
Data efectuării plăţii în folosul angajatului Suma venitului îndreptat spre achitare sau plăţii efectuate în folosul angajatului Numărulde luni Suma scutirilor Venitul impozabil Impozitul calculat din venitul impozabil Impozitul pe venit aferent reţinerii/restituirii (+/-)
Curentă Totală
8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 8.6. 8.7. 8.8.
10.01. 1500 1500 1 230 1270 140 140
07.02. 1600 3100 2 460 2640 294 154
03.03. 1000 4100 3 690 3410 359 65
17.03. 800 4900 3 690 4210 500 141
02.04. 1703 6603 4 920 5683 686 186
ş.a.m.d.              

43. La restituirea de către angajat a sumelor plăţilor salariale calculate şi achitate eronat, precum şi la recalcularea spre micşorare a sumelor facilităţilor acordate de patron ca rezultat al calculării lor greşite, ultimul efectuează recalculul impozitului pe venit prin reflectarea în col.8.2. din Fişa personală a angajatului cu semnul
" - " a sumei venitului calculate eronat. Ca rezultat, angajatul restituie patronului nu toată suma plăţilor calculate eronat, ci suma diminuată cu impozitul pe venit reţinut în plus (vezi exemplul 20).
Exemplul 20. Angajatul, care beneficiază de scutirile ce corespund categoriei P2 (2 760 lei anual), pentru perioada ianuarie-mai 2001 i-au fost calculate şi achitate plăţi salariale în mărime de 4 500 lei. În luna mai a aceluiaşi an contabilul a depistat că pentru luna martie 2001 acestui angajat eronat i-a fost calculat salariu: în loc de 630 lei s-a calculat 870 lei, adică cu 240 lei mai mult. Astfel,  contabilul a efectuat recalculul sumelor  salariului calculat în plus şi a impozitului pe venit reţinut, reflectînd aceasta în Fişa personală prezentată mai jos a acestui angajat în următorul mod (vezi extrasul din Fişa personală).
Extras din Fişa personală de evidenţă a veniturilor sub formă de salariu
şi alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului pe anul 2001,
precum şi a impozitului pe venit reţinut din aceste plăţi
(lei)

4. Informaţia privind suma scutirilor care se acordă conform legislaţiei pentru anul curent
Data prezentării Cererii privind acordarea scutirilor 28 12.2000          
Suma scutirilor 2760          


5. Suma scutirilor aferentă fiecărei luni a anului curent
Lunile anului fiscal I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Scutirea nefolosităanul precedent Scutirea pentru I lună anului curent Total                      
Suma lunară a scutirilor   230 230 230 230 230                


6. Suma totală a scutirilor pentru anul curent  


8. Informaţie privind venitul îndreptat spre achitare sau plăţile efectuate în folosul angajatului şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi
Data efectuării plăţii în folosul angajatului Suma venitului îndreptat spre achitare sau plăţii efectuate în folosul angajatului Numărulde luni Suma scutirilor Venitul impozabil Impozitul calculat din venitul impozabil Impozitul pe venit aferent reţinerii/restituirii (+/-)
Curentă Totală
8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 8.6. 8.7. 8.8.
10.01. 900 900 1 230 670 67 67
07.02. 1000 1900 2 460 1440 144 77
03.03. 870 2770 3 690 2080 208 64
17.04. 900 3670 4 920 2750 275 67
04.05. 830 4500 5 1150 3350 335 60
20.05. -240 4260 5 1150 3110 311 -24
ş.a.m.d.              

Astfel, angajatul urmează să restituie în casa întreprinderii nu toată suma plăţii salariale calculate eronat, ci diferenţa dintre această sumă (240 lei) şi suma impozitului pe venit reţinut în plus (24 lei), adică 216 lei.
Modul de impozitare a antreprenorilor independenţi
44. Plăţile achitate în folosul unui antreprenor independent, care prestează servicii şi corespunde la două sau mai multe caracteristici, expuse în pct.2 al prezentei Instrucţiuni, care îl definesc ca lucrător salariat, se consideră plăţi salariale din care se reţine impozitul pe venit conform prezentului capitol (vezi exemplul 21).
Exemplu 21. Antreprenorul independent a încheiat cu agentul economic un contract privind prestarea serviciilor auto pe timp de 3 luni. Suma contractului constituie 5 200 lei. Venitul a fost achitat persoanei fizice în numerar din casa întreprinderii în lunile ianuarie şi februarie 2001 în mărime a cîte 2 600 lei lunar. Respectiv, persoana fizică-antreprenor independent se consideră lucrător salariat, deoarece corespunde mai multor deît celor două cerinţe indicate în pct.2 al prezentei Instrucţiuni şi anume:
- serviciile se prestează în baza contractului de prestare a serviciilor auto;
- remunerarea pentru serviciile acordate se efectuează în numerar şi nu pe contul de decontare (curent) al persoanei fizice - antreprenor independent;
- se acordă serviciile, specifice obligaţiunilor de serviciu ale angajaţilor beneficiarului de serviciu.
Astfel, impozitul pe venit se reţine conform cotelor în vigoare (10%, 15% şi 28%) la data achitării venitului, şi constituie, respectiv, în lunile ianuarie - 501,75 lei [1 015 x 10% + (1 350 - 1 015) x 15% + (2 600 - 1 350) x 28%] şi februarie - 501,75 lei.  
Reguli privind impozitarea veniturilor
personalului misiunilor diplomatice ale statelor
străine şi organizaţiilor străine
45. Salariile şi alte retribuţii plătite colaboratorilor străini ai misiunilor diplomatice ale statelor străine, aflaţi în exerciţiul funcţiunii în Republica Moldova, sînt scutite de impozitul pe venit, cu condiţia existenţei unor drepturi reciproce acordate de către statele respective.
46. De impozitul pe venit sînt scutite veniturile obţinute în Republica Moldova de către personalul străin (consultanţii), care activează în cadrul acordurilor (convenţiilor) încheiate de către Guvernul Republicii Moldova cu guvernele altor ţări şi cu conducerea organizaţiilor internaţionale pe probleme de asistenţă tehnică şi umanitară acordată Republicii Moldova.
Venitul angajaţilor rezidenţi ai Republicii Moldova care activează în cadrul acordurilor (convenţiilor) menţionate se impozitează în modul general stabilit, dacă acordul (convenţia) nu prevede un alt mod de impunere.
Capitolul  III.  REŢINEREA  IMPOZITULUI  PE  VENIT DIN  ALTE  PLĂŢI  DECÎT  SALARIUL
Impozitarea dividendelor
47. Dividend se consideră orice plată efectuată de către o persoană juridică în folosul acţionarului (asociatului) acestei persoane juridice, în conformitate cu cota sa de participaţie.
Recunoaşterea plăţii ca dividend se efectuează indiferent de faptul, a avut persoana juridică venit în anul fiscal curent sau în anii precedenţi.
Nu se consideră, conform alin.(2) al art.56 din Cod, drept dividende şi nu se supun impozitului pe venit dividendele agentului economic sub formă de acţiuni care nu modifică în nici un fel cotele de participaţie ale acţionarilor în capitalul social al agentului economic, precum şi plăţile efectuate în cazul lichidării complete a agentului economic conform alin.(2) al art.57 din Cod.
48. Din dividendele, achitate rezidenţilor Republicii Moldova din contul venitului rămas după impozitare, precum şi din contul de dividende, agentul economic nu reţine impozitul pe venit la sursa de plată.
49. Contul de dividende se deschide de agentul economic în cazurile, dacă el deţine 20 şi mai multe procente din capitalul social al altui agent economic. În cazul în care primul agent economic va primi dividende de la al doilea agent economic, el va adăuga suma dată la contul de dividende. Ulterior, din dividendele achitate rezidenţilor Republicii Moldova de pe contul de dividende, pînă la epuizarea lui, nu se efectuează reţinerea impozitului pe venit.
50. În cazul, cînd agentul economic achită prealabil dividende acţionarilor (asociaţilor) săi - rezidenţi şi nerezidenţi ai Republicii Moldova, din contul venitului pînă la impozitare, acesta este obligat să reţină din sumele îndreptate spre plată ca dividende, impozitul pe venit în conformitate cu prevederile art.80 alin.(1) al Codului. Impozitul pe venit reţinut în conformitate cu acest punct şi achitat la buget, va fi trecut, în baza art.81 al Codului, în contul impozitului ce urmează a fi achitat de către persoana care a efectuat reţinerea, la prezentarea Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit a persoanei ce practică activitate de întreprinzător pentru anul în care s-a efectuat reţinerea.
[Pct.50 în redacţia OMF67 din 15.07.05, MO119/09.09.05 art.398]
51. Agentul economic, care efectuează achitarea dividendelor în favoarea nerezidenţilor Republicii Moldova din contul venitului rămas după impozitare, precum şi de pe contul de dividende, reţine din sumele îndreptate spre achitare acestora un impozit în conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) al Codului.
[Pct.51 în redacţia OMF67 din 15.07.05, MO119/09.09.05 art.398]
Reţinerea impozitului din dobînzi şi royalty
52. Dobînda, venit sub formă de dobîndă este orice venit obţinut conform creanţelor de orice fel (indiferent de modul întocmirii), inclusiv veniturile de la depunerile băneşti.
53. Royalty este un venit ce reprezintă o recompensă regulată (plată), obţinută de la darea în folosinţă a activelor nemateriale sau din dreptul de folosinţă a acestora, precum şi din dreptul de folosinţă a resurselor naturale.
Аctivele nemateriale сonform SNC 13 "Contabilitatea activelor nemateriale" reprezinta active nepecuniare care nu îmbracă formă materială, controlate de întreprindere şi utilizate mai mult de un an în activitatea de producţie, comercială şi alte activităţi, precum şi în scopuri administrative sau destinate predării în folosinţă (chirie) persoanelor juridice şi fizice.
Activele nemateriale cuprind: brevetele, emblemele comerciale şi mărcile de deservire, licenţele, know-how-urile, copyright, francizele, programele informatice, desenele şi mostrele industriale, drepturile de autor, dreptul de rulare a filmelor şi altele.
54. Fiecare plătitor de dobînzi şi royalty este obligat să reţină şi să achite la buget ca parte a impozitului o sumă în conformitate cu prevederile art. 89 şi 91 ale Codului.
Prevederile prezentului punct, în partea ce ţine de impozitarea dobînzilor de la depozitele bancare şi de la hîrtiile de valoare de stat achitate persoanelor fizice-rezidente, nu sînt aplicabile pînă la 1 ianuarie 2010.
[Pct.54 în redacţia OMF67 din 15.07.05, MO119/09.09.05 art.398]
55. Nu se efectuează reţinerea impozitului din sumele dobînzilor şi royalty achitate în folosul persoanelor indicate în pct.60 din prezenta Instrucţiune.
56. Nu se efectuează reţinerea impozitului din sumele dobînzilor şi royalty, achitate în folosul persoanelor fizice în vîrstă de 60 şi mai mulţi ani dacă acestea prezintă plătitorului un document care atestă vîrsta lor (buletinul de identitate, paşaportul sau adeverinţa de naştere). Persoanele menţionate sînt obligate să prezinte plătitorului de dobînzi şi royalty copia sau extrasul din documentele originale indicate, autentificată de agentul economic - plătitor al dobînzii sau royalty ori de organul notarial.
Reţinerea impozitului din alte plăţi
efectuate în folosul rezidentului
57. Orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător, orice instituţie, organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică, care achită în folosul persoanelor-rezidente (inclusiv în folosul întreprinderilor individuale şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier)) plăţi pentru serviciile prevăzute în alin.(2) art.90 din Cod, al căror cost se deduce conform articolului 24 al Codului, reţine prealabil, din plăţile îndreptate spre achitare şi varsă la buget, ca parte a impozitului, o sumă egală cu 5 la sută din plata respectivă.
Sumele din care urmează a fi reţinute 5 la sută nu includ taxa pe valoarea adăugată şi alte plăţi obligatorii la buget şi fondurile extrabugetare (de exemplu, taxa pentru amplasarea publicităţii, stabilită prin art.5 din Legea Republicii Moldova nr. 186-XIII din 19.07.1994  "Privind taxele locale").  
Suma achitată la buget a impozitului reţinut în prealabil de către beneficiarul serviciului urmează a fi trecută, în conformitate cu art.81 din Cod, în contul impozitului pe venit pasibil de a fi achitat de către persoanele care prestează aceste servicii.
58. Orice autoritate publică şi instituţie publică, care efectuează în folosul persoanelor-rezidente (inclusiv în folosul întreprinderilor individuale şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier)) plăţi pentru serviciile prevăzute în alin.(2) art.90 din Cod, reţine prealabil, din plăţile îndreptate spre achitare şi varsă la buget, ca parte a impozitului, o sumă egală cu 5 la sută din plata respectivă.
59. Suma în mărime de 5 la sută se reţine, conform pct.57-58 ale prezentei Instrucţiuni, la plata pentru următoarele tipuri de servicii:
a) darea în arendă a activelor materiale şi nemateriale, inclusiv arenda bunurilor în baza contractului de leasing, precum şi arenda terenurilor;
b) servicii de publicitate (reclamă): publicitatea (reclama) prin intermediul publicaţiilor periodice, la radio şi televiziune, publicitatea (reclama) exterioară şi pe mijloacele de transport, publicitatea (reclama) în locul de comercializare a mărfurilor şi de desfăşurare a manifestaţiilor cultural-teatrale şi sportive, alte genuri de publicitate (reclamă);
c) servicii de audit: organizarea, restabilirea şi ţinerea evidenţei contabile, întocmirea rapoartelor financiare şi a declaraţiilor fiscale, estimarea situaţiei financiare, analiza activităţii economico-financiare, organizarea evidenţei computerizate, evaluarea patrimoniului, asistenţa în domeniul impozitării şi gestiunii; asistenţa juridică în problemele de activitate economico-financiară (vezi exemplul 22).
Exemplul 22. Agentul economic a încheiat cu o firmă de audit contractul privind prestarea serviciilor de ţinere a evidenţei contabile, suma serviciilor fiind de 18 000 lei (inclusiv TVA). Costul serviciilor fără TVA - 15 000 lei. La îndreptarea spre achitare firmei de audit a sumei pentru serviciile acordate agentul economic reţine prealabil şi varsă la buget, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 5 la sută, care este egală cu 750 lei (15 000 x 5% / 100%). Concomitent se efectuează şi plata firmei de audit în mărime de 17 250 lei (18 000-750);
d) servicii de management, marketing, consultanţă: elaborarea de noi concepţii de gestiune, prospectarea pieţei, a cererilor şi necesităţilor reale ale cumpărătorului, cercetarea şi prognoza pieţei interne şi mondiale de mărfuri, servicii, elaborarea de noi tehnologii, elaborarea studiilor de fezabilitate pentru obiectivele de colaborare internaţională, crearea întreprinderilor mixte etc.;
e) servicii de protecţie şi pază a persoanelor şi bunurilor, prestate de către Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat, de către organizaţiile şi persoanele care practică activitate de depistare-protecţie, conform legislaţiei ;
f) servicii ce ţin de instalarea, exploatarea şi reparaţia tehnicii de calcul, a utilajului de comunicaţie şi de reţea, a mecanismelor periferice; servicii de prelucrare a datelor, creare şi întreţinere a bazelor de date şi alte servicii de informatică (vezi exemplul 23).
Exemplul 23. Agentul economic "Saradin" a primit de la SA "Selena" contul de achitare a serviciilor de reparaţie a tehnicii de calcul în mărime de 1 200 lei (inclusiv TVA - 200 lei). Costul serviciilor fără TVA constituie 1000 lei. La îndreptarea plăţii pentru serviciile acordate spre achitare agentul economic "Saradin" reţine în prealabil şi varsă la buget ca parte a impozitului o sumă în mărime de 5 la sută, care este egală cu 50 lei ( 1 000 x5%:100%). Concomitent se efectuează şi plata în folosul SA "Selena" în mărime de 1 150 lei (1 200 - 50).
În documentele, care confirmă faptul achitării pentru servicii (inclusiv prin decontări, în numerar, prin barter etc.), suma reţinută ca parte a impozitului în mărime de 5 la sută se indică într-un  rînd separat.
60. Reţinerea impozitului prevăzută de pct.57-58 ale prezentei Instrucţiuni nu este necesară în următoarele cazuri:
a) dacă plata se efectuează pentru serviciile prestate de către persoanele, care cu respectarea anumitor condiţii  sînt scutite de la vărsarea la buget a impozitului pe venit în conformitate cu Codul, Legea sau Legea bugetului pe anul respectiv. Lista documentelor ce servesc temei pentru ca persoana, ce efectuează plată pentru serviciile prestate de către categoriile de contribuabili nominalizate, să nu reţină ca parte a impozitului pe venit o sumă egală cu 5 la sută, este specificată în tabelul nr.3 al prezentei Instrucţiuni.      
Tabelul nr. 3 Categoriile contribuabililor si lista documentelor,
care servesc drept bază pentru nereţenirea impozitului pe venit la sursa de plată

Nr.d/o Categoriile de contribuabili Actul legislativ (normativ), care prevede scutirea de la vărsarea la buget a impozitului pe venit Documentul, care serveşte temei pentru a nu efectua reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată, prevăzută în pct.57-58 ale prezentei Instrucţiuni
1. Autorităţile publice şi instituţiile publice finanţate din bugetul de stat, din bugetele unităţilor administrativ -teritoriale, precum şi din bugetul asigurărilor sociale de stat Codul fiscal, articolul 51 Adeverinţa organului superior-ierarhic, ce confirmă că autoritatea publică sau instituţia publică într-adevăr este finanţată din bugetul de stat, din bugetele unităţilor administrativ -teritoriale, precum şi din bugetul asigurărilor sociale de stat
2. Organizaţiile necomerciale Codul fiscal, articolul 52, Regulamentul cu privire la modul de confirmare a donaţiilor pentru scopuri filantropice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 489 din 4 mai 1998, pct. 16 Copia deciziei organului fiscal teritorial privind scutirea organizaţiei necomerciele de la plata impozitului pe venit sau pentru organizaţiile specificate la alin.(1) lit.b) art.52 din Cod - copia certificatului de stat obţinut conform legislaţiei cu privire la asociaţiile obşteşti şi cu privire la fundaţii
3. Întreprinderile, în capitalul social al cărora investiţiile străine efectuate pănă la 1.01.2000 depăşesc suma echivalentă cu 1 milion dolari SUA Legea cu privire la administrarea impozitului pe venit şi pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal, alineatul (3) al art. 24 Copia acordului încheiat cu Inspectoratul Fiscal Principal de Stat
4. Agenţii micului business care au încheiat acord de creditare cu inspectoratele fiscale teritoriale pînă la 1 ianuarie 1998 Legea cu privire la administrarea impozitului pe venit şi pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal, alineatul (3) al art. 24 Copia acordului de creditare încheiat cu organul fiscal teritorial
5. Agenţii micului business care au încheiat începînd cu 1 ianuarie 2001 acorduri cu organele fiscale teritoriale de stat privind scutirea de la plata impozitului pe venit Codul fiscal, alineatul (3) al articolului 49 Copia acordului privind scutirea de la plata impozitului pe venit încheiat cu organul fiscal teritorial
6. Persoanele ce practică activitatea de antreprenoriat şi care sînt scutite de la vărsarea la buget a impozitului pe venit în conformitate cu Legea bugetului pe anul respectiv Legea bugetului pe anul respectiv Legea bugetului pe anul respectiv, articolul respectiv

Persoanele indicate în pct.2-5 din tab.3 al prezentei Instrucţiuni sînt obligate să autentifice toate documentele, indicate în coloana nr.4 din tabelul dat, la organul fiscal teritorial;
b)  dacă plata se efectuează pentru serviciile prestate de către titularii patentei de întreprinzător. Drept temei pentru nereţinerea impozitului din plăţile efectuate în folosul deţinătorului de patentă serveşte patenta de întreprinzător pentru desfăşurarea activităţii în domeniul serviciilor pentru care se efectuează plata, cu condiţia că patenta de întreprinzător este valabilă (adică cu termenul valabilităţii neexpirat). Pentru acest scop deţinătorul patentei trebuie să prezinte persoanei, căreia i-a fost prestat serviciul, copia patentei de întreprinzător.
61. Persoanele indicate în pct.57-58 ale prezentei Instrucţiuni reţin, de asemenea, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă egală cu 5% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, exceptînd întreprinderile individuale şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către aceasta conform art.18 al Codului (vezi exemplul 24).
Exemplul 24. Persoana fizică în baza contractului a realizat agentului economic în luna februarie 2001 un imobil în valoare de 52 000 lei şi în luna iunie 2001 - 200 acţiuni în mărime de
6 000 lei, care au fost îndreptate spre achitare în luna iunie. La achitarea plăţii în prealabil agentul economic a reţinut şi a achitat la buget o sumă a impozitului în mărime de 5 la sută, ce constituie 2900 lei [(52 000 lei + 6 000 lei) x 5% / 100%]. Astfel, persoanei fizice i-au fost achitate 55 100 lei (58 000 -2 900).
62. Nu se reţine în prealabil ca parte a impozitului suma în mărime de 5% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice sub formă de salarii (inclusiv prime, facilităţi), dividende, dobînzi, royalty şi altor venituri, impozitarea cărora se efectuează conform art. 88, 89 şi 91 din Cod, precum şi din veniturile obţinute de către persoana fizică de la predarea maculaturii. De asemenea nu se reţine impozitul în mărime de 5% din veniturile achitate persoanelor fizice, stabilite conform art.20 din Cod ca neimpozabile.
Reţinerea impozitului din veniturile efectuate
în folosul nerezidentului
63. Persoanele indicate în pct.57-58 ale prezentei Instrucţiuni reţin din veniturile nerezidentului obţinute în hotarele teritoriului vamal al Republicii Moldova, un impozit din suma plăţilor efectuate în folosul acestuia (fără dreptul trecerii în cont a acestuia pentru nerezident) în conformitate cu prevederile art.91 al Codului fiscal.
[Pct.63 în redacţia OMF67 din 15.07.05, MO119/09.09.05 art.398]
64. Prevederile pct.63 al prezentei Instrucţiuni nu se răsfrîng asupra veniturilor nerezidentului ce ţin de activitatea reprezentanţei permanente a acestuia în Republica Moldova, precum şi din veniturile obţinute sub formă de salariu. Reţinerea impozitului pe venit din plăţile salariale achitate nerezidentului se efectuează conform modului stabilit în capitolul III din prezenta Instrucţiune.
Reprezentanţă permanentă a nerezidentului în Republica Moldova este o filială sau reprezentanţă a întreprinderii unui stat străin, înregistrată în Republica Moldova conform legislaţiei.
65. Impozitarea veniturilor achitate în folosul nerezidentului se efectuează cu abateri de la prevederile pct.63 al prezentei Instrucţiuni în cazurile, cînd există un acord (o convenţie) internaţional(ă) privind evitarea dublei impuneri sau alte acorduri (convenţii) internaţionale în ce priveşte normele impozitării, la care Republica Moldova este parte şi care sînt ratificate în modul stabilit, care prevăd alte reguli şi prevederi de impozitare decît cele prevăzute de Cod. În astfel de cazuri la reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată se aplică regulile şi prevederile acestor acorduri (convenţii).
Capitolul IV. Achitarea impozitelor reţinute la sursa de plată şi
prezentarea către organele
fiscale şi contribuabili a documentelor
 privind plăţile şi/sau impozitele reţinute
[Denumirea cap.IV în redacţia OMF67/15.07.05, MO119/09.09.05 art.398]
66. Achitarea impozitelor reţinute la sursa de plată şi prezentarea către organele fiscale şi contribuabili a documentelor privind plăţile şi/sau impozitele reţinute se efectuează în conformitate cu prevederile art.92 al Codului şi în modul aprobat de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.
[Pct.66 în redacţia OMF67/15.07.05, MO119/09.09.05 art.398]
67. Impozitul pe venit, reţinut din plăţile salariale, urmează să fie vărsat la buget de către persoana care a efectuat reţinerea în termen de 10 zile de la încheierea lunii în care au fost efectuate plăţile.
68. Impozitul pe venit, reţinut din alte surse decăt plăţile salariale, achitate în folosul persoanelor rezidente şi nerezidente urmează să fie vărsat la buget de către persoana care a efectuat reţinerea în termen de 30 zile de la încheierea lunii în care au fost efectuate plăţile.
69. Patronul, care a efectuat reţinerea impozitului pe venit din plăţile salariale, este obligat în termen de 10 zile după expirarea lunii în care s-a efectuat achitarea plăţilor salariale sau de la data încetării activităţii lui, să prezinte organului fiscal de stat teritorial Darea de seamă cu privire la impozitul pe venit reţinut din plăţile salariale şi achitat în buget pentru luna gestionară (modelul unei astfel de Dări de seamă se prezintă în anexa nr.4 la prezenta Instrucţiune).
În Darea de seamă se completează următorii indicatori:
în col.2 - suma plaţilor salariale îndreptate spre achitare în luna gestionară;
în col.3 - suma impozitului reţinut din plăţile indicate în col.2;
în col.4 - numărul documentului, care confirmă achitarea impozitului;
în col.5 - data documentului, care confirma achitarea impozitului;
în col.6 - suma impozitului achitat.
În col.4, 5 şi 6 se completează numărul de rînduri corespunzător numărului achitărilor care au fost efectuate pe parcursul lunii gestionare.
În Darea de seamă se indică şi suma de control care se determină prin sumarea indicatorilor din col. 2 şi 3.
În cazul dacă agentul economic pe parcursul lunii gestionare n-a efectuat nici o plată, de la   care urma să se reţină impozitul pe venit la sursa de plată, Darea de seamă nu se prezintă organului fiscal teritorial.
70. Persoana, care reţine impozitul pe venit din surse altele decît plăţile salariale, achitate în folosul persoanelor rezidente şi nerezidente este obligată în termen de 30 de zile după expirarea lunii în care au fost efectuate plăţile sau de la data încetării activităţii acesteia, să prezinte organului fiscal teritorial Darea de seamă privind impozitul pe venit reţinut din sursele de venit, altele decăt plăţile salariale, şi achitat în buget pentru luna gestionară (modelul unei astfel de Dări de seamă se prezintă în anexa nr.5 la prezenta Instrucţiune).
În Darea de seamă menţionată sînt indicate tipurile şi codurile surselor de venit, cotele impozitului pe venit corespunzătoare acestor surse, precum şi suma plăţilor achitate şi impozitul reţinut din aceste plăţi.
Persoana care efectuează reţinerea impozitului corespunzător surselor de venit completează în Darea de seamă următorii indicatori:
în col.5 - suma plăţilor achitate în luna gestionară;
în col.6 - suma impozitului reţinut din plăţile indicate în col.5.
În Informaţia privind achitarea impozitului la buget pentru luna gestionară se indică:
în col.1 - numărul de rînd;
în col.2 - numărul documentului, care confirmă achitarea impozitului;
în col.3 - data documentului, care confirma achitarea impozitului;
în col.4 - suma impozitului achitat.
În Informaţia dată se completează numărul de rînduri corespunzător numărului achitărilor care au fost efectuate pe parcursul lunii gestionare.
În  Darea de seamă se indică şi suma de control care se determină prin sumarea totalului pe Dare de seamă a indicatorilor din col. 5 şi 6.
În cazul dacă agentul economic pe parcursul lunii gestionare n-a efectuat nici o plată, de la care urma să se reţină impozitul pe venit la sursa de plată, Darea de seamă nu se prezintă organului fiscal teritorial.
71. Patronul în termen de 30 de zile de la expirarea anului fiscal sau de la data încetării activităţii, este obligat să prezinte organului fiscal de stat teritorial Notă de informare privind plăţile salariale şi alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajaţilor şi privind impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi pentru anul de gestiune (modelul unei astfel de Note se prezintă în anexa nr.6 la prezenta Instrucţiune).
În cazul lichidării patronului, ca rezultat al reorganizării acestuia, în urma căreia toate drepturile patrimoniale şi obligaţiunile trec la un alt patron, Nota de informare urmează a fi prezentată în termen de 30 zile de la expirarea anului fiscal de către ultimul.
În Nota de informare se indica:
în col.1 - numărul de ordine al înscrierii curente;
în col.2 - codul fiscal al angajatului;
în col.3 - numele şi prenumele angajatului;
în col.4 - anul naşterii angajatului (se indică în lipsa buletinului de identitate);
în col.5 - adresa domiciliului permanent al angajatului;
în col.6 - codul fiscal al soţului (soţiei), care se indică numai în cazul cînd angajatul beneficiază de scutirea pentru soţ (soţie);
în col.7 - categoria scutirilor de care a beneficiat angajatul pe parcursul anului fiscal;
în col.8 - suma totală a venitului îndreptat spre achitare în anul gestionar;
în col.9 - numărul de luni care se iau în consideraţie la calcularea impozitului;
în col.10 - suma scutirilor acordate angajatului pentru anul gestionar (fără scutirea nefolosită în anul precedent);
în col.11 - suma restanţei la plăţile salariale la sfîrşitul anului precedent, care reprezintă diferenţa dintre plăţile salariale calculate şi achitate în anul precedent;
în col.12 - suma scutirilor nefolosite în anul precedent si trecute în contul scutirilor anului gestionar;
în col.13 - suma totală a scutirilor acordate angajatului în anul fiscal gestionar, care reprezintă suma dintre scutirile acordate pentru anul gestionar şi scutirile nefolosite în anul precedent şi trecute în anul gestionar;
în col.14 - suma impozitului reţinut din venitul indicat în col.8;
în col.15 - suma restanţei la plăţile salariale, care reprezintă diferenţa dintre plăţile salariale calculate şi cele achitate de către patron în anul gestionar;
în col.16 - suma scutirilor nefolosite în anul gestionar şi trecute în anul viitor.
Coloniţele 11, 12, 15, 16 se completează numai în cazurile cînd angajatul în baza Cererii (lor) prezentate solicită trecerea scutirilor nefolosite în anul precedent în anul gestionar şi/sau trecerea scutirilor nefolosite în anul gestionar în contul scutirilor anului viitor.
În cazurile cînd angajatul, pe parcursul anului fiscal gestionar, a beneficiat de diferite categorii de scutiri - în coloniţele 1- 6, 8, 11 - 16 patronul completează un singur rînd, iar în coloniţele 7, 9 şi 10 atîtea rînduri de cîte scutiri a beneficiat angajatul pe parcursul anului.
În Nota de informare se indică şi suma de control care se determină prin sumarea totalului pe notă a sumelor din col. 8 şi 14.
72. Patronul este obligat în termen de 30 de zile de la expirarea anului fiscal să remită angajatului, în folosul căruia au fost achitate plăţi salariale, Informaţia cu privire la plăţile salariale şi alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi, conform formei prezentate în anexa nr.7 la prezenta Instrucţiune.
73. Persoana, care reţine impozitul conform art.89 şi 90 din Cod din plăţi altele decît salariul, achitate în folosul rezidenţilor, este obligat în termen de 30 zile de la expirarea anului fiscal în care au fost efectuate plăţile sau de la data încetării activităţii, să prezinte organului fiscal de stat teritorial Nota de informare privind plăţile achitate rezidenţilor din sursele de venit, altele decît plăţile salariale, şi privind impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi pentru anul gestionar (modelul unei astfel de Note se prezintă în anexa nr.8 la Instrucţiune).
În Nota de informare menţionată se completează următorii indicatori:
în col.1 - numărul de ordine al înscrierii curente;
în col.2 - codul fiscal al beneficiarului plăţii;
în col.3. - numele, prenumele sau denumirea beneficiarului plăţii;
în col.4 - adresa domiciliului permanent sau adresa juridică a beneficiarului plăţii;
în col.5 - codul sursei de venit (conform Dării de seamă lunare privind impozitul pe venit reţinut din sursele de venit, altele decît plăţile salariale, şi achitat în buget);
în col.6 - suma totală a venitului, îndreptat spre achitare beneficiarului plăţii, din care s-a efectuat reţinerea impozitului pe parcursul anului gestionar;
în col.7 - suma impozitului reţinut din venitul indicat în col.6.
În Nota de informare se indică şi suma de control care se determină prin sumarea totalului pe Notă a indicatorilor din col.6 şi 7.
74. Persoana indicată în pct.73 al prezentei Instrucţiuni este obligată în termen de 30 de zile de la expirarea anului fiscal să prezinte persoanelor fizice şi agenţilor economici în folosul cărora au fost efectuate plăţile altele decît plăţile salariale Informaţia privind veniturile achitate din sursele de venit, altele decît plăţile salariale, în folosul persoanei fizice (juridice) şi privind impozitul pe venit reţinut din aceste venituri conform modelului prezentat în anexa nr.9 la prezenta Instrucţiune.
75. Persoana care efectuează plăţi sub formă de dobînzi şi royalty în folosul persoanelor fizice rezidente în vîrstă de 60 de ani şi mai mult, este obligată în termen de 30 de zile de la expirarea anului fiscal în care au fost efectuate plăţile să prezinte organului fiscal Nota de informare privind veniturile sub formă de dobîndă şi royalty achitate în folosul persoanei fizice rezidente în vîrstă de 60 de ani şi mai mult pentru anul de gestiune (modelul unei astfel de Note se prezintă în anexa nr.10 la Instrucţiune).
În Nota de informare se indică:
în col.1 - numărul de ordine al înscrierii curente;
în col.2 - codul fiscal al beneficiarului plăţii;
în col.3 - numele şi prenumele beneficiarului plăţii;
în col.4 - anul naşterii beneficiarului plăţii;
în col.5 - adresa domiciliului permanent al beneficiarului plăţii;
în col.6 - codul sursei de plată (conform Dării de seamă lunare privind impozitul pe venit reţinut din sursele de venit, altele decît plăţile salariale, şi achitat în buget);
în col.7 - suma totală a venitului, care a fost achitată beneficiarului plăţii.
În Nota de informare se indică şi suma de control care reprezintă totalul pe notă a col.7.
76. Persoana indicată în pct.75 al prezentei Instrucţiuni este obligată în termen de 30 de zile de la expirarea anului fiscal să prezinte persoanelor fizice rezidente în vîrstă de 60 ani şi mai mult în folosul cărora au fost efectuate plăţile sub formă de dobîndă şi royalty Informaţia cu privire la veniturile sub formă de dobîndă şi royalty achitate în folosul persoanei fizice rezidente în vîrstă de 60 de ani şi mai mult conform modelului prezentat în anexa nr.11 la prezenta Instrucţiune.
77. "Informaţiile\x01(" indicate în punctele 72, 74 şi 76 ale prezentei Instrucţiuni se eliberează persoanelor în folosul cărora au fost efectuate plăţile sub semnătura personală a beneficiarului plăţii sau prin intermediul poştei - prin scrisoare cu aviz de recomandare.
78. Persoana care a efectuat conform art.91 din Codul fiscal reţinerea impozitului din venituri în afară de salariu achitate nerezidenţilor, este obligat în termen de 30 de zile după expirarea anului gestionar, în care s-au efectuat reţinerile, sau de la data încetării activităţii, să prezinte organului fiscal de stat teritorial Nota de informare privind impozitul reţinut din sursele de venit, altele decît plăţile salariale, achitate persoanelor nerezidente pentru anul gestionar (modelul unei astfel de Note se prezintă în anexa nr.12 la prezenta Instrucţiune).
În Nota de informare se indica:
în col.1 - numărul de ordine al înscrierii curente;
în col.2 - codul fiscal al nerezidentului - beneficiar al plăţii din care s-a efectuat reţinerea;
în col.3 - numele, prenumele sau denumirea beneficiarului plăţii;
în col.4 - adresa juridică sau a domiciliului permanent al beneficiarului plăţii;
în col.5 - codul sursei de venit (conform Dării de seamă lunare privind impozitul pe venit reţinut din sursele de venit, altele decît plăţile salariale, şi achitat la buget);
în col.6 - suma venitului achitat nerezidentilor, din care s-a reţinut impozitul pe parcursul anului gestionar;
în col.7 - suma impozitului reţinut din veniturile indicate în col.6.
În Nota de informare se indică şi suma de control care se determină prin sumarea totalului pe Notă a sumelor din col. 6 şi 7.
79. Persoana care activează în baza legislaţiei cu privire la notariat este obligată pînă la 1 martie a anului următor anului fiscal să prezinte organului fiscal teritorial Nota de informare privind tranzacţiile cu activele de capital autentificate notarial, efectuate de către persoanele juridice şi fizice ?n anul gestionar (modelul unei astfel de Note se prezintă în anexa nr.13 la Instrucţiune).
În sensul prezentului punct activele de capital conform art.37 alin.(2) din Cod sint:
-acţiunile şi alte titluri de proprietate în activitatea de întreprinzător;
-titlurile de creanţă;
-proprietatea privată nefolosită în activitatea de întreprinzător, care este vîndută la un preţ ce depăşeşte baza ei valorică ajustată;
-terenurile;
-opţionul la procurarea sau vînzarea activelor de capital.
În această Notă de informare se completează următorii indicatori:
în col.1 - numărul de ordine al înscrierii curente;
în col.2 - denumirea tranzacţiei, spre exemplu "vînzare-cumpărare", "donaţie", "eliberarea certificatului de moştenitor" etc. În cazul în care de către notar a fost autentificat testamentul, în Notă această tranzacţie se include nu la momentul autentificării acesteia, ci la momentul eliberării certificatului de moştenitor;
în col.3 - obiectul tranzactiei, spre exemplu "apartament", "automobil", "teren" etc.;
în col.4 - data autentificării tranzacţiei;
în col.5 - codul fiscal al persoanei ce a înstrăinat activele de capital;
în col.6 - numele şi prenumele sau denumirea persoanei ce a înstrăinat activele de capital;
în col.7 - adresa domiciliului sau adresa juridică a persoanei ce a înstrăinat activele de capital;
în col.8 - codul fiscal al persoanei ce a primit activele de capital;
în col.9 - numele şi prenumele sau denumirea persoanei ce a primit activele de capital;
în col.10 - adresa domiciliului sau adresa juridică a persoanei ce a primit activele de capital;
în col.11 - suma tranzacţiei.
În Nota de informare se indică şi suma de control care reprezintă suma totală pe Notă a col.11.
80. Documentele menţionate în pct. 71-76 şi 78 se prezintă persoanelor menţionate în aceste puncte numai în cazul în care au fost efectuate plăţile respective.
81. În documentele indicate în pct.69-71, 73, 75, 78 şi 79 obligatoriu se indică denumirea, adresa juridică, codul fiscal, codul băncii şi contul de decontare al persoanei, obligate să prezinte documentul. De asemenea în documentele menţionate se indică codul localităţii (CUTAM), unde este amplasată persoana obligată să prezinte documentele, atribuit de Departamentul Statistică şi Sociologie, precum şi perioada fiscală pentru care se prezintă documentele.
Perioada fiscală se completează ca un cod care are următorul format: P/NN/AAAA, unde
P indică codul perioadei fiscale şi poate primi valorile L - pentru perioada fiscală lunară şi A - pentru perioada fiscală anuală;
NN - indică pentru perioada fiscală lunară (L) numărul lunii: de la 01 pînă la 12;
AAAA - indică anul gestionar (vezi exemplul 26).
Exemplul 26. În Darea de seamă  privind impozitul pe venit reţinut din sursele de venit, altele decît plăţile salariale, şi achitat pentru luna octombrie 2001, la perioada fiscală se va indica L/10/2001, iar în Nota de informare privind impozitul reţinut din sursele de venit, altele decît plăţile salariale, achitate persoanelor nerezidente pentru anul 2001- A/2001.
Toate documentele privind veniturile achitate şi impozitul pe venit reţinut la sursa de plată, prezentate organului fiscal teritorial, urmează a fi semnate de conducătorul şi contabilul-şef ai persoanei, obligate să prezinte documentul respectiv, precum şi urmează a fi ştampilate.
82. La depistarea pe parcursul anului fiscal, pînă la prezentarea documentelor, indicate în pct. 71, 73, 78 ale prezentei Instrucţiuni a faptelor de calculare eronată a impozitului pe venit, reţinut la sursa de plată, pentru o oarecare perioadă gestionară a acestui an, persoana obligată să prezinte documentul privind achitarea impozitului reţinut la sursa de plată prezintă Serviciului Fiscal de Stat un nou document pentru luna în care s-a comis eroarea, cu cererea de anulare a documentului precedent.
83. În cazul depistării  unor erori după prezentarea "Notelor de informare(" prevăzute în pct. 71, 73, 75, 78 şi 79 din prezenta Instrucţiune, persoana care a prezentat aceste Note, trebuie să prezinte în termen de 30 zile de la data depistării erorii o Notă de informare suplimentară. În Nota de informare suplimentară se indică numai rîndurile, în care au fost depistate erorile, cu corectările corespunzătoare, astfel încît numărul de ordine al rîndului din Nota de informare, în care a fost depistată eroarea, să coincidă cu numărul de ordine al rîndului din Nota de informare suplimentară.
[Cap.V exclus prin OMF67 din 15.07.05, MO119/09.09.05 art.398]
Capitolul VI. DISPOZIŢII FINALE
90. Prezenta Instrucţiune intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
91. La data intrării în vigoare a prezentei Instrucţiuni se abrogă Instrucţiunea Serviciului Fiscal de Stat nr.05/1-CF-06/88 din 23 decembrie 1997 (Monitorul Oficial, 30 decembrie 1997, nr.81-91, p.III, art.183).

Şeful Inspectoratului
Fiscal Principal de Stat                               Mihail POP

Chişnău, 19 decembrie 2001.
Nr. 14.

[Anexele 1-13 excluse prin OMF67 din 15.07.05, MO119/09.09.05 art.398]